Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation"

Transkript

1 Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Accession C Entydig dokumentidentifikation CR Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse Dokumenttype CIR H Dokumentets rangering C Status (Gældende/Historisk) Historisk Forskriftens nummer 132 År for udstedelse 1997 Dato for underskrift Offentliggørelsesdato Offentliggjort i (publiceringsmedie) Ministerialtidende Forskriftens titel Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation (Til politimestrene og Politidirektøren i København) Ressortministerium Justitsministeriet Ressortministeriets journalnummer Justitsmin., j.nr. 92/300-2 Senere ændringer til forskriften CIR nr 90 af 16/06/1999 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Ophold Kapitel 3 Naturalisation af børn Kapitel 4 Kriminalitet Kapitel 5 Restancer vedrørende offentlig hjælp m.v. Kapitel 6 Skatte- og afgiftsrestancer Kapitel 7 Sprog Kapitel 8 Indgivelse og behandling af Kapitel 9 Ikrafttræden m.v. Den fulde tekst Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation (Til politimestrene og Politidirektøren i København)

2 Page 2 of 6 Kapitel 1 Indledning Cirkulæret indeholder retningslinier for meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation, jf. 6, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september Retningslinierne er fastlagt ved den praksis, som Folketingets Indfødsretsudvalg følger i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om naturalisation. 1. Naturalisation kan meddeles til personer, der har ophold her i landet, og som iøvrigt opfylder cirkulærets retningslinier for så vidt angår ophold, alder, vandel, restancer til det offentlige samt sprogfærdigheder. Det er endvidere en forudsætning, at ansøgeren er indforstået med at give afkald på sit hidtidige statsborgerskab. Stk. 2. Naturalisation meddeles ved lov efter Folketingets bestemmelse. De retningslinier, der er beskrevet i cirkulæret, kan kun fraviges af Folketinget. 2. Myndighederne bør ikke i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om naturalisation eller ved ydelse af vejledning i øvrigt over for personer, der vil indgive en sådan ansøgning, fremsætte udtalelser, som kan bevirke, at de pågældende frafalder deres ønske om at få ansøgningen behandlet. Kapitel 2 Ophold 3. Det er en betingelse for naturalisation, at ansøgeren har tilladelse til varigt ophold her i landet. Den forlangte opholdsperiode, jf. 4-8, regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har fået opholdstilladelse med henblik på varigt ophold. 4. Statsborgere fra de nordiske lande skal have opholdt sig lovligt her i landet uafbrudt i mindst 2 år, andre udlændinge i mindst 7 år. Personer, der er anerkendt som flygtninge i henhold til FN-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling, og personer, som må ligestilles hermed, kan naturaliseres efter 6 års uafbrudt ophold her i landet. 5. En person, der lever i ægteskab med en dansk statsborger, kan naturaliseres efter 4 års uafbrudt ophold her i landet, når ægteskabet har bestået i 3 år. Ved 2 års ægteskab kræves 5 års ophold her i landet og ved 1 års ægteskab 6 års ophold. Stk. 2. Op til 1 års samliv inden ægteskabets indgåelse ligestilles med ægteskab i den pågældende periode. Stk. 3. Lever ægtefællerne på grund af arbejde, uddannelse eller lignende ikke sammen, forelægges ansøgningen for Folketingets Indfødsretsudvalg til afgørelse. Stk. 4. Har ansøgeren på grund af ægtefællens arbejde bopæl i udlandet, kan naturalisation kun meddeles, hvis ansøgeren tidligere har opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst 4 år. 6. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan naturalisation kun meddeles, hvis ansøgerens sammenlagte ophold her i landet mindst udgør den periode, der er nævnt i 4 eller 5, og det må lægges til grund, at ansøgeren har til hensigt at blive her i landet. Det er endvidere en forudsætning, at 1) opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller 2) opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes uddannelse, aftjening af værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har været statsborger i, eller besøg hos nærtstående familie på grund af alvorlig sygdom hos det pågældende familiemedlem. Stk. 2. Justitsministeriet kan give nærmere oplysning om mulighederne for naturalisation i tilfælde, hvor opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk Ansøgere, der er indrejst i Danmark inden det fyldte 15. år, kan naturaliseres, når de er fyldt 18 år. Det er en forudsætning, at en eventuel uddannelse, som ansøgeren har fået under opholdet i Danmark, er af dansk karakter.

3 Page 3 of 6 8. Ansøgere, der har fået en væsentlig del af deres almindelige eller faglige uddannelse i Danmark, kan naturaliseres efter 4 års ophold her i landet. Det er en forudsætning, at uddannelsen er af dansk karakter og har varet i mindst 3 år, medmindre den forinden er afsluttet med eksamen eller lignende prøve. 9. Søfolk, der sejler med danske skibe i udenrigsfart, kan ansøge om dansk indfødsret under ophold her i landet. Justitsministeriet kan give nærmere oplysninger om mulighederne for naturalisation i sådanne tilfælde. 10. For personer, der tidligere har været danske statsborgere eller er af dansk afstamning, samt for dansksindede sydslesvigere kan de almindelige opholdskrav lempes. Justitsministeriet kan give nærmere oplysninger herom. Kapitel 3 Naturalisation af børn 11. Børn under 12 år, der adopteres af danske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption, og som ikke bliver danske statsborgere i medfør af 2A i lov om dansk indfødsret, kan naturaliseres uafhængig af ophold her i landet. Det er en forudsætning, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Er adoptionen sket mellem det fyldte 12. og 18. år, kan barnet naturaliseres, hvis det inden det fyldte 18. år har opholdt sig mindst 2 år her i landet. 12. Børn, der adopteres af udenlandske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption, kan naturaliseres, hvis en af adoptivforældrene naturaliseres, således at barnet - hvis det havde været forældrenes biologiske fællesbarn - kunne have været omfattet af naturalisationen som biperson i medfør af 6, stk. 2, jf. 5 i lov om dansk indfødsret. 13. Børn, der udelukkende på grund af forældrenes separation ikke er blevet danske statsborgere som bipersoner i forbindelse med en af forældrenes naturalisation, kan naturaliseres, hvis de har ophold her i landet, og hvis det godtgøres, at forældrene har genoptaget samlivet, og virkningerne af separationen derved er bortfaldet. 14. Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og dansk far kan naturaliseres, hvis faderen har del i forældremyndigheden, og barnet har bopæl her i landet. 15. I overensstemmelse med FN-konventionen af 1989 om barnets rettigheder kan børn, der er født statsløse i Danmark, naturaliseres, hvis de har bopæl her i landet. 16. Udover de tilfælde, der er nævnt i 11-15, kan børn under 18 år ikke naturaliseres selvstændigt, når der er mulighed for naturalisation som biperson til en af forældrene i medfør af 6, stk. 2, jf. 5 i lov om dansk indfødsret. Mulighed for naturalisation som biperson foreligger, når en af forældrene, der ikke er dansk statsborger, har del i forældremyndigheden over barnet og opholder sig her i landet. Kapitel 4 Kriminalitet 17. Ansøgere, der er straffet, kan ikke naturaliseres før udløbet af en vis karenstid. Karenstidens længde afhænger af lovovertrædelsen og af sanktionens art og længde, jf. oversigten i bilaget til cirkulæret. Stk. 2. Er ansøgeren straffet flere gange for ligeartet kriminalitet, forlænges karenstiden med 3 år for hver gang. Stk. 3. Ansøgere, der er sigtet for en lovovertrædelse, kan ikke naturaliseres. Kapitel 5 Restancer vedrørende offentlig hjælp m.v. 18. Der kan ikke meddeles naturalisation til ansøgere, der er i restance med hensyn til 1) tilbagebetalingspligtige ydelser efter bistandsloven, 2) børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud, 3) daginstitutionsbetaling,

4 Page 4 of 6 4) tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, jf. 47 i lov om individuel boligstøtte, eller 5) tilbagebetaling af boligindskudslån. 19. Ansøgere, der har restancer som nævnt i 18, kan dog naturaliseres, hvis 1) der er aftalt en afdragsordning, eller der foretages lønindeholdelse, 2) betalingsordningen har været overholdt i mindst 12 måneder - eller mindst 18 måneder, hvis restancen er på kr. og derover - og det må antages, at betalingsordningen også vil blive overholdt i fremtiden, og 3) der afdrages så meget, at gælden nedbringes. Stk. 2. Selv om der ikke foreligger en betalingsordning som nævnt i stk. 1, kan naturalisation meddeles, hvis ansøgeren er uden beskæftigelse, ikke har anden indtægt end bistandshjælp og ikke inden for en rimelig fremtid har udsigt til at opnå lønnet beskæftigelse eller indtægter iøvrigt. Dette gælder dog ikke, hvis restancen vedrører bistandshjælp, der er gjort tilbagebetalingspligtig i medfør af bistandslovens 25, stk. 1, nr Har ansøgeren forskellige typer af restancer vedrørende offentlig hjælp m.v., der inddrives af samme kommune, kan naturalisation meddeles, når en betalingsordning er overholdt i overensstemmelse med 19, stk. 1, også selv om afdragene alene anvendes til først at nedbringe en af restancerne. 21. Ansøgere, hvis restancer til det offentlige sammenlagt overstiger kr., kan - uanset om der forlanges en afdragsordning som betingelse for naturalisation - kun naturaliseres efter forudgående forelæggelse af sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg. Kapitel 6 Skatte- og afgiftsrestancer 22. Ansøgere, der er i restance med hensyn til skatter og afgifter, kan ikke naturaliseres, medmindre restancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last. Naturalisation kan endvidere meddeles ansøgere, der har overholdt en betalingsordning som nævnt i 19, stk. 1, hvorved gælden nedbringes. Stk. 2. Overstiger ansøgerens samlede restancer til det offentlige kr., forelægges sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg, jf Naturalisation kan meddeles, jf. dog 22, stk. 2, hvis skattemyndighederne har givet henstand eller har eftergivet restancen, og myndighedernes beslutning er begrundet med forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller påbegyndelse af uddannelse. Kapitel 7 Sprog 24. Det er en betingelse for naturalisation, at ansøgeren uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kan deltage ubesværet i en almindelig samtale på dansk. ansøgninger om naturalisation Kapitel 8 Indgivelse og behandling af 25. Ansøgning om naturalisation indgives på et særligt ansøgningsskema til politimesteren i den politikreds, som ansøgeren bor i. Ansøgere, der bor i Københavns Kommune, indgiver ansøgning til Politidirektøren i København. Stk. 2. Ved indgivelse af ansøgning om naturalisation betales et gebyr på kr., jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 7. marts Efter modtagelse af ansøgningen indkalder politiet ansøgeren til en samtale, hvor ansøgerens oplysninger i ansøgningsskemaet gennemgås. Politiet foretager på baggrund af samtalen en vurdering af ansøgerens danskkundskaber, jf. 24. Politiet sender herefter

5 Page 5 of 6 sagen til Justitsministeriet. 27. Justitsministeriet undersøger, om ansøgeren opfylder betingelserne for naturalisation og optager i givet fald ansøgeren på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. I særlige tilfælde sker optagelse på lovforslag efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg. 28. For børn under 18 år, som adopteres af danske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption, og som ikke bliver danske statsborgere i medfør af 2A i lov om dansk indfødsret, kan ansøgning om naturalisation indgives sammen med ansøgningen om adoption. Det er en forudsætning for naturalisation, at barnet er adopteret ved dansk bevilling eller ved en udenlandsk afgørelse, der er anerkendt i medfør af adoptionslovens 28, stk. 2. Ansøgningen sendes af adoptionsmyndigheden direkte til Justitsministeriet. Kapitel 9 Ikrafttræden m.v. 29. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1997 og gælder for behandlingen af alle ansøgninger om naturalisation - uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse - såfremt behandlingen af ansøgningen ikke er afsluttet med vedtagelse af lov om indfødsret meddelelse. Stk. 2. Samtidig ophæves Indenrigsministeriets cirkulære af 6. februar 1992 om dansk indfødsret ved naturalisation samt Justitsministeriets cirkulæreskrivelser af 2. juni 1995 og 15. januar Bilag Retningslinier for naturalisation af personer, der er straffet Bødestraf Justitsministeriet, den 3. oktober 1997 Frank Jensen / Birgit Kleis 1) Bøder på over kr. for forsætlig overtrædelse af straffeloven eller skatte- og afgiftslovgivningen eller for overtrædelse af udlændingelovens 59, stk. 3, er til hinder for naturalisation i 5 år fra gerningstidspunktet. 2) For andre lovovertrædelser er bøder på over kr., jf. dog pkt. 3-5, til hinder for naturalisation i 3 år fra gerningstidspunktet. 3) Bøder for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer er uanset bødens størrelse til hinder for naturalisation i 5 år fra gerningstidspunktet. Der henvises endvidere til pkt. 18 og 19. 4) For overtrædelse af færdselsloven er bøder på kr. og derover, jf. dog pkt. 5, til hinder for naturalisation i 3 år fra gerningstidspunktet. Der henvises endvidere til pkt. 16 og 17. 5) Bøder for spiritus- eller promillekørsel er uanset bødens størrelse til hinder for naturalisation i 3 år fra gerningstidspunktet. Der henvises endvidere til pkt. 17. Frihedsstraffe og betingede domme 6) Ubetinget hæfte- eller fængselsstraf under 3 måneder er til hinder for naturalisation i 5 år fra straffens udståelse. 7) Ubetinget fængsel fra 3 måneder og op til 1 år er til hinder for naturalisation i 7 år fra straffens udståelse (prøveløsladelsestidspunktet). 8) Ubetinget fængsel fra 1 år og op til 5 år er til hinder for naturalisation i 10 år fra straffens udståelse. 9) Ubetinget fængsel i 5 år eller mere er til hinder for naturalisation i 15 år fra straffens udståelse. Ansøgninger om naturalisation kan dog forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg til konkret vurdering efter 10 år fra straffens udståelse. 10) Betingede domme er til hinder for naturalisation i 5 år fra dommens afsigelse. Foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9 11) Forvaring, jf. straffelovens 70, er til hinder for naturalisation i 15 år fra foranstaltningens ophævelse. Ansøgninger om naturalisation kan dog forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg til konkret vurdering efter 10 år fra foranstaltningens ophævelse. 12) Anbringelsesdomme er til hinder for naturalisation i 10 år fra foranstaltningens ophævelse.

6 Page 6 of 6 13) Behandlingsdomme er til hinder for naturalisation i 7 år fra foranstaltningens ophævelse. 14) Domme til ambulant behandling er til hinder for naturalisation i 5 år fra foranstaltningens ophævelse. Andre sanktioner 15) Tiltalefrafald, jf. retsplejelovens 723, er til hinder for naturalisation i 3 år fra tiltalefrafaldets meddelelse. 16) Afgørelser, hvorved der er sket betinget frakendelse af førerrretten i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 1, er til hinder for naturalisation i 3 år fra gerningstidspunktet. 17) Ubetinget frakendelse af førerretten bevirker, at naturalisation ikke kan meddeles før udløbet af den periode, hvori førerretten er ubetinget frakendt. Naturalisation kan dog meddeles 10 år efter den seneste afgørelse om frakendelse af førerretten. 18) Advarsler for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er til hinder for naturalisation i 3 år fra gerningstidspunktet. Der henvises endvidere til pkt. 19. Forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg 19) Hvis ansøgeren har modtaget advarsel eller i øvrigt er straffet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, kan optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse kun ske efter forudgående forelæggelse af sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg. Det samme gælder, hvis ansøgeren er dømt for en drabs-, volds- eller sædelighedsforbrydelse. Forelæggelse kan først finde sted efter karenstidens udløb. Officielle noter Ingen

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=28901&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=28901&exp=1 Page 1 of 8 CIS nr 55 af 12/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 25-06-2002 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession C20020005510 Entydig dokumentidentifikation BC000063 Dato

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Page 1 of 9 CIR nr 61 af 22/09/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-11-2008 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession C20080006109 Entydig dokumentidentifikation BC000503 Dato

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation Dato: 08.12.2005 Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politimestre, Politidirektøren i København, samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om naturalisation

Cirkulæreskrivelse om naturalisation AFTALETEKST Dato: 08.12.2005 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2005/300-46 Sagsbeh.: MMA Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politimestre, Politidirektøren i København, samtlige statsamter,

Læs mere

AFTALE OM INDFØDSRET. 5. oktober 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

AFTALE OM INDFØDSRET. 5. oktober 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet AFTALE OM INDFØDSRET Det aftales mellem regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at der fastlægges følgende generelle retningslinjer

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Redegørelse til statsministeren om Integrationsministeriets behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer født i Danmark

Redegørelse til statsministeren om Integrationsministeriets behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer født i Danmark Dato: 7. marts 2011 Redegørelse til statsministeren om Integrationsministeriets behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer født i Danmark 1. Indledning...3 2. Retsgrundlaget for behandlingen

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere