P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,"

Transkript

1 KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61, 53, 55, 54, 4 bæ, 4 bø, 4 ca, 4 ~, 5 ah, 12 ah, 1 12 aæ, 12 ba, 12 bb, 12 bq, 12 bh, 12 bl, 59 a~ 59 e, 59 h, as, 12 at, 12 au, 12 be Høje Tåstrup by, Matr.nre. 4 bf, 4 ~, P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, sa~ ~ 2 ~ bk, 4 bm, 4 bn, 12 ~, 12 bk, 12 al, 12 ak, 12 ~y, 12 az, 52 a, 59 a, 4 ah, 4 et, 5 h, 4 ek, 2 ~g, 12 ar, 12 bd, 12 bf, 52 e, 52 f, 59 f, av, 12 bl, 12 bm, 12 ax, 12 be, Høje Tåstrup. Anmelder: STIAN MOGEN land s ører, Ama r København Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s, m. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf STEMPELMÆRKE RETTEN I T %STRUP 01 KU~ G,WGV MED A$STEMN.ING AF æmmemontorns KASSEKOWTfiOWPARA? F 302$11 Beliqgenhed: Halland Boulevard/Skåne Boulevard/Hveen Boule vard/sydvej. VEDTÆGTER for : O~ SM 01 a ST~Ç~~P~KE TASTRLJP 01 KUN OnLGT MED STEMPLING AF OOMMÆP~ONTORETS KASSLKOWAaLMPAT F : SM 01 GRUNDEJERFOREN INGEN TORSTORP DQIKUMENt~w ORIENTERiNOSKOP~ TIL

2 KRISTIAN MOGENSEN Anmelder: KRISTIAN MOGENSEN, landsretssagfører, Amagertorv 24, 1160 KØbenhavn K. VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. 2. Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune retten i Tåstrup, der er foreningens værneting. under By Foreningens område og medlernskreds. 3. Foreningen omfatter samme område som Høj e Taastrup Kom munes lokalpian af 24. juni 1981 nr ( Rammelokalpian f~r bebyggelse i Torstorp i den sydlige del af Høje Tåstrup Området ).

3 4. Som medlemmer af grundejerforeningen optages ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens om råde, dog at private grundejere repræsenteres gennem de grundejerlaug, som forudsættes oprettet for de private be byggelser, således at følgende optages som medlemmer af grundejerforeningen: Afdelinger af almennyttige boligselskaber. Andelsbolig foreninger. Grundejerlaug for de private bebyggelser. Offentlige, herunder kommunale grundejere. Pligten til at være medlem af grundejerforeningen gæl der fra overtagelsesdagen i henhold til det skøde, hvorved det pågældende areal erhverves fra Tåstrup Almennyttige Bolig selskab, Afdeling Torstorp, og grundejerne er pligtige at bi drage til dækning af foreningens udgifter (jfr. 8) fra over tagelsesdagen. Stemmeret på grundejerforeningens generalfor samlinger opnås derimod først efter etablering af den lemskabet forudsatte juridiske enhed andelsboligforening eller grundejerlaug). for med (afdeling af boligselskab, Foreningens formål og opgaver. 5. Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på de arealer, der udlægges til fælles opholdsarealer (i Rammelokaiplan nr betegnet Delområde CV ), støjzone arealer (i Rammelokalplan nr betegnet Delområde GJ ) samt primære trafikanlæg. Endelig afgrænsning af arealerne sker i henhold til detaillokalplanerne for området. Arealerne overtages fri for pantegæld. Anlægsudgifter og udgifterne til byggemodning er foreningen uvedkommende.

4 3 Grundejerforeningen forestår driften og vedligeholdel se af de fællesarealer, som foreningen har taget skøde på, og de fællesanlæg, der tilhører foreningen, samt de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af offentlige for skrifter og lovgivningen. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstem melse med generalforsamlingens beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens om råde hørende ejendomme. 6. Tåstrup Almennyttige Boligselskab har ret til gennem en af sine afdelinger vederlagsfrit at overtage sådanne af grundejerforeningens arealer, som i henhold til ændrede de taillokalplaner ikke længere skal anvendes til fælles formål, jfr. 5 oven for. Hvis grundejerforeningen ønsker at afhænde foreningens arealer eller dele heraf til andre, kan dette kun ske med forudgående skriftligt samtykke ligselskab og fra Høje Taastrup Kommune. fra Tåstrup Almennyttige Bo Medlemmernes ejerskifte) forhold til foreningen (hæftelse, bidrag og 5 7. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i for eningens formue medlemmerne. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra

5 For de Høje Taastrup Kommune tilhørende arealer er bi draget fastsat til 12,5% lede bidragsbeløb (å conto bidrag og de øvrige medlemmer gen, af det til enhver tid gældende sam reguleringsbidrag). For fastsættes bidragene af generalforsamlin således at grundejerforeningens udgifter (efter fradrag af kommunens bidrag) fordeles i forhold til det maksimale an tal brutto etagemeter (excl, skure og garager), som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som andelsforeningen eller ejerlauget. tilhører eller er dækket af afdelingen, Generalforsamlingen træffer bestemmelse om opkrævning af passende å conto bidrag på grundlag af det godkendte budget. Endelig regulering sker ved påkrav snarest efter aflæggelsen af årsregnskabet. Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller å conto bidrag skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige rente fra for faldsdagen efter rentelovens sats (p.t. den til enhver tid fast satte officielle diskonto med tillæg af 6%). 9. Ved udtræden på grund af ejerskifte eller andet kan det udtrædende medlem ikke rette noget krav mod grundejerforenin gens formue. Det udtrædende medlem hæfter fortsat for eventuelle re stancer over for foreningen. Foreningens ledelse og administration, 10. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. På generalforsamlinger har medlemmerne stemmeret i samme forhold, som danner grundlag for opkrævninger af bidrag hos med lemmerne, således at medlemmerne har 1 stemme pr. 100 kr. bidrag, der opkræves ~ conto hos medlemmerne.

6 Bestyrelsen fører en fortegnelse over foreningens med lemmer med angivelse af hvert medlems stemmetal. 11. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Høje Taastrup Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til den i medlemsproto kollen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge dagsordenen. Sammen med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsam-~ ung skal endvidere medfølge det underskrevne og regnskab samt år. reviderede års forslag til budget for det efterfølgende regnskabs Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den or dinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, således at det kan udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. behandles: ~å den ordinære generalforsamling skal følgende punkter 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab (underskrevet af revisor og bestyrelse). 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse at bidrag og eventuelle indskud. 6. Valg at formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg at revisor.

7 9. Eventuelt valg af administrator. 10. Eventuelt (hvorunder forslag ikke kan sættes under afstemning). 12. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når be samme styrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer mindst 1/4 af stemmerne på generalforsamlingen. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær general forsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsam lingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på gene ralforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sager nes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 14. Et medlem, der er i restance til foreningen, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivning kan i øvrigt ske ved skriftlig fuld magt. 15. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertaj., med mindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke.

8 16. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsen des referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig be slutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen be myndiget til at underskrive for foreningens medlemmer ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalfor samlingens beslutning. 18. Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, samt yderligere 2 10 medlemmer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valgene sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 19. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen, herun der driften og vedligeholdelsen af foreningens arealer og fællesanlæg, og udøver sammen med den valgte administrator de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

9 Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 S.m.b.A. er foreningens første administrator og fungerer som sådan, ind til boligselskabet med 6 måneders skriftligt varsel til be styrelsen måtte frasige sig hvervet, eller medlemmerne på en generalforsamling vælger en anden administrator, som dog tidligst tiltræder seks måneder efter valget. 20. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse fremsendes med mindst 8 dages varsel. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, som skal underskrives af bestyrelsen på næstføl gende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde len af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemme flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 22. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særli ge opgaver. Udvalgenes medlemmer behøver ikke være medlem mer af bestyrelsen, dog skal formanden altid være et besty relsesmedlem. 23. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

10 Regnskab og revision. 24. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september; første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 30. september Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en re visor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal være statsautorise ret eller registreret revisor. Ændringer i vedtægterne. 25. Beslutninger om ændringer i vedtægterne samt om ophævel se af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens samlede stemmetal skal være repræsenteret. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men har forslaget i øvrigt opnået 2/3 flertal, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til, hvor mange ralforsamlingen. beslutning om stemmer der er repræsenteret på gene I øvrigt kræver ændring af foreningens vedtægter samt grundejerforeningens ophævelse byrådets samtykke. Tinglysning. 26. Nærværende vedtægter vil være at tinglyse servitutstif tende forud for tinglyste pantehæftelser men efter tidligere

11 tinglyste byrder på de inden for foreningens område belig gende faste ejendomme med påtaleret for Høj e Taastrup Kommu ne og Tåstrup almennyttige Boligselskab. Således vedtaget på grundejerforeningens neralforsamling den 10. august stiftende ge I bestyrelsen: Sven Ørnby Ole *r~-vx--~.. c~c~-. Poul Andersen 7 Tonni Rasmussen I Bruno Henriksen ~ ~~k Herrn a en N~~ersS ~ ~ -bert Lassen Tåstrup, den gren Hansen Lars Rasmussen 24/ Som ejer al matr. nr. 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bl, 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 cu 4 ov, Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. i Tåstrup afde almennyttige Østerby Boli~s~1skab~ v~c9æ~gternes 5 stk. 4 ~ BOLIGSELSKJa t- 94 $ M-ftA ~... Ole 5 StElld ~ Ø ~té~erg

12 11 Tåstrup, den ~x~ x&g 19/9 89 Som ejer af rnatr. nr. Tåstrup. 4 ai, 4 cn, 4 ci, Høje Tåstrup by, Høje Andeisbol igforeningen Torstorp jjj~ ) Gert Lassen Tåstrup, den Som ejer af matr. nr. 5 strup by, Høje-Tåstrup. P Abildgaard Pp9ersen Andeisboligforeningen Torstorp II. - /4 Ren& Sel6ejer formand Tåstrup, den J/æti.~~ ~ N an cv P e de rs en best. medlem Som ejer af matr. nr. 5 g, 5 ae, 4 cl Høj Tåstrup. :_i Bent Larsen best. medlem e-tåstrup by, ag, 5 af, 4 cm, 4 CO, 4 cq Høje Tå- Høje- Andeisboligforeningen Torstorp j~ ~ ~ Tåstrup, den ~4 -S5 Som ejer af matr. nr. 4 bk, 4 bm, 4 bn, 4 eg, 4 cs, 12 ao, 12 ap, 12 bk Høje-Tåstrup by, Høje-Tåstrup. Høje-Tåstrup kommune. den

13 Tåstrup, den 24/ Som ejer al matr. nr. 12 ti, 12 al, 12 ag, 12 ai, 12 ak, 12 al. 12 an, 12 ay, 12 az Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. 12 am, ~ Tåstrup almennyttige afdeling Nørreby. Bolig I héhhold til vedtægternes 5 stk4 ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB Ole Søn~Øeg ~rd Søren sen Tåstrup, den 24/ / I 1 ø Som ejer af matr., nr. 60, 61, 53, 55, 54, 52a, 59 4 bø/4 ca,~4 ct~.~. ~ ck~ 4 cp, 5 ah 12 ah,v12 a 12 ba7l2 bb, 12 bd/12 bl, 12 bgvl2 bh~ 12bi~ 52 e,~ 52 f~ 59 h,~12_avt 12 bl~ 12 bm 12 as/12 at 12 auy 12 ax~ 12 bc, Tåstrup~~ Hø3~~strup. 9 1 a, 4 ah, 4 bæ, q~ 12 art 12 aæf 59 f,59 g~ 59 e 12 be Høje Tåstrup almennyttige Boligselskab afdeli I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENNYTTIGT BOUGSELSKA8 _AF 1942 S.M.B.A. Tilladelse i medfør af 36 stk. 1 i lov om kommuneplanlægning (lovbe kendtgørelse nr. 391 af ) til at tinglyse omstående deklaration meddeles herved. Deklarationen kræver ikke tilvejebringelse af lokal plan. Høje Taastrup byråd, den Ander Bak borgmester st dsingeniør

14 INDFØRT DAGBCSEN Z9.OLY RETTEN I TÅSTRUP LYST.AKT. SE NR,, 2J8 Vedtægter samt udskrift at forhandlingsprotokol forevist. ~fl. i1mt~ ~kpç /07/0 ïgqo~ 53, 5s~ 5Ç udg, ~f rnatr, og lncidr. undeç ~ fs.cz a-t-7..-ws. 52 ~ 5 ~-it /2-,~~~~- /2 -?Jdpat ji-c~-t-t~oc nt/ -i-z-vy-c. c e~t-s-t. cy-~-i fw. VM). na-c z. r-s t. «a~, «d-w. ~Y~c-< (&~acc~ 7,ns4fr-~oÆ) ~-n~-ct. a-t-s. az7, 5-af,V~C4.t-t-, Y-~c-o, (a-~t?aoa d-r%~f. fl~- æ~ i),s a-c.c-i n-t-ta~~ 7 5- /Z?C1 te a~ ac~~~i v- c~w ta- -t.-~, frac - ccc-i-cic/ - ~ ~;~ ~ ~~t_c.t~tzc_iirz4~.t%t tsen en

15 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab sf m. b. a. Finsensvej 83,2000 Frederiksberg TiL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer af matt. nr. 52 a, 52 g, 52 h, 52 i, 52 k og 52 t HØje-Taastrup by, HØJe-Taastrup. Taas afd almennyttige Boligs4~kab, ina Vesterby. 71. MAJ $992 STEMPELMÆRKE RETTEN I Tê~STRUP 01 KUN Ge~nGr MEO AFSIIMFUNG AF ~4MEP~ONTOR~T5 LASSEKONIWOI»VAnT G N :37 OO0O700~0O Bli 01 Som ejer af matt. nr. 52 1, 52 r, 52 s, 52 u, 52 v 52 x 52 ~ rn, z, n, ø, q, 52 æ og 12 aø HØJe-Taa strup by, HØJe-Taastrup. b Taastr~ almennyttige Bolig afde ng Torstorp. 2 1.MAJ rd Ben her old ill ~LM EN? rensen I DACPOGFN RETTEN I TÅSTRUp Sf,Aiçr ~ NR 2/I 2K Vedtægter samt udskrift ar (ørflandlipos, FoIokgj orevisi 2.4. %w~q. 52.-, 41~~ ~û- %44i /t%7,%~j~ ~t2/ ~p Petsanm.:. ~j. else vest

16 Side 15. Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN I Anmelder: TASTRLJP 01 ~WI QtO~T MEb AFStÉMPLING AF Dansk almennyttigt Boligselskab at 1942 s. ni. b. a. Finsensvej 33,2000 Frederiksberg Tlf Sfl 01 Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ej endomme: Som ejer at matt. nr. 52 ø og 52 aa HØje-Taastrup by, Høje Taastrup: Frydkjær Totalentreprise øst AIS ifølge betinget skøde. ~ 1.JUL 1992 ~ ~T iåi~ Industrivej 44, Roskilde Tele! T&etax %t NDpØnr DAGBOGEN RETTEN I TÅSTRUP ~ST. AKT. 3 é: NR Ijtjskyift af Erhverve- og Sd ekabsstyrelsen forevist ~en

17 .ssbo r GPØJ)1949; druteçj NSU3vw~oq ~ tsn~ 4 ~tg % ~r

18 .t~,% /~L y Zc -a4i.&j Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselakab at 1942s. ni. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederibberg TIL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer at matr. nr. 5 h HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andelsboligforeningen /2 i / - t f7 /lott V Egeskovgård ifølge betinget skøde. Højgaard & S ifølge endeligt skøde. Poul M~i~ strup: Ejerlauget Morelhaven. bo, 12 ~q Høje Taastrup by, Høje-Taa Som ejer af matr. nr. 12 av, 12 bl HØje-Taastrup by, HØje-Taa strup: Andelsboligforeningen~ror trp, Nørreby r*) Som %ne ~J~7a4il/..~ / ejer at matr. nr. 12 ~p HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andel bolig oreningen Morelhaven, afsnit 2. ee~(?~ / S ejer af matr. nr. 12 bn Høje Taastrup by, Høje Taastrup. A. Jespersen & Søn -Taastrup by, Høje-Taastrup:.1 MAJ1992 S1 EMPELMÆ~J4ç~ RETTEN I TF~STRUP 01 WJN «W16T IkED AFSVEMPUNG AF ø 657$48 O8.O3~9a (19: Mo (1 01

19 s~0.a ie Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: På Grundejerforeningen Torstorps ordinære generalforsamling den 30. april 1992 blev det vedta get at ændre regnskabsåret til 1. juni -31. maj. Vedtægternes 11, stk. 1 ændres således fra: Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Hoje-Taastrup kommune. Til: - Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af november måned i Høje-Taastrup kommune. Vedtægternes 24, stk. 1 indtil semikolon ændres således fra: Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Til: Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj med virkning fra 1. juni Som generalforsamlingens dirigent: Den /4K/o./992 Svend Erik Hermansen

20 .rc~ze af bestyrelsen: Ib Linnemann Je astholm Heje-Taastrup kommune tiltræder herved i medfør af vedtægternes 25 ovennævnte ændring af foreningens vedtægter. Den kommune borgmester direktør

21 -c~cza Se -c~ So.,a ~4 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalfor samling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 o.s. Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: Nærværende vedtægte egæres lyst på nedennæ e ejendomme: Som ejer af maa, nr. 5 g, 5 gç, 4 øje-taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen storp 1. Som ejer af matr. nr. 5 ~g, 5 ~f, 4 cm, 4 co, 4 ç~ Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen Torstorp II. Som ejer af matr. nr. 4 ~j, n, 4~~H~-Taasaup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen To rp 111.

22 INDFØRT! DAGrDCD! /,ç,cj ,93 03fl5 RETTEN LYST. AKT. I TASTRUp 3C NR.2/I 4 /l~~%2~4i4t/j /~ ~ ~a%4t /4_I- 3 ~. Vedtægter samt udskrift at ft*~ndiingsprotokoi forevist. 2 ~ue~tied9bmew-cfl~~ b~w 4- G4. /2 4 4~ 5Z) Foranstående retsanmær$cnlng gentagæ ceja d ~/~:4 ~ - INDFØRT i DAGBOGEN 5a.e ETTEN I TASTRUP ST 4~CT Nn. 2/S _9%a ~ ild Yd A4~J /4 2 ~< Vedtægter samt udskrift af torhandhngaprotokql forcyjat. fwqnstående retsanmæriming gentagen L.

23 Påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april a STEMPELMJERKE RETTEN I TASTRUP 01 KI1~ GftOIGT MED MSTaUHG fl OOMME~ONIOfiETS KASSEKQNTRO(APPmAT L : Sh 01 v~tag~t på stiftende ge eralforsamling d. 4za 6 7~4~ Anmelder: Advokat Ole Meisner Grøhning~ri København K Tlf.: ua / / Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 56b og 57b, Fløje-Taastrup by, Floje-Taastrup. Høje Taastrup byråd, den bnrgmeqtpr Fløj e-taastrup Kommune - Zahlekjær tnlinisk direktør

24 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~ ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skedehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp Retten/li. Taastrup den Els ensen Ovenstående påtegning tiltrædes \J DANSK I henholdalmen~ til vedtægternes 5 stk. 4 AF IGT BOUGSELSKAB Leve Taastrup Alm, Ib hirine~rn Boligselskab, afd. TorstørP

25 *** * *** Side: 25 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * *** *** Tinglysningsafdelingen Å 3E.24 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 57 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Taastrup Kommune, akt: R-78 Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. 2 x vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Afvist f.s.v. angår matr. nr. 56-b Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup, under nr på grund at manglende tiltræden af betinget skøde haver Bygget irma Villabo A/S, Kalundborg. Retten ± Taastrup den Lilia~ersen

26 Allonge til påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN TAStRUP I Dl WWT a/ side 26 M 83~3 OO t i~ ~LDå.97 IÖ:25. / / SM Dl?7o ÆU. ~- 33 / EfC~d Ovenstående påtegning tiltrædes Kalundborg d. 2S? ~ /q97 Byg%eftrma Villabo A/S, Kalundborg

27 Påtegning på vedtægter for Grundej ereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april Anmelder: Advokat Ole Meisner Grønningen København K Tlf.: Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 62e og 62d, Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup., i henhold til 42 stk. 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af ), meddeles tilladelse herved. Der kræves ikke tilvejebringelse af lokaiplan ved tinglysning af vedtægterne. Taastrup byråd, den boramester Høje-Taastrup Kommune Peter B. Zahlekjær teknisk direktør

28 *** * *** * * * * * *** Side: 28 * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~ ~ Tinglysningsafdelingen G 533 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Afvist f.s.v. ang. 62C og 620 Høje Taastrup by, Høje Taastrup F.s.v. ang. 62 C på grund af manglende adkomst. F.s.v. ang da ejd. den 21/ er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 60 F Høje Taastrup by, Høje Taastrup, hvor vedtægten er tinglyst i forvejen. Retten4. Taastrup den El.

29 ADVOKATERNE GRØNNINGEN 17 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedtaget på foreningens stiftende gene ralforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 og senere og med senere ændringer. ~7.. ocevsr ~A fl.l6~ 4 &F,4f07C-TAAflrLJP Z3v,~ -j,fl. Man-. nr. 4 al Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup II el HO zq. wz WC, I~4C I..-.0 o to.. I 0 0% ØQ 01fl b w 00 ø Anmelder: Advokat Finn Träff Grønningen København K Yte. 33,rr~ SR2 Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp begæres tillige tinglyst på ejendom men matr. nr. 4 ai Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup. Andeisboligforeningen Torstorp III 01 Ret! c~væ-rerslaj 73~ VERE~ TA~o33E~J tjeruv Side I. 6, augtisi 2001

30 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: ]. Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den , idet man ikke ud fra tillægget kan identificere den tinglyste vedtægt. (hvilke matr.nr. den er lyst på). Retten i Taastrup den E~J~~kiZsen

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~.~ Tinglysningsafdelingen Y 546 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: z½iidelsboligfor Torstorp III Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist Ann.: 1) Pantegæld 2) Servitutter Retten i Taastrup den en Margrethe Pedersen

32 Grundej erforeningen TORSTORP Vedtægter tinglyst første gang den 29. Høje Taastnip By, Høje Taastrup april 1991 på niatr.nr. 4bf ni. El., Tillæg til vedtægter for grundejerforeningen Torstorp Anmelder: Generalforsamlingen godkendte den 23. november 2000 følgende vedtægtsændringer: DAS Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf :1611 AL 19C651 ~J!flflt.00U3 : II i.4ij0~00 I Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, for en periode på 2 år, samt en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Høj e-taastrup Kommune, de øvrige 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således, at 4 medlemmer og formanden er på valg i lige årstal og 5 er på valg i ulige årstal. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er ind trådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp: - ~&v fl7t~jj Godkendt af Høje Taastrup Kommune den 11/9 ANti IbVOFtM Fm. Cand. Jur. -e

33 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~* **~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 BF m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 6312 Afvist fra tingbogen den , da det ikke fremgår af general forsamlingsreteratet, om mindst halvdelen af foreningens samlede steinmetal var repræsenteret, hvilket er en betingelse for at en vedtægts ændring kan vedtages uden indkaldelse til ny generalforsamling. Retten i Taastrup den Lilian JZrsen

34 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: * ~ Tinglysningsafdelingen ~C. 21? Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 AG m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Forevist generalforsamlingsreferat og referat af konstituerende bestyrelesmøde samt opgørelse der viser, at ud af stemmer (91,58%) var repræsenteret på generealforsarnlingen. Retten i Taastrup den Lilian Je%?èen

35 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skødehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp RettenJli. Taastrup den Els Lsen Ovenstàende påtegning tiltrædes. LeVBe?Wftz I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENN~IGT BOLIGSELSKAB AF i 42 SM.B.A. Ib t.innemnn O1e1<~r N Ptfl&isen Taastrup Alm, Boligselskab, afd. Torstorp v7

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere