Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet"

Transkript

1 Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet

2 Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen... side...4 Nye vedtægter... side...8 Sekretariatet... side KM i Vintergolf... side Regeludvalget... side Baneudvalget... side Nykredit Golfens Dag... side Herredagen... side Damedagen... side Vinsmagning... side SGO Ordningen... side Turneringsudvalget Klubturneringer... side Widex Senior Tur... side Synoptik Cup... side Nyt fra Nyholm Golf Academy... side Sponsor... side Annoncer Leif Tullberg Egevej 9 B, 4050 Skibby Tlf Mobil: DEADLINE NR maj 2011 Indlæg sendes til:

3 Nummer 2 - Årgang 2011 side 3 Formanden har ordet Følg foråret Lidt om at følge foråret Foråret er en dejlig tid - og når det først tager fart, kan du følge med i hvordan det folder sig ud uge for uge. Du kan for eksempel vælge at følge forårets grokraft. Hvordan det? Jo, når jordtemperaturen er ca. plus 6 grader, begynder græsset at gro. Med masser af sol vand og plus grader om natten, så kommer det rigtige forår, hvor fairways bliver grønne og græsset på greens gror. Det håber vi alle. Men det bliver svært at få banen op at stå til 10. april, hvor der er åbningsturnering i FGK. Men vi er optimister, og tror at grenkeeperne kan hekse. Det hele drejer sig om grokraft. Hvis de rigtige betingelser er til stede, er der grokraft. Der er en god udvikling og grokraft i FGK. Rigtig mange medlemmer ligger megen tid i frivilligt arbejde i FGK. Det giver masser af grokraft for klubben. Derfor klarer FGK sig rigtigt godt. Der kommer mange nye tiltag, som bæres af frivillig arbejdskraft kombineret med professionel ledelse. Generalforsamlingen er nu afholdt. Bestyrelsen har fået nye pejlemærker og starter det nye år med stor glæde den 29. marts. Der er kommet friske kræfter på holdet. Tak for det. Og tak til jer, der har leveret indtil nu. Vi ses på Nykredit Golfens Dag den 10. april, hvor mange også spiller Bøllehuus åbningsmatch. Til sidst, husk at støtte FGKs sponsorer. De støtter FGK, og FGK er dig. Hvornår har du sidst støttet FGKs sponsorer? Med ønsket om masser af god golf i Leif Tullberg

4 Nummer 2 - Årgang 2011 side 4 Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 10. marts 2011 kl i restaurant Egelunden. Pr. 10. marts 2011 var der 985 stemmeberettigede medlemmer, heraf var fremmødt 62 og der var ingen repræsenteret ved fuldmagt. Formand Leif Tullberg bød velkommen. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Advokat John Korsø Jensen. Denne blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. Formanden henviste til den skriftlige beretning og kommenterede hvordan finanskrisen i 2010 havde påvirket klubben: Det gik bedre end forventet, vi fik nye medlemmer, vi fik spillet golf, vi fik passet vores bane og fik overdækket driving range. Vi fik opgraderet kvaliteten af regnskabet og fik fulgt op på de nye retningslinjer fra DGU vedr. medlemskaber, og vi fik tilmeldt vores par-3 bane så vi kan få andel i de nye tider. Vi fik sagt farvel til Lilian Holm og ansat en direktør og daglig leder. Vi fik en hjertestarter og vi fik en fremragende SGO ordning. Vi fik nyt trænerteam, og det er vores klare fornemmelse at de er faldet godt til. Vi fik meget flotte sportslige resultater, og vi fik 2 professionelle som nu spiller ude i Europa. Vi fik et regnskabsresultat der var bedre end budgetteret og vi fik ca. 50 frivillige til at gøre en stor indsats. I 2010 fik vi ca. kr ,- ind i sponsorindtægter ( ,- mindre end anført i den skriftlige beretning), mod budgetteret 622,000,-. I 2011 har vi et budget på kr ,- og vi har til dato nået kr ,-. Vi har indgået en aftale med Nykredit Bank Frederikssund, så Golfens Dag bliver til Nykredit Banks Dag. Samtidig har Nykredit Bank indvilget i at betale for 12 begynder medlemskaber. Nettoværdien for FGK på dette sponsorat er ca. kr ,- + moms det første år. Tak til de ansatte og sponsorerne og tak til andre samarbejdspartnere. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 2 - Årgang 2011 side 5 Generalforsamling (Fortsat fra side 4) Alt i alt et flot resultat - en stor tak til alle der har givet en hånd med. Beretningen blev taget til efterretning af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Karin Hansen fra Dansk Revision fremlagde regnskabet for Regnskabet viser et underskud på kr ,- mod et budgetteret underskud på kr ,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår tilpasning af vedtægterne som beskrevet i det udsendte materiale til mødet. Direktør Jørgen Bundgaard gennemgik forslagene. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med samtlige stemmer. 5. Forslag fra medlemmerne. Forslag om tilladelse til at tage hund med på banen. Anette Karin Tram redegjorde for forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget. 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. Direktør Jørgen Bundgaard fremlagde budgetforslag for Forslaget viste et underskud på kr ,-. Det blev oplyst at kontingenterne er beregnet til at stige ca. 5%. Et medlem mente at prisen for passivt kontingent var for højt. Budgettet blev vedtaget med samtlige stemmer. 7. Valg næstformand for 2 år. Bestyrelsen indstiller John Gothjelpsen. John Gothjelpsen blev valgt. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 2 - Årgang 2011 side 6 Generalforsamling (Fortsat fra side 5) 8. Valg af kasserer for 2 år. Bestyrelsen indstiller Michael Tøgersen. Michael Tøgersen blev valgt. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen indstiller Jeanette Stids-Jønsby, Jeanette Stids-Jønsby blev valgt. 10. Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen indstiller Lotte Appel Larsen som 1. suppleant og Flemming Gottschalk som 2. suppleant begge blev valgt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller Dansk Revision. Dansk Reivsion blev valgt. Valg af revisorsuppleant udgik, da denne ikke skal vælges mere i henhold til vedtægtsændringerne der blev behandlet under pkt Eventuelt. Der var mange bemærkninger omkring salg af andele og udbetalinger ved død. Der blev spurgt om klubben havde pligt til at indfri en andel, hvis den tilhører en person, der ikke er medlem af klubben. Der var også forlag om at man kunne konvertere andelen til en spilletilladelse og 10 greenfeebilletter så vi kan få andelene afskaffet. Et andet forslag var at man kunne afskrive andelene over 10 år med kr. 500,- om året.. Et medlem spurgte om bestyrelsen var opmærksom på, at hvis fjordforbindelsen blev en betalingsbroforbindelse vil størstedelen af klubbens medlemmer skulle betale for at komme over broen for at spille golf. Chefgreenkeeper Karl Andersen orienterede om, at den strenge vinter har givet svamp i mange greens. Der kan ikke gøres andet ved svampen end at efterså, og medlemmerne må derfor forvente gener på banen i foråret. Der bliver afholdt Golfens Dag d. 10. april 2011 frivillige efterlyses. DGU har ændret kategorien hverdagsmedlemmer til Flex-medlemmer. Disse skal have et flex DGU kort og andre baner kan afvise disse medlemmer. Dette giver problemer f.eks. i forbindelse med deltagelse i Regionsgolf, hvis holdene går videre. Der blev spurgt hvad bestyrelsens holdning var til dette. (Fortsættes på side 7)

7 Nummer 2 - Årgang 2011 side 7 Generalforsamling (Fortsat fra side 6) Jørgen Bundgaard oplyste, at det er undersøgt,at der i hvert fald er 160 klubber der gerne vil tillade flex-medlemmer. Flex-medlemskab er en DGU beslutning og man afventer debatten på DGU s repræsentantskabsmøde. Formand Leif Tullberg takkede farvel til Mette Overby og velkommen til de nye i bestyrelsen. Takkede Dirigenten og medlemmerne for god ro og orden. Tak for i aften og kom godt hjem. Mødet slut kl Ref. Lilian Holm

8 Nummer 2 - Årgang 2011 side 8 Generalforsamling Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 10. marts Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII s Stiftelse lejede arealer ved Egelundsgården, organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet og videreudvikle deres færdigheder under de bedst mulige forhold samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. 3 Medlemskab Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen. Af kapacitetshensyn kan generalforsamlingen periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer. Har generalforsamlingen truffet bestemmelse herom, skal der føres en tidsprioteret liste over personer, som søger om optagelse i klubben. Pris for optagelse på ventelisten fastsættes af bestyrelsen. Når muligheden for optagelse opstår, har de personer, som i længst tid har søgt om medlemskab, fortrinsret. Børn af, ægtefæller til og samboende med eksisterende medlemmer har fortrinsret. Bestyrelsen kan af sportslige hensyn gøre undtagelse herfra. 4 Indmeldelse, indskud og kontingent Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på indskud og spilleret samt eventuelt forhøjet kontingent, under hensyntagen til markedssituationen. Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 1 Juniorer 4 Hverdagsmedlemmer 7 Intermediate bane medlemmer 2 Ungseniorer 5 Langdistancemedlemmer 8 Passive 3 Seniorer 6 Erhvervsmedlemmer Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab. Tidligere udstedte andele. Ved udmeldelse af klubben kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtaget i til- (Fortsættes på side 9)

9 Nummer 2 - Årgang 2011 side 9 Generalforsamling (Fortsat fra side 8) fælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Prisen på andelen er pr. den 1. april 2009 fastsat til pålydende. Prisen kan reguleres, hvis almindelige markedsmæssige vilkår tilsigter det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra bestyrelsen. På baggrund af markedssituationen, suspenderes indfrielse af andele i en periode på 5 år, fra den 1. april 2011 til den 31. marts Andelshavere har dog ret til, selv at sælge andelen, mod betaling af gebyr på kr. 250,00 til klubben, for påtegning af andel. Medlemmer som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr ,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben. 5 Restance Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder. Restancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til at fravige herfra. Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales. 6 Udmeldelse Udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar. Overgang fra aktiv til passivt eller hverdags/flex medlemskategori kan ske med samme varsel. Hvis et passivt/flex medlem ønsker at vende tilbage til fuldt medlemskab sker dette direkte, d.v.s. uden optagelse på venteliste eller betaling af fornyet indskud. Tilbagevenden til aktivt medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passiv. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler. 7 Myndigheder Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og antal tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. det af DGU fastsatte slopesystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- & regeludvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen om eksklusion forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. (Fortsættes på side 10)

10 Nummer 2 - Årgang 2011 side 10 Generalforsamling (Fortsat fra side 9) I sager om suspension og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Union s amatør- og ordensudvalg. 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside, www frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde pr. brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. Alle aktive medlemmer, af enten intermediate eller 18 huls banen, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme. Forældre eller værge for klubbens medlemmer under 18 år tildeles en stemme pr. medlem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet. På bestyrelsens eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt. (Fortsættes på side 11)

11 Nummer 2 - Årgang 2011 side 11 Generalforsamling (Fortsat fra side 10) 9 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende : 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. 7. Valg af formand (i lige år) 8. Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år) 9. Valg af kasserer (i ulige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter 12. Valg af revisor 13. Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest den 1. februar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 dage før generalforsamlingen. Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede. 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og for indkaldelsesmåde og -frist, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 11 Bestyrelse - valg Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår efter tur i ulige år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert (Fortsættes på side 12)

12 Nummer 2 - Årgang 2011 side 12 Generalforsamling (Fortsat fra side 11) stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte poster. Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen. Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med en af de valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste generalforsamling. Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at supplere sig med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere indtil næste generalforsamling. Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den indtrædende på valg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, matchudvalg, juniorudvalg samt øvrige til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller herefter forslag om udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg. 12 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån. Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med 2 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 13 Regnskab Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i klubhuset, se- (Fortsættes på side 13)

13 Nummer 2 - Årgang 2011 side 13 Generalforsamling (Fortsat fra side 12) nest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 14 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 15 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt dette er påkrævet af hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne skal herefter forelægges førstkommende generalforsamling. 16 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 6. februar 1994, den 27. juni 2002, den 10. Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 11. Marts 2010 og senest d. 10. Marts 2011.

14 Nummer 2 - Årgang 2011 side 14 Sekretariatet Åbningstider i sekretariatet 1. april september 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Medlemsoplysninger Vi oplever gang på gang at de informationer vi har i Golfbox, ikke er korrekte. Enten mangler vi en adresse eller også er den vi har forkert. Det samme gælder for telefonnumre. Vi vil meget gerne have opdateret medlemsoplysningerne i Golfbox. Så vær sød og hjælp os, ring eller send en , hvis du tror at de oplysninger, som vi har, kan være forkerte.

15 Nummer 2 - Årgang 2011 side 15 Sekretariatet Faktura fra klubben Fremover udsendes faktura fra klubben bortset fra opkrævninger i forbindelse med kontingentopkrævninger ikke mere som post, men alene som en vedhæftet fil til en . Kontroller derfor venligst, når du modtager en fra klubben, om der er yderligere information i form af en vedhæftet fil. Baggrunden for dette tiltag er de store portostigninger der er vedtaget fra 1. april. Nye medlemmer Nye FLEX muligheder Som vi tidligere har skrevet her i bladet, så er golfmarkedet i Danmark inde i en om ikke turbulent periode, så i hvert fald en omlægningsperiode. Ventelister og indskud eksisterer stort set ikke mere i danske golfklubber blev det første år i Dansk Golfs historie, hvor der var tilbagegang og ikke fremgang. Klubberne har skullet omstille sig til et marked, hvor vi aktivt skal ud og søge medlemmer i stedet for at vente på at de kom til os blev året hvor Dansk Golfunion stillede forslag til repræsentantskabsmødet, om at indføre fleksible medlemskaber i de danske golfklubber, hvilket blev vedtaget med 70% flertal. Dette har så betydet, at det er muligt for de enkelte klubber selv, at fastsætte betingelser for nye medlemstyper, tilpasset de lokale forhold. Samtidig har de enkelte klubber fået mulighed for selv at vælge, om de vil tilbyde greenfeespil til de nye medlemstyper. I skrivende stund har 163 klubber sagt ja til at modtage spillere med DGU-F (Flex) kort, 16 har endnu ikke besluttet sig og kun 3 har valgt af takke nej. De fleksible medlemskaber er primært indført for at skabe mulighed for den store gruppe af potentielle medlemmer der dels har en aktiv og travl arbejdskarriere og dels familier med småbørn, typisk aldersgruppen mellem 25 og 45 år. Samtidig med indførelsen af fleksible medlem- (Fortsættes på side 16)

16 Nummer 2 - Årgang 2011 side 16 Sekretariatet (Fortsat fra side 15) skabstyper er også kategorien hverdagsmedlem blevet flex-medlemmer, hvilket ikke i dagligdagen har den store betydning, da kun få klubber har valgt at ikke at stille banen til rådighed for disse. Men i forbindelse med regionsgolf har det fået en betydning, idet ledelsen af regionsgolfen har besluttet at flex medlemmer og altså herunder hverdagsmedlemmer, ikke kan deltage på et regionshold, med begrundelse i at de ikke kan deltage hvis regionsholdet rykker op og dermed ind i en DGU turnering, hvor flex-medlemskaber ikke kan deltage. Nu er de fleksible medlemskaber jo ikke en døgnflue. Det er noget, som vi skal vænne os til og noget der gerne skulle være med til at tiltrække nye medlemmer til klubben. I første omgang som flex-medlemmer med begrænsede muligheder og på sigt som fødekæde til medlem af 18 huls banen med fulde rettigheder. Og dermed også en styrkelse af økonomien i klubben til gavn og glæde for alle medlemmer. Den letteste og billigste vej til at tiltrække nye medlemmer, enten som flex-medlemmer af 9 huls eller 18 huls banen eller som fuldt gyldige medlemmer med alle rettigheder af 18 huls banen, er via vores eksisterende medlemmer. Så kære medlemmer. Kig på venne- og omgangskredsen og se om der ikke skulle være nogle potentielle medlemmer blandt dem, til glæde og gavn ikke bare for klubben, men også for både dig og dem. Golf Management & Ældresagen Golf Management har i samarbejde med ældresagen lavet et koncept for medlemmer af ældresagen, ca i Danmark, hvor de får lejlighed til i en periode at få introduktion til golf, fællestræning og prøvespil på 9 huls banen. I forbindelse med dette skal vi bruge en række frivillige, der har lyst og tid til at gå med rundt på 9 huls banen en gang om ugen eller efter aftale. &

17 Nummer 2 - Årgang 2011 side 17 Sekretariatet Frivillige søges til TEAM2010 og Vikingerne! Frederikssund Golf Klub indgik sidste efterår, et samarbejde med Frederikssund Kommune og idrætsforeningerne TEAM2010 og Vikingerne. TEAM2010 og Vikingerne har henholdsvis udviklingshæmmede og sindslidende som primære målgrupper. Samarbejdet betyder, at medlemmer af de to foreninger har mulighed for at spille golf i FGK på særlige vilkår. Efter en rigtig god start på samarbejdet, er alle parter enige om at fortsætte samarbejdet i 2011 sæsonen. TEAM2010 og Vikingerne træner hver onsdag fra kl , under ledelse af trænere fra Pro-shoppen. Første gang er onsdag d. 6. april. Vi vil meget gerne i kontakt med FGK medlemmer, der har lyst til at introducere medlemmerne fra TEAM2010 og Vikingerne til spil på intermediate banen. Kunne du have lyst til ovenstående, eller har du blot lyst til at høre mere om samarbejdet, må du meget gerne kontakte Idrætskonsulent Jonas Hviid, / Med venlig hilsen Jonas Hviid Idrætskonsulent Frederikssund Kommune

18 Nummer 2 - Årgang 2011 side 18 Sekretariatet Golfbanen 2011 Som de fleste af jer, der har været ude og spille her i de første forårs uger nok har set, så er FGK lige som rigtig mange andre klubber ramt af sne skimmel. Men vores dygtige greenkeepere har selvfølgelig allerede taget fat på problemet, og er i gang med at behandle greens med prikning og kraftig tilsåning, så vi hurtigt kan få græs på greens igen. I det netop udsendte nummer af Dansk Golf, nr , er der på side 108 en interessant artikel Det grønne hjørne der omhandler netop problematikken omkring forbuddet mod anvendelse af pesticider og risikoen for svampeangreb på vores græsarealer og specielt vores greens. Artiklen giver et godt billede af de problematikker både medlemmer, ledelse og især greenkeeperne i golfklubberne står over for. Klubben har i år indkøbt specialudstyr til slibning af vores klippeled til maskinerne, hvilket betyder at vi ikke kun får slebet klippeled en gang om året, men tilsigter at slibe dem ca. hver anden måned. Dette skulle betyde at vores klipning bliver bedre og derved give spillerne en bedre oplevelse på banen. Vi har også købt en greensroler til tromling af greens, hvilket igen vil være med til at give greens der er lidt hurtigere og mere jævne. Vedligeholdelsesplaner er der for 2011 For at videreføre den vedligeholdelsesplan der blev indført i 2010, er der planlagt følgende vedligeholdelsesarbejder på banen i Propoptagning med eftersåning og efterfølgende topdressing, uge 15, 18 & 22 (i tilfælde af specielle vejrforhold, kan det skubbes en uge)

19 Nummer 2 - Årgang 2011 side 19 Uofficielt KM Vintergolf Uofficielt KM i Vintergolf 2011 Søndag den 27. februar 2011 gav vejret mulighed for at gennemføre Det uofficielle KM i vintergolf Det var koldt, blæsende og med golfbolde, der foretog de sædvanlige uventede opspring omkring vintergreens. Alle spillere kom hjem i god behold, idet dog nogle fik slået kanter af selvtilliden. Suveræn vinder af herrerne mesterskab og vandrepokal blev for første gang Thomas Lundquist, der brugte 82 slag. Kaj Olsen, Niels Andersen og Henrik Mortensen fuldførte på delt 2.nd plads med 88 slag, men da Henrik Mortensen gik bedst hjem tilfaldt champagnen ham. Han ser da også glad ud på billedet sammen med Dorthe Mønster, der i 2011 vandt pokalen for 10 gang. Tove Krüger besatte 2. pladsen i dame rækken uden den store konkurrence. Da der spares på indgravering ved kun at tilføje årstal på damepokalen, var der inden for budgettet råd til 2 klappepræmier, der under stor jubel - fra de pågældende - blev vundet af Ebbe Mønster og Niels Rensborg. Jeg opfordrer flere til at melde sig næste år til denne mands-/kvindetest på en kommende sæson. Indskuddet er kun 25 kr., der fuldt ud bruges til præmier og indgravering. Lidt flere med og klappepræmierne øges. Niels Bundgaard

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere