Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark"

Transkript

1 Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Formålet med dette ansøgningsskema Dette skema kan du bruge til at søge om midlertidig humanitær opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens 9 b, stk. 1. Sådan gør du Læser Vejledning til asylansøgere om muligheden for at søge om humanitær opholdstilladelse, som du fik udleveret i forbindelse med, at du blev orienteret om, at din asylansøgning ville blive behandlet i Danmark. Udfylder og underskriver dette skema Vedlægger nødvendige dokumenter Afleverer ansøgningen i receptionen: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K. Du kan også sende ansøgningen med posten. Hvornår skal du søge? Du kan søge om humanitær opholdstilladelse, når du er blevet registreret som asylansøger i Danmark, og hvis udlændingemyndighederne er bekendt med dit opholdssted i Danmark. Hvis du ansøger om humanitær opholdstilladelse senest 15 dage efter din registrering som asylansøger i Danmark, vil du automatisk have ret til at opholde dig i Danmark under ministeriets behandling af din ansøgning om humanitær opholdstilladelse (processuelt ophold). Hvis din asylsag bliver behandlet i den særlige procedure for åbenbart grundløse ansøgninger, og der træffes afgørelse i din sag inden 15 dage, vil du dog kun få processuelt ophold i forbindelse med din ansøgning, hvis ansøgningen er indgivet senest i forbindelse med, at du af politiet får oplyst, at Udlændingeservice har truffet afgørelse om at meddele dig afslag på asyl. Hvis du ansøger senere end 15 dage efter din registrering som asylansøger i Danmark, vil din ansøgning alene give dig ret til at opholde dig i Danmark under ministeriets behandling af sagen, hvis ministeriet finder, at særlige forhold taler for det. Hvad betyder det, at opholdstilladelsen vil være tidsbegrænset? Hvis du får humanitær opholdstilladelse, vil den være gældende for en begrænset periode, som vil fremgå af tilladelsen. Ved udløbet af denne periode skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse. Hvilke dokumenter skal afleveres sammen med skemaet? Dokumentation for de forhold, der begrunder din ansøgning. Hvis din ansøgning er begrundet i helbredsmæssige forhold, skal du indsende lægelig dokumentation herfor. Pasfoto vedhæftet stamkort (bilag 1). Hvis du ikke har udfyldt skemaet korrekt eller ikke har vedlagt den nødvendige dokumentation, vil behandlingen af din ansøgning tage længere tid. Manglende dokumentation kan også få den konsekvens, at du får afslag på din ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Hvis du har børn, som skal søge om opholdstilladelse Hvis du har børn, der er under 18 år, skal du blot indsætte deres navne, fødselsdato og evt. cpr.nr. under punkt 2.B. Hvis du har børn over 18 år, skal der udfyldes et separat skema for dem. Der skal udfyldes ét skema pr. barn over 18 år. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for humanitær opholdstilladelse på: _opholdstilladelse/humanitaer_opholdstilladelse.htm Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål vedrørende muligheden for at opnå humanitær opholdstilladelse, kan du altid kontakte Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du kan ringe til ministeriet på tlf.nr eller henvende dig personligt mandag til fredag kl Holbergsgade København K - Tlf: Fax: E -

2 1. Dine oplysninger Efternavn Evt. tidligere efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Adresse Telefonnr. (dagtimerne) Evt. -adresse 2. Oplysninger om din familie A. Ægtefælle UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Udl.nr. Adresse Telefon nr. (dagtimerne) Evt. -adresse B. Børn Side 2 af 7

3 3. Grundlaget for humanitær opholdstilladelse Det fremgår af udlændingelovens 9 b, stk. 1, at der kan gives humanitær opholdstilladelse, når der foreligger væsentlige hensyn af humanitær karakter. Humanitær opholdstilladelse kan efter ministeriets praksis bl.a. gives til personer, der lider af fysiske eller psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter, f.eks. livstruende sygdomme og uhelbredelige sindssygdomme, og som ikke kan modtage den fornødne lægehjælp i sit hjemland, samt til personer, der ved en tilbagevenden til et hjemland med vanskelige levevilkår vil være i risiko for at få eller opleve en forværring af et alvorligt handicap. Du kan finde yderligere oplysninger om ministeriets praksis for at give humanitær opholdstilladelse i ministeriets praksisnotat, som findes på Såfremt din ansøgning om humanitær opholdstilladelse er begrundet i dine helbredsmæssige forhold, skal du fremsende aktuelle lægelige oplysninger til ministeriet om din helbredstilstand, herunder oplysninger om en diagnose, behandlingsbehov, eventuel aktuel medicinering og dosering heraf samt oplysninger om eventuelle konsekvenser af manglende behandling. 4. Erklæringer på tro og love A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder f.eks. oplysninger om Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. Side 3 af 7

4 C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har vedlagt i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark. Dine oplysninger kan endvidere videregives til anklagemyndigheden, hvis anklagemyndigheden anmoder om det, og videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på seks år eller derover begået i eller uden for Danmark. Dine oplysninger kan desuden videregives til anklagemyndigheden, hvis anklagemyndigheden anmoder om det, og videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse med en strafferamme på seks år eller derover begået i eller uden for Danmark. Dine oplysninger kan endelig videregives til anklagemyndigheden, hvis anklagemyndigheden anmoder om det med henblik på at bistå udenlandsk politi eller anklagemyndighed til brug for en igangværende efterforskning i udlandet eller for at bistå med at finde vidner og ofre i Danmark med henblik på strafforfølgning i udlandet af en person. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give oplysninger videre til den kommune, som du bor i. Det gælder f.eks. oplysninger om: Grundlaget for din opholdstilladelse Kommunen vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingeregistret. Udlændingeregistret er et edb-register, som Udlændingeservice er ansvarlig for. Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, vil du blive registreret i Det Centrale Personregister. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Velfærdsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Statsforvaltningerne, politiet samt Integrationsministeriet vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister om dig. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få humanitær opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du, at du ikke får humanitær opholdstilladelse alene af denne grund. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Integrationsministeriet og evt. af andre danske myndigheder. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået opholdstilladelse. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige. Side 4 af 7

5 Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, f.eks. Det Centrale Personregister Henvendelse til andre myndigheder, f.eks. kommuner Henvendelse til tredjepart, f.eks. arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 5. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 4. Dato og sted Underskrift Er du under 18 år eller umyndig, skal samtykket underskrives af forældremyndighedsindehaver eller værge. Dato og sted Underskrift Side 5 af 7

6 Bilag 1: Stamkort til brug for udstedelse af opholdskort Stamkortet skal bruges, når du skal have udstedt et opholdskort. Du bedes gøre følgende: Oplyse hele dit udlændingenummer på kortet samt dit fulde navn og din fødselsdato Skrive din underskrift med sort pen inden for rammerne af den sorte kasse Påklistre et foto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme regler for et foto til et opholdskort, som der gælder til et foto til et pas eller kørekort Stamkort til opholdskort Udlændingenummer Fødselsdato Underskrift Krav til foto 1. Klip de hvide kanter af billedet. 2. Fotostørrelse min. 32x40 mm. 3. Idealmål for ansigtsstørrelsen er ca. 13 mm fra øje til hagespids. 4. Billedet skal omfatte både pande og hårkant Side 6 af 7

7 Har du husket det hele? Det er meget vigtigt, at du - inden skemaet afleveres - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, herunder evt. en lægeerklæring. På den måde kan du selv bidrage til, at der kan træffes en afgørelse hurtigere. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du afleverer ansøgningen. Inden du afleverer ansøgningen, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Eventuel dokumentation for din aktuelle helbredstilstand. 1 stk. vellignende pasfoto (pasfotoet skal påklistres stamkortet i bilag 1). Det er også vigtigt, at du har (sæt gerne kryds) Læst Vejledning til asylansøgere om muligheden for at søge om humanitær opholdstilladelse, Besvaret alle spørgsmålene, Underskrevet og dateret ansøgningen og Udfyldt stamkortet korrekt med navn, fødselsdato, udlændingenummer og underskrift. Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger eoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Pasfoto vedhæftet stamkort Dokumentation for ansøgers aktuelle helbredstilstand Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 1 Side 7 af 7

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere