Introduktion. Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, og Henrik Peytz Downloaded fra Jurabibliotek.dk11/25/ :23:54AM via free access

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, og Henrik Peytz Downloaded fra Jurabibliotek.dk11/25/ :23:54AM via free access"

Transkript

1 Tidligere gældende ret Dansk beskatning af kursgevinster på finansielle fordringer er ikke af nyere dato. En samlet lovregulering af området blev gennemført ved kursgevinstloven af 1985, men længe før denne dato var sådanne avancer i særlige tilfælde inddraget under beskatning med udgangspunkt i dels statsskattelovens almindelige regler, dels særbestemmelser i ligningsloven. Det var imidlertid kendetegnende for den skatteretlige praksis frem til 1985, at den principielle hovedregel var skattefrihed af gevinster og manglende fradragsret for tab i overensstemmelse med bestemmelsen i statsskattelovens 5 a, hvorefter formuebevægelser ikke skal påvirke den skattepligtige indkomst. Beskatning var således navnlig reserveret dels nærings- og spekulationstilfælde, hvor statsskattelovens 4 gav grundlag for beskatning, dels gevinster omfattet af ligningslovens 4 realiseret af pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre selskaber, der som et normalt led i deres almindelige virksomhed anbragte midler i fordringer. Den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter var uklar, indtil lovreglerne herom blev indført i kursgevinstloven i Gevinster på sådanne kontrakter er som hovedregel blevet søgt beskattet med hjemmel i statsskattelovens 4 F, mens tab normalt ikke er blevet anerkendt som fradragsberettiget uden for næringstilfælde, jf. eksempelvis TfS VLD, Han Herreders Handelskompagni. Retsstillingen blev undersøgt af optionsudvalget, som i juni 1988 afgav betænkning nr. 1139/1988 om beskatning af finansielle instrumenter. Udviklingen i domspraksis En række ledende højesteretsdomme har haft væsentlig betydning for den skatteretlige behandling af kursgevinster. I Nakskovhus-sagen, UfR HD, fastslog Højesteret, at et låntagende ejendomsselskab ikke kunne fradrage et kurstab på et lån, selskabet optog til kurs 85, men at kun den nominelle rente var fradragsberettiget. Kurstabet kunne hverken anses for en renteudgift eller en fradragsberettiget 37

2 driftsomkostning. Højesteret lagde herved grunden til det snævre rentebegreb, der anvendes i dansk skatteret, hvorefter kun den egentlige nominelle rente behandles som rente. Ved rente forstås således i skatteretten i dag et vederlag, som debitor er forpligtet til at betale til kreditor for at få en pengesum stillet til rådighed, når vederlaget beregnes periodevist som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld. I UfR HD beskattedes en skatteyder efter statsskattelovens 4 af en avance på kr., som var opnået i forbindelse med et pengeudlån. Skatteyderen havde fået tiltransporteret et ejerpantebrev og ydet en»forstrækning«på kr. med fradrag af en aftalt kursdifference på kr. angiveligt imod, at der efterfølgende skulle udstedes et selvstændigt pantebrev med en løbetid på 10 år. Der blev imidlertid aldrig udstedt et sådant, og det fandtes ikke godtgjort, at långiver havde sikret sig ret hertil. Det lagdes derfor til grund, at der var tale om en kortsigtet finansiering med sigte på en avance på 4000 kr. I UfR HD blev en restauratør med dommerstemmerne 5-4 frifundet for beskatning af en avance på et pantebrev købt i 1939 til kurs 75, som blev indfriet på grund af misligholdelse i Pantebrevet var ellers uopsigeligt fra kreditors side i 10 år. I UfR HD blev et forsikringsselskab frifundet for beskatning af udtrækningsgevinster på en anlægsbeholdning af obligationer. Højesteret fandt ikke, at statsskattelovens 4 hjemlede beskatning af disse gevinster, uanset at de indgik i selskabets drift på linje med almindelige renteindtægter. I UfR HD blev en privat investor frifundet for beskatning af en realiseret kursavance på et pantebrev købt i 1936 og indfriet i april 1944 et år før udløb. Disse domme blev blandt andet fulgt op af tilsvarende afgørelser i UfR HD og UfR HD. Dommene og især UfR HD gav anledning til et lovforslag om beskatning af visse former for kursavancer i 1953, der imidlertid aldrig blev gennemført. Ved dommene UfR HD og UfR HD statueredes beskatning i to tilfælde, der havde karakter af næring. Dommene illustrerer et afsmitningssynspunkt. I UfR blev en aktionær beskattet af avancer på købekontrakter og pantebreve, han havde erhvervet fra sit eget selskab, der drev virksomhed med udstykning af ejendomme. I UfR , Morkodommen, blev et aktieselskab, der var ejet af samme personkreds som et byggefirma, avancebeskattet af gevinster på pantebreve, selskabet havde erhvervet fra byggefirmaet, og som hidrørte fra byggefirmaets opførelse af ejendomme. 38

3 I 1957 indførtes bestemmelsen i ligningslovens 4, der beskattede banker, forsikringsselskaber m.fl. af kursavancer på obligationer og pantebreve. I UfR HD antog Højesteret, at Midtbank ikke kunne fradrage kurstab ved optagelse af et kreditforeningslån, men omvendt var skattepligtig af avancer på de modtagne obligationer efter ligningslovens 4. Samme bestemmelse blev i en utrykt Vestre Landsretsdom i 1974, refereret i Skd , anvendt på et mindre familieejet aktieselskab, som havde til formål at opkøbe og administrere værdipapirer, og i Højesterets dom i UfR HD på et aktieselskab, der drev investerings- og finansieringsvirksomhed. Hyldahl-sagen, UfR HD, Quant Hansen-sagen, UfR HD, og sagen om Odense Staalskibsværft, UfR HD, illustrerer grænserne for statsskattelovens pengenæringsbegreb. I den førstnævnte sag frifandtes en arbejdshæmmet mekaniker for avancebeskatning af en række mindre pantebreve. Den anden sag vedrørte en købmand, der ejede forskellige virksomheder, herunder et interessentskab, der drev finansieringsvirksomhed med diskontering af afbetalingskontrakter. Den pågældende blev avancebeskattet af avancer på en række kortfristede private pantebreve og gældsbeviser udstedt af låntagerne til ham selv, idet Højesteret lagde vægt på, at han som første kreditor havde haft væsentlig indflydelse på lånedokumenternes nærmere vilkår. Dommene er kommenteret i UfR 1973 B 309 og UfR 1976 B 237. I den tredje sag blev skibsværftet med stemmerne 4-3 ikke anset for næringsdrivende ved en række kortfristede pengeudlån til en række kommuner og blev derfor ikke avancebeskattet af kursgevinster. I Esso-sagen, UfR HD, godtog Højesteret, at et olieselskab kunne fradrage valutakurstab på udlandslån som en driftsomkostning efter statsskattelovens 6, idet det fandtes godtgjort, at lånene var optaget til og anvendt til betaling for varekøb. Næsten samtidig, ved lov nr. 648 af 19. december 1975, indførtes ligningslovens 8 D, der indførte nye regler om beskatning af valutakursgevinst og -tab på fordringer og gæld i tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Som et sjældent eksempel på spekulationsbeskatning kan nævnes Frellsensagen, UfR HD, vedrørende anerkendelse af fradragsret efter statsskattelovens 5 A for en fabrikant, der i forbindelse med Danmarks indtræden i EF i 1972/73 havde opkøbt lånefinansierede obligationer for ca. 13 millioner kr. og solgt dem med tab året efter. I UfR HD, jf. UfR HD, blev der på ny foretaget beskatning efter et afsmitningssynspunkt, idet en hovedaktionær blev indkomstbeskattet af avancer på pantebreve erhvervet fra hans ejendomsaktieselskab, der var næringsdrivende med ejerlejligheder. 39

4 Kursgevinstloven af 1985 Der er en række forhold, der må anses for at have haft betydning for indførelsen af det generelle kursgevinstbeskatningssystem i Det høje renteniveau i 1980 erne og internationaliseringen af samfundet, herunder liberaliseringen af kapitalbevægelser i det daværende EF, gav stigende opmærksomhed omkring betydningen af, hvorledes finansielle fordringer var sammensat. Det blev i tiltagende grad klart, at den forskellige beskatning af renter og kursgevinster, der i nogen grad er historisk og administrativt begrundet, men ikke har økonomisk begrundelse, kunne føre til misbrug, og at der var behov for en samlet overvejelse af beskatningen af finansielle aktiver. Ikke mindst lånefinansierede investeringsarrangementer påkaldte sig politisk opmærksomhed. De ovenfor nævnte domme illustrerede flere svære, hvis ikke ligefrem uhensigtsmæssige, afgrænsningsproblemer, herunder især grænsen for næringsreglerne i statsskatteloven og grænserne for, hvilke selskaber der var omfattet af ligningslovens 4. Der var endvidere til supplement eller afløsning af statsskattelovens regler indført særlovgivning om beskatningen af aktieavancer og ejendomsavancer, og det forekom på den baggrund naturligt at overveje behovet for en samlet regulering af kursavancer. I 1983 blev Skattelovrådet derfor af ministeren for skatter og afgifter anmodet om at overveje den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer m.v., specielt de problemer, som var forbundet med anvendelsen af ligningslovens 4. Resultatet af Skattelovrådets arbejde blev en udtalelse af 9. oktober 1984 om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer, udgivet som betænkning nr. 1050/1985 Kursgevinster og kurstab. Skattelovrådets forslag dannede i det væsentlige grundlag for forslaget til kursgevinstlov, der blev fremsat den 2. oktober Det var således Skattelovrådet, der foreslog indførelsen af et mindsterentesystem, som for personer blev anvendt frem til 2010, ligesom det var Skattelovrådets overvejelser, der omend først i 1991 medførte indførelsen af den generelle kursgevinstbeskatning for selskaber. Skattelovrådets forslag blev dog ikke gennemført fuldt ud, da den daværende Firkløverregering, efter at der i 1985 var indgået aftale om en skattereform, der sænkede værdien af rentefradraget og skærpede beskatningen af selskaber, ikke fandt fuldt behov herfor. Ved kursgevinstloven (lov nr. 532 af 13. december 1985) indførtes imidlertid en samlet beskatningsordning for kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld. 40

5 Systemet blev baseret på mindsterentereglen, hvorefter kursavancer på fordringer, der bar en nominel rente, der var noget under markedsrenten på udstedelsestidspunktet, beskattedes, mens kurstab på tilsvarende fordringer ikke anerkendtes som fradragsberettigede. Mindsterentereglen anvendtes for fordringer i såvel dansk som fremmed valuta. Banker, sparekasser, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og akkumulerende investeringsforeninger, svarende til kerneområdet for ligningslovens 4, blev generelt skattepligtige af gevinst og tab på fordringer i dansk valuta. Andre virksomheder, der som et normalt led i deres almindelige virksomhed anbragte midler i pengefordringer og dermed hidtil var omfattet af ligningslovens 4, blev herefter kun underlagt mindsterentereglen. Kursgevinst og -tab på fordringer i fremmed valuta blev generelt skattepligtige hhv. fradragsberettigede for selskaber. Det samme blev fordringer og gæld i fremmed valuta for personer, hvor fordringen eller gælden havde erhvervsmæssig tilknytning. Ligningslovens 4 og 8 D blev derefter ophævet, hhv. fra indkomstårene 1987 og Statsskattelovens regler om næringsbeskatning (ved såvel»pengenæring«som»vederlagsnæring«) blev bevaret, således at det for sådanne fordringer var uden betydning, om mindsterentekravet var opfyldt. Spekulationsreglen, der som nævnt ikke havde haft særlig praktisk betydning, blev afskaffet i Efter en række mindre lovændringer gennemførtes ved lov nr. 394 af 6. juni 1991 omfattende ændringer i loven, hvoraf de tre vigtigste var indførelsen af generel beskatning af selskabers kursgevinster og tab på finansielle fordringer (med undtagelse af koncerninterne fordringer), indførelsen af et princip om, at al gevinst og tab på fordringer i fremmed valuta medregnedes i den skattepligtige indkomst for personer, og indførelsen af regler om den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter, herunder optioner og futures. Spørgsmålet om, hvorvidt den forskellige behandling af fordringer i dansk og fremmed valuta var lovlig i forhold til EU-retten, blev bl.a. behandlet af Michael Kierkegaard Nielsen i Skat Udland Ved lovændringen bortfaldt mindsterentesystemet for fordringer i fremmed valuta, hvilket var aktualiseret efter udbredt arbitrage i australdollararrangementer, der udnyttede, at der var mulighed for skattefrihed af betydelige kursgevinster på fordringer i australske dollars, der opfyldte den danske mindsterente. Dette skyldtes, at det australske renteniveau var højere end det danske. Regelsættet om finansielle kontrakter hvilede i væsentlig grad på forslagene i betænkning nr. 1139/1988 om beskatning af finansielle instrumenter. Efter disse regler skulle gevinster og tab på finansielle kontrakter som i dag som 41

6 hovedregel medregnes i den skattepligtige indkomst efter lagerprincippet, men der var væsentlige begrænsninger i adgangen til at udnytte tab på én type kontrakt til modregning i gevinster på andre typer kontrakter. I 1992 gennemførtes Skattelovrådets forslag fra 1985 om beskatning af kursgevinster på obligationer m.v., der er erhvervet for lånte midler. Se hertil Christen Amby, Indgrebet mod skattearbitrage, i Revision & Regnskabsvæsen 1992, nr. 11, side 9. I 1994 ændredes lovens regler om vederlagsnæring og reglerne om gevinst og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta. I 1995 og 1996 ændredes loven på ny flere gange. Der henvises til oversigten over lovændringer, gengivet sidst i bogen. Kursgevinstloven af 1997 Kursgevinstloven af 1997, lov nr. 439 af 10. juni 1997, var først og fremmest en nyskrivning af kursgevinstloven af 1985 med senere ændringer. Den gamle lov var efter 29 ændringer blevet ganske vanskelig og uoverskuelig at arbejde med. Forslaget til ny lov blev fremsat den 13. marts 1997 som lovforslag nr. L 194. Samtidig fremsattes et følgelovforslag nr. L 195 om ændring af forskellige skattelove (konsekvensændringer m.v.), der senere blev vedtaget som lov nr. 440 af 10. juni loven indførte en klarere systematik, idet de dengang ganske forskellige regler om selskabers og personers skattemæssige stilling blev indsat i to adskilte kapitler kapitel 2 om selskaber og kapitel 3 om personer mens reglerne om finansielle kontrakter, der gælder såvel for selskaber som for personer, blev samlet i kapitel 6. Lovens øvrige kapitler, kapitel 1 om lovens anvendelsesområde, kapitel 4 om akkord, kapitel 5 om beregningsprincipper og kapitel 7 om andre bestemmelser, indeholdt som hovedregel også bestemmelser, der var fælles for såvel selskaber som personer loven fik som hovedregel virkning fra indkomståret 1998, idet reglerne om finansielle kontrakter dog skulle anvendes fra 1. januar Der blev indført enkelte materielle ændringer i loven. De vigtigste vedrørte lovens anvendelsesområde (konvertible obligationer blev i det hele overført til aktieavancebeskatningsloven, og loven omfattede ikke længere gevinster og tab på fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avancen ved salg af fast ejendom i næringstilfælde eller beskattes efter lov om beskatning af førstegangssalg af ejerlejligheder), kredsen af skattepligtige (omfattede herefter foruden fuldt skattepligtige selskaber og personer samt begrænset skattepligtige med fast driftssted i Danmark også alle andre 42

7 former for begrænset skattepligtige selskaber og personer), beskatningen i koncernforhold (forskelsbehandlingen af udenlandske koncerner blev afskaffet, og der skete en udvidelse af fradragsbegrænsningen for visse koncerninterne fordringer), ophævelse af det særlige vederlagsnæringsbegreb (således at kursgevinst på fordringer erhvervet som vederlag for leverede varer eller tjenesteydelser beskattedes efter lovens almindelige regler, idet der dog for personer fortsat var adgang til fradrag for tab på sådanne fordringer efter statsskattelovens regler), en udvidelse af adgangen til at anvende lagerprincippet uden ansøgning (for børsnoterede fordringer og fordringer i fremmed valuta), indførelse af gennemsnitsmetoden (ved opgørelsen af gevinst og tab på ensartede værdipapirer med samme fondskode og på fordringer og gæld i fremmed valuta, der er udstedt på ens vilkår af samme udsteder), beskatningen af realkreditinstitutter og realrenteafgiftspligtige under den dagældende realrenteafgifslovgivning, reglerne om beskatning af finansielle kontrakter (en række almindeligt forekommende kontraktsformer blev undtaget fra loven og reglerne om fremførsel og modregning af tab m.v. ændres) og betingelserne for ophørsbeskatning ved fraflytning (det blev en betingelse for ophørsbeskatning ved fraflytning, at den pågældende har haft bopæl i Danmark i mindst 7 år (mod tidligere 5 år) ud af de sidste 10 år). Herudover skete en justering af reglerne om fradragsbegrænsning for tab på indeksreguleret gæld ( 7, stk. 1, og 19, stk. 2), af reglerne om beskatning ved låneoptagelse af lån, der stiftes til overkurs ( 22), af reglerne om beskatning af debitors gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån ( 22), af bagatelgrænsen for fordringer i fremmed valuta (daværende 23) og af mindsterentereglen ( 38), og en række bevillings- og dispensationsbeføjelser blev overført fra det daværende Ligningsråd til skatteministeren med sigte på delegation til kommunerne. Skatteministerens svar på spørgsmål 3 fra Folketingets skatteudvalg redegjorde for de væsentligste skærpelser L 194 indeholdt i forhold til de hidtidige regler om beskatning af kursgevinster. De ændringer, der blev fremhævet, vedrørte 2, 4, stk. 3, 12, 16, 19, stk. 2, 22, stk. 1, 5. pkt., 23, 25, stk. 4, 28, stk. 1 og 2, 36, stk. 2, og 43, stk. 3. Spørgsmål 3:»Ministeren bedes, i skematisk form med paragrafhenvisninger, sende udvalget en oversigt over de skærpelser lovforslaget indeholder i forhold til gældende regler om beskatning af kursgevinster.«svar:»der er med lovforslaget primært tale om en videreførsel af gældende regler. Derudover indeholder lovforslaget enkelte materielle ændringer samt en række præciseringer og mindre justeringer af det gældende regelsæt. Fælles for disse ændringer m.m. er, at konsekvenserne heraf for en stor dels vedkommende er små og ofte symmetriske med hensyn til gevinster og tab. 43

8 Hvorvidt en foreslået ændring er udtryk for en skærpelse eller en lempelse, er således ikke entydigt. En ændring kan alt afhængig af, hvilken indfaldsvinkel, man anlægger, på samme tid opfattes som en skærpelse og en lempelse. Eksempelvis vil bortfald af en beskatning, hvor der har været symmetri, dels betyde en lempelse i form af skattefrihed for gevinster, dels kunne opfattes som en stramning, fordi adgangen til at fradrage tab samtidig bortfalder. Der er ved besvarelsen af spørgsmålet taget udgangspunkt i, at det, der primært sigtes mod, er ændringer, der kan have større økonomiske konsekvenser for de berørte. På den baggrund er udarbejdet nedenstående oversigt, hvor der dels indgår alle de»rene«stramninger, dels de ændringer, som kan gå begge veje, men hvor ændringen, hvis der bliver tale om en stramning, kan få større økonomiske konsekvenser.«oversigt over de ændringer, der var indeholdt i forslaget til en ny kursgevinstlov, som kunne indebære en stramning i forhold til de gældende regler (gengivet fra ministerens svar): Paragraf Ændring 2 Begrænset skattepligtige selskaber, der B uden tilknytning til et fast driftssted B ejer fast ejendom i Danmark, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra b, omfattes af kursgevinstloven. 4, stk. 3 Bestemmelsen omfatter ikke længere fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Det vil sige, at hovedreglen, hvorefter der ikke er fradragsret for tab på koncerninterne fordringer, finder anvendelse. 12 Begrænset skattepligtige personer, der B uden tilknytning til et fast driftsted B ejer fast ejendom i Danmark, jf. Kildeskattelovens 2, stk. 1, litra e, omfattet af kursgevinstloven. 16 Reguleringen af mindstegrænsen ophæves. 19, stk. 2 Pengenæringsdrivende har fremover ikke fradragsret for tab ved indeksregulering af gæld i danske kroner, hvor mindsterentekravet er opfyldt. Dermed undergives pengenæringsdrivende samme tabsfradragsbegrænsning som selskaber. 22, stk. 1, 5. pkt. Den hidtidige»2 procent-regel«erstattes af henstillingen til realkreditinstitutterne om ikke at yde lån baseret på obligationer over pari. For lån ydet af institutter, der ikke var omfattet af pari-reglen, vil en gevinst blive omfattet af overkursreglen, hvis pari-reglen ikke er opfyldt, uanset om den gamle 2 procent-regel måtte være opfyldt. 23 Reguleringen af mindstegrænsen ophæves. 44

9 25, stk. 4 Realkreditinstitutterne m.v. og Danmarks Skibskreditfond skal anvende lagerprincippet i stedet for realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld. Ændringen vil indebære en fremrykning af beskatningen, som vil betyde en stramning, såfremt der opstår gevinst og en lempelse, såfremt der opstår tab. 28, stk. 1 Livsforsikringsselskaber skal ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer anvende henholdsvis matematisk kursopskrivning (fordringer i danske kroner) og lagerprincippet (fordringer i fremmed valuta) i stedet for realisationsprincippet.... Ændringen vedrørende fordringer i danske kroner kan i det omfang livsforsikringsselskabet ikke allerede har en tilladelse til at anvende matematisk kursopskrivning indebærer en fremrykket beskatning af gevinster. Ændringen vedrørende fordringer i fremmed valuta betyder en fremrykning af beskatningen, som vil indebære en stramning, hvis der opstår gevinster, og en lempelse, hvis der opstår tab. 28, stk. 2 Livsforsikringsselskaberne skal anvende matematisk kursopskrivning ved opgørelsen af gevinst og tab på indeksregulerede obligationer. Ændringen kan indebære en fremrykket beskatning af gevinster. 36, stk. 2 For gæld, der er stiftet til overkurs før skattepligtens indtræden, indtræder der på tidspunktet på skattepligtens indtræden, beskatning af den del af gevinsten, der er tilbage på dette tidspunkt. 43, stk. 3 Fradragsretten for uudnyttet tab på kontrakter, der efter gældende regler beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, men som efter forslaget omfattes af de almindelige regler, bortfalder. Begrundelsen er, at fremtidige gevinster på sådanne kontrakter ikke beskattes. Det var tilsigtet, at 1997-loven skulle være en udtømmende regulering af gevinster og tab på finansielle fordringer. Dette mål må dog i et vist omfang modificeres. Bortset fra, at kursgevinstloven for så vidt angår personers beskatning i et vist omfang er baseret på statsskattelovens regler, herunder primært næringsbegrebet, vil skattelovgivningens almindelige principper således i et vist omfang kunne gå forud for kursgevinstlovens bestemmelser. Som et konkret eksempel kan nævnes tilfælde, hvor en person for 1 kr. erhverver alle aktier i et nødlidende selskab sammen med en fordring på selskabet på nominelt 1 million kr. Denne person vil normalt ikke kunne modtage afdrag på fordringen skattefrit, således som kursgevinstloven isoleret set 45

10 fører til, idet den pågældende vil blive beskattet efter reglerne om maskeret udlodning i ligningslovens 16 A. Det er endvidere tvivlsomt, om de reviderede regler om finansielle kontrakter har opfyldt formålet med lovændringen forenkling. I praksis synes også 1997-reglerne på området at give anledning til ret betydelig fortolkningstvivl, og reglerne er blevet ændret flere gange i et forsøg på at rette op herpå. Lovændringer siden 1997 I perioden fra vedtagelsen af 1997-loven og frem til 1. september 2013 er kursgevinstloven ændret 52 gange. Ved 11 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 ændredes lovens 35 som en konsekvens af samtidige ændringer i pensionsbeskatningslovens 52 og ligningslovens 7 R vedrørende bl.a. indskud på børneopsparing, selvpensionering og boligopsparingsordninger. Ved 2 i lov nr. 430 af 26. juni 1998 ændredes 8 og 28 som konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelsen af realrenteafgiftsloven. Ved 1 i lov nr. 911 af 16. december 1998 ændredes 25 bl.a. ved indsættelse af et stk. 6 om behandlingen af hensættelser i penge- og realkreditinstitutter. Denne lov trådte først i kraft efter at være blevet anmeldt til Kommissionen efter statsstøttereglerne, og efter at der ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 på Kommissionens foranledning blev vedtaget tilsvarende regler for konkurrerende institutter, jf. hertil kommentaren til 25. Ved lov nr. 283 af 12. maj 1999, der ændrede ligningslovens 28 vedrørende aktiekøberetter i koncernforhold, foretoges ved 2 ændringer af kursgevinstloven i 10, stk. 1, nr. 6, samt 16, 22, 30 og 37. Ved lov nr. 959 af 20. december 1999 foretoges som opfølgning på pinsepakken en omfattende revision af pensionsafkastbeskatningsloven. I denne forbindelse ændredes ved 2 i denne lov 28, stk. 1, i kursgevinstloven, ligesom der indsattes nye stk. 18 og 19 i kursgevinstlovens 41. Ved 2 i lov nr. 348 af 17. maj 2000 ændredes 9, 10, 22, 25, 27 og 38 ved, at henvisninger til Dansk Landbrugs Realkreditfond udgik. En enkelt yderligere sådan henvisning i 25, stk. 6, udgik ved 3 i lov nr af 22. november Ved 2 i lov nr af 22. november 2000 ændredes 10, stk. 4, som følge af lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven. Ved lov nr af 20. december 2000 ændredes reglerne i bl.a. ligningsloven om beskatning ved aflønning i form af aktier, tegningsretter og aktie- 46

11 køberetter. I tilknytning hertil ændredes ved 8 i denne lov affattelsen af 37, stk. 5, i kursgevinstloven. Ved lov nr af 20. december 2000 omlagdes beskatningen af pensionsafkast. Ved 3 i denne lov foretoges mindre konsekvensændringer i 8 og 41. Ved 3 i lov nr. 484 af 7. juni 2001 indsattes begrænsningen»i danske kroner«i 41, stk. 6, 1. pkt., og 41, stk. 15, 1. pkt. Ved lov nr af 17. december 2001 om ændring af en række skatteregler for livsforsikringsselskaber indsattes ved 4 et nyt 4. pkt. i 31, stk. 1. Ved 7 i lov nr. 313 af 21. maj 2002 (strukturtilpasninger og lempelse af tabs- og underskudsregler) indsattes 24, stk. 1, 3. pkt., om sidestillelse af gældskonverteringer med gældsnedsættelser i relation til denne bestemmelse, mens reglerne om fremførsel af tab i 31 og 32 blev ændret til at være tidsubegrænsede. Ved 4 i lov nr. 394 af 6. juni 2002 indsattes 30, stk. 3, 4. pkt. Ved 6 i lov nr. 232 af 2. april 2003 (om investeringsforeninger med få medlemmer) indsattes 34, stk Ved 8 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 (forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger) foretoges i forbindelse med indsættelsen af ligningslovens 7 H nogle konsekvensændringer i kursgevinstlovens 30 og 37. Ved 432 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 (lov om finansiel virksomhed) nyaffattedes i konsekvens af denne lov 9 og 10 samt 38, stk. 3, 1. pkt. Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 (lov om ændring af forskellige skattelove (rentebeskatningsdirektivet, rente/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer)) foretoges omfattende ændringer i 37 med virkning for skattepligtige, hvis skattepligt ophører eller skattemæssige hjemsted flyttes den 1. januar 2004 eller senere. Ved 2 i lov nr. 457 af 9. juni 2004 (lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove (mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger) blev som nævnt ovenfor foretaget ændringer til den ovenfor nævnte lov nr. 911 af 16. december 1998 om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og skattestyrelsesloven (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.). Denne lov blev ændret, således at der ved loven blev indsat 25, stk. 6-9, i kursgevinstloven. Ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 blev endvidere ved 3 indsat 1, stk. 5-6, samt foretaget ændringer i 22, stk. 3, 25, stk. 4, 27, stk. 1, 28 og 41, stk. 8 og

12 Ved 10 i lov nr. 458 af 9. juni 2004 (lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven (forenklinger m.v.) blev foretaget ændringer i 1, stk. 3, (undtagelsen for fortjeneste, der beskattes efter ejerlejlighedsavancebeskatningsloven, udgik) samt indsat nyt 22, stk. 3, 5. pkt. Ved 4 i lov nr. 387 af 30. maj 2005 om ændring af lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om finansiel virksomhed, lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Modernisering af Danmarks Skibskreditfond) blev en række henvisninger i loven til Danmarks Skibskreditfond ændret til henvisninger til aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut. Ved 5 i lov nr. 407 af 1. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) indsattes som 29, stk. 3, en ny bestemmelse om beskatning af gevinst og tab på fordringer, der reguleres i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver (såkaldt strukturerede fordringer), mens 31, stk. 1, 2. pkt., blev ophævet og 34, stk. 2, nyaffattet. Herudover foretoges en række konsekvensændringer. Ved 2 i lov nr. 422 af 6. juni 2005 indsattes som 26 A en ny bestemmelse om opgørelse af ikke-fradragsberettigede tab på fordringer og gæld i fremmed valuta. Ved 9 i lov nr. 425 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne) konsekvensændredes en henvisning i 21 til kildeskattelovens 2. Ved 39 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) ændredes en række henvisninger i 25 og 37, mens 39 blev ophævet. Ved 4 i lov nr af 21. december 2005 om ophævelse af lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed og stormfaldsloven samt ændring af kursgevinstloven udgik en del af 10, stk. 1, nr. 4, i konsekvens af ophævelsen af den førstnævnte lov. Ved 10 i lov nr af 21. december 2005 om ændring af forskellige skattelove m.v. (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven) konsekvensændredes 4, 16, 30, 31, 32 og

13 Ved 5 i lov nr. 308 af 19. april 2006 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) ændredes en forkert henvisning i 29, stk. 3. Ved 12 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen) ændredes henvisningen til»kreditforeningen af Kommuner i Danmark«til:»Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark«i 9, 10 stk. 1, 1. pkt., 10, stk. 1, nr. 6, 25, stk. 4, 1. pkt., 25, stk. 6, 1. pkt., 27, stk. 1, 1. pkt., og 38, stk. 3, 1. pkt. Ved 5 i lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) konsekvensændredes 8 og 24, stk. 1, efter indførelsen af regler om skattefri tilskud mellem koncernselskaber. Ved 4 i lov nr. 344 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber m.v.) ændredes 4 og 8 vedrørende fordringer på sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes. Ved 11 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) indsattes nye bestemmelser som 7, stk. 3, og 19, stk. 4, vedrørende fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom, skibe og visse statsgarantier m.v. og som 7, stk. 4, og 19, stk. 5, vedrørende fradrag for tab på obligationer eller værdipapirer, der udstedes til finansiering af lån ydet med sådan sikkerhed. Endvidere foretoges i tilknytning hertil ændringer i 9, 14, 22, 25, 27 og 30. Ved 6 i lov nr af 19. december 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) foretoges konsekvensændringer i 8 og 28 og 41, stk. 18 og 19, blev ophævet. Ved 9 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.) nyaffattedes 30, stk. 1, nr. 1, og der indsattes nye bestemmelser som 32, stk. 1, 3. pkt., og stk. 4. Ved 8 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.) indsattes 22, stk. 4, 4. og 5. pkt., om indfrielse i forbindelse med en efterladt samlevers overtagelse af en fast ejendom ved dødsboskifte. 49

14 Ved 4 i lov nr. 906 af 12. september 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love (Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber) ændredes 4, stk. 3, om fradragsretten for tab på sådanne varekreditter. Ved 11 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) foretoges konsekvensændringer i 4, stk. 3, 4. pkt., 30, stk. 1, nr. 7, og 38, stk. 1, 3. pkt. som følge af den i aktieavancebeskatningsloven indførte sondring mellem aktier, der optaget til handel på et reguleret marked, og aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Ved 11 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) indsattes nyt 1, stk. 3, om afdrag på og afståelsessummer for fordringer på koncernforbundne selskaber, således at sådanne beløb ikke omkvalificeres til skattefrit maskeret udbytte. Samtidig foretoges en række ændringer af 25, 31, 37 og 38. Herudover ophævedes særreglen i 28 om livsforsikringsselskabers anvendelse af lagerprincippet som overflødig, mens der indsattes 31 A om tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet. Ved 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst) foretoges ændringer i 1, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 26 A, 27, 29, 32, 33, 34, 41 og 42, mens 7, 9, og blev ophævet, og der indsattes nye 14, 15, 34 A, 37, 38, 38 A og 38 B. Ved loven ophævedes den såkaldte mindsterenteregel, der medførte skattefrihed for gevinst på fordringer, der opfyldte denne regel (blåstemplede obligationer), og der indførtes generel skattepligt af gevinster og fradrag for tab uanset forrentning og uanset i hvilken valuta, fordringen er udstedt. Provenuet af ændringerne skulle anvendes til nedsættelse af den maksimale skattesats for kapitalindkomst fra 51,5 til 42 % samt til udvidelse af bagatelgrænsen for skattefrihed af små kursgevinster. Ved 4 i lov nr af 21. december 2010 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af mid- 50

15 lerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.) indsattes et nyt pkt. i 35. Ved 3 i lov nr. 174 af 4. marts 2011 om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) foretoges en række yderligere ændringer i 35. Ved 12 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) foretoges en konsekvensændring i 22. Ved 6 i lov nr. 254 af 30. marts 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.) foretoges ændringer i 3, 6, 8, 22-26, 31, 32, 38, 38 A, og Endvidere indsattes 24 A om gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital. Ved 2 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.) ændredes 26, stk. 4. Efter folketingsvalget i september 2011 dannedes SRSF-regeringen. Ved 6 i lov nr af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.) udgik herefter i konsekvens af ophævelsen af ligningslovens 7 H henvisninger til denne bestemmelse i 30, stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt. Ved 12 i lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet ændredes henvisningen til det relevante EU-direktiv i 38, stk. 3, 1. pkt. Ved 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, der trådte i kraft 1. juli 2012, foretoges ændringer i 15, stk. 1, og indsattes et nyt 15, stk. 5, ligesom der med virkning fra 1. januar 2013 foretoges ændringer i 14, stk. 1, 23, 2. pkt., og 34 A, stk. 1, og indsattes 38 B, stk. 5. Ved 5 i lov nr. 557 af 18. juni 2012 indsattes en henvisning i 15, stk. 2, til skattekontrollovens 10 E. 51

16 Ved 5 i lov nr. 922 af 18. september 2012 foretoges mindre ændringer af 35, 1. og 3. pkt., der har virkning fra og med indkomståret 2013, dog for skattepligtige med bagudforskudt indkomstår som hovedregel først fra og med indkomståret Ved 2 i lov nr. 926 af 18. september 2012 indsattes 21, stk. 2, og 24, stk. 3, med virkning for gæld, der påtages fra og med 14. august Ved 3 i lov nr af 18. december 2012 foretoges en konsekvensændring af 31, stk. 1 og 4, i forbindelse med indsættelse af aktieavancebeskatningslovens 4 C om skattefri porteføljeaktier. Ændringerne trådte i kraft 1. januar Ved 10 i lov nr af 21. december 2012 foretoges på ny mindre ændringer i 35. Ved 6 i lov nr af 23. december 2012 indsattes fra 1. januar 2013 en henvisning til kapitel 4 A i 2 og ordene»i en rekonstruktion«i 24, stk

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 282 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Udkast Den 24. august 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) 1) LBK nr 1283 af 25/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3165671 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) 1) LBK nr 1113 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249592 Senere ændringer til forskriften LOV nr 268 af 25/03/2014

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2019-20 Fremsat den 2. oktober 2019 af skatteministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere