Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR"

Transkript

1 Sagsnr.: S Ikrafttrædelsesdato: 24. august 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr af 8. juli 2016 om uddannelsen til Frisør. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Der er pr. 24. august 2016 sket følgende ændringer: Der er tilføjet kemi på listen over valgfag på eux-forløbet i 4, stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: 1) Organisation på C-niveau. 2) It/kommunikation på C-niveau. 3) Kemi på B-niveau. 4) Matematik på B-niveau. Godskrivning/afkortning for euv elevers praktik på det merkantile grundforløb, udd. kode 1036, er ændret fra 12 måneders godskrivning til nu 6 måneders godskrivning/afkortning. Se bilag 1. Kriterier for godskrivning, skema nr. 3. Uddannelser der giver grundlag for godskrivning for alle elever. 3. Uddannelsens formål og struktur Eksempel på model for en uddannelsesstruktur: Grundforløb 1 år G1 20 uger G2 20 uger Mesterlære Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Hovedforløb 3 ½ år Prakt. Skole 5 uger Evt. Prakt. Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger EUX forløb Uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb har en varighed på 4 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 80,2 uger fordelt på 4 skoleperioder for frisør. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. Formål: Det tilstræbes, at de særlige kompetencemål opnås i sammenhæng med de fælles kompetencemål, således at fællesmålene relaterer sig til elevens uddannelse. Der ligges stor vægt på, at eleverne får indlært gode arbejdsstillinger, værktøjshygiejne og anvendelse af værnemidler og sikkerhedsforskrifter. 1

2 Sagsnr.: S.541 Den af skolen valgte model for uddannelsens struktur skal bygge på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grund-, område-, speciale-, og valgfag samt praktikmål, ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Skolen udarbejder fordelingen af fag og praktikmål, for de enkelte skoleperioder og praktikperioder, som herefter fremsendes til det lokale uddannelsesudvalgs medlemmer, senest 14 dage forud for et officiel møde i udvalget. Når udvalget har godkendt fagfordelingen udarbejder skolen den lokale undervisningsplan, hvori fordelingen af fag og praktikmål fremgår. Undervisningen i grundfagene skal bidrage til, at eleven efter endt uddannelse har kompetencer svarende til 1 i bekendtgørelse af lov om erhvervsuddanner. Undervisningen i grundfagene bidrager endvidere til, at eleven opnår kompetencer til at anvende IT- værktøjer, der er relevant for branchen. Valget af bogføring/arbejdsmarkedsforhold samt salg og service, er med øget opmærksomhed på etablering af egen virksomhed. Undervisningen i fagene tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelaterede arbejdsopgaver og problemstillinger, således eleverne efter endt uddannelse kender til de arbejdsopgaver, og det ansvar der er forbundet med opstart af egen virksomhed. Valget af faglig engelsk skal bidrage til, at eleverne efter endt uddannelse kan anvende og forstå fagets terminologier og fagudtryk på engelsk, samt mundtlig redegøre om en frisørbehandling på engelsk. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelevante arbejdsopgaver, således eleverne efter endt uddannelse kan deltage i udenlandske kurser, hvor instruktionen foregår på engelsk. Undervisningen i område- og specialefag skal bidrage til, at eleven efter endt uddannelse kan anvende pivot points eller tilsvarende klippe og friseringsteknikker. Undervisningen i område- og specialefag skal endvidere bidrage til, at eleven opnår kompetencer til at arbejde forsvarligt med fagets produkter, herunder Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Ved afslutningen af undervisningen i områdefaget teori, afholdes en skriftlig eksamen, der kan afholdes som en multiple choice prøve. Pensum for eksamen, med afsæt i fagets mål, fastsættes af skolen i den lokale undervisningsplan. Alle prøver skal inden afholdelsen først godkendes i det faglige udvalg. Ved opstart på F1 i hovedforløbet skal valg af valgfri specialefag og valgfag finde sted. 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Talent Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 2

3 Sagsnr.: S.541 Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema 1-4 fremgår skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Efter hver skoleperiode udsteder skolen en skolevejledning, hvoraf det fremgår om eleven har bestået målene for skoleperioden, samt eventuelt behov for supplerende undervisning i virksomheden eller som genindkaldelse. I område og specialefag der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag der afsluttes, anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. Efter hver praktikperiode udfyldes en praktikvejledning, hvoraf det fremgår om eleven har opnået de fastsatte mål for praktikperioden, samt eventuelt behov for supplerende undervisning. I praktikvejledningerne angives målene med forventet niveau. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der sikres beskæftigelse i virksomheden med fortsat indlæring og udbygning af de discipliner, der indlæres i skoleundervisningen. Det tilstræbes, at praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, så slutmålet/niveauet svarer til de krav, der stilles til en udlært frisør. Praktikvirksomheden skal tilse, at elever anvender korrekte arbejdsstillinger samt får praktisk oplæring i de almindeligst forekommende arbejdsfunktioner, metoder og anvendelse af materialer og værktøjer. 6. Bedømmelse og beviser mv. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: 3 8

4 Sagsnr.: S.541 Stk. 1. Den afsluttende prøve består af en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse og af en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af den sidste skoleperiode. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis. Stk. 2. Den afsluttende praktiske delprøve tilrettelægges således: Herrearbejde: Klassisk herreklipning, med barbering af ansigt eller skægklipning. Frisering: Bombage eller klassisk engelsk stil med bølger, med eller uden skilning. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer må ske på øvelseshoveder. Damearbejde: Page klipning med graduering og makeup. Vandondulation indlægning og udfrisering, jernkrølning med forskellige teknikker. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer og indlægninger må ske på øvelseshoveder. Arbejdet udføres af eleven alene. Opgaven tildeles af Frisørfagets Fællesudvalg der foretager valget mellem de nævnte discipliner i stk. 3. Prøve afholdes på 1 dag af 8 timer, hvor der skal udføres i herrearbejde 1 klipning og 1 frisering. I damearbejde skal der udføres 1 klipning og 1 vandondulation eller jernkrølning. Prøven bedømmes af 3 censorer 1 fra skolen og 2 fra der udpeges af Frisørfagets Fællesudvalg, 1 fra arbejdsgiverside og 1 fra arbejdstagerside. Hver delprøve i den skriftlige og praktiske prøve, skal være bestået med karakteren 02. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle tre delkarakterer. Disse karakterer fremsendes til det faglige udvalg, da karaktererne skal fremgå på det endelige svendebrev. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. For det i stk. 2, 1., nævnte speciale er prøven en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i: Skolen afholder eksamen i områdefaget teori. Eksamen afholdes ved undervisningens afslutning. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Eksamen i områdefaget teori gennemføres som en multiple choice prøve. Pensum for eksamen, med afsæt i fagets mål, fastsættes af skolen i den lokale undervisningsplan. Prøven har en varighed på 120 minutter. Alle prøver skal inden afholdelsen først godkendes i det faglige udvalg. Såfremt skolerne vælger at indgå i et skolesamarbejde, fremlægges hele opgavebanken for det faglige udvalg, og lærerne der underviser i faget. Opgaverne bedømmes med elektronisk rette version. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået karakteren 02 i alle grundfag i hovedforløbet, i de uddannelsesspecifikke fag og specialefag. Efter sidste skoleperiode afholder det faglige udvalg en svendeprøve. 4

5 Sagsnr.: S.541 Indstilling til svendeprøven. Forårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg medio august. I december fremsender skolen den endelige tilmelding. I februar fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. Efterårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg primo marts. Medio august fremsender skolen den endelige tilmelding. I september fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. Skolen kan fremsende rettelser til den endelige liste, såfremt en elev ikke skulle opnå skolebevis. Svendeprøven afvikles i perioderne ca november eller ca. 1. april maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber, og aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode. Listen der af skolen fremsendes til fagligt udvalg, skal indeholde: a) Elevens navn og privatadresse. b) Elevens cpr-nummer eller fødselsdato. c) Dato for uddannelsens afslutning. d) Praktikvirksomhedens navn og adresse. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialerne afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. stk. 4. For prøven gælder 43 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og de faglige udvalgs retningslinjer, jf. erhvervsuddannelseslovens 33, stk. 4. Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en: 1. Praktisk prøve af opgaver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet de uddannelsesspecifikke fag og specialefag. Den samlede svendeprøve kan bestå af både en mundtlig og en praktisk prøve. Sammensætningen fastlægges af det faglige udvalg. Hver svendeprøve indeholder op til 9 discipliner. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder, Svendeprøven har en varighed op til 16 timer og kan afvikles på 1-2 dage. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. I forbindelse med svendeprøvedisciplinernes afvikling skal skuemestrene påse, at eleven benytter værnemidlerne i henhold til Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Arbejdet i forbindelse med svendeprøven udføres af eleven alene. 5 9

6 Sagsnr.: S Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. Eleven har bestået svendeprøven, hvis eleven i hver enkelt disciplin har opnået en gennemsnitskarakter på 2 eller derover. Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 4 skuemestres karakterer i den enkelte disciplin. Gennemsnittet i den enkelte disciplin beregnes med 1 decimal. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne. Ud fra de valgte - op til 9 discipliner, påtegner det faglige udvalg svendebrevet, om der er tildelt udmærkelse med én af følgende betegnelser: Antaget med ros. Antaget med bronzemedalje. Antaget med sølvmedalje. Antaget med guldmedalje. På det udstedte svendebrev vil det fremgå om eleven har bestået Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Det faglige udvalg sender svendebrevet til eleven ved uddannelsesaftalens udløb 4. Prøvedisciplinerne med tilhørende bedømmelseskriterier offentliggøres elektronisk på www. frisorfaget.dk, senest 4 uger før svendeprøven afholdes 5. Svendeprøven er baseret på praktiske øvelser, men kan indeholde krav om, at eleven mundtligt over for skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen 6. Det faglige udvalg udpeger op til 4 skuemestre med lige mange fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Skuemestrene deltager i hele svendeprøvens varighed 7. Anmeldelse om svendeprøve til Frisørfagets Fællesudvalg sker på skolens foranledning Stk. 3. Ved uddannelsens afslutning og såfremt svendeprøven er bestået, udsteder Frisørfaget Fællesudvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Stk. 4. For faget Det kemiske arbejdsmiljø frisør, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. 6

7 Sagsnr.: S.541 SKEMA 1 Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Grundfag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid 1 uge FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Psykologi 1,3,8 Niveau F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 26 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Faglig engelsk 1,4,5,6,7,12,13,14,15,18 Rutineret 2 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold Dag- og aften makeup, samt manicure 1,8,9 Begynder 2 uger 1,2,3,6,17 Begynder 1,2 uge X X New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,15,1 7 Avanceret 9 uger X 1,2,3,5,7,8,14,15,1 Avanceret X 5,8 uger 7 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Rutineret 1 uge X Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 Avanceret 1,5 uge X 7

8 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15, 16,17 Avanceret 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Rutineret 1 uge X Valgfri uddannelsesspecifikke fag EU-Frisøruddannelsen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18 5 uger Rutineret 1 uge X Langthår 2,12,13,17 Avanceret 1 uge X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 Avanceret 1 uge X Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16,17 Avanceret 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 Avanceret 1 uge X Konkurrencefriser ing/makeup, dame Faglig teori inden for New generation New generation - Trend Herre/damemode 2,3,4,6,7,8,10,11,12,1 3,14,15,16,17 Rutineret 2 uger X 2,3,4,8,10,15,16,17 Rutineret 1 uge X 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15, 16,17 Avanceret 1 uge X Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 Avanceret 1 uge X Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15, 16,17 Avanceret 1 uge X Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14,15, Avanceret 1 uge X 8

9 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 16,17 Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Faglig teori 3,4,5,6,7,10,15,16,17 Avanceret 1 uge X Afsluttende prøve 0 uge X s valgfag Antal skoleuger i alt 2 uger 40 uge Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Rutineret, avanceret, ekspert 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17 Samme varighed som i skema Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 1 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. New generation - Trend herre/damemode. 9

10 Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16, 17 Sagsnr.: S uge Dame klippeteknik, Frisuredesign og jernondulation Aftenfrisering. Brudefrisering. Langthår. Avanceret 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge - Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering Avanceret 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Rutineret 10

11 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid 24 uger FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold Dag- og aften makeup, samt manicure 1,8,9 Begynder 2 uger 1,2,3,6,17 Begynder 1,2 uge X New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,15,1 7 1,2,3,5,7,8,14,15,1 7 Avanceret 9 uger X Avanceret 5,8 uger 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X X X Bundne Specialefag Langhårsfrisering 2,12,13,17 Rutineret 1 uge X Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15, 16,17 6 uger Avanceret 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 14,15,16,17 Avanceret 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15, Rutineret 1 uge X 11

12 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag EU- Frisøruddannelsen Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 17 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18 Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 3 uger Rutineret 1 uge X Langthår 2,12,13,17 Avanceret 1 uge X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15, 16,17 Avanceret 1 uge X Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16,17 Avanceret 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 Avanceret 1 uge X Konkurrencefrisering/makeup, dame 2,3,4,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17 Avanceret 2 uger X Faglig teori inden for New generation New generation Trend herre/damemode 2,3,4,8,10,15,16, 17 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 14,15,16,17 1,2,6,7,8,12,13,15, Aftenfrisering 17 Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17 Konkurrencefrisering, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14,15, 16,17 Rutineret 1 uge X Avanceret 1 uge X Avanceret 1 uge X Avanceret 1 uge X Avanceret 1 uge X 12

13 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faglig teori Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 3,4,5,6,7,10,15,16, 17 Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Avanceret 1 uge X Afsluttende prøve 0 uge X s valgfag Antal skoleuger i alt 2 uger 35 uger 13

14 Sagsnr.: S.541 Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame Rutineret, avanceret, ekspert 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15, 16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15, 16,17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14, 15,16,17 Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign og jernondulation - Aftenfrisering. - Brudefrisering. - Langthår. Begynder, rutineret, avanceret Avanceret 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 14

15 Sagsnr.: S.541 SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Grundfag 1 uge Psykologi 1,3,8 Niveau F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 26 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Faglig engelsk 1,4,5,6,7,12,13,14,15,18 Rutineret 2 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold X 1,8,9 Begynder 2 uger Dag- og aften makeup, samt Begynder 1,2 uge X 1,2,3,6,17 manicure New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,15,17 Avanceret 9 uger X 1,2,3,5,7,8,14,15, 17 Avanceret 5,8 uger 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Avanceret 1 uge X X 15

16 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15, 16,17 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Avanceret 1 uge X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 5 uger Langthår 2,12,13,17 1 uge X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,1 4,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 1 uge X Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 1 uge X Konkurrencefriser ing/makeup, dame New generation Trend herre/damemode 2,3,4,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 2 uger X 1 uge X Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 1 uge X Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14, 15,16,17 Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14, 15,16,17 1 uge X 1 uge X 16

17 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Afsluttende prøve 0 uge X s valgfag Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 2 uger 40 uger 17

18 Sagsnr.: S.541 Skema 3a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame Rutineret, avanceret, ekspert 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14, 15,16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign og jernondulation - Aftenfrisering. - Brudefrisering. - Langthår. Begynder, rutineret, avanceret Avanceret 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 18

19 Sagsnr.: S.541 SKEMA 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid 24 uger FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold Dag- og aften makeup, samt manicure 1,8,9 Begynder 2 uger 1,2,3,6,17 Begynder 1,2 uge X New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,15,1 7 1,2,3,5,7,8,14, 15, 17 Avanceret 9 uger X Avanceret 5,8 uger 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værkstøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Avanceret 1 uge X Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X X X [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] 19

20 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Avanceret 1 uge X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 5 uger Langthår 2,12,13,17 1 uge X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 1 uge X Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 1 uge X Konkurrencefrisering/makeup, 2,3,4,6,7,8,10,11,12, 2 uger X dame 13,14,15,16,17 [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] New generation Trend herre/damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 Avanceret 1 uge X Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 1 uge X Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14, 1 uge X 15,16,17 Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14, 15,16,17 1 uge X 20

21 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Sagsnr.: S.541 Vejledende tid FRISØR Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Afsluttende prøve 0 uge X Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 35 uger [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] 21

22 Sagsnr.: S.541 Skema 4a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame Rutineret, avanceret, ekspert 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15, 16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16, 17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16, 17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14, 15,16,17 Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, avanceret 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign og jernondulation - Aftenfrisering. - Brudefrisering. - Langthår. Avanceret 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 22

23 Sagsnr.: S.541 SKEMA 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Psykologi på F og erhvervsøkonomi F Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Skoleperiode [x] Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode [x] Skoleperiode [x] Eux gymnasiale fag: [antal uger i alt] [antal uger i alt] [antal uger i alt] Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk A 7 uger Engelsk B 5,2 uger Erhvervsøkonomi C 2,8 uger Design B 4,4 uger Afsætning B 4 uger Kemi C 2,6 uger Psykologi B 7,2 uger Større skriftlig opgave 1 uge 23

24 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Valgfag Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Eksamensprojekt Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledende tid onsstan- dard Niveau 1 uge Organisation C 3 uger It/Kommunikation C 5 uger Kemi B B 5 uger Matermetik B B 5 uger Skoleperiode [x] Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode [x] Skoleperiode [x] Antal skoleuger i alt [antal uger i alt] [antal uger i alt] [antal uger i alt] 24

25 Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.541 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Frisør Der indsættes én række pr. praktikmål Praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Kundebetjening i salonen 1,2,16,17 X Farvebehandlinger 2,3,4,8,10,14,15,16,17, X Permanent 2,3,4,8,10,14,15,16,17 X Herre kip 2,5,7,8,11,14,17 X Dame klip 2,6,7,8,11,14,17 X Dame frisuredesign Avanceret 2,11,12,13,15,17 X Herre frisuredesign Avanceret 2,11,12,15,17 X Makeup (valgfri) 2,3,6,17 X Langhårsfrisering og opsætning 2,12,13,17 X Bryn og vipper i salonen 2,10,13,15,16,17 X Hårvask og hovedbundsmassage 2,3,8,10,15,16,17 X Brude- og aftenfrisering 2,3,8,11,12, X Ekstension/Løse hårdele og paryk (valgfri) 2,3,8,11,13,15,17 X Herre- og dametrend 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 X New generation frisørprodukter (valgfri) 2,4,8,10,15,16,17 X Forretningsforståelse i salonen 1,2,4,9,16,17 X 25

26 Sagsnr.: Q.571 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3: Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb Skema 4: Talentsport for voksne Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 26

27 Sagsnr.: Q.571 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene fremgår af skema 4. U:\WORD\REFORM 2015\EUX\2016\ungdom_euv_talent_eux_FRISØR_2016.docx 27

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 91 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10821 Psykologi F Grundfag Afsluttende prøve 7783 Afsl.prv: Frisør, Frisør Afsluttende prøve 413 Farvebehandling 414 Permanent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere