Eksamensreglement 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement 2018"

Transkript

1 Eksamensreglement 2018 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted for elever der er startet før Ajourført januar Udarbejdet maj 2014 på baggrund af BEK nr. 930 af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 777 af Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (HHX-bekendtgørelsen) BEK nr. 153 af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen BEK nr. 778 af Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (HTX-bekendtgørelsen) BEK nr. 154 af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Generelt om skriftlig eksamen side 3 3. Generelt om mundtlig eksamen side 4 4. For sent fremmøde side 4 5. Sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde side 5 6. Anvendelse af hjælpemidler side 5 7. Uretmæssig hjælp side 6 8. Særlige prøvevilkår side 6 9. Klageprocedure og klagefrister side 6 Bilag 1. Varighed og hjælpemidler eksaminer på HHX side 8 Bilag 2. Varighed og hjælpemidler eksaminer på HTX side 10 2

3 1. Indledning Erhvervsgymnasiet Grindsted benævnes i det følgende som skolen. En eksaminand, der under overtræder skolens studie- og ordensregler (fx ved at være støjende eller ved at udvise generende adfærd) eller eksamensreglerne, kan bortvises fra. En bortvisning medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge igen. Det sker i den følgende termin, hvor i forvejen afholdes. 2. Generelt om skriftlig eksamen mødetidspunkt og s afvikling En eksaminand er forpligtet til at være til stede i prøvelokalet senest 15 minutter før det officielle starttidspunkt. Det officielle starttidspunkt fremgår af den udleverede eksamensplan. En skriftlig prøve er begyndt, når udleveringen af opgaverne er begyndt. Prøven afvikles for den tidsramme, der er fastsat i læreplanen. En eksaminand har ret til at søge hjælp hos tilsynet, så længe det ikke drejer sig om opgavens faglige indhold. Eksaminanden har dog også ret til at søge hjælp hos tilsynet, hvis det drejer sig om at få afklaret evt. fejl i opgaven. Eksaminanden må ikke forlade prøvelokalet under (fx for at ryge, holde pause eller gå på toilettet) uden på forhånd at have fået tilladelse og uden at blive ledsaget af tilsynet. En eksaminand, der alligevel forlader prøvelokalet uden tilsynets tilladelse og uden tilsynets ledsagelse, har afbrudt. Eksaminanden kan derfor ikke vende tilbage og fortsætte. Den besvarelse, som er efterladt i prøvelokalet, afleveres og bedømmes på lige fod med andre besvarelser. Eksaminanden må ikke selv hente udskrifter udskrifter hentes af tilsynet. Kun når modtageren er entydigt identificerbar, må udskrifterne udleveres til eksaminanden. En eksaminand, som ønsker at aflevere sin besvarelse, må heller ikke forlade prøvelokalet uden tilladelse af tilsynet. Ingen eksaminander må forlade prøvelokalet for de sidste 30 minutter af prøvetiden. En skriftlig prøve er slut, når eksaminanden har afleveret sin besvarelse, eller når prøvetiden er udløbet. Eksaminanden har selv ansvaret for at aflevere det materiale, der skal bedømmes, prøvetidens udløb. Alle sider i eksaminandens besvarelse skal være forsynet med eksaminandens navn, klasse- /holdbetegnelse, cpr.nr., eksamensnr. og sidetal. Eksaminanden skriver under på, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp (se pkt. 7 nedenfor). Materiale, der er udleveret eller udarbejdet under, må først bringes ud af prøvelokalet, når prøvetiden er udløbet. 3

4 Skriftlige prøver afvikles ved hjælp af Netprøver.dk. Det betyder i praksis, at udlevering af opgaver og aflevering af besvarelser foregår digitalt i Netprøver.dk. Det betyder også, at eksaminanden skriver under digitalt på, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Hvis Netprøver.dk svigter under, iværksættes nødprocedurer for udlevering af opgaver og aflevering af besvarelser. 3. Generelt om mundtlig eksamen mødetidspunkt og s afvikling En eksaminand er forpligtet til at være til stede uden for eksamenslokalet senest 15 minutter før det officielle starttidspunkt. Det officielle starttidspunkt fremgår af den udleverede eksamensplan. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles for den tidsramme, der er fastsat i læreplanen. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden indeholder tid til votering og karakterfastsættelse. En eventuel forberedelse foregår i et særligt uaflåst lokale under tilsyn. En eksaminand har ret til at søge hjælp hos tilsynet, så længe det ikke drejer sig om opgavens faglige indhold. Eksaminanden må ikke forlade forberedelseslokalet under forberedelsen (fx for at ryge, holde pause eller gå på toilettet) uden på forhånd at have fået tilladelse og uden at blive ledsaget af tilsynet. En eksaminand, der alligevel forlader forberedelseslokalet uden tilsynets tilladelse og uden tilsynets ledsagelse, kan bortvises fra. En bortvisning medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge igen. Det sker i den følgende termin, hvor i forvejen afholdes. En mundtlig prøve er slut, når eksaminanden har forladt prøvelokalet. 4. For sent fremmøde En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge. Hvis en eksaminand bliver forsinket til en prøve, skal eksaminanden straks ringe til skolen og give besked. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget oplysninger om opgaven, og hvis skolen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i. Prøvetiden forlænges ikke. En eksaminand, der på grund af forsinkelse bliver forhindret i at gennemføre en prøve, får mulighed for at komme til omprøve. 4

5 5. Sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde Hvis en eksaminand på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder bliver forhindret i at komme til en prøve, skal eksaminanden straks ringe til skolen og give besked. Hvis en eksaminand på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder bliver forhindret i at fuldføre en prøve, må afbrydes for eksaminandens vedkommende. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, som udstedes på eksaminationsdagen og afleveres hurtigst muligt til skolen. En eksaminand, der på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder bliver forhindret i at gennemføre en prøve, får mulighed for at komme til syge- eller omprøve. Skolen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. 6. Anvendelse af hjælpemidler Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler tilladt, med mindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Det gælder også elektroniske hjælpemidler. Skolen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet. Mobiltelefoner, smartphones, mobile bredbånd, USB-nøgler o.lign. kommunikations- og lagringsmedier er derfor ikke tilladt og afleveres til eksaminator eller tilsynet. Mobiltelefoner og smartphones skal være slukkede. Det er heller ikke tilladt at anvende mail- og andre kommunikationsprogrammer under prøverne. En eksaminand har selv ansvaret for at medbringe de hjælpemidler, der er tilladte til. Det gælder også elektroniske hjælpemidler som fx pc er. Skolen sørger dog for adgang til udskrivning (printere) ved skriftlige prøver. Det er eksaminandens eget ansvar, at det medbragte udstyr virker, herunder at medbringe strømforsyning m.m. Ved anvendelse af elektroniske hjælpemidler er det også eksaminandens eget ansvar at sørge for at gemme data løbende. Skolen kan ikke gøres ansvarlig, og prøvetiden forlænges ikke ved mistede data. Ved systemnedbrud og strømsvigt kan prøvetiden forlænges med den tid, som det tager at reetablere systemet eller strømmen. Hvis det ikke umiddelbart er muligt at reetablere systemet eller strømmen, skal (resten af) opgaven besvares manuelt. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Egne læremidler kan være bestemte, konkrete læremidler som fx i- og/eller e-bøger, som klassen eller holdet har brugt i undervisningen. Eksaminanden må også hente konkrete materialer (fx tavlenoter fra elektroniske tavler), som er indgået i undervisningen, og bruge online 5

6 ordbøger, men ikke oversættelsesprogrammer som fx Google Translate. Det forudsætter fortsat, at de pågældende hjælpemidler, herunder ordbøger, er tilladte ved. Links til og fra læremidler og internetsider m.v., som har været brugt i undervisningen, må ikke anvendes til informationssøgning generelt. Undtaget herfra er digitale prøver med internetadgang, hvor det fremgår af opgaven, at der skal bruges internet. En eksaminand, der under en prøve benytter ikke-tilladte hjælpemidler som fx mobiltelefon eller mobilt bredbånd, anvender mail- eller andre kommunikationsprogrammer eller bruger internettet til andet end egne læremidler, egne notater eller egne arbejder, bortvises fra. En bortvisning medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge igen. Det sker i den følgende termin, hvor i forvejen afholdes. 7. Uretmæssig hjælp Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, bortvises fra. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, og hvis formodningen bliver bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortvises eksaminanden også fra. Det samme gælder, hvis der opstår formodning om, at eksaminanden har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil. En bortvisning medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge igen. Det sker i den følgende termin, hvor i forvejen afholdes. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skrive under på, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 8. Særlige prøvevilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår for eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, når det er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det samme gælder for eksaminander med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. 9. Klageprocedure og klagefrister Klage over prøver indgives individuelt af eksaminanden til skolen senest 2 uger efter, at bedømmelsen af er bekendtgjort. 6

7 Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Skolen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afgørelsen meddeles klager hurtigst muligt. En afvisning af klagesagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Hvis klagesagen fremmes, forelægger skolen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver for normalt 2 uger. Herefter forelægger skolen bedømmernes udtalelser for klageren, som får mulighed for at afgive eventuelle kommentarer for normalt 1 uge. På denne baggrund træffer skolen sin afgørelse, som meddeles klager hurtigst muligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. Den kan gå ud på tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved skriftlige prøver, tilbud om ny prøve (omprøve) eller at klageren ikke får medhold i klagen. Tilbud om ombedømmelse eller omprøve kan kun gives, når der foreligger særlige omstændigheder, som giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen. Ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. Det er kun eksaminanden, der kan acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Accept af tilbud skal indgives til skolen senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted hurtigst muligt. Skolens afgørelser i forbindelse med prøveaflæggelse skal følge forvaltningslovens regler. Klage over retlige spørgsmål i forbindelse med skolens afgørelser kan indbringes af eksaminanden for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolen, som videresender klagen til styrelsen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Klageren får mulighed for for 1 uge at kommentere skolens udtalelse, og klagerens eventuelle kommentarer medsendes til styrelsen. 7

8 Bilag 1. Varighed og hjælpemidler eksaminer på HHX Mundtlige eksaminer på HHX Fag Varighed Hjælpemidler Forberedelsestid Eksaminationstid Afsætning A 60 min. 30 min. - Afsætning B 60 min. 30 min. - Dansk A 60 min. 30 min. - DIO (Det Internationale Område) Ingen 30 min. - Engelsk A klasse 333 Min. 24 timer til del 1 30 min. ca. 2/3 til del 1 og - 30 min. til del 2 1/3 til del 2 Engelsk A klasse min. 30 min. - Erhvervscase Min. 48 timer 24 min. - til udarbejdelse af synopsis Erhvervsret C 30 min. 30 min. - Finansiering C 40 min. 20 min. - Innovation B 30 min. 30 min. - International Økonomi A Min. 24 timer 30 min. - til udarbejdelse af synopsis International Økonomi B 48 min. 24 min. - Kulturforståelse B 120 min. 30 min. - Markedskommunikation C 30 min. 30 min. - Matematik A 30 min. 30 min. - Matematik B Matematik C Opgaverne offentliggøres min. 5 hverdage 30 min. Opgaverne offentliggøres min. 5 hverdage 24 min. 30 min min. - Opgaverne offentliggøres min. 5 hverdage Mediefag C 30 min min. Alle 8

9 Psykologi B Min. 24 timer 30 min. - til udarbejdelse af synopsis Psykologi C 48 min. 24 min. - Samfundsfag C 48 min. 24 min. - Samtidshistorie B 48 min. 24 min. - Spansk A Min. 24 timer 30 min. Alle til del 1 30 min. til del 2 Tysk A Min. 24 timer 30 min. Alle til del 1 30 min. til del 2 Tysk B Min. 24 timer 30 min. Alle til del 1 30 min. til del 2 Virksomhedsøkonomi A 30 min. 30 min. - Virksomhedsøkonomi B 30 min. 30 min. - Skriftlige eksaminer på HHX Fag Varighed Hjælpemidler Afsætning A 5 timer - Dansk A 6 timer Alle Brug af internettet er tilladt Engelsk A 5 timer Alle Brug af internettet er tilladt International Økonomi A 5 timer - Matematik A 5 timer maks. 1 time til del 1, resten til del 2 Matematik B 4 timer maks. 1 time til del 1, resten til del 2 Spansk A 4 timer maks. 1 time til del 1, resten til del 2 Den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes resten af tiden er alle hjælpemidler tilladt Den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes resten af tiden er alle hjælpemidler tilladt Den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes resten af tiden er alle hjælpemidler tilladt, også brug af internettet Studieretningsprojekt (SRP) 2 uger - Tysk A 5 timer Alle Brug af internettet er tilladt Virksomhedsøkonomi A 4 timer - Virksomhedsøkonomi B 4 timer - 9

10 Bilag 2. Varighed og hjælpemidler eksaminer på HTX Mundtlige eksaminer på HTX For nogle valgfags vedkommende henvises til Bilag 1 Fag Varighed Hjælpemidler Forberedelsestid Eksaminationstid Astronomi C 24 min. 24 min. - Biologi B Min. 24 timer 30 min. - Opgaver uden bilag offentliggøres Biologi C 24 min. 24 min. - Dansk A 60 min. 30 min. Under : Kun notater fra forberedelsen Engelsk A 30 min. 30 min. - Engelsk B 30 min. 30 min. - Fysik A 30 min. 30 min. - Fysik B Opgaver uden bilag offentliggøres Min. 24 timer 30 min. - Eksperimenters samlede varighed må højst være 6 timer Idéhistorie B 30 min. 30 min. Den afsluttende opgave, undervisningsmateriale, øvrige skriftlige opgaver og andet materiale medbringes. Ved eksaminationen: Kun den afsluttende opgave og noter fra forberedelsestiden Informationsteknologi C 60 min. 30 min. - Kemi B 30 min. 30 min. - Opgaver uden bilag offentliggøres Kommunikation/it A Ingen 30 min. - Matematik A 30 min. 30 min - 10

11 10 timers forberedelse og vejledning fordelt over 2 dage Samfundsfag B Min. 24 timer 30 min. - til udarbejdelse af synopsis Samfundsfag C 48 min. 24 min. - Studieområdet Ingen 30 min. - Teknikfag A Ingen Gruppeprøve: - 24 min. pr. eksaminand Teknologi B Ingen Gruppeprøve: - 24 min. pr. eksaminand Teknologihistorie C Ingen 24 min. - Skriftlige eksaminer på HTX Fag Varighed Hjælpemidler Dansk A 5 timer Alle Brug af internettet er tilladt Engelsk A 5 timer Alle Brug af internettet er tilladt Engelsk B 5 timer Opgavesættet består af 2 dele. Hele opgavesættet udleveres ved s start. Besvarelse af del 1 indsamles senest efter 1 time. Når delopgave 1 er afleveret er alle hjælpemidler tilladt til besvarelse af del 2. Fysik A 5 timer - Matematik A 5 timer med 10 timers - forberedelse og vejledning fordelt over 2 dage Studieretningsprojekt (SRP) 1 uge - 11

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted for elever der er startet efter 1.8.2017 Ajourført marts 2019. Udarbejdet marts 2018 på baggrund af BEK nr. 224 af 19.3.2018 Bekendtgørelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde... 2 Skriftlig eksamen... 2 Mundtlig eksamen... 3 Mobiltelefoner...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Ajourført januar 2016. Udarbejdet maj 2014 på baggrund af BEK nr. 930 af 3.7.2013 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Indhold 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Hjælpemidler... 3 1.2 Sygdom... 3 1.3 Antal eksamener... 3 1.4 Vægtning af karakter... 3 1.5 Kriterier for at bestå... 3 1.6

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

HTX EKSAMENSREGLEMENT

HTX EKSAMENSREGLEMENT HTX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HTX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensregler. Regler vedrørende eksamen og prøver. PRØVE- OG EKSAMENSPERIODE OG PRØVETIDSPUNKTER

Eksamensregler. Regler vedrørende eksamen og prøver. PRØVE- OG EKSAMENSPERIODE OG PRØVETIDSPUNKTER Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Nedenfor er der samlet en oversigt over gældende regler i forbindelse med eksamen og prøver. Henvisninger til paragraffer er fra Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Februar 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Generelt om eksamen. Formål: at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat i faget og uddannelsen.

Generelt om eksamen. Formål: at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat i faget og uddannelsen. Disposition 1. Generelt om eksamen 2. Eksamensplaner 3. Antallet af prøver 4. Sygdom 5. Hvornår er en prøve begyndt? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? 6. Snyd ved eksamen 7. Hjælpemidler 8. Øvrige

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2017

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2017 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2017 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år Eksamensorientering Regler for interne prøver og eksamen 2. år Antal prøver Du skal gennemføre 9 prøver i alt i løbet at de tre år for at blive hhxstudent. Hvis du har et ekstra A-fag ud over de obligatoriske

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen på HTX på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus, Viby og teknisk gymnasium Skanderborg Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g April 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasium,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Sommereksamen 2018 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2018 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2018 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Ud over denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. 2. og 3. årgang. Februar 2018

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. 2. og 3. årgang. Februar 2018 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2. og 3. årgang 2018 Februar 2018 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Prøve og eksamen. Information til elever på HTX /2019

Prøve og eksamen. Information til elever på HTX /2019 Prøve og eksamen Information til elever på HTX - 2018/2019 Rev. 14.02.2019 FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Alle elever

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Varde, maj 2019 Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Coop Du skal sætte dig ind

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Eksamensreglement 2018 Rybners Gymnasium HTX og HF

Eksamensreglement 2018 Rybners Gymnasium HTX og HF Eksamensreglement 2018 Rybners Gymnasium HTX og HF Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 4 Netprøver.dk...

Læs mere

Orientering om eksamen og årsprøver 2019

Orientering om eksamen og årsprøver 2019 Odense Katedralskole Orientering om eksamen og årsprøver 2019 1. Generelt om eksamen 2 1.1 Lectio og eksamen 2 1.2 Check din eksamensplan 2 1.3 Adgang til internettet 2 2. Særligt om mundtlig eksamen/årsprøver

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere