Boganmeldelse: Danske Støbejernskors A f Axel Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boganmeldelse: Danske Støbejernskors A f Axel Andersen"

Transkript

1 Boganmeldelse: Danske Støbejernskors A f Axel Andersen Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet og udgivet af Jan Faye. København, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, udgave. 1. oplag. 247 sider, illustreret. Pris kr. 228,00. I årsskriftet Vore Kirkegårde 1975 bragtes en artikel af Aase Faye med titlen Støbejernskors. Det er derfor ikke underligt, at vore gamle læsere nikker genkendende til navnet Aase Faye. Fleller ikke de, der deltog i Årsmødet 1977, da hun var vor cisserone i eftermiddagens ekskursion til museet, Set. Maria kirke og Marienlyst slot. Artiklen var skrevet på grundlag af hendes eksamensopgave (speciale) til magisterkonferens i Indsamlingen af materialet var begyndt i 1967 med fotografering, opmåling og afskrivning af beskriftning. Materialet var indsamlet ved besøg på samtlige kirkegårde i Frederiksborg, Maribo (dog kun Lolland og 4 sogne på Falster), Ålborg samt i Sønderjylland, Tønder, Åbenrå og Sønderborg amter. Og fortæller hun, i 1973 fik hun mulighed for at fortsætte registreringen i Svendborg, Skanderborg og Ringkøbing amter; men hun benyttede i øvrigt enhver lejlighed til at besøge kirkegårde på rejser. På den måde er enkelte registreringer i andre amter kommet til. Endvidere har hun også fået registreret hele Københavns og Fiolbæk samt dele af Sorø amter; men her er året ikke oplyst. Der lå således et stort materiale, da hun i 1973 blev museumsinspektør ved Helsingør kommunale museer, en stilling, hun gik fuldt og helt op i, så det blev ikke bearbejdet, og så indhentede døden hende i Heldigvis havde hendes mand, dr. phil. Jan Faye deltaget i korstogene, som de kaldte registreringsrejserne, i 1973 og var derfor godt indlevet i problematikken. Jan Faye har følt det som sin pligt at gøre arbejdet færdigt, og det foreligger nu, takket være støtte fra mange fonde, stiftelser pekuniært, og mange speciali- Bogen er indbundet i blåt med hvidt tryk, og smudsbind er i samme farve. ster på mange museer og institutioner med råd og dåd er der blevet en ganske særlig bog ud af det. Sideantallet er 248 og 348 figurer, de allerfleste fotografier optaget ved registreringen. Opsætningen af tekst og billeder er smukt gjort; men desværre går dermed oversigten tabt. Det er virkelig besværligt at læse beskrivelser og samtidig følge med på den tilhørende illustration. Det er gode store illustrationer, de fleste kvartsides, men også mange helsides, derfor kan det vanskeligt være gjort anderledes, de fleste beskrivelser fylder mindre areal end illustrationen. I forskellige kapitler bearbejdes alle sider af emnet. Materialet støbejern behandles i I del. Selvom der har været arbejdet med jern 57

2 her i landet allerede i oldtiden, skal vi helt op i 1700-tallet, før de første jernstøberier anlægges. I København fik Thomas Potter bevilling i 1771 til at anlægge et jernstøberi. Dette støberi er videreført under andre navne lige frem til begyndelsen af vort århundrede; men det vides ikke at have produceret for kirkegårdene. I provinsen anlagde J.F. Classen i 1769 Frederiksværk Jernstøberi, der senere (1857) blev overtaget af Anker Heegaard, København. Han havde videreført faderens jernstøberi på Nørrebro (Blågårdsplads); men manglede plads. Der er allerede før Heegaards sandsynlighed for, at der blev lavet mindesmærker, og fra Heegaards fabrik findes katalog med mindesmærker. Støberiet overtoges af De forenede Jernstøberier og nu blevet til Stålvalseværket. Det næste. Det Weisiske, blev grundlagt i København Her står der et fint epitafium på Assistens kirkegård over stifteren, sikkert lavet af sønnen, C.F. Weiss, som overtog virksomheden; men han kunne ikke få det til at gå, hvilket betød, at der kom jernstøberi i Horsens og senere i Århus. De ældste eksempler er lavet i udlandet, Tyskland har meget lang tradition for jernstøberi, derfra kom den til Norge. Det ældste støbejernsmonument på Assistens er fra Bærum Jernværk, Adskillelsen fra Norge har uden tvivl sat gang i oprettelsen af virksomheder her i landet skal der have været 5 med 30 medarbejdere i København, men så gik det hurtigt med oprettelse både i hovedstaden og i provinsen. I løbet af 1830er og 1840erne var der støberier i så at sige alle provinsens købstæder. - Og fra 1830erne og indtil århundredskiftet er det, vi finder støbejernsmindesmærkerne, der var så populære, at der måske har været af dem! Støbejernsteknikken bliver også gennemgået, de to forskellige teknikker, den hvor modellen kan bruges igen og igen, og å cire perdue-metoden, hvor modellen mistes ved støbningen. Denne sidste har næppe været almindelig til gravminder, selvsagt når det skal være massefabrikation. Et kapitel beskæftiger sig med forekomsten i de enkelte undersøgte amter, 14 amter og 1416 minder, og i tabelform gives oversigt over antal på den enkelte kirkegård. Her ses Ringkøbing amt at skille sig markant ud, der én med 25 stk. Disse tal bruges til at danne et skøn over udbredelseshastighed, fra øst mod vest, og hvor mange mindesmærker, der kan være blevet opstillet ved anvendelse af et kolossalt talmateriale som kirkegårdsareal, dødsfald. En korrellationskurve viser spredningshastigheden til 80 km pr. 10 år, og det gældende enten påvirkningen er fra København eller sydfra, der kan være tilfældet for Sønderjylland. Et blokdiagram for hvert amt viser, at København er meget tidligere end noget andet amt og Ringkøbing og Thisted som de seneste; men også som de, der har det største antal bevarede. Det bevarede antal ligger i nærheden af 3000; men tre forskellige beregningsmåder kommer til, at der har været 40 til 45 tusinde. Andel del beskæftiger sig med beskrivelsen af de fundne mindesmærker. Afhandlingen er inddelt i 4 afsnit: 1 epitafier, 2 gravplader, 3 kors og 4 monumenter. Bogens titel: Danske støbejernskors er yderst misvisende, den medtager heldigvis alle former for gravminder. Af tabel 1 fremgår antal af de forskellige former, fordelt på de amter, undersøgelsen omfatter; men bemærk det er den gamle amtsinddeling fra før 1970, der er brugt. Der er beskrevet 362 numre (3 numre er ubrugt), og der er illustration til hovedparten, til hvilken henvises ved illustrationsnummer ved siden af beskrivelsen. Der indledes med beskrivelse af mindesmærket, i en del tilfælde også inskription, ornamenter og symboler. Størrelsen angives i cm for højde, bredde og tykkelse. I en del tilfælde er 2 og 3 beskrevet under samme nummer; men som A, B, C osv., det er især, når det er målene, der varierer. Til slut angives udbredelsen. Her opgives amt, sogn og antal på den enkelte kirkegård, samt årstal, dvs. det år, der skønnes at være rejsningsåret. Denne liste fylder siderne fra Den ville være fuldstændig uoverskuelig, hvis ikke der fandtes et stedsregister, men det findes heldigvis side Det havde været ønskeligt, om der også havde været et stedsregister, hvor sognene var opført amtsvis, herredsvis. En sådan har forfatteren af anmeldelsen udfærdiget til eget brug, den giver en storartet oversigt egnsvis. Dog findes side et kort over landet med de enkelte sogne indtegnet, og der er markeret med prikker antal forekommende gravminder, og en rød prik angiver ingen. Desværre er der ikke nogen påskrift på dette kort; men det er, hvad jeg har fundet ud af ved brug. Regi- 58

3 stret skæmmes af enkelte trykfejl og udeladelser, men jeg vil tilstille forfatter og forlag en liste over disse, så kan den eventuelt indlægges i bogen. Under beskrivelsen er også nævnt støberistempler; men der er ikke nævnt de tilskrivninger, der er gjort ud fra forskellige overvejelser under bearbejdelse af materialet, de findes til slut i bogen under: Proveniens og Epilog. I det tilsluttende kapitel behandles ornamenter. Det har i nogle tilfælde været muligt ved bestilling at vælge et passsende ornament. Der er på et katalogblad fra Holstebro Jernstøberi afbildet et prøvekors med mange ornamenter og symboler. Det har sikkert stået hos forhandlerne til at udtage ornament efter, og pudsigt nok findes et sådant i brug i Resen, Ringkøbing amt. Det har været muligt at lave et individuelt mindesmærke ved valg af ornament eller symbol. Støberierne har sikkert haft sådanne løse, som limedes på modellen på samme måde som inskriptionen. Brugen af de enkelte ornamenter og symboler opgøres amtsvis, og angivelse af deres betydning mangler heller ikke, så vi får et helt lille leksikon i ornamenter og symbolers brug og betydning. Indskrifterne behandles amtsvis efter de begravedes sociale position. I tabelform vises det, at det navnlig er embedsmænd og landmænd, der har taget moden op, men de mere velsituerede, godsejere og de lavere stående ikke selvstændige, tjenestefolk, sjældent har fået et støbejernsmindesmærke. Skriften deles op i versaler, fractur, kursiv (herunder også skriveskrift) og antiqva, det er overvejende versalerne, som også på stenmindesmærkerne, der er brugt. Indskrifternes indhold behandles i et stort afsnit med mange citater efter indhold: Kun navne og data, over militære personer, bibelsteder samt personlige indskrifter om den døde eller de efterladte. Hvorfra er så støbejernsmindesmærkerne leveret? Det handler de to sidste kapitler om. Nogle støberier har mærket deres produkt med støberistempel, det er det tydeligste bevis på oprindelsen. Fra nogle støberier er bevaret katalog med afbildninger af modeller til salg. Det er også godt bevis, når lige ses bort fra,- at man har lånt modeller både legalt og også mindre lovligt af hinanden. Der er eksempler på familieskab mellem støberiejere, så det har nok været med forståelse, også når det er en tidligere medarbejder, der lancerer samme model. Findes en bestemt form i et geografisk område, eller det falder sammen med et støberis grundlæggelse, er nærliggende at kunne henføre formen til dette. Dog kan et støberi ved en veludviklet forhandlerrepræsentation have dækekt et relativt større område end andre støberier med dårligere organisation. Man må heller ikke se bort fra, at det er muligt at fragte mindesmærkerne endda over større afstande, således findes i rapporten angivelse af 4 forskellige modeller i Julianehåb på Grønland, eller de man fandt på en forladt kirkegård i det nordlige Island. En lille solstrålehistorie findes også om en soldats død på Trunderup Lazaret 12/ og blev begravet på Kværndrup kirkegård, Svendborg amt. Han hed Anders Petersen, født i Skovsborg ved Viborg 12/3-1841, er formodentlig blevet såret ved stormen på Dybbøl eller landgangen på Als og ført til lazarettet på Fyn. Familien har måske ikke magtet at få ham ført hjem; men de har fået et kors fra Zeltners Jernstøberi i Silkeborg og fået det rejst på Kværndrup kirkegård. Det er kun få støberier, der satte deres navn på. I København stemplede Bock det ind eller satte plade på. Det samme gjorde P. Andersen, Svanholm, GI. Kongevej, på sine gitre. Jeg har dog ikke fundet monumentet med hans skilt; men i»før og Nu«, 7. årg., 1921, og i»københavn Før og Nu, bd. 6, er der en tegning af hans virksomhed, og ud mod gaden er der udstilling af kors og gitre. I provinsen mærkede: J.D. Bruun, Bandholm, i Odense, M.P. A llerupogc.g.l. Jørgensen, i Horsens begyndte C.F. Weiss med»støbt i Horsens«, og det fortsatte efterfølgeren Stallknecht med; men gik senere over til Stallknecht/Horsens eller måske ST, en lidt senere virksomhed, Niels Jochumsen, den senere Møller & Jocchumsen, mærkede M&J eller Møller & Jochumsen/Horsens. I Silkeborg, hvor en søn fra Horsensvirksomheden nedsatte sig, haves mærkningen: Stallknecht/Silkeborg; men da støberiet overgik til svogeren Chr. Zeltner, blev mærket: Zeltner/Silkeborg. En anden virksomhed Skellerup har måske brugt: VS. I en lille landsby ved Skanderborg sø i Fruering sogn, Skanderborg amt, var omkr et lille støberi, der har mærket med»skårup«, der kendes 59

4 kun 3 kors på samme kirkegård i nabosognet Stilling herfra. I Thisted brugte Vilhelm Bonne mærket»w. Bonne eller Thy«. I Herning var et støberi, der mærkede med»herning«, det tilhørte måske P.H. Boll. I Sønderborg mærkede P. Petersen og i Flensborg N. Jepsen. Kataloger nævnes fra Anker Heegaard, Frederiksværk, fra slutningen af 1800-tallet; N. Chr. Christensen, Århus, fra ca. 1850; N.A. Christensen & Co., Nykøbing Mors, der drev Morsø Jernstøberi, to fra 1888 og 1893; og Holstebro Jernstøberi fra Envidere bør nævnes Carlshiitte i Rendsborg, Sydslesvig, grundlagt af Marcus Harvig Holler i 1827, altså oprindelig en dansk virksomhed, og også den største, i 1860 havde den 50 ansatte. Fra dette støberi findes en række kataloger; men om der findes mindesmærker derfra er ikke påvist, da flere danske støberier har købt modeller ved deres start herfra. Det ældste katalog er fra 1830-ernes midte med 12 kors, og flere kataloger fulgte dette med forøget antal kors. I 1887 kunne der udgives et specialkatalog med gravkors og monumenter, ialt 98 modeller. I kataloget fra 1926 er antallet meget reduceret, og i 1969 fremstilledes kun gravgitre. Designerne finder vi i Epilogen; men der er kun få kendte. Som den første omtales den store tyske arkitekt Karl Friedrich Schinkel, der tegnede til Det kongelige støberi i Berlin, hvorfra der findes et i Vesterborg, Maribo amt, over biskop P.O. Boisen ( ). Af danske kusntnere er nævnt: G.F.F. Stanley ( ), som tegnede for Bærum Jernværk, og har ansvaret for botanikeren Martin Vahl s monument på Asisstens kirkegård, København, der tidligere er refereret til. For Nes tegnede også Henrik Meldal ( ), inden han nedsatte sig som jernstøber på Vesterbro, København, så hvorfor skulle han ikke have fortsat for sig selv? Professor G.F. Hetsch ( ) tegnede dog Meldals mindesmærke på Frederiksberg kirkegård, ligesom han har tegnet korset til biskop Muller ( ) på Assistens kirkegård. Det kan i denne forbindelse også nævnes, at han i 1836 tegnede forslag til støbejerns-steler og -cippi (ifl. ikke publiceret arbejde af Dyveke Helsted, 1950). Meldals jernstøberi førtes videre af en søn, en anden søn var arkitektet Ferdinand Meldal ( ), uddannet som jernstøber før uddannelsen til arkitekt, så hvorfor skulle han ikke have tegnet for broderen?; men ingen kendes. På Kunstakademiet haves en tegning af arkitekten Laurits Albert Winstrup ( ), bygningsinspektør i Slesvig, med forslag til nogle kors, måske forslag til et katalog, elementer fra dem er brugt på flere kors. I Silkeborg var Hans Chr. Zeltner ( ) uddannet arkitekt også jernstøberiejer, så han har sandsynligvis også tegnet. Nogle elever af professor Hetsch som Johan Daniel Herholdt ( ), Bernhard Seidelin ( ) og N.S. Nebelong ( ) kan sikkert også have givet bidrag; men kun et af Nebelong kendes. Det var en lille gennemgang af Danske Støbejernskors. Forhåbentlig har det givet lyst til at skaffe bogen og bruge den. Den er i hvert fald et godt værktøj for den registrering af gravsteder, der finder sted efter lov nr. 268/1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, den allerstørste del af støbejernsgravminderne falder jo under 100-års kriteriet. Den er næsten en foræring til dette arbejde! Man kunne ønske, når registreringsarbejdet er afsluttet, at alt støbejern kunne blive bearbejdet samlet. De ikke til bogen registrerede, og de ikke færdiggjorte amter, kan uden tvivl rumme overraskelser, ligesom man heller ikke kan se bort fra, at der kan komme supplerende oplysninger fra de færdiggjorte. Jeg kan i hvert fald supplere med flere eksempler fra mit arbejdsfelt. Assistens kirkegård, København, der har flere ikke nævnte støbejernskors, nogle fordi, de er taget under tag, mens andre må være overset. Således nogle kløverbladskors på de russiske afdelinger, ganske særegne ved en halvkredsformet udvidelse på stammens nederste del, en skematisering af det russiske kors skråbjælke. De er i øvrigt alle genanvendt, den på bagsiden pånittede plade med navn er fyldt med kit og overmalet. Et eksemplar af nr. 313 fra Anker Heegaard, Frederiksværk, kun nævnt på Høje Taastrup, findes også. Nr. 348 er nævnt som en cippus af granit med plade af støbejern, over solodanserinde Anna Margrethe Schall ( ), er i virkeligheden forpladen af et støbejernsmindesmærke, der er sat på et gammelt granitmindesmærke. Det er sket efter 1920 (da det blev fotograferet til»før og Nu«, årg. 7, 60

5 Anne M. Schall, f 1854, Assistens kirkegård, København, fotograferet (Fra J. Werners samling). 1921, og lå i ruiner); men det blev fotograferet af overretssagfører Werner til»gravminder«, 1912, og her fremtoner det i sin oprindelige skikkelse: en cippus magen til nr. 349, over sognepræst Jacob Hansen Bang ( ). Roskilde domkirke. Den eneste forskel er: urnen på toppen, den i Roskilde, er formet som en amfora med kun én hank, mens Schalls er bredest forneden, har en bred krave med to hanke, og den synes i øvrigt at stå løst, den er i hvert fald forrykket fra midtaksen. Ved denne undersøgelse har jeg hermed fået at vide, at Schalls mindesmærke er fra Bocks jernstøberi, der kun er kendt på Assistens for nogle støbejernsgitre. Om nr. 345 kan suppleres, at det er rejst over redaktør af»adresseavisen«, Jens Jetzmark ( ). Det er faldet sammen, var sket allerede i 1946, og kun topstykket og postamentet står tilbage (midterdelen er taget under tag). Det drejer sig om en stele med svagt forjyngende midtstykke. En slægtning har givet mig et billede af gravstedet, mens det var intakt; men det er så dårligt, at det vanskeligt kan reproduceres. Inskriptionen var: Jens Jetzmarks gravsted, , og måske et skriftsted. Sidste må være dækket af foranstående marmortavle, hvoraf der var tre, den ene med J.J. Til slut en forklaring til indledningen om gravplader. Her omtales 5 plader af størrelsen 3 x 3 m, flere uden inskription og ornament. Det drejer sig om murede begravelser, der er dækket på denne måde, i mange tilfælde er afdækningen af sten, oftest sandsten. De kan næppe medtages som gravminder. 61

FREDERIK VI S MINDE SKANDERBORG KOMMUNE

FREDERIK VI S MINDE SKANDERBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIK VI S MINDE SKANDERBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2014 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand Høyer Journalnummer: 2014 7.82.07/746 0001 Kommune: Skanderborg

Læs mere

Nr. 64- Persillekræmmeren Den nedbrudte kirke

Nr. 64- Persillekræmmeren Den nedbrudte kirke Nr. 64- Persillekræmmeren - 2009 Den nedbrudte kirke af Gunner Møller Rasmussen, Stensballe Kører man mod Serridslev over Vær og drejer til venstre ved vejskiltet Nebel 2 ad Nordre Strandvej, kommer man

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

NOTAT: Mediestøtte til trykte medier

NOTAT: Mediestøtte til trykte medier NOTAT: Mediestøtte til trykte medier 2017 Notat: Mediestøtte til trykte medier 2017 Udgiver: Landsforeningen Danmark på Vippen, juni 2018 Forfatter: Martin Ø. Carstensen, tlf. 23 71 00 43 Intro I dette

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Et skiftes gennemførelse - Regler omkring skifter - Hvorledes forløber et skifte

Et skiftes gennemførelse - Regler omkring skifter - Hvorledes forløber et skifte Om Skiftearkivalier Skifteretssager 1. Beskrivelse af skifteretssager - Historiske rammer 2. Et skiftes gennemførelse - Regler omkring skifter - Hvorledes forløber et skifte 3. Hvor skal skiftesager findes?

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt jj.nr. 09-048258 Dato : 24.03.2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 25. februar 2009. (Alm. del).

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Gravminderegistrering

Gravminderegistrering Gravminderegistrering Hvorfor bevare gravminder? Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Hjordkær Broager Haderslev, klosterkirkegården Haderslev, klosterkirkegården Løgumkloster

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer.

Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer. Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer. Johannes August Fischer (1854-1921) var elev af P.S. Krøyer og bror til Paul Fischer. Johannes August Fischer kendes på sine arkitekturprægede motiver,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

De Slesvigske Krige og Fredericia

De Slesvigske Krige og Fredericia I 1848 bestod det danske rige ikke kun af Danmark, men også blandt andet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, hvor den danske konge bestemte som hertug. Holsten og Lauenborg var også med i

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Hej Lene. Med venlig hilsen / best regards. Jacob Juul Jellesen Landinspektør & Vindmøllerådgiver

Hej Lene. Med venlig hilsen / best regards. Jacob Juul Jellesen Landinspektør & Vindmøllerådgiver Fra: Jacob Juul Jellesen Sendt: 5. januar 2017 12:10 Til: Emne: Vindmøller ved Ottestrup Hej Lene Du ved jo, der sjældent foregår noget med vindmøller i Frederikshavn Kommune uden jeg er

Læs mere

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect.

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect. Anders Nielsen (Smed) Tegning fra ca. 1800 - F. Larsen prospect. Frihedsstøtten rejst i perioden 1792-1797 af Kong Frederik den 6. som monument til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Forældre Børn

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse A NALYSE Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse - Før og efter implementering af den nye sygehusstruktur Af Bodil Helbech Hansen og Lasse Vej Toft Formålet med denne kortlægning

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag.

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag. A-kasserne AK Samvirke Forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.star.dk CVR nr. 55 56 85 10 Til brug for a-kassernes

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

DRIFTSRESULTAT NETTORESULTAT EJENDOMME

DRIFTSRESULTAT NETTORESULTAT EJENDOMME Ansgar Knud Lavard Mariæ Nikolaj Sakraments Skt Andreas/ Skt Therese Kaldæerne Den Hellige Familie Nikolaj København K Lyngby Frederiksberg Hvidovre København N Hellerup Søborg Birkerød Esbjerg sogn 2

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Maj 2018 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Fredensvej 7 (Solhuset) og lidt om kgl. Kapelmester Georg Valdemar Høebergs Vedbækhistorie

Fredensvej 7 (Solhuset) og lidt om kgl. Kapelmester Georg Valdemar Høebergs Vedbækhistorie Fredensvej 7 (Solhuset) og lidt om kgl. Kapelmester Georg Valdemar Høebergs Vedbækhistorie Den nuværende ejer af Fredensvej 7 hedder Michael Fenger. Det er Charlotte fra nr. 3, der har formidlet kontakten.

Læs mere

Axeline Danmark Jørgensen 3. august 2017

Axeline Danmark Jørgensen 3. august 2017 Axeline Danmark Jørgensen 3. august 2017 Søndag den 30. juli fødte vores datter Anne Katrine vores 5. barnebarn. Det skete på Herlev Hospital kl. 5:18, og fader Stefan overværede fødslen af sit 2. barn.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Korstævne Nr. 3, Læs i Pulsen:

Korstævne Nr. 3, Læs i Pulsen: Korstævne 2016 Nr. 3, 2016 Læs i Pulsen: Korstævne.. s.1 Generalforsamling.. s.3 Årsregnskab. s.4 Anmeldelse s.6 Pulsen bliver digital Se side 4 Forum For Rytme i Kirken Medlemsbladet Pulsen udkommer 3

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2.

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Oldvejen 7 Marsletgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Matr. 2a er på 207.471 m², heraf vej 1.352

Læs mere

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende:

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende: Landkort Et kort er et billede, der er tegnet bl.a. på baggrund af et luftfotografi. Ethvert sted på kortet er tænkt set lige fra oven. Derfor er kortet i praksis "målrigtigt" - længder og vinkler måler

Læs mere

Resultater fra vingeundersøgelsen 2014/15

Resultater fra vingeundersøgelsen 2014/15 Resultater fra vingeundersøgelsen 2014/15 I nedenstående tabel kan man se det totale antal af vinger (i alt 13.932), den procentvise kønsfordeling og antallet af unge fugle per gammel hun for de enkelte

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

10 milepæle på vejen til en vindmøllesucces

10 milepæle på vejen til en vindmøllesucces 10 milepæle på vejen til en vindmøllesucces Benny Christensen, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling I en del år har vi kunnet se Vestas og Siemens (tidlligere Bonus - nu Siemens Gamesa - men stadig med

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

6 Morfars far Mathias Christian Mathiesen Født 4/ i Skydebjerg Barløse sogn. Død 24/ i Korsør.

6 Morfars far Mathias Christian Mathiesen Født 4/ i Skydebjerg Barløse sogn. Død 24/ i Korsør. 6 Morfars far Mathias Christian Mathiesen Født 4/4-1846 i Skydebjerg Barløse sogn. Død 24/6 1918 i Korsør. Gift 1. gang med Elise Vilhelmine Dorthea Kretzschmar (id 30) Børn: Anna Dorthea Hansine M. født

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Experian RKI-analyse halvår 2012

Experian RKI-analyse halvår 2012 Experian RKI-analyse 2012 1. halvår 2012 8,00% 7,00% 6,00% 7,43% 7,49% 7,56% 7,55% 6,92 2% 7,19% 7,42% Andel af personer registreret med sager i RKI register 7,50% 6,48% 6,90 0% 7,19% 7,32% Juli 2010 4,62%

Læs mere

Befolkningsfremskrivning. Annika Klintefelt

Befolkningsfremskrivning. Annika Klintefelt Befolkningsfremskrivning Annika Klintefelt Disposition Eksempler på usikkerhed Fremskrivning 2016 2 3 At spå om fremtiden Hvor mange vil indvandre? Fødes? Dø? Udvandre? Køn, alder, herkomst Og fordeling

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Politimesterskab i Halvmarathon 2009

Politimesterskab i Halvmarathon 2009 Politimesterskab i Halvmarathon 2009 21,1 km 1 Torben Klose Odense PI 01:18:02 55 2 Jens Kirkegård Sørensen Kolding PI 01:20:23 9 3 Carsten Straszek Nordjyllands PI 01:23:16 20 4 Hans Jørgen Bach Nordjyllands

Læs mere