Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)"

Transkript

1 Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp på spær og undertag i en tagkonstruktion med et utilstrækkeligt ventileret tagrum. I dette BYG-ERFA blad redegøres der generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation som anvendes i forbindelse med gitterspærtage, paralleltage/ skråtage og hanebåndstage med udnyttet tagetage. Der redegøres endvidere for ventilationsforholdene, hvis der ikke anvendes undertag, eller hvis der anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag. Indledning Rigtig udformet ventilation med udeluft har vist sig at være et effektivt middel til at undgå fugtskader i ventilerede tagkonstruktioner, under forudsætning af at der i loftet findes en dampspærre (dampbremse), som er tæt over for luftgennemstrømning. Når det gælder træ i sådanne konstruktioner, vil skader vise sig som angreb af træødelæggende svampe eller skimmelsvampe. Ventilation skal normalt etableres i følgende tilfælde: I egentlige tagrum. I ventilationsspalten under diffusionstætte undertage i et paralleltag. I hulrummet imellem tagdækning og undertag uanset om dette er diffusionsåbent eller diffusionstæt. På figur 1 er vist et traditionelt ventileret tagrum med undertag og desuden ventilation imellem undertag og tagdækning. På figur 2 og 3 er vist eksempler på paralleltage med og uden ventilation under undertaget, men i begge tilfælde med ventilation imellem undertag og tagdækning. Ventilation under tagdækning har bl.a. til formål at beskytte taglægterne mod opfugtning. Figur 1. Lodret snit parallelt med spær i ventileret gitterspærkonstruktion. Tagtyper De omtalte tagtyper fremgår af figur 4. En gitterspærkonstruktion er et sadel- eller pulttag, normalt med et (stort) uudnytteligt tagrum og vandret loftflade. Et paralleltag (også benævnt et skråtag) er et sadeleller pulttag opbygget med bjælkespær og med en loftflade parallel med tagdækningen. Et hanebåndstag er her vist som et sadeltag med udnyttet tagetage. Hvis tagetagen er uudnyttet, vil ventilationsforholdene helt svare til, hvad der gælder for gitterspærtage. Fugtproblemer i ventilerede tage

2 Side 2 af 7 Fugtskader i tag- og loftkonstruktioner kan ofte henføres til at fugtig rumluft under vinterforhold er trængt ud i de øverste dele af tagkonstruktionen, hvor fugten er kondenseret og har givet skadelig fugtophobning. Det har igennem mange år været påpeget, at den væsentligste årsag til fugtproblemer i tage er at fugtig rumluft er strømmet op igennem en utæt dampspærre. Det er derfor i flere BYG-ERFA blade, se blandt andet (39) Dampspærrer i loft og ydervægge. Fugttransport og materialer og (39) Dampspærrer i loft og ydervægge. Udførelse og detaljer, blevet beskrevet, hvorledes en dampspærre (dampbremse) skal gøres tæt over for opstrømning af rumluft, hvis skader skal undgås. Men selv når det drejer sig om en dampspærre af god kvalitet og ved god håndværksmæssig udførelse, vil små fugtmængder trænge op i taget. Disse skal fjernes igen ved ventilation med udeluft. Det må understreges, at selv kraftig ventilation under et diffusionstæt undertag ikke kan kompensere for en utæt dampspærre. I denne forbindelse kan det nævnes, at i boligbyggeri vil et pudset loft uden revner og sprækker normalt være både tilstrækkeligt diffusionstæt og tilstrækkeligt lufttæt til at forhindre, at fugtig rumluft i skadelige mængder kan trænge op i tagkonstruktionen. Dette gælder, selv om pudslaget er relativt diffusionsåbent. Pudslagets funktion som lufttæt lag kan dog sættes over styr, hvis det gennemhulles f.eks. ved opsætning af listelofter. Det skal bemærkes, at i visse tilfælde har tagdækningen og et eventuelt undertag en meget ringe termisk inerti og ingen eller kun ringe fugtakkumulerende egenskaber. Dette betyder, at tagdækningen let afkøles til under udeluftens dugpunktstemperatur. Herved vil fugt fra ventilationsluft og eventuel vanddamp, som måtte trænge op nedefra i længere frostperioder, kunne sætte sig som is på undersiden af tagdækningen eller undertaget. Når isen smelter ved tø, vil vand dryppe fra taget (loftet). Problemet er størst, hvis tagdækningen slet ikke har nogen fugtakkumulerende egenskaber. Dette betyder, at stål og andre metalplader uden en fugtakkumulerende belægning (antikondensbelægning) på undersiden normalt ikke bør anvendes uden et undertag som kan aflede dryp fra undersiden til afløb. Se BYG-ERFA blad (47) Kondens på tagplader af metal og plast. For visse nyere typer tagdækning af plastbelagt stålplade oplagt med en hældning på over 25 grader er situationen mere gunstig. Dette er tilfældet, hvis pladerne i tagets faldretning har en dimension, som stort set svarer til længden af en tagsten, og hvis profileringen samt overfladestrukturen på de enkelte plader tillader, at eventuelt kondensvand kan løbe ud i overlæggene. De her omtalte ventilerede tagkonstruktioner bør kun anvendes i rumklimaklasserne 1 og 2, dvs. hvor rumluften som et gennemsnit over vinterperioden indeholder mindre end 10 gram vand pr. kubikmeter luft. De kan ikke forventes at ville kunne Figur 2. Snit i ventileret paralleltag. Øverst parallelt med og nederst vinkelret på spær. Figur 3. Snit i uventileret paralleltag. Øverst parallelt med og nederst vinkelret på spær.

3 Side 3 af 7 fungere fugtteknisk forsvarligt over lokaler i rumklimaklasse 3, dvs. i de tilfælde, hvor der er et større fugtindhold i rumluften. Her må der anvendes specielle tagkonstruktioner? ofte i form af varmtagskonstruktioner? som ikke omtales i dette blad. Angående fastlæggelse af rumklimaklasser henvises der til [1]. Her angives også hvilke typer rum, der kan henregnes til de forskellige rumklimaklasser. Ventilation af tagrum i gitterspærtage Tagrum skal mindst ventileres svarende til et ventilationsareal på 1/500 af det bebyggede areal (se figur 5). Dette gælder uanset om der anvendes et diffusionstæt undertag eller der ikke anvendes undertag. Selv om undertaget er diffusionsåbent, kan det tilrådes at der anvendes samme ventilation. Ventilation af åbne tagrum sker bedst gennem åbninger ved tagfod og tagkip. Ved sadeltage placeres halvdelen af det samlede ventilationsareal, dvs. 1/1000, ved kip og resten fordeles jævnt langs de to sider ved tagfod. Ved pulttage placeres lige store ventilationsarealer ved tagfod og tagkip. Den ovenfor beskrevne ventilation kan ved uudnyttede tagrum forventes at fungere ved bygningsbredder på op til 20 meter. Ved større bygningsbredder må der gennemføres særlige fugttekniske beregninger. Ved taghældninger under 25 grader og hvis bygningsbredden er mindre end meter, kan det nødvendige ventilationsareal placeres alene ved tagfod. Ventilationsåbningerne placeres da på begge sider af taget, og åbningsarealet (1/500 af det bebyggede areal) fordeles ligeligt med 1/1000 ved hver tagfod. Ved pulttage kan ventilationen etableres ved åbninger i tagfod og højere liggende åbninger i modsat side ved bygningsbredde op til 20 meter. Ventilationsåbningerne skal altid være jævnt fordelt, således at der ikke opstår»døde områder«i den ventilerede konstruktion. På figur 5 ses de her beskrevne situationer. Hvis der anvendes insektnet eller fygesnenet bør alle ventilationsåbningers areal mindst fordobles. I øvrigt bør ventilationsspalter aldrig have en fri gennemstrømningshøjde på mindre end 10 mm. Ventilation i kip kan evt. erstattes eller suppleres med ventilation gennem tudsten nær kip eller af ventilationsåbninger i gavle. I dag anvendes normalt undertag i ventilerede tagrum. Eksempler på undtagelser herfra er Eternitskifertage med en hældning på over 34 grader, bølgeeternit og betontagsten med systemfuger. Figur 4. Betegnelse for de i dette BYG-ERFA blad omtalte tagtyper. Figur 5. Ventilation af tagrum i gitterspærtage opbygget som sadeltage eller pulttage. Tallene angiver ventilationsåbningernes minimumsstørrelse udtrykt som brøkdel af det bebyggede areal. Ventilationsåbningerne skal være jævnt fordelt. Ventilation af paralleltage Et paralleltag vil ofte være en bjælkespærskonstruktion, hvor den ydre tagflade (tagdækningen) og loftfladen er parallelle og isoleringsmaterialet placeret imellem bjælkespærene. Med hensyn til ventilationsforholdene kan denne type tage inddeles

4 Side 4 af 7 i tre grupper. A. Paralleltage med diffusionstætte undertage Der etableres et ventileret hulrum imellem undertaget og isoleringsmaterialet med en gennemsnitlig højde på mindst 50 mm. Undertage af banevarer og visse typer pladematerialer kan hænge lidt imellem spærene. Herved vil der ske en reduktion af luftgennemstrømningen, og der skal derfor i disse tilfælde projekteres med en højde af hulrummet på mindst 70 mm. Ventilationsarealerne fordeles ligeligt imellem tagfod og tagkip som angivet for gitterspærfag. For tage med ensidig hældning (pulttage) etableres ventilationsåbninger på mindst 1/1000 af det bebyggede areal både ved tagfod og tagkip. Såfremt det ikke er muligt at etablere ventilationsspalter ved tagkip er det muligt at skabe det nødvendige ventilationsareal ved hjælp af særlige ventilationsstudse, som indbygges imellem hvert spærfag. Såfremt den udvendige tagbeklædning er tæt over for luftgennemstrømning, kan disse studse have forbindelse til det fri gennem tudsten eller lignende i tagfladen. Ved tagflader med en længde på over 12 meter i ventilationsretningen må ventilationsspalten forøges som vist i nedenstående tabel. Figur 6. Ventilation af plan tagdækning (pandeplader) på lægter uden undertag. Tagfladens længde i meter Gennemsnitlig højde af ventilationshulrum i millimeter Som et alternativ til at øge ventilationsspaltens højde kan der indsættes tudsten i tagfladen eller der kan anvendes en uventileret tagkonstruktion. Ventilation imellem undertag og tagbeklædning omtales senere. Figur 7. Ventilation af tagdækning af bølgeplader uden undertag. B. Paralleltage med diffusionsåbne undertage Diffusionsåbne undertage skal have en diffusionsmodstand (Z-værdi) som er mindre end 3 GPa s m2 /kg. Dette sikrer, at inde fra kommende fugt har let ved at slippe ud. Ventilation under undertaget er derfor ikke nødvendig. Ventilation imellem undertag og tagbeklædning omtales senere. C. Paralleltage uden undertag Der etableres ventilationsåbninger på 1/500 af det bebyggede areal. Arealernes fordeling imellem tagfod og tagkip svarer helt til, hvad der tidligere er omtalt for ventilation af gitterspærtage med tagrum. Ventilationen under tagdækningen etableres lidt forskelligt, afhængigt af hvilken tagdækningsgeometri der er tale om. Der kan skelnes imellem nedenstående tre tilfælde, hvor det i alle tilfælde gælder om så vidt muligt at etablere et ventileret hulrum med en højde på 50 mm, hvorigennem der kan ventileres med udeluft. Figur 8. Ventilation af trapezpladebeklædning på åse. C.1. Plan tagdækning på lægter Der skal som udgangspunkt være en afstand på

5 Side 5 af 7 mindst 50 mm imellem underside af lægter og isoleringsmaterialet (se figur 6). Denne udformning anvendes normalt kun i forbindelse med pandeplader til landbrugsbyggeri. Til andre plane plader, f.eks. Eternitskifer, vil der i normale tilfælde skulle anvendes undertag. C.2. Profileret tagdækning på lægter Der ventileres både over og under lægten, således at det samlede ventilationsareal kommer til at svare til en spalte på 50 mm. Dette betyder, at hvis det areal som findes til fri luftpassage i profileringen svarer til en gennemsnitlig spaltehøjde på 25 mm, så er det tilstrækkeligt med en afstand på 25 mm imellem underside af lægte og overside af isoleringsmateriale (se figur 7). Bemærk dog, at denne regel ikke gælder for tegltage, hvor der ubetinget skal være en afstand på min. 50 mm imellem underside af lægte og isoleringen. Figur 9. Hanebåndstag med diffusionstæt undertag og udnyttet tagrum. Skråtagsloftet er ført ned over skunkrummets isolering og dampspærren. C.3. Profileret tagdækning på åse Der skal vælges en profilering, som mindst giver et gennemstrømningsareal svarende til en gennemsnitlig spaltehøjde på 25 mm. Herudover skal der være en afstand på mindst 50 mm fra overkant af ås til overkant af isoleringsmaterialet. Dette er vist på figur 8. Det skal igen bemærkes, at paralleltage med metaltagdækninger uden undertag kun kan benyttes, hvis de er forsynet med den tidligere omtalte antikondensbelægning med en tilstrækkelig fugtakkumuleringsevne på pladernes underside. Det sikreste er dog at anvende et undertag. Ventilation af hanebåndstage med udnyttet tagetage Med diffusionstæt undertag Tagrummet over hanebåndsloftet skal ventileres som anført ved gitterspærkonstruktioner udført som sadeltage. Ventilationen på den skrå del af loftkonstruktionen udføres som beskrevet for paralleltage med diffusionstætte undertage. Der skal etableres ventilation imellem undertag og tagbeklædning, hvilket omtales senere. Figur 10. Ventilation af paralleltag med undertag og tagdækning af trapezplader. Med diffusionsåbent undertag Tagrummet over hanebåndsloftet kan eventuelt udføres uventileret, såfremt der er stor sikkerhed for, at dampspærren i hanebåndsloftet og en eventuel loftlem yder tæthed imod opstrømning af rumluft. Dette vil normalt ikke kunne påregnes ved renovering. Hvis der ventileres, gælder de normale regler som for gitterspærtage. I stedet for ventilation ved tagfod kan der anvendes ventilationsstudse forneden i tagrummet eller ventilationsåbninger i gavle. Uden undertag Tagkonstruktionen ventileres som anført for hanebåndstage med diffusionstæt undertag.

6 Side 6 af 7 Skunkrum Skunkrum kan ventileres ved tagfod, gennem tudsten, gennem gavle eller gennem ventilationsspalten i et ventileret skråloft. Da det i praksis er meget vanskeligt at ventilere skunkrum effektivt og desuden meget svært at udføre en tæt dampspærre ved overgang fra skunkrumsvæg til etageadskillelse, kan skråloftet fortsætte ned mod tagfod, både når det gælder diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Et eksempel på et sådant uventileret skunkrum er vist på figur 9. Der skal etableres ventilation imellem undertag og tagbeklædning, hvilket omtales i følgende afsnit. Ventilation imellem undertag og tagdækning Både når det gælder diffusionstætte og diffusionsåbne undertage skal der etableres ventilation imellem undertaget og tagdækningen for at forhindre opfugtning af taglægterne og eventuelle fugtopsugende tagdækningsmaterialer. Ventilationen kan normalt antages at være tilfredsstillende, hvis højden af afstandslisten er mindst 22 mm, og den gennemsnitlige højde af hulrummet under og over lægter er mindst 50 mm. Se figur 10. For teglstenstage med falstagsten skal afstandslisterne dog være mindst 34 mm høje, medens højden for andre teglstenstyper skal være mindst 25 mm. De forøgede højder skyldes teglbranchens ønske om at tilvejebringe gode udtørringsmuligheder for teglstenene, således at risikoen for frostskader nedsættes. Mere detaljerede oplysninger kan findes i TEGL 36»Oplægning af tegltage«. For plane plader af fibercement (f.eks. Eternitskiferplader) er det tilstrækkeligt, hvis ventilationsspalten over undertaget har en højde på mindst 22 mm svarende til afstandslistens højde. For mere tætte tagdækninger må der etableres ventilationsåbninger ved tagfod og tagkip svarende til en fri spalte på mindst ca. 15 mm ved en husbredde på 8 meter. Ved større husbredder øges ventilationsspaltens bredde proportionalt med den øgede bygningsbredde. Ved anvendelse af insekteller fuglenet bør ventilationsarealet mindst fordobles. Ved meget store tagflader med tætte tagdækninger bør der suppleres med ventilationsstudse for hver 8-10 meter i en vandret indbyrdes afstand på ca. 1 meter. Dette erfaringsblad er udarbejdet af Civilingeniør Georg Christensen Civilingeniør Jesper Ditlev Bygge- og Miljøteknik ApS Skodsborgvej 48 A, 2830 Virum Telefon Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Telefon Der henvises til følgende litteratur

7 Side 7 af 7 Bygningers fugtisolering. SBI-anvisning 178. Statens Byggeforskningsinstitut, Projektering af tage med tagpap og tagfolie. TOR-anvisning 22. Tagpapbranchens Oplysningsråd, TEGL 36, Oplægning af tegltage. Murerfagets Oplysningsråd, BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Redaktion og sekretariat: Telefon Telefax Information: - E-post: redaktion@byg-erfa.dk Abonnement og løssalg: Telefon Telefax Overfør til bestillingsliste

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 - REVIDERET JUNI 2018 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 Besigtigelsesdato: 15.05.2018 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Efterisolering af skråvæg

Efterisolering af skråvæg Energiløsning Efterisolering af skråvæg - udefra - etageejendomme store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af skråvæg - udefra Denne energiløsning gælder for efterisolering af skrå tagflader

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger,

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger, Tjekliste KLIMASKÆRM Tag og tagrum 1/6 Hvor ofte skal tjekkes? Jo ældre jo oftere, men i hvert fald årligt Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse Er der misfarvninger

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 HF14 / VARIO Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen af tagsten

Læs mere

Eksisterende isoleringstykkelse. 0 mm 50 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm. Afstandsliste min. 25 mm høj. Tæt undertag. Eksisterende isolering

Eksisterende isoleringstykkelse. 0 mm 50 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm. Afstandsliste min. 25 mm høj. Tæt undertag. Eksisterende isolering Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET JUNI 2018 Efter af loft Denne energiløsning vedrører efter af loft i tilgængeligt ikke udnyttet tagrum fx med gitterspær eller på hanebåndsloft. Hvis loftets

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Efterisolering af skunk

Efterisolering af skunk Energiløsning Efterisolering af skunk - etageejendomme store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af skunk Energiløsningen gælder for efterisolering af skunkrum i bygninger med tagkonstruktioner

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med RAW TARENU kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning.

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2002 1 BILLIGT KAN BLIVE DYRT Erfaringerne fra BvB s eftersyn viser, at der er svigt og skader i mellem 70 og

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Eksisterende isoleringsstykke. 0 mm. 50 mm. 100 mm. 125 mm. 150 mm. 175 mm. 200 mm. Parcelhus og halvtredservilla i 1½ plan

Eksisterende isoleringsstykke. 0 mm. 50 mm. 100 mm. 125 mm. 150 mm. 175 mm. 200 mm. Parcelhus og halvtredservilla i 1½ plan Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET JUNI 2018 Efterisolering af skunk For at spare energi bør husets skunk efterisoleres, hvis den er tilgængelig, og hvis skunkens væg og gulv har en isoleringstykkelse,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr l UDK 69.024:699.82 mø dk FUGT OG TAGE STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forlag Af Kondensation i tage Denne pjece handler ikke om, hvorledes tagdækninger kan udføres så

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere