Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)"

Transkript

1 BEK nr 1201 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) I medfør af 49 og 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål m.v. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens 3, stk. 1, nr. 16. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds-og sundhedsmæssige risici. Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter samarbejdet om sikkerhed og sundhed for alle arbejdsgivere og ansatte i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. 2. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet varetages gennem samarbejde mellem henholdsvis operatøren, ejeren, øvrige arbejdsgivere, arbejdslederne og de øvrige ansatte. Stk. 2. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal være organiseret senest 4 uger efter, at anlægget er taget i brug. Stk. 3. For mobile anlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens 3, stk. 1, nr. 14, der organiserer samarbejdet om sikkerhed og sundhed på anlægget på en anden hensigtsmæssig, velfungerende måde, kan bestemmelserne i 4-36 fraviges i det omfang, det er foreneligt med direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Stk. 4. For de ansatte, der foretager besøg på ikkepermanent bemandede anlæg, varetages samarbejdet om sikkerhed og sundhed af den del af sikkerhedsorganisationen, der er etableret på det permanent bemandede anlæg, som det pågældende ikke permanent bemandede anlæg er tilknyttet. 3. I bekendtgørelsen forstås ved: 1) Arbejdsområde: Den del af et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, som en sikkerhedsgruppe er knyttet til og varetager sine opgaver for. 2) Sikkerhedsorganisation: Operatørens henholdsvis ejerens organiserede samarbejde for alle arbejdsgivere og ansatte om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Kapitel 2 Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation 4. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren er arbejdsgiver for 1-9 ansatte, der arbejder på et eller flere anlæg, er der ikke pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation for operatørens henholdsvis ejerens anlæg. 1

2 Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem henholdsvis operatøren og ejeren, andre arbejdsgivere, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte. 5. Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation for anlæg skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere på disse anlæg gennemføre en drøftelse om sikkerhed og sundhed, hvor deltagerne 1) tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, 2) fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, 3) vurderer, om det foregående års mål er nået, 4) fastlægger mål for det kommende års samarbejde, og 5) drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om sikkerhed og sundhed til stede på anlægget. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige sikkerheds- og sundhedsdrøftelse har fundet sted. 6. Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation for anlæg skal sikre, at de ansatte, der arbejder på anlæggene, får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed, og skal sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed på anlægget. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte inddrages ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler m.v. Kapitel 3 Henholdsvis operatører og ejere med sikkerhedsorganisation Etablering af sikkerhedsorganisation 7. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren er arbejdsgiver for 10 eller flere ansatte, der arbejder på et eller flere anlæg, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed på operatørens henholdsvis ejerens anlæg organiseres i en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationen på anlæg 8. På anlæg med 5 eller flere ansatte skal henholdsvis operatøren og ejeren, der er omfattet af 7, etablere 1) en eller flere sikkerhedsgrupper og 2) et sikkerhedsudvalg. 9. På anlæg med 1-4 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed finde sted ved løbende direkte kontakt og dialog mellem henholdsvis operatøren og ejeren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte. Stk. 2. Anlæg omfattet af stk. 1 skal indgå i et fælles sikkerhedsudvalg med et andet anlæg, som drives af samme virksomhed. 10. En sikkerhedsgruppe for et arbejdsområde består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt sikkerhedsrepræsentant. Stk. 2. Ved etablering af en sikkerhedsgruppe skal henholdsvis operatøren og ejeren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne, jf. 13, tage stilling til, inden for hvilken del af anlægget sikkerhedsgruppen skal varetage sine opgaver. Sikkerhedsgruppernes arbejdsområder skal tilsammen omfatte alle ansatte på virksomhedens anlæg. Stk. 3. Antallet af sikkerhedsgrupper i en sikkerhedsorganisation fastsættes efter 13. 2

3 Stk. 4. Hvis arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant i en sikkerhedsgruppe ikke er til stede samtidigt, varetager det tilstedeværende medlem sikkerhedsgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne. 11. Et sikkerhedsudvalg består af arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter fra en eller flere sikkerhedsgrupper med henholdsvis operatøren og ejeren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på operatørens henholdsvis ejerens vegne i spørgsmål vedrørende sikkerhed og sundhed. Stk. 2. Er der 1 eller 2 sikkerhedsgrupper på anlægget, består sikkerhedsudvalget ud over formanden af sikkerhedsgruppens eller sikkerhedsgruppernes medlemmer. Er der mere end 2 sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne mellem sig et antal medlemmer og arbejdsgiveren udpeger blandt arbejdslederne et antal medlemmer til sikkerhedsudvalget, jf. 13. Stk. 3. Sikkerhedsudvalgets medlemmer vælges for 2 år. Stk. 4. Der vælges suppleanter til sikkerhedsudvalget efter samme regler som for valg af medlemmer til sikkerhedsudvalg. Stk. 5. Hvis en arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant ophører som medlem af en sikkerhedsgruppe, ophører den pågældende som medlem af sikkerhedsudvalget. Stk. 6. Er der indgået aftale efter 23, stk. 5, om en valgperiode for sikkerhedsrepræsentanter på mere end 2 år, er denne valgperiode også gældende for sikkerhedsudvalgets medlemmer. 12. Henholdsvis operatører og ejere med sikkerhedsorganisation for anlæg skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere på disse anlæg gennemføre en drøftelse om sikkerhed og sundhed, hvor deltagerne 1) tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, 2) fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, 3) vurderer, om det foregående års mål er nået, 4) fastlægger mål for det kommende års samarbejde, og 5) drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om sikkerhed og sundhed til stede på anlægget. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige sikkerheds- og sundhedsdrøftelse har fundet sted. Sikkerhedsorganisationens størrelse 13. Henholdsvis operatøren og ejeren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal sikkerhedsgrupper og medlemmer af sikkerhedsudvalg ud fra et nærhedsprincip. Stk. 2. Antallet af sikkerhedsgrupper og medlemmer af sikkerhedsudvalget på det enkelte anlæg skal fastsættes således, at sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til 1) anlæggets ledelsesstruktur, 2) anlæggets øvrige struktur, herunder indretning og størrelse, 3) anlæggets sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer, 4) arbejdets organisering, herunder anvendelse af skiftehold, jf. 24, stk. 4, 5) særlige ansættelsesformer og 6) andre hensyn, som påvirker sikkerhedsorganisationens opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Stk. 3. Antallet af sikkerhedsrepræsentanter skal endvidere fastsættes således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres sikkerhedsrepræsentanter, og at de ansatte kan drøfte forhold vedrørende sikkerhed og sundhed med medlemmer af sikkerhedsorganisationen inden for de ansattes arbejdstid. Stk. 4. Der skal være mindst det samme antal sikkerhedsrepræsentanter som arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen. 3

4 Sikkerhedsudvalgets opgaver 14. Det strategiske, dvs. overordnede opgaver, varetages af sikkerhedsudvalget. Stk. 2. Opgaverne består i at: 1) Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed på anlægget. Sikkerhedsudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici, 2) gennemføre de møder, der er nævnt i 36, stk. 3, 3) medvirke til sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sikre, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes herom, 4) deltage i udarbejdelsen af anlæggets sikkerheds- og sundhedsredegørelse, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., 5) deltage i fastsættelse af sikkerhedsorganisationens størrelse, jf. 13, 6) rådgive henholdsvis operatøren og ejeren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i anlæggets strategiske ledelse og daglige drift, 7) sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sikre at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Sikkerhedsudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader på anlægget, 8) holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici, 9) opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på anlægget og de ansattes behov, samt sikre, at der føres stadig kontrol med overholdelsen af instruktionerne, 10) sikre udarbejdelse af en plan over sikkerhedsorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer og sikre, at de ansatte bliver bekendt med planen og 11) medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, der udfører arbejde på anlægget. Stk. 3. Sikkerhedsudvalget skal høres forinden eventuel henvendelse til særligt sagkyndige, når det drejer sig om bistand ved planlægning eller løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i forbindelse med overordnede, planlæggende, fremadrettede eller koordinerende opgaver. Stk. 4. Når sikkerhedsudvalget rådgiver henholdsvis operatøren og ejeren, og denne ikke følger rådet, har sikkerhedsudvalget ret til en begrundelse herfor. Begrundelsen skal så vidt muligt gives inden det pågældende arbejde udføres, dog inden 3 uger. Det samme gælder, når udvalget giver flere indstillinger om samme sag. 15. Sikkerhedsudvalget skal holde ekstraordinære møder, når der indtræffer alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller alvorlige hændelser, der kunne have medført ulykker eller sundhedsskader, samt når der i øvrigt er behov herfor. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring herom. 16. Dagsordenen for sikkerhedsudvalgets ordinære møder skal ved opslag på anlægget senest 10 dage før mødet være tilgængelig for øvrige ansatte på anlægget. Stk. 2. Der skal udarbejdes referat af sikkerhedsudvalgets møder. Referatet, der skal godkendes af mødedeltagerne, skal udleveres til udvalgets medlemmer samt gøres tilgængeligt for samtlige ansatte på anlægget ved opslag på et egnet sted. Stk. 3. I sikkerhedsudvalgets møder deltager endvidere offshore medic. Sikkerhedsgruppens opgaver 17. De daglige opgaver udføres af sikkerhedsgruppen inden for den del af anlægget, som sikkerhedsgruppen dækker. Stk. 2. Opgaverne består i at: 4

5 1) Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici, 2) deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af sikkerheds- og sundhedsredegørelse, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, 3) medvirke til, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., 4) medvirke til, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov, 5) deltage i opfølgning på ulykker og erhvervssygdomme samt tilløb hertil, 6) påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed, 7) virke som kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget, 8) forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for anlægget, for sikkerhedsudvalget og 9) forelægge eventuelle forslag til forbedringer af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for sikkerhedsudvalget. Stk. 3. Sikkerhedsgruppen skal høres forinden eventuel henvendelse til særligt sagkyndige om bistand ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, der berører sikkerhedsgruppens arbejdsområde. 18. Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet, underrette anlægschefen herom. Stk. 2. Hvis der ikke er tid til at underrette anlægschefen, og sikkerhedsgruppen skønner, at der er tale om overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, som den ikke selv kan afværge, kan sikkerhedsgruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren.. Sikkerhedsgruppen skal omgående give meddelelse om standsningen til anlægschefen og forklare, hvorfor arbejdsstandsningen var nødvendig. Stk. 3. Anlægschefen underretter efterfølgende sikkerhedsudvalgets formand om modtagne meddelelser efter stk. 1 og 2. Kapitel 4 Aftaler 19. Bestemmelserne i 8-13 finder ikke anvendelse i det omfang, der for at styrke og effektivisere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) er indgået en aftale om organiseringen af samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer, henholdsvis operatører og ejere eller andre arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil og 2) henholdsvis operatører og ejere, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, hvor der er indgået en aftale mellem henholdsvis operatøren og ejeren, herunder eventuelle arbejdsledere, og de offshoreansatte på et eller flere af virksomhedens anlæg. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale i henhold til stk. 1. Virksomhedsaftalen efter stk. 1, nr. 2, skal være skriftlig og være tilgængelig for virksomhedens offshoreansatte. Stk. 3. En aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter stk. 1 berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder m.v., der er fastsat i bekendtgørelsen. Stk. 4. En virksomhedsaftale, der er indgået efter stk. 1, nr. 2, skal sikre, at organiseringen af samarbejde om sikkerhed og sundhed er i overensstemmelse med operatørens henholdsvis ejerens struktur på offshoreområdet, og at den ændrede organisering styrker og effektiviserer samarbejdet. Stk. 5. Virksomhedsaftalen skal som minimum indeholde følgende elementer: 5

6 1) Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisation om samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen. 2) Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen på det eller de pågældende anlæg. 3) Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder arbejdsledernes og de øvrige ansattes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 4) Beskrivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges. 5) Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan. 20. En sikkerhedsorganisation kan udvides til også at omfatte 1) flere driftsmæssigt forbundne henholdsvis operatører og ejere eller 2) flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Stk. 2. Organisering efter stk. 1 er betinget af, at 1) der er indgået aftale i henhold til 19 for hver af operatørerne og ejerne og øvrige arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation, 2) hver af de arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation, selv deltager eller udpeger mindst 1 ansat til at repræsentere sig i den fælles sikkerhedsorganisation, 3) der derudover deltager mindst 1 valgt sikkerhedsrepræsentant, jf. 24, fra hver af de arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation, 4) der er mindst det samme antal sikkerhedsrepræsentanter som arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen og 5) det samlede antal medlemmer i den fælles sikkerhedsorganisation er tilstrækkelig til, at sikkerhedsorganisationen kan varetage de daglige, planlæggende og koordinerende opgaver på tilfredsstillende måde hos alle de deltagende arbejdsgivere. 21. Med henblik på at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem samarbejdsudvalg, de lokale aftaleparter og sikkerhedsorganisationen kan opgaverne i forbindelse med sikkerhed og sundhed varetages af et samarbejdsorgan, hvis 1) der er indgået aftale i henhold til 1 og 2) hvis personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet, er repræsenteret i samarbejdsorganet. 22. Funktionen som sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant kan varetages af én og samme person, hvis 1) valg til henholdsvis sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant foregår særskilt og 2) alle ansatte, der ikke er arbejdsledere eller virksomhedsledere i henhold til offshoresikkerhedslovens 3, stk. 1, nr. 4 og 32, er sikret valgret og er valgbare til funktionen som sikkerhedsrepræsentant, jf. 24, stk. 2-4 og Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter 19 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået efter 19, stk. 1, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift. Kapitel 5 Valg og udpegning af medlemmer af sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsrepræsentanten 24. Hos henholdsvis operatører og ejere, hvor der skal etableres en sikkerhedsorganisation på virksomhedens anlæg, jf. 7, skal de ansatte vælge sikkerhedsrepræsentanter i det antal, som er fastsat efter 13 eller følger af en aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter 19. 6

7 Stk. 2. Valgret har samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. Arbejdsledere og virksomhedsledere i henhold til offshoresikkerhedslovens 3, stk. 1, nr. 4 og 32, deltager ikke i valget. Stk. 3. Valg af sikkerhedsrepræsentant foretages af de ansatte i hvert arbejdsområde på anlægget. Stk. 4. Hvor der til holddrift er ansat flere skiftehold, og disse skiftehold ikke er samtidigt til stede på anlægget, eller hvis det af anden grund ikke er hensigtsmæssigt, at skifteholdene er fælles om en sikkerhedsrepræsentant, finder reglerne i stk. 3, jf. stk. 1, anvendelse for hvert af skifteholdene. Stk. 5. Valget gælder for 2 år, eller indtil sikkerhedsrepræsentantens beskæftigelse i det pågældende arbejdsområde på anlægget ophører, jf. dog stk. 6. Der kan indgås en aftale mellem henholdsvis operatøren og ejeren og de ansatte om, at der for fremtidige valg af sikkerhedsrepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst 4 år. Stk. 6. Såfremt sikkerhedsrepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny sikkerhedsrepræsentant for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. Stk. 7. Sikkerhedsrepræsentanten repræsenterer de ansatte på anlægget i spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed i arbejdet på anlægget. Stk. 8. Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommendes eller tilsvarende fagligt område. Sikkerhedsrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Stk. 9. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentanter inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. 25. Uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse og valgenes gyldighed, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkninger af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Arbejdslederen 26. Hvor der hos henholdsvis operatører og ejere skal etableres en sikkerhedsorganisation på virksomhedens anlæg, jf. 7, skal henholdsvis operatøren og ejeren udpege de arbejdsledere, der skal indgå i sikkerhedsorganisationen, i det antal, som er fastsat efter 13 eller følger af en aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter 19. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal ved udpegning af arbejdsledere sikre, at arbejdslederen har det fornødne kendskab til sit arbejdsområde på anlægget. Stk. 3. En arbejdsleder, der indgår i sikkerhedsorganisationen, må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. Stk. 4. Hvis en arbejdsleder i sikkerhedsgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været organisationsmæssigt forhandlet efter reglerne inden for det pågældende overenskomstområde eller behandlet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om forhandling og mægling. Forhandlingen og mæglingen skal ske hurtigst muligt. Kapitel 6 Operatørens og ejerens øvrige pligter 27. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes, således at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende måde. Henholdsvis operatøren og ejeren skal herunder sikre, at virksomhedens øverste ledelse er repræsenteret i virksomhedens sikkerhedsorganisation. 7

8 Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen kan deltage 1) i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på anlægget inden for deres område, herunder deltagelse i de møder der er nævnt i 36, stk. 3, 2) i udarbejdelsen af anlæggets risikovurdering og 3) i nedbringelse af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Stk. 3. På anlæg med sikkerhedsorganisation skal henholdsvis operatøren og ejeren sikre, at sikkerhedsorganisationen følger op på alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, der kræver opfølgning. 28. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med den del af sikkerhedsorganisationen, som varetager opgaverne inden for deres arbejdsområde. Stk. 2. Hvis sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen i sikkerhedsorganisationen ikke er til stede, skal det sikres, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte og øvrige arbejdsgivere er gjort bekendt med, hvem der er medlem af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg. 29. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til anlægget og dets sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed og sundhed, og afholder herunder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse, jf. bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olieog gasaktiviteter m.v. Stk. 3. Uoverensstemmelse herom afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Stk. 4. Hvis sikkerhedsrepræsentanterne anmoder herom, skal henholdsvis operatøren og ejeren give dem mulighed for forsvarlig opbevaring af materiale utilgængeligt for uvedkommende. 30. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give sikkerhedsorganisationen, jf. 10 eller sikkerhedsudvalget, jf. 8, nr. 2, adgang til de lister og de beskrevne hændelsesforløb i rapporter over arbejdsulykker på virksomheden, der udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Det samme gælder de enkelte sikkerhedsgrupper, jf. 8, nr. 1, inden for deres område. 31. Henholdsvis operatøren og ejeren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og de påbud, som Arbejdstilsynet skriftligt har afgivet. Sikkerhedsorganisationens medlemmer skal desuden gøres bekendt med øvrige skriftlige oplysninger om aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse fra Arbejdstilsynet eller andre særligt sagkyndige. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme anlæg 32. På anlæg, hvor andre arbejdsgivere ud over henholdsvis operatøren og ejeren lader arbejde udføre, skal henholdsvis operatøren og ejeren i samarbejde med de øvrige arbejdsgivere sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed for alle, der er beskæftiget på anlægget, organiseres og varetages. Stk. 2. Hendholdsvis operatøren og ejeren koordinerer de foranstaltninger til varetagelse af de ansattes sikkerhed og sundhed, der skal udføres af de enkelte arbejdsgivere på anlægget. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at der med de enkelte arbejdsgivere træffes aftale herom. 8

9 Stk. 3. Med henblik på at samordne deres foranstaltninger til at varetage sikkerhed og sundhed skal Henholdsvis operatøren og ejeren og de øvrige arbejdsgivere oplyse hinanden om risici forbundet med den enkelte arbejdsgivers arbejdsopgaver på anlægget. Den enkelte arbejdsgiver skal videregive de modtagne oplysninger til sine ansatte. 33. Den enkelte arbejdsgiver på anlægget skal sikre, at de foranstaltninger, som er aftalt med henholdsvis operatøren og ejeren, jf. 32, stk. 2, tilvejebringes og vedligeholdes, samt føre effektivt tilsyn hermed. Stk. 2. Ansatte, der arbejder på et anlæg, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal foruden de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre, tillige rette sig efter de regler, der gælder for arbejdsgivernes samarbejde, jf Henholdsvis operatøren og ejeren skal koordinere arbejdsgivernes samarbejde om sikkerhed og sundhed ved møder samt ved personlig kontakt på anlægget. Stk. 2. I møderne deltager henholdsvis operatøren og ejeren, arbejdsgiverne eller disses repræsentanter samt sikkerhedsgrupperne på anlægget finder tilsvarende anvendelse for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet mellem anlæg 36. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren driver flere anlæg skal denne sikre, at samarbejdet mellem sikkerhedsudvalgene og sikkerhedsgrupperne koordineres. Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at medlemmerne af de enkelte sikkerhedsudvalg har adgang til referater fra møder afholdt i sikkerhedsudvalgene på de andre anlæg. Stk. 3. En henholdsvis operatør og ejer, der driver flere anlæg, skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen har lejlighed til at mødes 1-2 gange om året. På disse møder drøftes de enkelte sikkerhedsudvalgs indsats, og der kan udveksles erfaringer fra de enkelte anlæg om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Kapitel 7 Dispensation 37. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Kapitel 8 Tilsyn 38. De enkelte medlemmer af sikkerhedsorganisationen har ret til at mødes med tilsynsmyndigheden som led i tilsynsbesøg på anlægget. Kapitel 9 Straf 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder 5, stk. 2, 6 og 7, 14, stk. 3 og 4, 24, stk. 1, 26, stk. 1, og Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller 9

10 flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttræden m.v. 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg. 2) Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg. Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015 PETER VESTERHEDEN / Katrine Krone 10

11 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, s. 1, og Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren, EU-Tidende 2010, nr. L 134, side

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I medfør af 3 a, 4, 7, 15, 56 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv. Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter Denne vejledning beskriver reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed for alle arbejdsgivere og ansatte ved offshore olie- og

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1)

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1) BEK nr 845 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018009288 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1

AFSKRIFT. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2005 J.nr. APV1110-165923 AFSKRIFT Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1 1 Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1)2)

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1)2) BEK nr 846 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018009288 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter Opdateret april 2018 Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om ansvar og pligter virksomhederne imellem og indenfor den enkelte virksomhed, samt samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LBK nr 1018 af 27/10/2009 Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0001828 Senere ændringer til forskriften LOV nr 281 af 06/04/2011

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen Bilag 12: Tjekliste til bilag og 11 Tjekliste til bilag og bilag 11 i MED-håndbogen Aftal konkrete aktiviteter/metoder AMO-bek. 20 stk. 5: (1) En beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

af Statens Luftfartsvæsen.

af Statens Luftfartsvæsen. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-44 Bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj Udgave 3, 8. juni 1998 I medfør af 40, litra g,

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) BEK nr 117 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Oversigt over ændringer i bekendtgørelser udstedt i medfør af Offshoresikkerhedsloven

Oversigt over ændringer i bekendtgørelser udstedt i medfør af Offshoresikkerhedsloven Bilag 1 Oversigt over ændringer i bekendtgørelser udstedt i medfør af Offshoresikkerhedsloven Gruppe Titel Bilagsnr. Ændringer/bemærkninger Implementering af offshoresikkerheds direktivet (7) Havarikommissionen

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED Bilag 12 til Lokalaftale Varde Kommune Oversigt over opgavefordeling Opgaver HMU Fælles - Aftale retningslinjer - (A)For indhold og opfølgning på trivselsmålinger* 1 - (C)For sygefraværssamtaler 1 - (G)For

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Udkast til bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bilag 4 Udkast til bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 3, stk. 3, 49 og 52, stk. 1, 52 a og 61, stk. 3, 69

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *)

BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *) BEKENDTGØRELSE NR. 780 FRÁ 7. JULI 2004 FOR FÆRØERNE OM ARBEJDSTAGERES VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I VÆRDIPAPIRCENTRALEN *) Bekendtgørelse nr. 780 af 07.07.2004 Kapitel 1 Arbejdstagernes beslutning

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere