Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013"

Transkript

1 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres, og der er derfor udarbejdet en handleplan. Handleplanen er tænkt som en pejling ift. udmøntningen af Sundheds- og Ældrepolitikken og kan således se forskellig ud lokalt. Handleplanen gælder for , dog vil nogle indsatser række længere frem i tiden. Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder løbende med handlingerne i handleplanen. Mange steder vil handleplanen glide ind som en del af den almindelige praksis, hvor der vil blive sat mere fokus på Sundheds- og Ældrepolitikkens indsatsområder. Der vil under flere af indsatsområderne været et økonomisk aspekt. Som udgangspunkt håndteres økonomien lokalt, men i visse tilfælde kan det tages op. I forbindelse med udarbejdelse af bevillingsaftale 2014 udarbejdes en status for implementeringen af handleplanen for samt en ny handleplan for udmøntningen af Sundheds- og Ældrepolitikken i

2 1. Livskvalitet og livsindhold Mål: At borgeren oplever høj livskvalitet med mest mulig personlig ansvar og frihed Mestring Med udgangspunkt i mestringstankegangen videreudvikle en metode til den første samtale med borgeren, så borgeren sikres mest mulig indflydelse på eget liv Forskel og fleksibilitet i ydelser Højere tilfredshed Meningsfulde aktiviteter At borgeren oplever at være eksperten ift. eget liv Indtænke mestring i alle arbejdsgange, eksempelvis i de forebyggende hjemmebesøg, visitationen og ifm. den gode indflytning Give sårbare ældre borgere mulighed for forskellige aktivitetstilbud I samarbejde med venneforeninger etablere frivillighedsgrupper for at sikre, at borgerne tilbydes udfoldelsesmuligheder Forskellige aktiviteter Variation i hverdagen Oplevelse af øget livskvalitet Fokus på psykisk sundhed Arrangementer på plejecentre, hvor gæster udefra er inviteret f.eks. til foredrag, undervisning og information Større kendskab, fokus og sikring af psykisk sundhed Kompetente og opmærksomme medarbejdere Flere gæster og mere liv på plejecentrene Bevaring af netværk Tilbyde undervisning i sociale medier på plejecentre og hjemmeplejen Bevaring og udvikling af det nære og sociale netværk

3 2. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Mål: At understøtte borgerens evne til at mestre eget liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Oplyse om og synliggøre kommunale tilbud og muligheder for motion på plejecentrene Pjecer/nyhedsbrev der oplyser om muligheder for træning distribueres til borgere, beboere, pårørende Flere borgere og beboere selvtræner eller træner sammen med andre Brug af frivillige i bl.a. aktiviteten holdgymnastik på plejecentrene Bedre kendskab til kommunale tilbud og muligheder for motion på plejecentrene Samarbejdspartnere: Idræt om Dagen, motionsvejledere, forebyggende sygeplejerske, mestringsteamet, visitatorer mv. Udvikle brugen af elektroniske informationstavler Fokus på sund mad Sundere borgere og beboere Ansættelse af kostfaglig medarbejder i 2012, der skal være med til at understøtte kvaliteten af maden på ældreområdet Fremme gode sundhedsvaner gennem undervisning og foredrag Kompetenceudvikling af medarbejdere mhp. på at udvikle og understøtte gode sundhedsvaner blandt medarbejdere og borgere Gode sundhedsvaner blandt medarbejdere og borgere Viden om sundhed Sundhedshuset/sundhedsbussen tilbyder foredrag og lignende til borgere om aktuelle sundhedsemner Idræt om dagen tilpasser tilbuddene til borgernes behov og ønsker for derigennem at skabe større motivation til deltagelse

4 Forebygge faldulykker Projekt Op og stå gøres permanent og evt. integreres i Mestringsteamet Færre faldulykker Økonomi vurderes Motionsvenner I samarbejde med frivillige foreninger gøres der en særlig indsats for at rekruttere og uddanne motionsvenner til borgere, der har været igennem genoptræning eller lignende og har svært ved at gennemføre træningen selv Opretholde eller styrke borgerens funktionsniveau og derved forebygge samt styrke den fysiske og mentale sundhed

5 3. Medborgerskab: Det nære netværk og frivillige Mål: At der er et stærkt samarbejde med det nære netværk, de frivillige og de frivillige organisationer ift. borgeren Kodeks for samarbejdet mellem frivillige og professionelle udarbejdes og implementeres Etablere en platform på nettet for frivillige Med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker udvikles ideer og opgaver, som frivillige kan varetage Udvikle idéer og rammer for samarbejdet, herunder udvikle foreningskoncept og lave gennemskuelige aftaler Åben rekruttering af frivillige f.eks. radioindslag, lokalaviser, åbent hus på plejecentre, hjemmesider Brugervenlighed Let tilgængelig Synlighed Sammenhold Identitet Stolthed Større kvalitet og kontinuitet Den ledelsesmæssige udfordring i samarbejdet med frivillige vil ofte kunne håndteres bedre i et snit, der minder om foreninger frem for alt for mange enkeltpersoner Økonomi vurderes Indhente inspiration fra andre frivillighedsaktiviteter lokalt/nationalt Anerkende frivillige med et årligt arrangement Ved at vise de frivillige anerkendelse investerer man i tilliden i relationen, og ved at rose en indsats og sige tak viser man, at man tillægger deres arbejde værdi. Citat fra Ledelse af frivillige af Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard, Ankerhus Forlag 2011 Understøtte at ældre hjælper ældre Uddannelse/kursus i at hjælpe andre f.eks. i forbindelse med gymnastik/motionsvenner Kvalitet i samværet Økonomi vurderes Opdatere den gode indflytning ift. mestring Kvalitet og inddragelse ifm. indflytning

6 I god tid inden indflytning på plejecentre inddrage det nære netværk og de frivillige

7 4. Det sammenhængende forløb Mål: At borgerne oplever sammenhæng i deres forløb, og at behovet for kvalificeret og specialiseret udredning og koordinering af indsatser bliver imødekommet Styrke rehabiliteringsindsatsen Udvikle ydelser der understøtter mestringstankegangen Mere velfærdsteknologi i borgerens hjem ift. dialog, selvhjulpenhed, genoptræning/hjælpemidler/behandling Inddragelse af frivillige f.eks. motionsvenner Borgerne bliver hurtigere selvhjulpne eller kommer på et højere mestringsniveau Styrke de borgere som har ressourcer til at blive selvhjulpne eller komme på et højere mestringsniveau Økonomi vurderes Sikre rette kompetencer til de opgaver, der følger med det nære sundhedsvæsen Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser Rekruttere sygeplejersker, assistenter og terapeuter i forhold til driftsopgaven Strukturerede, kontinuerlige videreuddannelsesforløb Koordinere sammenhængende forløb på tværs af afdelinger og sektorer Koordinering af overgange ved hjælp af arbejdsgangsbeskrivelser Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen og forløbsprogrammerne udarbejdes relevante samarbejdsmodeller, som tydeliggør ansvar, rollefordeling og kommunikation Større borgertilfredshed Større arbejdsglæde Færre utilsigtede hændelser i overgangene Borgeren bliver mere velfungerende Kortere sagsbehandlingstid Kortere indlæggelsesforløb Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser Videreudvikle og synliggøre forløbsprogrammer Mestring af egen sundhed Vidensdeling på tværs Koordineret samarbejde

8 Aflastningsmuligheder for hjemmeboende borgere med demens Tilstrækkelige aflastningsmuligheder for pårørende gennem rekruttering af flere frivillige aflastere udbrede tilbuddet til hele kommunen og ved at sikre tryghed i aflastning At familien kan leve længst muligt på egne valgte vilkår Større tryghed Økonomi vurderes Aktiviteter til de nye generationer, f.eks. yngre borgere med demens Større tilfredshed, velbefindende og ønske om at benytte tilbuddene Bevarelse af borgernes funktioner længst muligt Utilsigtede hændelser Skabe sikre overgange mellem sektorer. Udbrede kendskab til anvendelse af Rapportering af utilsigtede hændelser (DPSD)

9 5. Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren Mål: At borgeren oplever god kvalitet gennem stolte, motiverede og velkvalificerede medarbejdere Indtænke og anvende ny teknologi Øget brug af videokonferencer i komplekse sagsforløb Indkøb/udvikling af tale/skrive programmer til Care Indførelse af elektroniske standardplaner Anvende kompetenceudvikling og e-learning ift. nye opgaver Overholdelse af dokumentationspligten Borgerne bliver aktive i eget liv Personalet kan enkelt få overblik over tiltag og tilbud i kommunen Hurtig ajourføring af frontmedarbejdernes faglige viden Økonomi vurderes Etablering af vidensplatform, samt guide til hvordan den bruges Fortsat fokus på at forenkle dokumentationen At det rette skrives Undervisning i kort og godt jf. dokumentation og i lovgrundlaget for de beskrevne handlinger Årlige dialogmøder ift. prioriteringer ml. ÆSU, Lederforum, OmrådeMED og Ældreråd Sammenhæng og forståelse Fortsat planlægning af faste møder

10 6. Offentligt-privat samarbejde Mål: At udvikle nye idéer og metoder gennem vidensdeling, innovation og forskning med offentlige og private aktører Indgå partnerskaber med offentlige og private virksomheder Få og give inspiration til nye og innovative måder at løse opgaver på Finde venskabsvirksomhed til gensidig udveksling og innovation Samarbejde med offentlige myndigheder Gensidig udvikling og vidensdeling Styrke samarbejdet med Sundhedsakademiet, Forskningsinstitutioner mv.

11 7. Kommunen som attraktiv arbejdsplads Mål: At være en konkurrencedygtig og attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted med stolte, motivere og velkvalificerede medarbejdere Borgere og medarbejdere tilbydes kompetenceudvikling ift. at arbejde med mestring Mestringsbegrebet udfoldes til alle medarbejdere gennem f.eks. E-learning og velfærdsteknologi/it eksperimentarium Flere borgere oplever trivsel, sundhed og livskvalitet Medarbejderne omsætter deres viden til konkrete handlinger sammen med den enkelte borger mhp. at styrke mestringen Medarbejdere og borgere har en positiv og nysgerrig tilgang til ny IT og nye produkter Medarbejdere og borgere i Silkeborg Kommune er med til at innovere på brugen af velfærdsteknologi Synliggøre og udvikle de nuværende personalegoder Medarbejderne anvender sundhedsordningen med det formål at forebygge og udvikle handlingskompetencer ift. egen sundhed 80 % af medarbejderne har kendskab til nuværende personalegoder. Højere trivsel blandt medarbejderne. Fald i sygefravær Kompetenceudvikling til den fremtidige opgaveløsning Uddannelse der understøtter ledelseskompetencerne ift. anerkendelse, kommunikation og nærhedsledelse Gennem dialog styrke samarbejdsrelationerne i organisationen Faglig stolthed og arbejdsglæde Anerkendte medarbejdere Positiv effekt på kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen Imødekomme ønsker om fleksibel arbejdstid Fleksible arbejdstider f.eks. Min tid Den enkelte medarbejder har oplevelsen af at have indflydelse på egen arbejdstid

12 Rekruttering af medarbejdere og elever Sikre fremtidig rekruttering af kvalificerede medarbejdere Samarbejde med egen organisation, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere om rekruttering

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation

Kompetenceudvikling og jobrotation Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè. 30-10-2014 2014 201? Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere