P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,"

Transkript

1 KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61, 53, 55, 54, 4 bæ, 4 bø, 4 ca, 4 ~, 5 ah, 12 ah, 1 12 aæ, 12 ba, 12 bb, 12 bq, 12 bh, 12 bl, 59 a~ 59 e, 59 h, as, 12 at, 12 au, 12 be Høje Tåstrup by, Matr.nre. 4 bf, 4 ~, P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, sa~ ~ 2 ~ bk, 4 bm, 4 bn, 12 ~, 12 bk, 12 al, 12 ak, 12 ~y, 12 az, 52 a, 59 a, 4 ah, 4 et, 5 h, 4 ek, 2 ~g, 12 ar, 12 bd, 12 bf, 52 e, 52 f, 59 f, av, 12 bl, 12 bm, 12 ax, 12 be, Høje Tåstrup. Anmelder: STIAN MOGEN land s ører, Ama r København Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s, m. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf STEMPELMÆRKE RETTEN I T %STRUP 01 KU~ G,WGV MED A$STEMN.ING AF æmmemontorns KASSEKOWTfiOWPARA? F 302$11 Beliqgenhed: Halland Boulevard/Skåne Boulevard/Hveen Boule vard/sydvej. VEDTÆGTER for : O~ SM 01 a ST~Ç~~P~KE TASTRLJP 01 KUN OnLGT MED STEMPLING AF OOMMÆP~ONTORETS KASSLKOWAaLMPAT F : SM 01 GRUNDEJERFOREN INGEN TORSTORP DQIKUMENt~w ORIENTERiNOSKOP~ TIL

2 KRISTIAN MOGENSEN Anmelder: KRISTIAN MOGENSEN, landsretssagfører, Amagertorv 24, 1160 KØbenhavn K. VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. 2. Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune retten i Tåstrup, der er foreningens værneting. under By Foreningens område og medlernskreds. 3. Foreningen omfatter samme område som Høj e Taastrup Kom munes lokalpian af 24. juni 1981 nr ( Rammelokalpian f~r bebyggelse i Torstorp i den sydlige del af Høje Tåstrup Området ).

3 4. Som medlemmer af grundejerforeningen optages ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens om råde, dog at private grundejere repræsenteres gennem de grundejerlaug, som forudsættes oprettet for de private be byggelser, således at følgende optages som medlemmer af grundejerforeningen: Afdelinger af almennyttige boligselskaber. Andelsbolig foreninger. Grundejerlaug for de private bebyggelser. Offentlige, herunder kommunale grundejere. Pligten til at være medlem af grundejerforeningen gæl der fra overtagelsesdagen i henhold til det skøde, hvorved det pågældende areal erhverves fra Tåstrup Almennyttige Bolig selskab, Afdeling Torstorp, og grundejerne er pligtige at bi drage til dækning af foreningens udgifter (jfr. 8) fra over tagelsesdagen. Stemmeret på grundejerforeningens generalfor samlinger opnås derimod først efter etablering af den lemskabet forudsatte juridiske enhed andelsboligforening eller grundejerlaug). for med (afdeling af boligselskab, Foreningens formål og opgaver. 5. Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på de arealer, der udlægges til fælles opholdsarealer (i Rammelokaiplan nr betegnet Delområde CV ), støjzone arealer (i Rammelokalplan nr betegnet Delområde GJ ) samt primære trafikanlæg. Endelig afgrænsning af arealerne sker i henhold til detaillokalplanerne for området. Arealerne overtages fri for pantegæld. Anlægsudgifter og udgifterne til byggemodning er foreningen uvedkommende.

4 3 Grundejerforeningen forestår driften og vedligeholdel se af de fællesarealer, som foreningen har taget skøde på, og de fællesanlæg, der tilhører foreningen, samt de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af offentlige for skrifter og lovgivningen. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstem melse med generalforsamlingens beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens om råde hørende ejendomme. 6. Tåstrup Almennyttige Boligselskab har ret til gennem en af sine afdelinger vederlagsfrit at overtage sådanne af grundejerforeningens arealer, som i henhold til ændrede de taillokalplaner ikke længere skal anvendes til fælles formål, jfr. 5 oven for. Hvis grundejerforeningen ønsker at afhænde foreningens arealer eller dele heraf til andre, kan dette kun ske med forudgående skriftligt samtykke ligselskab og fra Høje Taastrup Kommune. fra Tåstrup Almennyttige Bo Medlemmernes ejerskifte) forhold til foreningen (hæftelse, bidrag og 5 7. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i for eningens formue medlemmerne. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra

5 For de Høje Taastrup Kommune tilhørende arealer er bi draget fastsat til 12,5% lede bidragsbeløb (å conto bidrag og de øvrige medlemmer gen, af det til enhver tid gældende sam reguleringsbidrag). For fastsættes bidragene af generalforsamlin således at grundejerforeningens udgifter (efter fradrag af kommunens bidrag) fordeles i forhold til det maksimale an tal brutto etagemeter (excl, skure og garager), som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som andelsforeningen eller ejerlauget. tilhører eller er dækket af afdelingen, Generalforsamlingen træffer bestemmelse om opkrævning af passende å conto bidrag på grundlag af det godkendte budget. Endelig regulering sker ved påkrav snarest efter aflæggelsen af årsregnskabet. Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller å conto bidrag skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige rente fra for faldsdagen efter rentelovens sats (p.t. den til enhver tid fast satte officielle diskonto med tillæg af 6%). 9. Ved udtræden på grund af ejerskifte eller andet kan det udtrædende medlem ikke rette noget krav mod grundejerforenin gens formue. Det udtrædende medlem hæfter fortsat for eventuelle re stancer over for foreningen. Foreningens ledelse og administration, 10. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. På generalforsamlinger har medlemmerne stemmeret i samme forhold, som danner grundlag for opkrævninger af bidrag hos med lemmerne, således at medlemmerne har 1 stemme pr. 100 kr. bidrag, der opkræves ~ conto hos medlemmerne.

6 Bestyrelsen fører en fortegnelse over foreningens med lemmer med angivelse af hvert medlems stemmetal. 11. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Høje Taastrup Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til den i medlemsproto kollen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge dagsordenen. Sammen med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsam-~ ung skal endvidere medfølge det underskrevne og regnskab samt år. reviderede års forslag til budget for det efterfølgende regnskabs Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den or dinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, således at det kan udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. behandles: ~å den ordinære generalforsamling skal følgende punkter 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab (underskrevet af revisor og bestyrelse). 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse at bidrag og eventuelle indskud. 6. Valg at formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg at revisor.

7 9. Eventuelt valg af administrator. 10. Eventuelt (hvorunder forslag ikke kan sættes under afstemning). 12. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når be samme styrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer mindst 1/4 af stemmerne på generalforsamlingen. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær general forsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsam lingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på gene ralforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sager nes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 14. Et medlem, der er i restance til foreningen, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivning kan i øvrigt ske ved skriftlig fuld magt. 15. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertaj., med mindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke.

8 16. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsen des referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig be slutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen be myndiget til at underskrive for foreningens medlemmer ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalfor samlingens beslutning. 18. Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, samt yderligere 2 10 medlemmer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valgene sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 19. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen, herun der driften og vedligeholdelsen af foreningens arealer og fællesanlæg, og udøver sammen med den valgte administrator de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

9 Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 S.m.b.A. er foreningens første administrator og fungerer som sådan, ind til boligselskabet med 6 måneders skriftligt varsel til be styrelsen måtte frasige sig hvervet, eller medlemmerne på en generalforsamling vælger en anden administrator, som dog tidligst tiltræder seks måneder efter valget. 20. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse fremsendes med mindst 8 dages varsel. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, som skal underskrives af bestyrelsen på næstføl gende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde len af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemme flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 22. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særli ge opgaver. Udvalgenes medlemmer behøver ikke være medlem mer af bestyrelsen, dog skal formanden altid være et besty relsesmedlem. 23. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

10 Regnskab og revision. 24. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september; første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 30. september Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en re visor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal være statsautorise ret eller registreret revisor. Ændringer i vedtægterne. 25. Beslutninger om ændringer i vedtægterne samt om ophævel se af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens samlede stemmetal skal være repræsenteret. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men har forslaget i øvrigt opnået 2/3 flertal, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til, hvor mange ralforsamlingen. beslutning om stemmer der er repræsenteret på gene I øvrigt kræver ændring af foreningens vedtægter samt grundejerforeningens ophævelse byrådets samtykke. Tinglysning. 26. Nærværende vedtægter vil være at tinglyse servitutstif tende forud for tinglyste pantehæftelser men efter tidligere

11 tinglyste byrder på de inden for foreningens område belig gende faste ejendomme med påtaleret for Høj e Taastrup Kommu ne og Tåstrup almennyttige Boligselskab. Således vedtaget på grundejerforeningens neralforsamling den 10. august stiftende ge I bestyrelsen: Sven Ørnby Ole *r~-vx--~.. c~c~-. Poul Andersen 7 Tonni Rasmussen I Bruno Henriksen ~ ~~k Herrn a en N~~ersS ~ ~ -bert Lassen Tåstrup, den gren Hansen Lars Rasmussen 24/ Som ejer al matr. nr. 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bl, 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 cu 4 ov, Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. i Tåstrup afde almennyttige Østerby Boli~s~1skab~ v~c9æ~gternes 5 stk. 4 ~ BOLIGSELSKJa t- 94 $ M-ftA ~... Ole 5 StElld ~ Ø ~té~erg

12 11 Tåstrup, den ~x~ x&g 19/9 89 Som ejer af rnatr. nr. Tåstrup. 4 ai, 4 cn, 4 ci, Høje Tåstrup by, Høje Andeisbol igforeningen Torstorp jjj~ ) Gert Lassen Tåstrup, den Som ejer af matr. nr. 5 strup by, Høje-Tåstrup. P Abildgaard Pp9ersen Andeisboligforeningen Torstorp II. - /4 Ren& Sel6ejer formand Tåstrup, den J/æti.~~ ~ N an cv P e de rs en best. medlem Som ejer af matr. nr. 5 g, 5 ae, 4 cl Høj Tåstrup. :_i Bent Larsen best. medlem e-tåstrup by, ag, 5 af, 4 cm, 4 CO, 4 cq Høje Tå- Høje- Andeisboligforeningen Torstorp j~ ~ ~ Tåstrup, den ~4 -S5 Som ejer af matr. nr. 4 bk, 4 bm, 4 bn, 4 eg, 4 cs, 12 ao, 12 ap, 12 bk Høje-Tåstrup by, Høje-Tåstrup. Høje-Tåstrup kommune. den

13 Tåstrup, den 24/ Som ejer al matr. nr. 12 ti, 12 al, 12 ag, 12 ai, 12 ak, 12 al. 12 an, 12 ay, 12 az Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. 12 am, ~ Tåstrup almennyttige afdeling Nørreby. Bolig I héhhold til vedtægternes 5 stk4 ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB Ole Søn~Øeg ~rd Søren sen Tåstrup, den 24/ / I 1 ø Som ejer af matr., nr. 60, 61, 53, 55, 54, 52a, 59 4 bø/4 ca,~4 ct~.~. ~ ck~ 4 cp, 5 ah 12 ah,v12 a 12 ba7l2 bb, 12 bd/12 bl, 12 bgvl2 bh~ 12bi~ 52 e,~ 52 f~ 59 h,~12_avt 12 bl~ 12 bm 12 as/12 at 12 auy 12 ax~ 12 bc, Tåstrup~~ Hø3~~strup. 9 1 a, 4 ah, 4 bæ, q~ 12 art 12 aæf 59 f,59 g~ 59 e 12 be Høje Tåstrup almennyttige Boligselskab afdeli I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENNYTTIGT BOUGSELSKA8 _AF 1942 S.M.B.A. Tilladelse i medfør af 36 stk. 1 i lov om kommuneplanlægning (lovbe kendtgørelse nr. 391 af ) til at tinglyse omstående deklaration meddeles herved. Deklarationen kræver ikke tilvejebringelse af lokal plan. Høje Taastrup byråd, den Ander Bak borgmester st dsingeniør

14 INDFØRT DAGBCSEN Z9.OLY RETTEN I TÅSTRUP LYST.AKT. SE NR,, 2J8 Vedtægter samt udskrift at forhandlingsprotokol forevist. ~fl. i1mt~ ~kpç /07/0 ïgqo~ 53, 5s~ 5Ç udg, ~f rnatr, og lncidr. undeç ~ fs.cz a-t-7..-ws. 52 ~ 5 ~-it /2-,~~~~- /2 -?Jdpat ji-c~-t-t~oc nt/ -i-z-vy-c. c e~t-s-t. cy-~-i fw. VM). na-c z. r-s t. «a~, «d-w. ~Y~c-< (&~acc~ 7,ns4fr-~oÆ) ~-n~-ct. a-t-s. az7, 5-af,V~C4.t-t-, Y-~c-o, (a-~t?aoa d-r%~f. fl~- æ~ i),s a-c.c-i n-t-ta~~ 7 5- /Z?C1 te a~ ac~~~i v- c~w ta- -t.-~, frac - ccc-i-cic/ - ~ ~;~ ~ ~~t_c.t~tzc_iirz4~.t%t tsen en

15 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab sf m. b. a. Finsensvej 83,2000 Frederiksberg TiL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer af matt. nr. 52 a, 52 g, 52 h, 52 i, 52 k og 52 t HØje-Taastrup by, HØJe-Taastrup. Taas afd almennyttige Boligs4~kab, ina Vesterby. 71. MAJ $992 STEMPELMÆRKE RETTEN I Tê~STRUP 01 KUN Ge~nGr MEO AFSIIMFUNG AF ~4MEP~ONTOR~T5 LASSEKONIWOI»VAnT G N :37 OO0O700~0O Bli 01 Som ejer af matt. nr. 52 1, 52 r, 52 s, 52 u, 52 v 52 x 52 ~ rn, z, n, ø, q, 52 æ og 12 aø HØJe-Taa strup by, HØJe-Taastrup. b Taastr~ almennyttige Bolig afde ng Torstorp. 2 1.MAJ rd Ben her old ill ~LM EN? rensen I DACPOGFN RETTEN I TÅSTRUp Sf,Aiçr ~ NR 2/I 2K Vedtægter samt udskrift ar (ørflandlipos, FoIokgj orevisi 2.4. %w~q. 52.-, 41~~ ~û- %44i /t%7,%~j~ ~t2/ ~p Petsanm.:. ~j. else vest

16 Side 15. Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN I Anmelder: TASTRLJP 01 ~WI QtO~T MEb AFStÉMPLING AF Dansk almennyttigt Boligselskab at 1942 s. ni. b. a. Finsensvej 33,2000 Frederiksberg Tlf Sfl 01 Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ej endomme: Som ejer at matt. nr. 52 ø og 52 aa HØje-Taastrup by, Høje Taastrup: Frydkjær Totalentreprise øst AIS ifølge betinget skøde. ~ 1.JUL 1992 ~ ~T iåi~ Industrivej 44, Roskilde Tele! T&etax %t NDpØnr DAGBOGEN RETTEN I TÅSTRUP ~ST. AKT. 3 é: NR Ijtjskyift af Erhverve- og Sd ekabsstyrelsen forevist ~en

17 .ssbo r GPØJ)1949; druteçj NSU3vw~oq ~ tsn~ 4 ~tg % ~r

18 .t~,% /~L y Zc -a4i.&j Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselakab at 1942s. ni. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederibberg TIL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer at matr. nr. 5 h HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andelsboligforeningen /2 i / - t f7 /lott V Egeskovgård ifølge betinget skøde. Højgaard & S ifølge endeligt skøde. Poul M~i~ strup: Ejerlauget Morelhaven. bo, 12 ~q Høje Taastrup by, Høje-Taa Som ejer af matr. nr. 12 av, 12 bl HØje-Taastrup by, HØje-Taa strup: Andelsboligforeningen~ror trp, Nørreby r*) Som %ne ~J~7a4il/..~ / ejer at matr. nr. 12 ~p HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andel bolig oreningen Morelhaven, afsnit 2. ee~(?~ / S ejer af matr. nr. 12 bn Høje Taastrup by, Høje Taastrup. A. Jespersen & Søn -Taastrup by, Høje-Taastrup:.1 MAJ1992 S1 EMPELMÆ~J4ç~ RETTEN I TF~STRUP 01 WJN «W16T IkED AFSVEMPUNG AF ø 657$48 O8.O3~9a (19: Mo (1 01

19 s~0.a ie Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: På Grundejerforeningen Torstorps ordinære generalforsamling den 30. april 1992 blev det vedta get at ændre regnskabsåret til 1. juni -31. maj. Vedtægternes 11, stk. 1 ændres således fra: Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Hoje-Taastrup kommune. Til: - Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af november måned i Høje-Taastrup kommune. Vedtægternes 24, stk. 1 indtil semikolon ændres således fra: Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Til: Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj med virkning fra 1. juni Som generalforsamlingens dirigent: Den /4K/o./992 Svend Erik Hermansen

20 .rc~ze af bestyrelsen: Ib Linnemann Je astholm Heje-Taastrup kommune tiltræder herved i medfør af vedtægternes 25 ovennævnte ændring af foreningens vedtægter. Den kommune borgmester direktør

21 -c~cza Se -c~ So.,a ~4 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalfor samling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 o.s. Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: Nærværende vedtægte egæres lyst på nedennæ e ejendomme: Som ejer af maa, nr. 5 g, 5 gç, 4 øje-taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen storp 1. Som ejer af matr. nr. 5 ~g, 5 ~f, 4 cm, 4 co, 4 ç~ Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen Torstorp II. Som ejer af matr. nr. 4 ~j, n, 4~~H~-Taasaup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen To rp 111.

22 INDFØRT! DAGrDCD! /,ç,cj ,93 03fl5 RETTEN LYST. AKT. I TASTRUp 3C NR.2/I 4 /l~~%2~4i4t/j /~ ~ ~a%4t /4_I- 3 ~. Vedtægter samt udskrift at ft*~ndiingsprotokoi forevist. 2 ~ue~tied9bmew-cfl~~ b~w 4- G4. /2 4 4~ 5Z) Foranstående retsanmær$cnlng gentagæ ceja d ~/~:4 ~ - INDFØRT i DAGBOGEN 5a.e ETTEN I TASTRUP ST 4~CT Nn. 2/S _9%a ~ ild Yd A4~J /4 2 ~< Vedtægter samt udskrift af torhandhngaprotokql forcyjat. fwqnstående retsanmæriming gentagen L.

23 Påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april a STEMPELMJERKE RETTEN I TASTRUP 01 KI1~ GftOIGT MED MSTaUHG fl OOMME~ONIOfiETS KASSEKQNTRO(APPmAT L : Sh 01 v~tag~t på stiftende ge eralforsamling d. 4za 6 7~4~ Anmelder: Advokat Ole Meisner Grøhning~ri København K Tlf.: ua / / Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 56b og 57b, Fløje-Taastrup by, Floje-Taastrup. Høje Taastrup byråd, den bnrgmeqtpr Fløj e-taastrup Kommune - Zahlekjær tnlinisk direktør

24 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~ ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skedehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp Retten/li. Taastrup den Els ensen Ovenstående påtegning tiltrædes \J DANSK I henholdalmen~ til vedtægternes 5 stk. 4 AF IGT BOUGSELSKAB Leve Taastrup Alm, Ib hirine~rn Boligselskab, afd. TorstørP

25 *** * *** Side: 25 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * *** *** Tinglysningsafdelingen Å 3E.24 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 57 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Taastrup Kommune, akt: R-78 Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. 2 x vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Afvist f.s.v. angår matr. nr. 56-b Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup, under nr på grund at manglende tiltræden af betinget skøde haver Bygget irma Villabo A/S, Kalundborg. Retten ± Taastrup den Lilia~ersen

26 Allonge til påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN TAStRUP I Dl WWT a/ side 26 M 83~3 OO t i~ ~LDå.97 IÖ:25. / / SM Dl?7o ÆU. ~- 33 / EfC~d Ovenstående påtegning tiltrædes Kalundborg d. 2S? ~ /q97 Byg%eftrma Villabo A/S, Kalundborg

27 Påtegning på vedtægter for Grundej ereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april Anmelder: Advokat Ole Meisner Grønningen København K Tlf.: Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 62e og 62d, Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup., i henhold til 42 stk. 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af ), meddeles tilladelse herved. Der kræves ikke tilvejebringelse af lokaiplan ved tinglysning af vedtægterne. Taastrup byråd, den boramester Høje-Taastrup Kommune Peter B. Zahlekjær teknisk direktør

28 *** * *** * * * * * *** Side: 28 * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~ ~ Tinglysningsafdelingen G 533 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Afvist f.s.v. ang. 62C og 620 Høje Taastrup by, Høje Taastrup F.s.v. ang. 62 C på grund af manglende adkomst. F.s.v. ang da ejd. den 21/ er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 60 F Høje Taastrup by, Høje Taastrup, hvor vedtægten er tinglyst i forvejen. Retten4. Taastrup den El.

29 ADVOKATERNE GRØNNINGEN 17 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedtaget på foreningens stiftende gene ralforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 og senere og med senere ændringer. ~7.. ocevsr ~A fl.l6~ 4 &F,4f07C-TAAflrLJP Z3v,~ -j,fl. Man-. nr. 4 al Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup II el HO zq. wz WC, I~4C I..-.0 o to.. I 0 0% ØQ 01fl b w 00 ø Anmelder: Advokat Finn Träff Grønningen København K Yte. 33,rr~ SR2 Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp begæres tillige tinglyst på ejendom men matr. nr. 4 ai Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup. Andeisboligforeningen Torstorp III 01 Ret! c~væ-rerslaj 73~ VERE~ TA~o33E~J tjeruv Side I. 6, augtisi 2001

30 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: ]. Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den , idet man ikke ud fra tillægget kan identificere den tinglyste vedtægt. (hvilke matr.nr. den er lyst på). Retten i Taastrup den E~J~~kiZsen

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~.~ Tinglysningsafdelingen Y 546 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: z½iidelsboligfor Torstorp III Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist Ann.: 1) Pantegæld 2) Servitutter Retten i Taastrup den en Margrethe Pedersen

32 Grundej erforeningen TORSTORP Vedtægter tinglyst første gang den 29. Høje Taastnip By, Høje Taastrup april 1991 på niatr.nr. 4bf ni. El., Tillæg til vedtægter for grundejerforeningen Torstorp Anmelder: Generalforsamlingen godkendte den 23. november 2000 følgende vedtægtsændringer: DAS Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf :1611 AL 19C651 ~J!flflt.00U3 : II i.4ij0~00 I Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, for en periode på 2 år, samt en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Høj e-taastrup Kommune, de øvrige 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således, at 4 medlemmer og formanden er på valg i lige årstal og 5 er på valg i ulige årstal. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er ind trådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp: - ~&v fl7t~jj Godkendt af Høje Taastrup Kommune den 11/9 ANti IbVOFtM Fm. Cand. Jur. -e

33 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~* **~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 BF m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 6312 Afvist fra tingbogen den , da det ikke fremgår af general forsamlingsreteratet, om mindst halvdelen af foreningens samlede steinmetal var repræsenteret, hvilket er en betingelse for at en vedtægts ændring kan vedtages uden indkaldelse til ny generalforsamling. Retten i Taastrup den Lilian JZrsen

34 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: * ~ Tinglysningsafdelingen ~C. 21? Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 AG m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Forevist generalforsamlingsreferat og referat af konstituerende bestyrelesmøde samt opgørelse der viser, at ud af stemmer (91,58%) var repræsenteret på generealforsarnlingen. Retten i Taastrup den Lilian Je%?èen

35 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skødehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp RettenJli. Taastrup den Els Lsen Ovenstàende påtegning tiltrædes. LeVBe?Wftz I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENN~IGT BOLIGSELSKAB AF i 42 SM.B.A. Ib t.innemnn O1e1<~r N Ptfl&isen Taastrup Alm, Boligselskab, afd. Torstorp v7

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. ---ooo0ooo--- Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SØLODDEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SØLODDEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SØLODDEN Vedtaget af generalforsamlingen d. 12. april 2012. Godkendt af Ballerup Kommune d. 29. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1 1.1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD Dato: 24.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Foreningens område og medlemskreds 3. Formål og opgaver 4. Medlemmernes forhold til foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for den overordnede grundejerforening. Grundejerforeningen Kragehave Vest. Forslag

Vedtægter for den overordnede grundejerforening. Grundejerforeningen Kragehave Vest. Forslag Vedtægter for den overordnede grundejerforening Grundejerforeningen Kragehave Vest Forslag.. Dato Dirigent Vedtægtsforslag 10. april 2016 Side 1 Kap. 1. - Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Forslås ændret til: Vedtægter for Grundejerforeningen Højene 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mannehøj. Forslås ændret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

Vedtægter. for. "Grundejerforeningen Blæsenborg"

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Blæsenborg Vedtægter for "Grundejerforeningen Blæsenborg" Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Blæsenborg" 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune under Retten

Læs mere

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren. GRUNDEJERFORENING FERREN Ferren 3A 9492 Blokhus e-mail : info@ferren.dk Blokhus den 1. marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren. Lørdag den 22. marts 2014, kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Højager

Vedtægter for Grundejerforeningen Højager Vedtægter for Grundejerforeningen Højager (Version 1: marts 2005) Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Højager. 2. Foreningen har hjemme i Hinnerup Kommune under

Læs mere

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. Grundejerforeningen Vidjeparken Helberskov, 9560 Hadsund Vedtægter Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vidjeparken 2. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune.

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN AF , VOEL

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN AF , VOEL Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN AF 8.3.2001, VOEL Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grundejerforeningen af 8.3.2001 og hjemstedet er Silkeborg Kommune under civilretten i Silkeborg, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Advokat Steen Marslew Sags nr. 70689.20.34 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er: Grundejerforeningen Ordrup Præmiegrunde. 1 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere