Notat Side 1 af august 2013 Ref.: CRJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ"

Transkript

1 Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes planer om at udbygge den vestlige del af Ballerup Bymidte samt forventet skærpede miljøkrav, er der behov for at opstille en handlingsplan for udbygning af afløbssystemet i Ballerup Bymidte. Handlingsplanen skal fastlægge de overordnede principper for fremtidens kloakeringsform i området. Dette notat indeholder en gennemgang af tre forskellige scenarier for udbygning af afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte. Hvert scenarie er vurderet teknisk, økonomisk og miljømæssigt, ligesom fordele og ulemper er beskrevet. Notat giver således mulighed for at træffe valg om, hvilket kloakeringsprincip, der skal danne grundlag for den kommende handlingsplan. Kloakeringsformen i den vestlige del af Ballerup Bymidte er i dag hovedsagelig fællessystem, hvor regnvand og spildevand føres i samme rør, men der er også områder med separatkloakering, hvor spildevand og regnvand føres i separate rør. I de opstillede scenarier indgår såvel disse traditionelle kloakeringsmetoder som metoder, der inddrager lokal håndtering af regnvand (LAR). Følgende scenarier er behandlet og vurderet: 1. Afløbssystemet ombygges konsekvent til separatsystem. 2. Afløbssystemet fastholdes som det eksisterende fortrinsvis fællessystem og opdimensioneres. 3. Systemet udføres som kombineret system, hvor fællessystemprincippet fastholdes, kombineret med forsinkelse eller afkobling af regnvand lokalt ved hjælp af LAR løsninger. Figur 1 på næste side viser overordnet, hvorledes de tre scenarier er vurderet i forhold til hinanden. Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED Gladsaxevej 363 DK 2860 Søborg T Indkildevej 6C DK 9210 Aalborg SØ T Haslegårdsvænget 18 DK 8210 Aarhus V T Fabriksparken 50 DK 2600 Glostrup T SØBORG AALBORG AARHUS GLOSTRUP \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbbbl\desktop\ballerupbymidte_notat_19aug_eftermiddag.docx \Carsten Jakobsen

2 Side 2 af 14 Anlægsudgifter Driftsudgifter Vandløb Kombination m.oversvømmelser Renseanlæg Kældre Påbud til private Nærmiljø/forskønnelse Anbefaling Separatsystem Fællessystem Kombi m. LAR Farvekoder: God Middel Mindre god Figur 1. Sammenligning af tre scenarier for udbygning af afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte. Det anbefales, at der arbejdes videre med Scenarie 3, dvs. en løsning for den vestlige del af Ballerup Bymidte, der udnytter det eksisterende kloaksystem bedst muligt, og hvor der suppleres med anvendelse af LAR løsninger. Løsningen er i god overensstemmelse med den vedtagne Klimatilpasningsplan, den er konkurrencedygtig prismæssigt og miljømæssigt. Det er desuden muligt at kombinere denne løsning med byfornyelse / forskønnelse og giver et godt udgangspunkt for at implementere tiltag til løsning af oversvømmelsesproblemer i forbindelse med skybrud.

3 Side 3 af Indledning Der er et stort behov for at få afklaret fremtiden for afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte. Dette bunder i de senere års forøgede og kraftigere regn, hvilket forventes at fortsætte med endnu større klimaforandringer i fremtiden. Herudover er der et behov som følge af udbygningsplaner i området, ligesom det forventes, at miljøkravene bliver strengere i forbindelse med de fremtidige Vandplaner. Det er besluttet, at der skal opstilles en handlingsplan, der fastlægger hvordan afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte skal udvikles i de kommende år. Dette notat har til formål at belyse de muligheder, der er for at opfylde behovet, og danne grundlag for at træffe de nødvendige valg. De beslutninger der tages om valg af fremtidig udformning af afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte, skal implementeres i en kommende spildevandsplan. 3. Ballerup Bymidte, den vestlige del. Figur 2. Ballerup Bymidte, den vestlige del, område B28 F/S. Området, der behandles i dette notat, omfatter den vestlige del af Ballerup Bymidte: området mellem Vestbuen, Ballerup Byvej, Hold an vej og Jernbanen. Derudover et område vest for Vestbuen, Toms chokoladefabrik og et område øst for Hold an vej,

4 Side 4 af 14 herunder området ved rådhuset. Kloakeringsformen er i dag hovedsagelig fællessystem, hvor regnvand og spildevand føres i samme rør, men der er også områder med separatkloakering, hvor spildevand og regnvand føres i separate rør. Området har udløb i såvel Ballerup Å som Harrestrup Å. Al spildevand og regnvandsopblandet spildevand fra fællessystemer løber til Præstevængets pumpestation. Herfra løber det til det fælleskommunale renseanlæg Spildevandscenter Avedøre. Ved Præstevænget er der et bassin med overløb til Ballerup å, hvor der i tilfælde af kraftig regn udledes spildevand opblandet med regnvand. Regnvand fra de mindre, separatkloakerede områder løber til henholdsvis Ballerup Å ved Præstevænget og til Harrestrup Å ved Svanesøen, via regnvandsbassiner. 4. Udbygning af afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte Her nævnes en række forhold der skal indgå / overvejes ved planlægning af det fremtidige afløbssystem: Serviceniveauet for afløbssystemet er vedtaget af Ballerup kommune i forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan, 18. marts Serviceniveauet er beskrevet som en funktionspraksis, og definerer hvorledes afløbssystemet skal fungere under regnvejr. Den konkrete formulering er, at opspædet spildevand på terræn kun må forekomme én gang hvert 10. år og vand på terræn fra regnvandssystemer kun én gang hvert 5. år. Dette svarer til anbefalinger i Spildevandskomiteens skrift nr. 27. Også Spildevandskomiteens skrift nr. 29 følges, idet der indarbejdes en forøgelse af regnintensiteten på 30 % i forhold til tidligere dimensioneringskrav som konsekvens af de forventede fremtidige klimaforandringer. Overholdelse af serviceniveau gælder nyanlagte og renoverede ledninger. Kældre indgår ikke i beskrivelsen af serviceniveauet. Kældre er kælderejerenes eget ansvar, og de bør selv installere tiltag for at beskytte sig mod opstuvning i kældre. Oversvømmelse kan forekomme ved regnhændelser, der er kraftigere end serviceniveauet for afløbssystemet. Regn, der er meget kraftigere, betegnes ofte som skybrudsregn eller monsteregn. Oversvømmelsesproblemer hidrørende fra disse regn kan ikke løses med anlæg af større ledninger alene, men minimeres ved at udforme terræn og elementer i byrummet således, at ophobning af vand og afstrømning på overfladearealer giver mindst mulig skade. Overholdelse af miljøkrav. Krav vedr. udledning fra afløbssystemer til vandløb vil fremover være fastlagt i statslige vandplaner, udmøntet i kommunale handleplaner. Vandplanerne er ikke endelig godkendt, men det forventes, at dén del der omhandler udledning fra afløbssystemer til vandløb fastholdes, som den er formu

5 Side 5 af 14 leret i dag. Fra fællessystemer må der kun udledes 250 m 3 opspædet spildevand pr. år for hver hektar bymæssigt opland, der er tilsluttet. Dette betyder i praksis, at der må aflastes til vandløb 2 3 gange om året, og at der skal anlægges forholdsvis store bassiner eller etableres andre renseforanstaltninger. Separatsystemer udleder alt regnvand til vandløb/søer, men af hensyn til de hydrauliske forhold i vandløbene, må der under almindelig driftsmæssige forhold kun udledes 1 2 l/s for hver hektar bymæssigt opland, der er tilsluttet. Dette må kun overskrides højst hvert 5. år. Det betyder i praksis, at der skal findes plads til og anlægges store åbne bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand ved udløb til vandløb. Separering Separering betyder, at der anlægges et to strenget system, hvor der kun føres spildevand i det ene og kun regnvand i det andet. Denne separering skal starte inde på den enkelte matrikel, hvilket i praksis betyder, at den enkelte grundejer skal udføre separering af spildevand og regnvand på egen grund. For at dette kan gennemføres skal Ballerup kommune udarbejde tillæg til Spildevandsplanen, og påbyde separering på privat grund med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 30, som er uddybet i Spildevandsvejledningen. Det er forholdsvis dyrt; separering af et almindeligt parcelhus skønnes at koste kr. Ved separering er det meget vigtigt, at det udføres meget konsekvent. Eventuelle fejlkoblinger, utætheder m.v. vil medføre, at der kan komme spildevand i regnvandssystemet, som jo løber direkte til vandløb, eller at der kommer regnvand i spildevandsledninger, hvilket let vil kunne medføre overbelastning, da de kun er dimensioneret til en forholdsvis ringe vandmængde. Anvendelse af LAR løsninger. Lokal Afledning af Regnvand består i at etablere lokale bassiner, vejbede, kanaler mv. til at håndtere regnvandet lokalt. LAR løsninger kan etableres i veje, parker, offentlige arealer eller på private matrikler, som f.eks. større boligforeninger, større virksomheder eller institutioner. Lovgivning fra januar 2013, udmøntet i Bekendtgørelsen om Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag og overfladevand, 29. januar 2013, giver mulighed for at Forsyningsselskabet medfinansierer LAR anlæg etableret af private grundejere/kommunen. Dette kræver, at der oprettes en kontrakt mellem Forsyningen og lodsejeren, hvor samarbejdet om anlæg og drift af anlægget aftales, Den private eller kommunale lodsejer skal være projektejer, og Forsyningen kan alene afholde og indregne udgifter, der er nødvendige til håndtering af tag og overfladevand.

6 Side 6 af 14 Afkobling / forsinkelse af regnvand Afkobling eller forsinkelse af regnvand sker ved at aflede regnvandet lokalt ved hjælp af LAR løsninger. Ved forsinkelse sker slutdisponeringen af regnvandet ved tilbageføring til fælleskloakken, hvorved LAR anlægget fungerer som forsinkelse. Ved afkobling sker slutdisponering af regnvandet ved nedsivning direkte fra LARanlægget, eller ved udledning lokalt, f.eks. til en sø. Dette vil typisk være vand fra veje og arealer / tagarealer fra boligselskaber, større virksomheder, skoler, institutioner m.v. Hvis private lodsejere vil håndtere regnvand på egen grund, giver lovgivningen mulighed for at tilbagebetale tilslutningsbidraget. Dette praktiseres dog p.t. ikke i Ballerup Kommune. Vedtægter for Spildevandscenter Avedøre I 5 i de eksisterende vedtægter for Spildevandscenter Avedøre (SCA) fremgår følgende: Interessenterne sørger for tilslutning til det fælles ledningssystem uden udgift for Interessentskabet. For at begrænse tilførslerne af overfladevand skal kommunerne ved nyanlæg eller ved omlægninger, der kan ligestilles med nyanlæg, anvende separat system, såfremt omkostningerne herved står i rimeligt forhold til anden alternativ løsning, som kan anvendes under overholdelse af den for området fastsatte afledningsret. En ny kapacitetsaftale mellem SCA, interessentkommunerne og interessentkommunernes spildevandsselskaber er under udarbejdelse, og i det seneste oplæg dateret 11. juni 2013, som endnu ikke er vedtaget, fremgår følgende af stk. 3.4: Ved nyanlæg og omlægninger, der kan sidestilles med nyanlæg, er Interessentkommunerne efter Vedtægten forpligtet til at anvende separatsystemer, herunder for at begrænse mængden af regnvand, som ledes til SCA, mest muligt. Selskaberne forpligter sig ved underskrivelsen af Aftalen til at overholde Vedtægtens bestemmelse herom, med mindre konkrete forhold dokumentere, at separering af spildevand og regnvand vil være til hinder for en samlet optimal håndtering af spildevand og regnvand i det pågældende område. SCA s bestyrelse skal tiltræde beslutninger om ikke at overholde vedtægtens bestemmelser om separatkloakering..

7 Side 7 af 14 For at belyse fordele og ulemper ved de mulige løsninger er der opstillet tre scenarier for udbygning af afløbssystemet i Ballerup Bymidte: 1. Ombygning til separatsystem. 2. Fastholdes som det eksisterende fortrinsvis fællessystem og opdimensioneres. 3. Systemet udføres som kombineret system, hvor fællessystemprincippet fastholdes, kombineret med forsinkelse eller afkobling af regnvand lokalt ved hjælp af LAR løsninger. 4.1 Afløbssystemet ændres til separatsystem For at omdanne det eksisterende afløbssystem til separat system, fremtidssikre og overholde fremtidige krav til udløb og serviceniveau, skal følgende udføres: De eksisterende ledninger anvendes som regnvandsledninger. Det vil være nødvendigt at opdimensionere ca. 40 % af ledningerne for at overholde det gældende serviceniveau. Ca. 6 km eksisterende ledninger opdimensioneres. Dertil kommer ca. 4 km i de eksisterende separatsystemer i området Der anlægges et spildevandssystem parallelt med de eksisterende ledninger, i en forholdsvis lille dimension, da de kun skal transportere spildevandsmængden. Ca. 15 km spildevandsledninger etableres. Tillæg til Spildevandsplanen udarbejdes. Alle tilslutninger separeres. Ballerup Kommune påbyder separering på privat grund, der udføres og bekostes af grundejeren. Der skal anlægges / udbygges åbne regnvandsbassiner svarende til, at miljøkrav overholdes som beskrevet ovenfor, ca m Fællessystem fastholdes Det eksisterende afløbssystem fastholdes i sin udformning, inkl. områder med separatkloakering, og for at fremtidssikre og overholde fremtidige krav til aflastning og serviceniveau, skal følgende udføres: Det vil være nødvendigt at opdimensionere ca. 70 % af eksisterende ledninger, således at det gældende serviceniveau overholdes. Det vil være nødvendigt at opdimensionere ca. 10 km eksisterende ledninger. Dertil kommer ca. 4 km i allerede eksisterende separatsystemer i området. Bassinvolumenet ved Præstevængets pumpestation skal øges, således at miljøkrav overholdes som beskrevet ovenfor. Den nødvendige udbygning af bassinet er ca m 3. Dertil kommer udbygning af ca m 3 regnvandsbassin eksisterende separatsystemer i området.

8 Side 8 af Kombineret system, anvendelse af LAR løsninger Det kombinerede system består i at anvende det eksisterende fællessystem så vidt muligt med de eksisterende dimensioner. For at overholde serviceniveauet reduceres den regnvandsmængde, der ledes til afløbssystemet ved forsinkelse og afkobling, således at regnvandet forsinkes lokalt eller nedsives ved hjælp af LAR metoder, såsom lokale bassiner, vejbede, åbne render, kanaler, reduktion af vejarealer, nedsivningsanlæg m.v. For at fremtidssikre og overholde fremtidige krav til aflastning og serviceniveau med denne løsning, skal følgende udføres: Afkobling af regnvand svarende til ca. 40 % af det tilsluttede areal. Dette føres så vidt muligt i åbne render frem mod lokale bassiner, vejbede m.v., der anlægges ved grønne arealer som f.eks. ved boligselskaber, større virksomheder, skoler, institutioner m.v. eller integreret i veje og pladser. Anlæg af vejbede dvs. grønne arealer i veje, der har til formål at forsinke eller nedsive regnvand lokalt. Visse befæstede arealer erstattes af ubefæstede f.eks. græs. Tilbageføring af det forsinkede vand til fællessystemet eller hvor det er muligt til nedsivning. Bassin ved Præstevængets pumpestation skal udbygges, således at miljøkrav overholdes som beskrevet ovenfor. Nødvendig udbygning er ca. 500 m 3. Dertil kommer udbygning af ca m 3 regnvandsbassin i eksisterende separatsystemer i området. En særlig version af denne kombinerede løsning kunne være at fraseparere noget af vejvandet og tilslutte det til et nyanlagt vejafvandingssystem. Det vil svare til at etablere delvis separatsystem, hvor det ikke vil være nødvendigt at påbyde separering hos private grundejere. Dette skal dog betales af Ballerup kommune og kan overvejes i de enkelte tilfælde. Fotoet på næste side viser et eksempel her Nygårdsvej på et sted hvor der kunne implementeres LAR, f.eks. vejbede eller reduktion af det store befæstede areal. Der kører meget få biler på denne del af Nygårdsvej.

9 Side 9 af 14

10 Side 10 af Udledning til vandløb / Miljøkrav Der er foretaget beregninger, der viser hvorledes udledningerne af vand og forurenende stoffer til Ballerup Å og Harrestrup Å fra den vestlige del Ballerup Bymidte fordeler sig i fremtiden, afhængig af hvilket scenarie der vælges som udgangspunkt for udbygning. Beregningerne er foretaget under forudsætning af fuld udbygning med anlæg af de bassiner, der er nødvendige for at overholde kravene. Stofkoncentrationerne i det udledte vand er fastsat ud fra, at der ved såvel regnvandsbassiner som ved bassiner på fællessystemet kan indregnes en naturlig rensning ved bundfældning og stofomsætning i bassinerne. Når reglerne for udledning til vandløb skal overholdes, udledes årligt fra fællessystemer 250 m 3 pr. tilsluttet hektar bymæssigt opland. Tilsvarende udledes ca m 3 fra separatkloakerede områder. Indhold af forurenende stoffer i regnvand er mindre, men som følge af meget større vandmængde er den resulterende udledning af stoffer større ved regnvandssystemer end ved fællessystemer. Ved separatsystem vil der således blive udledt ca m 3 vand pr. år og ca kg (bundfældeligt) stof til vandløbene. Hvis stofmængden skal reduceres, kræver det mere rensning, end den der sker i et velfungerende regnvandsbassin med stor opholdstid. Tilsvarende vil der fra et fremtidigt udbygget fællessystem blive udledt ca m 3 vand pr. år og ca kg (bundfældeligt) stof til vandløbene. En del af dette er dog udledning fra regnvandssystemer, idet eksisterende separatkloakerede områder fastholdes som separatkloakerede. Ved det kombinerede system er udledningen på niveau med fællessystemet. Forholdene i Ballerup Bymidte er ikke umiddelbart egnede til nedsivning af større mængder regnvand, hvorfor det forventes, at den største del af regnvandet, som ledes til LARanlæg, blot forsinkes for senere at ledes tilbage til afløbssystemet. Ved brug fællessystemer er den udledte mængde af vand og forurenende stoffer fra renseanlægget tilsvarende større end ved brug af separatsystem. Ved Spildevandscenter Avedøre udledes direkte til havet, som er mere robust end vandløb.

11 Side 11 af Økonomi Et overordnet overslag giver anlægs og driftsudgifter for de 4 scenarier som angivet i nedenstående tabel 1. Ballerup Bymidte vestlige del Anlægsudgifter [mill. kr.] Overslag Driftsudgifter [mill. kr./år] Separatsystem 245 0,9 Fællessystem, som eksisterende 150 0,6 Kombineret system 140 1,7 Tabel 1. Sammenligning af anlægs- og driftsudgifter for de tre scenarier Hvor der indgår separering, er der ikke medregnet udgifter til separering hos private grundejere. Hvor der indgår LAR er alle udgifter inkluderet. I priserne indgår opgradering af den del af afløbssystemet, der i fremtiden er forudsat uændret i forhold til det eksisterende, nemlig de eksisterende separatsystemer. Skemaet viser, at fællessystem og det kombinerede system ligger på samme niveau anlægsmæssigt, men at separatsystem er % dyrere. Driftsmæssigt er separatsystem ca. 50 % dyrere end fællessystemet. Det kombinerede system er forholdsvis dyrt i drift, fordi drift og vedligehold af de grønne anlæg, der ligger over jorden er dyrere end den traditionelle drift. En stor del af driftsudgiften vedrører de anlæg, der ligger på arealer ved boligselskaber, større virksomheder, skoler, institutioner og veje. Driften af disse anlæg skal ikke i alle tilfælde varetages af Forsyning Ballerup.

12 Side 12 af Vurdering af de tre scenarier Nedenstående figur 3 viser, hvordan de tre scenarier er vurderet i forhold til hinanden. I det følgende omtales vurdering af scenarierne. Anlægsudgifter Driftsudgifter Vandløb Kombination m.oversvømmelser Renseanlæg Kældre Påbud til private Nærmiljø/forskønnelse Anbefaling Separatsystem Fællessystem Kombi m. LAR Farvekoder: God Middel Mindre god Figur 3. Sammenligning af tre scenarier for udbygning af afløbssystemet i den vestlige del af Ballerup Bymidte. 7.1 Afløbssystemet ændres til Separatsystem Fordelen ved separatsystemet er, at risikoen for kælderopstuvninger med spildevand minimeres. En forudsætning for dette er dog, at separeringen gennemføres meget konsekvent og omhyggeligt, og systemerne holdes tætte. Ved etablering af separatsystem reduceres den mængde regnvand, der ledes til renseanlægget. Dette er en fordel, idet der skal renses mindre vand, og fordi tilledning af store mængder vand kan forringe renseanlæggets renseevne. Separatsystemet er dyrt. Der skal anlægges et spildevandssystem overalt, hvor fællessystemet skal ændres til separatsystem, og der er fortsat forholdsvis mange ledninger, der skal opdimensioneres. Der skal separeres ved alle tilslutninger. Alle parcelhusejere, boligselskaber, større virksomheder, skoler, institutioner m.v. vil blive involveret. Der skal udføres tillæg til Spildevandsplanen, Ballerup kommune skal udstede et påbud om at separere på egen grund, og grundejerne skal selv udføre og bekoste separeringen på egen grund Separatsystemet giver større udledning af vand og forurenende stoffer til vandløbene end de øvrige scenarier.

13 Side 13 af 14 Ved anlæg af separatsystemet skal der opgraves i hele systemets længde, da der skal anlægges særskilt ledning til spildevand. Dette vil give flere trafikale gener og gener for beboere end de øvrige scenarier. 7.2 Fællessystem bibeholdes Samlet set er fællessystemet den billigste løsning, og er samtidig god i forhold til aflastning til vandløbene. Fællessystemet kræver ingen ændringer for tilslutning af veje og bygninger og derfor kun ringe involvering af private grundejere. Fællessystemet kan ikke hindre kælderopstuvninger, men opdimensionering vil nedsætte frekvensen af kælderproblemer. Fællessystemet belaster fortsat renseanlægget med regnvand, og det vil være stigende i fremtiden. 7.3 Kombineret system, anvendelse af LAR løsninger Den kombinerede løsning med anvendelse af lokal håndtering af regnvand til forsinkelse af vandet vil bidrage til et mere spændende nærmiljø, og kan udnyttes i forbindelse med kommunens evt. planer om byfornyelse / forskønnelse. Tiltag til reduktion af skader ved oversvømmelser i tilfælde af skybrud vil lettere kunne integreres i planlægningen, hvor der arbejdes med overfladerne. Denne løsning er god i forhold til aflastning af stof til vandløbene. Prismæssigt er den kombinerede løsning på linje med fællessystem for anlæg, men det må påregnes, at drift af LAR anlæggene er dyrere end de traditionelle afløbssystemer. På samme måde som ved fællessystem kan kælderoversvømmelser ikke hindres, men frekvensen vil reduceres i fremtiden. Belastning af renseanlægget med regnvand afhænger af hvor meget vand, der kan nedsives. Dette forventes at være en mindre del, og derfor vil belastningen af renseanlægget være på linje med fællessystemet. Det er ikke alle steder LAR kan implementeres. I den del af området, der er separeret er det f.eks. ikke aktuelt, og i den øvrige del af området skal der være en fornuftig sammenhæng mellem mulighed for forsinkelse/afkobling og mulighed for at placere et LAR anlæg i et grønt areal. I de fleste veje i de fælleskloakerede områder kan der

14 Side 14 af 14 placeres f.eks. vejbede til forsinkelse af regnvandet. Muligheden for nedsivning i Ballerup Bymidte er minimal. 8. Anbefaling En samlet vurdering af de opstillede muligheder falder ud til fordel for Scenarie 3, det kombinerede system, hvorfor denne løsning anbefales. For borgerne er den kombinerede løsning god. Der sker en forskønnelse af nærmiljøet, og borgerne skal ikke involveres på samme måde som ved separering. For de borgere, der kan være truet af kælderopstuvning, er det billigere at installere f.eks. højvandslukke eller pumpe, end det er at separere på egen grund. For forsyningen er den kombinerede løsning god, prismæssigt er den konkurrencedygtig under den forudsætning, at der kan opnås gode aftaler om drift af de lokale LAR anlæg med boligselskaber, større virksomheder, skoler, institutioner m.fl., eller at grundejerne selv etablerer og vedligeholder LAR anlæg. For kommunen er den kombinerede løsning god: Det vil give gode muligheder for at udnytte investeringen til også at bidrage til byfornyelse og forskønnelse. Løsningen er i god overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen for Ballerup Kommune, hvor det er et ønske at håndtere vandet lokalt og anvende LARløsninger. Tiltag til løsning af oversvømmelsesproblemer i tilfælde af skybrud vil lettere kunne inddrages i planlægningen med denne løsning I forhold til belastning af vandløb er det kombinerede system den bedste løsning.

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. 3 Området 3. 4 Eksisterende forhold 3

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. 3 Området 3. 4 Eksisterende forhold 3 FORSYNING BALLERUP STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk POLITISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2.

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. FORSYNING BALLERUP STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk POLITISK NOTAT

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing Udarbejdet den 5. oktober 2017 Vedtaget i Byrådet den 13. marts

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world Klokeringstyper Carsten Jakobsen Krüger A/S Resourcing the world Hverdagsregn 75 % Det handler jo om regn Beskyttelse af recipienter Designregn 99 % Velfungerende afløbssystemer Ekstremregn 1 % Minimering

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg Udarbejdet den 3. november 2017 Vedtaget i Byrådet den 13.

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013 Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Præsentation Morten Ø. Nielsen Projektleder Aarhus Vand Baggrund: Arbejder med separeringsprojekter

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde Hovborg Borgermøde d. 16. marts 2017 Derfor inviteres du til borgermøde 1 Velkommen Baggrund for projektet Hvad betyder de to muligheder for mig Processen fremadrettet 2 Baggrund for projektet Hvorfor

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Klimatilpasning og LAR i Sjællandsgade og Stationsområdet Masterplan og løsningsforslag Baggrundsrapport 28.09.15 Rev. 3 29.10.15 Side 2 af 18 (revision 3) Udarbejdet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag Allerød Kommune Tillæg V til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune Præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune fsva. opland VasNOE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København NOTAT Projekt Reduktion af aflastninger til kagsåen Kunde Herlev Forsyning og Nordvand Notat nr. [xx] Dato 2012-06-21 Til [Navn] Fra Henrik Sønderup, Rambøll Kopi til [Name] Baggrund Kagså er et mindre

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. STATUS... 3 3. PLAN... 3 4. KLOAKERING...

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

VELKOMMEN. Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00

VELKOMMEN. Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00 VELKOMMEN Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00 Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status for kloakseparering

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 11 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 11... 3 1.1 Rettelse til Bilag 0 Appendiksfortegnelse...

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 4. Torsdag d. 23. maj 2019 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 4. Torsdag d. 23. maj 2019 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 4 Torsdag d. 23. maj 2019 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Præsentation af deltagerne Faxe Forsyning Kaj Eichler

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

VELKOMMEN. Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00

VELKOMMEN. Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00 VELKOMMEN Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00 Præsentation af deltagerne Faxe Forsyning Kaj Eichler Projektleder ved Faxe Forsyning Kontakt: Tlf.: 42 28 11 05

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 11/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK09.01 i Hvidsten Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND 0 1.1 Generelt

Læs mere

VELKOMMEN. Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00

VELKOMMEN. Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00 VELKOMMEN Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00 Præsentation af deltagerne Faxe Forsyning Kaj Eichler Projektleder ved Faxe Forsyning Kontakt: Tlf.: 42 28

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere