Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk"

Transkript

1 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer: Udarbejdet af: ICK/LLBN Udgiver: Syddjurs Spildevand A/S Dato: Oktober 2014

2 INDHOLD 1 ANSØGNING OM UDLEDNINGSTILLADELSE EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE SPILDEVANDSHÅNDTERING EKSISTERENDE REGNVANDSHÅNDTERING NEDSIVNINGS POTENTIALE VANDFORVALTNINGSSTRATEGI PLANLAGTE TILTAG PLANLAGT SPILDEVANDSHÅNDTERING PLANLAGT REGNVANDSHÅNDTERING Dimensioneringsforudsætninger for regnvandsbassiner Dimensionering af regnvandsbassinet Udformning af regnvandsbassin Omlægning af vandløb/markdræn fra opstrøms arealer KONSEKVENSER FOR RECIPIENTEN VED REALISERING AF PLANLAGTE TILTAG FLOW STOFUDLEDNING BOD/COD Kvælstof Fosfor BILAG 1: VANDFORBRUG I BALE (FAS) BILAG 2: OVERSIGTSKORT OVER LEDNINGSANLÆG OG KLOAKOPLANDE I BALE (STATUS OG PLAN) BILAG 3: SIGNATURFORKLARING TIL OVERSIGTSKORT FOR KLOAKOPLANDE BILAG 4: OPLANDS- OG UDLØBSSKEMA FRA OPUS BILAG 5: UDSNIT AF BEREGNING FRA SPILDEVANDSKOMITEENS SKRIFT NR BILAG 6: JORDBUNDSUNDERSØGELSE Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 2/16

3 1 ANSØGNING OM UDLEDNINGSTILLADELSE I forbindelse med separering af kloaksystemet i Bale ansøger Syddjurs Spildevand A/S hermed om udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra Bale via udløb ESE1 til Mørke Bæk (herefter kaldet recipienten). Mørke Bæk har gennem Mosesøen forbindelse til Skørring Å. Overfladevandet fra Bale bliver fremover udledt forsinket og renset i vådbassin før det ledes via ESE1 til recipienten (på kortet vist som ESE1_P). Samtidigt med etableringen af det nye udløb ESE1 nedlægges de to eksisterende udledninger EUR1 og EUR2. Der ansøges ikke om revideret udledningstilladelse til det regnbetingede overløb på afløbssystemet nedstrøms Bale ved Mørke renseanlæg GOV1 eller til Mørke renseanlæg da tilslutningen af Bale til Mørke renseanlæg er inkluderet i den eksisterende tilladelse fra 2004 med afgørelse fra Miljøklagenævnet Syddjurs Spildevand anmoder om at fristen for udnyttelse af udledningstilladelsen sættes til minimum 3 år fra tilladelsesdatoen. Figur 1.1 Oversigtskort med kloakoplande, udløb og omtrentlig placering af det nye bassin (for signaturforklaring se bilag 3). Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 3/16

4 2 EKSISTERENDE FORHOLD Bale er en landsby med 12 boliger og 25 indbyggere (BBR-data fra 2014). Bale er opdelt i tre kloakoplande (E01, E01a og E02), og er i dag hovedsageligt kloakeret efter kloakeringsprincip fælleskloak. Den offentlige fælleskloak er udskiftningsmoden. Oplandet er på ca. 4 Ha med et befæstet areal på ca. 1 Ha. Der er ikke kendskab til planlagt udbygning i Bale udover to boliger. 2.1 Eksisterende spildevandshåndtering Vandforbruget i Bale er ifølge Syddjurs Spildevand A/S afregningssystem på omkring 750 m 3 /år (2 m 3 /døgn), hvilket svare til et vandforbrug på 83 l/person pr dag, se bilag 1. Rensning af spildevandet sker i individuelle septiktanke på ejendommene med udløb til offentlig fælleskloak. Fælleskloakken har udløb til Mørke Bæk via 2 udløb, EUR1 og EUR2, der gennem Mosesøen har forbindelse til Skørring å. Stofmængden der udledes fra spildevand kan skønnes ud fra at 1 PE 1 svarer til 43,2 kg/år COD, 4,4 kg/år Total-N og 1 kg Total-P/år, samt rensegrader for mekanisk rensning på 25%, 10% og 10%. Tabel 2.1 Stofmængde fra spildevand udledt via EUR1 og EUR2 Stofmængde fra 25 PE Kg/år Stofmængde efter mekanisk rensning Kg/år COD COD 810 Total-N 110 Total-N 99 Total-P 25 Total-P Eksisterende regnvandshåndtering Regnvand fra de befæstede arealer i opland E01 og E02 ledes uden rensning eller forsinkelse via fælleskloakken til EUR1 og EUR2. Opgøres det befæstede areal som værende tagflader og andre befæstede arealer indenfor kloakoplandene E01, E01a og E02 svare det til omkring 1,1 Ha. I realiteten er det ikke alle tagflader der er tilsluttet kommunal kloak, hvilket betyder at den reelle tilslutningsgrad er noget under 100%. Regnvandsmængden der udledes kan skønnes ud fra en årsmiddel på 650 mm nedbør svarende til m 3 / befæstet Ha (=(0,65-0,12)*0,8*10.000)). Der tages i beregningen ikke hensyn til at tilslutningsgraden er under 100%. Stofmængden der udledes fra regnvand kan skønnes ud fra stofkoncentrationerne 2 55 mg COD/l, 2 mg N/l og 0,3 mg P/l. 1 Miljøstyrelsens definition af spildevandets indhold af COD, N og P fra én person 2 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 4/16

5 Tabel 2.2 Stofmængde fra regnvand udledt via EUR1 og EUR2 Stofkoncentration mg/l Stofmængde Kg/år COD 55 COD 257 Total-N 2 Total-N 9 Total-P 0,3 Total-P 1,4 2.3 Nedsivnings potentiale Bale og området omkring Bale er kuperet, og ligger ifølge jordbundskortet i et område med moræne ler. Jordbundens nedsivningsevne i forhold til overfladevand er begrænset, hvilket er dokumenteret med en jordbundsundersøgelse (bilag 6). Derudover, ligger hele Bale og de to udledningspunkter indenfor 300m-zonen for Bale Vandværk (omkr. 150m og 80m). Figur 2.1 Placering af drikkevandsboring i Bale Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 5/16

6 3 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Kommunens Spildevandsplan introducerer som noget nyt begrebet: Vandforvaltningsstrategi. Vandforvaltningsstrategi anvendes ved renoveringer af kloakanlæg og nye anlæg, og skal for at sikre en helhedsorienteret regnvandshåndtering tage højde for de 3 typer af regnhændelser hverdagsregn, serviceniveauregn og skybrud. Separeringsprojektet er dimensioneret til at håndtere hverdagsregn og serviceniveauregn. Skybrudsregn er ikke en del af projektet, og Syddjurs Spildevand opfordrer kommunen til at komme med input hvis der skal indbygges skybrudstilpasning i projektet. Forhold vedrørende skybrud og strømningsveje kan ses på regionmidts klimakort. Figur 3.1 Regionmidts skybrudskort - Strømningsveje Figur 3.2 Regionmidts skybrudskort 100mm Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 6/16

7 4 PLANLAGTE TILTAG Syddjurs Kommune har i forbindelse med krav om forbedret rensning i Åben Land givet Syddjurs Spildevand A/S frist for forbedret spildevandsrensning for Bale til Syddjurs Spildevand A/S har meddelt Syddjurs Kommune at forbedret rensning vil ske ved separering af fælleskloakken, afskæring af spildevandet til Mørke renseanlæg samt udledning af regnvand via regnvandsbassin. Syddjurs Spildevand har ligeledes meddelt at projektet forventes igangsat i 2015 med planlagt afslutning i Figur 4.1 Placering af det afskærende ledningssystem til Ommestrup 4.1 Planlagt spildevandshåndtering Spildevandet ledes fremover i en ny afskærende spildevandsledning til Ommestrup og derefter videre til Mørke renseanlæg. Tilslutning af spildevandet fra Bale til Mørke renseanlæg ligger indenfor den gældende udledningstilladelse fra Den øgede stofmængde der udledes til Bønbækken ved Mørke renseanlæg efter tilslutning af spildevandet fra Bale kan skønnes ud fra udløbskoncentrationerne i tilsynsblad for Mørke renseanlæg. Tabel 4.1 Stofmængde fra spildevand udledt via Mørke renseanlæg Udledningskoncentration mg/l Stofmængde efter Mørke rens Kg/år COD 19 COD 28 Total-N 3 Total-N 4 Total-P 0,6 Total-P 1 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 7/16

8 4.2 Planlagt regnvandshåndtering Overfladevandet (oplandsnummer E01, E01a og E02) ledes fremover via regnvandskloak til et ny anlagt regnvandsbassin placeret ved den eksisterende branddam med udledning til recipient via det eksisterende udløb fra branddammen. Udløbet vil blive om nummereret til ESE1. Overfladevandet forsinkes og renses i bassinet. Den eksisterende branddam er i dag hovedsageligt fyldt op af sediment, og der er kun et begrænset vådvolumen tilbage. Branddammen ejes ifølge CBKort af Syddjurs Kommune. Hvis der kan opnås enighed herom, kan det nye vådbassin evt. erstatte branddammen efter en oprensning, og matriklen overdrages til Syddjurs Spildevand. Vælges denne løsning skal det eksisterende vandløb/markdræningsledning omlægges og føres udenom branddammen. Mængden af overfladevand der udledes kan skønnes ud fra en årsmiddel på 650 mm nedbør svarende til m 3 / befæstet Ha (=(0,65-0,12)*0,8*10.000)). Stofmængden der udledes fra overfladeregnvand kan skønnes ud fra stofkoncentrationerne 55 mg COD/l, 2 mg N/l og 0,3 mg P/l, og rensegraderne 45%, 40% og 70% ved rensning gennem vådbassin 3. Tabel 4.2 Stofmængde fra regnvand renset i regnvandsbassin og udledt via ESE1 Stofkoncentration mg/l Stofmængde Kg/år COD 30 COD 147 Total-N 1,2 Total-N 6 Total-P 0,1 Total-P 0, Dimensioneringsforudsætninger for regnvandsbassiner Bassinet udformes og dimensioneres jf. Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012 samt Spildevandskommiteens anvisninger i skrift 30. Ved udledning af regnvand fra separat regnvandskloak til recipient stiller Syddjurs Kommune krav om at udløbet neddrosles til 1 l/sek/red.ha. med overløb hvert 5 år dog ikke mindre end 5 l/s. Derudover stilles der krav om vådvolumen på mindst 200 m 3 /red.ha (kommunens spildevandsplan pt. under udarbejdelse). Tabel 4.3 Dimensioneringsforudsætning for regnvandsbassinet Parameter - Vådvolumen (Vv) Udløbsmængde (Qa) Gentagelsesperiode overløb til recipient (T) 200 m 3 /red.ha 1 l/sek/red.ha minimum 5 l/s 5 år Hydrologisk reduktionsfaktor (α) 1,0 Sikkerhedsfaktor (klima) 1,0 Sikkerhedsfaktor (koblede regn) 1,2 3 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 8/16

9 4.2.2 Dimensionering af regnvandsbassinet Det befæstede areal i Bale er på 1,1 plus 0,05 befæstede ha i plan. (oplandsskema og udløbsskema på bilag 4). Regnvandsbassinet dimensioneres for det totale befæstede areal i oplandet til ESE1 trods kendskab til, at det ikke er hele arealet, der er tilsluttet kloakken i dag. Herved er der indbygget mulighed for fortætning, samt at ejendommene evt. fremover tilslutter tagvand fra flere bygninger til kloakken. Tabel 4.4 Mindstedimensioner for regnvandsbassinet Regnvandsbassin: - Forbassin Vådvolumen 20 m 3 Hovedbassin: Udløbsmængde (Qa) 5 l/sek/red.ha Vådvolumen (Vv) 230 m 3 Opstuvningsvolumen 4 (Ve) 326 m Udformning af regnvandsbassin Bassinet udføres uden kunstigt anlagt bund, dog er der ikke forventning om større nedsivning i bassinet grundet ugunstige nedsivningsforhold. Derudover, vil udløbet fra bassinet være dykket. Figur 4.2 Principskitse af regnvandsbassinet fra Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet Beregningsresultat vedlagt i bilag 5 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 9/16

10 4.2.4 Omlægning af vandløb/markdræn fra opstrøms arealer Der er i dag et eksisterende vandløb eller markdræn der er koblet på brandammen i Bale. Hvis løsningsmuligheden hvor branddammen nedlægges og erstattes med Syddjurs Spildevands regnvandsbassin vælges, vil dette vandløb/markdræn blive ført udenom branddammen. Ifølge ejer af naboejendom til branddammen har vandløbet/markdrænet tidligere haft et trace udenom branddammen. 5 KONSEKVENSER FOR RECIPIENTEN VED REALISERING AF PLANLAGTE TILTAG 5.1 Flow Udledningen til recipienten ændres ved udførelse af de planlagte tiltag fra direkte-udledning uden forsinkelse fra hele oplandet til droslet flow på 5 l/sek for hovedparten af oplandet ved regn med gentagelsesperiode op til T=5 år. 5.2 Stofudledning BOD/COD Udledningen af COD til recipienten reduceres ved udførelse af de planlagte tiltag betydeligt fra omkring kg/år til 147 kg/år. Udledningen af COD ved Mørke renseanlæg øges med omkring 28 kg/år Kvælstof Udledningen af Total-N til recipienten reduceres ved udførelse af de planlagte tiltag betydeligt fra omkring 108 kg/år til 6 kg/år. Udledningen af Total-N ved Mørke renseanlæg øges med omkring 4 kg/år Fosfor Udledningen af Total-P til recipienten reduceres ved udførelse af de planlagte tiltag betydeligt fra omkring 24 kg/år til 0,4 kg/år. Udledningen af Total-P ved Mørke renseanlæg øges med omkring 0,8 kg/år. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 10/16

11 Bilag 1: Vandforbrug i Bale (FAS) Adresse Postnummer Forbrug 2013 [m 3 /år] Forbrug 2012 [m 3 /år] Forbrug 2011 [m 3 /år] Balevej Balevej 51 B Balevej Balevej Balevej Balevej Balevej Balevej Møllevej Møllevej 2 A m 3 /år 2 m 3 /døgn 738 m3/år 2 m3/døgn 526 m 3 /år 1,4 m 3 /døgn Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 11/16

12 Bilag 2: Oversigtskort over ledningsanlæg og kloakoplande i Bale (status og plan) Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 12/16

13 Bilag 3: Signaturforklaring til oversigtskort for kloakoplande Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 13/16

14 Bilag 4: Oplands- og udløbsskema fra OPUS Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 14/16

15 Bilag 5: Udsnit af beregning fra spildevandskomiteens skrift nr. 30 Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 15/16

16 Bilag 6: Jordbundsundersøgelse Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk ved separering af Bale projektnr Side 16/16

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Projektnummer: 530088 Udarbejdet

Læs mere

Tilslutning-/Udledningstilladelse af overfladevand Stilbjergvej, Tved

Tilslutning-/Udledningstilladelse af overfladevand Stilbjergvej, Tved Syddjurs Spildevand A/S 08-02-2017 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 17/1510 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilslutning-/Udledningstilladelse af overfladevand

Læs mere

Udledningstilladelse af overfladevand fra Karlby

Udledningstilladelse af overfladevand fra Karlby SYDDJURS SPILDEVAND A/S 08-02-2017 Tyrrisvej 14 Sagsnummer.: 17/3983 8410 Rønde Sagstype: KLE: 06.11.01 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Udledningstilladelse af overfladevand fra

Læs mere

Udledningstilladelse af overfladevand fra Dejret

Udledningstilladelse af overfladevand fra Dejret Syddjurs Spildevand A/S 13-01-2017 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 16/33622 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Udledningstilladelse af overfladevand fra Dejret natur.miljoe@syddjurs.dk

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world Klokeringstyper Carsten Jakobsen Krüger A/S Resourcing the world Hverdagsregn 75 % Det handler jo om regn Beskyttelse af recipienter Designregn 99 % Velfungerende afløbssystemer Ekstremregn 1 % Minimering

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra separatkloakerede områder i Tiset til Tiset Bæk

Tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra separatkloakerede områder i Tiset til Tiset Bæk PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 21 rekh@haderslev.dk 16-11-2015

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Når regnvandshåndtering får plusværdi

Når regnvandshåndtering får plusværdi Når regnvandshåndtering får plusværdi EVA-temadag 24. september 2015 Iben Kristensen, Energi Viborg Vand A/S Datterselskab i Energi Viborg (el, kraftvarme, vand og spildevand) Kloakforsyning i Viborg kommune

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Forslag Tillæg 5 til Spildevandsplan 2014-2022 Separatkloakering og klimatilpasning af kloakopland H6 Pilemølle Erhvervsområde Syd Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Planlægningsgrundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Dysseager i Karlebo juni 2019 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 3 2.1 Lovgrundlag... 3

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Kværkeby Bæk, Bassin 1

Ansøgning om udledningstilladelse til Kværkeby Bæk, Bassin 1 Ringsted Kommune Miljø Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Beth Søeborg Lundholm Sendt på mail til: bsl@ringsted.dk Ansøgning om udledningstilladelse til Kværkeby Bæk, Bassin 1 I forbindelse med byggemodning

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig vedtaget Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2012-2015 Administrationspraksis - regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via regnvandsbassin til Byrenden i Nr.

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand har den 2. februar 2015 søgt om tilladelse til udledning

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

TILLÆG NR. 156 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Grejsbjergvej og Nr. Bygade, Grejs, omfattet af Lokalplan 1121

TILLÆG NR. 156 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Grejsbjergvej og Nr. Bygade, Grejs, omfattet af Lokalplan 1121 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 156 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Haderslev Spildevand a/s Fjordagervej 32 6100 Haderslev

Haderslev Spildevand a/s Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Spildevand as Fjordagervej 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og iljø Simmerstedvej 1, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 8. juni 15 Sagsident: 15199

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

TILLÆG NR. 151 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Steen Blichers Vej, Balle, omfattet af Lokalplan 1116

TILLÆG NR. 151 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Steen Blichers Vej, Balle, omfattet af Lokalplan 1116 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 151 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

TILLÆG NR. 169 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 169 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 169 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan 2009-2012 vedr. separering

Læs mere

TILLÆG NR. 152 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Plantagevej, Jelling, omfattet af Lokalplan 1109

TILLÆG NR. 152 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde ved Plantagevej, Jelling, omfattet af Lokalplan 1109 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 152 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Baggrund for tillægget

Baggrund for tillægget TEKNIK OG MILJØ Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8048 miktj@herning.dk www.herning.dk Tillæg 19 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 2025 for Vildbjerg (FORSLAG)

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Ulvehavevej, Vinding, Vejle omfattet af Lokalplan 1114

TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Ulvehavevej, Vinding, Vejle omfattet af Lokalplan 1114 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område

Læs mere

TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig og erhversområde ved Dæmningen,Vejle. Delvist omfattet af Lokalplan 1091

TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig og erhversområde ved Dæmningen,Vejle. Delvist omfattet af Lokalplan 1091 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 revideret 2018.01.12. Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI

Læs mere

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Dok id. 727-2013-157925 Side 1/5 Hvis du vil

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Version 1.4-31.03.2011. Sønderborg Kommune svni/msnl Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag...3

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere