EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN"

Transkript

1 Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Nr årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN

2 Indhold Leder 3 Indbydelse til Temadag 4 EVA-årsmøde 7 Kalender 8 Klimasikring håb forude! ISSN: Udgiver Ingeniørforeningen i Danmark Spildevandskomiteen Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken Hjemmeside adresse adresse Dette blads redaktør Jan Nielsen, Næste blad forventes udgivet Maj 2014 Næste blads redaktør Sanne Lund, Deadline for indlæg Primo april 2014 Redaktion COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Tlf Fax Att.: Margrethe Nedergaard

3 Leder Året 2014 Hvad er på programmet? Indledningsvis må det være på sin plads, at EVA-udvalget ønsker et godt nytår til jer alle. EVA-udvalget har i 2013 rundet de første 25 år og der er udsigt til endnu flere med masser af spændende aktiviteter. Vi håber derfor i EVA-udvalget, at alle fortsat vil tage mod vores invitation og deltage aktivt i dette års temadage. Vi har også en forventning om at I fortsat vil være med til at formidle netop jeres viden og dele denne med alle os andre! Dette - at have et stærkt netværk fagligt og socialt er noget der ofte fremhæves som værende et væsentligt og bærende element, som man ikke må underkende værdien af. Vi mener, at EVA-udvalget er med til aktivt at understøtte et netværk og vi vil fortsat arbejde på, at vi kan tilbyde jer som medlemmer i dette. Værdien af dette netværk er Du/I som enkeltpersoner og med jeres individuelle og samlede indsats med til selv at afgøre. For de studerende fastholder vi tilbuddet som en oplagt mulighed for at påbegynde opbygningen af et eget teknisk/fagligt netværk, allerede inden man begiver sig ud på jobmarkedet. Da EVA-udvalget i 2012 fik gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, kunne man klart læse, at berettigelsen for EVA-udvalgets fortsatte arbejde absolut var til stede. Med et medlemstal på lige under 400 personlige medlemmer, er vi faktisk nu efter 25 års aktivt virke fortsat et relevant fagligt netværk med en stor og bred repræsentation i branchen. I 2014 har vi også planlagt, at arrangere 3 temadage med forskellige relevante emner for jer. Første temadag er allerede den 6. februar 2014 på Nyborg Strand, hvor emnet for dagen omhandler pumpesystemer m.v. (se program for temadagen i nærværende blad). Årets første temadag forsøger, at stille skarpt på aktuelle vinkler og problemstilliner og de forskellige indlægsholderes bidrag vil give et bud på og formidle en opdateret viden, som er værd at få del i. I vil naturligvis også fortsat få, en gylden mulighed for at møde/gense nogle ligesindede kollegaer og pleje og udbygge jeres netværk. Dagen omfatter også afholdelse af årsmødet. Årsmødet indeholder foruden formandens opsamling på det forløbne år valg af én ny repræsentant til udvalget. Vi har i EVA-udvalget også fremadrettet, aftalt muligheden for udbygning og et tættere formidlings-samarbejde for Spildevandskomiteens øvrige fagudvalg, hvor der også er igangsat flere spændende tiltag. Her kan nævnes to kommende SVK-skrifter som en fornem fortsættelse af komiteens rammer for en del af udviklingen og sammenkædningen af branchens øvrige faglige netværk. Mere herom i de efterfølgende numre af EVA-bladet, så hold dig gerne opdateret her. EVA-udvalget opfordrer jer også til at skrive indlæg og faglige artikler i EVA-bladet, hvor der gerne stilles spalteplads til Jeres rådighed. Det er et oplagt medie at benytte til formidling af viden og erfaringer, da bladet jo udsendes via en nyhedsmail til alle medlemmer. EVA-bladets tidligere numre kan findes på EVA-udvalgets hjemmeside på linket hvor der bl.a. også findes indlæg til download fra tidligere afholdte temadage. EVA-udvalget siger en stor tak til Jer for de første 25 år og på gensyn til de næste års temadage. Vel mødt allerede den 6. februar til første temadag i

4 EVA-udvalget Indbyder til Temadag Kører vi på pumperne? Torsdag den 6. februar 2014 på Hotel Nyborg Strand Med kommunalreformen i 2007 blev antallet af kommuner som bekendt stærkt reduceret. Ændringen betød også, at de enkelte kommuner blev til større enheder. Vandsektorloven fulgte i 2009 og kommunale kloakforsyninger og vandforsyninger skulle udskilles fra forvaltningerne i selvstændige selskabsenheder. Med Vandsektorloven er reguleringen af vandselskabernes økonomiske forhold for alvor sat på dagsordenen ikke mindst i forhold til forsyningsselskabernes driftsmæssige forhold. Der tales bl.a. om effektivisering, benchmarking, prisloft og dokumentation af indkøb i et omfang, som ikke har været set før. Det skal dog ikke ødelægge den gode stemning i vores tekniske hverdag! I vores tekniske afløbs- og renseanlægsverden, påvirkes vi også af ændringerne fra kommune sammen-lægningerne i 2007 med færre og større enheder som konsekvens. Når omverden ændres, må også branchen tilpasse sig de nye tider. Det betyder bl.a. at kendte afløbsanlægs strukturer brydes op og antallet af renseanlæg reduceres med den konsekvens, at afløbsvandet skal tranporteres over endnu længere afstande end hidtil. For mange har det ikke været god latin at pumpe afløbsvand., men teknisk kan det løses relativt enkelt, men spørgsmålet er om vi nu også har kortlagt alle de medfølgende effekter, som oftest befinder sig i kategorien gener. I flæng kan nævnes vandets opholdstid i ledningerne, trykforhold, luftlommer på kritiske steder og muligheder for svovlbrintedannelse samt de forøgede energi- og driftsudgifter. Hvordan er den aktuelle status på og kører vi på pumperne? Dét vil temadagen den 6. februar forsøge at stille skarpt på og det vil temadagens indlægsholdere fokusere på og give os en opdateret viden omkring der er værd at få del i. EVA-udvalget vil hermed gerne invitere jer til en spændende temadag, hvor der udover det tekniske indhold og networking med gode kollegaer fra branchen også afholdes udvalgets årsmøde. Her er der bl.a. valg af én ny repræsentant til udvalgets bestyrelse. Er der nogle af jer, der har lyst til at stille op og være med i udvalgsarbejdet, så er Du meget velkommen til, at kontakte et af EVA-udvalgets medlemmer og melde dit kandidatur i henhold til udvalgets vedtægter Vel mødt vi ses i Nyborg d. 6. februar EVA-udvalget 4

5 Program 9:30 Kaffe/te og rundstykker 10:00 Velkomst og indledning Niels Overgaard, EVA-udvalget 10:10 Svovlbrinte og offerledninger Er dette det nye sort i forhold til svovlbrinte? Projektleder Jesper W. Rasmussen, MOE 10:35 Trykledninger, trykstød, luftlommer og udluftningssystemer Det er måske ikke altid så enkelt som vi måske tror og holder teorien i praksis? Projektleder Karsten Egebjerg, Krüger 11:00 Pause Energiperspektivet Opbygning/drift af pumpesystemer Er der noget at hente og hvilke overvejelser skal man gøre for at træffe et kvalificeret valg også set i sammenhæng med andre tekniske forhold? NN, Flygt / Xylem Inc. 11:40 Årsmøde Jan Nielsen, formand for EVA-udvalget 12:05 Frokost 13:15 Pumpning af spildevand Hvilke krav skal vi som forsyningsselskaber stille til vores anlæg og får vi altid det vi forventer? Driftsleder Aksel Kirkeby, Svendborg Vand & Affald 5

6 13:45 Damhusledningen Hvidovre Et eksempel på begrænsning af oversvømmelser og forbedring af badevandskvaliteten ved etablering af en større pumpestation, tilhørende 2 km lang afskærende ø2,5 m ledning ved tunnelering samt ca. 1 km sideledninger. Projektchef Frank Hallig, Rambøll 14:20 Pause 14:40 Strategi ved sammenlægninger Eksempel fra FFV Energi & Miljø med en præsentation af problemstillinger der skal tages med, når man planlægger og disponerer lange transport-ledninger i et terræn med store terrænforskelle set i et dansk perspektiv. Afdelingschef Frank Jordt Kappel, Grontmij 15:20 Afsluttende bemærkninger Niels Overgaard, EVA-udvalget 15:30 Farvel tak for denne gang og kom godt hjem Deltagergebyr: Medlem af EVA: 1300 kr. Øvrige: Ingeniører, ikke medlem af IDA: Studerende gratis 1450 kr kr. Tilmelding: Tilmeld dig på IDAs hjemmeside på arr. nr.: Du kan også sende en mail til: hvor du opgiver: arr. nr., navn, adresse, tlf. nr., , helst fødselsdato og oplysning om du er ingeniør eller ej. (Arrangementet er åbent for alle) 6

7 EVA-årsmødet Traditionen tro afholder vi Årsmøde i forbindelse med årets første temadag, torsdag den 6. feb på Nyborg Strand. Udover formandens og kassererens beretninger er 2 af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer, Jan Nielsen og Jan Scheel på valg. Jan Scheel modtager gerne genvalg, mens formanden Jan Nielsen jf. IDA s regler stopper nu, efter samlet 12 års arbejde i bestyrelsen. Vi har derfor brug for et nyt bestyrelsesmedlem, som har lyst og vil være med til at præge på de kommende temadage og arbejdet i EVA-udvalget. Hvis du er interesseret i at stille op til valg som bestyrelsesmedlem, så kontakt EVA-udvalgets formand Jan Nielsen på tlf eller på mail senest torsdag den 30. januar Der afholdes normalt 3 udvalgsmøder om året i forbindelse med temadagene, hvor de kommende temadage planlægges og der udveksles nyt fra andre udvalg og arbejdet der i øvrigt foregår i Spildevanskomitéen, i IDA-regi samt blandt vores andre kollegaer i branchen. Ifølge vedtægterne skal man være medlem af IDA og selvfølgelig EVA for at kunne sidde i udvalget. Dagsorden for årsmødet 1. Valg af dirigent 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Eventuelt Vel mødt EVA-udvalget 7

8 Kalender Faglige arrangementer for vinter og forår 2014 Der henvises i øvrigt til de respektive kursusudbyderes hjemmesider for ajourføring af kursusdatoer, yderligere information samt tilmelding. EVA arrangementer 6. feb. EVA-temadagen Kører vi på pumperne? 15. maj EVA-temadag titel endnu ikke fastlagt 25. sep. EVA-temadag titel endnu ikke fastlagt Danva arrangementer 28. jan. Temadag Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 5. feb. DANVA Leder uddannelse Grundlæggende 25. feb. Temadag TV-inspektion og acceptkriterier 26. feb. DANVA Lederuddannelse Strategisk ledelse 5. mar. Workshop Trappemodellen 10. eller 12. mar. Forsyningstræf mar. Introduktion til afløb og spildevand 1. modul på Afløbsoperatøruddannelsen 27. mar. Konference Anvendelse af LAR 2. apr. Temadag Separering af afløbssystemer apr. Velkommen på forsiden Intensiv medietræning maj Spildevandsbetalingsloven og -vedtægterne maj Restancer maj Afløbssystemet 2. modul på Afløbsoperatøruddannelsen Marts, april, maj Planlægning fra A-Z Beredskabsplanlægning Fotomanualen og acceptkriterier Realisering af klimatilpasningsplanerne Byens Vand anno 2014 (dato ikke fastlagt) maj DANVA Årsmøde 8

9 Spilevandskomitéen 24. apr. Plenarforsamling 2014 IDA-Miljø 17. mar. Generalforsamling IDA-miljø 26. mar. Beredskab og varslingssystemer ved skybrud og stormflod 10. apr. Udvikling og test af fremtidens vandløsninger skaber vækst 28. apr. EU s Miljøpris, uddeling 5. maj Handprint fortæl den positive historie om miljøindsatsen 14. maj Nyttiggørelse af værdistoffer i virkelighedens spildevandsanlæg 19. maj Early warnings, lessons learned anvendelse af forsigtighedsprincippet i danske miljøsager 26. maj Miljøfremmede stoffer i vandkredsløbet har vi styr på dem Teknologisk institut, Rørcentret 4. mar. Lokal Afledning af Regnvand - LAR-kursus maj Den nye klimatilpasningsuddannelse (3 moduler á 2 dage) maj Den nye klimatilpasningsuddannelse (3 moduler á 2 dage) Ferskvandscentret 3-4. mar. Grundkursus i afløbssystemer PULS om RBU brugerkursus om ny database, ad hoc-kursus (Marts) Prøvetagning af spildevand,ad hoc-kursus (Marts) Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffe,r ad hoc-kursus (Marts) mar. Renovering af afløbssystemet mar. Pumpetræf 2014 (FVC, Sjælland, FVC) apr. Drift af pumpestationer 1 3. apr. El på renseanlæg og ved pumpestationer 28. apr. Nøgletal i Vandsektoren 29. apr. Udbud i vand- og spildevandsbranchen maj Arbejdsmiljø i spildevandssektoren maj Spildevandsafledning i det åbne land jun. Udledningstilladelser. Grundkursus om RBU og renseanlæg jun. Tilsyn med anlægsarbejder jun. Det udviklende og effektive samarbejde jun. Rundt om spildevandsselskabet 9

10 Adresseliste for udvalgsmedlemmer Jan Nielsen (formand) Rambøll Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tlf Sanne Lund (kasserer) MOE A/S Buddingevej 272, 2860 Søborg Tlf Lene Bassø Aarhus Vand A/S Bautavej 1, 8210 Århus V Tlf Niels Overgaard Vandcenter Syd Vandværksvej 7, 5000 Odense C Tlf Mads Uggerby Envidan Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg Tlf Jan Scheel Niras Vestre Havnepromenade 9, 9100 Aalborg Tlf Kristian Vestergaard Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Energi- og miljødesign Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Tlf

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere