Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof

2 Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne og diffusionstætte undertage 6 Tag under tag 7 Ventilerede eller uventilerede 8 Dampspærre 10 Ventilation af tagkonstruktion 11 Divoroll 13 Veltitech Oplægningsprincipper 14 Montage 15 Vedligeholdelse 17 Henvisninger: 19 Produktinfo 20 Tegninger og montering 22 Kip 24 Tagfod fra Tagfod fra Gavl med udhæng 37 Gavl uden udhæng 39 Ventilationsstuds 41 Ovenlysvindue 43 Rørgennemføring 48 Grat 51 Spring i tagflade/ Brandkam 54 Skotrende forsænket 56 Afslutning ved kip 60 Ventilationskanal 61 Skorsten, mursten 64 Skorsten, stål 70 Kvist 72 Partiel udskiftning 78 Tapereparation 80 Tilbehør 81 2.

3 61 Ventilationskanal 56 Skotrende, forsænket 78 Partiel udskiftning 72 Kvist 64 Skorsten, mursten 70 Skorsten, stål 43 Ovenlysvinduer 37 Gavl med udhæng 39 Gavl uden udhæng 24 Kip 28 Tagfod fra 15º 31 Tagfod fra 25º 51 Grat 54 Spring i tagflade/brandkam 48 Rørgennemføring 41 Ventilationsstuds 3.

4 VELTITECH 120, Divoroll Universal og Divoroll Top Fra understrygning til undertag Den mest synlige del af taget skal holde til mangt og meget, men taget under taget, altså undertaget, har også en yderst vigtig funktion, der sikrer et godt og sundt tag mange år frem i tiden. Oprindeligt blev tagkonstruktioner med såvel betontagsten som tegl tagsten understrøget med mørtel, men inden for de sidste år er denne form for undertag blevet erstattet af langt bedre, stærkere og mindre vedligeholdelseskrævende materialer. Den første form for undertag blev udført med tagpap på brædder, hvilket senere er blevet suppleret med pladematerialer, plastfolier og diffusionsåben fiberdug. Undertage kan med andre ord opdeles i 3 grupper: Fast undertag af f.eks. Divoroll Top eller tagpap på brædder eller krydsfiner. Plader, f.eks. plader af træfiber, lagt fra spær til spær med overlæg Banevarer, f.eks. armeret plastfolie, fiberdug eller bitumenbaserede banevarer Ændringen er sket i takt med, at det er blevet populært at udnytte tag etagen til beboelse. Det gør, at understrygning ikke er særlig anvendelig, da der skal være mulighed/ plads til vedligeholdelse, hvilket gør, at tagrummet ikke kan udnyttes fuldt ud. 4.

5 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked Valget af undertagsprodukt afhænger i høj grad af, hvilken tag be klædning og tagkonstruktion der ønskes. Det skal sikres, at materialerne passer sammen, så konstruktionen kan udføres på en sådan måde, at slagregn, fygesne og fugt effektivt holdes ude. Det er desuden vigtigt, at der vælges et undertagsmateriale og en konstruktionsopbygning, hvor de tekniske og levetidsmæssige forudsætninger passer til den ønskede tagdækning. Undertaget har afgørende betydning for tagets tæthed og dermed de underliggende konstruktioners tilstand og levetid. Indtrængen af fugt i form af regn, sne og kondens kan medføre alvorlige skader på tagkonstruktionen, hvis netop undertaget ikke vælges, projekteres og oplægges korrekt. Det handler med andre ord om en helhedsvurdering af de tekniske løsninger og valget af materialer. DUKO opererer med 4 anvendelsesklasser Høj (H) - opdelt i Høj-Ekstra og Høj-Normal. Middelhøj (MH), Middellav (ML) og Lav (L). Klassifikationen af de forskellige undertags produkter bygger på en vurdering af følgende: Materialets egenskaber, f.eks. trækstyrke, brud - forlængelse og rivestyrke (fastlagt på grundlag af inter nationale prøvningsstandarder, så det er muligt at sammenligne og klassificere de forskellige undertags produkter) En vurdering af produktets bygbarhed, dvs. identifikation af materialet, detailløsninger, opbevaring og montering En dokumenteret erfaringsperiode for produktets anvend else (for at et undertagsprodukt kan klassificeres i anvend elsesklasse høj eller middelhøj, kræves det f.eks., at der er mindst 5 års dokumenteret praktisk erfaring med produktet under danske forhold eller i et klima, der ligner det danske) DUKO et grundlag for valg af undertag Med Dansk Undertagsklassifikationsordning, i daglig tale forkortet DUKO, er der etableret en klassifikation af undertage på det danske marked, hvilket gør det nemmere at sammenligne de forskellige produkter og vælge netop det undertagsmateriale, som passer bedst til den pågældende tagkonstruktion. På kan du læse meget mere om Dansk Undertagsklassifikationsordning og få hjælp til at vælge den undertagsløsning, som passer til den aktuelle tagkonstruktion. 5.

6 De forskellige undertagsprodukters anvendelighed vurderes ud fra følgende 5 punkter, der hver især bidrager til et samlet kravniveau: Tagdækning (inddeles i lukket, mindre åben og mere åben) Taghældning (inddeles i intervallerne under 25, fra 25 til 35, og 35 eller derover) kompleksitet (inddeles i høj eller lav, alt efter om der er tale om et tag med store gennemføringer og relativt svære detaljer eller et simpelt tag med mindre gennemføringer) Tilgængelighed (inddeles i tilgængelig og svært tilgængelig. En vurdering af, hvor let det er at tjekke undertaget) Klimapåvirkning og etagehøjde (i de fleste tilfælde vil der være tale om en normal vindpåvirkning, men hver enkelt situation skal vurderes. F.eks. ved kystnære områder og ved byggeri af høje, enkeltstående bygninger kan særlige forhold spille ind) Diffusionsåbne og diffusionstætte undertage Der findes i dag mange typer undertage. Der skelnes mellem såkaldte diffusionsåbne og -tætte undertage. Et diffusionstæt undertag består eksempelvis af plader, tagpap eller en kraftig plastfolie, der ude lukkende har til formål at stoppe fugtindtrængning. Derimod er det diffusionsåbne undertag konstrueret, så det kan ånde, og det uden at vand kan trænge ind. Evt. fugt fra tagkonstruktionen kan altså trænge ud gennem undertaget. At et undertag er diffusionsåbent, betyder ligeledes, at der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Der er med andre ord mulighed for en optimal udnyttelse af tagetagen. De 3 undertage, divoroll top, divoroll universal og Veltitech 120, fra Monier, har fået følgende klassifikation af DUKO: divoroll top anvendelsesklasse Middelhøj anvendelsesklasse Høj Normal (ved montering på fast underlag) divoroll universal anvendelsesklasse Middellav VELTITECH 120 anvendelsesklasse Middellav 6.

7 bemærk venligst: Denne brochure viser ikke detaljer ved montering på fast underlag. Disse kan rekvireres hos Monier på tlf eller downloades på divoroll universal og divoroll top Divoroll universal og divoroll top er udviklet og testet til at kunne modstå store belastninger og ekstreme vejrforhold. To diffusionsåbne undertage, der kvalitetsmæssigt ligger helt i top og derfor hører til blandt markedets bedste. Såvel divoroll universal som divoroll top er diffusionsåbne. Det, der adskiller de to kvalitetsundertage, er styrken og tykkelsen samt divoroll tops unikke fugtabsorberende underside, der under ekstreme vejrforhold kan opsamle eventuelle kondens dannelser for senere at transportere dem ud på oversiden. VELTITECH 120 Veltitech 120,er et diffusionstæt undertag, der egner sig specielt godt til lukkede tagdækninger, hvor der stilles mindre krav til undertaget. Det vil sige et tag med enkle gennemføringer og hvor påvirkninger fra vind og vejr ikke har den store betydning. Veltitech 120 er forsynet med et kondenssugende fleece-lag på bagsiden. Tag under tag Et undertags vigtigste funktion er at forhindre fugtindtrængning, hvilket kan medføre alvorlige og kostbare skader på tagkonstruktionen. Et korrekt oplagt undertag opfanger bl.a. den fygesne og slagregn, der uundgåeligt vil trænge ind, når vejrguderne raser. Fra undertaget ledes vand sikkert til det fri. Et ustabilt, beskadiget eller dårligt oplagt undertag kan medføre fugtindtrængning og dermed skader på underliggende og tilstødende konstruktioner. Hvilken type undertag, der vælges, og selve op læg ningen kræver således, at den projek terende rådgiver og udførende hånd værker har sat sig godt og grundigt ind i, hvordan et undertag fungerer. Hældningstage skal være udført af velegnede materialer og på en sådan måde, at der opnås tæthed mod indtrængning af nedbør ved vindpres. Tagets hældning skal ligeledes være så stor, at slagregn og smeltevand fra sne kan løbe af og ledes til tag- og skotrender. Disse krav kan opfyldes ved at vælge en tagløsning med undertag, understrygning eller ved at oplægge Moniers unikke B&C betontagsten med DANFLOCK Systemfuge, der hverken kræver under strygning eller undertag. 7.

8 Ventilerede eller uventilerede undertagskonstruktioner Der findes to undertagsprincipper: ventilerede undertage dvs. en konstruktion med et venti leret hulrum mellem isolering og undertag. Skal projekteres med en ventilationsspalte på mm mellem isolering og undertag afhængig af undertagsopbygning. uventilerede undertage dvs. en konstruktion med et under tag, der ligger direkte mod isoleringen og ikke kræver nogen ven tilationsspalte, samt hvis Z-værdi er mindre en 3 GPa s m 2 /kg. (Z-værdien er et udtryk for undertagsmaterialets evne til at lade vanddampe passere). Ved projektering af hældningstage med undertag bør der vælges et undertagsmateriale og en opbygning af tagkonstruktionen, så de teknisk og holdbarhedsmæssigt passer til den ønskede taghældning og tagbelægningens forventede levetid. Såvel divoroll universal som DIVOROLL TOP må anvendes til både ventilerede og uventilerede konstruktioner. Som projekterende rådgiver og håndværker skal man altså, uanset opgavens art, kun bruge ét produkt, hvilket gør arbejdet nemmere. Veltitech 120 må kun anvendes til ventilerede konstruktioner. Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Uventileret undertagskonstruktion Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Uventilerede undertagskonstruktioner udføres med diffusionsåbent undertag. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre sig, at der er tilstrækkelig ventilation mellem tagsten og undertag, samt at tagstenene er godkendt til den pågældende taghældning. 8.

9 Tagsten Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag Ventileret hulrum Min. 70 mm Tagsten Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Undertag Fast underlag, rupløjede brædder Ventileret hulrum Min. 45 mm Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Loftbeklædning Ventileret undertagskonstruktion Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Ved en ventileret undertagskonstruktion med et undertag af banevare skal der være en ventilationsspalte på minimum 70 mm mellem undertaget og isoleringen. Dermed sikres, at ventilationsspalten overholder kravet om en gennemsnitshøjde på mindst 50 mm. Der skal etableres ventilationsspalter ved kip og tagfod samt sikres, at der er tilstrækkelig ventilation mellem undertag og tagsten. For at sikre ventilationsspaltens størrelse kan isoleringens placering fastholdes ved at montere 2,0 mm galvaniseret ståltråd pr. 300 mm på isoleringens yderside. Det er specielt en fordel, når der isoleres indefra. Tag stenene skal være godkendt til den ønskede taghældning. Ventileret undertagskonstruktion med fast underlag Anvendes i forbindelse med taghældninger på 15 grader og derover. Ved en ventileret undertags konstruktion med fast underlag skal der være en ven tilationsspalte på minimum 45 mm mellem det faste underlag og isoleringen. Der skal etableres ventilationsspalter ved kip og tagfod samt sikres, at der er tilstrækkelig ventilation mellem undertag og tagsten. For at sikre ventilationsspaltens størrelse kan isoleringens placering fastholdes ved at montere 2,0 mm galvaniseret ståltråd pr. 300 mm på isoleringens yderside. Det er specielt en fordel, når der isoleres indefra. Tag stenene skal være godkendt til den ønskede taghældning. 9.

10 dampspærre Såvel ved ventilerede som ved uventilerede konstruktioner er det yderst vigtigt, at der etableres en tæt dampspærre med omhygge ligt udførte, lufttætte samlinger og tilslutninger. Selvom undertaget er meget diffu sions åbent, vil det ikke kunne bortlede den større fugtmængde, der kan opstå ved eventuelle utætheder i dampspærren. Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten Det har i praksis vist sig umuligt helt at undgå, at mindre mængder fugt fra f.eks. små sprækker i dampspærren trænger op i konstruktionen. Disse fugt- og kondensdannelser skal fjernes for at undgå skader på træværk og tagmaterialer. Det kan gøres ved at sikre en effektiv ventilation i hulrummet mellem isoleringen og undertaget eller ved at anvende et diffusionsåbent undertag. Hvis der ved renovering af især hanebåndskonstruktioner er tvivl om, om den eksisterende dampspærre er intakt, eller hvorvidt det er muligt at etablere en tæt dampspærre, anbefales det at vælge en ventileret undertagskonstruktion. Bemærk, at pudsede lofter ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod fugt, og at pudsede lofter ikke kan erstatte dampspærre. I forbindelse med samlinger, tilslutninger og gennemføringer er det vigtigt at etablere et stabilt, fast og plant underlag for dampspærren, så materialerne slutter helt tæt sammen. Ved gennemføringer skal der altid etableres modhold bag dampspærren, dvs. en eller anden form for plade. Materialet skal være stift og plant, så der kan fastgøres f.eks. en ventilationskanal, der skal føres gennem dampspærren. På den måde sikres det, at materialerne fastholdes i forhold til hinanden, hvilket resulterer i bedre og mere holdbare samlinger. Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Dampspærren er en membran, der først og fremmest skal reducere fugtholdig lufts indtrængen i tagkonstruktionen, hvilket kan føre til problemer med fugt. En lufttæt dampspærre sikres ved, at alle samlinger tapes, og tilslutninger udføres med fugemasse eller klæbe bånd. For at dampspærren ikke skal beskadiges, er det sikrest at placere den et stykke inde i isoleringen, hvor den er godt beskyttet mod utilsigtede gennembrydninger. Dvs. maksimalt 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side. Ved at følge denne fremgangsmåde er det således ikke nødvendigt at gennembryde dampspærren under arbejdet med elinstallationer og kabelføringer, da disse kan anbringes i isoleringen på den varme side af dampspærren. 10.

11 Ventilation af tagkonstruktion Ventilationsåbningerne skal altid være jævnt fordelt, således at der ikke opstår uventilerede områder i konstruktionen. Halvdelen af det samlede udluftningsareal placeres ved kip, og resten fordeles ved tagfod på begge sider af taget. Monteres der snefangsrør ved ventilationsåbningerne, skal der arealmæssigt kompenseres for dette. I bygninger som er kortere end 12 m, kan ventilationen etableres som gavl-gavl ventilation. Det nødvendige ventilationsareal for ventilation af tagrummet kan bestemmes af 1/500-reglen. Ellers kan nedenstående anvendes for bygningsbredder optil 12 m. Ventilation under undertag Ventilation over undertag Tagdækning Undertag Isolering GITTERSPÆR OG TOSIDIG PARALLELTAGS- KONSTRUKTION Der etableres ventilation på én af følgende måder: Ved hver tagfod: Tagdækning Undertag 10 mm spalte Isolering 20 mm spalte med insektnet Tagdækning Undertag Isolering 1 stk. Monier ventilationsstuds pr. løbende meter facade. Ved kip: 10 mm spalte på hver side af kip 20 mm spalte på hver side af kip med indbygget insektnet Tagdækning Undertag Isolering 20 mm spalte på den ene side af kip 40 mm spalte på den ene side af kip med indbygget insektnet 1 stk Monier ventilationsstuds på hver side af kippen pr. løbende meter kip. Tagdækning Monier anbefaler anvendelse af ventilationsstudse i kippen for derved at opnå en mere simpel montering af Undertag undertaget ved kippen. Isolering Hvor byggebredden er mindre end 12 meter og taghældningen er mindre end 10 grader, kan den nødvendige ventilation placeres alene ved tagfod, opbygget som én af følgende: Tagdækning Undertag Isolering 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. Ventilation under undertag Ventilation over undertag 11.

12 Tagdækning Undertag Hanebåndsspær Isolering Tagdækning Denne konstruktionstype kan udføres med ventilationsåbninger ved tagfod og ved kip som beskrevet under Undertag Gitterspær. I området hvor Isolering der er paralleltag (ved skråvægge) skal der mellem isolering og undertag etableres 50 mm effektiv ventilationsspalte. Ved frithængende undertag anses 50 mm kravet som værende opfyldt ved en projekteret spalte på min. 70 mm. Tagdækning Undertag Isolering Tagdækning Undertag Isolering Ved nybyggeri, hvor dampspærren er tæt, kan undertaget, i området, hvor der er paralleltag, udføres uden ventilationsspalte, såfremt der anvendes diffusionsåbent undertag. Skunk og spidsloft forsynes da med ventilationsstudse i hvert spærfag hhv. foroven i skunken og forneden i spidsloftet. Tagfods- og kipventilationen skal stadig etableres. Ventilation under undertag Ventilation over undertag Tagdækning Undertag Isolering BJÆLKESPÆR ved ENSIDIG TAGHÆLDNING Konstruktionen kan udføres ventileret såvel som uventileret. Bemærk, at hvis der anvendes diffusionstæt undertag, da skal konstruktionen udføres ventileret. Hvis den udføres som ventileret, skal én af nedenstående ventilationsåbninger etableres: 1/500-reglen Eksempel: En bolig på 8 (bredde) x 15 (længde) meter = 120 m 2 kræver et samlet ventilationsareal på 1/500 af 120 m 2 Omregnet til cm (800 x 1500) cm / 500 = 2400 cm cm /1500 = 1,6 cm pr. løbende meter fordelt i kip og ved hver tagfod Tagdækning Undertag Isolering Halvdelen af ventilationsarealet (1/1000) skal fordeles ved kip, og den anden halvdel ved tagfod, dvs. 0,8 cm hvert sted. Ved tagfod skal ven tilationsarealet yderligere fordeles på tagets to sider (1/2000), hvilket svarer til en ventilationsspalte på 0,4 cm langs hele tagfoden. For at opnå en optimal ventilation af tagkonstruktionen anbefales en ventilationsspalte på minimum 1,0 cm ved både kip og tagfod. Ved tagfod: 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet Ventilation under undertag 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. Ventilation over undertag Ved kip: 20 mm spalte 40 mm spalte med insektnet 2 stk. Monier ventilationsstudse pr. spærfag. 12.

13 Facts om Divoroll undertag Fleece Vandafvisende lim Net Vandafvisende lim NB: DIVOROLL TOP adskiller sig fra DIVOROLL UNIVERSAL ved at være stærkere i kraft af den tykkere fugtabsorberende fleece-underside, der i forbindelse med spidsbelastninger fordeler den opsamlede fugt for senere at transportere den sikkert ud på oversiden. Fleece Diffusionsåben (åndbar) membran Vandafvisende lim Divoroll stor rive- og slidstyrke divorolls opbygning med 2 lag slidstærk fleece og et mellemliggende finmasket net modvirker revner/flænger samt giver en større stabilitet ved fastgørelse med søm eller hæfteklammer. divoroll er med andre ord et særdeles robust undertag med en stor rivestyrke. divorolls store rive- og slid styrke modvirker ligeledes, at undertaget ødelægges ved kraftige påvirkninger i form af f.eks. vindstød eller under monteringen på spærene. VELTITECH BASIS DIFFUSIONSTÆT UNDERTAG Veltitech 120 er opbygget af PO-coating på fleece. PO-coatingen er damptæt og slidstærk. Både PO-coating og fleece-lag er UV-stabiliseret. 13.

14 Oplægningsprincipper divoroll undertag kan oplægges vinkelret på eller parallelt med spærene (bredden på divoroll-rullerne svarer til afstanden mellem spærene, hvis der vel at mærke er tale om nybyggeri). Vælges den sidste fremgangsmåde, skal der desuden nederst ved tagfod lægges en bane divoroll vinkelret på spærene. Veltitech monteres - grundet de brede baner mest fordelagtigt vandret, altså vinkelret i forhold til spærene. Bestandighed, brandhæmning og miljø Divoroll Top, Divoroll Universal og Veltitech 120 er alle modstandsdygtige over for direkte og indirekte ultraviolette solstråler. De har bestået. den særligt aggressive Nordtest 488, som adskiller sig fra testen anvendt til CE-mærkede undertage ved at indeholde stråler med en særlig aggressiv bølgelængde. Dog nedbrydes alle plastbaserede materialer af sollys, hvorfor Monier anbefaler afdækning eller montage af tagsten hurtigst muligt. divoroll og VELTITECH er fremstillet af materialer, der er flammehæmmende (klasse E ifølge europæisk norm) og samtidig uskadelige for miljøet. divoroll og VELTI- TECH kan således bortskaffes uden skade for miljøet. Anvendelsesområder divoroll undertag anvendes primært som selvbærende undertag under betontagsten, tegltagsten og lignende, der, hvor tagdækningen i sig selv ikke giver tilstrækkelig beskyttelse mod slagregn og fygesne. Veltitech kan med succes anvendes i forbindelse med oplægning af ståltagplader, hvor undertaget vil opsamle den kondens, der uundgåeligt vil forekomme på pladernes underside, hvis de ikke er antikondensbehandlet. Undertagene er utrolig nemme at arbejde med, også når der udføres gennemføringer. Det bedste resultat får du ved at bruge en kniv med tyndt blad, der er velegnet til at afskære baner og lave huller til gennemføringer. Også når det gælder temperaturen, er divoroll og VELTI- TECH særdeles fleksible. I forbindelse med oplægning er produkterne testet ved temperaturer på minus 20 grader. Resultatet viser klart, at den lave temperatur ikke påvirker hverken oplægningen af banevarer eller evnen til at modstå vindpres under strenge kulde forhold. divoroll, der leveres i 1,1 m og 1,5 m bredde i ruller med 50 meter, og Veltitech, der leveres i 1,5 m bredde i ruller med 50 meter, har tydelige markeringer for overlæg, hvilket gør arbejdet nemmere og er en ekstra sikkerhed for, at monteringen er udført korrekt. Veltitech oplægges vandret, hvilket har den fordel, at rullens bredde på 1,5 m udnyttes optimalt. Divoroll i 1,5 m bredde kan med fordel monteres efter samme princip. Desuden er det ikke nødvendigt med yderligere faldsikring, såfremt følgende metode anvendes ved de lægteafstande, der er gældende for Moniers tagsten. 1. Undertagsbane monteres fra gavl til gavl. 2. Afstandslister monteres. Husk at gøre plads til overlæg af næste undertagsbane. De nederste 70 cm af afstandslisten sømmes. 3. De nederste 2 lægter monteres og resten af afstandslisten sømmes. 4. Lægter monteres op til enden af afstandslisten. 5. Ovenstående proces gentages. 14.

15 Montage divoroll og veltitech undertag kan oplægges fra 15 graders hældning. Ved parallel op lægning startes med at udlægge en bane nederst ved tagfod vin kel ret på spærene. De øvrige baner oplægges parallelt med spærene. Ved parallel oplægning med spærene Ved samlinger over spær skal overlægget klemmes og være min. 100 mm. Ved vinkelret oplægning på spær Ved taghældninger på 15º-27º skal overlægget være min. 200 mm Ved taghældninger på 28º-45º skal overlægget være min. 150 mm Ved taghældninger på over 46º skal overlægget være min. 100 mm Vi anbefaler dog et overlæg på 200 mm, hvilket gør, at der ikke skal tages hensyn til taghældningen. Det er vigtigt, at divoroll og Veltitech undertag monteres stramt, og at overflødigt materiale skæres bort for at undgå lydene fra et blafrende undertag. I de tilfælde hvor undertaget er monteret som frithængende, skal der monteres undertagsopstrammere. Før montering af afstandslister fastgøres divoroll og VELTITECH undertag med varmforzinkede tagpapsøm/ hæfteklammer (se vejledning for udførelse af tagfod side 28). Ved planlægning af monteringsarbejdet skal der tages højde for, at undertaget skal lægges mindst 100 mm ud over yderste tagspær/tagudhængsbræt. Søm/hæft undertaget fast til spærene med det, der svarer til 25/40 varmforzinkede tagpapsøm. I det yderste spærfag og i tagudhængsbrættet skal søm/hæfteklammer sidde med ca. 150 mm mellemrum. Det er ligeledes vigtigt at planlægge overlægsretningen mellem de enkelte baner, således at der ved eksempelvis en skot rende ikke opstår fald mod en samling. Det skaber risiko for opsamling af vand. Under taget skal lægges hen imod skotrenden, så der afsluttes ved kip. 15.

16 Lægte, 38 x 56 mm / 38 x 73 mm Banevare undertag, diffusionsåbent Ventilation Tagsten I byggeperioden anbe fales det, at tagbelægningen oplægges, så snart under taget er monteret, for at undgå unødig påvirkning fra vind og vejr. Ved udsigt til kraftig regn og blæst skal undertaget afdækkes med presenninger for at undgå vandindtrængning og skader på det uafskærmede undertag. Hvis tagbelægningen afmonteres i forbindelse med reparationer eller andet, skal undertaget afdækkes for at beskytte dette og for at undgå vandindtrængning. Loftbeklædning Dampspærre, 0,20 mm PE-folie Forskalling, 50 x 50 mm Anvend altid den tætte sømning, altså ca. 150 mm mellemrum, ved afslutninger, kviste, sammenføjninger og større gennemføringer. For at få det bedste resultat og fastholde undertaget korrekt skal afstandslister/lægter monteres kontinuerligt. For at modvirke indtrængning af fygesne og slagregn samt mindre grene, blade og lignende anbefales det at udføre løsninger ved rygninger og grater med ventileret rygningsbånd, f.eks. metalroll og figaroll. Al færdsel på lægter/tagkonstruktion skal foregå med fodtøj, der ikke kan beskadige undertaget. I kolde perioder er det vigtigt, at varmeisolering og dampspærre er færdigmonteret, inden der sættes varme på, så man reducerer risikoen for kondensdannelse på bagsiden af undertaget. Isolering Som omtalt under afsnittet om diffusionsåbne undertage, så må isoleringen ved brug af divoroll universal og divoroll top føres helt op til undersiden af undertaget, da der ikke kræves nogen ventilationsspalte mellem undertag og isolering. Herved opnås en slankere konstruktion og bedre udnyttelse af tag etagen. Valg af afstandslister Når der anvendes tagmaterialer fra Monier, skal der generelt anvendes trykimprægnerede afstandslister på min. 25 x 50 mm. I øvrigt henvises til tagstensleverandørens anvisninger, da nogle tag materialer kræver afstandslister i en større dimension. Der skal bruges ventilerede fuglegitre ved tagfod under tegltagsten, såvel vinge- som falstagsten. Ved montering af isolering er det vigtigt, at der tages højde for isoleringsekspanderet overmål (isoleringen står i spænd), så man undgår, at divoroll undertaget kommer til at stå i en bue mellem spærene. Det er derfor en god idé at holde en afstand mellem iso le ringen og undertaget på mellem 10 og 20 mm. 16.

17 Bemærk venligst: Denne brochure viser ikke detaljer ved montering på fast underlag. Disse kan rekvireres hos Monier på tlf eller downloades på Vedligeholdelse Et regelmæssigt tjek af taget kan spare dig for mange ubehagelige over raskelser og bekostelige reparationer. Løbende: Hvor det er muligt, bør tagrum og tagkonstruktion efterses for skader pga. slagregn og fygesne, der er trængt ind i for bindelse med kraftigt stormvejr Hvert tredje år: Det anbefales at gennemgå tagets funktionsdygtighed hvert tredje år ved hjælp af følgende tjekliste: Hvor det er muligt, bør undertaget også efterses indvendigt fra tagrummet. Eventuelle skader, f.eks. huller, opdages hurtigt, ved at der trænger lys ind Udefra kan eftersyn f.eks. foregå ved at løfte de nederste rækker tagsten og samtidig fjerne eventuelt ophobet smuds i form af blade og smågrene Overgang mellem undertag og fodplade efterses Udvendigt besigtiges tagfladen for løse og defekte tagsten Hvert år: Det anbefales at gennemgå nedenstående tjekliste mindst en gang om året: Efterse taget for blade, grene og andet materiale Rens tagrender og nedløbsrør Hvor det er muligt, efterses undertagets funktionsevne ved tagfod, skot render, grater, tagvinduer mv. Alle ventilationsåbninger og inddækninger efterses 17.

18 Eventuelle skader skal udbedres hurtigst muligt for at sikre et sundt og fuldt funktionsdygtigt tag. Reparation Hvor der er tale om mindre skader, f.eks. små huller, kan såvel divoroll universal som divoroll top og VELTITECH let og hurtigt repareres med unoroll tape. Den specielle tape kan monteres både på undertagets over- og under side. Ved større skader, f.eks. revner/flænger, er det nødvendigt at udskifte den beskadigede del af undertaget (se i øvrigt side 78). Kontakt Monier Er der ting, du ikke har fået svar på, eller informationer, du mangler efter at have læst denne brochure, så kontakt venligst Moniers kundeservice på telefon

19 Henvisninger: I nedenstående publikationer kan du finde mange flere informationer om undertag. BYG-ERFA erfaringsblade: (27) Undertage - Diffusionstætte og diffusionsåbne (27) Undertage Opbygning, materialer og projektering (27) Undertage Udførelse og detaljer (27) Ventilation af tagkonstruktioner (47) Tagunderlag af krydsfiner Misfarvning efter skimmelvækst. (37) Kondens- fugt- og lugtgener Aftrækskanaler og faldstammeudluftninger. (39) Dampspærrer i loft og ydervægge Fugttransport og materialer (39) Damspærrer i loft og ydervægge Udførelse og detaljer (47) Blafrende undertage af banevarer (3. udgave) Bygningsreglement BR2010 inkl. alle tillæg Gode tagløsninger ved renovering og byfornyelse, By- og Boligministeriet, Projekt Renovering, 1999 SBi Anvisning: 224 Fugt i bygninger, Bygningers energibehov. 189 Småhuse, 1998, 2. udgave + tillæg nr By og Byg Anvisning Blyfri taginddækninger, 2002 SBi rapport nr. 292 Undersøgelser af uventilerede undertage TEGL 36 Oplægning af tegltage, 2005 TOP byggeblade fra Træbranchens Oplysningsråd: Træ 51 DBI Vejledning 36: Taglægter Undertage - sikring mod brandspredning, inklusive rettelsesblad af

20 Produktinfo Egenskaber Standarder Enheder Ydeevne Ydeevne Ydeevne divoroll Universal Divoroll Top Veltitech 120 Materiale 4 lag (fleece/ 4 lag (fleece/ 2 lag. Fugt/kondens gitternet/ gitternet/ akkumulerende PP-fleece diffusions- diffusions- damp- og vandtæt membran/fleece) membran/fleece) samt slidstærk PP-coating med vand- med vandafvisende lim afvisende lim Produktkode Farve grå grå mørk grå Mærkning sort blæk sort blæk sort blæk Sd-værdi (max.) EN ISO m 0,03 0, Vanddampgennemtrængning Lyssy metoden g/m 24 t (23 C-0/85%) N/A Trækstyrke langsgående DS/EN N/5 cm Trækstyrke tværgående DS/EN N/5 cm Sømrivestyrke langsgående DS/EN N Sømrivestyrke tværgående DS/EN N Vandtæthed DIN mm > > W1 > Z-værdi EN ISO GPa s m /kg 0,25 0,25 N/A Temperaturbestandighed C -40 C/+80 C -40 C/+80 C -40 C/+80 C Brandhæmning DS/EN Klasse E Klasse E Klasse E flammehæmmende flammehæmmende UV-bestandighed EN Opfyldt Opfyldt Opfyldt Rullebredde EN m 1,1/1,5 1,1/1,5 1,5 Rullelængde EN m Rulleareal 2 m 55/75 55/75 75 Antal m pr. palle m m 1500 m

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019 DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA Function and Product Warranty Year Function and Product Warranty30 DAFA 15 Year Januar 2019 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger,

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger, Tjekliste KLIMASKÆRM Tag og tagrum 1/6 Hvor ofte skal tjekkes? Jo ældre jo oftere, men i hvert fald årligt Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse Er der misfarvninger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 HF14 / VARIO Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen af tagsten

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280 Montagevejledning 8 10 16 12 14 1 11 13 9 7 15 4 5 17 2 3 6 19 18 ROOF PRO 280 MH H TOTAL PRODUKT HIGH QUALITY FOR PROFESSIONAL CRAFTSMEN 10 år 30 år GARANTI GARANTI VÆLG DET RIGTIGE UNDERTAG Undertaget

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med RAW TARENU kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning.

Læs mere

Monteringsvejledning for

Monteringsvejledning for Isocell Airtight Monteringsvejledning for UNDERTAGE UNDERTAGe TIL ALLE KONSTRUKTIONER CBI DANMARK A/S Park Alle 64 DK-7480 Vildbjerg Tel. +45 9712 6500 mail@cbidanmark.dk www.cbidanmark.dk E L C L O S

Læs mere

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1 TAG ISOLA UNDERTAGE Dækker alle konstruktioner og krav 10.2016-V1 Isola Undertage Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør

Læs mere

Monteringsanvisning Wakaflex

Monteringsanvisning Wakaflex a Monteringsanvisning Wakaflex 100-150 mm Forkant af Wakaflex 2. Indhold Produktinformation 2 Produktinfo 3 Tilbehør 3 Grundlæggende principper 4 Detaljeløsninger Skorsten 5 Dæklister 8 Murværk 9 Rund

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt

Læs mere

Oplægning med topsten. Indhold

Oplægning med topsten. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALVARIABEL Vingefalstagsten Oplægning med topsten Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende rygning

Læs mere

tria og pure montagevejledning BetaPack A/S Agerskovvej 9 DK-8362 Hørning CVR Tlf

tria og pure montagevejledning BetaPack A/S Agerskovvej 9 DK-8362 Hørning CVR Tlf Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt er den mest sikre placering

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere