6 NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT"

Transkript

1 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 1 6 NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT 6.1. BESTYRELSENS FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT MULIGHED FOR DIGITAL DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGER I ALLE DECENTRALE ENHEDER Her skal generalforsamlingen beslutte, om der skal indføres mulighed for at medlemmer kan deltage digitalt i de decentrale enheders (kredse, sektioner og selskaber) generalforsamlinger. 7, stk. 10. Medlemmerne skal kunne tilgå og deltage ved generalforsamlingen i decentrale enheder digitalt. Styrelsen kan desuden beslutte, at generalforsamling kun afholdes digitalt. 7, Stk. 11. Foreningens medlemmer skal senest på indkaldelsestidspunktet til generalforsamlingen gøres bekendt med, at deltagelse kan ske digitalt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Medlemmerne skal ligeledes senest på indkaldelsestidspunktet til generalforsamlingen gøres opmærksomme på fremgangsmåde ved digital deltagelse. Vedtægtsændringen er begrundet i ønsket om at skabe bedre adgang til foreningsdemokratiet for flere, engagere flere i foreningen og give lige deltagelsesmuligheder for alle uanset bopæl. Bestyrelsen ønsker endvidere i højere grad at sikre, at de beslutninger der træffes på decentrale enheders generalforsamlinger, er repræsentative for den decentrale enheds medlemmer. Der vurderes ikke at være betydelige merudgifter forbundet med at afholde generalforsamlingerne digitalt og udgifterne til afholdelse af GF afholdes derfor som vanligt indenfor den decentrale enheds budget BEGRÆNSNINGER I, HVILKE POSTER MAN KAN HAVE SAMTIDIG I FORENINGEN Her skal generalforsamlingen beslutte om, der skal indføres begrænsning i muligheden for at bestride en post i bestyrelsen samtidig med en post som henholdsvis kritisk revisor eller en post i Komite for Etik. 8, stk. 2 Et medlem kan ikke samtidig bestride en post i bestyrelsen og posten som kritisk revisor. Stk. 3. Et medlem kan ikke samtidig bestride en post i bestyrelsen og en post i Komité for Etik. Stk. 4 Et medlem kan ikke samtidig bestride en post som kritisk revisor og en post i Komité for Etik Den nuværende 8, stk. 2 bliver herefter til 8, stk. 5. Den nuværende 8, stk. 3 bliver herefter til 8, stk. 6. Den nuværende 8, stk. 4 bliver herefter til 8, stk. 7.

2 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 2 Bestyrelsen ønsker på tre områder at begrænse antallet af tillidsposter, den enkelte kan besidde samtidig. Dette gøres for at hindre inhabilitet og for at fremstå transparent. Samtidig er det med til at sikre, at tillidsposter spredes på flere medlemmer som sikrer mere diversitet. Bestyrelsen ønsker at indsætte en bestemmelse som betyder, at man ikke på samme tid kan bestride både en post som bestyrelsesmedlem og kritisk revisor. Hvis et medlem har sådan en dobbeltpost ville det betyde at vedkommende i kontrolfunktionen som kritisk revisor vil være inhabil, da kontrollen kontinuerligt må antages at skulle udføres på beslutninger, vedkommende selv har været medvirkende til at træffe i bestyrelsen. Det vil derfor ikke være muligt upartisk at være kontrolinstans. Samtidig ønsker bestyrelsen at indsætte en bestemmelse som betyder, at man ikke på samme tid kan bestride både en post som bestyrelsesmedlem og være medlem i Komite for Etik. Desuden skal det ikke være muligt at bestride en post i Komité for Etik og som kritisk revisor på samme tid BESTYRELSENS KOMPETENCE TIL AT FORHANDLE FORMANDENS LØN Her skal generalforsamlingen beslutte, om der skal indføres en bestemmelse, som tydeliggør, at det er bestyrelsen, der har kompetence til at forhandle formandens løn. Gældende vedtægt 11, stk. 6, led. Som minimum aflønnes formanden med en løn svarende til AC s lønramme 37 for tjenestemænd i kommune og amter. Der ydes herudover formanden et honorar svarende til tillægget til overenskomstansatte chefpsykologer. 11, stk. 6, led. Som minimum aflønnes formanden med en løn svarende til AC s lønramme 37 for tjenestemænd i kommune og amter. Der ydes herudover formanden et honorar svarende til tillægget til overenskomstansatte chefpsykologer. Forhandling af formandens løn foregår i øvrigt mellem bestyrelsen og formanden, og resultatet af forhandlingen er forpligtende for foreningen. Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre, at bestyrelsen har kompetencen til at forhandle formandens løn på vegne af foreningen. Dette indebærer, at forhandlingen forpligter foreningen også på tværs af udskiftning i bestyrelsen, herunder ved forfald og valg til bestyrelsen. Således kan en nytiltrådt bestyrelse ikke forkaste det forhandlede, såfremt formanden er den samme som før ændringen i bestyrelsessammensætningen. Dette er i overensstemmelse med de nugældende vedtægter, men er ikke helt tydeligt i den nuværende bestemmelse.

3 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // NEDLÆGGELSE AF KURSUSUDVALGET Her skal generalforsamlingen beslutte om kursusudvalget skal nedlægges. Det betyder, at 14, stk. 6 a, 6 b og 6 c udgår. Gældende vedtægt 14 Stk. 6 a. Kursusudvalget består af mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 medlem fra hvert af de til specialistuddannelserne oprettede fagnævn. Stk. 6 b. Udvalget er over for bestyrelsen ansvarlig for den overordnede udvikling, planlægning, koordinering og praktiske gennemførelse af Dansk Psykolog Forenings samlede kursusaktivitet. Stk. 6 c. Kursusområdet omfatter alle typer af kvalifikationsforløb med speciel vægt på kurser rettet mod specialistuddannelserne. De efterfølgende paragraffer konsekvensrettes som følge af at 14, stk. 6a, 6b og 6c udgår. Bestyrelsen har vedtaget en ny vision og strategi for kursusområdet samt forslag til en ny infrastruktur. Strategien på kursusområdet skal understøtte livslang læring blandt medlemmerne og levere tilbud, der matcher det. Bestyrelsen foreslår derfor, at opgaverne med kursusplanlægning, kursusudvikling, evaluering og almen kursusdrift varetages af sekretariatet med reference til bestyrelsen, som har det overordnede politiske ansvar. Kursusudvalget foreslås derfor nedlagt. De faglige selskaber, fagkonsulenterne og det nye Specialistuddannelsesnævn kan på forskellige vis inddrages ifm. udvikling og kvalitetssikring af kurser indenfor specialistuddannelserne. Kurser og kompetencetilbud, der dækker bredere end specialistuddannelserne, kan fagligt sikres via de faglige selskaber, medlemmer med særlig faglig ekspertise og/eller andre relevante aktører OPRETTELSE AF SPECIALISTUDDANNELSESNÆVN SAMT NEDLÆGGELSE AF SPECIALISTUDDANNELSESUDVALG OG FAGNÆVN Her skal generalforsamlingen beslutte om Specialistuddannelsesudvalget og Fagnævnet skal nedlægges. Samtidig skal det besluttes, at der i stedet oprettes et Specialistuddannelsesnævn. Gældende regelsæt om specialistuddannelse Specialistuddannelsesudvalg 9. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse nedsætter et specialistuddannelsesudvalg. Udvalget består af mindst 4 medlemmer, heraf 1 bestyrelsesmedlem. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Hvor der på et område er etableret en specialistuddannelse, har pågældende fagnævn et medlem i Specialistuddannelsesudvalget. Stk. 3. Medlem af udvalget kan endvidere være en repræsentant fra Kursusudvalget, repræsentanter fra grupper, der påtænker at iværksætte en specialistuddannelse, samt særligt sagkyndige. Stk. 4. Medlemmer kan ligeledes være arbejdsgiverrepræsentanter eller lignende.

4 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 4 Stk. 5. Antallet af medlemmer efter stk. 3 og 4 kan ikke overstige antallet udpeget af fagnævnene. Stk. 6. Specialistuddannelsesudvalget konstituerer sig selv. 10. Specialistuddannelsesudvalget forestår koordineringen af specialistuddannelserne under hensyntagen til rammen for specialistuddannelserne. Det påhviler endvidere Specialistuddannelsesudvalget at følge udviklingen i andre landes postgraduate specialistuddannelser på det psykologiske område. Stk. 2. Specialistuddannelsesudvalget beslutter på grundlag af fagnævnsindstilling, om specialistuddannelse for den enkelte kan godkendes, herunder om der kan meddeles dispensation fra de fastsatte krav. Specialistuddannelsesudvalget kan delegere denne beslutningskompetence til udvalgsformanden. Stk. 3. Specialistuddannelsesudvalget orienterer løbende Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om sin virksomhed. 11. Udvalget er beslutningsdygtigt, når formanden eller dennes suppleant samt mindst yderligere 2 medlemmer er til stede. Stk. 2. Udvalget kan indkalde særligt kyndige til møderne. Fagnævn 12. I det omfang der er etableret eller påtænkes etableret en specialistuddannelse, påhviler det Dansk Psykolog Forenings bestyrelse i samarbejde med det pågældende faglige organ (selskab, sektion) at nedsætte et fagnævn. Fagnævnsmedlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Stk. 2. Fagnævnet består af op til 5 medlemmer. For fagnævn med mere end 50 åbne ansøgninger kan der være op til 6 medlemmer. 1 2 af fagnævnets medlemmer skal samtidig repræsentere det pågældende faglige selskab og have ansvaret for at udarbejde kurser til specialiseringsmodulet i samarbejde med selskabet. Mindst halvdelen af medlemmerne skal have gennemgået specialistuddannelsen eller have tilsvarende kompetence inden for området. Stk. 3. Fagnævnet konstituerer sig selv og vælger en repræsentant samt suppleant til Specialistuddannelsesudvalget. Stk. 4. Fagnævnet er løbende ansvarlig for konkretisering af specialistuddannelsens indhold og praktiske gennemførelse. Stk. 5. Fagnævnet godkender relevansen af arbejdets indhold, supervisorer og egenterapeuter. Endvidere godkender fagnævnene undervisere, kurser og uddannelsessteder. Stk. 6. Fagnævnet vurderer, om specialistuddannelsesforløb er i overensstemmelse med den vedtagne specialistuddannelse på området, og afgiver indstilling til Specialistuddannelsesudvalget om den endelige godkendelse af specialistuddannelsen for den enkelte deltager. Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter regler for det administrative arbejde i forbindelse med sagsbehandlingen. Stk. 8. Bestyrelsen kan inden for det af generalforsamlingen godkendte budget fastsætte et honorar til fagnævnsmedlemmer. DP s hovedvedtægter 14 Stk. 7 a. Bestyrelsen nedsætter et specialistuddannelsesudvalg.

5 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 5 Stk. 7 b. Specialistuddannelsesudvalget består af mindst 4 medlemmer, heraf 1 bestyrelsesmedlem. For hvert medlem udpeges 1 suppleant. Suppleanterne indtræder i udvalget i tilfælde af et medlems forfald eller inhabilitet. Stk. 7 c. Udvalget sammensættes således, at der er én repræsentant fra hvert af de fagnævn, jf. stk. 8 a og d, der har foretaget indstilling herom til bestyrelsen, og hvor der på området er etableret en specialistuddannelse. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foretager den endelige godkendelse. Stk. 7 d. Endvidere kan Dansk Psykolog Forenings bestyrelse supplere udvalget med repræsentanter for faglige organer, der påtænker at iværksætte en specialistuddannelse. Stk. 7 e. For Specialistuddannelsesudvalget gælder særlige regler, som fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 8 a. I det omfang der er etableret eller påtænkes etableret en specialistuddannelse, påhviler det Dansk Psykolog Forenings bestyrelse i samarbejde med det pågældende faglige organ (selskab, sektion) at nedsætte et fagnævn. Fagnævnsmedlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Stk. 8 b. Fagnævnet består af op til 5 medlemmer. For fagnævn med mere end 50 åbne ansøgninger kan der være op til 8 medlemmer. Stk. 8 c. Fagnævnet skal være sammensat på tværs af ansættelsesområder og teoretiske retninger. Mindst halvdelen af medlemmerne skal have gennemgået specialistuddannelsen eller have tilsvarende kompetence inden for området. Fagnævnets endelige sammensætning godkendes af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Stk. 8 d. Et medlem af fagnævnet er samtidig medlem af Specialistuddannelsesudvalget. Der udpeges en suppleant for medlemmet af Specialistuddannelsesudvalget. Stk. 8 e. Fagnævnets arbejdsområde fastsættes i de særlige regler for Specialistuddannelsesudvalget, jf. 14, stk. 7, litra e. Regelsæt om specialistuddannelse 9 Dansk Psykolog Forenings bestyrelse nedsætter et Specialistuddannelsesnævn. Nævnet består af en repræsentant fra bestyrelsen som er formand for nævnet. Herudover indstiller de specialistbærende selskaber en repræsentant til nævnet. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 2 Specialistuddannelsesnævnet er beslutningsdygtigt, når formanden samt mindst to yderligere medlemmer er til stede. 10 Specialistuddannelsesnævnets opgaver er at behandle dispensationer fra regelsættet samt at behandle klager fra medlemmer, der klager over afgørelser i ansøgninger. Bestyrelsen kan desuden henlægge mindre præciseringer af regelsættet til nævnet. De nuværende 9-12 udgår. DP s hovedvedtægter: 14 Stk. 7 a. Bestyrelsen nedsætter et Specialistuddannelsesnævn. Stk. 7 b. Nævnet består af en repræsentant fra bestyrelsen som er formand for nævnet. Herudover indstiller de specialistbærende selskaber en repræsentant til nævnet.

6 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 6 Stk. 7 c. For Specialistuddannelsesnævnet gælder særlige regler, som fastsættes af generalforsamlingen. De nuværende 14, stk. 7a-7e og stk. 8a-8e udgår. De efterfølgende paragraffer konsekvensrettes som følge heraf. I Generalforsamlingsperioden har regelsæt for specialistuddannelserne gennemgået en modernisering og forenkling. I samme periode er der udviklet en digital løsning det digitale specialistuddannelsesoverblik som giver medlemmerne bedre progression og indblik i eget uddannelsesforløb, samt gør sagsbehandlingen mere administrativ og digital. Bestyrelsen foreslår at moderniseringen af specialistuddannelserne fortsættes og at strukturen forenkles ved at nedlægge fagnævn og specialistuddannelsesudvalg. I stedet foreslår bestyrelsen, at der oprettes et specialistuddannelsesnævn, der får ansvar for at behandle dispensationer, klager og eventuelt andre relevante opgaver. Den administrative sagsbehandling overtages af sekretariatet. I konsekvens af nedlæggelsen af fagnævn ansættes i stedet et afgrænset antal faglige konsulenter. Der kan være mere end en faglig konsulent pr. specialistuddannelse. De faglige konsulenter referer til sekretariatet. Opgaven med at udvikle DP s centralt udbudte kurser til specialistuddannelserne vil i den nye struktur overgå til sekretariatet med inddragelse af de faglige selskaber, mv. Kurserne til specialistuddannelserne skal stadig udvikles i overensstemmelse med nuværende bestemmelse i vedtægten for selskaber, 2 d, hvoraf fremgår: at selskaberne skal bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabets størrelse VALG TIL DECENTRALE ENHEDER Her skal generalforsamlingen beslutte om valg til styrelsen i decentrale enheder (kredse, sektioner og selskaber) fremover kun kan ske ved urafstemning. På nuværende tidspunkt er det valgfrit for de decentrale enheder om valg til styrelsen skal ske ved urafstemning eller på deres generalforsamling. Gældende vedtægt DP s hovedvedtægt Sektioner 17, stk. 3. Sektionen ledes af en styrelse, som vælges på en årlig generalforsamling eller ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Valgmodellen besluttes i enhedens kompletterende vedtægter. Kredse 18, stk. 3. Kredsen ledes af en styrelse, som vælges på en årlig generalforsamling eller ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Valgmodellen besluttes af enhedens generalforsamling for 2 år ad gangen. Faglige selskaber 19, stk. 6. Det faglige selskab ledes af en styrelse, som vælges på en årlig generalforsamling eller ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Valgmodellen besluttes i enhedens kompletterende vedtægter.

7 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 7 Gældende vedtægt standardvedtægter for decentrale enheder Normalvedtægten for sektioner: 6, stk. 3. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: f. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning, afhængigt af, hvilken valgform der er fastlagt i de kompletterende vedtægter. Standardvedtægten for kredse: 6, stk. 3. Kredsårsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: f. Beslutning om valgmodel for de kommende 2 år: enten - Valg af kredsstyrelse på generalforsamlingen, eller - Valg af kredsstyrelse ved urafstemning straks efter generalforsamlingen. Normalvedtægten for faglige selskaber: 6 Stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: f. Valg af selskabsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning, afhængigt af, hvilken valgform der er fastlagt i de kompletterende vedtægter. DP s hovedvedtægt Sektioner 17, stk. 3. Sektionen ledes af en styrelse, som vælges ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Kredse 18, stk. 3. Kredsen ledes af en styrelse, som vælges ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Faglige selskaber 19, stk. 6. Det faglige selskab ledes af en styrelse, som vælges ved urafstemning blandt alle enhedens medlemmer straks efter generalforsamlingen, efter samme procedure som for valg til foreningens bestyrelse jf. DP s love 8. Standardvedtægter for decentrale enheder Normalvedtægten for sektioner 6, stk. 3. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: f. Præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning. Standardvedtægten for kredse 6, stk. 3. Kredsårsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: f. Præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning. Normalvedtægten for faglige selskaber 6, stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: f. Præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning.

8 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 8 I dag kan valg til decentrale enheder sagtens foregå ved generalforsamlinger med et stærkt begrænset deltagerantal. Bestyrelsen foreslår, at indsætte en bestemmelse om urafstemning til de decentrale enheder (kredse, sektioner og selskaber) hvilket betyder, at personvalg skal foretages ved urafstemning helt som det aktuelt foregår med valg til for eksempel foreningens bestyrelse. Hermed vil deltagelse i GF ikke være en forudsætning for at kunne afgive sin stemme og flere medlemmer vil få mulighed for aktivt at forholde sig til, hvem de ønsker sig repræsenteret af i den decentrale enhed. Urafstemning kan også skabe opmærksomhed om muligheden for at stille op med henblik på at medlemmerne har flere at vælge imellem. Vedtægtsændringen er således begrundet i ønsket om at skabe bedre mulighed for fornyelse og bedre adgang til foreningsdemokratiet for flere, engagere flere i foreningen og give lige deltagelsesmuligheder for alle uanset bopæl. Udgifter til afholdelse af urafstemning udgør op til kr. og afholdes af foreningen ÆNDRING I DANSK PSYKOLOG FORENINGS KREDSSTRUKTUR Forslagsstiller: Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion, Neela Maria Sris og Hans Fonsbøl. Her skal generalforsamlingen beslutte, om kredsstrukturen skal ændres så kredsene opdeles efter regioner. På nuværende tidspunkt er kredsene opdelt efter de tidligere amter. Gældende vedtægt 18, stk. 1. Alle indenlandske medlemmer opdeles geografisk i kredse efter hovedarbejdssted. For medlemmer uden arbejdssted efter bolig. De 16 kredse følger den tidligere amtslige opdeling i Danmark, tilpasset kommunegrænserne og regionsgrænserne pr. 1. januar Medlemmer kan frit vælge at være medlem af en anden kreds, end den hvor de automatisk er registreret, og giver Dansk Psykolog Forening besked om dette. 18, stk. 1. Alle indenlandske medlemmer opdeles geografisk i kredse efter hovedarbejdssted. For medlemmer uden arbejdssted efter bopæl. Kredsene følger den regionale opdeling i Danmark dog således, at Grønland og Bornholm udgør selvstændige kredse. Der kan, andre steder, hvor det ligeledes måtte være hensigtsmæssigt på grund af områdets geografi, gøres tilsvarende undtagelser. Medlemmer kan frit vælge at være medlem af en anden kreds, end den hvor de automatisk er registreret, og giver Dansk Psykolog Forening besked om dette. MOTIVATION FOR FORSLAGET Forslaget handler primært om at forenkle den decentrale struktur og gøre det lettere for medlemmer at gennemskue strukturen med henblik på at engagere og motivere flere. Foreningens kredse er opdelt efter den tidligere amtsstruktur, hvilket er uhensigtsmæssigt, da amterne er nedlagt og erstattet af regioner. Dette kan i sig selv virke forvirrende. Henset til kredsenes arbejde, virke og koordination er det også hensigtsmæssigt, at disse primært følger det officielle Danmarks regionale struktur. Med bestemmelsen er det hensigten, at der fortsat vil være mulighed for, at man (dels) kan opdele kredse yderligere end regionsinddelingen, der hvor det måtte være relevant. For eksempel kan det være oplagt, at Fyn og Sydjylland udgør to forskellige kredse af hensyn til områdets store geografiske spredning.

9 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // 9 Bestyrelsen støtter forslaget. Bestyrelsen er enige i det hensigtsmæssige i at forenkle strukturen så den decentrale struktur bliver mere gennemskuelig for medlemmerne. Den mindre fintmaskede opdeling gør det ligeledes lettere for sekretariatet at hjælpe, hvis en kreds aktiviteter i længere perioder er gået i stå, hvilket er og har været tilfældet flere steder. Muligheden for, at man indenfor en kreds kan dele aktiviteterne op i mindre lokale enheder i de områder, hvor det findes hensigtsmæssigt, er også med til at reducere den administrative belastning på kredsen, fordi der skal gennemføres færre valg, generalforsamlinger og holdes styr på færre medlemslister mv. Det kan for eksempel være, at der i eksisterende kredse efter den nuværende amtsstruktur, findes et godt tilrettelagt og velfungerende samarbejde sted. Her kan man eventuelt efter omlægningen af grænserne mellem kredse tilrettelægge arbejdet i kredsen, så aktiviteterne i det pågældende område kan fortsætte som et lokalt udvalg i kredsen. Dette kan aftales internt i kredsen. Der skal udarbejdes en plan for en god overgangsordning. Udgangspunktet vil her være, at de fungerende styrelser fortsætter og koordinerer deres arbejde indtil der er valgt ny styrelser MULIGHED FOR AT INTERVENERE I DECENTRALE ENHEDER VED FX KONFLIKTER ELLER SAMMENBRUD Her skal generalforsamlingen beslutte om, der skal indføres mulighed for at intervenere i decentrale enheder (kredse, sektioner og selskaber) ved konflikt eller sammenbrud i den decentrale enhed. 20 Bestyrelsen kan overtage ledelsen af en decentral enhed ved sammenbrud i enheden eller ved konflikt mellem styrelsesmedlemmerne, hvor medlemmerne ikke kan opnå enighed, og hvor denne uenighed er af en sådan karakter at dette medfører at styrelsen ikke er beslutningsdygtig og/eller må sidestilles med sammenbrud. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, hvis konflikten eller sammenbruddet har en alvorlighed, hvor bestyrelsen skønner det tvingende nødvendigt for at sikre, at den decentrale enhed føres videre. Stk. 3 Der skal afholdes mæglingsmøde mellem parterne inden bestyrelsen kan overtage ledelsen af en decentral enhed. Stk. 4 Bestyrelsen skal ved overtagelse af ledelsen af en decentral enhed indkalde til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt. Indkaldelsen skal følge indkaldelsesproceduren for ekstraordinær generalforsamling i de til enhver tid gældende love for Dansk Psykolog Forening. Den nuværende 20 bliver herefter til 21 og de efterfølgende paragraffer konsekvensrettes som følge heraf. I særlige situationer hvor en decentral enhed ønsker at nedlægge sig selv, hvor en styrelse anmoder bestyrelsen om hjælp eller hvor der opstår så store interne konflikter, at styrelsen ikke kan løse sine opgaver i forhold til medlemmerne, kan der være behov for at bestyrelsen kan intervenere og overtage den politiske ledelse for en decentral enhed. I de nuværende vedtægter har bestyrelsen ikke hjemmel til at påtage sig en sådan opgave, så derfor foreslår bestyrelsen at indsætte en bestemmelse herom.

10 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // HABILITETSKRAV Her skal generalforsamlingen beslutte om, der skal indføres en bestemmelse om habilitet. 28 Et medlem som varetager en politisk post i Dansk Psykolog Forening er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden af foreningens organer, og vedkommende tidligere hos dette organ har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Stk. 4. Hvis et organ ikke er beslutningsdygtig pga. inhabilitet, skal spørgsmålet afgøres ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Den nuværende 28 bliver herefter til 29 og de efterfølgende paragraffer konsekvensrettes som følge heraf. Bestyrelsen ønsker at indføre en generel bestemmelse om habilitet som gælder alle poster i foreningen. Den foreslåede bestemmelse læner sig op ad forvaltningslovens 3 om inhabilitet. Ved at indsætte denne bestemmelse fremhæves det, at disse regler gælder på alle poster i Dansk Psykolog Forening. Bestemmelsen betyder at man udtræder af behandlingen i en konkret sag, hvis man er inhabil. Derimod kan man deltage i behandlingen af andre sager. Det er således kun i den konkrete sag, at man udtræder af behandlingen.

11 DANSK PSYKOLOG FORENING // GF2021// NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER // UDELUKKELSE FRA CENTRALE OG DECENTRALE POSTER HOS DANSK PSYKOLOG FORENING SOM FØLGE AF ALVORLIG KRITIK VED EN KLAGEINSTANS Her skal generalforsamlingen beslutte, om der skal indføres en bestemmelse om pligt til oplysning om alvorlig kritik ved klageinstans, når et medlem stiller op til et tillidshverv i foreningen. 29 Et medlem som har fået alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud eller frataget sin autorisation ved Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller anden offentlig tilsyns- eller klageinstans har, så længe sanktionen er gældende, pligt til at oplyse om dette, senest på det tidspunkt hvor vedkommende stiller op til et tillidshverv i foreningen, således at de der skal vælge vedkommende, er vidende herom på tidspunktet for valghandlingen. Den nuværende 29 bliver herefter til 30 og de efterfølgende paragraffer konsekvensrettes som følge heraf. Bestyrelsen ønsker at indføre en bestemmelse, som giver et medlem pligt til at oplyse, om vedkommende har fået alvorlig kritik ved en klageinstans. Pligten til at oplyse dette indtræder når et medlem stiller op til et tillidshverv i foreningen. Hermed vil det være en viden som kan indgå i den samlede vurdering af hvilke medlemmer der bliver valgt til en given post.

Vedtægter for Sektionen for Privatansatte i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Stk. 2. S Stk. 3. Stk. 4. Formål 2. Stk. 2.

Vedtægter for Sektionen for Privatansatte i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Stk. 2. S Stk. 3. Stk. 4. Formål 2. Stk. 2. Vedtægter for Sektionen for Privatansatte i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er Sektionen for Privatansatte i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD VEDTÆGTER FOR Frie VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD Navn og hjemsted, 1... 3 Formål, 2... 3 Medlemmer, 3... 3 Medlemmernes pligter og rettigheder, 4-5... 4 Kontingent, 6... 4 Udmeldelse, 7... 4 Sektioner og/eller

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER 1 STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er HORESTA Arbejdsgiver region. Foreningen har hjemsted og værneting hos formanden eller på den af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Sjælland I daglig tale anvendes betegnelsen "SIND Sjælland eller "SIND Region Sjælland Stk.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTAs REGIONSFORENINGER

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTAs REGIONSFORENINGER 1 STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTAs REGIONSFORENINGER 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er HORESTA-region. Foreningen har hjemsted og værneting hos formanden eller på den af bestyrelsen udpegede foreningsadresse.

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse.

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse. SIND Ringsted / Sorø Lokalafdelingsvedtægter 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1 lokalafdelingens navn er SIND, Ringsted / Sorø lokalafdelingen stk. 2 lokalafdelingens hjemsted er formandens

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation S. 1 Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018 Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling Marts 2018 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Slagelse lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen Sind Slagelse.

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Vestjylland afdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen»sind

Læs mere

Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens postadresse. Stk. 3. Lokalafdelingen er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland.

Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens postadresse. Stk. 3. Lokalafdelingen er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. NAVN OG HJEMSTED 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Favrskov Lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen»sind Favrskov«. 1 Stk. 2. Lokalafdelingens

Læs mere

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse Hvornår har man tavshedspligt? I henhold til friskolelovens 5 stk. 8 gælder Forvaltningslovens kapitel 8 om Tavshedspligt for bestyrelsen, skolelederen, andre ansatte samt tilsynsførende. Se Frederik Barfods

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Landsforeningen SIND. Vedtægter for. Roskilde-Lejre Lokalafdeling

Landsforeningen SIND. Vedtægter for.   Roskilde-Lejre Lokalafdeling Landsforeningen SIND www.sind.dk Vedtægter for Roskilde-Lejre Lokalafdeling Februar 2014 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Roskilde - Lejre lokalafdeling.

Læs mere

Vedtægter SIND AARHUS-SAMSØ. SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling. Februar 2017

Vedtægter SIND AARHUS-SAMSØ. SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling. Februar 2017 SIND AARHUS-SAMSØ SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling Vedtægter Februar 2017 SIND Aarhus-Samsø er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. Lokalafdelingen dækker kommunerne Aarhus og Samsø

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG

Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds retningslinjer og procedurer for håndtering af inhabilitet

Statens Kunstfonds retningslinjer og procedurer for håndtering af inhabilitet 23. april 2018 Statens Kunstfonds retningslinjer og procedurer for håndtering af inhabilitet 1. Indledning Statens Kunstfond er sammensat af kunstfaglige eksperter inden for de enkelte kunstarter. Da de

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Habilitet Habilitetsreglernes formål: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet) Undgå mistillid

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening

Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP) i Dansk Psykolog Forening (DP).

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Ændringsforslag er markeret med fed rød Marts 2011 Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landdistriktsgruppen LAG (lokal aktions gruppe) Ikast-Brande. 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling 2019 Dagsordenspunkt 6 Forslag A

Generalforsamling 2019 Dagsordenspunkt 6 Forslag A Generalforsamling 2019 Dagsordenspunkt 6 Forslag A Forslag: Revision af vedtægter for Dansk Sejlunion Bestyrelsen foreslår, at Dansk Sejlunions vedtægter ændres på en lang række punkter. Forslaget fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Studenterforum Metropol Afdeling for studenterpolitisk aktivitet Sigurdsgade 26 2200 København N www.phmetropol.dk Godkendt på Studenterforum

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer til 3B s ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. november 2018 klokken 17

Forslag til vedtægtsændringer til 3B s ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. november 2018 klokken 17 Forslag til vedtægtsændringer til 3B s ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. november 2018 klokken 17 Organisationsbestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Forslag til ny. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune

Forslag til ny. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune Forslag til ny Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult og der er indsat bemærkningsfelter, som forklarer baggrunden for ændringerne) Styrelsesvedtægt

Læs mere

Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet

Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet 18-0173.32 Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet 18-0173.32 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Forhandlingsfællesskabet... 3 1 Formål og opgaver... 3 2 Medlemmer... 3 3 Forhandlingsret...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer til det ordinære repræsentantskabsmøde 2016

Forslag til vedtægtsændringer til det ordinære repræsentantskabsmøde 2016 Forslag til vedtægtsændringer til det ordinære repræsentantskabsmøde 2016 Organisationsbestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Tirsdag den 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN REGIONALE TV 2-VIRKSOMHED, TV 2/FYN

VEDTÆGTER FOR DEN REGIONALE TV 2-VIRKSOMHED, TV 2/FYN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 TV 2/FYN er en af de otte regionale TV 2-virksomheder, der er selvstændige institutioner, og hvis vedtægt fastsættes af kulturministeren jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Johan Weihe og Nicolai ls 2 Habilitet Formål med forvaltningsretlige habilitetsregler: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet)

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Ledelse 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ledelse 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtægter for Foreningen Welfare Tech Navn, hjemsted og formål 1. Navn Foreningens navn er Welfare Tech. 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. 3. Formål Foreningen Welfare Tech skal bidrage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening".

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Universitetssektionen er oprettet i medfør

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Vedtægt af 2014 og 2019. 2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Navn, hjemsted og opgaver Navn og Hjemsted 1 1 Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. ViSPs hjemsted er i Næstved Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Kodas bestyrelse

Forretningsorden for Kodas bestyrelse 17. september 2014 Forretningsorden for Kodas bestyrelse 1. Bestyrelsens konstituering 1.1. Konstituering og sammensætning Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening Vegtægter for: Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening lørdag den 30. april 2016 Vedtægterne er vedtaget ved den stiftende generalforsamling lørdag d. 30. april 2016. Navn og afgrænsning 1. Netværkets

Læs mere

4 Generalforsamlingen Se detaljerede ændringer nedenfor.

4 Generalforsamlingen Se detaljerede ændringer nedenfor. Punkt 6.1 Appendix til Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling torsdag den 21. maj 2015 Ændringsforslag til Danske Kreds vedtægter I rækker med blå fyldfarve er der ikke foretaget ændringer i teksten.

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ændringer af Racketlon Danmarks vedtægter

Bestyrelsens forslag til ændringer af Racketlon Danmarks vedtægter Bestyrelsens forslag til ændringer af Racketlon Danmarks vedtægter Til ordinær generalforsamling 2019 Lørdag den 09. Marts 2019 Indhold Bestyrelsens forslag... 1 9 Ordinær generalforsamling... 1 Dirigentens

Læs mere

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland Fremlagt på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 Vedtægter for LAG-Sydsjælland I. Navn, hjemsted

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark VEDTÆGTER FOR FLID Foreningens vedtægter er justeret den 19. marts 2014 på FLIDs ordinære generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2014) 1 VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Ornitologisk Forening - i forkortelse DOF. Foreningen virker også under navnet BirdLife Denmark. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Foreningen Vind Vandværk

VEDTÆGTER FOR Foreningen Vind Vandværk VEDTÆGTER FOR Foreningen Vind Vandværk Vind Vandværk er og forbliver en forening, hvis navn er Foreningen Vind Vandværk. Selskabet har hjemsted i Herning Kommune. 1 Formål 2 Foreningens formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Årsmøde og generalforsamling i Selskab for Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børneog Ungdomspsykiatri under Dansk Psykolog Forening

Årsmøde og generalforsamling i Selskab for Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børneog Ungdomspsykiatri under Dansk Psykolog Forening Referat fra GF Årsmøde og generalforsamling i Selskab for Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børneog Ungdomspsykiatri under Dansk Psykolog Forening Fredag den 5. april 2019 1. Valg af referent:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2. Formål Kredsens formål er at varetage

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for Storstrøms Forsikring g/s CVR-nr

Vedtægter for Storstrøms Forsikring g/s CVR-nr Vedtægter for Storstrøms Forsikring g/s CVR-nr. 18773015 Gældende pr. 23. februar 2017 Indhold 1. Selskabets navn... 2 2. Selskabets hjemsted... 2 3. Selskabets formål... 2 4. Selskabets grundfond... 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Enebærvænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Enebærvænget Vedtægter for Grundejerforeningen Enebærvænget Kapitel 1. Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Enebærvænget. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Næstved

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere