Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn -"

Transkript

1 Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til børn - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Under 18 år, eller Født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 Ansøgere, der er født uden for ægteskab af en dansk far og en udenlandsk mor fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014, skal kun udfylde skemaets pkt. 1-6 og 13. Det gælder, uanset om ansøgeren er over eller under 18 år. Alle andre ansøgere skal udfylde hele skemaet. Hvad søger man om? Dansk indfødsret kaldes også dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er bl.a. en forudsætning for, at man kan få udstedt dansk nationalitetspas og stemme ved folketingsvalg. Hvor skal ansøgningen indgives? Når du søger første gang Når du søger om dansk statsborgerskab første gang, skal din ansøgning indgives til politiet i den politikreds, hvor du bor. Hvis du bor i udlandet, kan ansøgningen eventuelt indgives til den danske ambassade eller repræsentation i det land, hvor du bor. Når du anmoder om genoptagelse af din sag Anmodning om genoptagelse af din sag om dansk statsborgerskab skal indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Indfødsretskontoret Slotsholmsgade København K Ansøgning om dansk statsborgerskab fra adoptivbørn kan endvidere indgives via Statsforvaltningen. Koster det noget at søge om dansk statsborgerskab? Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab for ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr. For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det kr. i gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang. Gebyret betales til den myndighed, hvortil ansøgningen indgives. Behandlingen af ansøgningen i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet, om ansøgeren opfylder de betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr af 13. oktober 2015 om naturalisation, der trådte i kraft den 15. oktober Der vil desuden i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan beslutte, om der kan dispenseres fra en eller flere af de betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelsen. De ansøgere, der opfylder betingelserne eller har fået dispensation fra betingelserne efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles i Folketinget. Du kan få oplysninger om reglerne for erhvervelse af dansk statsborgerskab og om mulighed for dispensation på 1

2 Ansøgningen skal vedlægges: Fødselsattest Kopi af adoptionsbevilling og eventuel anerkendelse fra Ankestyrelsen (kun adoptivbørn) Dokumentation for eventuel eneforældremyndighed Kopi af ansøgerens eventuelle opholdstilladelse i Danmark Forældrenes eventuelle vielsesattest (ikke adoptivbørn) Kopi af ansøgerens pas (dog ikke blanke sider) Kopi af den danske forælders danske nationalitetspas (dog ikke blanke sider) Kopi af den danske forælders fødselsattest Kopi af bevis for danskkundskaber (Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller skoleudtalelse) se ansøgningsskemaets pkt. 10 (ikke ansøgere født af en dansk far og udenlandsk mor) Kopi af bevis for bestået statsborgerskabsprøve eller indfødsretsprøve se ansøgningsskemaets pkt. 10 (ikke ansøgere født af en dansk far og udenlandsk mor) Kvittering for eventuelt indbetalt gebyr Særligt om udenlandske dokumenter Der gælder særlige retningslinjer for dokumentationskravet til udenlandske dokumenter. Der henvises til vejledning nr af 20. maj 2009 om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet. Vejledningen kan findes på hjemmesiden Ansøgningen skal vedlægges originale og legaliserede (eller apostillepåtegnede) familieretlige dokumenter (såsom fødselsattester) fra alle andre områder og lande end: Europa (se den nærmere definition heraf i vejledningen ovenfor), USA, Canada, Australien, New Zealand og Tyrkiet. De danske repræsentationer i udlandet kan vejlede nærmere om proceduren for legalisering/apostillepåtegning i det pågældende land. Kontaktoplysninger på de danske repræsentationer i udlandet kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside Udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret translatør. 2

3 1. Oplysninger om ansøgeren Navn Adresse (evt. forælders ) Nationalitet (statsborgerskab) Fødeland Cpr.nr. Tlf. (evt. forælders tlf.) Har ansøger tidligere søgt om dansk indfødsret ved naturalisation? 2. Partsrepræsentant Hvis en retshjælp, advokat, eller anden person skal repræsentere dig i sagen angående ansøgning om dansk statsborgerskab, skal der oplyses navn og adresse på denne. Hvis du lader dig repræsentere, betyder det, at partsrepræsentanten kan handle på dine vegne i sagen, og at al korrespondance fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil gå til partsrepræsentanten. Har du valgt, at en anden skal repræsentere dig i sagen om dansk statsborgerskab? Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felt: Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende repræsenterer mig over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i sagen om dansk statsborgerskab: (navn og adresse på partsrepræsentanten) Udfyldes af Indfødsretskontoret: Sagsnr. /9310-3

4 3. Oplysninger om ansøgerens forældre En ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation fra et mindreårigt barn behandles efter forskellige regler afhængig af, om barnet nu er eller på fødselstidspunktet var beslægtet med en dansk statsborger, og hvordan dette slægtskab er etableret. Det er barnets juridiske forældre efter dansk ret, der skal oplyses. Mor Far / medmor Navn Fødselsdato / cpr.nr. Tidligere statsborgerskab (angiv periode) Nuværende statsborgerskab (angiv periode) Biologisk forælder mv. Biologisk forælder mv. Hvordan er slægtskabet etableret? Adoptivforælder Surrogatmoder Adoptivforælder Surrogatmoder Andet Andet Som fastlagt i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober Er eller har ansøgers forældre været gift med hinanden? Hvis ja, oplys da hvornår (fra og til) 4. Tidligere danske statsborgerskab Har ansøger tidligere været dansk statsborger? Hvis ja, hvordan mistede ansøger statsborgerskabet? 4

5 5. Civilstand Ugift Gift Separeret Skilt Enke/enkemand Vielsesdato Separationsdato Skilsmissedato Hvis ansøger er gift, bedes oplyst: Ægtefælles navn Ægtefælles nationalitet (statsborgerskab) Ægtefælles cpr.nr. Bor ansøger og ægtefælle på samme adresse? 5

6 6. Ansøgers børn (bipersoner) Punkt 6 skal kun udfyldes, hvis ansøger selv har børn. Ansøgeren barn/børn kan få dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren, hvis: Barnet er ugift, Barnet er under 18 år, Barnet bor her i landet, Barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der i medfør af cirkulæreskrivelsens 19 udelukker statsborgerskab eller giver karenstid, Ansøgeren har del i forældremyndigheden over barnet, og Den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke. For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Hvis barnet er født statsløs i Danmark, har barnet mulighed for selvstændigt at søge om dansk statsborgerskab efter de særlige regler for statsløse født i Danmark. Se nærmere herom på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside Har ansøger børn under 18 år? Hvis ja, hvor mange? Hvis ansøger har børn, skal resten af dette punkt om børn udfyldes. Husk at vedlægge dokumentation for forældremyndighed. Hvis ansøgeren er gift med barnets anden forælder, vedlægges ikke dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet. Barnets navn Barn 1 Bor barnet i Danmark? Barnets anden forælders navn Barnets cpr.nr. Barnets anden forælders cpr.nr. Hvem har forældremyndigheden over barnet? Fælles Ansøgeren Barnets anden forælder Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren? Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under. Dato Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift Dato Barnets underskrift (over 12 år) Barnets navn Barn 2 Bor barnet i Danmark? Barnets anden forælders navn Barnets cpr.nr. Barnets anden forælders cpr.nr. 6

7 Hvem har forældremyndigheden over barnet? Fælles Ansøgeren Barnets anden forælder Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren? Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under. Dato Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift Dato Barnets underskrift (over 12 år) Barnets navn Barn 3 Bor barnet i Danmark? Barnets anden forælders navn Barnets cpr.nr. Barnets anden forælders cpr.nr. Hvem har forældremyndigheden over barnet? Fælles Ansøgeren Barnets anden forælder Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren? Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under. Dato Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift Dato Barnets underskrift (over 12 år) Tag en ekstra kopi af siderne vedrørende ansøgningsskemaets punkt 6, hvis ansøger har flere børn under 18 år, end der kan være på siden. 7

8 Personer, som ved fødslen havde en udenlandsk mor og en dansk far, skal KUN udfylde pkt. 13 i det følgende 7. Troskab og loyalitet Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Jeg lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 8. Ophold Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har haft uafbrudt lovligt ophold i Danmark i 9 år. Undtagelserne mv. hertil kan ses i cirkulæreskrivelsens 5-13, herunder undtagelserne for ophold af kortere varighed i udlandet på grund af ferie eller uddannelse. Det er også normalt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Børn, der adopteres af en dansk statsborger før det fyldte 12. år, skal dog ikke opfylde opholdskravet eller kravet om bopæl og tidsubegrænset opholdstilladelse. Børn, der adopteres af en dansk statsborger mellem det fyldte 12. og 18. år, skal have opholdt sig mindst 2 år i Danmark og have bopæl i landet, men der stilles ikke krav om tidsubegrænset opholdstilladelse. 8a. Opholdstilladelser og første indrejse Hvornår fik ansøger sin første opholdstilladelse i Danmark (måned og år)? Hvornår indrejste ansøger i Danmark (måned og år)? Har ansøger tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse? 8b. Ophold i udlandet (opholdsafbrydelser) Har ansøger opholdt sig i udlandet i mere end 1 sammenhængende måned, siden ansøger indrejste i Danmark? Alle ophold i udlandet på mere end 1 sammenhængende måned skal oplyses her: Sted Periode (fra og til måned og år) Formål (f.eks. ferie, uddannelse)

9 9. Kriminalitet Retningslinjerne for personer, der er straffede, eller som har modtaget en strafferetlig sanktion, fremgår af i cirkulæreskrivelsen samt af bilag 2 til cirkulæreskrivelsen. 9a. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, terrorisme mv. Har ansøgeren gjort sig skyldig i forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.? Hvis ja, skriv hvilke og hvornår: Der skal oplyses om alle forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, som ansøgeren er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også betingede straffe, bøder og advarsler. Der skal endvidere oplyses om forhold, som ansøger har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for. 9b. Øvrige kriminelle forhold i Danmark Har ansøger i øvrigt begået kriminelle forhold her i landet? Hvis ja, skriv hvilke og hvornår: Der skal oplyses om alle kriminelle forhold, som ansøger er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også betingede straffe, bøder og advarsler, og forhold, som ansøger har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for. Ansøger skal oplyse om overtrædelser af alle love, herunder f.eks. straffeloven, færdselsloven, lov om euforiserende stoffer, udlændingeloven og levnedsmiddellovgivningen. 9c. Øvrige kriminelle forhold i udlandet Har ansøger i øvrigt begået kriminelle forhold i udlandet? Hvis ja, skriv hvilke og hvornår: Der skal oplyses om alle kriminelle forhold, som ansøger er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også betingede straffe, bøder og advarsler, og forhold, som ansøger har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for. 9

10 10. Uddannelse, danskkundskaber og indfødsretsprøve/statsborgerskabsprøve Det er som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer danskkundskaber ved bevis for at have bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 eller bevis for at have bestået en af de prøver eller gennemført en af de uddannelser, som fremgår af bilag 3.a til cirkulæreskrivelsen. Undtagelsesvist accepteres Prøve i Dansk 2 se nærmere herom i cirkulæreskrivelsens 24, stk. 2, og bilag 3.b. Det er endvidere som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer at have bestået en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve. Du kan læse mere herom på Betingelserne gælder også for børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) eller forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på. Børn over 12 år, der har aflagt folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse), skal således have bestået de afsluttende prøver i danskdisciplinerne bortset fra orden med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 2 (efter 7-trins-skalaen). Børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal desuden dokumentere at have bestået en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve. For børn over 12 år, der endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) og ikke forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, anses en udtalelse fra ansøgerens skole om, at ansøgerens danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på den pågældendes alderstrin, som tilstrækkelig. For børn under 12 år stilles ikke krav vedrørende danskkundskaber og indfødsretsprøve/statsborgerskabsprøve. 10a. Uddannelse Har ansøger gået i skole eller fået anden undervisning eller uddannelse i udlandet? Hvis ja, skal skemaet nedenunder udfyldes. Uddannelsesinstitutionens navn Periode Uddannelsens art Har ansøger gået i dansk skole eller fået anden undervisning eller uddannelse i Danmark? Hvis ja, hvilket klassetrin går ansøger på: Hvis ja, skal skemaet nedenunder udfyldes. Uddannelsesinstitutionens navn Periode Uddannelsens art 10

11 10b. Danskkundskaber Har ansøger bestået folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse)? Forventer ansøger at bestå folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) inden for det næste år? Har ansøger bestået Prøve i Dansk 3 eller bestået en af de prøver eller gennemført en af de uddannelser, der er opregnet i cirkulæreskrivelsens bilag 3.a? Har ansøger bestået Prøve i Dansk 2 eller bestået en af de prøver eller gennemført en af de uddannelser, der er opregnet i cirkulæreskrivelsens bilag 3.b? Hvis ja, vedlæg dokumentation herfor. Hvis ansøger ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve, og ansøger er over 12 år gammel, skal der vedlægges en udtalelse fra ansøgers skole om, at ansøgers danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på ansøgers alderstrin. 10c. Indfødsretsprøve / Statsborgerskabsprøve Har ansøger bestået en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve? For børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal dokumentere at have bestået en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve. 10d. Dispensationsansøgning Hvis ansøger ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber og/eller indfødsretsprøve (statsborgerskabsprøve) (pkt. 10b og 10c) på baggrund af en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, skal der vedlægges aktuel lægelig dokumentation samt svares på nedenstående spørgsmål. Danskuddannelse 1, 2 og 3 samt Prøve i Dansk 3 og Prøve i Dansk 2, som er nævnt i spørgsmålene nedenfor, er den undervisning og de prøver, som kommunen tilbyder efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der blev indført pr. 1. januar Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 1? Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 2? Har ansøger deltaget i Danskuddannelse 3? 11

12 Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3? Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3 ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler? Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 3 ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og hjælpemidler, ansøger har anvendt: Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2? Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2 ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler? Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) Prøve i Dansk 2 ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og hjælpemidler, ansøger har anvendt: Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve? Har ansøger forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler? Hvis ansøger har forsøgt at tage (gå op til) en indfødsretsprøve eller en statsborgerskabsprøve ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler, skal der skrives hvilke særlige vilkår og hjælpemidler, ansøger har anvendt: Ansøgerens langvarige funktionsnedsættelse skal være dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund eksempelvis egen læge eller en psykiater. Erklæringen kan med fordel udfærdiges på blanketten Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret. Blanketten samt vejledning til udfyldelse heraf kan findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside OBS: Hvor ansøgeren har en langvarig funktionsnedsættelse på baggrund af en psykisk lidelse, skal erklæringen udfærdiges af en speciallæge i psykiatri eller af en person med anden lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning. Som eksempler på langvarige funktionsnedsættelser kan nævnes langvarige mobilitetsproblemer, langvarige psykiske lidelser, langvarige problemer med sanser og kommunikation samt udviklingshæmning og hjerneskade. 12

13 11. Selvforsørgelse 11a. Selvforsørgelse Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøger er selvforsørgende. Det vil sige, at ansøger ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse, og at ansøger ikke har modtaget sådan hjælp i mere end 6 måneder af de seneste 5 år. Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. Modtager ansøger på nuværende tidspunkt hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (f.eks. kontanthjælp eller integrationsydelse) eller integrationsloven? Har ansøger inden for de sidste 5 år modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (f.eks. kontanthjælp eller integrationsydelse) eller integrationsloven? Hvis ja til et eller begge ovenstående spørgsmål, bedes oplyst hvilken ydelse og hvornår: Ydelsens art Periode 11b. Dispensationsansøgning Hvis ansøger ønsker dispensation fra selvforsørgelseskravet på baggrund af en langvarig funktionsnedsættelse, skal ansøger som udgangspunkt vedlægge aktuel lægelig dokumentation, hvoraf det fremgår, om ansøger lider af en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Lægeerklæringen bedes endvidere omhandle sammenhængen mellem ansøgers helbredsmæssige forhold og de ydelser, som ansøger har modtaget. Hvis der ønskes dispensation fra selvforsørgelseskravet på baggrund af anden dokumenteret sygdom i en længerevarende periode, skal der som udgangspunkt vedlægges aktuel lægelig dokumentation, der dokumenterer sammenhængen mellem ansøgers helbredsmæssige forhold og de ydelser, som ansøger har modtaget. Personer, der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, mens de var mindreårige, vil kunne forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan beslutte, om der kan dispenseres fra selvforsørgelseskravet, f.eks. hvis ansøgeren er uledsaget mindreårig flygtning. 13

14 12. Gæld til det offentlige Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at en ansøger ikke har visse typer af forfalden gæld til det offentlige. Se nærmere herom i 22 i cirkulæreskrivelsen. Har ansøger på nuværende tidspunkt gæld til det offentlige (f.eks. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, børnepenge, vægtafgift, moms eller skat)? Hvis ja, bedes oplyses: Gældstype Beløb 14

15 13. Ansøgning med tro og love-erklæring Ansøgning om dansk statsborgerskab og samtykke til indhentning af oplysninger skal underskrives af barnet, der ønsker at blive dansk statsborger, hvis barnet er over 12 år, og kan underskrives af yngre børn. Erklæring på tro og love om rigtigheden af oplysningerne i skemaet skal underskrives af barnet, hvis barnet er over 15 år (den kriminelle lavalder). Derudover skal begge forældremyndighedsindehavere medunderskrive ansøgningen, samtykket til indhentelse af oplysninger og erklæringen på tro og love om oplysningernes rigtighed. Hvis kun én forældremyndighedsindehaver medunderskriver, vedlægges dokumentation for eneforældremyndighed (der gælder særlige retningslinjer for dokumentationskravet til udenlandske dokumenter, se nærmere herom på ansøgningsskemaets side 2). Med min underskrift ansøger jeg om at opnå dansk statsborgerskab. Med min underskrift samtykker jeg i, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet hos andre myndigheder indhenter de oplysninger, også i elektronisk form, om mig og mine børn under 18 år, som er nødvendige for at behandle min ansøgning om dansk statsborgerskab, herunder oplysninger om strafbare forhold, gæld til det offentlige og hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. Dato Ansøgers underskrift (over 12 år) Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i dette skema og eventuelle bilag er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens 161. Dato Ansøgers underskrift (over 15 år) Er ansøgeren mindreårig, dvs. under 18 år, skal ansøgningen, samtykket og erklæringen på tro og love medunderskrives (nedenfor) af alle, der har del i forældremyndigheden over barnet. Dato Forældremyndighedsindehavers underskrift Dato Forældremyndighedsindehavers underskrift Persondataloven Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de oplysninger om dig, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler, jf. persondatalovens 31. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler oplysninger om dig, jf. persondatalovens 35, og ret til berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der viser sig urigtige m.v., jf. persondatalovens 37. Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Børn under 15 år ifalder ikke strafansvar, jf. straffelovens 15. Lov om dansk indfødsret 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. 15

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere 262-6 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere I henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere 262-6 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere I henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (dobbelt statsborgerskab) i henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept

Læs mere

AFTALE OM INDFØDSRET. 5. oktober 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

AFTALE OM INDFØDSRET. 5. oktober 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet AFTALE OM INDFØDSRET Det aftales mellem regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at der fastlægges følgende generelle retningslinjer

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse 262-7 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske statsborgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse I henhold til 4 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politidirektører, samtlige statsforvaltninger, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politidirektører, Politidirektøren i København, samtlige statsforvaltninger, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne) Retningslinjer

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=28901&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=28901&exp=1 Page 1 of 8 CIS nr 55 af 12/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 25-06-2002 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession C20020005510 Entydig dokumentidentifikation BC000063 Dato

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Dato: 08.12.2005 Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politimestre, Politidirektøren i København, samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Page 1 of 9 CIR nr 61 af 22/09/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-11-2008 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession C20080006109 Entydig dokumentidentifikation BC000503 Dato

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller Danes Worldwide Interesseorganisationen for globale danskere Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller 1 Hvem er vi? ORGANISATIONEN Mærkesager Rådgivning Netværk Kommunikation

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Page 1 of 10 CIS nr 9 af 12/01/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-01-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession C20060000910 Entydig dokumentidentifikation BC000321 Dato

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere Bilag Bilag 1 Særlige retningslinjer vedrørende ophold 1. Danskfødte ansøgere Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere har mistet denne, kan optages

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere