Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer"

Transkript

1 Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1

2 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4 Uddannelsesforløbets opbygning...4 Eksempler i forhold til konkrete afsnit i uddannelsesprogrammet Arbejdsopgaver og - tilrettelæggelse Uddannelsesplanlægning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse...7 2

3 Generelt om uddannelsesprogrammer Uddannelsesprogrammerne skal beskrive den praktiske udmøntning af målbeskrivelsen for det pågældende uddannelsesforløb. Uddannelsesprogrammerne udarbejdes af de afdelinger, som indgår i uddannelsesforløbet. I praksis er det de uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) som under ledelse af specialets / områdets postgraduate kliniske lektor (PKL) har ansvaret for, at der foreligger et opdateret uddannelsesprogram for de uddannelsesforløb afdelingen er involveret i. Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse (DRRLV). PKL indstiller uddannelsesprogrammet til godkendelse i DRRLV. DRRLV har nedsat et Udvalg til Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP), som har kompetence til at vurdere uddannelsesprogrammer, og godkende/ ikke godkende indsendte programmer. For at gøre godkendelsesproceduren så kort som muligt afholdes 6-8 møder i UGUP / år. Arbejdet med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer er forankret i de specialespecifikke uddannelsesudvalg hvor også flere af specialets uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) er repræsenteret. På den måde sikres det, at også uddannelseslæger får mulighed for at komme med relevante input til uddannelsesprogrammerne. For Klinisk Basisuddannelse, hvor der ikke er etableret et specialespecifikt udvalg, er der på flere hospitaler etableret et samarbejde mellem de afdelinger, der indgår i KBU, hospitalernes uddannelseskoordinerende overlæger og PKL for hhv KBU og almen medicin. Uddannelsesprogrammerne skal opdateres hvert 3. år, eller når der godkendes en ny målbeskrivelse for specialet / KBU. De mange omstruktureringer i sundhedsvæsenet kan dog bevirke, at programmerne skal opdateres hyppigere, f eks hvis funktioner flyttes til/fra afdelingen. Det er specialets / områdets PKL, der er hovedansvarlig for at uddannelsesprogrammerne er opdaterede, men det er de enkelte afdelingers/ praksis pligt at holde PKL orienteret om omlægninger af funktioner og andre betydende ændringer i afdelingens / praksis uddannelsespotentiale. Uddannelsesprogrammerne skal være praktiske og overskuelige. Mange oplysninger som tidligere blev skrevet ind i uddannelsesprogrammerne kan med fordel erstattes af link til f eks afdelingens/ praksis hjemmeside (og dermed opdateres løbende). Det kan være en fordel for afdelingen / praksis at udarbejde information om forhold, der skifter hyppigt i det informationsmateriale, afdelingen / praksis udsender til uddannelseslægen forud for ansættelse, fremfor at skrive det ind i uddannelsesprogrammet, for at undgå at programmerne for hurtigt bliver uaktuelle. Det kunne dreje sig om oplysninger om hvilke af afdelingens læger der er ansvarlige for specifikke områder som forskning, kvalitet, teams, afsnit eller anden nyttigt information om ansvarsområder. Og det kunne dreje sig om information om konferencestruktur / indhold og tidspunkter for afholdelse af konferencer. Endelig kunne information om introduktion til hospitalet / afdelingen / praksis erstattes af links eller specifikke programmer udsendt til den enkelte uddannelseslæge. 3

4 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Uddannelsesforløbets opbygning Opbygningen af uddannelsesprogrammerne følger uddannelsesforløbet. Såfremt uddannelsesforløbet indeholder 3 ansættelser vil uddannelsesprogrammet være opdelt i 3 afsnit et for hvert ansættelsessted. Første trin i udarbejdelse af uddannelsesprogrammet er en fordeling af målbeskrivelsens kompetencer på ansættelsessteder og tidspunkt for erhvervelse af kompetencen. Der vil være mange kompetencer, der kan opnås flere forskellige steder, mens nogle specifikke kompetencer kun kan erhverves på en bestemt afdeling / i praksis. For de kompetencer, der kan erhverves flere steder, skal der laves en aftale mellem afdelingerne om, hvor ansvaret for oplæring, supervision og kompetencevurdering af kompetencen placeres. Her skal det tages i betragtning, at der vil være kompetencer, der naturligt skal erhverves før andre, enten fordi de er forudsætning for andre kompetencer, eller fordi de er mere basale og derfor i et læringsforløb ligger før mere komplicerede kompetencer (uddannelsesprogrammet skal således skitsere naturlig progression for den enkelte uddannelseslæge). Afsnitsinddeling ift program: Step 1 Step 2 Step 3 Hvilke afdelinger / praksis indgår i uddannelsen? Hvilke uddannelsesforløb har vi (lægefaglig indstilling)? Målbeskrivelsens kompetencer vurderes. Hvad skal læres først? - sidst? Kompetencer der ikke kan placeres tidsmæssigt? Målbeskrivelsens kompetencer fordeles mellem uddannelsesstederne i forløbet (ansvar) Andet trin er en fordeling af kompetencerne indenfor den enkelte afdeling / praksis, hvor der tages hensyn til progression (basale kompetencer først) og til hvilke arbejdsfunktioner, der er på afdelingen, og hvordan afdelingen er opdelt i f eks teams eller afsnit. Den enkelte kompetence skal således knyttes op til en arbejdsfunktion, herunder hvilket team / afsnit uddannelseslægen skal rotere mellem for at opnå kompetencen. 4

5 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Beskriv afdelingens arbejdstilrettelæggelse teams/ afsnit / arbejdsfunktioner Fordel kompetencerne på afsnit / teams / arbejdsfunktioner Hvilke kompetencer opnås hvor og i hvilken funktion Fordel kompetencerne på tid i de forskellige teams / afsnit / arbejdsfunktioner Hvilke kompetencer opnås hensigtsmæssigt først Hvordan skal uddannelseslægen rotere mellem teams / afsnit / arbejdsfunktioner? Beskriv hvordan kompetencerne vurderes Kompetencevurderingsmetoderne fra målbeskrivelsen sættes ind Step 8 Uddannelsesprogammet udarbejdes Forudsætningen for at lave et uddannelsesprogram, som er kort og operationelt, dvs giver en oversigt over hvordan oplæring, supervision og kompetencevurdering foregår i den enkelte afdeling / praksis er, at der udover uddannelsesprogrammet udarbejdes oversigter over ansvarsområder, konferenceoversigt mm, som beskrevet ovenfor og at afdelingen har en opdateret hjemmeside, der giver de oplysninger, som uddannelseslægen har behov for, og som ikke længere indgår som en del af uddannelsesprogrammet. Man kunne vælge at udarbejde oversigter som: 1. Introduktion til hospitalet / praksis 2. Introduktionsprogram 3. Oversigt over hvilke læger der varetager hvilke ansvarsområder (forskningsansvarlig, Uddannelsesansvarlig overlæge, Uddannelseskoordinerende yngre læge andre ansvarsområder af betydning for uddannelseslægen) 4. Oversigt over afdelingens konferencetider 5. Andet 5

6 Eksempler i forhold til konkrete afsnit i uddannelsesprogrammet Arbejdsopgaver og - tilrettelæggelse Eksempel på tekst: Afdelingen er opdelt i afsnittene x, y og z (se også afdelingens hjemmeside link). Uddannelseslægerne har i denne del af uddannelsesforløbet tilknytning til afsnittene x og y i xx-måneders perioder og varetager primært funktionerne aa, bb og cc. Rotationer mellem afsnit og funktioner planlægges af skemalægger; sædvanligvis vil rækkefølgen være x-afsnit i cc måneder og y-afsnit i dd måneder. Planlægningen af de daglige arbejdsfunktioner aa, bb og cc fremgår af arbejdsplanen, som udarbejdes af skemalægger. Til de enkelte afsnit og arbejdsfunktioner er knyttet specifikke kompetencer. Dette er beskrevet i afsnittet Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse. Arbejdsopgaver og funktioner tildeles i forhold til uddannelseslægens opnåede kompetencer (kompetencevurdering fra tidligere ansættelser eller ved kompetencevurdering på afdelingen). Efter godkendelse af kompetencer udfører uddannelseslægen selvstændige funktioner. Det forventes at uddannelseslægen efter ½ år er i stand til selvstændigt at varetage ambulatoriesporet aa med mulighed for at kalde mere erfaren kollega ved behov, og efter vv måneder kan varetage de mest hyppigt forekommende operationer på akutstuen (bb) og kan fremlægge patient på tværfaglig konference (cc) efter 3/4 år. Vagtarbejdet består i modtagelse af akutte patienter, tilsyn på indlagte patienter, assistance til operationer og selvstændige småindgreb efterhånden som kompetencerne udvikles. Uddannelseslægerne forventes at deltage i vagtarbejdet når husets rutinefunktioner og logistik kendes, sædvanligvis efter xx uger. Uddannelseslægen har vagt på tjenestestedet med mulighed for at tilkalde speciallæge, som har vagt udenfor tjenestestedet. Eksempel på tekst Organiseringen af afdelingen fremgår af hjemmesiden link. Afdelingen har teamstruktur og lægerne er tilknyttet et eller flere teams. Uddannelseslægerne roterer mellem de forskellige teams. I de enkelte teams er arbejdsfunktionerne opdelt i ambulatorie, stuegang, skadestue, operationsgang, udefunktion, laboratoriearbejde osv. Som hovedregel starter uddannelseslæge i team A og roterer herefter efter nedenstående plan 1. måned måned måned måned Team A Team B Team C Team D Planlægningen af de daglige arbejdsfunktioner fremgår af arbejdsplanen, som skemalægger udarbejder. Til de enkelte afsnit / teams / arbejdsfunktioner er knyttet specifikke kompetencer. Dette er beskrevet i afsnittet Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse. Arbejdsopgaver uddelegeres i forhold til uddannelseslægernes opnåede kompetencer (kompetencevurdering fra tidligere ansættelser eller ved kompetencevurdering på afdelingen). Efter godkendelse af kompetencer udfører uddannelseslægen selvstændige funktioner. Det forventes at uddannelseslægen efter 1 år er i stand til selvstændigt at varetage ambulatoriesporet i team C med mulighed for at kalde mere erfaren kollega ved behov og kan afholde tværfaglig konference om xx i Team D efter ½ år i teamet. 6

7 Eksempel på figur Afsnit A Sengeafsnit Ambulatorium Udefunktion Afsnit B Sengeafsnit Ambulatorium Afsnit C Ambulatorium Udefunktion 1.2 Uddannelsesplanlægning Her beskrives rammerne for uddannelse på afdelingen / i praksis. Det beskrives hvordan afdelingen har tilrettelagt vejledning, supervision og kompetencevurdering ligesom det skal beskrives hvordan oplæringen sker i praksis. Eksempel på tekst: Den lægelige videreuddannelse er primært arbejdsbaseret mesterlære. Uddannelseslæger lærer, mens de arbejder. Læringen styrkes gennem refleksion over udførte arbejdsopgaver og gennem feedback fra samarbejdspartnere og patienter. I det daglige arbejde, er der taget højde for, at der skal foregå såvel supervision som kompetencevurdering af uddannelseslægerne. Vi ser kompetencevurdering som et led i den feedback, som uddannelseslæger har behov for, for at udvikle sig til gode speciallæger. I planlægningen af uddannelsesforløbet er der lagt vægt på de kompetencer, som er vigtige at opnå på afdelingen, enten fordi de kun kan opnås på denne afdeling eller fordi det er et naturligt tidspunkt for uddannelseslægen at opnå disse. Samtidig er der taget højde for at uddannelseslægen har behov for at konsolidere kompetencer opnået tidligere i forløbet. 1.3 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 7

8 I dette afsnit beskrives hvordan den rotation, der er planlagt for uddannelseslægen i afdelingen medvirker til at uddannelseslægen hele tiden opnår flere og mere komplicerede kompetencer og udvikler alle 7 lægeroller. Planen skal være overskuelig og skitsere det ideelle forløb. Det kan give et godt overblik at opstille planen for kompetenceopnåelse og godkendelse i en tabel/et skema, se eksempler nedenfor: Eksempel på tabel (1): AFSNIT / TEAM XX rotation Arbejdsfunktion Kompetence / EPA/ Kort overskrift f eks genoplivning ; traume-modtagelse ; den gode udskrivelse Kompetencevurderingsmetode Ambulatorium 1 Kompetencekort 1 5 Struktureret observation Forventet kompetenceopnåelse 0-6 mdr 6-12 mdr sengeafsnit 3 X 7 dagkirurgi 9 (superviseret) X 10, 11, 12 OSATS Vagtfunktion 17 (niveau A) Mini-CEX x 4 konference 20 (trin 1) X Operationsgang helhedsvurdering 360 s feedback X sengeafsnit Den gode udskrivelse X X X X mdr YY ZZ rotation rotation Fokuseret ophold xx ambulatorie 21 Mini-CEX x 4 dagkirurgi 9 (selvstændigt) Retznick X konference 20 (trin 2) X laboratorie xx undervisning multikonference Struktureret vejledersamtale vagtfunktion 17 (niveau B) X udefunktion Audit X ambulatorie konsultationsprocessen X 2 3 Lægerolle samarbejder s feedback Eksempel på tabel (2): Novice Godt på vej X Mestrer kompetencen 8

9 ngivet efter tilladelse fra Marlene Kanstrup, Anæstesiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Ge 9

10 Eksempler på figurer (1): Gengivet efter tilladelse fra Mark Ludwig, Akutafdelingen, Aalborg Universitetshospital 10

11 Eksempler på figurer (2): Gengivet efter tilladelse fra Judit Jørgensen, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 11

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen)

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indledning (dette afsnit

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen)

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Udgave 31.10.2016_BM 1 Indledning

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelsesansvarlig overlæge(

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen/Aalborg Universitetshospital Årstal 2013 (målbeskrivelsen)

Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen/Aalborg Universitetshospital Årstal 2013 (målbeskrivelsen) Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen/Aalborg Universitetshospital Årstal 2013 (målbeskrivelsen) Godkendt den 14.12.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

KBU Kompetencevurderingsskemaer

KBU Kompetencevurderingsskemaer KBU Kompetencevurderingsskemaer Kort brugsvejledning: Kompetencevurderingsskemaerne på de følgende sider relaterer sig til de 16 kompetencer som skal opnås i KBU uddannelsen jf. målbeskrivelsen fra 2016.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Introduktionsuddannelse i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen

Introduktionsuddannelse i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen Godkendt den 31.08.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018

Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018 Uddannelsesprogram Den kliniske basisuddannelse i almen praksis Januar 2018 Uddybende beskrivelse af formålet med KBU samt de øvrige punkter kan søges her: https://www.sst.dk/da/uddannelse/kbu/bekendtgoerelser-og-vejledninger

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceophold og fokuserede ophold i akutmedicinsk hoveduddannelse i Region Midtjylland

Beskrivelse af kompetenceophold og fokuserede ophold i akutmedicinsk hoveduddannelse i Region Midtjylland Beskrivelse af kompetenceophold og fokuserede ophold i akutmedicinsk hoveduddannelse i Region Midtjylland Ansættelse 60 måneder 21 mdr RH 6 mdr intern medicin RH - 15 mdr UH 18 mdr RH Fokuserede ophold

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdeling /Regionshospitalet Horsens Målbeskrivelsen 2018

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdeling /Regionshospitalet Horsens Målbeskrivelsen 2018 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdeling /Regionshospitalet Horsens Målbeskrivelsen 2018 Godkendt den 04.05.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indledning

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-141-15

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesvejledning vi gør det godt eller?

Uddannelsesvejledning vi gør det godt eller? UKYL workshop Hovedvejlederens rolle og betydning for kvalitet i den lægelige videreuddannelse- Hvordan kan UKYL erne være med til at styrke hovedvejlederfunktionen på AUH Uddannelsesvejledning 2017 -

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001448 Afdelingsnavn Plastikkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital Besøgsdato

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen

Hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital 2013 Målbeskrivelsen Godkendt den 31.08.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsuddannelse i Gynækologi / Obstetrik Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler/ Hospitalsenhed Midt / Viborg Sygehus Målbeskrivelsen 2013

Introduktionsuddannelse i Gynækologi / Obstetrik Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler/ Hospitalsenhed Midt / Viborg Sygehus Målbeskrivelsen 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Gynækologi / Obstetrik Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler/ Hospitalsenhed Midt / Viborg Sygehus Målbeskrivelsen 2013 Godkendt den 02.03.2018 af Det Regionale

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling/regionshospitalet Holstebro, Sygehusenheden Vest Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling/regionshospitalet Holstebro, Sygehusenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling/regionshospitalet Holstebro, Sygehusenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 28.06.2019 Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsnr. 19. september 2014 1-30-72-27-10 Referat af møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002765 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato 29-05-2018 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Leder/ administrator - Læring i rollen som leder/administrator

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Leder/ administrator - Læring i rollen som leder/administrator Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001566 Afdelingsnavn Plastikkirurgisk afdeling Z Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato 08-01-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Arbejdspapir i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen i Akutmedicin i Region Nordjylland

Arbejdspapir i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen i Akutmedicin i Region Nordjylland Beskrivelse af kompetenceophold og fokuserede ophold i akutmedicinsk hoveduddannelse i Region Nordjylland Ansættelse som udgangspunkt i akutafdelinger i 60 måneder: 1) 18 mdr RH inkl. 6 mdr intern medicin

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Klinik Psykiatri Nord, Aalborg Universitetshospital 2016 Målbeskrivelse Godkendt den 23.06.2017

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i neurokirurgi ved Videncenter for Rygsygdomme Glostrup Hospital

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i neurokirurgi ved Videncenter for Rygsygdomme Glostrup Hospital Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i neurokirurgi ved Videncenter for Rygsygdomme Glostrup Hospital Revideret forår 2012 Indholdsfortegnelse: Formål.side 3 Subspecialet rygkirurgi...side 3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Introduktionsuddannelse i Neurokirurgi Neurokirurgisk afdeling NK Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2017

Introduktionsuddannelse i Neurokirurgi Neurokirurgisk afdeling NK Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2017 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Neurokirurgi Neurokirurgisk afdeling NK Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2017 Godkendt den 23.06.2017 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Uddannelse og læring skal flytte med 5-punktsplanen Lægelig Videreuddannelse på AUH 2016/17 Uddannelse og læring skal flytte

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002264 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Herlev Besøgsdato 08-06-2017 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktionsuddannelse i Intern medicin Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby 2013

Introduktionsuddannelse i Intern medicin Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Intern medicin Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby 2013 Godkendt den 08.02.2019 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indledning

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i klinisk onkologi Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.05.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark december 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002345 Afdelingsnavn Pædiatrisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato 23-11-2018 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002395 Afdelingsnavn Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsuddannelse i klinisk immunologi Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital 2016

Introduktionsuddannelse i klinisk immunologi Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital 2016 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i klinisk immunologi Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital 2016 Godkendt den 02.03.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indledning

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesplan for den lægelige videreuddannelse i Hæmatologisk klinik

Uddannelsesplan for den lægelige videreuddannelse i Hæmatologisk klinik Uddannelsesplan for den lægelige videreuddannelse i Hæmatologisk klinik Introduktion Senest to uger før ansættelse tilsendes et individuelt introduktionsprogram. Som udgangspunkt er der fem dages introduktion

Læs mere

LEDELSE AF UDDANNELSE I EN KLINISK VIRKSOMHED

LEDELSE AF UDDANNELSE I EN KLINISK VIRKSOMHED LEDELSE AF UDDANNELSE I EN KLINISK VIRKSOMHED PRÆSENTATION Speciallæge i anæstesiologi Master i sundhedsvidenskabelige uddannelser (MHPE) Phd om ledelse af uddannelse i kliniske afdelinger Leder af Pædagogisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse Mavetarmkirurgisk Afdeling / Aarhus Universitets Hospital og Almen praksis Målbeskrivelsen 2016

Klinisk Basisuddannelse Mavetarmkirurgisk Afdeling / Aarhus Universitets Hospital og Almen praksis Målbeskrivelsen 2016 Uddannelsesprogram Klinisk Basisuddannelse Mavetarmkirurgisk Afdeling / Aarhus Universitets Hospital og Almen praksis Målbeskrivelsen 2016 Godkendt den 07.08.2017 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen

Klinisk Basisuddannelse Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Klinisk Basisuddannelse Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen Godkendt den 27.04.2017 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM: Kardiologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 14. april 2016 Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk Referat Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Kardiologi Torsdag den 14. april 2016 kl. 14.00-16.00

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2018

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2018 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i Akutmedicin Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2018 Godkendt den 02.03.2018 af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Alb Ortopædkirurgisk område. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Alb Ortopædkirurgisk område. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002347 Afdelingsnavn Alb Ortopædkirurgisk område Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V/ Aarhus Universitets Hospital Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen

Klinisk Basisuddannelse Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V/ Aarhus Universitets Hospital Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Klinisk Basisuddannelse Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V/ Aarhus Universitets Hospital Almen Praksis 2016 Målbeskrivelsen Godkendt den 09.08.2017 af Det Regionale Råd for

Læs mere