Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune. Formål: 2. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles opgaver der følger af lokalplan nr , tinglyst 15. november 2000 herunder at forestå drift og vedligehold af veje, stier, belysning, fælles afløbsanlæg, fællesarealer mv., samt drift, vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af adgangsvejene del nr. 3 og 4 af matr. nr. 15a og del nr. 2 af matr. nr. 16bo, Nr. Tranders, Aalborg Jorder som er vist på bilag 4 (matrikulært ændringskort) af dato 19. oktober Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på del nr. 3 af matr. nr. 15a Nr. Tranders, Aalborg Jorder, samt til i fællesskab med Grundejerforeningen Ribevej Syd og ejerne af matr. nr. 15ls og 15lt pligt til at tage skøde på del nr. 2 af matr. nr. 16bo og del nr. 4 af matr. nr. 15a, Nr. Tranders Aalborg Jorder. Overdragelsen sker vederlagsfrit og uden omkostninger for grundejerforeningen. Til brug for tinglysning af skøde skal grundejerforeningen umiddelbart efter sin stiftelse oprette et CVR-nr.

2 3. Medlemskab: Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr. nr. Ribevej 21, 9220, Aalborg Øst 15LX Ribevej 23, 9220, Aalborg Øst 15LY Ribevej 25, 9220, Aalborg Øst 15LZ Ribevej 27, 9220, Aalborg Øst 15LÆ Ribevej 29, 9220, Aalborg Øst 15LØ Ribevej 31, 9220, Aalborg Øst 15MA, Ribevej 33, 9220, Aalborg Øst 15MB Ribevej 35, 9220, Aalborg Øst 15MC Ribevej 37, 9220, Aalborg Øst 15MD Ribevej 39, 9220, Aalborg Øst 15ME Ribevej 41, 9220, Aalborg Øst 15MF Ribevej 43, 9220, Aalborg Øst 15MG Ribevej 45, 9220, Aalborg Øst 15MH Ribevej 47, 9220, Aalborg Øst 15MI Ribevej 49, 9220, Aalborg Øst 15MK Ribevej 51, 9220, Aalborg Øst 15ML Der er medlemspligt for samtlige grundejere. Dog er Aalborg Kommune som ejer af usolgte grunde ikke medlem af grundejerforeningen, jf. herved tinglyst deklaration af 13. juni 2001.

3 Hvert medlem af grundejerforeningen er forpligtet til at betale et kontingent for hver bolig han/hun ejer. Et medlem, som overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pr. overtagelsesdagen ophørt at være medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtet til at anmelde ejerskiftet til grundejerforeningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn og bopæl samt ejendommens matrikelbetegnelse. Vej Udgifter til drift og vedligeholdelse af Ribevej skal fordeles mellem ejerne af matr.nr. 15ls og 15lt, Nr. Tranders, Aalborg Jorder og de to grundejerforeninger Ribevej Nord, Ribevej Syd, der i henhold til punkt i lokalplan skal oprettes for området. For strækningen a1-a2 (del nr. 2 af 16bo) gælder følgende fordeling: Udgifter skal fordeles mellem de 2 grundejerforeninger og ejerne af matr.nr. 15ls og 15lt, Nr. Tranders, Aalborg Jorder i samme forhold som antallet af udlagte parkeringspladser inden for de respektive områder, jf. lokalplanens bestemmelser og tinglyst deklaration af 13. juni 2001 og ejere af grunde som grænser til den pågældende strækning efter en fordelingsnøgle fastsat af Aalborg Kommune. For strækningen a2-b (delnr. 4 af 15a) Udgifter skal fordeles mellem de 2 grundejerforeninger og ejerne af matr.nr. 15ls og 15lt, Nr. Tranders, Aalborg Jorder i samme forhold som antallet af udlagte parkeringspladser inden for de respektive grundejerforeningsområder, jf. lokalplanens krav og tinglyst deklaration af 13. juni For strækningen b-e (del nr. 3 af 15a) gælder følgende fordeling: Udgifter skal afholdes af Grundejerforeningen Ribevej Nord, jf. lokalplanen og deklaration af 13. juni 2001 Aalborg Kommune yder så længe der er usolgte grunde i området et tilskud til driftsudgifter fastsat efter nærmere aftale. 4. Generalforsamling: Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende punkter på dagsordenen:

4 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf. 3) Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf. 4) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent indtil næste ordinære generalforsamling. 5) Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 6) Valg til bestyrelsen samt af suppleant. 7) Valg af revisor samt af revisorsuppleant. 8) Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller pr. mail til grundejer- foreningens medlemmer og til revisor. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden, regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan kan besluttes på en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når ejere repræsenterende et flertal af foreningens medlemmer stiller skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de spørgsmål, som fremgår af indkaldelsen. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver bolig han/hun ejer. Såfremt en ejendom ejes af flere, udøves stemmeretten af ejerne i fællesskab. Møderet har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever. Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt. De kommunalt ejede ejendomme indenfor grundejerforeningens område har dog ikke stemmeret. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller generalforsamlingen beslutter, at afstemningen skal ske skriftligt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har beviskraft i enhver henseende. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat til hvert enkelt medlem.

5 5. Bestyrelse: Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg. I ulige år er 1 medlem på valg. Genvalg kan finde sted. Den ordinære generalforsamling vælger tillige 1 suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant. Valgperioden for disse er ét år. Bestyrelsesmedlemmer, som er indtrådt ved supplering, fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen afholder møde så ofte et bestyrelsesmedlem ønsker dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og et andet bestyrelsesmedlem er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disse ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Aalborg Kommune er dog ikke valgbar. Kontingent: 6. Til bestridelse af grundejerforeningens udgifter fastsætter generalforsamlingen et årskontingent i henhold til budgetforslag. Hvert medlem hæfter med én andel for hver bolig, han/hun ejer. Årskontingentet indbetales til grundejerforeningen på den af kassereren anviste måde. Regnskab: Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskab og opkræver kontingenter. Udbetalinger foretages med kassererens underskrift. Tegningsret: Grundejerforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem

6 9. Ændring af vedtægter: Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af stemmerne i foreningen. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden én måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset om de udgør halvdelen af stemmerne i foreningen. Grundejerforeningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Aalborg Kommune. Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 12. maj I bestyrelsen: Som dirigent: Foranstående vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst godkendes herved. Teknik- og Miljøforvaltningen, den Mariann Nørgaard rådmand / Mette Halgaard jurist

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere