B Y G G E S K A D E F O N D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B Y G G E S K A D E F O N D E N"

Transkript

1 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1

2 3 4 INDHOLD Hovedkonklusioner Indsats for bedre tage Statistikkens baggrund Sådan læses diagrammerne 6 Tage Diagram 1. Diagram 2. Tage - svigt og skader Tagets bygningsdele - svigt og skader Undertage anvendelse og svigt Diagram 3. Undertage - anvendelse Diagram 4. Undertage - udviklingen i anvendelse Diagram. Banevarer eller faste undertage - svigt og skader 1 Undertage svigt og skader i forskellige typer Diagram 6. Diffusionsåbne banevarer - svigt og skader Diagram. Diffusionstætte banevarer - svigt og skader Diagram 8. Faste undertage - svigt og skader Tagdækning anvendelse og svigt Diagram 9. Tagdækning - anvendelse Diagram 1. Tagdækningstyper - svigt og skader Tagdækning svigt og skader i forskellige typer Diagram. Vinge / økonomitegl - svigt og skader Diagram 12. Naturskifer - svigt og skader Diagram 13. Eternitskifer - svigt og skader 2

3 BvB maj 24 STATISTIK OM TAGE Statistikken bygger på 64 ombygninger i perioden HOVEDKONKLUSIONER Taget er en meget kompleks bygningsdel. Specielt har tage i renoverede byejendomme hyppige forekomster af skotrender, kviste, brandgavle mv., som kræver særlige detaljer og omhu ved udførelsen. Det indebærer stor risiko for, at der kan begås fejl under projektering og udførelse. For at kunne dokumentere, hvor det går galt, har BvB registreret en lang række data på eftersete tagkonstruktioner i byfornyelsesejendomme. Der er indsamlet oplysninger om konstruktionstype, anvendte materialer og byggetekniske svigt og skader. Svigt og skader i 86% af de eftersete tage Kvalitetssikringen fungerer ikke tilfredsstillende Det statistiske materiale dokumenterer, at der er mange alt for mange svigt i tagene. Det er således ikke tilfredsstillende, at der forekommer svigt og skader i gennemsnitlig 86 % af alle renoverede tage i perioden, og at næsten alle svigt er af en sådan type, at de kræver omgående udbedring. I 19 % af tagene er der desuden særlig risiko for, at svigt og skader kan udvikle sig og anrette alvorlige skader på ejendommen. Det er BvB s opfattelse, at årsagen til de høje procenter er, at kvalitetssikringen ikke fungerer tilfredsstillende, og at der derfor bør gøres en særlig indsats for at forbedre byggeriet på dette område. Et tag med vingetegl lagt på et undertag af banevare udgør en særlig risiko BvB anbefaler brug af faste undertage med lang levetid især under åbne tagdækninger som vingetegl Nogle hovedkonklusioner fra materialet er: at vingetegl er den primære tagdækning (1 %) på byfornyede ejendomme at der er svigt og skader i ca. 34 % af tage med vinge- og økonomitegl, primært på grund af fejl i oplægningen og fastholdelsen at undertaget er det bygningselement på taget, der har flest svigt og skader, nemlig 1 % at der er svigt og skader i 9-82 % af undertage af banevarer, men kun i 32 % af de faste undertage at anvendelsen af undertage af banevarer er reduceret markant fra 84 til 6 % i perioden; medens faste undertage i samme periode tilsvarende er øget fra 3 til 31 % at det største problem ved faste undertage er mangelfuld ventilation over isolering (14 %). 3

4 DE STØRSTE PROBLEMER VED BANEVARER OG VINGETEGL De statistiske data viser svigt og skader i en række bygningsdele i tagene. Langt det største antal og de mest alvorlige ses dog ved udførelsen af undertage. Risikoen for svigt i undertage øges mærkbart, når der er tale om komplekse tagflader med mange detaljer og gennemføringer De fleste svigt ved undertage af banevarer ses i forbindelse med rørgennemføringer, huller, opfugtning, ventilering og ved mangelfuldt udført underlag ved overgang til andre gennemføringer i undertaget. Registreringerne viser også, at fastgørelse af undertaget ved rygning, gavl, kvist skorsten mv. udgør et væsentligt problem, ligesom der er problemer med, at undertaget hænger i godt hvert tiende banevareundertag. I faste undertage ses langt færre problemer. Her forekommer de fleste svigt ved, at der ikke er etableret den fornødne luftspalte mellem isolering og undertag. Særlig risiko ved åbne tagdækninger I knap hvert fjerde tag med tagdækning af vingetegl konstateres fejlagtig oplægning af tagstenene. Utilstrækkelig fastholdelse er også et væsentligt problem. INDSATS FOR BEDRE TAGE De statistiske data viser, at det ikke er uden grund, at BvB gør opmærksom på, at et tag af vingetegl kombineret med et undertag af banevare indebærer en særlig risiko. Vejledninger fra BvB BvB har de senere år i sin formidling haft fokus på problemerne med undertage i samspil med åbne tagdækninger. Særligt gennem vejledningen Billigt kan blive dyrt, der udkom i 22. Ved foredrag, artikler og på BvB s hjemmeside er der også fokuseret på, at det betaler sig at være omhyggelig med valg og lægning af undertag og tagdækning. BvB har i 23 igangsat projektet Gode tage, som bl.a. vil resultere i en vejledning m.m. om, hvordan man opnår et godt tag ved renovering. Projektet afsluttes i 2. Ny undertagsklassifikation for undertage BvB deltager sammen med andre af byggeriets parter i etableringen af en ny klassifikationsordning til undertage, så det bliver muligt for bygherrer, rådgivere og entreprenører at vælge et undertag i den kvalitet, der passer til tagdækningen. Klassifikationsordningen ventes at træde i kraft medio 24. Se mere på På BvB s hjemmeside er der mulighed for at se, downloade eller bestille vores byggetekniske publikationer. Der er også mulighed for at se vores billedarkiv over typiske svigt og gode løsninger og få generelle råd og anvisninger til sikre tagløsninger. 4

5 Statistikken bygger på 64 ombygninger i perioden STATISTIKKENS BAGGRUND Statistikken er baseret på oplysninger fra -års eftersyn af 43 tagrenoveringer, der er afleveret i årene , og 1-års eftersyn af 21 tagrenoveringer, der er afleveret i årene Der er kun medtaget ejendomme, hvor der ved byfornyelsen er oplagt ny tagdækning eller nyt undertag. Ejendomme, hvor der alene er udført reparationer, er ikke medtaget. Statistikken er baseret på eftersyn, der er gennemført og afrapporteret af BvB i perioden 21 til 23. Med en blanding af - og 1-års eftersyn, der dækker afsluttede ombygninger i perioden , kan disse data med visse forbehold også bruges til at illustrere en udvikling over den pågældende periode på 6 år. Forbehold for tilgængelighed Generelt vil der i sagens natur være registreret højere svigtprocenter ved -års eftersyn end ved 1-års eftersyn, hvor visse svigttyper endnu ikke har udviklet sig eller kan erkendes. Det skal også bemærkes, at ikke alle konstruktioner har været tilgængelige man kan f.eks. ikke detaljeret efterse et paralleltag, medmindre det sker ved et destruktivt eftersyn. De anførte svigtprocenter kan derfor vise sig at være større, hvis der blev gennemført destruktive undersøgelser ved alle eftersyn. UV-bestråling indgår ikke UV-bestråling kan nedbryde undertagsmaterialet. Data herom indgår ikke i undersøgelsen, da direkte målbare erfaringsdata vil forudsætte en længere periode end disse sager repræsenterer. Hvad forstås ved svigt og skade Anvendelsen af begreberne svigt og skade skal forstås således: Svigt er et udtryk for, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele ikke har de egenskaber, som de bør have i henhold til indgåede aftaler, offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Skade er et udtryk for, at svigt giver sig udslag i brud, lækager, deformering, ødelæggelse eller svækkelse. SÅDAN LÆSES DIAGRAMMERNE Procentvis fordeling af anvendte materialer Nogle diagrammer viser fordelingen af anvendte materialer. Her vises den procentvise forekomst af de forskellige materialer, og resultatet er altid 1 %. Datagrundlaget i tabelform for de enkelte diagrammer kan ses under emnet STATISTIK på Procentvis forekomst af svigt og skader En række andre diagrammer viser forekomsten af forskellige typer svigt og skade. Der kan f.eks forekomme flere forskellige typer svigt og skade i det samme undertag. I et undertag kan der være registreret et enkelt svigt, i et andet undertag måske 6 forskellige typer svigt. Den anførte procent er udtryk for den hyppighed, hvormed det pågældende forhold er registreret i samtlige eftersyn.

6 TAGE svigt og skader Statistisk grundlag diagram 1: -års eftersyn af 43 ejendomme. 1-års eftersyn af 21 ejendomme. Diagram 1. TAGE svigt og skader Svigt og skader: Den første søjlegruppe viser at der ved eftersynene er registreret svigt og skader i 8-88 % af de eftersete tage. Gennemsnittet for hele perioden er 86 %. Udbedres: Den anden søjlegruppe viser de svigt og skader, der kræver udbedring med det samme. Efter BvB s opfattelse gælder dette knap 9 % af de registrerede forhold (søjlegruppe 1). Kun ca. 1 % af forholdene er af mindre betydning og kan ordnes over den løbende drift. Risiko: Den tredje søjlegruppe omfatter svigt og skader, hvor der er stor risiko for, at et svigt udvikler sig til en skade, eller at en konstateret skade udvikler sig yderligere. Forholdene er ikke af så omfattende karakter, at de umiddelbart vurderes som dækningsberettigede, men ejeren skal også i disse tilfælde foretage udbedring med det samme. Denne risikogruppe udgør henholdsvis 12 % for 1-års eftersynene og 21 % for -års eftersynene. Gennemsnittet for hele perioden er 19 %. Dækningsberettiget: Den fjerde søjlegruppe omfatter svigt og skader med stor risiko og af en så omfattende karakter, at det efter en byggeteknisk vurdering umiddelbart er omfattet af BvB s dækning. Dette var tilfældet i 2 % af eftersynene. Udbedringsudgifterne er ofte store, når tagdækningen skal omlægges og undertaget udskiftes. Statistisk grundlag diagram 2: -års eftersyn af 43 ejendomme. 1-års eftersyn af 21 ejendomme. Diagram 2. TAGETS BYGNINGSDELE svigt og skader Diagrammet viser, i hvilket omfang der er registreret svigt og skader i hver enkelt af tagets delelementer. Undertaget skiller sig markant ud med svigt og skader i 1 % af de eftersete tage. Tagdækninger udgør med % den næsthøjeste procent. Tallet for undertage kan være højere, idet utilgængelige undertage f.eks. ved paralleltage er registreret som intakte, hvis der ikke er anden synlig skade, der kan henføres til undertaget. Inddækninger, tagrum/tagetage, tagværk, isolering, render og nedløb samt dampspærre er også bygningsdele, der kræver opmærksomhed, da der er konstateret svigt/skader på mellem 14 og 26 % af disse bygningsdele. I de efterfølgende afsnit vil der blive redegjort nærmere for forholdene i undertage og tagdækning, da det er disse dele af tagkonstruktionen, der har de højeste procenter for svigt og skader. 6

7 Høje svigtprocenter på tage Diagram 1. Svigt og skader på tage (i % af 64 ombygninger ) års eftersyn 1-års eftersyn Svigt og skader Udbedres Risiko Dækningsberettiget Undertaget skiller sig markant ud Diagram 2. Svigt og skader på tagets bygningsdele (i % af 64 ombygninger ) Undertag Tagrum og tagetage Tagværk Isolering Tagrender og nedløb Dampspærre Tagdækning Inddækninger Afstandslister Taglægter

8 UNDERTAGE anvendelse og svigt / skader Banevarer er den hyppigst anvendte undertagstype i perioden Tre ud af fire undertage er banevarer, mens det faste undertag kun er anvendt i hvert tiende tag. Udviklingen over denne periode viser imidlertid også, at der er en klar tendens til, at anvendelsen af faste undertage stiger fra 3 % til 31 % mens anvendelsen af banevarer falder fra 84 % til 6 %. Når dette sammenholdes med, at der kun er registreret svigt og skader i hvert tredje faste undertag, mens der er registreret svigt og skader i fire ud af fem banevareundertage, ser BvB dette som en glædelig udvikling. Statistisk grundlag diagram 3: -års eftersyn af 382 ejendomme. 1-års eftersyn af 168 ejendomme. Diagram 3. UNDERTAGE anvendelse Der har i perioden været en meget stor anvendelse af banevarer. Gennemsnitligt er der anvendt banevarer til tre ud af fire tage ( %). De øvrige typer undertage har gennemsnitligt ganske lave andele: 1 % er faste undertage, 9 % er træfiberundertage, og gips og andre typer har en andel på 6 %. Fordelingen har imidlertid ændret sig væsentligt i løbet af perioden. Dette fremgår af diagram 4. Statistisk grundlag diagram 4: -års eftersyn af 382 ejendomme. 1-års eftersyn af 168 ejendomme. Diagram 4. UNDERTAGE udviklingen i anvendelse Sammenligner man de fire typer undertage over perioden på 6 år, er der er en markant stigning i anvendelsen af faste undertage fra 3 % til 31 % og et mærkbart fald i anvendelse af banevarer fra 84 % til 6 %. For træfiber- og gipspladeundertage er der ikke en tilsvarende klar udvikling i anvendelsen. Derfor er disse typer ikke medtaget i diagrammet. Det er glædeligt, at anvendelsen af det faste undertag er i fremgang, da det efter BvB s opfattelse er det mest sikre undertag. Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 318 ejendomme. 1-års eftersyn af 133 ejendomme. Diagram. BANEVARER ELLER FASTE UNDERTAGE svigt og skader Der er svigt i ca. fire ud af fem banevareundertage. Der er praktisk taget ikke forskel på antal svigt i diffussionsåbne (9 %) og diffusionstætte (82 %). Svigtprocenten for de faste undertage er 32 %, altså markant lavere. Der kan være mere end ét svigt i et undertag. I de følgende tre diagrammer er vist svigt og skader i de forskellige typer af undertage. 8

9 Markant anvendelse af banevarer Diagram 3. Anvendelse af undertage (i % af ombygninger ) Banevarer Fast undertag Træfiber Andet Markant stigning i anvendelsen af faste undertage Diagram 4. Udviklingen i anvendelsen af banevarer og faste undertage (i % af i alt ombygninger ) Banevarer Faste undertage Banevarer Fast undertag Banevarer har den højeste andel af svigt og skader Diagram. Svigt og skader ved banevare og fast undertag (i % af 41 ombygninger ) Banevare, diffusionstæt Banevare, diffusionsåben Fast undertag 9 9

10 UNDERTAGE typer af svigt i forskellige undertage Statistisk grundlag diagram 6: -års eftersyn af 88 ejendomme. 1-års eftersyn af ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 93 af de 8 ejendomme. Diagram 6. DIFFUSIONSÅBNE BANEVARER svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader på grund af huller og utætte samlinger ( %) og ukorrekte rørgennemføringer (31 %). Der er konstateret opfugtning i 2 %. Opfugtningen kan skyldes utætheder, men kan også være forårsaget af kondens. Der er svigt og skader ved undertagets tilslutninger til f.eks. rygning, gavl, kvist, skorsten m.v. i 19 %. Manglende fast underlag ved undertagets tilslutning til f.eks. gavl, kvist, rørgennemføringer m.v. er registreret i 1 %, og i % hænger undertaget for meget og kan være årsag til vandindtrængen eller til generende og ødelæggende blafring. I 9 % er der ikke tilstrækkelig ventilation oftest på grund af, at den diffusionsåbne banevare ligger ned på isoleringen og forhindrer ventilation fra tagfod til kip. Endelig er der registreret manglende ventilation ved tagfod og ved rygning i henholdsvis 6 og % af undertagene. Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 212 ejendomme. 1-års eftersyn af 6 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 22 af de 2 ejendomme. Diagram. DIFFUSIONSTÆTTE BANEVARER svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader i form af ukorrekte rørgennemføringer ( %), manglende fast underlag ved tilslutninger til f.eks. gavl, kvist og rørgennemføringer i 26 % og utilstrækkelig ventilationsspalte mellem isolering og undertag i 23 % af de eftersete undertage. I 18 % af undertagene er der registreret svigt og skader ved tilslutninger til f.eks. rygning, gavl, kvist og skorsten. I 13 % af undertagene hænger banevaren for meget mellem spærene med risiko for vandindtrængen, og for de lettere banevarer også med risiko for generende og ødelæggende blafring. I 9 % af undertagene er der registreret huller eller utætte samlinger, som kan forårsage vandindtrængen. Der er registreret manglende ventilation ved tagfod og ved rygning i henholdsvis og 6 % af de registrerede undertage, og i % af de registrerede tage er der konstateret for høj opfugtning. Statistisk grundlag diagram 8: -års eftersyn af 18 ejendomme. 1-års eftersyn af 38 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 18 af de 6 ejendomme. Diagram 8. FASTE UNDERTAGE svigt og skader Der er registreret flest svigt og skader ved utilstrækkelig ventilationsspalte mellem isolering og undertag (14 %). Indenfor tre områder er der konstateret svigt og skader i % af undertagene: Ukorrekte rørgennemføringer og svigt ved tilslutning til rygning, gavl, kvist, skorsten mv. udgør hver %. Der er tilsvaremde konstateret opfugtning i %. Der er registreret mangelfuld ventilationsspalte ved rygning og tagfod i henholdsvis 4 % og % af undertagene. I de resterende områder udgør svigt og skader under 2 %. 1

11 Flest problemer med huller, rørgennemføringer og opfugtning i diffusionsåbne banevarer Diagram 6. Svigt og skader i undertage med diffusionsåbne banevarer (i % af 8 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet Flest problemer med rørgennemføringer, manglende underlag og ventilering i diffusionstætte banevarer Diagram. Svigt og skader i undertage med diffusionstætte banevarer (i % af 22 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet Flest problemer med ventilering i faste undertage Diagram 8. Svigt og skader i faste undertage (i % af 6 ombygninger ) Huller, utætte samlinger Rørgennemføringer Tilslutninger Mangler fast undertag Hænger for meget over isolering ved tagfod ved rygning Opfugtning Andet

12 TAGDÆKNING anvendelse og svigt SÆRLIGE PROBLEMER MED ÅBNE TAGDÆKNINGER Vingetegl og økonomitegl dækker tilsammen lidt over halvdelen af de byfornyede ejendomme. Det vil sige, at mere end hvert andet tag har en åben tagdækning, hvor BvB anbefaler, at der bør lægges et fast undertag. I knapt hvert fjerde tag med tagdækning af vingetegl konstateres fejlagtig oplægning af tagstenene. Fastholdelse af tagstenene er også et væsentligt problemområde. Man kan konkludere, at tagdækning af vingetegl kombineret med undertag af banevare indebærer en stor risiko for svigt og skade. Kombinationen kræver, at der bliver udvist særlig omhu ved såvel projektering som udførelse og kvalitetssikring heraf. Statistisk grundlag diagram 9: -års eftersyn af 461 ejendomme. 1-års eftersyn af 19 ejendomme. Diagram 9. TAGDÆKNING - anvendelse Almindelig vingetegl udgør 1 %. Når der hertil lægges økonomitegl (vingetegl med reduceret overlapning) med en andel på 4 %, udgør vingetegl i alt % af tagdækningerne og er dermed den mest anvendte tagdækning på byfornyede ejendomme. Naturskifer og eternitskifer følger derefter med henholdsvis 1 og %, mens resten af tagdækningsmaterialerne holder sig på andele, der udgør under %. Statistisk grundlag diagram 1: -års eftersyn af 31 ejendomme. 1-års eftersyn af 16 ejendomme. Diagram 1. TAGDÆKNING svigt og skader De tre hyppigst forekommende tagdækninger indenfor byfornyelse er vingetegl, naturskifer og eternitskifer. Vingetegl inklusiv økonomitegl er den tagdækning, hvor der oftest registreres svigt og skader. I mere end hvert tredje tag med vingetegl (34 %) er der i perioden 199 til 22 registreret svigt og skader. I naturskifertage er tallet lidt lavere, men svigt og skader i % af alle registrerede naturskifertage er stadig højt. I tagdækninger af eternitskifer er der svigt og skader i mere end hvert femte tag (21 %). 12

13 Flest tagdækninger med vingetegl Diagram 9. Anvendelse af tagdækninger (i % af 66 ombygninger ) Vingetegl Tagpap Falstegl Økonomitegl Bølgeeternit Cementtagsten Naturskifer Eternitskifer Tyndplader Andet Flest problemer i tagdækninger med vingetegl Diagram 1. Svigt og skader i forskellige typer af tagdækning (i % af 2 ombygninger ) Vingetegl / økonomitegl Naturskifer Eternitskifer 13 13

14 TAGDÆKNING typer af svigt og skader i tagdækninger Statistisk grundlag diagram : -års eftersyn af 239 ejendomme. 1-års eftersyn af 9 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 123 af de 38 ejendomme. Diagram. VINGE- OG ØKONOMITEGL svigt og skader Ved brug af vingetegl forekommer de fleste svigt og skader ved oplægningen. Ukorrekt oplægning er konstateret i hvert fjerde af de eftersete tage (23 %). Svigt ved fastholdelse af vingetegl er registreret på hvert niende tag ( %). I % er registreret utætheder i tagdækningen og i % er registreret svigt og skader ved samlinger. De resterende registreringer ligger under %. Ukorrekt oplægning og fastholdelse vil ofte giver større belastning på undertaget i form af regn, sne og UV-bestråling. Statistisk grundlag diagram 12: -års eftersyn af 3 ejendomme. 1-års eftersyn af 23 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 29 af de 96 ejendomme. Diagram 12. NATURSKIFER svigt og skader Ved naturskifer forekommer de fleste svigt og skader ved utilstrækkelig fastholdelse. Dette medvirker til at reducere tagets levetid og forekommer i knapt hver femte naturskifertag (19 %). Der er registreret svigt og skader ved oplægning på % af naturskifertagene. Det er den omvendte situation i forhold til vingetegl, hvor det er svigt i forbindelse med oplægningen, der dominerer. Under Andet er også medtaget svigt i form af ukurante skifre, der ikke kan karakteriseres som produktsvigt. Statistisk grundlag diagram 13: -års eftersyn af 9 ejendomme. 1-års eftersyn af 14 ejendomme. Der er registreret svigt/skader i 1 af de 3 ejendomme. Diagram 13. ETERNITSKIFER svigt og skader Ved eternitskifer, ligesom ved naturskifer, forekommer de fleste svigt og skader ved fastholdelsen. Der er registreret utilstrækkelig fastholdelse ved godt hver tiende tag med eternitskifer ( %). Dette medvirker, ligesom ved naturskifer, til at reducere tagets levetid. Svigt og skader ved oplægning forekommer i % af tagene. Det er ligesom ved naturskifer den omvendte situation i forhold til vingetegl, hvor det er svigt i forbindelse med oplægningen, der dominerer. 14

15 Oplægning det største problem ved tage med vinge- og økonomitegl Diagram. Svigt og skader i tagdækninger af vingetegl og økonomitegl (i % af 38 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet Fastholdelse det største problem ved tage med naturskifer Diagram 12. Svigt og skader i tagdækninger af naturskifer (i % af 96 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet Fastholdelse også det største problem ved tage med eternitskifer Diagram 13. Svigt og skader i tagdækninger af eternitskifer (i % af 3 ombygninger ) Samlinger Oplægning Fastholdelse Produktsvigt Utætheder Andet 1 1

16 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 1, 142 København K Tel Fax

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2002 1 BILLIGT KAN BLIVE DYRT Erfaringerne fra BvB s eftersyn viser, at der er svigt og skader i mellem 70 og

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF RENOVERING

1 ÅRS EFTERSYN AF RENOVERING 1 ÅRS EFTERSYN AF RENOVERING Journal nr.: R724-S1 Dato: 05-03-2015 Bygningsejer: Lejerbo, Ålborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Afdeling: 406-0, Skomagertorvet Skomagertorvet 1+4+5+8 9240 Nibe Administrator:

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 Besigtigelsesdato: 15.05.2018 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Fejl i tagkonstruktioner.

Fejl i tagkonstruktioner. 2016 Fejl i tagkonstruktioner. MERCANTEC HC. Andersens vej 9. Eksamensprojekt 2016 Skolens navn: Mercantec. Titel for projekt: Fag og niveau: Teknikfag B Byggeri og energi og Tømrefaget Avancerede tagkonstruktioner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

SAMMENFATNING. 1-ÅRS eftersyn sammenfatning. Adresse: Solvænget 20 Postnr. og by: 7913 Solkysten. Sag nr Eftersynsdato: 1.

SAMMENFATNING. 1-ÅRS eftersyn sammenfatning. Adresse: Solvænget 20 Postnr. og by: 7913 Solkysten. Sag nr Eftersynsdato: 1. SAMMENFATNING Adresse: Solvænget 20 Postnr. og by: 7913 Solkysten Sag nr. 2020-0123 1-ÅRS eftersyn sammenfatning Eftersynsdato: 1. januar 2022 Indholdsfortegnelse Side Dine opgaver og ansvar som ejer 3

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Rapportering af eftersyn

Rapportering af eftersyn Rapportering af eftersyn Rapporteringerne til fonden er ikke altid retvisende og præcise. Efteråret 2017 1 De typiske fejl ved rapportering De typiske fejl: Beskrivelse af bebyggelsen Utilstrækkelig omfang

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger,

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger, Tjekliste KLIMASKÆRM Tag og tagrum 1/6 Hvor ofte skal tjekkes? Jo ældre jo oftere, men i hvert fald årligt Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse Er der misfarvninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10/2011/142 Besigtigelse d. 24. maj 2011. Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Afslutning ved skotrender. 2. Forkert placering af tagrender. 3. Zinkinddækninger

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Notat 02. Ørbækgårds Alle

Notat 02. Ørbækgårds Alle Notat 02. Ørbækgårds Alle 409-411 E/F Ørbækgårds Allé 409-411 v/ Margit Jensen Ørbækgårds Allé 409 st. th 2970 Hørsholm Att.: Carsten Stecher-Hansen UNDERSØGELSE AF TAGKONSTRUKTION ØRBÆKGAARDS ALLÉ 409-411

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Til Ejerforeningen Porcelænsgården Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Teknisk revision for Huseftersynsordningen. Årsrapport

Teknisk revision for Huseftersynsordningen. Årsrapport Teknisk revision for Huseftersynsordningen Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1. INDLEDNING...3 2. SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...3 3. TEKNISKE

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16149 Besigtigelsesdato: D. 14. december 2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Byggeskader Hvordan bidrager det almene tekniske fælleseje til forebyggelse af byggeskader?

Byggeskader Hvordan bidrager det almene tekniske fælleseje til forebyggelse af byggeskader? Byggeskader Hvordan bidrager det almene tekniske fælleseje til forebyggelse af byggeskader? BSF formål: Støtte til udbedring af byggeskader kun i støttet boligbyggeri Eftersyn af byggeriet kun i støttet

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005 Projekteringsvejledning Nr. 1-2005 Indhold Indledning... 1 Skifertagets historie... 2 Fugttekniske principper...3-5 Opbygningsprincipper...5-7 Ventilationsprincipper... 8 Montering af naturskifer...9-10

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16035 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 17.05.2016, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 18008 Besigtigelsesdato: 1. marts 2018 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16159 Besigtigelsesdato: 9. januar 2017 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad skal bygningsejer gøre før og især efter eftersynene

Hvad skal bygningsejer gøre før og især efter eftersynene Hvad skal bygningsejer gøre før og især efter eftersynene v/jens Dons & Attila Hegyközy BYGGESKADEFONDEN 1 Bygningsejers interesse er:! At eftersynet kan gennemføres forskriftsmæssigt! At alle svigt (måske

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 17028 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere