Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål 2.1. Grundejerforeningens formål er At varetage grundejernes fælles opgaver der følger af lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris i følgende omfang: at varetage grundejernes forpligtelser vedrørende drift og vedligeholdelse af fællesarealer herunder beplantning, fællesanlæg og belysning. Drift, vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af adgangsveje, stier og torve. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger samt vedligehold af det private vandløb gennem området Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de ejendomme, hvor fællesarealer, veje, stier mv. er beliggende. Der henvises i den forbindelse til princippet i den som bilag 1 vedhæftede udstykningsplan af Overdragelsen sker vederlagsfrit og uden omkostninger for grundejerforeningen Til brug for tinglysning af såvel skøde som vedtægter skal grundejerforeningen umiddelbart efter sin stiftelse oprette et CVR-nr. 3. Medlemskab 3.1. Alle nuværende og kommende ejere af ejendomme i lokalplan delområde A og B er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen, således at medlemskabet og ejendomsretten stedse skal være samhørende. Pligtige medlemmer af grundejerforeningen er således matr.nre. 1g, 12i, 17be og 18v Gl. Hasseris By, Hasseris, samt ejendomme, der efterfølgende udstykkes fra de anførte ejendomme.

2 3.2. Et medlem, som overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pr. overtagelsesdagen ophørt at være medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue. 4. Hæftelse Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtet til at anmelde ejerskiftet til grundejerforeningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn og bopæl samt ejendommens matrikelbetegnelse For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne pro rata. 5. Kontingent 5.1. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af denne udarbejdet og specificeret budget, der udsendes til medlemmerne i forbindelse med kontingentændringer. Kontingentets betaling fastsættes af bestyrelsen. Ved forsinket betaling beregnes morarenter som minimum i henhold til renteloven. Opgørelse over fælles udgifter ved ejendommenes drift forelægges ved den årlige generalforsamling. Det ethvert medlem eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse respektive 8 dage efter, at meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hvert medlem. Eventuel tilbagebetaling af for meget erlagt a contobetaling finder sted indenfor samme tidsterminer Hvert medlem af grundejerforeningen er forpligtet til at betale et kontingent for hver boligenhed han/hun i henhold til lokalplan kan lade opføre. Andelsboligforeninger/boligselskaber betaler kontingent svarende til det antal boligenheder der på tilsvarende vis kan lades opføre på foreningens/selskabets ejendom Kontingentets størrelse er ens for alle boligenheder. 6. Administration 6.1. Bestyrelsen er udpeget til at være administrator og til at varetage administrationen af grundejerforeningens anliggender Bestyrelsen er i stedet for selv at påtage sig administrationen berettiget til at udpege en administrator, der vil påtage sig opgaven. 7. Generalforsamlingen 7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle dens anliggender Generalforsamlingen, der afholdes på hjemstedet, skal afholdes i maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail fra bestyrelsen. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for den ordinære generalforsamling samt revideret årsregnskab. 2/6

3 7.3. Medlemsforslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 1. april. I den udsendte indkaldelse for dagsordenen skal forslag fra bestyrelsen eller andre medlemmer kort refereres Forslag, der indleveres inden 1. april, skal bestyrelsen foranledige udsendt senest samtidig med dagsordenen Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for næste år 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen samt grundejerforeningens medlemmer 6. Valg af 3 5 bestyrelsesmedlemmer, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsordenen. 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagordenen. 9. Eventuelt 7.6. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som kun kan medde-les personer, der i forvejen i henhold til ovenstående har adgang til generalforsam-lingen. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt. Bestyrelsen kan invitere an-dre til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. 8. Ekstraordinær generalforsamling 8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver motiveret begæring herom, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. pkt til afholdelse senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Dagsordenen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de spørgsmål, som fremgår af indkaldelsen. 9. Stemmetal og afstemning 9.1. Hvert medlem har én stemme pr. boligenhed, som i henhold til lokalplan kan lades opføre på ejendommen Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer beregnet efter stemmetal er repræsenteret. 3/6

4 9.3. Alle afgørelser på enhver generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget Ved stemmelighed bortfalder et forslag Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 5 medlemmer kræver det. 10. Forhandlingsprotokol I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen samt ordlyden af fremsatte og vedtagne forslag. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og fremsendes til foreningens medlemmer. 11. Bestyrelsen Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt kasserer Bestyrelsens valgperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter for et år ad gangen. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har lovligt forfald Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med lovgivningen, denne vedtægt og generalforsamlingsbeslutninger Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelser om udførelsen af sit hverv Optagelse af lån over kr ,00 kræver generalforsamlingens godkendelse. 12. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møder efter behov og i øvrigt efter aftale med formanden eller når mindst to medlemmer begærer det Møder indkaldes af formanden og ledes af denne. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Over bestyrelsens møder og forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. 4/6

5 12.6. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun grundejerforeningens medlemmer eller fuldmagtshavere som den tegningsberetti-gede for den juridiske person har bemyndiget til at handle for medlemmet i grund-ejerforeningens anliggender. Som medlem af bestyrelsen kan kun udpeges fysiske personer. Såvel personligt ejede firmaer som selskaber kan udpege personer med tætte relationer til medlemmets virksomhed til bestyrelsesvalg. Således kan udpe-ges ledende medarbejdere eller medlemmets ægtefælle/samlever. 13. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagel-se af lån, meddelelse af kaution eller lignende forpligtelser tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan i præciseret omfang meddele administrator fuldmagt med henblik på varetagelse af foreningens administrative opgaver Bestyrelsen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt andre forhold af interesse indenfor formålsbestemmelsen. 14. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse til den førstkommende 31/ Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 15. Særlige bestemmelser om benyttelse af ejendomme i foreningens område Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer Indenfor foreningens område må der ikke ske parkering af køretøjer med en total-vægt på mere end kg. Endvidere må der ikke henstilles både, uindregistrere-de køretøjer og campingvogne. 16. Ændring af vedtægt Bestemmelser i denne vedtægt kan ændres efter afstemning på generalforsamling. Beslutning om ændring af vedtægterne skal vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Aalborg Kommune. 5/6

6 Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den I bestyrelsen: Som dirigent: Foranstående vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris godkendes herved. By- og Landskabsforvaltningen, den Mette Halgaard Jurist 6/6

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere