Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd samt de regionale råd for lægers videreuddannelse)

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning FORMÅL Godkendelse af uddannelseselementer og uddannelsesforløb GODKENDELSE AF DET INDIVIDUELLE UDDANNELSESFORLØB Forudsætninger for godkendelse af uddannelsesforløb STILLINGTAGEN TIL UDDANNELSESBEHOV VURDERING AF UDDANNELSESPOTENTIALE GODKENDELSE AF UDDANNELSESPROGRAM LÆGEFAGLIG RÅDGIVNING SUPERVISION AF DEN UDDANNELSESSØGENDE LÆGE Sagsbehandling, godkendelse af uddannelsesforløb GODKENDELSE AF UDDANNELSESFORLØB INDBERETNING TIL SUNDHEDSSTYRELSEN SYSTEMATISK FORTEGNELSE OVER GODKENDTE UDDANNELSESFORLØB Sagsbehandling, decentralt ved ansøgning om anerkendelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Klageveje Regelgrundlag og litteraturliste...9

3 1.0. Indledning Det fremgår af Bekendtgørelse om de regionale videreuddannelsesråd for læger, at Sundhedsstyrelsen skal udfærdige retningslinier for fordeling, godkendelse og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb m.v. Disse retningslinier indgår i den igangvæ- rende decentralisering af administrationen af den lægelige videreuddannelse. De aktuelle retningslinier vedrører godkendelse af uddannelsesforløb i almen medicin samt den administrative håndtering af indstilling til Sundhedsstyrelsen vedrørende godkendelse af individuelle, dokumenterede og afsluttede uddannelsesforløb. Godkendelse af uddannelsesforløb sker med det formål at sikre, at den uddannelsessøgende læge opnår det kompetenceniveau, der er beskrevet i gældende målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin Formål Retningslinierne fastlægger en praksis for sagsbehandling omkring afgørelser, der vedrører fordeling af uddannelsesforløb, godkendelse samt tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i almen medicin. Retningslinierne kan anvendes som en manual til brug ved sagsbehandlingen. Retningslinierne fastlægger en praksis for indsendelse af ansøgning om anerkendelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin, hvilket er afslutningen på uddannelsesforløbet. Afgørelser vedrørende godkendelse af uddannelseselementer og uddannelsesforløb, truffet inden for rammerne af uddannelsesbestemmelserne og disse retningslinier anerkendes af Sundhedsstyrelsen. Afgørelserne indgår i den samlede vurdering af speciallægeuddannelsen i almen medicin. Retningslinierne skal altid danne baggrund for afgørelser vedrørende godkendelse af uddannelsesforløb i almen medicin. De nævnte afgørelser omkring uddannelseselementer og uddannelsesforløb, skal altid foreligge før uddannelsens start. Sundhedsstyrelsen vil følge administrationen af området løbende med henblik på, at sikre den nødvendige justering af processen med udlægning og for at sikre ensartet 3

4 kvalitet i sagsbehandlingen. Erfaringerne med disse retningslinier vil indgå i det videre arbejde med at decentralisere administrationen af den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen vil efter behov tage initiativ til revision Godkendelse af uddannelseselementer og uddannelsesforløb Lægelig videreuddannelse finder sted i godkendte uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb omfatter flere uddannelseselementer, afhængig af uddannelsesbestemmelser og målbeskrivelse. Godkendelse sker på grundlag af uddannelsesbestemmelser og målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin. Godkendelse forudsætter, at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen. Det skal bemærkes, at godkendelse af uddannelsesforløb altid sker fremadrettet. Der gives aldrig godkendelse med tilbagevirkende kraft Godkendelse af det individuelle uddannelsesforløb Den enkelte uddannelsessøgende skal gennemføre individuelle uddannelseselementer i et uddannelsesforløb på en sådan måde, at det kan godkendes af vejleder og/eller uddannelsesansvarlig overlæge eller praksistutor. Dokumentation herfor skal følge gældende retningslinier. Indtil videre fremgår retningslinier for vejledning og krav til dokumentation for godkendelse af individuelle gennemførte uddannelsesforløb af Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, Forudsætninger for godkendelse af uddannelsesforløb I det følgende er de forudsætninger anført, som generelt skal være opfyldt for at kunne godkende uddannelsesforløb Stillingtagen til uddannelsesbehov Sundhedsstyrelsen udmelder løbende anbefalinger vedrørende dimensionering af den lægelige videreuddannelse til de regionale råd for lægers videreuddannelse. 4

5 Disse udmeldinger udarbejdes på baggrund af prognoser samt stillings- og vacancetælling. Etablering af uddannelsesforløb skal ske inden for de udmeldte regionale rammer for dimensionering af den lægelige videreuddannelse. Indenfor regionen aftales fordelingen for uddannelsesforløb i almen medicin til amterne, H:S og Bornholms Kommune, som godkender uddannelsesforløb i almen medicin Vurdering af uddannelsespotentiale Vurdering af uddannelsespotentialet skal altid indeholde stillingtagen til om målbeskrivelsen for det pågældende uddannelseselement forventes opfyldt indenfor den fastlagte tidsramme. Før stillingtagen til om et uddannelseselement kan indgå i et uddannelsesforløb, skal der derfor foreligge en redegørelse for afdelingens uddannelsespotentiale, herunder hvilke dele af målbeskrivelsens krav, der kan opfyldes. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om uddannelsesstedets eller uddannelsesstedernes funktionsområder, størrelse og arbejdstilrettelæggelse, herunder vagtforhold og en beskrivelse af afdelingens normering. Afgørelse om afdelingens uddannelsespotentiale træffes ud fra en samlet vurdering af de ovennævnte oplysninger Godkendelse af uddannelsesprogram Uddannelsesprogrammet skal altid foreligge før godkendelse af nye uddannelsesforløb. Uddannelsesprogrammet udfærdiges ud fra gældende målbeskrivelse for specialet almen medicin. Der skal udarbejdes et uddannelsesprogram for det samlede uddannelsesforløb. Det skal af uddannelsesprogrammet fremgå, hvor de i målbeskrivelsen krævede kompetencer kan erhverves. 5

6 Sundhedsstyrelsen udmelder retningslinier for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. Indtil videre gælder Vejledende retningslinier for uddannelsesprogrammer, Sundhedsstyrelsen, Lægefaglig rådgivning Amternes/H:S/Bornholms kommune fastlægger uddannelsesforløb til specialet almen medicin, hvilket forudsætter en positiv lægefaglig indstilling. Indstillingen kan gives af speciallæge i almen medicin med klinisk funktion og med viden om, og erfaring med lægelig klinisk videreuddannelse. Det forudsættes, at den pågældende er godkendt som tutorlæge. Den lægefaglige rådgivning kan tilvejebringes af f.eks. almen medicin uddannelseskoordinator eller postgraduate kliniske lektorer fra den pædagogisk udviklende funktion i regionerne. Ved tvivl kan spørgsmål forelægges Sundhedsstyrelsen til afgørelse Supervision af den uddannelsessøgende læge Uddannelsesprogrammet skal indeholde redegørelse for planlagt vejledning og supervision af den uddannelsessøgende læge og ansvaret herfor. Sundhedsstyrelsen udmelder retningslinier herfor. Indtil videre skal denne som minimum leve op til de krav, som er beskrevet i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, Amter, H:S, Bornholms Kommune samt de regionale videreuddannelsesråd følger op på uddannelsessøgendes evaluering af uddannelsesforløb for at sikre videreuddannelsens kvalitet Sagsbehandling, godkendelse af uddannelsesforløb. Afgørelse vedrørende oprettelse og nedlæggelse af uddannelsesforløb, træffes af amtet, H:S eller Bornholms Kommune, eventuelt efter rådgivning fra det regionale videreuddannelsesråd. 6

7 4.1. Godkendelse af uddannelsesforløb. Afgørelser om godkendelse af uddannelsesforløb skal indeholde stillingtagen til alle punkter under overskrift 3. Kravene til et uddannelsesprogram anses for at være opfyldt, hvis der er tale om etablering af uddannelsesforløb, der er identiske med allerede godkendte uddannelsesforløb. Inden godkendelse af uddannelsesforløb, der ikke er identiske med allerede godkendte uddannelsesforløb, skal der udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. Inden godkendelse af uddannelsesforløb, der opslås og besættes i henhold til reviderede uddannelsesbestemmelser og målbeskrivelser, skal der udarbejdes nye uddannelsesprogrammer Indberetning til Sundhedsstyrelsen Amterne, H:S og Bornholms Kommune indberetter årligt til Sundhedsstyrelsen og til de regionale videreuddannelsesråd, hvor mange uddannelsesforløb, der er planlagt og besat i almen medicin. Sundhedsstyrelsen udmelder tidsfrister for indberetning og indberetningsform med henblik på at sikre koordination med prognose- og dimensioneringsarbejdet Systematisk fortegnelse over godkendte uddannelsesforløb Amterne/H:S/Bornholms kommune udarbejder i samråd med Sundhedsstyrelsen et system til fortegnelse over godkendte uddannelsesforløb. Systemet skal sikre, at det entydigt fremgår, om et uddannelsesforløb er godkendt Sagsbehandling, decentralt ved ansøgning om anerkendelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin. Ansøgning om tilladelse til at betegne sig speciallæge i almen medicin indsendes fra d. 1. februar 2003 via amtet, H:S og Bornholms Kommune til Sundhedsstyrelsen. Ansøgningen attesteres i det amt, H:S eller Bornholms Kommune, hvor uddannelsesforløbet er gennemført. Attestationen skal dokumentere, at forløbet er gennemført i et forud godkendt uddannelsesforløb. 7

8 Inden indsendelse til Sundhedsstyrelsen skal amtet/h:s/bornholms kommune sikre sig, at der foreligger dokumentation for gennemførte uddannelseselementer (CS bilag med underskrifter) og dokumentation for gennemførte kurser, samt oplysninger omkring ad hoc klassifikationer (sygdom, forskning, graviditet etc.) Der kan søges om anerkendelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin 6 måneder før uddannelsen er gennemført. Dokumentation for godkendelse af det sidste element i uddannelsesforløbet skal i så tilfælde eftersendes. Når ansøgningen er attesteret decentralt, indsendes den umiddelbart til Sundhedsstyrelsen, vedlagt dokumentation. Lægen skal indbetale gebyr for autorisation til Sundhedsstyrelsens girokonto Ansøgningsskemaet er på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Godkendelse af gennemførte uddannelsesforløb. Amtet/H:S/ Bornholms kommune attesterer at uddannelsen er gennemført i et forløb af forud godkendte uddannelseselementer. Ansøgninger fra ansøgere, der ikke har gennemført uddannelse i forud godkendte elementer, udenlandske ansøgere og danske læger med delvis udenlandsk uddannelse, skal fremsendes til behandling i Sundhedsstyrelsen uden attestation ved amt/h:s/bornholms kommune. Hvis der foreligger enkelte elementer, som er forud godkendt, skal der vedlægges en skrivelse herom. Generelt gælder, at tilladelse tidligst kan udstedes fra den 1. i måneden efter at fyldestgørende ansøgning, inklusive nødvendig dokumentation er modtaget i amtet/h:s/bornholms kommune, forudsat at Sundhedsstyrelsen har registreret indbetaling af gældende gebyr. Sagsbehandlingstiden søges holdt under 2 måneder, men der kan søges 6 måneder før. 8

9 6.0. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Retningslinierne træder i kraft den 1. februar Senest 1. november 2003 erstattes enkeltstillingsklassifikationen for specialet almen medicin af et nyt registreringssystem, jf punkt Klageveje Afgørelser truffet på baggrund af disse retningslinier, kan påklages til Sundhedsstyrelsen Regelgrundlag og litteraturliste Målbeskrivelse for specialet almen medicin, udgives på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i løbet af foråret. Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, Sundhedsstyrelsen, under udarbejdelse Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, indenrigs- og sundhedsministeriet, under udarbejdelse Bekendtgørelse om de regionale videreuddannelsesråd for læger, nr. 177 af 19. marts Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning nr. 272 af 19. april b stk. 2. (Lægeloven). Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse til speciallæge nr. 64 af 29. januar Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 654 af 3. juli Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, januar Enkeltstillingsklassifikation. Sundhedsstyrelsen, 2001, netpublikation. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen, juni 2002, netpublikation. 9

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Birte Obel, Kontorchef Susanne Vinther Nielsen, Overlæge, Ph.d. Uddannelse og autorisation 4. marts 2014 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri.

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri. Det Regionale Videreuddannelsesråd 23.12.2003 Region Nord Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri. Den lægefaglige indstilling for børne- og ungdomspsykiatri

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Funktionsområde Kapitel 3 Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur Kapitel 4 Uddannelsesråd m.v. Kapitel 5 Uddannelsen Kapitel 6 Bedømmelse m.v.

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

P U F. PUFDen Pædagogisk Udviklende Funktion. Virksomhedsgrundlag for. i Region Øst. Medicinsk ekspert. Samarbejder. Kommunikator.

P U F. PUFDen Pædagogisk Udviklende Funktion. Virksomhedsgrundlag for. i Region Øst. Medicinsk ekspert. Samarbejder. Kommunikator. Virksomhedsgrundlag for Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Region Øst Medicinsk ekspert Samarbejder Kommunikator Akademiker Sundhedsfremmer Leder/administrator Professionel P U F 1 2 3 4 5 6 7 Fra vision

Læs mere

9 Organisation og styring

9 Organisation og styring 9 Organisation og styring 9.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal kommissionen vurdere, i hvilken udstrækning en øget decentralisering af administrationen af speciallægeuddannelsen vil være hensigtsmæssig,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Merit i specialet Almen Medicin

Merit i specialet Almen Medicin Merit i specialet Almen Medicin Med målbeskrivelse 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen praksis. På Sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 96 af 02/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-317/1 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark december 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

14 Lovgivningsmæssige, administrative og økonomiske konsekvenser

14 Lovgivningsmæssige, administrative og økonomiske konsekvenser 14 Lovgivningsmæssige, administrative og økonomiske konsekvenser I det følgende kapitel behandles de lovændringer og administrative samt økonomiske konsekvenser, som følger af Speciallægekommissionens

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 1 Indledning I henhold til 20-21 i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen NOTAT Ansættelsesprocedure og forretningsorden Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen I dette notat fastlægges de proceduremæssige rammer og retningslinjer

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Til det Psykologfaglige uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 5. juli 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Kursushæfte Almen medicin

Kursushæfte Almen medicin Kursushæfte Almen medicin Region Hovedstaden Forord til Kursushæfte Almen Medicin Dette kursushæfte indeholder oversigt over obligatoriske delelementer i speciallægeuddannelsen i almen medicin (introdage,

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelsesansvarlig overlæge(

Læs mere

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Vejledning om meritvurdering under specialpsykologuddannelsen (jf Bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om uddannelse af specialpsykologer, 19) Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 02-01-2018 Rikke

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 10. september 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 11. juni 2009 3. PUF-lektorernes arbejde med uhensigtsmæssige forløb v/

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsnr. Maj Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsnr. Maj Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 13. februar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Stillingsopslag for hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin Region Sjælland

Stillingsopslag for hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin Region Sjælland Stillingsopslag for hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin Region Sjælland I Region Sjælland opslås 5 stillinger i Hoveduddannelsen til almen medicin til besættelse som nedenfor nævnt. Til besættelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018

Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018 Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018 Uddybende beskrivelse af formålet med KBU samt de øvrige punkter kan søges her: https://www.sst.dk/da/uddannelse/kbu/bekendtgoerelser-og-vejledninger

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser. Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4.

Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser. Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4. Lægelig videreuddannelse i de nye fælles akutmodtagelser Michael Dall Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 4. februar 2010 Pressen! Behandlingen af akutte patienter får massivt

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 2019 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Side 2/9 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 2017 og besatte hoveduddannelsesforløb i 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 2018 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2017 Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere