Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet"

Transkript

1 Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet

2 Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen... side...4 Nye vedtægter... side...8 Sekretariatet... side KM i Vintergolf... side Regeludvalget... side Baneudvalget... side Nykredit Golfens Dag... side Herredagen... side Damedagen... side Vinsmagning... side SGO Ordningen... side Turneringsudvalget Klubturneringer... side Widex Senior Tur... side Synoptik Cup... side Nyt fra Nyholm Golf Academy... side Sponsor... side Annoncer Leif Tullberg Egevej 9 B, 4050 Skibby Tlf Mobil: DEADLINE NR maj 2011 Indlæg sendes til:

3 Nummer 2 - Årgang 2011 side 3 Formanden har ordet Følg foråret Lidt om at følge foråret Foråret er en dejlig tid - og når det først tager fart, kan du følge med i hvordan det folder sig ud uge for uge. Du kan for eksempel vælge at følge forårets grokraft. Hvordan det? Jo, når jordtemperaturen er ca. plus 6 grader, begynder græsset at gro. Med masser af sol vand og plus grader om natten, så kommer det rigtige forår, hvor fairways bliver grønne og græsset på greens gror. Det håber vi alle. Men det bliver svært at få banen op at stå til 10. april, hvor der er åbningsturnering i FGK. Men vi er optimister, og tror at grenkeeperne kan hekse. Det hele drejer sig om grokraft. Hvis de rigtige betingelser er til stede, er der grokraft. Der er en god udvikling og grokraft i FGK. Rigtig mange medlemmer ligger megen tid i frivilligt arbejde i FGK. Det giver masser af grokraft for klubben. Derfor klarer FGK sig rigtigt godt. Der kommer mange nye tiltag, som bæres af frivillig arbejdskraft kombineret med professionel ledelse. Generalforsamlingen er nu afholdt. Bestyrelsen har fået nye pejlemærker og starter det nye år med stor glæde den 29. marts. Der er kommet friske kræfter på holdet. Tak for det. Og tak til jer, der har leveret indtil nu. Vi ses på Nykredit Golfens Dag den 10. april, hvor mange også spiller Bøllehuus åbningsmatch. Til sidst, husk at støtte FGKs sponsorer. De støtter FGK, og FGK er dig. Hvornår har du sidst støttet FGKs sponsorer? Med ønsket om masser af god golf i Leif Tullberg

4 Nummer 2 - Årgang 2011 side 4 Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 10. marts 2011 kl i restaurant Egelunden. Pr. 10. marts 2011 var der 985 stemmeberettigede medlemmer, heraf var fremmødt 62 og der var ingen repræsenteret ved fuldmagt. Formand Leif Tullberg bød velkommen. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Advokat John Korsø Jensen. Denne blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. Formanden henviste til den skriftlige beretning og kommenterede hvordan finanskrisen i 2010 havde påvirket klubben: Det gik bedre end forventet, vi fik nye medlemmer, vi fik spillet golf, vi fik passet vores bane og fik overdækket driving range. Vi fik opgraderet kvaliteten af regnskabet og fik fulgt op på de nye retningslinjer fra DGU vedr. medlemskaber, og vi fik tilmeldt vores par-3 bane så vi kan få andel i de nye tider. Vi fik sagt farvel til Lilian Holm og ansat en direktør og daglig leder. Vi fik en hjertestarter og vi fik en fremragende SGO ordning. Vi fik nyt trænerteam, og det er vores klare fornemmelse at de er faldet godt til. Vi fik meget flotte sportslige resultater, og vi fik 2 professionelle som nu spiller ude i Europa. Vi fik et regnskabsresultat der var bedre end budgetteret og vi fik ca. 50 frivillige til at gøre en stor indsats. I 2010 fik vi ca. kr ,- ind i sponsorindtægter ( ,- mindre end anført i den skriftlige beretning), mod budgetteret 622,000,-. I 2011 har vi et budget på kr ,- og vi har til dato nået kr ,-. Vi har indgået en aftale med Nykredit Bank Frederikssund, så Golfens Dag bliver til Nykredit Banks Dag. Samtidig har Nykredit Bank indvilget i at betale for 12 begynder medlemskaber. Nettoværdien for FGK på dette sponsorat er ca. kr ,- + moms det første år. Tak til de ansatte og sponsorerne og tak til andre samarbejdspartnere. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 2 - Årgang 2011 side 5 Generalforsamling (Fortsat fra side 4) Alt i alt et flot resultat - en stor tak til alle der har givet en hånd med. Beretningen blev taget til efterretning af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Karin Hansen fra Dansk Revision fremlagde regnskabet for Regnskabet viser et underskud på kr ,- mod et budgetteret underskud på kr ,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår tilpasning af vedtægterne som beskrevet i det udsendte materiale til mødet. Direktør Jørgen Bundgaard gennemgik forslagene. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med samtlige stemmer. 5. Forslag fra medlemmerne. Forslag om tilladelse til at tage hund med på banen. Anette Karin Tram redegjorde for forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget. 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. Direktør Jørgen Bundgaard fremlagde budgetforslag for Forslaget viste et underskud på kr ,-. Det blev oplyst at kontingenterne er beregnet til at stige ca. 5%. Et medlem mente at prisen for passivt kontingent var for højt. Budgettet blev vedtaget med samtlige stemmer. 7. Valg næstformand for 2 år. Bestyrelsen indstiller John Gothjelpsen. John Gothjelpsen blev valgt. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 2 - Årgang 2011 side 6 Generalforsamling (Fortsat fra side 5) 8. Valg af kasserer for 2 år. Bestyrelsen indstiller Michael Tøgersen. Michael Tøgersen blev valgt. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen indstiller Jeanette Stids-Jønsby, Jeanette Stids-Jønsby blev valgt. 10. Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen indstiller Lotte Appel Larsen som 1. suppleant og Flemming Gottschalk som 2. suppleant begge blev valgt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller Dansk Revision. Dansk Reivsion blev valgt. Valg af revisorsuppleant udgik, da denne ikke skal vælges mere i henhold til vedtægtsændringerne der blev behandlet under pkt Eventuelt. Der var mange bemærkninger omkring salg af andele og udbetalinger ved død. Der blev spurgt om klubben havde pligt til at indfri en andel, hvis den tilhører en person, der ikke er medlem af klubben. Der var også forlag om at man kunne konvertere andelen til en spilletilladelse og 10 greenfeebilletter så vi kan få andelene afskaffet. Et andet forslag var at man kunne afskrive andelene over 10 år med kr. 500,- om året.. Et medlem spurgte om bestyrelsen var opmærksom på, at hvis fjordforbindelsen blev en betalingsbroforbindelse vil størstedelen af klubbens medlemmer skulle betale for at komme over broen for at spille golf. Chefgreenkeeper Karl Andersen orienterede om, at den strenge vinter har givet svamp i mange greens. Der kan ikke gøres andet ved svampen end at efterså, og medlemmerne må derfor forvente gener på banen i foråret. Der bliver afholdt Golfens Dag d. 10. april 2011 frivillige efterlyses. DGU har ændret kategorien hverdagsmedlemmer til Flex-medlemmer. Disse skal have et flex DGU kort og andre baner kan afvise disse medlemmer. Dette giver problemer f.eks. i forbindelse med deltagelse i Regionsgolf, hvis holdene går videre. Der blev spurgt hvad bestyrelsens holdning var til dette. (Fortsættes på side 7)

7 Nummer 2 - Årgang 2011 side 7 Generalforsamling (Fortsat fra side 6) Jørgen Bundgaard oplyste, at det er undersøgt,at der i hvert fald er 160 klubber der gerne vil tillade flex-medlemmer. Flex-medlemskab er en DGU beslutning og man afventer debatten på DGU s repræsentantskabsmøde. Formand Leif Tullberg takkede farvel til Mette Overby og velkommen til de nye i bestyrelsen. Takkede Dirigenten og medlemmerne for god ro og orden. Tak for i aften og kom godt hjem. Mødet slut kl Ref. Lilian Holm

8 Nummer 2 - Årgang 2011 side 8 Generalforsamling Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 10. marts Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII s Stiftelse lejede arealer ved Egelundsgården, organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet og videreudvikle deres færdigheder under de bedst mulige forhold samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. 3 Medlemskab Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen. Af kapacitetshensyn kan generalforsamlingen periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer. Har generalforsamlingen truffet bestemmelse herom, skal der føres en tidsprioteret liste over personer, som søger om optagelse i klubben. Pris for optagelse på ventelisten fastsættes af bestyrelsen. Når muligheden for optagelse opstår, har de personer, som i længst tid har søgt om medlemskab, fortrinsret. Børn af, ægtefæller til og samboende med eksisterende medlemmer har fortrinsret. Bestyrelsen kan af sportslige hensyn gøre undtagelse herfra. 4 Indmeldelse, indskud og kontingent Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på indskud og spilleret samt eventuelt forhøjet kontingent, under hensyntagen til markedssituationen. Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 1 Juniorer 4 Hverdagsmedlemmer 7 Intermediate bane medlemmer 2 Ungseniorer 5 Langdistancemedlemmer 8 Passive 3 Seniorer 6 Erhvervsmedlemmer Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab. Tidligere udstedte andele. Ved udmeldelse af klubben kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtaget i til- (Fortsættes på side 9)

9 Nummer 2 - Årgang 2011 side 9 Generalforsamling (Fortsat fra side 8) fælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Prisen på andelen er pr. den 1. april 2009 fastsat til pålydende. Prisen kan reguleres, hvis almindelige markedsmæssige vilkår tilsigter det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra bestyrelsen. På baggrund af markedssituationen, suspenderes indfrielse af andele i en periode på 5 år, fra den 1. april 2011 til den 31. marts Andelshavere har dog ret til, selv at sælge andelen, mod betaling af gebyr på kr. 250,00 til klubben, for påtegning af andel. Medlemmer som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr ,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben. 5 Restance Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder. Restancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til at fravige herfra. Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales. 6 Udmeldelse Udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar. Overgang fra aktiv til passivt eller hverdags/flex medlemskategori kan ske med samme varsel. Hvis et passivt/flex medlem ønsker at vende tilbage til fuldt medlemskab sker dette direkte, d.v.s. uden optagelse på venteliste eller betaling af fornyet indskud. Tilbagevenden til aktivt medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passiv. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler. 7 Myndigheder Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og antal tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. det af DGU fastsatte slopesystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- & regeludvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen om eksklusion forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. (Fortsættes på side 10)

10 Nummer 2 - Årgang 2011 side 10 Generalforsamling (Fortsat fra side 9) I sager om suspension og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Union s amatør- og ordensudvalg. 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside, www frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde pr. brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. Alle aktive medlemmer, af enten intermediate eller 18 huls banen, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme. Forældre eller værge for klubbens medlemmer under 18 år tildeles en stemme pr. medlem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet. På bestyrelsens eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt. (Fortsættes på side 11)

11 Nummer 2 - Årgang 2011 side 11 Generalforsamling (Fortsat fra side 10) 9 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende : 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. 7. Valg af formand (i lige år) 8. Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år) 9. Valg af kasserer (i ulige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter 12. Valg af revisor 13. Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest den 1. februar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 dage før generalforsamlingen. Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede. 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og for indkaldelsesmåde og -frist, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 11 Bestyrelse - valg Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår efter tur i ulige år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert (Fortsættes på side 12)

12 Nummer 2 - Årgang 2011 side 12 Generalforsamling (Fortsat fra side 11) stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte poster. Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen. Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med en af de valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste generalforsamling. Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at supplere sig med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere indtil næste generalforsamling. Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den indtrædende på valg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, matchudvalg, juniorudvalg samt øvrige til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller herefter forslag om udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg. 12 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån. Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med 2 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 13 Regnskab Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i klubhuset, se- (Fortsættes på side 13)

13 Nummer 2 - Årgang 2011 side 13 Generalforsamling (Fortsat fra side 12) nest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 14 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 15 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt dette er påkrævet af hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne skal herefter forelægges førstkommende generalforsamling. 16 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 6. februar 1994, den 27. juni 2002, den 10. Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 11. Marts 2010 og senest d. 10. Marts 2011.

14 Nummer 2 - Årgang 2011 side 14 Sekretariatet Åbningstider i sekretariatet 1. april september 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Medlemsoplysninger Vi oplever gang på gang at de informationer vi har i Golfbox, ikke er korrekte. Enten mangler vi en adresse eller også er den vi har forkert. Det samme gælder for telefonnumre. Vi vil meget gerne have opdateret medlemsoplysningerne i Golfbox. Så vær sød og hjælp os, ring eller send en , hvis du tror at de oplysninger, som vi har, kan være forkerte.

15 Nummer 2 - Årgang 2011 side 15 Sekretariatet Faktura fra klubben Fremover udsendes faktura fra klubben bortset fra opkrævninger i forbindelse med kontingentopkrævninger ikke mere som post, men alene som en vedhæftet fil til en . Kontroller derfor venligst, når du modtager en fra klubben, om der er yderligere information i form af en vedhæftet fil. Baggrunden for dette tiltag er de store portostigninger der er vedtaget fra 1. april. Nye medlemmer Nye FLEX muligheder Som vi tidligere har skrevet her i bladet, så er golfmarkedet i Danmark inde i en om ikke turbulent periode, så i hvert fald en omlægningsperiode. Ventelister og indskud eksisterer stort set ikke mere i danske golfklubber blev det første år i Dansk Golfs historie, hvor der var tilbagegang og ikke fremgang. Klubberne har skullet omstille sig til et marked, hvor vi aktivt skal ud og søge medlemmer i stedet for at vente på at de kom til os blev året hvor Dansk Golfunion stillede forslag til repræsentantskabsmødet, om at indføre fleksible medlemskaber i de danske golfklubber, hvilket blev vedtaget med 70% flertal. Dette har så betydet, at det er muligt for de enkelte klubber selv, at fastsætte betingelser for nye medlemstyper, tilpasset de lokale forhold. Samtidig har de enkelte klubber fået mulighed for selv at vælge, om de vil tilbyde greenfeespil til de nye medlemstyper. I skrivende stund har 163 klubber sagt ja til at modtage spillere med DGU-F (Flex) kort, 16 har endnu ikke besluttet sig og kun 3 har valgt af takke nej. De fleksible medlemskaber er primært indført for at skabe mulighed for den store gruppe af potentielle medlemmer der dels har en aktiv og travl arbejdskarriere og dels familier med småbørn, typisk aldersgruppen mellem 25 og 45 år. Samtidig med indførelsen af fleksible medlem- (Fortsættes på side 16)

16 Nummer 2 - Årgang 2011 side 16 Sekretariatet (Fortsat fra side 15) skabstyper er også kategorien hverdagsmedlem blevet flex-medlemmer, hvilket ikke i dagligdagen har den store betydning, da kun få klubber har valgt at ikke at stille banen til rådighed for disse. Men i forbindelse med regionsgolf har det fået en betydning, idet ledelsen af regionsgolfen har besluttet at flex medlemmer og altså herunder hverdagsmedlemmer, ikke kan deltage på et regionshold, med begrundelse i at de ikke kan deltage hvis regionsholdet rykker op og dermed ind i en DGU turnering, hvor flex-medlemskaber ikke kan deltage. Nu er de fleksible medlemskaber jo ikke en døgnflue. Det er noget, som vi skal vænne os til og noget der gerne skulle være med til at tiltrække nye medlemmer til klubben. I første omgang som flex-medlemmer med begrænsede muligheder og på sigt som fødekæde til medlem af 18 huls banen med fulde rettigheder. Og dermed også en styrkelse af økonomien i klubben til gavn og glæde for alle medlemmer. Den letteste og billigste vej til at tiltrække nye medlemmer, enten som flex-medlemmer af 9 huls eller 18 huls banen eller som fuldt gyldige medlemmer med alle rettigheder af 18 huls banen, er via vores eksisterende medlemmer. Så kære medlemmer. Kig på venne- og omgangskredsen og se om der ikke skulle være nogle potentielle medlemmer blandt dem, til glæde og gavn ikke bare for klubben, men også for både dig og dem. Golf Management & Ældresagen Golf Management har i samarbejde med ældresagen lavet et koncept for medlemmer af ældresagen, ca i Danmark, hvor de får lejlighed til i en periode at få introduktion til golf, fællestræning og prøvespil på 9 huls banen. I forbindelse med dette skal vi bruge en række frivillige, der har lyst og tid til at gå med rundt på 9 huls banen en gang om ugen eller efter aftale. &

17 Nummer 2 - Årgang 2011 side 17 Sekretariatet Frivillige søges til TEAM2010 og Vikingerne! Frederikssund Golf Klub indgik sidste efterår, et samarbejde med Frederikssund Kommune og idrætsforeningerne TEAM2010 og Vikingerne. TEAM2010 og Vikingerne har henholdsvis udviklingshæmmede og sindslidende som primære målgrupper. Samarbejdet betyder, at medlemmer af de to foreninger har mulighed for at spille golf i FGK på særlige vilkår. Efter en rigtig god start på samarbejdet, er alle parter enige om at fortsætte samarbejdet i 2011 sæsonen. TEAM2010 og Vikingerne træner hver onsdag fra kl , under ledelse af trænere fra Pro-shoppen. Første gang er onsdag d. 6. april. Vi vil meget gerne i kontakt med FGK medlemmer, der har lyst til at introducere medlemmerne fra TEAM2010 og Vikingerne til spil på intermediate banen. Kunne du have lyst til ovenstående, eller har du blot lyst til at høre mere om samarbejdet, må du meget gerne kontakte Idrætskonsulent Jonas Hviid, / Med venlig hilsen Jonas Hviid Idrætskonsulent Frederikssund Kommune

18 Nummer 2 - Årgang 2011 side 18 Sekretariatet Golfbanen 2011 Som de fleste af jer, der har været ude og spille her i de første forårs uger nok har set, så er FGK lige som rigtig mange andre klubber ramt af sne skimmel. Men vores dygtige greenkeepere har selvfølgelig allerede taget fat på problemet, og er i gang med at behandle greens med prikning og kraftig tilsåning, så vi hurtigt kan få græs på greens igen. I det netop udsendte nummer af Dansk Golf, nr , er der på side 108 en interessant artikel Det grønne hjørne der omhandler netop problematikken omkring forbuddet mod anvendelse af pesticider og risikoen for svampeangreb på vores græsarealer og specielt vores greens. Artiklen giver et godt billede af de problematikker både medlemmer, ledelse og især greenkeeperne i golfklubberne står over for. Klubben har i år indkøbt specialudstyr til slibning af vores klippeled til maskinerne, hvilket betyder at vi ikke kun får slebet klippeled en gang om året, men tilsigter at slibe dem ca. hver anden måned. Dette skulle betyde at vores klipning bliver bedre og derved give spillerne en bedre oplevelse på banen. Vi har også købt en greensroler til tromling af greens, hvilket igen vil være med til at give greens der er lidt hurtigere og mere jævne. Vedligeholdelsesplaner er der for 2011 For at videreføre den vedligeholdelsesplan der blev indført i 2010, er der planlagt følgende vedligeholdelsesarbejder på banen i Propoptagning med eftersåning og efterfølgende topdressing, uge 15, 18 & 22 (i tilfælde af specielle vejrforhold, kan det skubbes en uge)

19 Nummer 2 - Årgang 2011 side 19 Uofficielt KM Vintergolf Uofficielt KM i Vintergolf 2011 Søndag den 27. februar 2011 gav vejret mulighed for at gennemføre Det uofficielle KM i vintergolf Det var koldt, blæsende og med golfbolde, der foretog de sædvanlige uventede opspring omkring vintergreens. Alle spillere kom hjem i god behold, idet dog nogle fik slået kanter af selvtilliden. Suveræn vinder af herrerne mesterskab og vandrepokal blev for første gang Thomas Lundquist, der brugte 82 slag. Kaj Olsen, Niels Andersen og Henrik Mortensen fuldførte på delt 2.nd plads med 88 slag, men da Henrik Mortensen gik bedst hjem tilfaldt champagnen ham. Han ser da også glad ud på billedet sammen med Dorthe Mønster, der i 2011 vandt pokalen for 10 gang. Tove Krüger besatte 2. pladsen i dame rækken uden den store konkurrence. Da der spares på indgravering ved kun at tilføje årstal på damepokalen, var der inden for budgettet råd til 2 klappepræmier, der under stor jubel - fra de pågældende - blev vundet af Ebbe Mønster og Niels Rensborg. Jeg opfordrer flere til at melde sig næste år til denne mands-/kvindetest på en kommende sæson. Indskuddet er kun 25 kr., der fuldt ud bruges til præmier og indgravering. Lidt flere med og klappepræmierne øges. Niels Bundgaard

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Sankthans aften i klubben

Sankthans aften i klubben Årgang 2011 Nummer 4 Juni Frederikssund Golfklub Klubbladet Sankthans aften i klubben Foto Henrik Helt Nummer 4 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Sekretariatet...

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere