Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik"

Transkript

1 REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren, Bente Gaardhøj Johansen, Grete Breinhild, Morten Bundgaard, Tina Hedemand Jørgensen, Thorkild Christensen og Søren Vollesen. Praksissektor: Johan Ludvig Reventlow Regionen: Trine Hedegaard Holgersen (formand mødeleder) Sekretariatet: Karen Buur, Annette Tjørnelund (referent) Dato: 3. februar 2015 Brevid: Kvalitet og Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: Deltog ikke i behandlingen: Dorthe Berg Rasmussen (næstformand), Anne Dorte Greve Madsen, Marianne Kristensen, Rasmus Baagland, Hanne Staanum, Maibritt Hagbart, Gete Bjerring, Camilla Høegh-Guldberg, Janne Lorenzen, Susanne Lønborg Friis, Lisbeth Lumby Rasmussen, Aase Bjerring. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat Opfølgning på muligheder for tilpasninger i behovsskemaet i forløbsprogram for rehabilitering og palliation ifm. kræft. inden for den regionale ramme rejses i Tværsektoriel palliationsgruppe. Godkendt. 3. Kommissorium TSS Kommissoriet for TSS er godkendt i Styregruppen for Sundhedssamarbejde, se vedlagt Kommissorium for Tværsektorielt Samarbejdsforum for Somatik. TSS drøfter Kommissoriet. Jf. Kommissoriet skal TSS udarbejde en forretningsorden og succeskriterier (behandling under punkt 4). TSS drøfter og godkender udkast til forretningsorden, se vedlagt Forretningsorden for TSS. Side 1

2 Behandling af punkt 3. Kommissoriet og forretningsorden godkendt. 4. Succeskriterier for TSS arbejde I henhold til Kommissorium skal TSS s årligt formulere succeskriterier for arbejdet ud fra formålet med forummet. TSS drøfter input til succeskriterier. Behandling af punkt 4. Forslag til succeskriterier blev drøftet. Der var tilslutning til følgende succeskriterier: 1) Proaktiv fokus - bringe drøftelser i spil fra udviklingsgrupper under sundhedsaftalen 2) Samle udfordringer fra KSS erne (fast tilbagemelding på møderne) 3) Indstille til Styregruppen for sundhedssamarbejde 5. Sundhedsaftalen (et fast punkt) Præsentation v/ specialkonsulent Karen Buur Værktøjskassen til sundhedsaftalen blev godkendt i sin nuværende form i Styregruppen for Sundhedssamarbejde (tidligere Den administrative styregruppe) den 8. december og træder i kraft den 1. februar. Værktøjskassen er handlingsanvisende. Det betyder at værktøjskassen anviser handling med mindre forhold i situationen tilsiger andet. Værktøjskassens elementer er gældende indtil der træffes beslutning om at revidere eller fjerne værktøjet. Plan for godkendelse af nye værktøjer og revision af nuværende inkl. et organisatorisk setup fremlægges til behandling på næstkommende møde i Styregruppen for Sundhedssamarbejde. TSS vurderer, om der er nogle af nye værktøjer i værktøjskassen (disse er markeret med BLÅT i oversigten, se vedlagt oversigt), der ikke kan træde i kraft den 1. februar grundet ændringer i serviceniveauet. Det foreslås endvidere, at TSS beder afklaringsudvalgene om en nærmere vurdering af disse værktøjer. Behandling af punkt 5. Karen Buur præsenterede punktet. De nye værktøjer i værktøjskassen i oversigten blev gennemgået. TSS vurderer at de nye værktøjer i værktøjskassen ikke giver ændringer i serviceniveauet og derfor ikke er en forhindring i at disse værktøjer kan træde i kraft den 1. februar. Følgende kommentarer til værktøjerne: Værktøjer under Genoptræning og rehabilitering kan i nuværende form implementeres. TSS gør opmærksom på at værktøjskassens del om genoptræning bør tilpasses den nye bekendtgørelse. Værktøjer under Hjælpemidler og behandlingsredskaber kan i nuværende form implementeres. TSS anbefaler at der udarbejdes en pixiudgave til borgere og medarbejdere. Værktøjer under behandling og pleje forløbsbeskrivelser kan i nuværende form implementeres. Side 2

3 Det orienteres om at den største ændring i forhold til den gamle værktøjskasse under Indlæggelse og udskrivelse er, at varslingsbestemmelserne er fjernet. Der kan være organisatoriske udfordringer forbundet med forløbsbeskrivelserne og en ledelsesmæssig opgave at arbejde efter værdierne i den nye sundhedsaftale. Almen praksis rejser et ønske om at der udarbejdes en særlig implementeringsplan til forløbsbeskrivelsen Kommunikation og samarbejde ved flere samtidige forløb. Opsamlende kan TSS tilslutte implementeringen af værktøjskassens elementer, og at værktøjskassen med sundhedsaftalen træder i kraft pr. 1. februar. 6. Revision af forløbsprogrammer Styregruppen for Sundhedssamarbejde besluttede den 8. december 2015, at der nedsættes arbejdsgrupper til revisionen af forløbsprogrammerne. Revisionsarbejdet skal jf. Sundhedsaftalens implementeringsplan startes op i 1. halvår Oplæg til ramme for arbejdet er beskrevet i det medsendte bilag Model for revision af forløbsprogrammer, se vedlagt. TSS bedes godkende rammen og som styregruppe for forløbsprogrammerne KOL, Kronisk hjertesygdom, Type 2 Diabetes Mellitus samt Patienter med rygproblemer sikre, at der udpeges deltagere til en arbejdsgruppe til hvert af de fire forløbsprogrammer. Antal og repræsentation af deltagere fra de enkelte sektorer afhænger af det enkelte forløbsprogram. Blandt deltagerne i den enkelte arbejdsgruppe skal der også udpeges en projektleder til styring af det konkrete revisionsarbejde. TSS skal beslutte, hvilken sektor der påtager sig projektledelsen på hvert af de fire forløbsprogrammer og hvordan udpegningen af arbejdsgruppernes deltagere i øvrigt finder sted. Udpegningerne skal ske ultimo februar Deltagerne til arbejdsgrupperne meldes ind til Esben Frederiksen, Region Sjælland, KU Sund: Behandling af punkt 6. TSS godkender principperne i model for revision af forløbsprogrammer. Kommunerne anbefaler at formandsposten ligger hos en regional specialist. Det blev besluttet at deltagerne i TSS går tilbage i sit bagland og udpejer kandidater til henholdsvis en formands- og en næstformandspost for hver arbejdsgruppe og meldes ind til Esben Frederiksen Almen praksis ønsker at være repræsenteret i hver arbejdsgruppe og melder ind med repræsentanter. Processen er således at sygehuse og kommunerne byder ind i forhold til en formands- og næstformandspost for hvert af de fire forløb inden den 15. februar. Formand og næstformand for TSS peger på sammensætningen og sendes dernæst til kort høring i TSS ultimo februar. Dernæst sammensætter de udpegede formænd og næstformænd en kreds med repræsentanter for egen arbejdsgruppe. 7. Status vedr. forløbskoordination for den særligt svækkede ældre medicinske patient (DÆMP) Orientering v/ specialkonsulent Karen Buur eller Tina Jørgensen. TSS tager status til efterretning. Side 3

4 Behandling af punkt 7. Udsættes. 8. Forslag om temadrøftelser i TSS Temadrøftelser som mødeform har været afprøvet i TSS. Formen giver mulighed for at gå i dybden med et emne og understøtter faglige drøftelser og indblik. TSS tager stilling til temadrøftelser som mødeform og drøfter forslag til relevante emner for kommende temadrøftelser på baggrund af de formulerede succeskriterier jf. punkt 4. Behandling af punkt 8. Udgår. 9. Revision af mødeplan for maj kl september kl november kl (afholdes efter fælles temadrøftelse med TSP) Det foreslås at mødested ændres til Regionshuset. TSS godkender mødeplan for Behandling af punkt 9. Mødeplan godkendes. 10. Fælles temadrøftelse med TSP Jf. Sundhedsaftalen, er det bestemt at TSS og TSP afholder 1-2 fælles temadrøftelser. Dato for en fælles temadrøftelse er den 26. november kl på Ringsted Sygehus. Det forslås at der nedsættes en arbejdsgruppe på 3-4 personer. Gruppen mødes 1-2 gange og planlægger temadrøftelsen. TSS drøfter forslag til emner der er relevante for temadrøftelse mellem TSP og TSS og udpeger repræsentanter fra TSS til arbejdsgruppen. Behandling af punkt 10. Forslag blev drøftet herunder forslag fra TSP. TSP foreslår en temadrøftelse med TSS inden for Overdødelighed blandt personer med psykiske lidelser. TSS foreslår en temadrøftelse der har et forebyggelsesperspektiv inden for overdødelighed f.eks. forebyggende tiltag for patienter med psykiske lidelser for at imødegå overdødelighed. TSS foreslår at samarbejde om misbrug med udgangspunkt i forløbsbeskrivelsen Kommunikation og samarbejde om forløb ved misbrugsbehandling drøftes på temadrøftelsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der vender forslag til temadrøftelse. Det praktiske arbejde ligger hos Sekretariatet. Sekretariatet ønsker at deltagere i TSS udpejer og melder deltagere ind til en arbejdsgruppe på to personer fra TSS i en arbejdsgruppen på i alt fire. Arbejdsgruppen mødes én gang i foråret og ved behov én gang i efteråret og bidrager med faglige input til dagen. Deltagere meldes ind til Annette Tjørnelund, Side 4

5 11. Gensidig orientering Der er prioriteret 10, 7 mio. kr. til nye indsatser under Den regionale tværsektorielle pulje i Midlerne skal anvendes til implementering af Sundhedsaftalen for med særligt fokus temaerne: Kendskab af sundhedsaftalen, Tværsektoriel kompetenceudvikling, En borger - én plan samt revision og videreudvikling af forløbsprogrammerne. Styregruppen for Sundhedssamarbejde konkretiserer temaer der ønskes ansøgninger inden for. Procedure for ansøgning mv. samt skemaer til ansøgning er tilgængelig i værktøjskassen på regionsjaelland.dk/sundhedsaftalen den 1. februar. Behandling af punkt 11. Temaer hvor TSS kan byde ind med på tværs af hele regionen eller på KSS niveau. På baggrund af tematiseringen der sker i SAM vil formandsskabet om TSS har særlige projektønsker inden for disse områder. TSS anbefaler at midlerne anvendes på de tunge områder hvor der er mange aspekter i samarbejdet der er i på spil. TSS retter en opmærksomhed til Styregruppen for Sundhedssamarbejde om at midlerne også kan anvendes i eksisterende projekter. TSS forslår projektemner; Misbrugsområdet, værdier frem for varsler samt hjælpemidler TSS anbefaler endvidere at der afsættes yderligere midler til revision af forløbsprogrammer. 12. Kommende punkter 13. Næste møde Side 5

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere