2013 Udgivet den 22. maj maj Nr (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)"

Transkript

1 Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj maj Nr Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, som ændret ved 7 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og 13 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, ændres»de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene«til:»statsforvaltningen«. 2. I 5 a, stk. 4, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 3. I 11 a, stk. 6, udgår»det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller«. 4. Kapitel 7 ophæves affattes således:» 51. Ankestyrelsens afgørelser træffes 1) af styrelseschefen eller den, styrelseschefen overlader sine beføjelser til, eller 2) med medvirken af beskikkede medlemmer. Stk. 2. Når Ankestyrelsen træffer afgørelse med medvirken af beskikkede medlemmer, træffes afgørelsen af 1) styrelseschefen, vicestyrelseschefen, et antal ankechefer eller andre ansatte, som opfylder uddannelseskravet i stk. 3, og 2) medlemmer, der udpeges efter 52. Stk. 3. Styrelseschefen, vicestyrelseschefen og ankecheferne skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen. Deres ansættelsesområde er alene Ankestyrelsen.«6. 52, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Som medlemmer kan ikke udpeges personer, der tidligere i to fulde perioder har været beskikket som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.«7. Efter 52 indsættes før overskriften før 53:»Ankestyrelsens afgørelser 52 a. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, når det er fastsat ved lov, at sagerne kan påklages til Ankestyrelsen, jf. dog 52 c. Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over afgørelser, der er behandlet af Udbetaling Danmark, og hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 og 2 kan Ankestyrelsen i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkelig opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er særligt behov herfor, træffe en foreløbig afgørelse. Ankestyrelsen skal snarest muligt træffe en endelig afgørelse i sagen. Afgørelser på møder 52 b. I sager, der ikke er omfattet af 52 a, træffer Ankestyrelsen afgørelse på et møde, jf. dog 53, stk c. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag, der er omfattet af 52 a, stk. 1, har principiel eller generel betydning, træffes afgørelse i sagen på et møde efter reglerne om udvidet votering, jf. 55, stk. 2, nr. 1. Stk. 2. Ankestyrelsen kan i sager, som er omfattet af 52 a, stk. 1, beslutte, at afgørelse skal træffes på et møde eller ved skriftlig indstilling til medlemmerne, jf. 53, stk. 1-3.«8. I 53, stk. 1, indsættes før»ankestyrelsen«:»når«, og»hvori der«udgår. Social- og Integrationsmin., j.nr BS005551

2 21. maj Nr , stk. 4, ophæves , stk. 2, nr. 1, affattes således:»1) Sager, hvor Ankestyrelsen har besluttet, at sagen har principiel eller generel betydning, jf. 52 c, stk. 1.«11. 57, nr. 1, ophæves. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og affattes således:» 59. Styrelseschefen kan overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicestyrelseschefen, ankecheferne eller andre ansatte. Styrelseschefen kan fastsætte regler om vicestyrelseschefens og ankechefernes adgang til at overlade deres beføjelser efter lovgivningen til andre ansatte.« a affattes således:» 59 a. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, når det er fastsat ved lov, at sagerne kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag, som er omfattet af stk. 1, har principiel eller generel betydning, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse på et møde, jf. stk. 4. Stk. 3. Ankestyrelsen kan i sager, som er omfattet af stk. 1, beslutte, at afgørelse skal træffes på et møde i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. stk. 4, eller ved skriftlig indstilling til medlemmerne, jf. 59 d, stk. 6. Stk. 4. Ved behandlingen i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg deltager 2 ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. dog 59 d, stk. 5, og 1 medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra hver af følgende organisationer, jf. dog stk. 5: 1) KL (Kommunernes Landsforening). 2) Landsorganisationen i Danmark. 3) Dansk Arbejdsgiverforening. 4) Danske Handicaporganisationer. Stk. 5. Ved behandlingen af klager over afgørelser om ret til sygedagpenge eller ret til orlov og dagpenge ved barsel til søfarende deltager i stedet for de 2 medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening, 2 medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende. Stk , stk. 4, 51, stk. 3, 52 a, stk. 3, 57, 59, 60 og 66-70, 72, stk. 1 og 7, og 74 finder anvendelse på behandling af klager efter stk. 1-3.«14. I 59 b, stk. 1, ændres»beskæftigelsesankenævnene«til:»kommunalbestyrelsen«. 15. I 59 b, stk. 4, ændres»jf. dog stk. 5 og 6«til:»jf. dog stk. 5-7« b, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 5. Ved behandlingen af klager over afgørelser om tilskud til kost og logi og tilbagebetaling efter 31 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og over afgørelser om ret til selvvalgt uddannelse inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt over afgørelser om godtgørelse for tab af indtægt, godtgørelse udbetalt til arbejdsgiveren, godtgørelse under lovlig konflikt, befordringstilskud og tilbagebetaling efter 19 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse deltager foruden medlemmerne nævnt i stk. 4 yderligere 1 medlem, som har særlig sagkundskab inden for disse områder, og som udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra børneog undervisningsministeren. Stk. 6. Ved behandlingen af klager over afgørelser om ret til selvvalgt uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse samt videregående uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager foruden medlemmerne nævnt i stk. 4 yderligere 1 medlem, som har særlig sagkundskab inden for området, og som udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.«stk bliver herefter stk I 59 b, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres»jf. dog stk. 7 og 8«til:»jf. dog stk. 8 og 9«. 18. I 59 b, stk. 7, der bliver stk. 8, stk. 8, der bliver stk. 9, og stk. 9, der bliver stk. 10, ændres»omfattet af stk. 6, 2. pkt.«til:»omfattet af stk. 7, 2. pkt.«19. I 59 b, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres»medlemmerne i stk. 6«til:»medlemmerne i stk. 7«. 20. I 59 b, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres»medlemmerne i stk. 6«til:»medlemmerne i stk. 7«. 21. I 59 b, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres»repræsentanterne i stk. 7 og 8«til:»Repræsentanterne i stk. 8 og 9«. 22. I 59 b, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres» 51, stk. 2, 57, nr. 2«til:» 51, stk. 3, 57, nr. 1«. 23. I 59 c, stk. 1, ændres»og 59 b, stk. 4-6«til:»og 59 b, stk. 4-7« c, stk. 3, nr. 1, ophæves. Nr. 2-5 bliver herefter nr I 59 c, stk. 4, ændres»uagtet stk. 3, nr. 5,«til:»uagtet stk. 3, nr. 4,«. 26. I 59 d, stk. 1, ændres»jf. dog stk. 6«til:»jf. dog stk. 6 og 59 a, stk. 1«. 27. I 59 d, stk. 2, ændres»og 59 b, stk. 4-8«til:»og 59 b, stk. 4-9«.

3 21. maj Nr I 59 d, stk. 5, ændres»eller 59 b, stk. 4-8«til:»eller 59 b, stk. 4-9« , stk. 1, affattes således:»når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets, afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.«30. I 60, stk. 2, ændres»beskæftigelsesankenævnet«til:»ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg« a ophæves. 32. I 61, 1. pkt., ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«, og 2. pkt. ophæves ophæves. 34. I 65, stk. 1, 1. pkt., ændres»kommunen«til:»kommunalbestyrelsen«, og»de sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 35. I 66, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:»social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i genvurderingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«36. I 67, stk. 1, 1.pkt., udgår»det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og«, og 2. pkt. ophæves. 37. I 67, stk. 2, 1. pkt., ændres»formanden for det sociale nævn eller formanden for beskæftigelsesankenævnet og chefen for Ankestyrelsen«til:»Styrelseschefen«. 38. I 68, stk. 1, udgår», de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene«, og»uafhængige«ændres til:»uafhængig«. 39. I 68, stk. 2, udgår»og nævnenes«. 40. I 69 udgår»det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og«. 41. I 70, 1. pkt., udgår»og nævnenes«, og i 2. pkt. ændres»forretningsordenerne«til:»ankestyrelsens og Beskæftigelsesudvalgets forretningsordener«. 42. Overskriften før 71 ophæves ophæves. 44. I 72, stk. 4, udgår»og det sociale nævn«. 45. I 72, stk. 5, 2. pkt., ændres»det sociale nævn«til:»statsforvaltningen«. 46. To steder i 72, stk. 7, udgår»eller nævnet« affattes således:» 76. Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentrene og vejleder om praksis.«48. I 77 udgår»eller nævnenes« ophæves affattes således:» 79. Ankestyrelsen kan som led i sine opgaver efter 76 indhente sager til gennemsyn. Oplysninger om afgørelser kan indhentes i såvel skriftlig som elektronisk form.«51. I 79 a, stk. 1, udgår»og nævnenes«. 52. I 79 a, stk. 2, 1. pkt., udgår»eller det nævn, der har foretaget en undersøgelse som nævnt i stk. 1,«. 53. To steder i 79 a, stk. 2, udgår»eller nævnet« , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Udvalget har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at foretage. Udvalget skal desuden rådgive Ankestyrelsen om kriterier for udvælgelse af de klagesager, der kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer, jf. 52 c, stk. 2, og 59 a, stk. 3. Stk. 3. Ankestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en redegørelse til udvalget om sagsbehandlingen i klagesager over kommunalbestyrelsens afgørelser, jf. 52 a, stk. 1, og 59 a, stk. 1.«55. I 81, nr. 4, ændres»funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,«til:»Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og«, i nr. 5 ændres»danske Handicaporganisationer og«til:»danske Handicaporganisationer.«, og nr. 6 ophæves. 56. I 82 ændres»kommunalbestyrelserne,«til:»kommunalbestyrelserne og«, og», beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn«udgår. 2 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, som ændret ved 12 i lov nr af 23. december 2012, 1 i lov nr af 23. december 2012 og lov nr. 326 af 23. marts 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, 3. pkt., ændres»de sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 2. I 129, stk. 1 og 3, og to steder i stk. 5 ændres»det sociale nævn«til:»statsforvaltningen«. 3. I overskriften før 131 ændres»det sociale nævns«til:»statsforvaltningens«. 4. I 131, stk. 1, 1. pkt., ændres»det sociale nævn«til:»statsforvaltningen«.

4 21. maj Nr I 131, stk. 1, 2. pkt., ændres»nævnets«til:»statsforvaltningens« , stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»klagen kan indbringes for statsforvaltningen, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne i 66-69, 70, 1. pkt., og 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse ved indbringelse af klager for statsforvaltningen.«7. I overskriften før 133 ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 8. I 133, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., 137 d, stk. 6, 142, stk. 8, 166 og 167, stk. 1-4, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 9. Overskriften før 134 ophæves. 10. I 134, stk. 1, ændres»det sociale nævns«til:»statsforvaltningens«. 11. I 134, stk. 3, ændres»det sociale nævns godkendelse og det sociale nævns«til:»statsforvaltningens«. 12. I 134, stk. 4, ændres» 63 og 66«til:» 66«. 3 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2012, som ændret ved 3 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 53, stk. 2, 1. pkt., ændres»beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«2. I 53, stk. 2, 3. pkt., ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen« , stk. 4 og 5, ophæves. 4 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 29. august 2012, foretages følgende ændringer: 1. 12, stk. 1, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 19. april 2013, som ændret ved lov nr af 28. december 2011 og 11 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 50, stk. 1, indsættes efter»påklages«:»til Ankestyrelsen«. 2. I 50, stk. 3, ændres»beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«6 I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 19. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 49, stk. 1, indsættes efter»påklages«:»til Ankestyrelsen«. 2. I 49, stk. 3, ændres»beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«7 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 218 af 5. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. I 73 ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 8 I lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2010, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 3, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. Beskæftigelsesministeriet 9 I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010 og senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. Afsnit VI ophæves a, stk. 6, affattes således:»stk. 6. Uenighed om afholdelsen af udgifter efter stk. 5 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af kommunen, regionen eller vedkommende statslige myndighed.«3. I 67, stk. 1, ændres»regionen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn«til:»regionen og Ankestyrelsen« ophæves.

5 21. maj Nr I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: , stk. 1, affattes således:»jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes retssikkerhed og administration på det sociale område.«2. To steder i 128, stk. 2, to steder i 128, stk. 3, og i 128, stk. 4, ændres»beskæftigelsesankenævnet«til:»ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kommunens afgørelser om fleksløntilskud efter 70 f og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter 70 g, stk. 5, efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«11 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændring: affattes således:» 98. Kommunens afgørelser efter denne lov bortset fra afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. 52 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. Kommunens henvisning til andre aktører efter 47 a kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 4. Andre aktørers afgørelse, jf. 47 a, kan inden 4 uger indbringes for kommunen.«12 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012, som ændret ved 15 i lov nr. 326 af 11. april 2012, 5 i lov nr. 928 af 18. september 2012, lov nr af 23. december 2012, 5 i lov nr af 23. december 2012 og 3 i lov nr. 357 af 9. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 72, stk. 2, 2. pkt., ændres»beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen«2. 77 affattes således:» 77. Kommunens afgørelser efter denne lov og kommunens henvisning til andre aktører efter 19 kan indbringes retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Andre aktørers afgørelse, jf. 19, kan inden 4 uger indbringes for kommunen.«13 I lov nr. 473 af 30. maj 2012 om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., som ændret ved 10 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændring: affattes således:» 13. Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«14 I lov nr af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, foretages følgende ændring: affattes således:» 24. Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«15 I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009, som ændret ved 5 i lov nr. 431 af 28. april 2010 og 4 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer: a, stk. 1, affattes således:»klage over afgørelser i jobcenteret om støtte til personlig assistance til handicappede i erhverv efter kapitel 3 og om personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4 kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes retssikkerhed og administration på det sociale område.«2. I 17 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»beskæftigelsesankenævnet«3. I 17 a, stk. 3, ændres»beskæftigelsesankenævnet«til:»ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«, og»ankenævnet«til:»udvalget«.

6 21. maj Nr I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret senest ved 7 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 37, stk. 1, affattes således:»kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes retssikkerhed og administration på det sociale område.«2. I 37, stk. 2, ændres»ankestyrelsen«til:»ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«. 17 I lov nr af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og senest ved 1 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 12, stk. 1, affattes således:»kommunens afgørelser efter 4, stk. 1, 5, 6, stk. 1, 8, 9, 11, stk. 1, nr. 2 og 3, og 15, stk. 5, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«2. I 12, stk. 2, ændres»beskæftigelsesankenævnet og Arbejdsdirektoratet«til:»Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsskadestyrelsen«. 3. I 12, stk. 2, nr. 1, og 13 ændres»beskæftigelsesankenævnet«4. I 12, stk. 2, nr. 2, ændres»arbejdsdirektoratet«til:»arbejdsskadestyrelsen«. 18 I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2005, som ændret bl.a. ved 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og senest ved 12 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændring: 1. I 17 ændres»beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10«til:»Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. 59 a«. Ministeriet for Børn og Undervisning 19 I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 275 af 5. april 2011, 2 i lov nr. 558 af 18. juni 2012 og lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændring: 1. I 97 ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 20 I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret senest ved lov nr. 212 af 4. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. I 51, stk. 6, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. 21 I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved 22 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 3, ændres»det sociale nævn«til:»ankestyrelsen«. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 22 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, som ændret senest ved 1 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 58 c, 1. pkt., udgår»henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, der har truffet afgørelsen, hører under, og«. 2. I 58 c, 2. pkt., ændres» 57«til:» 57, nr. 1,«. 3. I 178 a, stk. 1, udgår», det sociale nævns«. 23 I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 24 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og 2 i lov 1097 af 28. november 2012, foretages følgende ændring: 1. I 4, 2. pkt., ændres»det sociale nævn, som opholdskommunen hører under«til:»ankestyrelsen«. 24 I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 9, 1. pkt., udgår»henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under, og«. 2. I 17, stk. 9, 2. pkt., ændres» 57«til:» 57, nr. 1,«. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 25 Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

7 21. maj Nr Stk. 1. Sager, der er indbragt for de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs 1. Stk. 2. I sager, hvor Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har modtaget en anmodning om at optage en klage til behandling efter 59 a, stk. 2, eller 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvor beslutning om, hvorvidt afgørelsen opfylder betingelserne for at kunne blive behandlet i Ankestyrelsen endnu ikke er truffet ved denne lovs ikrafttræden, træffes beslutningen herom efter de hidtil gældende bestemmelser i 57, nr. 1, jf. 59 a og 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sager, der optages til behandling efter 1. pkt., behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs 1. Stk. 3. Sager, som Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden har optaget til behandling efter 59 a, stk. 2, eller 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvori der endnu ikke er truffet afgørelse ved denne lovs ikrafttræden, behandles af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter kapitel 9, 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved denne lovs 1. Givet på Amalienborg, den 21. maj 2013 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Karen Hækkerup

Forslag. Lovforslag nr. L 158 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 158 Folketinget Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v.

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

2013 Udgivet den 9. august a. 3.

2013 Udgivet den 9. august a. 3. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. august 2013 8. august 2013. Nr. 983. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Herved bekendtgøres lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1019 af 23/09/2014 Udskriftsdato: 12. september 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014-7128 Senere

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-7709 Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Orientering om nye bekendtgørelser pr. 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område I medfør af 2, stk. 3, 9, stk. 4, 37 a, stk. 4, 66, stk. 2, 74, 84, 86 og 87, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

L 156 Forslag »

L 156 Forslag » Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1 709 af 03/07 2009. Bek. om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Nr. 709 af 3. juli 2009 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1020 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7542 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1128 af 24/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4664 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 722 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 227 af 11/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-6988 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1345 af 23/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-6024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Lov om ændring af lov om psykologer m.v. LOV nr 190 af 27/02/2017 Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften LBK nr 924 af 17/06/2017

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1096 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-4918 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven LOV nr 1530 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-1765 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 380 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6297 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 140 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2015 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser

Læs mere

Ændringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område er nærmere beskrevet nedenfor:

Ændringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område er nærmere beskrevet nedenfor: Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og eskæftigelsesudvalgets område Sort: Vedtaget af den 22.12.2010 Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = nstiller H = Høring 0 Generelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Lov om regional statsforvaltning

Lov om regional statsforvaltning Document created from https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10070 (accessed 18 Feb 2013) LOV nr 542 af 24/06/2005 Gældende (Statsforvaltningsloven) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs-

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Kommunaludvalget Christiansborg

Kommunaludvalget Christiansborg Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt Kommunaludvalget Christiansborg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften LBK nr 700 af 18/06/2013

Læs mere

Delegation fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til borgmesteren og til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Delegation fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til borgmesteren og til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation BILAG 1 Delegation fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til borgmesteren og til Beskæftigelses-

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område SU = ørne- og Skoleudvalget Delegationsplan for Erhvervs- og eskæftigelsesudvalgets område = eslutter Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og eskæftigelsesudvalgets område Sort: Vedtaget af den 22.12.2010

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere