Vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer"

Transkript

1 Vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer Navn og hjemsted 1. Stk. 1. Ankenævnet er oprettet af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte organisationer nedsætter et forretningsudvalg bestående af et medlem af hver organisation. En repræsentant for Nævnenes Hus kan deltage uden stemmeret i forretningsudvalgets møder. Forretningsudvalgets kompetence fastsættes i en forretningsorden. Stk. 3. De i stk. 2 nævnte organisationer vedtager budget for samt fordelingen af omkostninger forbundet med nævnets drift imellem samtlige de organisationer, der er omfattet af Ankenævnet. Stk. 4. Ankenævnets hjemsted er TEKNIQ Arbejdsgiverne, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Ankenævnets kompetence 2. Stk. 1. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, vedrørende el-, vvs- og bygningssmedearbejder. Stk. 2. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. Stk. 3. I det omfang, der eksisterer flere godkendte, private ankenævn med det samme eller delvis samme kompetenceområde, kan en klage vedrørende samme forhold kun behandles af ét af nævnene. Stk. 4. Indgår der i en hovedentreprise- eller totalentreprise omfattet af stk. 1 tillige arbejder af en anden karakter end de i stk. 1 nævnte, skal også klager over denne del af entreprisen behandles af Ankenævnet, såfremt forbrugerens aftalepart er medlem af en af de erhvervsorganisationer på hvis vegne Ankenævnet er stiftet, eller på anden vis tilsluttet Ankenævnet. Stk. 5. En klage, der indgives til Ankenævnet, og som samtidig behandles, eller er behandlet ved et andet godkendt, privat ankenævn vedrørende samme forhold, jf. stk. 1, afvises derfor fra behandling i Ankenævnet. Stk. 6. Klager, omfattet af de i stk. 1 nævnte forhold, behandles af det nævn, hvor den erhvervsdrivende har et organisatorisk tilknytningsforhold, eller på anden vis er tilsluttet nævnet. Såfremt en klage indgives til Ankenævnet, og Ankenævnet som følge af ovenstående ikke er kompetent til at behandle klagen, oversendes klagen til det respektive nævn. Foreligger der ikke et organisatorisk tilhørsforhold for den erhvervsdrivende til nogen af nævnene, behandles klagen ved det nævn, hvor den er indkommet. 3. Stk. 1. Er indklagede ikke medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller tilsluttet Ankenævnet, kan formanden på Ankenævnets vegne afvise klagen som uegnet til behandling under forudsætning af, at

2 a. indklagede ikke skriftligt har accepteret sagens behandling, herunder at ville efterleve Ankenævnets omkostningsafgørelse, jf. 28, og b. klager i særskilt erklæring har angivet at være indforstået med, at sagen afvises, såfremt den i a) nævnte forudsætning er til stede. Sekretariatet anmoder indklagede om dennes skriftlige tilkendegivelse vedrørende de i punkt a) nævnte forudsætninger. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke klager vedrørende eleftersyn, jf e. 4. Stk. 1. Forbrugere har adgang til at klage over arbejder og leverancer, der ikke er bestilt/udført til erhvervsmæssige formål efter de i det efterfølgende nævnte retningslinjer. Som forbrugere betragtes: 1. Ejere af private boliger, sommerhuse og lign., der ikke anvendes til udlejningsformål. 2. Ejere af private boliger i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrugsejendomme. 3. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for dennes regning. 4. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på den enkelte beboers initiativ og for den enkelte beboers regning. Stk. 2. Arbejde på udlejnings-, andels-, og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovennævnte regel, hvis særlige forhold foreligger. 5. Stk. 1. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder tidsforbruget og materialeforbruget, med undtagelse af: 1. Virksomhedernes kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper, herunder 2. kundetimepriser og materialepriser, 3. rene materialeleverancer uden tilhørende installation, 4. hvidevarer og elektriske apparater herunder butiksvarer. 6. Stk. 1. Klagen kan kun indgives af den, der hæfter for arbejdets betaling. Stk. 2. Klager, der indgives senere end 3 år fra arbejdets udførelse kan ikke behandles. Klager, der indgives senere, kan dog behandles i Ankenævnet, såfremt parterne er enige herom. Hvis forbrugeren har indgået aftale med et medlem af det tidligere Arbejdsgiverne behandler Ankenævnet dog klager mod disse hvis klage modtages i Ankenævnet inden 5 år efter tidspunktet for aftalens indgåelse og senest den Stk. 3. Erkendt skyldige og forfaldne beløb skal være indbetalt til indklagede. På begæring af indklagede kan Ankenævnet i særlige tilfælde bestemme, at omtvistede beløb, der er forfaldne til betaling, skal deponeres på spærret konto i pengeinstitut med den klausul, at beløbene alene kan frigives i henhold til Ankenævnets kendelse eller skriftligt forlig. Med deponering sidestilles

3 bank-, sparekasse- eller forsikringsgaranti. Eventuelle omkostninger ved deponeringen påhviler klageren. Eventuelle renter fordeles som bestemt i Ankenævnets kendelse. Note: I sager, der vedrører klage over regningens størrelse, kan Ankenævnet ikke bestemme, at det omtvistede beløb deponeres. I øvrige sager kan Ankenævnet bestemme, at det omtvistede beløb deponeres. 7. Stk. 1. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse er kun gyldig, hvis forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for tvistløsningsbehandling. Stk. 2. Så længe en klagesag verserer for Ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter. Stk. 3. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til Ankenævnet. 8. Sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre Ankenævn, falder uden for Ankenævnets kompetence. Afvisning af klagesager 9. Stk. 1. Ankenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behandlet af et andet privat ankenævn, et lovbestemt alternativt ankenævn, eller et udenlandsk ankenævn, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Nævnenes Hus eller en domstol. Stk. 2. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land. Stk. 3. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis 1) forbrugeren ikke forud for indbringelsen forgæves har rettet henvendelse til indklagede, eller såfremt indklagede ikke har besvaret henvendelsen inden for 3 uger, 2) Ankenævnet vurderer, at klagen er useriøs eller unødig, 3) det omtvistede beløb ikke andrager mindst kr og maximalt andrager kr , 4) klagen ikke skønnes egnet til behandling ved Ankenævnet, eller 5) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Ankenævnet i at fungere effektivt. Stk. 4. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af Ankenævnet, skal Ankenævnet afvise klagen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal Ankenævnet afvise sagen hurtigst muligt. Stk. 5. En afvisning skal begrundes og forbrugeren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet. 10. Stk. 1. Er det åbenbart, at sagen falder uden for Ankenævnets kompetence, kan Sekretariatet afvise klagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for Ankenævnet på forbrugerens anmodning.

4 Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige Ankenævnets formand til på Ankenævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved Ankenævnet i medfør af 9, stk. 3, jf. forbrugerklagelovens 16, stk. 2. Ankenævnets sammensætning 11. Stk. 1. Ankenævnet består af en formand, samt en eller flere næstformænd, der er dommere eller tidligere har fungeret som dommere, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbrugerog erhvervsinteresser. En næstformand har samme beføjelser, som efter bekendtgørelsen er tillagt formanden. Stk. 2. Formand og repræsentanter udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse. Sekretariatets opgaver 12. Til Ankenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængigt af de stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til Ankenævnet og forberede klagesagerne til behandling i Ankenævnet. En klage kan indgives elektronisk og, hvis elektronisk klageindsendelse ikke er mulig eller rimelig, pr. post. Der kan stilles krav om, at klagen indgives på en formular udfærdiget af Sekretariatet. 13. Klager, der indsendes til Ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat ankenævn, under Nævnenes Hus eller et lovbestemt ankenævn omfattet af forbrugerklageloven, videresendes af Sekretariatet dertil. Henhører klagen ikke under et ankenævn som anført i 1. pkt., kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole. Forbrugeren oplyses i så fald om muligheder for retshjælp og fri proces. 14. Inden sagsbehandlingen påbegyndes skal forbrugeren oplyses om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorefter sagen afsluttes. Ankenævnet er ikke forpligtet til at tilbagebetale klagegebyret, såfremt forbrugeren tilbagekalder klagen. 15. Parterne skal snarest oplyses skriftligt om, at de ikke er forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver, men at de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren. Parterne skal derudover vejledes om, at behandlingen ved nævnet ikke udelukker muligheden for en domstolsprøvelse. 16. Stk. 1. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse. Når Sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse. Sekretariatet sørger for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse, og til eventuelle skriftlige sagkyndige erklæringer indhentet af Sekretariatet. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling. Stk. 2. Sekretariatet skal fastsætte en rimelig frist for parterne til at afgive de førnævnte udtalelser. En frist skal som minimum være 14 kalenderdage. Fristen regnes fra datoen for Sekretariatets fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis den

5 erhvervsdrivende eller forbrugeren ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan Sekretariatet afgive sagen til behandling i Ankenævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Stk. 3. Når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget, herunder eventuelle sagkyndige erklæringer, meddeles parterne straks herom. Stk. 4. Sekretariatet kan søge sagen forligt mellem parterne. Ved fremsættelse af forligsforslag skal det fremgå, at sagen er behandlet af Sekretariatet, og at den kan kræves forelagt Ankenævnet. Stk. 5. Sekretariatet skal til hvert møde, som Ankenævnet afholder, fremlægge en oversigt over de sager, hvor der siden sidst afholdte møde er indgået forlig med Sekretariatets medvirken samt en kort angivelse af forligets indhold. Stk. 6. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage. Stk. 7. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, for Ankenævnet. Habilitet 17. Stk. 1. For Ankenævnets medlemmer, sekretariat og sagkyndige gælder, at 1) der må ikke modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter, og 2) aflønningen skal ske på en måde, der ikke er knyttet til resultatet af proceduren. Stk. 2. For Sekretariatet gælder derudover, at udnævnelsen skal være til et mandat af en varighed, som er tilstrækkelig til at sikre, at Sekretariatet handler uafhængigt, og ikke er i fare for at blive afsat uden gyldig grund. 18. Stk. 1. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Foreligger et af de i stk. 1 nævnte forhold, skal formanden omgående underrettes herom og herefter træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende kan deltage i behandlingen af sagen. Ankenævnets afgørelser 19. Stk. 1. Ankenævnet træffer afgørelse i de enkelte sager på et møde ved almindelig stemmeflerhed. Når Ankenævnet træffer afgørelse, skal det bestå af en formand og mindst to medlemmer valgt blandt repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser, således at sidstnævnte er ligeligt repræsenteret. Hvis et Ankenævnsmedlem, der repræsenterer erhvervseller forbrugerinteresser, er forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme et eventuelt andet tilstedeværende Ankenævnsmedlem, der repræsenterer samme interesser. Stk. 2. En repræsentant for Nævnenes Hus har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i Ankenævnets møder.

6 Stk. 3. Ankenævnet holder møder et passende antal gange om året, så fristerne efter forbrugerklagelovens 17 og 18 kan overholdes. 20. Stk. 1. Ankenævnet træffer afgørelse på det af Sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger, jf. 28. Stk. 2. Sagkyndige kan tilkaldes til ankenævnsbehandlingen, ligesom parter kan tilkaldes, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Stk. 3. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. 21. Stk. 1. Ankenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Stk. 2. I særlige tilfælde kan Ankenævnet forlænge tidsfristerne efter stk. 1. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet. Stk. 3. Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes. 22. Stk. 1. Afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Det skal fremgå, hvilken formand der har medvirket ved afgørelsen. Der fastsættes en frist på normalt 30 kalenderdage til opfyldelse af afgørelsen. Hvis særlige forhold inden for Ankenævnets kompetenceområde tilsiger det, kan udgangspunktet efter 2. pkt. fraviges. Stk. 2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin stilling. Stk. 3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. 28, stk. 2, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 4. Såfremt den erhvervsdrivende skal betale et beløb for sagens behandling, jf. 28, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 5. Deponerede beløb og garantier i henhold til 6 frigives i overensstemmelse med kendelsen ved Sekretariatets foranstaltning, medmindre klageren inden 30 dage fra forkyndelsen af kendelsen fremsender dokumentation for, at der er udtaget stævning ved retten mod indklagede vedrørende samme sag. Er dette tilfældet, forbliver beløbene indestående eller garantien i kraft indtil endelig dom eller forlig, hvorefter frigivelse sker i overensstemmelse hermed. Stk. 6. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med forkyndelsen have oplysning om, at hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, skal dette skriftligt meddeles Ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. Den erhvervsdrivende skal endvidere have oplyst, at en anmodning om genoptagelse fremsat inden for 30 dage fra forkyndelsen har opsættende virkning, samt at en afgørelse kan tvangsfuldbyrdes, hvis den erhvervsdrivende ikke inden for 30 dage fra forkyndelsen har meddelt, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet, eller har søgt sagen genoptaget. 23. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om 1) adgangen til at få Nævnenes Hus til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag, 2) mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, og

7 3) at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter Ankenævnets afgørelse. 24. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på Ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis. 25. Nævnenes Hus kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af Ankenævnets afgørelser, herunder dets afvisninger. Genoptagelse 26. Stk. 1. Formanden for Ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under behandlingen i Ankenævnet, må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. En anmodning fra den erhvervsdrivende om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til Ankenævnet inden 30 kalenderdage fra forkyndelsen af afgørelsen, har opsættende virkning. Fristen på 30 kalenderdage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor Ankenævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen. Stk. 3. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den erhvervsdrivende senere end 30 kalenderdage efter forkyndelsen, afvises. Tvangsfuldbyrdelse 27. Stk. 1. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til Sekretariatet om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Stk. 3. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den afgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra Ankenævnet om, at den erhvervsdrivende ikke inden for fristens udløb for opfyldelse af afgørelsen eller afvisningen af genoptagelsen har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Gebyrer og omkostninger 28. Stk. 1. Ingen af parterne betaler omkostninger ved tvistløsningsbehandlingen til den anden part. Stk. 2. En forbruger skal betale et gebyr på kr. 400,00. Gebyret skal tilbagebetales til forbrugeren, hvor forbrugeren får medhold i klagen, hvis klagen forliges til forbrugerens fordel, eller hvis sagen afvises efter forbrugerklagelovens 16.

8 Stk. 3. Har det for klagens afgørelse i Ankenævnet været nødvendigt at udpege en syns- og skønsmand til besigtigelse af arbejdet og til afgivelse af en sagkyndig erklæring træffer Ankenævnet i kendelsen beslutning om fordeling af omkostninger hertil mellem parterne. De omkostninger, som Ankenævnet pålægger klager, må ikke overstige kr ,00. Inden afsendelse af en sag til en syns- og skønsmand underretter Sekretariatet klageren om de i 28 nævnte omkostninger og regler. Herefter afgiver klageren skriftlig erklæring om, hvorvidt sagen ønskes fortsat. Stk. 4. Ud over de i stk. 3 nævnte omkostninger kan Ankenævnet i den konkrete sag opkræve et sagsbehandlingsgebyr af indklagede for omkostninger forbundet med sagen. Beløbet kan maksimalt udgøre kr Stk. 5. Hvis indklagede, der ikke er tilsluttet Ankenævnet, har betalt omkostninger, tilbagebetales beløbet af Ankenævnet, hvis kendelsen efterfølgende ændres af domstolene, således at klager ved dommen ikke kan anses for at have fået medhold. Stk. 6. Gebyrerne meddeles den erhvervsdrivende ved sagens registrering. Hvis beløb fastsat i medfør af stk. 4-5, der ikke betales af den erhvervsdrivende, skal kunne inddrives efter gældsinddrivelseslovens 10 og 11, jf. lovens bilag 1, skal beløbene fastsættes som standardbeløb, som meddeles den erhvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse. Note: Der er i vedtægternes 28 givet Ankenævnet hjemmel til at beslutte, at de indklagede virksomheder skal betale omkostninger, som er forbundet med behandlingen af den konkrete sag, herunder for udgifter til syn og skøn. Ved nærværende retningslinjer redegøres for Ankenævnets fordeling af omkostningerne til syn og skøn. Indledningsvis bemærkes, at de gennemsnitlige omkostninger til syn og skøn ved Ankenævnet p.t. er ca. kr Ankenævnet træffer i forbindelse med bedømmelsen af sagen beslutning om fordeling af omkostningerne til syn og skøn mellem parterne. Ankenævnet kan, jf. vedtægternes 28 beslutte, at klager skal betale omkostninger for Ankenævnets udgifter til syn og skøn. Omkostningerne kan ikke overstige kr Beslutningen om eventuelt at pålægge klager omkostninger er nøje forbundet med en konkret vurdering af, i hvilket omfang, om overhovedet, klageren kan anses for at have fået medhold. Denne vurdering beror således på en definition af selve begrebet medhold, som Ankenævnet skal fastlægge nærmere ved notat e.l. Udgangspunktet er, at indklagede pålægges alle udgifter til syn og skøn, såfremt klager får medhold i klagen. Ankenævnet vurderer i forbindelse med sagens behandling på ankenævnsmødet, om der er tale om en sag, hvor klager kan siges i det væsentlige at have fået medhold. Under henvisning til konkrete omstændigheder, f.eks. når ingen af parterne kan siges i det væsentlige at have fået medhold i sagen, kan Ankenævnet vælge at dele syns- og skønsomkostningerne mellem parterne, dog således at klager aldrig betaler mere end kr , jf. ovenfor. Ovenstående retningslinjer afskærer ikke Ankenævnet fra i andre konkret begrundede tilfælde at foretage en anden fordeling. Begrundelsen skal dog tydeligt fremgå af afgørelsen. Forliges sagen med Sekretariatets og/eller skønsmandens mellemkomst og indgår omkostningerne til syn og skøn ikke i forliget, vil Ankenævnet, i forbindelse med at forliget bliver forelagt Ankenævnet, tage stilling til fordeling af skønsomkostningerne. Udgangspunktet er ligesom ovenfor, at indklagede pålægges alle omkostningerne, hvis klager med forliget kan siges i det væsentlige af have fået medhold i sin klage. Ved fordeling af omkostningerne ved forlig kan der lægges vægt på, om forliget har samme indhold som et eventuelt tidligere forligstilbud fra indklagede fremsat inden indbringelsen af klagen/afholdelse af syn og skøn. Da en sag kan forliges på et grundlag, hvorpå der ikke kan træffes afgørelse, kan omkostningerne dog fordeles anderledes efter en konkret vurdering. I sjældnere tilfælde kan Ankenævnet efter sagens behandling på nævnsmøde foreslå en forligsmæssig løsning af sagen. Samtidig vil Ankenævnet med udgangspunkt i forslaget tage

9 stilling til fordelingen af omkostningerne til syn og skøn. Udgangspunktet herfor vil være ovenstående principper samt en konkret vurdering af sagen. I enkelte sager kan Ankenævnet, uanset at sagen afvises, beslutte at pålægge en af parterne omkostningerne til syn og skøn. I disse sager vil omkostningerne blive fastsat efter en helt konkret vurdering, idet der kan lægges vægt på, at den ene af sagens parter med sine (evt. urigtige/fortiede) oplysninger inden syn og skøn har givet anledning til, at der afholdes syn og skøn forgæves. Ankenævnet kan, udover omkostninger til syn og skøn, pålægge indklagede virksomhed et sagsbehandlingsgebyr, jf. 28. Beløbet må ikke overstige kr Retningslinjerne for pålæggelse af gebyret fastsættes i nævnets Forretningsorden og udgangspunktet er følgende fordelingsnøgle: Virksomhed/afgørelse Klager medhold Klager delvist medhold Forlig Virksomhed, tilsluttet Ankenævnet Virksomhed, der ikke er tilsluttet Ankenævnet Ankenævnet har mulighed for at fravige ovenstående udgangspunkt ud fra en konkret vurdering af sagen. Således vil virksomheden, uanset organisationstilhørsforhold, kunne pålægges kr i sagsbehandlingsgebyr, såfremt sagen har været særligt tidskrævende, eks. hvis der er tale om en kompliceret sag, udbedring er forsøgt men mislykket etc. Ligeledes vil Ankenævnet kunne reducere gebyret i sager, hvor omstændighederne taler for det. Informationskrav i forbindelse med klager indgivet via OTB-platformen, jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj Stk. 1. Når Ankenævnet har modtaget en klage via OTB-platformen, underrettes parterne og OTB-platformen straks om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens 14, 15 eller 16. Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. 1, underrettes parterne samtidig om Ankenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger, der kan pålægges i medfør af 27. Stk. 3. Ankenævnet, som har accepteret at behandle en klage modtaget via OTB-platformen, skal straks, når sagen er fuldt oplyst, jf. herved forbrugerklagelovens 18, stk. 2, underrette parterne og OTB-platformen herom. Stk. 4. Ankenævnet, der har modtaget en klage via OTB-platformen, skal straks efter at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om datoen for henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af behandlingen. 30. Ankenævnet skal på dets hjemmeside linke til Europa-Kommissionens liste over ATB-instanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, og skal, hvis det er relevant, offentliggøre listen på et varigt medie i Ankenævnets lokaler. Årsrapport og oplysningskrav m.v. 31. Ankenævnet skal udarbejde en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om 1) antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt,

10 2) den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat, 3) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, 4) systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses, 5) antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som Ankenævnet har fået godkendt, 6) andelen af sager, hvor forbrugeren har fået medhold, 7) i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og 8) oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette. Stk. 2. Ankenævnet afrapporterer årligt til Nævnenes Hus. Oplysningspligt 32. Ankenævnet skal oprette og ajourføre en hjemmeside. Hjemmesiden skal på en klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på forespørgsel, om 1) proceduren for ankenævnsbehandlingen, 2) navn på Ankenævnet, postadresse og -adresse, 3) at Ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med lovens 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet, 4) de fysiske personer, der er ansvarlige for tvistløsningen, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid, 5) eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse, 6) de former for tvister, som Ankenævnet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser, 7) de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, 8) de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår, 9) eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække, 10) tvistløsningens gennemsnitlige varighed, 11) retsvirkningen af tvistløsningens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes, 12) årsrapporter om Ankenævnets virksomhed, og 13) udvalgte afgørelser. Parternes navne skal anonymiseres ved offentliggørelsen. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. 33. Det skal være muligt på Ankenævnets hjemmeside at finde oplysninger om de erhvervsdrivende, som ikke efterlever Ankenævnets afgørelser. 34. Enhver kan ved henvendelse til Ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med Ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på parterne skal anonymiseres. Videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.

11 Eleftersyn Klager over elinstallationsrapporter udarbejdet i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m. v., jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007, som ændret ved lov nr. 609 af 14. juni 2011 (Revision af huseftersynsordningen) og i henhold til bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen. 35. Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler alle klager over elinstallationsrapporter, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. De klageberettigede er: 1. Køberen og sælgeren af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører. 2. Det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen. 35 a. Stk. 1. Ankenævnet kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder vurdere indklagedes ansvar samt tilkende klageren en erstatning. Stk. 2. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. Stk. 3. Bestemmelserne i 6 stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 3 nr. 3, finder ikke anvendelse ved klager over udarbejdede elinstallationsrapporter. 35 b. Klager, der indgives senere end 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, kan ikke behandles i Ankenævnet, medmindre virksomheden, der har udarbejdet rapporten, har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt. Der henvises til 9, stk. 3, nr c. Stk. 1. Ankenævnet fastsætter ved kendelse en fordeling af omkostningerne ved klagens behandling efter principperne i 28. Stk. 2. Beløbsgrænsen i 28 stk. 4, 2. pkt. finder ikke anvendelse. 35 d. Ankenævnet foranlediger, at Sikkerhedsstyrelsen tilsendes kopier af de ved Ankenævnet indgåede forlig og af Ankenævnets trufne afgørelser, herunder afvisninger af klagesager om eleftersyn. 35 e. Nærværende tillæg træder i kraft samtidig med reglerne om huseftereftersyn, og gælder i sager, hvor klageskema modtages ved ordningens ikrafttræden eller senere. Vedtægtsændringer og opløsning af Ankenævnet 36. Ankenævnet administreres af TEKNIQ Arbejdsgiverne. 37.

12 Til vedtagelse af ændringer af vedtægter kræves enighed mellem de stiftende organisationer. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Erhvervsministeren. 38. De bag Ankenævnet stående forbrugerorganisationer og brancheorganisationer kan med 1 års varsel opsige aftalen, hvorved Ankenævnet opløses. Der skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v. Ikrafttræden 39. Vedtægterne finder anvendelse i sager, hvor klageskema modtages i Sekretariatet 1. februar 2022 eller senere.

Vedtægter. for. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Vedtægter. for. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme Vedtægter for Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme 1. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme (Ankenævnet) er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet TÆNK.

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Ankenævnets kompetence

Ankenævnets kompetence Vedtægter for Pakkerejse-Ankenævnet (Udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet Tænk) gældende for perioden 1. februar 2019 til 1. januar 2022. 1. Pakkerejse-Ankenævnet

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet 1. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og trafikudbyderne, der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, Arriva Tog, Nordjylland

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K Tlf. (+45)

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K   Tlf. (+45) Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K sek@fanke.dk www.fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 INDHOLDSFORTEGNELSE: Stifterorganisationer 1 Ankenævnets kompetence 2-4 Afvisning af klagesager 5-6 Ankenævnets

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn Vedtægter for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af erhvervsministeren med virkning fra 1.2.2019) 1. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere, har

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn Vedtægter for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af erhvervs- og vækstministeren med virkning fra 1.2.2016) 1. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere,

Læs mere

Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016

Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016 Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Ankenævnet for Finansieringsselskaber er oprettet af Finans og Leasing, Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn Vedtægter for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af økonomi- og erhvervsministeren med virkning fra 1.1.2010) 1. Håndværkets Ankenævn er stiftet af Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening.

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender med virkning fra 1.10.2005 og med ændringer af 1.6.2006 ( 2, stk. 2, og 11 a)) 1. Håndværkets Ankenævn er stiftet

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Vedtægter for ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG Energy, HMN Naturgas, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme) og Forbrugerrådet. Kompetence

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven)

fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven) FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven) Indgivelse af klage 1. I tvister mellem

Læs mere

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Vedtægter for ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 1. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET er oprettet af Dansk Energi, DONG Energy, HMN GasNet p / S, NGF Nature Energy, Dansk Energi Gas, Dansk Fjernvarme og Forbrugerrådet

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLARMESTERLAUGETS GARANTIORDNING

VEDTÆGTER FOR GLARMESTERLAUGETS GARANTIORDNING VEDTÆGTER FOR GLARMESTERLAUGETS GARANTIORDNING 1, stk. 1. Formål (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2016 SIDE 2 Indhold Formandens forord 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 4 Ankenævnets virksomhed 6 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Læs mere

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGS SELS K ABER ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING Ankenævnet for Finansieringsselskaber

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGS SELS K ABER ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING Ankenævnet for Finansieringsselskaber SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGS SELS K ABER ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2018 Ankenævnet for Finansieringsselskaber SIDE 2 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGS SELS K ABER ÅRSBERETNING 2018 Indhold Formandens

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2017 SIDE 2 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGS SELS K ABER ÅRSBERETNING 2017 Indhold Formandens forord 3-4 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 5 Ankenævnets

Læs mere

Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund

Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund 1 Disciplinærudvalget 1.1 Disciplinærudvalget består af indtil 5 medlemmer, hvoraf den ene er formand. Formand og øvrige medlemmer udpeges

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2004

ÅRSBERETNING for 2004 ÅRSBERETNING for 2004 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2004 København februar

Læs mere

Almindelige regler for voldgift om heste. af 15. april 2011

Almindelige regler for voldgift om heste. af 15. april 2011 Almindelige regler for voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

NOTAT. Rapport om de alternative tvistbilæggelsesinstansers (ATBinstansernes)

NOTAT. Rapport om de alternative tvistbilæggelsesinstansers (ATBinstansernes) NOTAT 15. juni 2018 17/01998-6 Rapport om de alternative tvistbilæggelsesinstansers (ATBinstansernes) udvikling og virkemåde I henhold til Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse

Læs mere

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019 Almindelige regler for voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2017

ÅRSBERETNING for 2017 Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K, Tlf. 3543 6333 ÅRSBERETNING for 2017 København Marts 2018 Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K, Tlf. 3543 6333 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Regler for udvidet voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage stilling

Læs mere

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning Vedtægter Danske Malermestres garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at bevare og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og malervirksomheder, der er medlem af Danske Malermestre

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2018

ÅRSBERETNING for 2018 St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, Tlf. 3543 6333 ÅRSBERETNING for 2018 København Marts 2019 St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, Tlf. 3543 6333 I N D H O L D S F O R T E G N E L S

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2018

ÅRSBERETNING for 2018 St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, Tlf. 3543 6333 ÅRSBERETNING for 2018 København Marts 2019 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer, medarbejdere

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2006

ÅRSBERETNING for 2006 ÅRSBERETNING for 2006 Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2006 København februar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2017

ÅRSBERETNING for 2017 Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K, Tlf. 3543 6333 ÅRSBERETNING for 2017 København Marts 2018 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer, medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerklager

Bekendtgørelse om forbrugerklager BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer

Læs mere

Side 1 af 8 Til forsiden af retsinformation.dk Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Information til forbrugere Kapitel 3 Godkendte private

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING 2018 Ankenævnet for Feriehusudlejning for 2018 Ankenævnet for Feriehusudlejning Amagertorv 9, 2. sal 1160 København K Tlf- +45 20362244 E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING 2017 Ankenævnet for Feriehusudlejning for 2017 Ankenævnet for Feriehusudlejning Amagertorv 9, 2. sal 1160 København K Tlf- +45 20362244 E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk www.ankenaevnferiehus.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2011

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2011 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2011 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2011... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT

Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT 2019 Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT Indholdsfortegnelse Formål... 2 Hvad er voldgift... 2 Fordele ved voldgift i hestesager... 2 Hvordan aftaler man voldgift om heste... 3 Er man bundet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse Forretningsorden for Regionsrådet for Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Regionsrådets møder... 1-2 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2).

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2). 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 27.12.2004-19.05.2006. Påklaget beløb: 8.522,53 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. maj 2006. Energiselskabet truffet afgørelse i

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere