Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse"

Transkript

1 Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere borgere og patienters sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med borger og patient. Læringsudbytter Har viden om, kan forstå og reflektere over værdier i sygepleje med baggrund i udvalgt teori Har viden om og kan understøtte borgere og patienter som centrale og aktive aktører i individuelle forløb Har viden og kan reflektere over observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere udvalgte områder af sygepleje og reflektere over dette Har viden om, kan reflektere over, kombinere og sammenfatte udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære samt patofysiologi i forhold til borger eller patient Har viden om, kan forstå og reflektere over individuelle, sociale og kulturelle forholds betydning for menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om, hvordan mikrobiologi har betydning for patient, borger og samfund relateret til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over forebyggelse og sundhedsfremme og i samspil med borger og patient formulere intentioner og mål inden for udvalgte områder Har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering og lovgrundlag Har viden om og kan reflektere over professionens brug af udvalgt informations-, kommunikationsog velfærdsteknologi og med udgangspunkt i borgere og patienters ressourcer anvende udvalgte teknologier i planlægning og udførelse af sygepleje Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode relateret til sygepleje Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere udvalgte områder af sygepleje til borger og patient på individniveau 1

2 Har viden om udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi samt udvalgte dele af sygdomslære og patofysiologi Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og lovgrundlag Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, udvalgte teorier og metoder Har viden om samarbejde og relationsdannelse mellem sundhedsprofessionel og borger eller patient Har viden om og kan reflektere over forebyggelse og sundhedsfremme i relation til udvalgte områder Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af udvalgt teknologi i pleje og behandling Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode i sygepleje Færdigheder Kan anvende udvalgte kliniske metoder til observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan inddrage borgers/patients oplevelse af og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom Kan indgå i samspil med borger og patient og i samarbejde med denne formulere fælles mål for udvalgte områder Kan anvende udvalgte teorier om samarbejde i forhold til en tværprofessionel praksis Kan anvende udvalgte professionsrelevante informations-, kommunikations- og velfærdsteknologier som indtænker borgerens/patientens egne ressourcer Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan identificere udvalgte kliniske metoder til at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje Kan identificere afvigelser fra det normale i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomme Kan kommunikere med borger/patient med respekt for den enkeltes oplevelse af og reaktion på sundhedsudfordringer og sygdom Kan identificere egen rolle som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i udvalgt etisk teori og lovgivning samt borgerens og patientens perspektiv 2

3 Kan udvise begyndende selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis, - udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan håndtere udvalgte teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt to forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret i 2. kliniske periode Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester. Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Der afvikles individuel skriftlig intern prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 2 Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Temaet er rettet mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med borger, patient og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Læringsudbytter Har viden om, kan forstå og reflektere over værdier i sygepleje i forhold til klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Har viden om, kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen og sygeplejefaglige interventioner i samspil med borger, patient og pårørende i stabile og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om, kan reflektere over, kombinere og sammenfatte udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi, ernærings- og sygdomslære samt patofysiologi Har viden om, kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering 3

4 Har viden om, kan anvende og reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering og palliation i forhold til sygeplejefaglige interventioner til borger/ patient i stabile og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle og etiske perspektiver på borgerens, patientens og pårørendes oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om og kan reflektere over professionens brug af udvalgt informations-, kommunikationsog velfærdsteknologi og kan anvende disse teknologier ved klinisk beslutningstagen Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Har viden om og kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Kan forstå og reflektere over vidensformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger/patient på individniveau Kan forstå og reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi, ernæringslære samt dele af sygdomslære og patofysiologi Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af udvalgt teknologi til borgere/patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over sundhedsprofessionernes samarbejde i forhold til brug af informations og velfærdsteknologi Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige vidensformer i samspil med borger/patient og pårørende til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individniveau 4

5 Kan samarbejde med borger/patient og pårørende om formulering af fælles mål for sygepleje Kan udøve sygeplejefaglig intervention i samspil med borger/patient i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere udvalgt medicin Kan anvende udvalgte professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borger/patients egne ressourcer Kan i et samarbejde med borgeren eller patienten anvende udvalgte sundhedspædagogiske interventioner med henblik på at opnå handlekompetencer i hverdagslivet Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan beherske klinisk beslutningstagen relateret til udvalgte borgere/patienter i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb Kan kommunikere med borger/patient og pårørende med respekt for den enkeltes oplevelse af og reaktion på sundhedsudfordringer og sygdom Kan håndtere udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, herunder ordination af medicin inden for en rammedelegation Kan udvise selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over klinisk beslutningstagen i sygepleje Kan identificere og anvende samarbejde- og gruppeprocesser og metoder i forhold til arbejdet med borgeren, patienter, disse pårørende og de sundhedsprofessionelle Kan håndtere udvalgte teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret semesterets kliniske periode o Aktivitet 3 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. 5

6 Prøve Der afvikles individuel, ekstern, mundtlig prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 2. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 3 Situationsbestemt kommunikation i samspil med borger og patient, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med borgere/patienter og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på borgeres/patienter oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner. Læringsudbytter Kan forstå, reflektere over og anvende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden i samspil med borger og patient, pårørende, kollegaer og medstuderende Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning for dialog og etablering af professionel relation Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over professionens brug af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende teknologier i tværprofessionelt samarbejde og situationsbestemt kommunikation Har viden om, forståelse for og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge ud fra viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forhold 6

7 Har viden om, kan forstå og reflektere over målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i samspil med borger, patient og pårørende Har viden om, kan forstå og reflektere over borgeres/patienters oplevelser af og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til etablering af dialog og relation Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i et tværprofessionelt perspektiv Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning professionsfagligt og tværprofessionelt i samspil med borger, patient og pårørende Kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan anvende professionsrelevante informations-, kommunikations- og velfærdsteknologier med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer Kan varetage medicinhåndtering samt ordinere medicin inden for rammedelegation Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan beherske situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med borger, patient og pårørende ud fra viden om individuelle, sociale og kulturelle forhold Kan identificere borgere og patienters oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom som grundlagt for sygeplejefaglig intervention Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt om borger- og patientforløb Kan varetage lægemiddelhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 7

8 Udviser selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende skal have godkendt to forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det valgfri element i semesterets første seks uger o Aktivitet 2 er placeret i den efterfølgende periode af semesteret og er en del af det projektarbejde, der gennemføres Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 3. semester. Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Der afvikles to interne prøver, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Den ene prøve er en individuel digital skriftlig prøve i medicinhåndtering. Den anden består af en projektrapport, der udarbejdes i gruppe, med efterfølgende mundtlig eksamination. Projektrapporten danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination og bedømmes ikke særskilt. Den mundtlige eksamination gennemføres i den samme gruppe, som rapporten er udarbejdet i. Grupperne skal have en størrelse på fire til fem medlemmer. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 3. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 4 Klinisk lederskab af borger- og patientforløb Temaet retter sig mod borger og patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje- og behandling i borger- og patientforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Læringsudbytter Kan anvende klinisk lederskab og beslutningstagen i samspil med borger og patient for systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på borger, patient og pårørendes livssituation som forudsætning for klinisk lederskab Kan forstå og reflektere over sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår Kan påtage sig lederskab af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger-, patient- og pårørendeforløb i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge 8

9 Har viden om hvordan mikrobiologi har betydning for patient, borger og samfund relateret til sundhed og sygdom Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder i forhold til klinisk lederskab ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden I samspil med fagprofessionelle udøve klinisk lederskab af borger/patient-, pleje-, og behandlingsforløb herunder anvende og vurdere standarder og metoder Kan håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan forstå og anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i arbejde med kvalitetssikring Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient/ borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan forstå og reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære samt kan forstå farmakologi og reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Kan forstå og reflektere over klinisk lederskab i og på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt patientens/borgerens hjem Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over anvendelse af teknologi i arbejdet med kvalitetssikring Færdigheder Kan anvende klinisk lederskab og systematisk observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan inddrage patients/borgers vurdering af egen livssituation i udøvelse af klinisk lederskab Kan anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i arbejde med kvalitetssikring Kan anvende og vurdere metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 9

10 Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Kan udøve klinisk lederskab af pleje og behandling i borger- og patientforløb Kan beherske professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i relevant kontekst Kan beherske og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt i forskellige borger og patientforløb Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt fire forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er placeret i semesterets første kliniske periode o Aktivitet 2 er placeret i semesterets anden kliniske periode o Aktivitet 3 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 4 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Den individuelle interne prøve tager afsæt i en praktisk klinisk situation med en efterfølgende mundtlig argumentation, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelsen for 4. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen Semester 5 Sygepleje - Borger og patient i kritiske situationer Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen, interventioner og lederskab i akutte og kritiske pleje ogog behandlingsforløb. Fokus er på borgeres, patienters og pårørendes oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse med akut og kritisk sygdom samt eventuel forestående død. Endvidere rettes fokus mod forskellige sundhedsprofessioners bidrag til at fremme kvalitet og kontinuitet såvel ud fra et borger- som et fagprofessionelt perspektiv. Læringsudbytter Kan forstå, reflektere over og systematisk observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til akut og kritisk syge borgere og patienter 10

11 Kan forstå og reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære i forhold til sygepleje og behandling af udvalgte akut og kritisk syge borgere og patienter Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle forholds betydning for borgere, patienters og pårørendes oplevelser, reaktioner og handlinger ved akut og kritisk sygdom Kan forstå, reflektere over og anvende informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb ud fra praksis, udviklings og forskningsbaseret viden Kan selvstændigt inden for en rammedelegation håndtere ordination af medicin i udvalgte akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan tage medansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt anvende standarder og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle i akutte og kritiske situationer. Kan forstå og reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og kan reflektere over hvordan disse har betydning i professionspraksis Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, fremme kvalitet, kontinuitet samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med afsæt i et helhedsperspektiv Har viden om og kan reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til udvalgte akut og kritisk syge borgere og patienter Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære i forhold til sygepleje og behandling af akut og kritisk syge borgere og patienter Har viden om og kan reflektere over klinisk beslutningstagning og lederskab i akutte og kritiske plejeog behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over sociale og kulturelle vilkår og forholds betydning for borgere, patienter og pårørendes oplevelser, reaktioner og handlinger ved akut og kritisk sygdom samt eventuel forestående død 11

12 Har viden om og kan reflektere over informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan forstå og reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende og argumentere for klinisk beslutningstagning og lederskab i udvalgte akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt anvende standarder og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan udføre og argumentere for sygepleje ved udvalgt akut og kritisk sygdom samt eventuel forstående død ud fra praksis, udviklings og forskningsbaseret viden Kan anvende et borger-, patient- og pårørende perspektiv med henblik på støtte i den aktuelle livssituation Kan anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle i akutte og kritiske situationer Kompetencer Kan udøve sygepleje til udvalgte borgere og patienter med akut og kritisk sygdom Kan varetage klinisk beslutningstagning og lederskab i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan ud fra rammedelegation beherske ordination af medicin og lægemiddelhåndtering Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og kan relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: 12

13 o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret i semesterets kliniske periode o Aktivitet 3 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Ekstern mundtlig prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Prøven kan afvikles individuelt eller i gruppe på to til tre studerende. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 5. semester. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Semester 6 Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Temaet retter sig mod selvstændig klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab inden for sygeplejens virksomhedsområde i det hele sundhedsvæsen på tværs af sektorer og professioner. Fokus er at opnå kompetence i selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv at understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør. Ligeledes er fokus at forholde sig kritisk refleksivt i sygeplejesituationer i det hele sundhedsvæsen. Læringsudbytter Kan selvstændigt anvende, kritisk vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre og kritisk vurdere klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer Kan indgå selvstændigt i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i individuelle forløb. Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i en dialogbaseret og værdiskabende kommunikation og relation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan anvende, kritisk vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og kombinere viden om samt reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære Kan udføre, kritisk vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb 13

14 Kan selvstændigt anvende og kritisk vurdere beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i borgerens/patientens hjem Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende i at håndtere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende forløb Kan selvstændigt håndtere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan selvstændigt håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan forstå og reflektere over klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan forstå og reflektere over farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan forstå og reflektere over beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan forstå og reflektere over innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg om behandling Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje Har viden om og kan reflektere over national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Færdigheder Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør 14

15 Kan anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre, vurdere og anvende klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan udøve, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan vurdere og anvende innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kompetencer Kan indgå i dialogbaseret og værdiskabende kommunikation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør Kan selvstændigt udøve klinisk beslutningstagen i samspil med borgere, patienter og pårørende. Kan selvstændigt udøve klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Kan selvstændigt udøve medicinhåndtering Kan selvstændigt sikre, kritisk vurdere og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende med udgangspunkt i den enkeltes levevilkår Kan selvstændigt håndtere og kritisk vurdere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan forholde sig kritisk reflekterende til egen professionsfaglighed samt udvikling af egne kompetencer Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov 15

16 Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 omhandler fællesundervisning i kommunikation omkring stuegang og er en aktivitet der gennemføres i samarbejde med medicinstuderende o Aktivitet 2 retter sig mod medicineringsprocessen med fokus på at opnå selvstændighed indenfor området medicinhåndtering o Aktivitet 3 omhandler dokumentation og kvalitetsudvikling, kliniske sygeplejeinterventioner og/eller borger/patientforløb Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Intern individuel klinisk prøve. Den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i en konkret klinisk sygeplejesituation med kritisk refleksion over klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i komplekse pleje og behandlingsforløb. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 6. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 7 Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis Temaet retter sig mod kritisk at vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygepleje i praksis. Fokus er at opnå kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde. Fokus er desuden at opnå kompetence til at bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med inddragelse af relevant teori og metode. Læringsudbytter Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde Kan reflektere over kundskabsgrundlag og metoder inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed Har viden om, kan forstå og anvende grundlæggende akademiske arbejdsmetoder Kan reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed Kan reflektere over kvalitetsudvikling, teknologier og innovative tiltag relateret til sygeplejefaglige problemstillinger 16

17 Kan reflektere over samspil med borger/patient og demonstrere forståelse af sundhedsvæsenets organisering, virkemåder og ansvarsfordeling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje Har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Kan anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Kan håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Adgangsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har fået godkendt en forudsætningsgivende studieaktivitet: 17

18 o Aktivitet 1 er koblet til det valgfrie element Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 7. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal desuden have bestået alle prøver på semester 1-6 for at gennemføre den afsluttende eksterne prøve på 7. semester. Prøve Den studerende udprøves i semesterets samlede læringsudbytte. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 7. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. 18

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Leverance 1 Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Dimittendprofilen skal indeholde en beskrivelse af professionens formål. Herunder skal professionens kernekompetencer beskrives samt hvilke

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Overgangsordning for hold SSS15 Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Maj

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester selvstændig sygeplejevirksomhed Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130 Juelsminde

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Efterår 2017 Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 1 01062017 1. Semesterets overordnede tema Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab...

Læs mere

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Marts

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Efteråret 2017 Hold BSF15 (Rev. 07072017) 1 1. Semesterets overordnede tema Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød SEPTEMBER 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm AUGUST 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Udarbejdet af: Bente Rubow (Aarhus kommune); Lilian Gade Abrahamsen (Voksenpsykiatrien);

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Februar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Februar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Februar 2017 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKB F PTIENT - OG BORGERFORLØB SF 2015V 01.UGUST 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 4. semester I uddannelsesplanen har vi samlet

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Januar 2018 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Overgangsordning for hold SSF6 Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen 2016 7. marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense 1 Skriv spørgsmål ned undervejs - vi samler op efter hhv. 3. og 6. semester 2 3 Struktur 3. semester 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Revideret januar 2018 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. semester Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb November 206 Indhold. Temabeskrivelse... 4 2. Mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere