P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,"

Transkript

1 KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61, 53, 55, 54, 4 bæ, 4 bø, 4 ca, 4 ~, 5 ah, 12 ah, 1 12 aæ, 12 ba, 12 bb, 12 bq, 12 bh, 12 bl, 59 a~ 59 e, 59 h, as, 12 at, 12 au, 12 be Høje Tåstrup by, Matr.nre. 4 bf, 4 ~, P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, sa~ ~ 2 ~ bk, 4 bm, 4 bn, 12 ~, 12 bk, 12 al, 12 ak, 12 ~y, 12 az, 52 a, 59 a, 4 ah, 4 et, 5 h, 4 ek, 2 ~g, 12 ar, 12 bd, 12 bf, 52 e, 52 f, 59 f, av, 12 bl, 12 bm, 12 ax, 12 be, Høje Tåstrup. Anmelder: STIAN MOGEN land s ører, Ama r København Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s, m. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf STEMPELMÆRKE RETTEN I T %STRUP 01 KU~ G,WGV MED A$STEMN.ING AF æmmemontorns KASSEKOWTfiOWPARA? F 302$11 Beliqgenhed: Halland Boulevard/Skåne Boulevard/Hveen Boule vard/sydvej. VEDTÆGTER for : O~ SM 01 a ST~Ç~~P~KE TASTRLJP 01 KUN OnLGT MED STEMPLING AF OOMMÆP~ONTORETS KASSLKOWAaLMPAT F : SM 01 GRUNDEJERFOREN INGEN TORSTORP DQIKUMENt~w ORIENTERiNOSKOP~ TIL

2 KRISTIAN MOGENSEN Anmelder: KRISTIAN MOGENSEN, landsretssagfører, Amagertorv 24, 1160 KØbenhavn K. VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. 2. Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune retten i Tåstrup, der er foreningens værneting. under By Foreningens område og medlernskreds. 3. Foreningen omfatter samme område som Høj e Taastrup Kom munes lokalpian af 24. juni 1981 nr ( Rammelokalpian f~r bebyggelse i Torstorp i den sydlige del af Høje Tåstrup Området ).

3 4. Som medlemmer af grundejerforeningen optages ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens om råde, dog at private grundejere repræsenteres gennem de grundejerlaug, som forudsættes oprettet for de private be byggelser, således at følgende optages som medlemmer af grundejerforeningen: Afdelinger af almennyttige boligselskaber. Andelsbolig foreninger. Grundejerlaug for de private bebyggelser. Offentlige, herunder kommunale grundejere. Pligten til at være medlem af grundejerforeningen gæl der fra overtagelsesdagen i henhold til det skøde, hvorved det pågældende areal erhverves fra Tåstrup Almennyttige Bolig selskab, Afdeling Torstorp, og grundejerne er pligtige at bi drage til dækning af foreningens udgifter (jfr. 8) fra over tagelsesdagen. Stemmeret på grundejerforeningens generalfor samlinger opnås derimod først efter etablering af den lemskabet forudsatte juridiske enhed andelsboligforening eller grundejerlaug). for med (afdeling af boligselskab, Foreningens formål og opgaver. 5. Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på de arealer, der udlægges til fælles opholdsarealer (i Rammelokaiplan nr betegnet Delområde CV ), støjzone arealer (i Rammelokalplan nr betegnet Delområde GJ ) samt primære trafikanlæg. Endelig afgrænsning af arealerne sker i henhold til detaillokalplanerne for området. Arealerne overtages fri for pantegæld. Anlægsudgifter og udgifterne til byggemodning er foreningen uvedkommende.

4 3 Grundejerforeningen forestår driften og vedligeholdel se af de fællesarealer, som foreningen har taget skøde på, og de fællesanlæg, der tilhører foreningen, samt de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af offentlige for skrifter og lovgivningen. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstem melse med generalforsamlingens beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens om råde hørende ejendomme. 6. Tåstrup Almennyttige Boligselskab har ret til gennem en af sine afdelinger vederlagsfrit at overtage sådanne af grundejerforeningens arealer, som i henhold til ændrede de taillokalplaner ikke længere skal anvendes til fælles formål, jfr. 5 oven for. Hvis grundejerforeningen ønsker at afhænde foreningens arealer eller dele heraf til andre, kan dette kun ske med forudgående skriftligt samtykke ligselskab og fra Høje Taastrup Kommune. fra Tåstrup Almennyttige Bo Medlemmernes ejerskifte) forhold til foreningen (hæftelse, bidrag og 5 7. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i for eningens formue medlemmerne. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra

5 For de Høje Taastrup Kommune tilhørende arealer er bi draget fastsat til 12,5% lede bidragsbeløb (å conto bidrag og de øvrige medlemmer gen, af det til enhver tid gældende sam reguleringsbidrag). For fastsættes bidragene af generalforsamlin således at grundejerforeningens udgifter (efter fradrag af kommunens bidrag) fordeles i forhold til det maksimale an tal brutto etagemeter (excl, skure og garager), som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som andelsforeningen eller ejerlauget. tilhører eller er dækket af afdelingen, Generalforsamlingen træffer bestemmelse om opkrævning af passende å conto bidrag på grundlag af det godkendte budget. Endelig regulering sker ved påkrav snarest efter aflæggelsen af årsregnskabet. Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller å conto bidrag skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige rente fra for faldsdagen efter rentelovens sats (p.t. den til enhver tid fast satte officielle diskonto med tillæg af 6%). 9. Ved udtræden på grund af ejerskifte eller andet kan det udtrædende medlem ikke rette noget krav mod grundejerforenin gens formue. Det udtrædende medlem hæfter fortsat for eventuelle re stancer over for foreningen. Foreningens ledelse og administration, 10. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. På generalforsamlinger har medlemmerne stemmeret i samme forhold, som danner grundlag for opkrævninger af bidrag hos med lemmerne, således at medlemmerne har 1 stemme pr. 100 kr. bidrag, der opkræves ~ conto hos medlemmerne.

6 Bestyrelsen fører en fortegnelse over foreningens med lemmer med angivelse af hvert medlems stemmetal. 11. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Høje Taastrup Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til den i medlemsproto kollen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge dagsordenen. Sammen med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsam-~ ung skal endvidere medfølge det underskrevne og regnskab samt år. reviderede års forslag til budget for det efterfølgende regnskabs Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den or dinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, således at det kan udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. behandles: ~å den ordinære generalforsamling skal følgende punkter 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab (underskrevet af revisor og bestyrelse). 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse at bidrag og eventuelle indskud. 6. Valg at formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg at revisor.

7 9. Eventuelt valg af administrator. 10. Eventuelt (hvorunder forslag ikke kan sættes under afstemning). 12. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når be samme styrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer mindst 1/4 af stemmerne på generalforsamlingen. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær general forsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsam lingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på gene ralforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sager nes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 14. Et medlem, der er i restance til foreningen, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivning kan i øvrigt ske ved skriftlig fuld magt. 15. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertaj., med mindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke.

8 16. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsen des referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig be slutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen be myndiget til at underskrive for foreningens medlemmer ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalfor samlingens beslutning. 18. Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, samt yderligere 2 10 medlemmer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valgene sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 19. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen, herun der driften og vedligeholdelsen af foreningens arealer og fællesanlæg, og udøver sammen med den valgte administrator de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

9 Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 S.m.b.A. er foreningens første administrator og fungerer som sådan, ind til boligselskabet med 6 måneders skriftligt varsel til be styrelsen måtte frasige sig hvervet, eller medlemmerne på en generalforsamling vælger en anden administrator, som dog tidligst tiltræder seks måneder efter valget. 20. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse fremsendes med mindst 8 dages varsel. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, som skal underskrives af bestyrelsen på næstføl gende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde len af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemme flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 22. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særli ge opgaver. Udvalgenes medlemmer behøver ikke være medlem mer af bestyrelsen, dog skal formanden altid være et besty relsesmedlem. 23. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

10 Regnskab og revision. 24. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september; første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 30. september Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en re visor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal være statsautorise ret eller registreret revisor. Ændringer i vedtægterne. 25. Beslutninger om ændringer i vedtægterne samt om ophævel se af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens samlede stemmetal skal være repræsenteret. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men har forslaget i øvrigt opnået 2/3 flertal, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til, hvor mange ralforsamlingen. beslutning om stemmer der er repræsenteret på gene I øvrigt kræver ændring af foreningens vedtægter samt grundejerforeningens ophævelse byrådets samtykke. Tinglysning. 26. Nærværende vedtægter vil være at tinglyse servitutstif tende forud for tinglyste pantehæftelser men efter tidligere

11 tinglyste byrder på de inden for foreningens område belig gende faste ejendomme med påtaleret for Høj e Taastrup Kommu ne og Tåstrup almennyttige Boligselskab. Således vedtaget på grundejerforeningens neralforsamling den 10. august stiftende ge I bestyrelsen: Sven Ørnby Ole *r~-vx--~.. c~c~-. Poul Andersen 7 Tonni Rasmussen I Bruno Henriksen ~ ~~k Herrn a en N~~ersS ~ ~ -bert Lassen Tåstrup, den gren Hansen Lars Rasmussen 24/ Som ejer al matr. nr. 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bl, 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 cu 4 ov, Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. i Tåstrup afde almennyttige Østerby Boli~s~1skab~ v~c9æ~gternes 5 stk. 4 ~ BOLIGSELSKJa t- 94 $ M-ftA ~... Ole 5 StElld ~ Ø ~té~erg

12 11 Tåstrup, den ~x~ x&g 19/9 89 Som ejer af rnatr. nr. Tåstrup. 4 ai, 4 cn, 4 ci, Høje Tåstrup by, Høje Andeisbol igforeningen Torstorp jjj~ ) Gert Lassen Tåstrup, den Som ejer af matr. nr. 5 strup by, Høje-Tåstrup. P Abildgaard Pp9ersen Andeisboligforeningen Torstorp II. - /4 Ren& Sel6ejer formand Tåstrup, den J/æti.~~ ~ N an cv P e de rs en best. medlem Som ejer af matr. nr. 5 g, 5 ae, 4 cl Høj Tåstrup. :_i Bent Larsen best. medlem e-tåstrup by, ag, 5 af, 4 cm, 4 CO, 4 cq Høje Tå- Høje- Andeisboligforeningen Torstorp j~ ~ ~ Tåstrup, den ~4 -S5 Som ejer af matr. nr. 4 bk, 4 bm, 4 bn, 4 eg, 4 cs, 12 ao, 12 ap, 12 bk Høje-Tåstrup by, Høje-Tåstrup. Høje-Tåstrup kommune. den

13 Tåstrup, den 24/ Som ejer al matr. nr. 12 ti, 12 al, 12 ag, 12 ai, 12 ak, 12 al. 12 an, 12 ay, 12 az Høje Tåstrup by, Høje-Tåstrup. 12 am, ~ Tåstrup almennyttige afdeling Nørreby. Bolig I héhhold til vedtægternes 5 stk4 ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB Ole Søn~Øeg ~rd Søren sen Tåstrup, den 24/ / I 1 ø Som ejer af matr., nr. 60, 61, 53, 55, 54, 52a, 59 4 bø/4 ca,~4 ct~.~. ~ ck~ 4 cp, 5 ah 12 ah,v12 a 12 ba7l2 bb, 12 bd/12 bl, 12 bgvl2 bh~ 12bi~ 52 e,~ 52 f~ 59 h,~12_avt 12 bl~ 12 bm 12 as/12 at 12 auy 12 ax~ 12 bc, Tåstrup~~ Hø3~~strup. 9 1 a, 4 ah, 4 bæ, q~ 12 art 12 aæf 59 f,59 g~ 59 e 12 be Høje Tåstrup almennyttige Boligselskab afdeli I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENNYTTIGT BOUGSELSKA8 _AF 1942 S.M.B.A. Tilladelse i medfør af 36 stk. 1 i lov om kommuneplanlægning (lovbe kendtgørelse nr. 391 af ) til at tinglyse omstående deklaration meddeles herved. Deklarationen kræver ikke tilvejebringelse af lokal plan. Høje Taastrup byråd, den Ander Bak borgmester st dsingeniør

14 INDFØRT DAGBCSEN Z9.OLY RETTEN I TÅSTRUP LYST.AKT. SE NR,, 2J8 Vedtægter samt udskrift at forhandlingsprotokol forevist. ~fl. i1mt~ ~kpç /07/0 ïgqo~ 53, 5s~ 5Ç udg, ~f rnatr, og lncidr. undeç ~ fs.cz a-t-7..-ws. 52 ~ 5 ~-it /2-,~~~~- /2 -?Jdpat ji-c~-t-t~oc nt/ -i-z-vy-c. c e~t-s-t. cy-~-i fw. VM). na-c z. r-s t. «a~, «d-w. ~Y~c-< (&~acc~ 7,ns4fr-~oÆ) ~-n~-ct. a-t-s. az7, 5-af,V~C4.t-t-, Y-~c-o, (a-~t?aoa d-r%~f. fl~- æ~ i),s a-c.c-i n-t-ta~~ 7 5- /Z?C1 te a~ ac~~~i v- c~w ta- -t.-~, frac - ccc-i-cic/ - ~ ~;~ ~ ~~t_c.t~tzc_iirz4~.t%t tsen en

15 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab sf m. b. a. Finsensvej 83,2000 Frederiksberg TiL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer af matt. nr. 52 a, 52 g, 52 h, 52 i, 52 k og 52 t HØje-Taastrup by, HØJe-Taastrup. Taas afd almennyttige Boligs4~kab, ina Vesterby. 71. MAJ $992 STEMPELMÆRKE RETTEN I Tê~STRUP 01 KUN Ge~nGr MEO AFSIIMFUNG AF ~4MEP~ONTOR~T5 LASSEKONIWOI»VAnT G N :37 OO0O700~0O Bli 01 Som ejer af matt. nr. 52 1, 52 r, 52 s, 52 u, 52 v 52 x 52 ~ rn, z, n, ø, q, 52 æ og 12 aø HØJe-Taa strup by, HØJe-Taastrup. b Taastr~ almennyttige Bolig afde ng Torstorp. 2 1.MAJ rd Ben her old ill ~LM EN? rensen I DACPOGFN RETTEN I TÅSTRUp Sf,Aiçr ~ NR 2/I 2K Vedtægter samt udskrift ar (ørflandlipos, FoIokgj orevisi 2.4. %w~q. 52.-, 41~~ ~û- %44i /t%7,%~j~ ~t2/ ~p Petsanm.:. ~j. else vest

16 Side 15. Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN I Anmelder: TASTRLJP 01 ~WI QtO~T MEb AFStÉMPLING AF Dansk almennyttigt Boligselskab at 1942 s. ni. b. a. Finsensvej 33,2000 Frederiksberg Tlf Sfl 01 Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ej endomme: Som ejer at matt. nr. 52 ø og 52 aa HØje-Taastrup by, Høje Taastrup: Frydkjær Totalentreprise øst AIS ifølge betinget skøde. ~ 1.JUL 1992 ~ ~T iåi~ Industrivej 44, Roskilde Tele! T&etax %t NDpØnr DAGBOGEN RETTEN I TÅSTRUP ~ST. AKT. 3 é: NR Ijtjskyift af Erhverve- og Sd ekabsstyrelsen forevist ~en

17 .ssbo r GPØJ)1949; druteçj NSU3vw~oq ~ tsn~ 4 ~tg % ~r

18 .t~,% /~L y Zc -a4i.&j Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedta get på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselakab at 1942s. ni. b. a. Finsensvej 33, 2000 Frederibberg TIL Nærværende vedtægter begæres tillige lyst på nedennævnte ejen domme: Som ejer at matr. nr. 5 h HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andelsboligforeningen /2 i / - t f7 /lott V Egeskovgård ifølge betinget skøde. Højgaard & S ifølge endeligt skøde. Poul M~i~ strup: Ejerlauget Morelhaven. bo, 12 ~q Høje Taastrup by, Høje-Taa Som ejer af matr. nr. 12 av, 12 bl HØje-Taastrup by, HØje-Taa strup: Andelsboligforeningen~ror trp, Nørreby r*) Som %ne ~J~7a4il/..~ / ejer at matr. nr. 12 ~p HØje-Taastrup by, HØje-Taastrup: Andel bolig oreningen Morelhaven, afsnit 2. ee~(?~ / S ejer af matr. nr. 12 bn Høje Taastrup by, Høje Taastrup. A. Jespersen & Søn -Taastrup by, Høje-Taastrup:.1 MAJ1992 S1 EMPELMÆ~J4ç~ RETTEN I TF~STRUP 01 WJN «W16T IkED AFSVEMPUNG AF ø 657$48 O8.O3~9a (19: Mo (1 01

19 s~0.a ie Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: På Grundejerforeningen Torstorps ordinære generalforsamling den 30. april 1992 blev det vedta get at ændre regnskabsåret til 1. juni -31. maj. Vedtægternes 11, stk. 1 ændres således fra: Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Hoje-Taastrup kommune. Til: - Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af november måned i Høje-Taastrup kommune. Vedtægternes 24, stk. 1 indtil semikolon ændres således fra: Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Til: Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj med virkning fra 1. juni Som generalforsamlingens dirigent: Den /4K/o./992 Svend Erik Hermansen

20 .rc~ze af bestyrelsen: Ib Linnemann Je astholm Heje-Taastrup kommune tiltræder herved i medfør af vedtægternes 25 ovennævnte ændring af foreningens vedtægter. Den kommune borgmester direktør

21 -c~cza Se -c~ So.,a ~4 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalfor samling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 o.s. Anmelder: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf.: Nærværende vedtægte egæres lyst på nedennæ e ejendomme: Som ejer af maa, nr. 5 g, 5 gç, 4 øje-taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen storp 1. Som ejer af matr. nr. 5 ~g, 5 ~f, 4 cm, 4 co, 4 ç~ Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen Torstorp II. Som ejer af matr. nr. 4 ~j, n, 4~~H~-Taasaup by, Høje-Taastrup: Andelsboligforeningen To rp 111.

22 INDFØRT! DAGrDCD! /,ç,cj ,93 03fl5 RETTEN LYST. AKT. I TASTRUp 3C NR.2/I 4 /l~~%2~4i4t/j /~ ~ ~a%4t /4_I- 3 ~. Vedtægter samt udskrift at ft*~ndiingsprotokoi forevist. 2 ~ue~tied9bmew-cfl~~ b~w 4- G4. /2 4 4~ 5Z) Foranstående retsanmær$cnlng gentagæ ceja d ~/~:4 ~ - INDFØRT i DAGBOGEN 5a.e ETTEN I TASTRUP ST 4~CT Nn. 2/S _9%a ~ ild Yd A4~J /4 2 ~< Vedtægter samt udskrift af torhandhngaprotokql forcyjat. fwqnstående retsanmæriming gentagen L.

23 Påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april a STEMPELMJERKE RETTEN I TASTRUP 01 KI1~ GftOIGT MED MSTaUHG fl OOMME~ONIOfiETS KASSEKQNTRO(APPmAT L : Sh 01 v~tag~t på stiftende ge eralforsamling d. 4za 6 7~4~ Anmelder: Advokat Ole Meisner Grøhning~ri København K Tlf.: ua / / Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 56b og 57b, Fløje-Taastrup by, Floje-Taastrup. Høje Taastrup byråd, den bnrgmeqtpr Fløj e-taastrup Kommune - Zahlekjær tnlinisk direktør

24 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~ ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skedehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp Retten/li. Taastrup den Els ensen Ovenstående påtegning tiltrædes \J DANSK I henholdalmen~ til vedtægternes 5 stk. 4 AF IGT BOUGSELSKAB Leve Taastrup Alm, Ib hirine~rn Boligselskab, afd. TorstørP

25 *** * *** Side: 25 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * *** *** Tinglysningsafdelingen Å 3E.24 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 57 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Taastrup Kommune, akt: R-78 Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. 2 x vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Afvist f.s.v. angår matr. nr. 56-b Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup, under nr på grund at manglende tiltræden af betinget skøde haver Bygget irma Villabo A/S, Kalundborg. Retten ± Taastrup den Lilia~ersen

26 Allonge til påtegning på vedtægter for Grundejereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april STEMPELMÆRKE RETTEN TAStRUP I Dl WWT a/ side 26 M 83~3 OO t i~ ~LDå.97 IÖ:25. / / SM Dl?7o ÆU. ~- 33 / EfC~d Ovenstående påtegning tiltrædes Kalundborg d. 2S? ~ /q97 Byg%eftrma Villabo A/S, Kalundborg

27 Påtegning på vedtægter for Grundej ereningen Torstorp, vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. august 1987, tinglyst første gang d. 29. april Anmelder: Advokat Ole Meisner Grønningen København K Tlf.: Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 62e og 62d, Heje-Taastrup by, Høje-Taastrup., i henhold til 42 stk. 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af ), meddeles tilladelse herved. Der kræves ikke tilvejebringelse af lokaiplan ved tinglysning af vedtægterne. Taastrup byråd, den boramester Høje-Taastrup Kommune Peter B. Zahlekjær teknisk direktør

28 *** * *** * * * * * *** Side: 28 * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~ ~ Tinglysningsafdelingen G 533 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på ovennævnte matr. nr. Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Afvist f.s.v. ang. 62C og 620 Høje Taastrup by, Høje Taastrup F.s.v. ang. 62 C på grund af manglende adkomst. F.s.v. ang da ejd. den 21/ er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 60 F Høje Taastrup by, Høje Taastrup, hvor vedtægten er tinglyst i forvejen. Retten4. Taastrup den El.

29 ADVOKATERNE GRØNNINGEN 17 Påtegning på vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp vedtaget på foreningens stiftende gene ralforsamling den 10. august 1987, lyst den 29. april 1991 og senere og med senere ændringer. ~7.. ocevsr ~A fl.l6~ 4 &F,4f07C-TAAflrLJP Z3v,~ -j,fl. Man-. nr. 4 al Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup II el HO zq. wz WC, I~4C I..-.0 o to.. I 0 0% ØQ 01fl b w 00 ø Anmelder: Advokat Finn Träff Grønningen København K Yte. 33,rr~ SR2 Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Torstorp begæres tillige tinglyst på ejendom men matr. nr. 4 ai Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup. Andeisboligforeningen Torstorp III 01 Ret! c~væ-rerslaj 73~ VERE~ TA~o33E~J tjeruv Side I. 6, augtisi 2001

30 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: ]. Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den , idet man ikke ud fra tillægget kan identificere den tinglyste vedtægt. (hvilke matr.nr. den er lyst på). Retten i Taastrup den E~J~~kiZsen

31 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr. * ~.~ Tinglysningsafdelingen Y 546 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 Al, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: z½iidelsboligfor Torstorp III Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist Ann.: 1) Pantegæld 2) Servitutter Retten i Taastrup den en Margrethe Pedersen

32 Grundej erforeningen TORSTORP Vedtægter tinglyst første gang den 29. Høje Taastnip By, Høje Taastrup april 1991 på niatr.nr. 4bf ni. El., Tillæg til vedtægter for grundejerforeningen Torstorp Anmelder: Generalforsamlingen godkendte den 23. november 2000 følgende vedtægtsændringer: DAS Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf :1611 AL 19C651 ~J!flflt.00U3 : II i.4ij0~00 I Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, for en periode på 2 år, samt en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Høj e-taastrup Kommune, de øvrige 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således, at 4 medlemmer og formanden er på valg i lige årstal og 5 er på valg i ulige årstal. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er ind trådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp: - ~&v fl7t~jj Godkendt af Høje Taastrup Kommune den 11/9 ANti IbVOFtM Fm. Cand. Jur. -e

33 *** * *** Side: * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * ~* **~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 4 BF m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 6312 Afvist fra tingbogen den , da det ikke fremgår af general forsamlingsreteratet, om mindst halvdelen af foreningens samlede steinmetal var repræsenteret, hvilket er en betingelse for at en vedtægts ændring kan vedtages uden indkaldelse til ny generalforsamling. Retten i Taastrup den Lilian JZrsen

34 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: * ~ Tinglysningsafdelingen ~C. 21? Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 AG m.f 1., Høje Taastrup By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Høje Tåstrup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Forevist generalforsamlingsreferat og referat af konstituerende bestyrelesmøde samt opgørelse der viser, at ud af stemmer (91,58%) var repræsenteret på generealforsarnlingen. Retten i Taastrup den Lilian Je%?èen

35 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup * *** ~ Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 56 B, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dagbogsdato: Dagbogsnr Afvist fra tingbogen den da der ikke er tiltræden af betinget skødehaver, Taastrup Almennyttige Boligselskab, afd. Torstorp RettenJli. Taastrup den Els Lsen Ovenstàende påtegning tiltrædes. LeVBe?Wftz I henhold til vedtægternes 5 stk. 4 DANSK ALMENN~IGT BOLIGSELSKAB AF i 42 SM.B.A. Ib t.innemnn O1e1<~r N Ptfl&isen Taastrup Alm, Boligselskab, afd. Torstorp v7

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Sølodden, 19. marts 2012

Sølodden, 19. marts 2012 Forslag til vedtægtsændringer Da det altid har været en stor opgave at få valgt en formand på generalforsamlingerne har bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen konstituerer sig

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift 1.400 kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade 23 5591 Gelsted tlf. 64 49 25 20 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4.

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke)

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Vedtægter for Fællesgrundejerforeningen Rubinen (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Navn, adresse, hjemsted og afgrænsning 1. Foreningens navn er Fællesgrundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best.

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. Vedtægter Revisionsblanket Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500 1 12 kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. 2 12 1. Ejerlavets navn er Ravnsgård-Lillenæs Ejerlav. i alt 57.000 kroner.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere