Manøvreprøver B/E B+ og D/E side 9 Fejlkatalog side 11 Spejle side 12 Detailforskrifter for køretøjer (Kat. C)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manøvreprøver B/E B+ og D/E side 9 Fejlkatalog side 11 Spejle side 12 Detailforskrifter for køretøjer (Kat. C)"

Transkript

1 2. udgave EH 2017

2

3 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Krav til prøvekøretøjer side 5 Elevidentifikation, ansøgning og lektionsplan side 6 Til og frakobling side 7 Kontrolprøven og prøvens varighed side 8 Manøvreprøver B/E B+ og D/E side 9 Fejlkatalog side 11 Spejle side 12 Detailforskrifter for køretøjer (Kat. C) Nye regler for erhvervelse af kørekort til B/E. Januar 2017 side 14 Manuel Gear / Automatgear side 15 Tempo 100 påhængsvogne side 16

4 Forord Dette hæfte er udarbejdet som en hjælp til nyuddannede og lidt uøvede prøvesagkyndige for afvikling af B/E - B+ og D/E prøver. Det giver et hurtigt overblik over prøvens afvikling fra start til slut og indeholder alle de elementer der indgår i prøven. Bemærk, at afviklingen er ens for B/E og B+, det er kun prøvekøretøjerne der er forskellige. I januar måned 2014 trådte Bilag 11 i Retningslinjer for Køreprøver i kraft - Manøvreprøver øvrige kategorier. Dette bilag indeholder en fortolkning af, hvordan de enkelte manøvrer skal udføres. 1. Krav til prøvekøretøjer (bilag 5 i kørekortbekendtgørelsen) 2. Elevidentifikation 3. Ansøgning og lektionsplan 4. Til og frakobling af påhængsvognen 5. Kontrolprøven 6. Prøvens varighed 7. Manøvreprøver med vogntoget 8. Fejlkatalog Selvfølgelig skal du holde dig ajour med ændringer der kommer i henholdsvis Retningslinjer for køreprøver, undervisningsplanen, kørekortcirkulære og kørekortbekendtgørelsen. Hæftet er udarbejdet af prøvesagkyndig Erling Holt, Københavns Politi, Færdselsafdelingen. God fornøjelse Erling Holt 4

5 1: Krav til prøvekøretøjer: B/E: En personbil, kategori B, - se nederst på siden - tilkoblet et påhængskøretøj med en faktisk totalvægt på mindst kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt skal være mere end kg. Vogntogets tophastighed skal være mindst 100 km/t. Påhængskøretøjets lastrum i hele dets længde skal være en lukket vognkasse eller en lukket presenningsopbygning, som er mindst lige så høj og bred som personbilen. Bilen skal ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et udvendigt førerspejl i venstre side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, til brug for kørelæreren og den prøvesagkyndige. Er påhængskøretøjet bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et spejl i hver side, til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og ansøgeren. Spejlene skal kunne indstilles således, at der opnås tilstrækkeligt udsyn bagud og langs vogntogets sider. Se bagest i hæftet vedr. spejle. (side 12) B+: En personbil, kategori B,- se nederst på siden - tilkoblet et påhængskøretøj med en faktisk totalvægt på mindst 800 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt skal være over kg og højst være kg. Øvrige krav er som under B/E D: En personbil, kategori D, til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på over kg, en længde på mindst 10 m, en bredde på mindst 2,4 m og en tophastighed på mindst 80 km/t. Bilen skal endvidere have ABS-bremser og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr Personbilen, men ikke påhængsvognen, skal være godkendt til øvelseskørsel. Bremser og spejle som kategori C. Se bagest i hæftet (side 12) markeret med rødt. Øvrige særlige krav er som anført under kategori B. Se bagest i hæftet.(side 12) D/E: En personbil kategori D, tilkoblet en påhængsvogn med en bredde på mindst 2,4 m og en faktisk totalvægt på mindst kg. Vogntoget skal have en tophastighed på mindst 80 km/t. Påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningsopbygning, som er mindst 2 m høj og 2 m bred. Personbilen kategori B, men ikke påhængsvognen, skal være godkendt til øvelseskørsel. Personbilen må, jf. fællesbestemmelser i kørekortbekendtgørelsen, være forsynet med automatgear. Se Bilag I side 15. 5

6 2: Elevidentifikation Ansøgeren skal forevise sit kørekort (EU-model) Har ansøgeren et gammelt kørekort, - det oplukkelige og lyserøde, skal der desuden forevises et gyldigt pas. 3: Ansøgning og lektionsplan B/E-B+: Ansøgning: Ansøgeren skal forevise sin ansøgning. På side 2 i ansøgningen skal rubrikken med undervisning i teori og i kørsel være udfyldt og underskrevet af kørerlæreren. Hvis flere kørerlærer har undervist i teori og praktisk kørsel, skal den kørerlærer, der har foretaget den afsluttende undervisning, udfylde og underskrive rubrikken. Rubrikken side 2 med teoriprøve bestået den skal ikke være udfyldt, idet der ikke indgår en teoriprøve til Kategori B/E og B+. Erklæring om køreundervisning ansøgningens bagside skal være udfyldt og underskrevet af ansøgeren og kørerlæreren. Der skal vedlægges et vellignende billede af ansøgeren, som skal være påført ansøgerens personnummer og lægens underskrift. Billedet skal være 35x45 mm. Billedet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skulderne. Lektionsplan B/E-B+: Den underskrevne lektionsplan skal medbringes. Det skal stikprøvevis kontrolleres at lektionsplanen er udformet korrekt, behørigt udfyldt og underskrevet. Lovkrav til B/E og B+: Mindst 4 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning. Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage. Det er tilladt at undervise i afsnit 8.1 og 8.2(egne holdninger og adfærd) sammen med afsnit 7. Pauseregler er identiske med kategori B. Ansøgning D/E: Skal forevises og være udfyldt, som 1.gangserhverver til en kategori. HUSK - her indgår der en teoriprøve. Lektionsplan D/E: Skal medbringes og forevises og kontrolleres stikprøvevis. Lovkrav til D/E: Mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel). Undervisningen skal strække sig over mindst 7 undervisningsdage. 6

7 4: Til og frakobling Til og frakobling foretages ved HVER prøve. (Beherske) Den praktiske prøve til kategori B/E B+ og D/E starter med køretøjet og påhængskøretøjet placeret side om side eksempel 1. Ansøgeren skal derfor starte prøven med at sammenkoble køretøjerne. Prøven afsluttes ved at frakoble påhængskøretøjet. Under sammenkoblingsmanøvrerne til kategorierne B/E og B+ og D/E må kørelæreren eller en anden person være behjælpelig med at informere om afstanden mellem personbil og påhængskøretøj både i længderetningen og til siden ved hjælp af tegn og/eller verbale anvisninger. Efter at køretøjerne er placeret således, at den videre tilkobling kan foretages, må ansøgeren ikke modtage yderligere hjælp, Når ansøgeren befinder sig ved påhængskøretøjet er det endvidere tilladt at løsne påhængskøretøjets parkeringsbremser for at foretage den afsluttende sammenkobling Såfremt køretøjerne af hensyn til en forsvarlig trafikafvikling ikke kan placeres ved siden af hinanden, skal det trækkende køretøj i stedet placeres bag ved påhængskøretøjet - eksempel 2. Prøven startes, ved at det trækkende køretøj føres forbi påhængskøretøjet og kortvarigt stopper op på dettes side. Køretøjerne sammenkobles derefter. Ved prøvens afslutning frakobles påhængskøretøjet. Husk! Fra og tilkobling, skal foregå på et plant område. eksempel 1 eksempel 2 Bil Bil Phv Bil Bil Phv 7

8 5: Kontrolprøven B/E - B+ og D/E: Ansøgeren skal demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøj.(påhængsvognen) Husk kontrollen er en praktisk færdighed og IKKE en teoretisk overhøring. Ansøgeren anmodes om at undersøge 3 af kontrolnr. fordelt over 3 af de 6-8 afsnit. Kan han/hun ikke klare én eller flere af de 3 kontrolnr. anvendes der yderligere 1-2 kontrolnr. Husk der skal indgå kontrol af spejlene er korrekt indstillede og at spejlene er rene og hele. Det er tilladt at anvende yderligere ét opgavekort, hvis nogle af kontrolpindene ikke passer på det konkrete påhængskøretøj. 6: Prøvens varighed: Den køretid der afsættes og anvendes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken for kategori B/E og B+ må ikke være under 25 minutter. For kategori D/E ikke under 45minutter. Hertil skal lægges indtil 20 minutter til kontrol af ansøgerens identitet, dokumenter, oplysning om prøvens forløb, sammenkobling af køretøjer, kontrol af køretøjets udstyr, gennemførelse af særlige manøvreprøver (baglænskørsel mv.) evaluering af prøveforløbet, udfyldelse af stamkort og midlertidig kørekort. Prøven kan evt. forlænges. Prøven kan kun afbrydes, såfremt ansøgeren intet kan løse af kontrolprøven, eller begår en meget alvorlig fejl, der medfører nærliggende mulighed for påkørsel eller anden ulykke. Bemærk! I køretiden INDGÅR IKKE: TIL- OG FRAKOBLING DE 2 MANØVREPRØVER 8

9 7: Manøvreprøver jf. Retningslinjer for køreprøver Bilag 11: Der gennemføres følgende manøvrer: Kategori B/E og B+ (begge manøvrer): 1. Bakke i en tydelig markeret kurve med en konstant krumningsradius (afrundet hjørne). 2. Parkere sikkert med henblik på læsning/aflæsning. Gennemførelsen af manøvrerne: Kravet om at bakke i en tydeligt markeret kurve er opfyldt, når ansøgeren a) bakker rundt om et hjørne og samtidig bliver i egen vognbane, og b) det er muligt at fortsætte baglænskørslen nogenlunde parallelt med kantstenen/kantlinjen på den vej, der er bakket ind på. Kravet om sikker standsning/parkering med henblik på af - og pålæsning anses for opfyldt, når ansøgeren a) ved forlæns kørsel placerer siden af påhængsvognens lad højst 1 meter fra en rampe eller påhængsvognens hjul højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller lignende, b) ved baglæns kørsel standser med påhængsvognens bagsmæk (eller bagest udragende del) højst 1 meter fra et markeret mål (rampe, hegn eller lignende) og c) i øvrigt opfylder kravene til orientering og manøvrering, som beskrevet i undervisningsplanen til kategorien. Den prøvesagkyndige skal betragte baglænskørsel omkring hjørne som afsluttet, så snart der kan bakkes ligeud. Den prøvesagkyndige skal endvidere sikre sig, at der er den fornødne plads til rådighed for at kunne gennemføre manøvrerne, og at baglæns kørsel kun foregår på steder, hvor manøvrerne giver mindst mulig ulempe for den øvrige færdsel. 9

10 Kategori D/E (begge manøvrer): 1. Bakke i en tydeligt markeret kurve med en konstant krumningsradius (afrundet hjørne). 2. Standse og parkere langs kantsten med henblik på sikker på - og afstigning af Passagerer. Gennemførelsen af manøvrerne: Kravet om at bakke i en tydeligt markeret kurve er opfyldt, når ansøgeren a) bakker rundt om et hjørne og samtidig bliver i egen vognbane, og b) det er muligt at fortsætte baglænskørslen nogenlunde parallelt med kantstenen/ kantlinjen på den vej, der er bakket ind på. Kravet om sikker standsning/parkering med henblik på af påstigning af passagerer anses for opfyldt, når ansøgeren a) kører forlæns ind og standser med højre hjulpar højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller lignende og b) i øvrigt opfylder kravene til orientering og manøvrering, som beskrevet i undervisningsplan for omhandlende kategori. Den prøvesagkyndige skal betragte baglænskørsel omkring hjørne som afsluttet, så snart der kan bakkes ligeud. Bakning nævnte kategorier. Ansøgeren får 2 forsøg : 1. forsøg = mindre fejl 2. forsøg = Alvorlig fejl Lykkedes 2. forsøg, er øvelsen som helhed gennemført uden fejl. 10

11 8: Fejlkatalog Du skal bruge fejlkataloget i Retningslinjer for køreprøver - bilag 4. For at opnå en ensartet bedømmelse har vi i København vedtaget at bedømme Tilkobling: B/E - B+ og D/E: Alm. Kuglekobling Påkører påhængsvognen ifb. med sammenkobling (hårdt og ukontrolleret) Meget alvorlig fejl* Kontrollerer ikke at sikringsanordning er aktiveret Alvorlig fejl* Påhængsvognens kugleskål ligger på koblingskugle Meget alvorlig fejl* Fastgør ikke sikkerhedskæde Alvorlig fejl* Efterser ikke at alle påhængsvognens lygter kan lyse Alvorlig fejl* Hæver ikke støttehjul Meget alvorlig fejl* Støttehjul kun trukket halvt op Alvorlig fejl* Frakobling: B/E - B+ og D/E Trækker ikke parkeringsbremsen på påhængsvognen Alvorlig fejl* 11

12 Spejle B/E-B+ : 2 indvendige førerspejle (1 til eleven og 1 til kørelærer og prøvesagkyndig) 1 spionspejl til iagttagelse af eleven (ikke omfattet af krav om kategori I) 2 udvendige førerspejle i højre side. 2 udvendige førerspejle i venstre side Spejlene skal være af Kategori I 70 cm2 (plant spejl) 50 cm2 (konvekst spejl) Kategori C En lastbil med en længde på mindst 8 m, en bredde på mindst 2,4 m og med en tilladt totalvægt på mindst kg samt en tophastighed på mindst 80 km i timen. Lastbilen skal endvidere have ABS-bremser, en gearkasse med mindst 8 gear til fremadkørsel og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85. Lastbilen skal have en faktisk totalvægt på mindst kg. Lastbilen skal foruden det under kategori B under 3) nævnte spejl være forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, anbragt således at de kan anvendes af kørelæreren og den prøvesagkyndige. Lastbilens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som mindst er lige så høj og bred som førerhuset. Lastbilen skal være forsynet med trykluftbremser og manometer, der viser beholdertryk. I bilen skal der være plads til mindst 2 personer. Såfremt der under prøven skal anvendes tolk, eller såfremt bilen anvendes til øvelseskørsel, der forestås af en kørelæreraspirant, skal der i bilen være plads til mindst 3 personer. Øvrige særlige krav er som anført under kategori B. Spejle jf. Detailforskrifter 2014: Lastbil N2 (1)Lastbil N2 skal være forsynet med følgende spejle (1)Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2. a) udvendigt førerspejl af kategori II på hver side, b) vidvinkelspejl jf. pkt (7), c) nærzonespejl jf. pkt (8) og d) frontspejl (eller kamera) jf. pkt (9), hvis lastbilen har tilladt total-vægt over kg og har frembygget førerhus. Nærzonespejl er dog kun påkrævet, når det kan anbringes mindst 2,00 m over vejbanen. Højrestyret lastbil skal dog ikke være forsynet med nærzonespejl. Lastbil N3 følger reglerne for N2. 12

13 Kategori II spejle (6)Førerspejl med en reflekterende flade på mindst a) 300 cm2 for plant spejl, og b) 200 cm2 for konvekst spejl betegnes 'førerspejl af kategori II. Kategori B En firehjulet personbil til højst 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på højst kg. Tophastigheden skal være mindst 130 km i timen, og længden og bredden mindst 3,80 m henholdsvis 1,45 m eller en køreklar vægt på mindst 825 kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse. Foreligger der ingen standardtypegodkendelse, anvendes køretøjets tophastighed, længde, bredde og egenvægt i fabrikkens normale udførelse. Bilen skal være forsynet med spejle, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte førerspejle. Til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og køreeleven skal bilen foruden de i Detailforskrifter for Køretøjer påbudte førerspejle være forsynet med: 1) et indvendigt førerspejl af kategori I, 2) to udvendige førerspejle af kategori I i højre side, og 3) et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven. Kravene til kategori-i spejle fremgår af Detailforskrifter for køretøjer. Såfremt bilen er forsynet med et originalt udvendigt spejl i højre side, er dette forbeholdt køreeleven. Det ekstra monterede udvendige højre førerspejl er forbeholdt kørelæreren/den prøvesagkyndige. Bilens rat skal være anbragt i venstre side. I bilen skal der være plads til mindst 4 voksne personer. Den skal være forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren, ligesom der ved kørelærerens plads skal være to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys - en for hver side. Bilen skal være forsynet med hastighedsmåler. Såfremt hele hastighedsmålerens skala ikke kan aflæses fra kørelærerens plads, skal der være monteret en ekstra hastighedsmåler, der viser samme hastighed som bilens originale hastighedsmåler. Ved bedømmelsen af muligheden for at aflæse den originale hastighedsmåler fra kørelærerens plads lægges til grund, at med førerens korrekte placering af hænderne på rattet (i en position svarende til urviserstillingen kvarter i tre ), skal kørelæreren/den prøvesagkyndige fra alle sædepositioner og uden at dreje hovedet kunne aflæsse hele hastighedsmålerens skala. Ved kørelærerens plads skal der være anbragt særlige pedaler, således at kørelæreren uafhængigt af eleven kan udkoble motoren og bremse bilen. Bremse- og koblingspedalen må ikke føres ned ved aktivering af den tilsvarende pedal ved førersædet. Der kan desuden monteres en ekstra speederpedal. 13

14 Mulighed for dispensation som følge af nye regler om stort trailerkørekort til bil (kategori B/E) Færdselsstyrelsen orienterer om mulighed for dispensation som følge af ændring af regler om stort trailerkørekort til bil (manuelt gear og automatgear). I forbindelse med ændring af regler om manuelt gear og automatgear til erhvervelse af trailerkørekort i kategori B/E, vil ansøgere, der har været tilmeldt den praktiske prøve i 2016 og som først kan aflægge prøve efter den 1. januar 2017, komme i klemme. Derfor gør Færdselsstyrelsen ansøgere opmærksom på dispensationsbestemmelsen i kørekortbekendtgørelsens 131. Færdselsstyrelsen kan efter denne bestemmelse i helt konkrete tilfælde dispensere fra reglerne i kørekortbekendtgørelsen, herunder kravet om angivelse af kode 78 Begrænset til køretøjer med automatgear. Dispensation kan eksempelvis være aktuelt i de tilfælde, hvor en borger har påbegyndt køreuddannelsen til kategori B/E i en bil med automatgear før de nye regler trådte i kraft, og færdiggør uddannelsen efter den 1. januar dvs. aflægger prøve i en bil med automatgear - med en berettiget forventning om efterfølgende at kunne køre med trailer i en bil med manuelt gear. Ansøgning om dispensation skal sendes til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk. 14

15 »III. Fælles bestemmelser Bilag I (kkbkg) Manuelt gear/automatgear: Kørsel med et køretøj med manuelt gear er betinget af en bestået praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear. Ved et»køretøj med manuelt gear«forstås et køretøj, der indeholder en koblingspedal (eller et håndtag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og A1), som skal betjenes af føreren, når bilen skal starte eller stoppe, og når der skiftes gear. Et køretøj uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A) betragtes som et køretøj med automatgear. Ved øvelseskørsel og aflæggelse af praktisk prøve må alene anvendes motorkøretøjer eller traktorer med koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A). Dette gælder dog ikke motorkøretøjer, der benyttes til følgende: 1. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B, 2. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B/E, 3. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, 4. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B i forbindelse med kontrollerende køreprøve, jf. 67, 5. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori C1, C, C/E, D1, D og D/E, og 6. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller kategori D, såfremt ansøgeren er i besiddelse af kørekort til henholdsvis kategori D1 eller kategori D. Politiet kan endvidere bestemme, at et kørekort kun kan udstedes til motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal. I sådanne tilfælde skal den praktiske køreundervisning gennemføres og den praktiske prøve aflægges i motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A). Hvis ansøgeren består den praktiske køreprøve i et motorkøretøj med automatgear, anføres dette på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear(kode 78). Dette gælder dog ikke for kørekort til kategori C, C/E, D eller D/E, hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i mindst én af følgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E og under den praktiske prøve er blevet prøvet i sikker og energieffektiv kørsel. Såfremt ansøgeren efter at have bestået den praktiske prøve i et motorkøretøj med automatgear ønsker at føre et motorkøretøj med manuelt gear, skal vedkommende bestå den praktiske prøve til den pågældende kategori i et motorkøretøj med manuelt gear. 15

16 Tempo 100 påhængsvogne: BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil1) I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11.december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 385 af 27. april 2016, fastsættes i henhold til bemyndigelse efter 134 a, stk. 1: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Bil: Person- og varebil med fire eller flere hjul. 2) Påhængskøretøj: Campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil. 3) Campingvogn: Påhængsredskab til bil, der er indrettet til beboelse undtagen påhængsredskab opbygget på sættevognschassis. 4) Andet registreringspligtigt påhængskøretøj: Påhængsvogn O1, O2 og påhængsredskab til bil, undtagen campingvogn og påhængsredskab opbygget på sættevognschassis. 5) Forhandler: En i Køretøjsregisteret oprettet forhandler, der kan registrere nye, anmeldte EU-typegodkendte køretøjer uden forudgående syn og godkendelse, når køretøjet forinden er oprettet i Køretøjsregisteret af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant på baggrund af EU-overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet). 6) Tempo 100-kørsel: Kørsel med øget hastighed i overensstemmelse med færdselslovens 43, stk. 3, 3. pkt. og stk. 4, 2. pkt. 7) Tempo 100-godkendelsesattest: Attest, der udstedes i forbindelse med godkendelse og registrering af køretøjet til Tempo 100, og som indeholder tekniske oplysninger om påhængskøretøjet og oplysninger om krav til den trækkende bil. 8) Tempo 100-mærke: Et dansk mærke, jf. bilag 1 og 2, der viser, at påhængskøretøjet er godkendt til Tempo 100-kørsel. 9) Stabiliseringsanordning på påhængskøretøj: Kuglekobling, der er godkendt og mærket i henhold til ISO-standard ) Stabilitetssystem på bil: Særligt elektronisk, køredynamisk stabilitetssystem, der i forbindelse med nedbremsning af hastigheden stabiliserer vogntoget. 16

17 Betingelser for Tempo 100-kørsel 2. Under Tempo 100-kørsel skal påhængskøretøjet: 1) Være registreret til Tempo ) Bagpå være forsynet med et: a) Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra, eller b) tilsvarende mærke fra den stat, hvor påhængskøretøjet er registreret, hvis statens myndighed overfor Færdselsstyrelsen, har dokumenteret, at mærket viser, at påhængskøretøjet i staten er godkendt efter betingelser, der svarer til de tekniske krav, der er anført i 6, og at påhængskøretøjet er underlagt nationale regler om periodisk syn. 3) Være udstyret med dæk, der opfylder kravene i 6, stk. 4 og 5. 4) Overføre et lodret tryk på bilens kuglekobling, der er tæt på det størst mulige tryk ved påhængskøretøjets aktuelle vægt og belastning uden at overstige det teknisk tilladte tryk, som er fastsat af fabrikanten af henholdsvis bilen, bilens kuglekobling og påhængskøretøjet. Stk. 2. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er udstyret med en stabiliseringsanordning, skal anordningen være justeret, spændt og sikret i overensstemmelse med anordningsfabrikantens anvisninger. Stk. 3. Færdselsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de mærker, der er omfattet af stk. 1, nr Under Tempo 100-kørsel skal den trækkende bil opfylde følgende krav: 1) Bilens registrerede, tilladte totalvægt må ikke overstige kg. 2) Bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser (ABS). 3) Bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til den køreklare vægt for den trækkende bil, som angivet på påhængskøretøjets Tempo 100-godkendelsesattest, og som beregnet i overensstemmelse med bilag 3, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Er bilen ikke registreret med en køreklar vægt, bestemmes bilens køreklare vægt som: 1) bilens registrerede egenvægt plus 125 kg for bil med en registreret tilladt totalvægt, der ikke overstiger kg, eller 2) bilens registrerede egenvægt plus 150 kg for bil med en registreret tilladt totalvægt, der overstiger kg. Stk. 3. Under Tempo 100-kørsel skal bilens registrerede tilladte totalvægt og bilens registrerede største tilladte vægt af påhængskøretøj med bremser begge være lig med eller større end påhængskøretøjets registrerede samlede tilladte akseltryk, hvis: 1) bilen ikke har et stabilitetssystem, 2) påhængskøretøjet er udstyret med bremser og hydrauliske støddæmpere, men ikke med en stabiliseringsanordning, og 3) påhængskøretøjet er et andet registreringspligtigt påhængskøretøj, jf. 1, nr. 4. Stk. 4. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er registreret i udlandet, og som er forsynet med et mærke, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, skal bilens registrerede køreklare vægt mindst svare til den køreklare vægt for den trækkende bil, som beregnet i overensstemmelse med bilag 3. 17

18 4. Under Tempo 100-kørsel skal gyldig Tempo 100-godkendelsesattest for påhængskøretøjet medbringes, jf. dog stk. 3. Tempo 100-godkendelsesattesten skal indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere køretøjet. Derudover skal attesten indeholde oplysninger om tekniske egenskaber ved påhængskøretøjet, herunder om egnethed til Tempo 100-kørsel, krav til dæk, bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning samt oplysninger om teknisk tilladt koblingstryk, samlet tilladt akseltryk og krav til køreklar vægt og tilladt totalvægt for den trækkende bil. Stk. 2. Er den trækkende bil udstyret med et stabilitetssystem, der er nødvendig for Tempo 100-kørsel, jf. bilag 3, skal erklæring om stabilitetssystem på bilen eller oplysninger af tilsvarende karakter, der fremgår af køretøjets registreringsattest eller i Køretøjsregisteret, medbringes under Tempo 100-kørsel. Den tekst, der skal indgå i erklæringen, fremgår af bilag 4. Stk. 3. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er registreret i udlandet, og som er forsynet med et mærke, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, skal gyldig national dokumentation for Tempo 100-godkendelsen medbringes. Stk. 4. Dokumentation omfattet af stk. 1-3 kan forevises elektronisk. 5. Hvis betingelserne for Tempo 100-kørsel i 2-4 ikke er opfyldt, anses kørslen som kørsel med påhængskøretøj, jf. færdselslovens 43, stk. 3, 1. pkt. 2 (70km/) Betingelser for godkendelse af et påhængskøretøj til Tempo Et påhængskøretøj med stiv trækstang og et samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger kg, kan: 1) godkendes til Tempo 100 ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer, eller 2) godkendes til Tempo 100 af forhandleren uden forudgående syn, hvis påhængskøretøjet er et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt påhængskøretøj. Stk. 2. For at blive godkendt til Tempo 100 skal påhængskøretøjet opfylde betingelserne i stk Stk. 3. Køretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km i timen. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant. Stk. 4. Dækkene skal være yngre end 6 år, og bestemmes ud fra det produktionstidspunkt, dækfabrikanten har mærket dækket med. Stk. 5. Dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km i timen. Godkendelse og registrering til Tempo 100 i Køretøjsregisteret samt udlevering af Tempo 100-mærke og Tempo 100-godkendelsesattest 7. Når synsvirksomheden ved syn har konstateret, at et påhængskøretøj opfylder de tekniske krav i 6, kan synsvirksomheden godkende påhængskøretøjet til Tempo 100, registrere påhængskøretøjet til Tempo 100 i Køretøjsregisteret og udlevere Tempo 100-godkendelsesattest samt Tempo 100-mærke, jf. dog stk. 2. Er påhængskøretøjet registreret i udlandet, registreres godkendelsen ikke i Køretøjsregisteret. Tilhører påhængskøretøjet forsvaret, bestemmer forsvaret om godkendelsen registreres i Køretøjsregisteret. 18

19 Stk. 2. Konstaterer forhandleren i forbindelse med første registrering af et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt påhængskøretøj, at de tekniske krav i 6 er opfyldt, kan forhandleren uden forudgående syn registrere påhængskøretøjet til Tempo 100 i Køretøjsregisteret. Forhandleren udleverer i den forbindelse Tempo 100 godkendelsesattest og Tempo 100-mærke. Krav til Tempo 100-mærket og leverandør af mærket 8. Tempo 100-mærket skal være udformet i overensstemmelse med kravene i bilag 1 eller 2. Påhængskøretøjer må dog ikke forsynes med mærker udformet i overensstemmelse med bilag 2 efter 31. december Stk. 2. En leverandør af Tempo 100-mærker skal være godkendt af Færdselsstyrelsen. Konstaterer Færdselsstyrelsen efterfølgende, at de mærker en godkendt leverandør leverer, ikke lever op til kravene i denne bekendtgørelse, tilbagekalder Færdselsstyrelsen godkendelsen af leverandøren. Stk. 3. Godkendte leverandører af Tempo 100-mærker offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Opretholdelse og afmelding af registrering til Tempo Det er til enhver tid en betingelse for opretholdelse af registreringen til Tempo 100 i Køretøjsregisteret, at påhængskøretøjet opfylder de tekniske krav i 6 og er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke. Stk. 2. Godkendelse af et påhængskøretøj til Tempo 100 skal fornyes i forbindelse med periodisk syn efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 3. Konstateres det i forbindelse med syn, at de tekniske krav til påhængskøretøjet ikke længere er opfyldt, skal synsvirksomheden afmelde registrering til Tempo 100 i Køretøjsregisteret og kontrollere, at Tempo 100-mærket fjernes fra påhængskøretøjet. Stk. 4. Påhængskøretøjets registrerede ejer kan til enhver tid afmelde registreringen til Tempo 100 i Køretøjsregistret på betingelse af, at det danske Tempo 100-mærke samtidig fjernes fra påhængskøretøjet. 3 Erstatningsmærker 10. Et Tempo 100-mærke, der er væsentligt beskadiget, skal fjernes helt. Stk. 2. En synsvirksomhed må udlevere et erstatningsmærke, hvis et påhængskøretøj, der er registreret til Tempo 100 i Køretøjsregisteret, ikke længere er forsynet med et Tempo 100-mærke. Forsvarets påhængskøretøjer 11. Forsvaret kan for forsvarets påhængskøretøjer varetage de opgaver, der efter 7, 9 og 10 varetages af synsvirksomheder, i overensstemmelse med de bestemmelser om syn af forsvarets køretøjer, som er fastsat af forsvarsministeren i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Straf 12. Med bøde straffes den registrerede ejer eller, hvis påhængskøretøjet er registreret med en bruger, den registrerede bruger, af et påhængskøretøj, der er forsynet med Tempo 100-mærke, uden at påhængskøretøjet er godkendt og registreret til Tempo 100, jf. 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli

20 Bilag1 20

21 Bilag 2 Tempo 100-mærke, der må påsættes påhængskøretøjer til og med den 31. december 2016 Tempo 100-mærke har særlige kendetegn, der skal sikre, at: 1. Mærket ikke kan kopieres uden at blive mat. 2. Mærket går i stykker, hvis det afmonteres. 21

22 Bilag 3 Krav til den trækkende bils køreklare vægt Den køreklare vægt bestemmes beregningsmæssigt ved at dividere påhængskøretøjets samlede tilladte akseltryk med den relevante af følgende køretøjs- og udstyrsbestemte X-værdier: Udstyr på påhængskøretøj og trækkende bil. X-værdi for campingvogn X-værdi for andet registreringspligtigt påhængskøretøj Påhængskøretøj uden bremser, med eller uden hydrauliske støddæmpere og med eller uden stabiliseringsanordning. Bil med eller uden stabilitetssystem. 0,3 0,3 Påhængskøretøj med bremser, men uden hydrauliske støddæmpere, og med eller uden stabiliseringsanordning. Bil med eller uden stabilitetssystem.m 0,3 0,3 Påhængskøretøj med bremser og hydrauliske støddæmpere, men uden stabiliseringsanordning. Bil uden stabilitetssystem. 0,8 1,1 Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning. Bil med eller uden stabilitetssystem. 1,0 1,2 Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og uden stabiliseringsanordning. Bil med stabilitetssystem. 1,0 1,2 Bilag 4 Oplysninger til brug for erklæring om særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem på den trækkende bil På erklæring om særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem på den trækkende bil skal følgende tekst indgå sammen med de køretøjsrelevante oplysninger: I medfør af 4, stk. 2, i bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil, erklæres det hermed, at: følgende bil med blokeringsfri bremser (ABS): Bilfabrikat: Model: Stelnummer: er udstyret med et særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem, der i forbindelse med nedbremsning af hastigheden stabiliserer vogntoget. Erklæringen skal medbringes i forbindelse med Tempo 100-kørsel og på forlangende forevises for politiet. Erklæringen er afgivet den: Firmastempel: Navn med tilhørende underskrift 22

23

24

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 1713 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-4579 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 Udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 I medfør af 43, stk. 10, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1)

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130, stk. 1, 134 b og 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort

Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 12 af 10/01/2013 Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-802-0021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 292 af

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen).

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen). Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler Nr.: 2008 Dato: 15.03.2018 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler 1. Baggrund I henhold til Færdselslovens 43, stk. 8 og 10, kan transport-,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Kørekortets nummer P23. Ved indlevering kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside):

Kørekortets nummer P23. Ved indlevering kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Ansøgning om kørekort Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for identitet Opholdstilladelse eller opholdsbevis P23 Kørekortets nummer A udfyldes af ansøger K udfyldes af kommunen udfyldes

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9 1. udgave EH 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5 Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7 Motorcyklens udstyr baneleje mv. side 8 Manøvreprøver undervisningsplan

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Efternavn (er navnet et giftenavn, angives tillige fødenavn) Personnummer Telefonnummer i dagtimerne. Fødeland (hvis ikke født i Danmark)

Efternavn (er navnet et giftenavn, angives tillige fødenavn) Personnummer Telefonnummer i dagtimerne. Fødeland (hvis ikke født i Danmark) Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 27.04.09 1933 FS300-000058 EF typegodkendelser for M, N og O Direktiv 2007/46/EF Indledning. Færdselsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer 2015/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin. Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Retningslinjer for køreprøver

Retningslinjer for køreprøver Retningslinjer for køreprøver 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. FORORD.... 5 3. RETNINGSLINJERNES FORMÅL... 6 4. KØREPRØVENS FORMÅL... 7 4.1 PRØVEKRAV OG UDDANNELSESMÅL... 7 5. KØREPRØVER

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere