Kommunens afgørelse Der meddeles delvist lovliggørende dispensation efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens afgørelse Der meddeles delvist lovliggørende dispensation efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte."

Transkript

1 Hedensted Spildevand A/S Ørumvej Daugård Stationsparken Tørring T: Vibeke Rahbek D: M: Mail: Sagsnr P Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø/bassin ved Overholmvej og Hedensted Skovvej, matr.nr. 24b, Hedensted By, Hedensted, samt VVM-screeningsafgørelse Hedensted Kommune har den 16. februar 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til at udvide et eksisterende bassin/sø på ca 270 m² til 424 m², på ejendommen matr.nr. 24b, Hedensted By, Hedensted, beliggende på Overholmvej 28, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har ligeledes modtaget ansøgning jf. Miljøvurderingsloven samt ansøgning om udledningstilladelse efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Placeringen er vist på nedenstående kort. Kommunens afgørelse Der meddeles delvist lovliggørende dispensation efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte. Dispensationen gives på følgende betingelser: 1. Bassinet/søen skal oprenses og udvides med flade brinker, ikke stejlere end 1:5 og bugtede bredder, hvor det er muligt, bl.a. så bassinet/søen får den bedst mulige funktion som levested for naturligt forekommende planter og dyr i området. 2. Oprensning må kun finde sted i perioden 1. september-1. marts af hensyn til søens dyreliv. 3. Opgravet materiale skal planeres ud i et meget tyndt lag på de omliggende arealer, så der ikke opstår jordvolde som følge af oprensningen omkring søen og så materialet ikke kan skylle tilbage i bassinet/søen. Placering af materialet må ikke medføre ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel. 4. Der må ikke, i eller ved søen, opstilles andehuse, hegn eller andre tekniske indretninger, ud over hvad der er nødvendigt for funktionen som forsinkelsesbassin. Ligeledes må der ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller fodres i eller ved søen. Det skal dog ikke være til hinder for at opsætte sædvanligt kreaturhegn. Søen må heller ikke kalkes eller lignende. 5. Der må ikke beplantes med træer og buske nær søen. 1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.

2 6. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen. 7. Når oprensning og udvidelse er gennemført bedes du give besked til Hedensted Kommune på Vær opmærksom på at ved evt. omlægning af dræn kan det kræve en særskilt vandløbstilladelse. Det er oplyst i sagen, at der er gennemført arkæologisk forundersøgelse i området omkring søen. Stadig gælder museumslovens 2 27 stk. 2: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf eller Arealet hvor søen ligger er pt en del af den store matrikel, matr.nr. 24b, Hedensted By, Hedensted. Søen/bassinet skal udmatrikuleres og vil derefter være ejet af ansøger, Hedensted Spildevand A/S. Afgørelse om ikke VVM-pligt (VVM-screening) Søen/bassinet på matr.nr 24b, Hedensted By, Hedensted udvides fra at dække et areal på nuværende ca. 270 m² til 424 m², med udledning via Hedensted Spildevands regnvandssystem til Torup Bæk. Det får en permanent vådvolumen på ca. 242 m 3 og maksimal forsinkelsesvolumen på 1036 m 3. Bassinet er screenet for VVM-pligt i henhold til bilag 6 i miljøvurderingsloven 3, da det er omfattet af lovens bilag 2, listepunkt 10g Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. Vurdering er foretager ud fra indsendt ansøgning jf. bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen 4, samt supplerende oplysninger. Afgørelsen er truffet efter 21 i Miljøvurderingsloven. Det ansøgte forsinkelsesbassin vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. På baggrund af VVM-screeningen meddeler Hedensted Kommune, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM-pligt) ved den ansøgte udvidelse af forsinkelsesbassinet. VVM screeningen er vurderet på sagen VVM-screening - udvidelse af forsinkelsesbassin, matr.nr. 24b, Hedensted by, Hedensted, ved Overholmvej og Hedensted Skovvej, med sagsnr P Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 4 Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(vvm-bekendtgørelsen). 2

3 Gul streg: skitsering af det udvidede bassin. Ortofoto 2020 Hedensted Kommune Røde linjer: viser matrikler, vejledende angivet. Kortet er ikke målfast. Kort indsendt af Hedensted Spildevand A/S. Blå stiplet linje: Regnvandsledning Tyk, rød linje: spildevandsledning Lyserøde linjer: eksisterende betonledninger, til- og fraløb fra søen Sagsfremstilling Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring der forringer 3

4 naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området. Det ansøgte Hedensted Spildevand A/S har søgt om tilladelse til oprensning og udvidelse af sø/bassin placeret på matrikel 24b Hedensted By, Hedensted (matriklen er under udstykning og vil ændre nummer). Det er oplyst, at matriklen er ejet af Ejendomsselskabet Hedensted ApS. Til forsinkelse af regnvandet fra et kommende boligområde, er der i forbindelse med byggemodningen af området, behov for at sikre forsinkelse af regnvand, inden afledning til eksisterende ledningsanlæg tilhørende Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård. Søen er kunstigt etableret og ses fra luftfoto fra Den er udgravet firkantet, og er formodentlig oprindeligt etableret som branddam. Det er i forbindelse med byggemodningen fundet ud af, at søen på arealet har modtaget overfladevand fra bl.a. en ejendoms tagflader og omfangsdræn. Det er også konstateret at søen afleder til Hedensted Spildevands regnvandssystem (se kort ovenfor). Hvornår sidstnævnte tilslutning er sket, er uvist, men regnvandssystemet er etableret i starten af 1980-erne, så søen har formentlig fungeret som forsinkelsesbassin siden da. Da søen gennem mange år har haft en funktion som forsinkelsesbassin ind i Hedensted Spildevands regnvandssystem, dog uden at nogen har været beviste om dette og den derfor ikke er blevet oprenset som ellers med regnvandsbassiner, søger Hedensted Spildevand om tilladelse til at oprense og udvide søen/bassinet, således, at der etableres et 1 m dybt vådvolumen. Det oplyses at det udvidede bassin vil få et permanent vandspejl på ca. 424 m² og en permanent vådvolumen på ca. 242 m³. Maksimalt vandspejl vil blive ca m 2 og et ekstra opstuvende vådvolumen på 1036 m³, så bassinet i alt opnår et volumen på ca m 35. Maksimalt vandspejl vil blive 746 m² og et ekstra maksimal vådvolumen på 1036 m³. Det oplyses at siderne vil få et anlæg på 1:5 så søen/bassinet vil blive mere tilgængeligt, og søen/bassinet vil blive formet, så det falder naturligt ind i området. Brinkerne efterlades i råjord, dvs. uden efterbehandling med muldjord, hvilket vil fremme muligheden for opvækst af mindre næringskrævende arter, til gavn for biodiversiteten i området. Ansøger oplyser, at efter en oprensning og udvidelse vil bassinet kunne blive et plus for bebyggelserne omkring det, idet bassinområdet kan virke som et grønt pusterum i området, hvor udstykker / beboere evt. kan placeres borde-bænke sæt eller man gå tur rundt om. Hedensted Spildevand laver ikke sti, men kun den vejadgang der vil være nødvendig for den fremtidige vedligeholdelse og oprensning. Det er via kloakmester oplyst, at der har været gravet arkæolog-render på hele området og at der i den forbindelse ikke er fundet andre drænbrønde, hvorfor det antages at der ikke andre drænledninger som har tilløb til søen. På den baggrund vurderes at der ikke er krav om tilladelse efter vandløbsloven. Hvis der alligevel viser sig, at blive brug for omlægning af dræn, kan det kræve en særskilt vandløbstilladelse. 5 Jf. fremsent volumenberegning af 9. marts

5 Det er ved besigtigelse den 10. marts 2021 konstateret at søens brinker er blevet gravet af og at der ikke var tilbageværende brinkvegetation. Afgravningen er foretaget uden forudgående dispensation, hvorfor denne dispensation er lovliggørende. Afgravningen er sket uden Hedensted Spildevands vidende. Pga. afgravningen er der ikke mulighed for at bibeholde dele af brinkvegetationen, som kunne have fremskyndet udbredelsen af naturligt plante- og dyreliv i den kommende udvidede sø/bassin. Høring Ansøgningen har ikke været sendt i nabohøring, idet naboejendommene ligeledes ejes grundens ejer, Ejendomsselskabet Hedensted ApS. Udkast til afgørelse har været i høring hos ansøger og ejer. Der har ikke været bemærkninger til udkastet. Vedr. vilkår Der stilles bl.a. vilkår om en fladere hældning på forsinkelsesbassinet. Dette vil medføre en større nedsivnings- og fordampningsflade, hvilket bevirker at vandet hurtigere ledes bort. Samtidig er den flade hældning til fordel for søens plante og dyreliv og for sikkerheden, idet det vil være lettere af komme op af søen hvis nogen skulle falde i. Kommuneplan Der er i kommuneplanen følgende udpegninger, som er relevante i forhold til udvidelse af søen: Grundvand - Område med drikkevandsinteresse; Klimatilpasningsområder - Risiko for oversvømmelse fra kloaknettet; Oversvømmelse eller erosion - områder der kan blive udsat for oversvømmelse med kloakregnvand; Skovrejsning uønsket og Specifik geologisk bevaring - Løsning Hedeslette. Området ligger indenfor kommuneplanramme 5.B.30 Midtbyen Sydøst, som er angivet med anvendelse Generel anvendelse er boligområde, Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen for området er lokalplan 70, fra 1991, hvoraf det fremgår at delområdet hvor søen ligger skal anvendes til boliger. Spildevandsplan Området er udlagt til separatkloakering i Hedensted Kommunes spildevadsplan Etablering/tilpasning af bassin er i overensstemmelse med planen. Natura 2000-områder og Bilag IV arter Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen 6 foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. Der er ca. 4,1 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor bassinet skal udvides. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som stor vandsalamander, strandtudse, spidssnudet frø, markfirben, sydflagermus og odder 7. 6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bkg. nr af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen). 7 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J Overvågning af arter NOVANA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr

6 Kommunens vurdering Dispensationen vurderes ikke at påvirke søens tilstand i væsentlig grad. Samtidig er udvidelsen ikke uforenelig med kommuneplanens retningslinjer. Bassinet søges udvidet netop for at sikre håndtering af overfladevand fra det kommende boligområde. På grund af afstanden og projektets karakter vurderes udvidelsen af bassinet ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af søens hidtidige tilstand, med tilløb af overfladevand og tidligere mange træer rundt om søen, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Klagevejledning Dispensationer efter Naturbeskyttelseslovens 65 Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i Klageportalen og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den 4. maj Klageportalen finder du via eller Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videresendelsen. Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret. 6

7 Klagevejledning, VVM-Screening Der kan klages 8 over VVM-screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøgeren, Miljø- og Fødevareministeren, Enhver med en retlig interesse i afgørelsen, Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 4. maj Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via eller eller Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. I øvrigt Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Tilladelsen fritager ikke for at søge om nødvendig tilladelse efter anden lovgivning. Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at ringe til kommunen på tlf Med venlig hilsen Vibeke Rahbek Biolog 8 Jævnfør Miljøvurderingslovens

8 Kopi til: (med digital post) Ejer, Ejendomsselskabet Hedensted ApS Danmarks Naturfredningsforening Dansk Botanisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland Friluftsrådet Glud Museum VejleMuseerne Miljøstyrelsen 8

Landzonetilladelse til ny sø, matr.nr. 4h, Stourup By, Skjold, Nedergårdsvej 16, 7130 Juelsminde

Landzonetilladelse til ny sø, matr.nr. 4h, Stourup By, Skjold, Nedergårdsvej 16, 7130 Juelsminde Robert Grouleff Nedergårdsvej 16 Stourup 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-13-17

Læs mere

Dispensation til at nedgrave og lede drænrør fra opholdsarealer ud i sø/forbassin ved Øster Snede Mølledam

Dispensation til at nedgrave og lede drænrør fra opholdsarealer ud i sø/forbassin ved Øster Snede Mølledam Øster Snede og Omegns Beboerforening Formand: Henry Christensen Lindvedvej 10 8723 Løsning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård Giske Anniken Risager Ørumvej 60 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-7-16 17.3.2016

Læs mere

Den eksisterende sø, som ønskes nedlagt er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og beliggende i byzone og erstatningssøareal placeres i landzone.

Den eksisterende sø, som ønskes nedlagt er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og beliggende i byzone og erstatningssøareal placeres i landzone. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Att. Johan Stadil Petersen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning Tommy Kaa Sneppevej 76 8723 Løsning På vegne af Danmarks Naturfredning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-6-16

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby Peter Bo Bohsen Rosenvoldvej 16 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-156-15 20.4.2016 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø, Kærvejen 58, 7171 Uldum, matr.nr. 7e, Uldum By, Uldum

Landzonetilladelse til etablering af sø, Kærvejen 58, 7171 Uldum, matr.nr. 7e, Uldum By, Uldum Simon Mølgaard Schmidt Kærvejen 58 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-1-19 11.6.2019

Læs mere

Hedensted Golfklub Rindbækvej Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard

Hedensted Golfklub Rindbækvej Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Hedensted Golfklub Rindbækvej 6 8722 Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-2-15

Læs mere

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle SKOVLYKKE FRITIDSHUSE DANMARK ApS Kærvejen 42 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-147-15

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Landzonetilladelse til ny sø, Houmarken 5, 7130 Juelsminde, matr.nr. 9b, Åstrup By, Rårup

Landzonetilladelse til ny sø, Houmarken 5, 7130 Juelsminde, matr.nr. 9b, Åstrup By, Rårup Christian Mikkel Ikjær Houmarken 5 Åstrup 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-28-16

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted HEDENSTED SPILDEVAND A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-17-15 30.6.2015

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af vandløbs- og stitunnel under Dalbyvej ved Torup Bæk i Hedensted

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af vandløbs- og stitunnel under Dalbyvej ved Torup Bæk i Hedensted Hedensted Kommune Infrastruktur og Transport Tjørnevej 6 7171 Uldum Att. Andreas Jakobsen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk

Læs mere

Tilladelsen gives under forudsætning af at jordhandelen er faldet på plads, og ejerforholdene er i orden, så jorden tilhører dig.

Tilladelsen gives under forudsætning af at jordhandelen er faldet på plads, og ejerforholdene er i orden, så jorden tilhører dig. HANSSEN EJENDOMME A/S Storskovvej 8 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: 79755628 Mob: 51724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-1-15 28.1.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af regnvandssø matr. nr. 1a, Barritskov Hgd., Barrit tilhørende Barritskovvej 34, Barrit

Landzonetilladelse til etablering af regnvandssø matr. nr. 1a, Barritskov Hgd., Barrit tilhørende Barritskovvej 34, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Aarstiderne A/S Barritskovvej 34 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-109-15 22.12.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted Hedensted Golfklub Rindbækvej 6 8722 Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarne Laursen Dir: +4579755691 Mob: +4551724245 e-mail: Bjarne.Laursen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

af 8/12/2015). Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år.

af 8/12/2015). Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21777818 15.8.2018 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Der meddeles

Læs mere

Dispensation til etablering af gangbro (boardwalk) på gammel sti på strandeng, matr. 5e, Østrup By, Glud, Snaptun Strandvej 12, Juelsminde

Dispensation til etablering af gangbro (boardwalk) på gammel sti på strandeng, matr. 5e, Østrup By, Glud, Snaptun Strandvej 12, Juelsminde Naturstyrelsen Trekantområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl Att. Gert Hougaard og Trine Jensen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk

Læs mere

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed,

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed, Jacob Dalsgaard Justesen Bredvadmøllevej 42 Underup 8740 Brædstrup Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.15-P19-4-17

Læs mere

Landzonetilladelse den 21. december 2017 Baggrund for afgørelsen

Landzonetilladelse den 21. december 2017 Baggrund for afgørelsen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kari-Ann Broeng Dir: +4579755681 Mob: +4524758583 e-mail: Kari-Ann.Broeng @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-198-17 20.12.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Electronic A/S Kilde Allè Hedensted Att. Lars Jensen

Electronic A/S Kilde Allè Hedensted Att. Lars Jensen Electronic A/S Kilde Allè 4 8722 Hedensted Att. Lars Jensen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-12-15

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Poul Erik Christensen Jenslev Gade 4 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af sø, Urlevvej 3, 8783 Hornsyld

Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af sø, Urlevvej 3, 8783 Hornsyld Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld Sendt til: C.Lorenzen@live.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peder Nygaard Nielsen Dir: 79755692 Mob: e-mail: peder.nygaard@hedensted.dk

Læs mere

Ansøgningen Der er ansøgt om tilladelse til at flytte et udhus på 84 m² ca. 20 meter mod øst i forhold til eksisterende placering.

Ansøgningen Der er ansøgt om tilladelse til at flytte et udhus på 84 m² ca. 20 meter mod øst i forhold til eksisterende placering. Tjørnevej 6 7171 Uldum Camilla Lenbroch Hansen Tel: 79755605 E-mail: Byg@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-1314236-19 8.10.2019 Landzonetilladelse til at flytte udhusbygning på 84 m² Du får landzonetilladelse

Læs mere

Etablering af regnvandsbassin i landzone er en ændret anvendelse af arealet og kræver derfor en landzonetilladelse efter planlovens 1 35.

Etablering af regnvandsbassin i landzone er en ændret anvendelse af arealet og kræver derfor en landzonetilladelse efter planlovens 1 35. HEDENSTED SPILDEVAND A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: 79755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-67-15 3.7.2015

Læs mere

Dispensation til oprensning af 16 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune

Dispensation til oprensning af 16 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-1-18 15.1.2018 Dispensation

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård Att. Mette Dybkjær Hansen

Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård Att. Mette Dybkjær Hansen Hedensted Spildevand Ørumvej 48 8721 Daugård Att. Mette Dybkjær Hansen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-217798-

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassin i slugt på Palsgaardvej 2, 7130 Juelsminde, matr.nr. 1a, Palsgård Hdg., As

Landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassin i slugt på Palsgaardvej 2, 7130 Juelsminde, matr.nr. 1a, Palsgård Hdg., As PALSGAARD GODS A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-32-19 24.9.2019

Læs mere

Der blev den 22. oktober 2019 meddelt landzonetilladelse til bassinet på 1300 m². Den afgørelse erstattes nu af nærværende afgørelse.

Der blev den 22. oktober 2019 meddelt landzonetilladelse til bassinet på 1300 m². Den afgørelse erstattes nu af nærværende afgørelse. Hedensted Spildevand Ørumvej 48 8721 Daugård Att. Mette Dybkjær Hansen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-217798-

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: 09-01-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af garage på 65 m 2 på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: 11-07-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af carport og garage på 92 m 2 på Skovbrynet 5, 7260 Sønder

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje. Der er ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen)

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje. Der er ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) Plan og Udvikling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Michael Sand Dir: +4579755642 Mob: +4529132856 e-mail: Michael.Sand@Hedensted.dk 12.09.2019 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: 10-07-2017 Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder

Læs mere

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til om- og tilbygning af enfamiliehus på Rankenbjergvej 11, 6623

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Boas Spangsberg Bangsgaard (boas.s.b@hotmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 05-05-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har på vegne af din

Læs mere

Barrit således som ansøgt den 12. december 2018.

Barrit således som ansøgt den 12. december 2018. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21770618 / 01.03.03-P19-217705-18 9.5.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til Povl Arne Hansen Ålling Søvej 1 6823 Ansager Sendt til e-mail povlarneh@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-207-17 7.3.2018 Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen Der

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag den 30. juli 2019 ved annoncering på

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag den 30. juli 2019 ved annoncering på Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Harbo Dir: +4579755605 Mob: e-mail: byg@hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-467-19 29.7.2019 Landzonetilladelse til et shelter Landzonetilladelse til at bygge et

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Søren Henriksen Skjoldsgade 94 2 L 6700 Esbjerg Sendt til e-mail: henriksen.4196@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Dispensation fra skovbyggelinje til lagerhal Dato: 20-11-2018 Konsulent har på vegne af ejer søgt om byggetilladelse til tilbygning af lagerhal på Industrivangen 1, 7200 Grindsted, matr. nr. 2 BB, FILSKOV

Læs mere

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte E-mail: tom@rudersdal.dk Storstrøm J.nr. MST-521-01870 Ref. KIRJO Den 19. januar 2018 Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: 30-01-2018 Arkitekt har på vejne af ejer søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af ny spejderhytte på 450

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 5 k, Kodallund, Hvirring. Enggårdsvej 23, 8763 Rask Mølle.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 5 k, Kodallund, Hvirring. Enggårdsvej 23, 8763 Rask Mølle. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kaj Dissing Enggårdsvej 23 8763 Rask Mølle Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-8-15 12.11.2015 Dispensation

Læs mere

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Keld Arne Nielsen Ejstrupvej 18 7362 Hampen 7. november 2018 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 11. oktober 2018 modtaget en henvendelse om, at du ønsker at rydde

Læs mere

Langeland Kommune søgt om dispensation til at et gadekær på Strynø:

Langeland Kommune søgt om dispensation til at et gadekær på Strynø: Langeland Kommune Att.: Astrid Ejlersen post@langelandkommune.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation til

Læs mere

Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder

Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-17-19 08-04-2019 Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Skovdyrkerforeningen Øst Att.: Claus Boel Sendt til mail: cbo@skovdyrkerne.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven

Læs mere

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kari-Ann Broeng Dir: +4579755681 Mob: +4524758583 e-mail: Kari-Ann.Broeng @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-181-17 24.11.2017 Landzonetilladelse til udhus Der meddeles

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af sø på Kamstrupvejen 1, 4621 Gadstrup, matr. nr. 7c Brordrup By, Gadstrup

Landzonetilladelse til udvidelse af sø på Kamstrupvejen 1, 4621 Gadstrup, matr. nr. 7c Brordrup By, Gadstrup Simon Botoft Frost Kamstrupvejen 1 4621 Gadstrup Sendt som mail til simon-frost@hotmail.com Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Dispensation til at pleje en sø på matr.nr. 15dr, beliggende i Værløse. Furesø Kommune påtænker at pleje en sø på et grønt

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. COWI A/S, Att. Sophia Hernández Rode-Festersen Sag: 2015/11115 010 Id: 01.05G00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 07. februar 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post 4. april 2019 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en henvendelse om, at du ønsker

Læs mere

Lovliggørende dispensation til nedlægning af 120 meter beskyttet dige med vilkår om 350 meter erstatningsdige, Båstrupvej 57, 8722 Hedensted

Lovliggørende dispensation til nedlægning af 120 meter beskyttet dige med vilkår om 350 meter erstatningsdige, Båstrupvej 57, 8722 Hedensted Jens Skovgaard Båstrupvej 57 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-1-11 04.07.2018 Lovliggørende

Læs mere

Baggrund for afgørelsen. Situationsplan eksisterende forhold visende placering af tilbygning af carport. Tjørnevej Uldum T:

Baggrund for afgørelsen. Situationsplan eksisterende forhold visende placering af tilbygning af carport. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-217782- 18 5.9.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til tilbygning

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755615 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-154-19 13.3.2019 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opstilling af

Læs mere

Hornsyld således som ansøgt den 14. marts 2018.

Hornsyld således som ansøgt den 14. marts 2018. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Harbo Dir: +4579755590 Mob: e-mail: Merete.Harbo @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21772218 19.12.2018 Landzonetilladelse til udhus Der meddeles tilladelse til

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

- at søen er lavvandet med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3-1:5 over og under vandlinjen,

- at søen er lavvandet med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3-1:5 over og under vandlinjen, Plan og Kultur Steen Nielsen Langstedvej 3 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2018 Sags id: 2018-0541 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af en sø på ejendommen

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Leif Glasdam Jensen Linien 27 5683 Haarby 14. juni 2018 Sags id: 2018-0059 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af en sø so ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Poul Daugaard Ørumvej Daugård. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af en ny sø på Ørumvej 64, 8721 Daugård

Poul Daugaard Ørumvej Daugård. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af en ny sø på Ørumvej 64, 8721 Daugård Poul Daugaard Ørumvej 64 8721 Daugård Sendt til: pdp@paradis.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peder Nygaard Nielsen Dir: 79755692 Mob: e-mail: peder.nygaard @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-97-14

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Dispensation til oprensning af eksisterende sø samt landzonetilladelse til ny sø og jorddige matr. nr. 14g, Nebel By, Rårup

Dispensation til oprensning af eksisterende sø samt landzonetilladelse til ny sø og jorddige matr. nr. 14g, Nebel By, Rårup Claus Thorsø Pedersen Lundgårdsvej 4 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-140-15 14.1.2016

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Luftfoto af ejendommen. Gul stiplet linje markerer det beskyttede sten- og jorddige.

Luftfoto af ejendommen. Gul stiplet linje markerer det beskyttede sten- og jorddige. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-162-15 16.2.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning

Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Harbo Dir: +4579755590 Mob: e-mail: Merete.Harbo @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21775918 21.8.2018 Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Der meddeles

Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul

Dispensation til oprensning af vandhul Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-58-18 Ks: LSJ 11-06-2019 Dispensation til oprensning af vandhul I forbindelse

Læs mere

At Affaldsjord må lægges i op til 1 m tykt lag som vist på figur 4.

At Affaldsjord må lægges i op til 1 m tykt lag som vist på figur 4. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-217771- 18 25.10.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Baggrund for afgørelsen. Luftfoto af ejendommen med eksisterende forhold nedrevet bolig og udhus ny bolig ønskes opført

Baggrund for afgørelsen. Luftfoto af ejendommen med eksisterende forhold nedrevet bolig og udhus ny bolig ønskes opført Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-205-17 13.11.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Frederik Heidenheim Baadstorp Ørsted Bygade Havdrup Sendt til:

Frederik Heidenheim Baadstorp Ørsted Bygade Havdrup Sendt til: Frederik Heidenheim Baadstorp Ørsted Bygade 3 4622 Havdrup Sendt til: frederik@baadstorp.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18 Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.02-P25-15-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

Udtalelse om skovrejsning

Udtalelse om skovrejsning Vesthimmerlands kommune Att. Grete Mundbjerg Trafik og grønne områder Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Dato: 10. august 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-20818

Læs mere

29, 7140 Stouby således som ansøgt den 2. april Eksisterende enfamiliehus og garage nedrives.

29, 7140 Stouby således som ansøgt den 2. april Eksisterende enfamiliehus og garage nedrives. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755615 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-293-19 29.5.2019 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opførelse af nyt

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755615 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-90-19 13.3.2019 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anne Katrine Langebæk Ved Kirken 6 4500 Nykøbing Sj. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal Flemming Sørensen Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt til: flso@varde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato:

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: 10-08-2017 Der er søgt om tilladelse til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted, matr. nr. 3ø, Omvrå Søndermark, Filskov. Det ansøgte

Læs mere

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven Tvilum Landinspektørfirma A/S Att.: Mikkel Torp Andersen Tømmerup Stationsvej 10 2770 Kastrup KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj.

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til plantning af skov Du har søgt om tilladelse til, at rejse skov på matr. nr. 16a, Vorbasse By, Vorbasse. Matriklen er tilknyttet Hovborgvej 23, 6623 Vorbasse.

Læs mere

- Hvis mountainbikeruten nedlægges fjernes alle overkørsler, markeringspæle, informationspiktogrammer

- Hvis mountainbikeruten nedlægges fjernes alle overkørsler, markeringspæle, informationspiktogrammer Palsgaard Gods A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Birger Brix bb@palsgaard.dk Per Studsgaard ps@palsgaard.dk Robert Nordenhof nordenhof@hiltonfoods.dk Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Søren Daniel Kristensen Storegade 5,2 7330 Brande Sendt pr. e-mail: brande@lcdk.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en 65m 2 stor integreret garage på matr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Jan Bloten. Sortemosevej Gudbjerg Sendt til Ravnhøj Consult:

Jan Bloten. Sortemosevej Gudbjerg Sendt til Ravnhøj Consult: Jan Bloten Sortemosevej 7 5893 Gudbjerg Sendt til Ravnhøj Consult: jt@ravnhoj.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2.

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2. Til Jens Jørgen Abildskov, Fredskovvej 10, 5883 Oure Sendt med email: abildskov@vetnet.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere