SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

2 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE PERSONALEPOLITIK Sammen om den attraktive arbejdsplads er Gentofte Kommunes overordnede personalepolitik, der henvender sig til alle ansatte. I personalepolitikken fortæller vi, hvem vi Gentofte Kommune er, og hvordan vi gerne vil udvikle os som arbejdsplads. Personalepolitikken er formuleret af Hovedudvalget, der sammen med resten af MED-organisationen og alle arbejdspladser får personalepolitikken til at leve i hverdagen. Personalepolitikken viser, at vi har et højt ambitionsniveau som arbejdsplads. Politikken understøtter, at vi også fremover vil være en attraktiv og professionel arbejdsplads, hvor vi er på forkant med de rammer og muligheder, der er brug for, for at kunne løse kerneopgaverne kompetent og med et højt fagligt niveau. Og hvor vi lærer og udvikler os ved at løse opgaverne sammen med borgerne og hinanden. Vi skal sammen udvikle organisationen til at være robust, så vi kan gennemføre de forandringer, der skal til for, at vi også fremover kan levere den bedst mulige velfærd ud fra de vilkår, vi har. Samtidig skal vi holde fast i og udvikle Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads. Forandringerne indebærer, at vi skal løse opgaverne på nye måder, sammen med borgerne og med hinanden på tværs i organisationen og med andre kommuner. Det gør vi i de borgervendte opgaver, i de politiske dialoger, i MED-organisationen og i administrationen. Alles bidrag er vigtige. Vi må alle tage aktivt del i udviklingen og se den som en mulighed for at udvikle velfærden til gavn for borgerne, vores faglighed og arbejdsplads. Det gør vi i dialog med hinanden og i tillid til, at vi alle arbejder på at udvikle velfærden og Gentofte Kommune som arbejdsplads til vores fælles bedste. 2 ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 RETNINGSLINJER 4 VÆRKTØJER Hvert element har markører, så du altid ved, hvor du er. På næste side kan du læse om de fire elementer.

3 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 3 / 11 DEN OVERORDNEDE PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAK TIVE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken beskriver forventningerne til, hvad et godt medarbejderog lederskab er i Gentofte Kommune med udgangspunkt i fem værdier: 1. Sammen om Gentofte Kommune 2. En faglig kompetent arbejdsplads 3. En robust arbejdsplads 4. Ordentlighed og respekt 5. Klare krav og forventninger til hinanden. Personalepolitikken skal drøftes lokalt, så vi kan bruge den både i det daglige arbejde, og når vi udvikler kerneopgaven og arbejdspladsen. ARBEJDSMILJØPOLITIK Gentofte Kommune har en arbejdsmiljøpolitik med tre overordnede værdier for udviklingen af arbejdsmiljøet. Værdierne er: Et godt psykisk arbejdsmiljø og robuste arbejdspladser Forebyggelse af fysisk nedslidning og arbejdsskader Øget værdi og effekt af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøpolitikken spiller sammen med personalepolitikken og omvendt. Til realisering af arbejdsmiljøpolitikken vedtager Hovedudvalget en årlig arbejdsmiljøplan og værktøjer, der kan omsætte politikken til praksis. Lokale arbejdsmiljøhandleplaner og drejebøger til APV- og trivselsdialoger er eksempler på konkrete værktøjer. RETNINGSLINJER Retningslinjerne sætter en ramme for udvalgte områder, hvor lovgivning eller overenskomster bestemmer en række forhold, eller hvor Gentofte Kommune har fastlagt en ramme, som den enkelte arbejdsplads skal følge. Det er fx, hvordan vi følger op på sygefravær, hvilken støtte, der er til medarbejdere i krise, eller hvordan MED-organisationen inddrages og får indflydelse ved omstillinger i organisationen. VÆRKTØJER Værktøjerne skal understøtte personalepolitikken og retningslinjerne, så de lettere kan omsættes til praksis, fx i forhold til hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling, innovation eller robusthed. Du kan finde Sammen om den attraktive arbejdsplads, retningslinjer, værktøjer og arbejdsmiljø politikken på Gentofte Platform under opslaget Personalepolitik.

4 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 4 / 11 PERSONALEPOLITIKKENS FEM VÆRDIER KLARE KRAV OG FORVENTNINGER 5 TIL HINANDEN 1 GENTOFTE SAMMEN OM KOMMUNE Sammen om den attraktive arbejdsplads bygger på fem værdier, som er illustreret i modellen til venstre. De fem værdier udgør tilsammen et fælles værdigrundlag for, hvad det betyder at være sammen om den attraktive arbejdsplads og hvilke forventninger, vi har til det gode leder- og medarbejderskab. 4 OG ORDENTLIGHED RESPEKT EN ROBUST 3 ARBEJDSPLADS EN FAGLIG 2 KOMPETENT ARBEJDSPLADS I det følgende kan du læse om de fem værdier. Alle arbejdspladser skal arbejde med værdierne. Værdierne er suppleret med spørgsmål, der kan inspirere til dialog blandt dig og dine kollegaer, så vi alle kan bruge politikken på en måde, der giver mening på vores arbejdspladser. Dialogerne kan fx foregå på et personalemøde, i MED, i APV- og trivselsdialogerne eller på en temadag. Kun ved hjælp af fælles ansvar og dialog om værdierne i politikken, kommer de til at leve og virke på den enkelte arbejdsplads og i organisationen som helhed.

5 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 5 / 11 1 SAMMEN OM GENTOFTE KOMMUNE Hvordan kan vi være sammen om at løse kerneopgaven med borgerne og hinanden? Hvilken værdi vil det skabe på vores arbejdsplads? Med færre ressourcer og store forventninger til velfærden skal opgaverne løses på nye måder. Sammen om Gentofte Kommune betyder, at vi må løse og udvikle opgaverne sammen med borgerne og med hinanden både på den enkelte arbejdsplads, på tværs af arbejdspladser og sammen med andre kommuner, private virksomheder eller foreninger. Vi skal både arbejde på måder, vi allerede kender og tage nye arbejdsformer i brug, som fx netværk og arbejdsgrupper på tværs af fagligheder, ledelse og opgaveområder. skal udvikles. MED-organisationen har en aktiv rolle og et særligt ansvar i den daglige drift samt i udviklingen af arbejdspladserne og af Gentofte Kommune som helhed. Vi har traditioner for et godt og tillidsbaseret samspil mellem tillidsvalgte og ledere på arbejdspladserne, i fælles udviklingsforløb og i MED-systemet. Når samspillet er godt, fungerer arbejdspladsen godt. Vi ser det gode samspil, når tillidsvalgte og ledere sammen går forrest, når der skal løses udfordringer i hverdagen, hvis der er konflikter i samarbejdet på arbejdspladsen, når kerneopgaven ændrer sig, eller når vi ser på borgernes forventninger til fremtidens velfærd, og hvad det så betyder for vores opgaver og arbejdsplads. Vi har alle et fælles ansvar for at løse og udvikle kerneopgaverne så godt som muligt. Det gør vi ved at søge indflydelse i hverdagen, drive opgaverne og give input til lokale og tværgående processer både i det daglige driftsarbejde, og når arbejdspladsen VI ER SAMMEN OM GENTOFTE KOMMUNE, NÅR VI FX: Skaber en musikfestival sammen med borgerne Aktiverer borgerne frem for at servicere dem, fx via hjælp til selvhjælp Samarbejder med kollegaer fra andre arbejdspladser eller opgaveområder Er med i frikommuneprojekter med Gladsaxe Kommune Udvikler og skaber Fremtidens Gentofte Kommune i et samspil mellem ledere og tillidsvalgte

6 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 6 / 11 2 EN FAGLIG KOMPETENT ARBEJDSPLADS Hvad vil det sige at være faglig kompetent hos os? Hvordan sætter vi fokus på læring hos os? Vi skal være fagligt kompetente, så vi kan løse kerneopgaverne med høj kvalitet både i dag og i fremtiden. Vi er en faglig kompetent arbejdsplads, når både medarbejdere og ledere har den rette kombination af viden, færdigheder og adfærd til at kunne løse kerneopgaverne. Det opnår vi, når vi hver for sig og sammen udvikler os, lærer nyt og løser kerneopgaverne på nye måder, så vi skaber bedre velfærd. Den kompetente arbejdsplads sørger for, at alle har mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer, så vi kan præstere og trives i en foranderlig hverdag, ligesom medarbejderne forventes at gribe mulighederne. Den kompetente arbejdsplads anvender viden om, hvad der virker i opgaveløsningen gennem brug af best pratice og redskaber, der udvikler arbejdspladsens og den enkeltes kompetencer til nutidens og fremtidens opgaver. Fx via opsamling af erfaringer, brug af forskningsbaseret viden, resultater og metoder, udviklingssamtaler og aktiviteter, hvor man arbejder med hele arbejdspladsen og med den enkeltes kompetencer. Kompetenceudvikling skal bidrage direkte til den daglige opgaveløsning eller til fremtidige opgaver, og skal derfor altid ske i tæt sammenhæng med kerneopgaven. Eksempler herpå er, når medarbejdere kompetenceudvikler sig til at arbejde aktivt med at inddrage ældre borgere i pleje og omsorg, når en lærer får inspiration til nye undervisningsmetoder på en anden skole og derpå lærer fra sig på sin egen skole, eller når vi benytter den teknologiske udvikling til at løse vores kerneopgaver ved hjælp af fx velfærdsteknologi. Læring skaber afsæt for udvikling og hører med til at være en kompetent arbejdsplads. Læring er, når vi, sammen eller hver for sig, sætter fokus på, hvordan de initiativer, vi sætter i gang virker, og når vi tænker over og taler om resultaterne og værdien af vores opgaver, så vi derved lærer af og benytter os af vores erfaringer. Læring er også, når vi træner vores evne til at lære nye ting, fx ved løbende at afprøve nye opgaver og metoder. Vi giver plads til læring, når vi sætter fokus på, hvordan vi gør det bedre, frem for at gøre mere af det samme, eller når vi skaber muligheder for, at arbejdspladser kan lære af hinanden, som fx når sociale botilbud udveksler metoder og erfaringer. KOMPETENCEUDVIKLING KAN FOREGÅ PÅ MANGE MÅDER, FX VED: Kompetencegivende uddannelse Jobrotation og inspirationsbesøg Jobbytte og praktik internt eller eksternt At prøve kræfter med nye opgaver eller projektarbejde At indgå i nye arbejdsformer eller løse opgaver i nye samarbejdsrelationer Faglig sparring Sidemandsoplæring Samskabelse med borgere

7 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 7 / 11 3 EN ROBUST ARBEJDSPLADS Hvordan er vores arbejdsplads robust? Hvordan kan vi tage fælles ansvar for et godt og sundt arbejdsmiljø hos os? Udviklingen i forventningerne til velfærden inden for en stram økonomisk ramme indebærer, at vi må arbejde på nye måder. Det skaber udviklingsmuligheder, men det er også svært. Det kan rokke ved de vante måder at gøre tingene på og udfordre vores roller, faglige identitet, samarbejde og tryghed. Derfor skal forandringer gå hånd i hånd med, at vi er robuste, så vi videreudvikler den attraktive arbejdsplads og fortsat har et godt arbejdsmiljø. Det er et fælles ansvar at skabe en robust arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø. Alle ledere har dog et særligt ansvar for at sikre, at opgaverne planlægges og udføres fuldt forsvarligt og for at arbejde forebyggende med stress og risici i arbejdet, bl.a. ved at etablere rammer, der bidrager til psykisk og fysisk sundhed. I GENTOFTE KOMMUNE HANDLER ROBUSTHED OM FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN, ARBEJDSFÆLLESSKABET OG PÅ DEN ENKELTE. ROBUSTHED ER BL.A. AT: Arbejdsfællesskabet og arbejdspladsen skaber rammer, der bidrager til robusthed fx ved at sikre fokus på kerneopgaven, samarbejdet, kompetencer og prioritering af opgaver Være god til, både som arbejdsplads og som enkeltperson, at håndtere forandringer i opgaver, rammer og relationer Kunne trives i forandringer, som er et vilkår på offentlige arbejdspladser og som også er en drivkraft i de måder, Gentofte Kommune udvikler kerneopgaver og arbejdspladser på Arbejdspladsen kan rumme og håndtere den sårbarhed, der kan opstå i forandringer ET GODT ARBEJDSMILJØ SKABES BL.A. VED AT: Alle kan løse opgaverne i et sundt og sikkert arbejdsmiljø Sikre en god opgavetilrettelæggelse Sikre kompetenceudvikling Have fokus på balancen mellem privatliv og arbejdsliv Gennemføre og følge op på APV- og trivselsdialoger

8 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 8 / 11 Hvad er respekt og ordentlighed hos os? 4 ORDENTLIGHED OG RESPEKT Hvordan sikrer vi, at vi har en rummelig og mangfoldig arbejdsplads? Vi har tradition for, at ordentlighed, respekt og det at tage hånd om hinanden præger vores arbejdskultur og omgangsform. Vi lægger vægt på dialog, åbenhed og tillid og på, at relationen mellem arbejdsgiver og ansat er kendetegnet ved ordentlighed og respekt for forskellighed og for den indsats, den enkelte yder. Dialog, tillid og åbenhed skal virke og stå sin prøve, både i hverdagen når der opstår tvivl om forventninger til hinanden og om opgaver, og når der er problemer i samarbejdet. Hvis dialog, tillid og åbenhed af den ene eller anden grund ikke fungerer, er ledere og medarbejdere forpligtigede på at handle på det, så samarbejdet kan komme til at fungere. Fx ved at prøve at løse det i situationen eller inden for MEDs rammer. Udvikling af gode faglige fællesskaber og et godt samspil mellem ledere og tillidsvalgte understøtter ordentlighed og respekt. Det samme gør konkrete hjælpemuligheder. Fx lokale sundhedsinitiativer, der fremmer sundhed på arbejdspladsen, initiativer, der forebygger og håndterer arbejdsrelateret stress, krisehjælp, når der er brug for det samt støttemuligheder, hvis en medarbejder har et misbrug. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, der har respekt og forståelse for de forskelligheder, vi har i fx erhvervserfaring, uddannelse, køn, alder og faglige kompetencer. Forskellighederne bidrager til mange perspektiver i opgaverne og er en styrke for arbejdspladsen og Gentofte Kommune. Vi anerkender, at alle har faser i livet, hvor der skal tages hensyn. Det kan være mens man har små børn, hvis man selv eller den nære familie er alvorligt syg, eller hvis man sent i arbejdslivet har brug for at få justeret rammer og opgaver, eller ønsker nye opgaver, så man kan blive og udvikle sig i jobbet, til gavn for en selv og arbejdspladsen. Vi stiller rammer til rådighed, der bakker op om disse ønsker og behov. Fx i tilrettelæggelsen af opgaverne, tjenestefrihed med og uden løn og initiativer, så medarbejdere både midt i og sent i arbejdslivet kan udvikles i jobbet. Rummeligheden og mangfoldigheden omfatter også, at vi fastholder og fremmer ansættelse af medarbejdere med et handicap, som gør det svært at få en ansættelse på almindelige ansættelsesvilkår, men som fx kan ansættes i et flexjob. VI TAGER HÅND OM HINANDEN PÅ EN ORDENTLIG MÅDE VED FX AT: Sikre rettidig og præcis information Være ordentlige både når vi siger velkommen og farvel til hinanden, og når vi oplever kriser hvad enten det er på arbejdspladsen eller i privatlivet. Passe på de medarbejdere, der løfter ekstra i en periode, hvis en kollega fx er sygemeldt eller kriseramt, så alle fortsat kan trives i arbejdet.

9 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 9 / 11 Hvordan arbejder vi med at skabe klare forventninger til hinanden? 5 KLARE KRAV OG FORVENTNINGER TIL HINANDEN Hvad betyder det hos os at være drivkraft i opgaverne? Der skal være gensidige og klare forventninger mellem arbejdspladsen og de ansatte, så det er tydeligt, hvad vi kan forvente af hinanden. Klare forventninger gør prioritering, målretning og udvikling af indsatser lettere, og det skaber trivsel, tryghed og robusthed. Derfor forventes alle ledere, i dialog med deres medarbejdere, at synliggøre deres krav og forventninger. På samme måde skal medarbejderne også fortælle, hvis deres roller eller opgaver er uklare. Lederne har et særligt ansvar for at guide og støtte medarbejderne. Ligesom vi skal have klare forventninger internt til hinanden, skal vi også sikre det i relation til borgerne og vores samarbejdsparnere som fx frivillige, pårørende og andre kommuner, som vi samarbejder med om opgaverne. Alle ledere og medarbejdere skal bidrage til, at Gentofte Kommune udvikler sig som organisation og arbejdsplads. Derfor har alle en forpligtigelse til at bidrage aktivt til at løse og udvikle kerneopgaven og til at udvikle arbejdspladsen. Det gør vi bl.a. gennem kompetenceudvikling og ved at deltage i dialoger om kerneopgaven i de forskellige fællesskaber, vi indgår i både på og uden for arbejdspladsen. Vi skal alle være opmærksomme på, hvordan udviklingen i omverdenen har betydning for de opgaver, vi skal løse, og vi skal gribe nye muligheder for at løse kerneopgaven på nye måder, fx ved at benytte teknologi eller ved at lade os inspirere af andre og omsætte deres gode ideer til handlinger hos os. Det er vigtigt for, at vi kan være effektive og produktive også i fremtiden. Medarbejderne skal være drivkraft i hverdagens opgaver og i udviklingen af nye løsninger alene og sammen med kollegaer og ledelse. Det gælder både den daglige drift, og når vi udvikler arbejdspladsen. Arbejdspladserne forventes at understøtte og udvikle kulturer, hvor der er plads til, at arbejdsformer, metoder og løsninger bliver nogle andre end dem, vi plejer at have, så vi kan levere bedre velfærd til borgerne. Det medfører, at vi skal gøre tingene på nye måder, og Fortsætter næste side...

10 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 10 / 11 Hvordan anerkender vi den gode arbejdsindsats på vores arbejdsplads?... Fortsat fra forrige side derfor er forandringer et vilkår og også den drivkraft, der bidrager til at udvikle velfærden. Vi har et fælles ansvar for at sikre sammenhænge mellem kommunens, opgaveområdets og den enkelte arbejdsplads strategi og fokusområder. Vi skal anerkende ansatte, der bidrager til at udvikle bedre velfærd, så vi både kan levere sikker drift og udvikle kerneopgaverne og arbejdspladsen. Det sker gennem løbende dialog om, hvordan de resultater medarbejderne skaber er med til at udvikle opgaverne og skabe værdi for både borgerne og arbejdspladsen. De lokale drøftelser af prioriteringen af lønmidler skal derfor afspejle en tydelig sammenhæng mellem de overordnede mål i kommunen, den enkelte arbejdsplads fokusområder og medarbejderens arbejdsindsats. Ligeledes skal det tydeliggøres, hvordan medarbejderne i både drifts- og udviklingsopgaver bidrager til at udvikle kerneopgaver og arbejdsplads. AT VÆRE DRIVKRAFT SOM MEDARBEJDER, ER FX: Når man griber bolden i dagligdagens opgaver, fx når man tager initiativet til et samarbejde mellem to dagsinstitutioner om et fælles pædagogisk forløb for børnene Når medarbejdere etablerer et samarbejde med kollegaer i eller uden for kommunen og bruger den nye viden fra samarbejdet på egen arbejdsplads At man tager ansvar for at drive eller udvikle opgaver på sin arbejdsplads Når man udfordrer de vante måder at gøre tingene på, fx ved at lade borgerne deltage mere eller deltage på nye måder i opgaveløsningen

11 SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS Hovedudvalget i Gentofte Kommune, maj 2016.

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med udviklingssamtaler Denne delpolitik beskriver formål og retningslinjer for udviklingssamtaler i kommunen, herunder hvordan

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Delpolitik om Seniorinitiativer

Delpolitik om Seniorinitiativer Delpolitik om Seniorinitiativer 1. Formålet med seniorinitiativerne Gentofte Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle. Vi har brug for ældre medarbejderes erfaring, viden, engagement og

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning PUS Personlige Udviklings Samtaler Vejledning Velkommen til PUS I 2007 indførte vi i Fredensborg Kommune personlige udviklingssamtaler, som en vigtig del af det, at være ansat i Fredensborg Kommune, med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø Inspiration og værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø Forord et godt arbejdsmiljø betaler sig Socialpædagoger mødes af store udfordringer og skal kunne håndtere disse udfordringer. Men uanset

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder 1 Sygdomspolitik Sygdomspolitikken skal være med til at afdække arbejdsrelateret sygdom. Desuden skal sygdomspolitikken angive, hvordan institutionen håndterer konkret sygefravær. Dermed får man mulighed

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Strategi. for Psykiatri- og Handicapområdet TILLID, DIALOG OG ANSVARLIGHED

Strategi. for Psykiatri- og Handicapområdet TILLID, DIALOG OG ANSVARLIGHED Strategi 2019 2022 for Psykiatri- og Handicapområdet TILLID, DIALOG OG ANSVARLIGHED Indhold Forord... 5 Om strategien.... 6 Vores strategiske pejlemærker... 8 Sundhed.... 11 Inklusion og fællesskab...

Læs mere

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Forord 02 Forord Pagineringstekst Kære alle i Metropol Så er den her Metropols Personalepolitik! Vi er stolte af, at vi nu har en personalepolitik,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Socialudvalgets arbejdsgrundlag

Socialudvalgets arbejdsgrundlag Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 Indhold Forord Indledning Politikker og strategier Overordnede mål Konkrete initiativer Forord Socialudvalget har fastlagt et arbejdsgrundlag for 2018 til 2021

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere