PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark"

Transkript

1 Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas. Hvis du allerede har et pas, men skal have forlænget dets gyldighed, kan du bruge ansøgningsskema PA2. Sådan gør du For at søge om pas som udlænding beder vi dig: 1. Udfylde dette skema. 2. Aflevere skemaet personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bor du uden for Storkøbenhavn, kan skemaet også afleveres på de politistationer, som optager biometri. Se liste over politistationer på Hvilke dokumenter skal du medbringe? Foto. Dokumentation for din identitet. Evt. dokumentation for, at du er forhindret i at få udstedt et pas af myndighederne i det land, hvor du er statsborger (fx brev fra hjemlandets ambassade). Skal ikke medbringes, hvis du er anerkendt som flygtning i Danmark eller er statsløs. Krav til dokumentation for din identitet Hvis du tidligere har fået udstedt et pas og skal have et nyt pas, skal du som dokumentation for din identitet medbringe: Det sidst udstedte pas. Hvis dit personnummer ikke fremgår af det sidst udstedte pas, skal du også medbringe dokumentation for (fx sundhedskort). Hvis du har et opholdskort, skal du medbringe dette. Hvis du ikke har noget pas i forvejen, skal du som dokumentation for din identitet medbringe: Original dåbsattest eller navneattest. Billedlegitimation. Hvis du søger om pas til et unavngivet barn, skal du medbringe barnets fødselsattest. Hvis dit ikke fremgår af attesten eller den medbragte billedlegitimation, skal du medbringe dokumentation for (fx sundhedskort). Hvis du har et opholdskort, skal du medbringe dette. Udlændingestyrelsen/politiet kan anmode dig om at fremvise yderligere legitimation, at besvare kontrolspørgsmål, eller at en anden person skal møde sammen med dig og skriftligt bevidne din identitet. PA1_da_ Krav til foto Fotoet skal være et vellignende pasfoto af dig. Fotoet skal være taget lige forfra og egnet til indscanning. Baggrunden skal være uden motiver og i en ensartet, lys farve. Øjnene må ikke være dækket af hår, briller el. lign., ligesom øjnene ikke må være lukkede. Munden må ikke være åben. Hovedbeklædning tillades kun, såfremt du af religiøse grunde fremsætter begæring herom. Pande, hageparti og kindben skal være synlige. Fotoet skal være 35 mm x 45 mm. Hovedet skal måle mm fra hagespids til hårtop. Er du i tvivl om, hvorvidt dit foto opfylder kravene, kan du finde flere oplysninger herom på politi.dk. Her kan du også se eksempler på fotos, der opfylder fotokravene. Hvad koster et pas? Prisen for at få udstedt et nyt pas afhænger af din alder. Hvis du er: 65 år eller derover, er prisen 376 kr. mellem 18 og 64 år, er prisen 626 kr. mellem 12 og 17 år, er prisen 141 kr. 11 år eller derunder, er prisen 115 kr. Du skal betale gebyret, når du afleverer ansøgningen. Hvis du ikke kan få udstedt et pas, vil gebyret blive tilbagebetalt. Optag af fingeraftryk Udover dit foto og din underskrift skal dit pas også indeholde dit fingeraftryk. Du vil derfor få optaget dit fingeraftryk, når du afleverer ansøgningen. Børn under 11 år skal ikke have optaget fingeraftryk. Levering af dit pas Det færdige pas sendes til dig på den adresse, som du er registreret med i Det Centrale Person Register (CPR). Ændring af personlige data Hvis du mener, at dine personlige data (fx nationalitet /statsborgerskab eller fødedato) er registreret forkert i Udlændingestyrelsens registre, kan du søge om at få dem ændret. Brug skemaet PE1, som findes på Yderligere vejledning Du kan få yderligere oplysninger og vejledning på nyidanmark.dk eller ved at kontakte Udlændingestyrelsen. Du finder vores kontaktoplysninger på 1/5

2 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark PA1_da_ Oplysninger om ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Person ID / Udl.nr. Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet (statsborgerskab) Fødedato (dag, måned, år) Fødested (by) Køn Højde i cm Mand Kvinde Adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Evt. tidligere nationalitet Fødeland Bor hos (c/o navn) Telefonnr. (dagtimerne) -adresse Hvis du ikke kan få udstedt et pas, vil du få tilbagebetalt gebyret. Du bedes derfor oplyse følgende til brug for en evt. tilbagebetaling af gebyret. Pengeinstitut Registreringsnr. Kontonr. 2. Oplysninger om nationalitetspas Har du et gyldigt nationalitetspas? Ja Nej Hvis ja, medbring venligst passet, når du afleverer din ansøgning. 3. Hvilken type pas søger du om? (sæt kun ét kryds) Hvis du er anerkendt som flygtning i Danmark, kan du enten søge om at få udstedt et konventionspas eller et fremmedpas afhængig af din opholdstilladelse: Jeg er flygtning og har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1, eller 8, stk. 1, og søger om konventionspas. Jeg er flygtning og har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2, 7, stk. 3 eller 8, stk. 2, og søger om fremmedpas. Hvis du ikke er anerkendt som flygtning, men er anerkendt som statsløs i henhold til konventionen om statsløses retsstilling af 1954, kan du søge om fremmedpas: Jeg er statsløs og søger om fremmedpas. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke er registreret som statsløs i Udlændingestyrelsens registre og i CPRregisteret, skal du søge om at få ændret dit statsborgerskab til statsløs, før du kan få udstedt et fremmedpas på denne baggrund. Du kan benytte blanket PE1 til at søge herom. Hvis du ikke er anerkendt som flygtning i Danmark og ikke er statsløs, men har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, kan du i visse tilfælde få udstedt fremmedpas: Jeg er ikke flygtning og ikke statsløs og søger om fremmedpas. 2/5

3 Hvis du har opholdstilladelse i Danmark efter reglerne i udlændingelovens 9 9 f, vil det normalt være myndighederne i det land, du er statsborger i, der udsteder et pas til dig. Vi kan kun udstede et dansk fremmedpas til dig, hvis du kan dokumentere, at du er forhindret i at få udstedt et pas eller anden rejselegitimation af myndighederne i dit hjemland. Du skal derfor medbringe fornøden dokumentation for, at du ikke kan få et nationalitetspas. Fornøden dokumentation vil være et skriftligt afslag på udstedelse af pas eller rejselegitimation fra den udstedende myndighed i dit hjemland eller fra ambassaden her i landet eller i udlandet. Du skal huske, at det er dit eget ansvar at sørge for, at du kan legitimere dig overfor ambassaden for det land, hvor du er statsborger. Hvis ambassaden afslår at udstede pas eller rejselegitimation til dig, fordi du ikke har givet dem de dokumenter, de har bedt om, vil vi som udgangspunkt ikke kunne udstede et fremmedpas til dig. 4. Ansøgere under 18 år Hvis ansøger er under 18 år, og begge forældre har del i forældremyndigheden, skal de begge give deres samtykke ved at udfylde og underskrive erklæringen nedenfor. Hvis den ene forældre har den fulde forældremyndighed over barnet, er det kun nødvendigt, at denne forælder giver sit samtykke ved at udfylde og underskrive erklæringen nedenfor. Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn under 18 år Jeg giver ved min underskrift samtykke til, at mit barn får udstedt et pas. Samtidig erklærer jeg på tro og love, at de oplysninger, som jeg har givet nedenfor, er sande. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan jeg blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Forældremyndighedsindehaver 1 Forældremyndighedsindehaver 2 (sæt kryds) Jeg har del i forældremyndigheden over barnet (sæt kryds) Jeg har del i forældremyndigheden over barnet Jeg har den fulde forældremyndighed over barnet Efternavn og fornavne Efternavn og fornavne Adresse (Gade/vej og nr.) Adresse (Gade/vej og nr.) Dato Dato 5. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan jeg blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. C. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om pas, vil blive registreret i 3/5

4 udlændingemyndighedernes registre. I forbindelse med at du blev meddelt opholdstilladelse i Danmark, blev du registreret i Det Centrale Personregister. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Du vil fortsat være registreret i Det Centrale Personregister. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af din ansøgning (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år (udlændingelovens 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. Oplysningerne, som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning om pas, registreres endvidere i Det Centrale Pasregister, der indeholder oplysninger om personer med pas udstedt af danske myndigheder. Oplysningerne, der er nødvendige for pasproduktion, produktionskontrol og lagerstyring, behandles desuden i registret for pasproduktion. Rigspolitichefen er dataansvarlig for de to registre. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i Det Centrale Pasregister, kan du rette henvendelse til Rigspolitiet. 6. ansøger Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5. Dato og sted 6.1 forælder Hvis ansøger er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en af forældrene underskriver ansøgningen. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5. Dato og sted 4/5

5 Har du husket det hele? Det er meget vigtigt, at du - inden skemaet afleveres - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. På den måde kan du selv bidrage til, at der kan træffes en afgørelse hurtigere. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du afleverer ansøgningen. Tjekliste Når du afleverer din ansøgning, er det meget vigtigt, at du medbringer følgende (sæt gerne kryds): Vellignende pasfoto (læs om krav til pasfoto på side 1). Legitimation for din identitet. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige krav til legitimationen afhængig af, om du tidligere har fået udstedt et pas eller ej (læs mere på side 1). Evt. dokumentation for, at du er forhindret i at få udstedt et pas af myndighederne i det land, hvor du er statsborger (fx brev fra hjemlandets ambassade). Skal ikke medbringes, hvis du er anerkendt som flygtning i Danmark eller er statsløs. Penge til at betale gebyret (læs mere på side 1). Det er også vigtigt, at du har gjort følgende: Besvaret alle spørgsmålene. Underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 6 og eventuelt har udfyldt og underskrevet samtykkeerklæringen til ansøgning om pas til børn under 18 år under pkt. 4. Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navn er i overensstemmelse med forevist legitimation Betaling modtaget, kvittering er vedlagt Har ansøger nationalitetspas? Ja Nej Hvis ja, vedlægges: Pas Vellignende foto Andet Hvis nej, vedlægges: Dåbsattest/Fødselsattest Vellignende foto Andet (fx brev fra hjemlandets ambassade vedr. nationalitetspas): HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 5/5

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere