ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN)"

Transkript

1 ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN) Rev. 0 December 2006

2 1. Indledning Bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg (arbejdstidsbekendtgørelsen) er fortsat gældende under den nye offshoresikkerhedslov (lov nr af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter). Offshoresikkerhedsloven afløser lov om visse havanlæg fra Bekendtgørelsen gennemfører EU-direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Direktivet er en sammenskrivning af de to arbejdstidsdirektiver, 93/104/EF og 2000/34/EF, som fastsætter regler om de minimale daglige hvileperioder, fridøgn og årlige ferier, om pauser og om den maksimale ugentlige arbejdstid, samt om visse aspekter i forbindelse med natarbejde, skifteholdsarbejde og arbejdsrytme. Denne vejledning uddyber reglerne i arbejdstidsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens regler gælder alle ansatte 1, der er beskæftiget med offshorearbejde, uanset om de f.eks. er ansat af den driftsansvarlige virksomhed (ofte også operatøren) eller en entreprenør, medmindre de er undtaget i henhold til 2 i arbejdstidsbekendtgørelsen (ledelsesfunktioner eller arbejde af særlig selvstændig karakter, se afsnit 4.3 og 4.4). 2. Minimumsregler Med direktivet er der fastsat fælles minimumsregler for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Det betyder, at arbejdstidsregler m.v. fastsat af myndighederne i de enkelte lande i EU ikke kan gå under niveauet fastsat i direktivet. Det samme er tilfældet for overenskomstaftaler og for individuelle arbejdsaftaler. Endvidere fastsættes det i direktivet, at sådan lovgivning og aftaler ikke kan gå under det generelle niveau, der gennem lovgivning eller aftaler var fastlagt før direktivets gennemførelse. 3. Hovedprincipper Hovedprincipperne for tilrettelæggelsen af arbejde på offshoreanlæg er som anført i det følgende. 3.1 Forsvarlighedsprincippet Der skal under hensyn til varigheden af offshoreperioden og den daglige arbejdstid gives den ansatte rimelige muligheder for hvileperioder, fridøgn og pauser, der er afpasset efter arbejdspladsens og den ansattes særlige forhold med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. 4 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Hvorvidt dette er opfyldt, må bero på en konkret vurdering af alle relevante forhold under hensyn til de gældende regler for arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, indkvarteringsfaciliteter 1 I bekendtgørelsen anvendes både betegnelsen ansatte og arbejdstager. Disse begreber dækker det samme og betegnelsen ansatte vil blive anvendt i denne vejledning.

3 m.v. Vedrørende indkvarteringsfaciliteter fremgår det af offshoresikkerhedslovens 38, stk. 3, at disse skal være indrettet således, at de ansatte har mulighed for uforstyrret hvile og restitution med henblik på, at de kan varetage deres arbejdsopgaver på fuldt forsvarlig vis. Specielt skal fremhæves, at for ledere og specialister, der i medfør af bekendtgørelsens 2, nr. 1 og 2, se afsnit 4.3 og 4.4, er undtaget fra bestemmelserne om offshoreperiodens varighed, hvileperioder, pauser, maksimal ugentlig arbejdstid og fridøgn, vil der fortsat være krav om hvileperioder, friperioder og pauser, som fastsættes ud fra forsvarlighedsprincippet. 3.2 Arbejdstiden Arbejdstiden er det tidsrum, hvor den ansatte er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver, jf. 3, nr. 1, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Tidsrummet på et offshoreanlæg, hvor den ansatte ikke udfører sin beskæftigelse, anses ikke for arbejdstid. Transporten til og fra offshoreanlægget i helikopter anses for arbejdstid. Til arbejdstid regnes også de kurser, der i henhold til lovgivningen skal finde sted i arbejdstiden, som fx arbejdsmiljøkurser. Endvidere regnes øvrige kurser som arbejdstid, hvis disse kurser er tjenstligt pålagte af arbejdsgiveren. 3.3 Offshoreperiodens begyndelse og afslutning Offshoreperioden er det tidsrum, hvor den ansatte befinder sig på et offshoreanlæg, samt rejsetiden mellem offshoreanlægget og land, jf. 3, nr. 4, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Offshoreperiodens og arbejdstiden anses for påbegyndt på check-in tidspunktet i helikopterterminalen i Esbjerg Lufthavn eller anden transportterminal. Tilsvarende anses offshoreperioden og arbejdstiden for afsluttet på det tidspunkt ved tilbagekomsten til en af førnævnte terminaler, hvor den ansatte ikke længere er til arbejdsgiverens rådighed. 3.4 Offshoreperiodens varighed Offshoreperioden må højst være 28 døgn, jf. 6, stk. 4, i arbejdstidsbekendtgørelsen. 3.5 Hvileperiode (11-timers reglen) Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer, regnet fra offshoreperiodens start, jf. 5 i arbejdstidsbekendtgørelsen og afsnit Pauser En arbejdstager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses, jf. 7 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Pausen placeres ifølge 7 efter de regler, der er normale for arbejdsstedet for tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 3

4 3.7 Maksimal ugentlig arbejdstid Den samlede ugentlige arbejdstid, inkl. overarbejde, beregnet som et gennemsnit over 12 måneder må ikke overstige 48 timer, jf. 6, stk. 1, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Det maksimale antal arbejdstimer pr. 12 måneder er således 47 x 48 timer = 2256 timer. Årlig betalt ferie, dvs. de 5 uger, der er fastsat i ferieloven, samt perioder med sygeorlov medregnes ikke, jf. 6, stk. 3, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Særlige feriefridage medregnes, idet disse er aftalte, ikke lovfastsatte, og kan konverteres til betaling. Såfremt den ansatte er beskæftiget mindre end 12 måneder, regnes referenceperioden fra det tidspunkt, ansættelsesforholdet blev påbegyndt. 3.8 Fridøgn De ansatte skal have mindst 3 sammenhængende fridøgn for hver 14 dage, offshoreperioden varer, jf. 6, stk. 2, i arbejdstidsbekendtgørelsen, dvs. 3 dage efter en 14 dages offshoreperiode, 4½ dag efter en 3-ugers offshoreperiode og 6 dage efter en 4 ugers offshoreperiode. 3.9 Natarbejdere En natarbejder defineres som dels en ansat, der normalt udfører arbejde mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid mellem kl.00:00 og 07:00, dels en ansat, der udfører arbejde mellem kl. 00:00 og 07:00 i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder, jf. 3, nr. 5 og 6, i arbejdstidsbekendtgørelsen. De ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, før de påbegynder beskæftigelse som natarbejder, og derefter skal en sådan helbredskontrol tilbydes regelmæssigt med højst 3 års mellemrum, jf. 9 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Helbredsundersøgelsen skal finde sted i henhold til de gældende regler herfor. Energistyrelsen kan oplyse nærmere herom. Således skal helbredskontrollen foretages af en arbejdsmedicinsk klinik eller afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige. Helbredskontrollen kan foretages af den ansattes egen praktiserende læge eller af en af arbejdsgiveren til formålet udpeget læge, hvis den pågældende læge opfylder kravet til lignende sagkyndige. Ved gratis forstås, at helbredskontrollen sker uden udgift for den ansatte eller tab af indtægt. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at helbredskontrollen så vidt muligt foregår i den ansattes arbejdstid. Det er frivilligt, om den ansatte vil tage mod tilbuddet om helbredskontrol. Side 4

5 Der er særlige helbredsrisici forbundet med natarbejde,, 2 som for eksempel søvnproblemer, mavetarmforstyrrelser, øget risiko for stress og hjerte-kar-sygdomme. Formålet med helbredskontrollen er at finde frem til de gener eller symptomer, som kan sættes i forbindelse med natarbejde. Hvis det viser sig, at der er helbredsproblemer, der skyldes natarbejdet, skal medarbejderen overføres til dagarbejde, som passer til dem, såfremt det er muligt, jf. 8 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Påvisning af sådanne helbredsproblemer skal ske i form af en udtalelse fra en læge, fx egen praktiserende læge, speciallæge eller en arbejdsmedicinsk klinik. På Arbejdsmiljøinstituttets webportal findes der en række links til oplysninger om natarbejde. 4. Undtagelser fra hovedprincipperne, der ikke kræver aftale. Herved forstås de undtagelser fra hovedprincipperne, jf. afsnit 3, som ensidigt kan fastsættes af arbejdsgiveren, og som ikke kræver aftale mellem parterne i modsætning til fravigelser omtalt i afsnit Uforudsete begivenheder I henhold til 10, stk. 1, i arbejdstidsbekendtgørelsen kan hovedprincipperne i afsnittene om offshoreperiodens varighed, hvileperiode, pause og maksimal ugentlig arbejdstid fraviges, når naturomstændigheder, ulykker eller overhængende fare for ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder udenfor arbejdsgiverens indflydelse forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift. Fravigelsen kan ske i det omfang, det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet. Omstændighederne skal være uden for arbejdsgiverens indflydelse og være usædvanlige og uforudsigelige. Endvidere ville konsekvenserne af omstændighederne ikke kunne have været afværget selv med den største omhu. 3 Fravigelserne skal registreres i en form, der er tilgængelig for Energistyrelsen, jf. 10, stk. 3 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Registreringen kan ske enten på papir eller elektronisk. 4.2 Offshore medics og andre med sundhedsmæssig uddannelse I henhold til 10, stk. 2, i arbejdstidsbekendtgørelsen kan hovedprincipperne i afsnit om offshoreperiodens varighed, hvileperioder, pauser og maksimal ugentlig arbejdstid fraviges for ansatte, der udfører behandling og pleje af personer, i det omfang det er nødvendigt. På bemandede offshoreanlæg er der etableret en sundhedstjeneste, jf. kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2006 om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven med offshore medics eller andre med sundhedsmæssig uddannelse, der udfører denne funktion. 2 Arbejdsmiljøportalen: 3 Arbejdstidsdirektivets art. 17, stk. 3, litra f, jf. rammedirektivets art. 5, stk. 4. Side 5

6 Fravigelserne skal registreres i en form, der er tilgængelig for Energistyrelsen, jf. 10, stk. 3, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Registreringen kan ske enten på papir eller elektronisk. 4.3 Kompenserende hvileperiode Når hvileperioden udskydes eller nedsættes i de i afsnit 4.1 og 4.2 nævnte situationer, skal der ydes kompenserende hvileperiode, der som hovedregel skal finde sted umiddelbart efter arbejdet, eller, hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at yde kompenserende hvileperiode 4, passende beskyttelse, jf. 10, stk. 4, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Passende beskyttelse kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde. 4.4 Ledere Principperne i afsnit om offshoreperiodens varighed, hvileperioder, pauser, maksimal ugentlig arbejdstid og fridøgn omfatter ikke ansatte på offshoreanlæg, som udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art, og som ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsrytme, jf. 2, nr. 1, i arbejdstidsbekendtgørelsen. Anlægschefen på faste offshoreanlæg, samt på borerigge (OIM), anses umiddelbart for at opfylde ovenstående kriterium. For så vidt angår øvrige ledere, som fx toolpusher og driftsmestre, vil det bero på en konkret vurdering, hvorvidt vedkommende opfylder ovenstående kriterium, fx udfra kontrakter, arbejdssituation, om der er dublering for vedkommende, osv. 4.5 Specialister Ansatte, der på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling, er ikke omfattet af afsnit om offshoreperiodens varighed, hvileperioder, pauser, maksimal ugentlig arbejdstid og fridøgn, jf. 2, nr. 2 i arbejdstidsbekendtgørelsen. Sådanne ansatte er typisk kendetegnet ved, at arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke kan måles og/eller fastsættes på forhånd, eller at de ansatte selv kan fastsætte den, samt at de ansatte har beføjelse til at træffe selvstændige beslutninger. Eksempler herpå er specialister, der kaldes ud til et offshoreanlæg for at udføre bestemte opgaver, der er karakteriseret ved kortvarigt, men intensivt arbejde, fx logning af brønde. 4.6 Dispensation I henhold til 13 i arbejdstidsbekendtgørelsen kan Energistyrelsen i særlige tilfælde tillade fravigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, i det omfang det er foreneligt med direktivet. 4 I usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt at yde sådan tilsvarende kompenserende hvileperiode, jf. artikel 17, stk. 2, i EU-direktiv 2003/88/EF. Side 6

7 5. Regler for aftaler om fravigelse af daglig hviletid 5.1 Generelt I henhold til 11, stk. 1 og 2, i arbejdstidsbekendtgørelsen kan den daglige hvileperiode på 11 timer i begrænset omfang udskydes eller nedsættes a) gennem aftale mellem vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation (kollektive aftaler). Svarende til niveauet fastsat i hidtidige regler (sikkerhedsbekendtgørelsens 35, stk. 1), jf. afsnit 2, kan den daglige hviletid højst nedsættes til 8 timer, eller b) ved aftale i det enkelte ansættelsesforhold mellem ansatte, der ikke er omfattet af en kollektiv aftale, og den pågældendes arbejdsgiver. Nedsættelsen kan højst være til 8 timer. Aftalen skal ikke godkendes af Energistyrelsen. Aftaler efter b) skal for at være gyldige indgås skriftligt, jf. 12, stk. 1, i arbejdstidsbekendtgørelsen, fx som en del af den enkeltes ansættelseskontrakt. De kan opsiges med det varsel, der er gældende for det pågældende ansættelsesforhold, jf. 12, stk. 2, i arbejdstidsbekendtgørelsen. 5.2 Begrænset omfang Af 11, stk. 1 og 2, i arbejdstidsbekendtgørelsen, jf. afsnit 5.1 ovenfor, fremgår det, at hviletiden kun kan udskydes eller nedsættes i begrænset omfang. Begrænsningen i, hvor ofte og i hvilket omfang hviletiden kan udskydes eller nedsættes, fastsættes ud fra, at udskydelsen eller nedsættelserne samlet set er fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, at der er plads til det ekstra overarbejde, som nedsættelsen af hviletiden er forårsaget af, inden for den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer i gennemsnit. Begrænsningen i, hvor ofte og i hvilket omfang hviletiden kan udskydes eller nedsættes i løbet af en offshoreperiode, skal primært fastsættes gennem kollektive aftaler, se a) i afsnit 5.1, under iagttagelse af ovennævnte hensyn. Begrænsningen fastsat i de individuelle aftaler, se b) i afsnit 5.1, skal som udgangspunkt følge de kollektive aftaler indenfor samme arbejdsområde. Eksempelvis skal begrænsningen for at nedsætte hviletiden til 8 timer for elektrikere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, fx på et udenlandsk mobilt offshoreanlæg, som udgangspunkt følge den begrænsning, der er aftalt kollektivt for elektrikere på andre mobile offshoreanlæg. Ved vurdering af, om udskydelse eller nedsættelse af hviletiden har fundet sted i begrænset omfang, vil Energistyrelsen lægge nedenstående regneeksempler til grund. De kan fraviges i tilfælde, hvor styrelsen vurderer, at konkret aftalte nedsættelser opfylder de to ovenfor nævnte betingelser. Der regnes med en arbejdstid på 12 timer, efterfulgt af 12 timers hvile pr. 24 timer. Side 7

8 Såfremt transporttiden til og fra offshoreanlæggene ikke er indregnet i de i nedenstående eksempler nævnte tidsrum, skal der ved beregning af overskydende tid til nedsættelse af hvileperioder samt kursusaktiviteter tages hensyn hertil. Under andre omstændigheder vil der, efter en konkret vurdering, kunne lægges andre tal til grund. a) 14 dages offshoreperiode - en person arbejder 2 uger og holder herefter fri i 3 uger: Her arbejder man normalt 14 gange 12 timer = 168 timer. På et år er der 52/(2 + 3) = 10,4 offshoreperioder, således at man arbejder 1747,2 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 1747,2 timer = 508,8 timer i en 12 måneders periode svarende til 48,9 timer ekstra på en offshoreperiode. Arbejder man 13 timer pr. dag, hvorved 11-timers reglen stadig overholdes, arbejder man 14 gange 13 timer = 182 timer, svarende til 1892,8 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 1892,8 timer = 363,2 timer i en 12 måneders periode svarende til 34,9 timer ekstra på en offshoreperiode. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til 8 timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til 8 timer bør ud fra et forsvarlighedshensyn højst finde sted 2-3 gange på en offshoreperiode. Nedsættelser til 9 eller 10 timer kan aftales 4 eller flere gange i løbet af offshoreperioden, dog ikke hver dag. Alle nedsættelser skal være jævnt fordelt over 14 dages perioden. b) 14 dages offshoreperiode en person arbejder 2 uger og holder derefter fri i 4 uger: Her arbejder man normalt 14 gange 12 timer = 168 timer. På et år er der 52/(2 + 4) = 8 2/3 offshoreperioder, således at man arbejder 1456 timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 1456 timer = 800 timer i en 12 måneders periode svarende til 92,3 timer ekstra på en offshoreperiode. Arbejder man 13 timer pr. dag, hvorved 11-timers reglen stadig overholdes, arbejder man 14 gange 13 timer = 182 timer, svarende til 1577,3 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 1577,3 timer = 678,7 timer i en 12 måneders periode svarende til 78,3 timer ekstra på en offshoreperiode. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til 8 timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til 8 timer bør ud fra et forsvarlighedshensyn højst finde sted 2-3 gange på en offshoreperiode. Side 8

9 Nedsættelser til 9 eller 10 timer kan aftales 4 eller flere gange i løbet af offshoreperioden, dog ikke hver dag. Alle nedsættelser skal være jævnt fordelt over 14 dages perioden. c) 21 dages offshoreperiode - en person arbejder 3 uger og holder herefter 3 uger fri: Her arbejder man normalt 21 gange 12 timer = 252 timer. På et år er der 52/(3 + 3) = 8,7 offshoreperioder, således arbejder man 2184 timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 2184 timer = 72 timer i en 12 måneders periode svarende til 8,3 timer på en offshoreperiode. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til 8 timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til 8 timer kan, for at overholde den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer, højst finde sted 18 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt 2 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være 12 timer. Alternativt kan mindre nedsættelser af den daglige hvileperiode, f. eks. til hhv. 9 eller 10 timer, højst finde sted hhv. 24 eller 36 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt 3-4 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alternativt vil en daglig hvileperiode på 11 timer højst kunne ske 72 gange i løbet af et kalenderår, svarende til ca. 8 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alle nedsættelser af hvileperioden skal være jævnt fordelt over offshoreperioden. Det kræver således en nøje kontrol med arbejdstiden for at sikre overholdelse af den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer. d) 28 dages offshoreperiode - en person arbejder 4 uger og holder herefter 4 uger fri: Her arbejder man 28 gange 12 timer = 336 timer. På et år er der 52/(4 + 4) = 6,5 offshoreperioder, således arbejder man 2184 timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maximalt kan arbejde offshore i 2256 minus 2184 timer = 72 timer i en 12 måneders periode svarende til 8,3 timer på en offshoreperiode. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til 8 timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til 8 timer kan, for at overholde den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer, højst finde sted 18 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt 3 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Side 9

10 Alternativt kan mindre nedsættelser af den daglige hvileperiode, f. eks. til hhv. 9 eller 10 timer, højst finde sted hhv. 24 eller 36 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt 4-6 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alternativt vil en daglig hvileperiode på 11 timer højst kunne ske 72 gange i løbet af et kalenderår, svarende til ca. 11 gange på en offshoreperiode. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alle nedsættelser af hvileperioden skal være jævnt fordelt over offshoreperioden Det kræver således en nøje kontrol med arbejdstiden for at sikre overholdelse af den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer. 5.3 Kompenserende hvileperiode. Når hvileperioden udskydes eller nedsættes, skal der ydes kompenserende hvileperiode eller, hvis dette undtagelsesvist ikke er muligt 5, passende beskyttelse, jf. 11, stk. 3, i arbejdstidsbekendtgørelsen, efter de i afsnit 4.3. anførte retningslinier. 6. Pligter Af 11, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven fremgår det, at anlægschefen skal sørge for, at anlægget drives i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. også for at reglerne i arbejdstidsbekendtgørelsen overholdes. Det er de enkelte arbejdsgivere, der skal sørge for, at risikoen for de ansatte nedbringes så meget som det er rimeligt praktisk muligt, jf. 10 i offshoresikkerhedsloven, dvs. også de risici, der hidrører fra arbejdstidsforholdene, fx natarbejde. Således er der både hos anlægschefen og den enkelte arbejdsgiver et ansvar for, at arbejdstidsreglerne vedrørende offshorearbejde overholdes, og at det samlede antal arbejdstimer offshore, inkl. overarbejde, på maximalt 2256 timer i en 12 måneders periode for den enkelte ansatte ikke overskrides. 7. Egenkontrol I henhold til 20 i offshoresikkerhedsloven skal den driftsansvarlige virksomhed etablere og vedligeholde et ledelsessystem for sikkerhed og sundhed, der sikrer og dokumenterer, at lovgivningen følges. Heraf følger, at der i den driftsansvarlige virksomheds ledelsessystem skal fastsættes procedurer el. lign., der sikrer og dokumenterer, at arbejdstidsbekendtgørelsen overholdes med de muligheder for fravigelse, der følger af denne vejledning. 5 I usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt at yde sådan tilsvarende kompenserende hvileperiode, jf. artikel 17, stk. 2, i EU-direktiv 2003/88/EF. Side 10

11 F.eks. skal det af ledelsessystemet fremgå, hvorledes arbejdstiden er tilrettelagt for de enkelte grupper af ansatte, samt hvor og af hvem registrering af afvigelser som nævnt i afsnit finder sted. Endvidere skal ledelsessystemet sikre og dokumentere, at reglerne om tilbud om helbredskontrol efterleves. 8. Energistyrelsens rolle Energistyrelsen skal ikke godkende eller tillade afvigelser fra hovedprincipperne i afsnit 3, men kan meddele dispensation, jf. afsnit 4.5. Herudover fører Energistyrelsen tilsyn med om reglerne overholdes. Side 11

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter Regler om arbejdstid, herunder krav til maksimal ugentlig arbejdstid, daglige hvileperioder, friperioder og natarbejde. Vejledningen omhandler offshoresikkerhedslovens

Læs mere

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Vejledning om arbejdstidsregler i offshoresektoren Rev. 1 Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2004 J.nr. APV2112-128236 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN Sikkerhedsinstruk.: SI 37 Udgave-Dato 00-12.07.99 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. NEH/994 Godkendt

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET Design: www.specialproduction.dk Tryk: Hafnia Tryk A/S Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf 33 63 20 00 Fax 33 63 21 00 www.danskmetal.dk metal@danskmetal.dk HVILETIDS-

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter Opdateret april 2018 Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om ansvar og pligter virksomhederne imellem og indenfor den enkelte virksomhed, samt samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov nr. 1424 af 21. december 2005 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter 1)

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter 1) LBK nr 520 af 13/05/2013 Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1113/1047-0047 Senere ændringer til

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.6.2002 KOM(2002) 336 endelig 2002/0131 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 195/41 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/34/EF af 22. juni 2000 om ændring af Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for at omfatte

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid 04.2015...om arbejdstid SLAP AF Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der til tider har overarbejde, har tilkaldevagt eller tager ud i verden som rejsemontør? Så sørg for at følge reglerne om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Holddrift Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Holddrift Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Holddrift 2018-2021 Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 2018-2021 Arbejde i Holddrift Mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 853 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om anvendelse af bestemmelserne i direktiv

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal 2017 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. 0 2017 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

PAUSER Det burde være så enkelt..

PAUSER Det burde være så enkelt.. PAUSER Det burde være så enkelt.. BUPL Midtsjælland om pauser Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. En leder har pligt til at sikre, at arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

M ø d e r e f e r a t. over

M ø d e r e f e r a t. over M ø d e r e f e r a t over forhandlingerne mellem DEMKO A/S og Ingeniørforbundet i Danmark om fornyelsen af den før 1. april 1997 for parterne gældende overenskomst og den hertil knyttede hovedaftale.

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København Ø, Tlf.: AFSKRIFT. August 1981 J.nr /81

AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København Ø, Tlf.: AFSKRIFT. August 1981 J.nr /81 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø, Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT August 1981 J.nr. 1110.00-0781 AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN FOR PERSONALE BESKÆFTIGET INDEN FOR DØGNINSTITUTIONSOMRÅDET

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune Arbejdsklausul Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten. Leverandøren skal sikre, at ansatte

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter 1)

Forslag. Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter 1) Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den x. november 2005 af Transport- og Energiminister (Flemming Hansen) Forslag til Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion

Læs mere

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 3.3.16a 1 CIRKULÆRE OM RÅDIGHEDSVAGTAFTALE FOR HÅNDVÆRKERE MV. 1. Finansministeriet har med en række håndværkerorganisationer indgået

Læs mere