Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet"

Transkript

1 Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet

2 Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen... side...4 Nye vedtægter... side...8 Sekretariatet... side KM i Vintergolf... side Regeludvalget... side Baneudvalget... side Nykredit Golfens Dag... side Herredagen... side Damedagen... side Vinsmagning... side SGO Ordningen... side Turneringsudvalget Klubturneringer... side Widex Senior Tur... side Synoptik Cup... side Nyt fra Nyholm Golf Academy... side Sponsor... side Annoncer Leif Tullberg Egevej 9 B, 4050 Skibby Tlf Mobil: DEADLINE NR maj 2011 Indlæg sendes til:

3 Nummer 2 - Årgang 2011 side 3 Formanden har ordet Følg foråret Lidt om at følge foråret Foråret er en dejlig tid - og når det først tager fart, kan du følge med i hvordan det folder sig ud uge for uge. Du kan for eksempel vælge at følge forårets grokraft. Hvordan det? Jo, når jordtemperaturen er ca. plus 6 grader, begynder græsset at gro. Med masser af sol vand og plus grader om natten, så kommer det rigtige forår, hvor fairways bliver grønne og græsset på greens gror. Det håber vi alle. Men det bliver svært at få banen op at stå til 10. april, hvor der er åbningsturnering i FGK. Men vi er optimister, og tror at grenkeeperne kan hekse. Det hele drejer sig om grokraft. Hvis de rigtige betingelser er til stede, er der grokraft. Der er en god udvikling og grokraft i FGK. Rigtig mange medlemmer ligger megen tid i frivilligt arbejde i FGK. Det giver masser af grokraft for klubben. Derfor klarer FGK sig rigtigt godt. Der kommer mange nye tiltag, som bæres af frivillig arbejdskraft kombineret med professionel ledelse. Generalforsamlingen er nu afholdt. Bestyrelsen har fået nye pejlemærker og starter det nye år med stor glæde den 29. marts. Der er kommet friske kræfter på holdet. Tak for det. Og tak til jer, der har leveret indtil nu. Vi ses på Nykredit Golfens Dag den 10. april, hvor mange også spiller Bøllehuus åbningsmatch. Til sidst, husk at støtte FGKs sponsorer. De støtter FGK, og FGK er dig. Hvornår har du sidst støttet FGKs sponsorer? Med ønsket om masser af god golf i Leif Tullberg

4 Nummer 2 - Årgang 2011 side 4 Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 10. marts 2011 kl i restaurant Egelunden. Pr. 10. marts 2011 var der 985 stemmeberettigede medlemmer, heraf var fremmødt 62 og der var ingen repræsenteret ved fuldmagt. Formand Leif Tullberg bød velkommen. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Advokat John Korsø Jensen. Denne blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse udvalg. Formanden henviste til den skriftlige beretning og kommenterede hvordan finanskrisen i 2010 havde påvirket klubben: Det gik bedre end forventet, vi fik nye medlemmer, vi fik spillet golf, vi fik passet vores bane og fik overdækket driving range. Vi fik opgraderet kvaliteten af regnskabet og fik fulgt op på de nye retningslinjer fra DGU vedr. medlemskaber, og vi fik tilmeldt vores par-3 bane så vi kan få andel i de nye tider. Vi fik sagt farvel til Lilian Holm og ansat en direktør og daglig leder. Vi fik en hjertestarter og vi fik en fremragende SGO ordning. Vi fik nyt trænerteam, og det er vores klare fornemmelse at de er faldet godt til. Vi fik meget flotte sportslige resultater, og vi fik 2 professionelle som nu spiller ude i Europa. Vi fik et regnskabsresultat der var bedre end budgetteret og vi fik ca. 50 frivillige til at gøre en stor indsats. I 2010 fik vi ca. kr ,- ind i sponsorindtægter ( ,- mindre end anført i den skriftlige beretning), mod budgetteret 622,000,-. I 2011 har vi et budget på kr ,- og vi har til dato nået kr ,-. Vi har indgået en aftale med Nykredit Bank Frederikssund, så Golfens Dag bliver til Nykredit Banks Dag. Samtidig har Nykredit Bank indvilget i at betale for 12 begynder medlemskaber. Nettoværdien for FGK på dette sponsorat er ca. kr ,- + moms det første år. Tak til de ansatte og sponsorerne og tak til andre samarbejdspartnere. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 2 - Årgang 2011 side 5 Generalforsamling (Fortsat fra side 4) Alt i alt et flot resultat - en stor tak til alle der har givet en hånd med. Beretningen blev taget til efterretning af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Karin Hansen fra Dansk Revision fremlagde regnskabet for Regnskabet viser et underskud på kr ,- mod et budgetteret underskud på kr ,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår tilpasning af vedtægterne som beskrevet i det udsendte materiale til mødet. Direktør Jørgen Bundgaard gennemgik forslagene. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med samtlige stemmer. 5. Forslag fra medlemmerne. Forslag om tilladelse til at tage hund med på banen. Anette Karin Tram redegjorde for forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget. 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. Direktør Jørgen Bundgaard fremlagde budgetforslag for Forslaget viste et underskud på kr ,-. Det blev oplyst at kontingenterne er beregnet til at stige ca. 5%. Et medlem mente at prisen for passivt kontingent var for højt. Budgettet blev vedtaget med samtlige stemmer. 7. Valg næstformand for 2 år. Bestyrelsen indstiller John Gothjelpsen. John Gothjelpsen blev valgt. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 2 - Årgang 2011 side 6 Generalforsamling (Fortsat fra side 5) 8. Valg af kasserer for 2 år. Bestyrelsen indstiller Michael Tøgersen. Michael Tøgersen blev valgt. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen indstiller Jeanette Stids-Jønsby, Jeanette Stids-Jønsby blev valgt. 10. Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen indstiller Lotte Appel Larsen som 1. suppleant og Flemming Gottschalk som 2. suppleant begge blev valgt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller Dansk Revision. Dansk Reivsion blev valgt. Valg af revisorsuppleant udgik, da denne ikke skal vælges mere i henhold til vedtægtsændringerne der blev behandlet under pkt Eventuelt. Der var mange bemærkninger omkring salg af andele og udbetalinger ved død. Der blev spurgt om klubben havde pligt til at indfri en andel, hvis den tilhører en person, der ikke er medlem af klubben. Der var også forlag om at man kunne konvertere andelen til en spilletilladelse og 10 greenfeebilletter så vi kan få andelene afskaffet. Et andet forslag var at man kunne afskrive andelene over 10 år med kr. 500,- om året.. Et medlem spurgte om bestyrelsen var opmærksom på, at hvis fjordforbindelsen blev en betalingsbroforbindelse vil størstedelen af klubbens medlemmer skulle betale for at komme over broen for at spille golf. Chefgreenkeeper Karl Andersen orienterede om, at den strenge vinter har givet svamp i mange greens. Der kan ikke gøres andet ved svampen end at efterså, og medlemmerne må derfor forvente gener på banen i foråret. Der bliver afholdt Golfens Dag d. 10. april 2011 frivillige efterlyses. DGU har ændret kategorien hverdagsmedlemmer til Flex-medlemmer. Disse skal have et flex DGU kort og andre baner kan afvise disse medlemmer. Dette giver problemer f.eks. i forbindelse med deltagelse i Regionsgolf, hvis holdene går videre. Der blev spurgt hvad bestyrelsens holdning var til dette. (Fortsættes på side 7)

7 Nummer 2 - Årgang 2011 side 7 Generalforsamling (Fortsat fra side 6) Jørgen Bundgaard oplyste, at det er undersøgt,at der i hvert fald er 160 klubber der gerne vil tillade flex-medlemmer. Flex-medlemskab er en DGU beslutning og man afventer debatten på DGU s repræsentantskabsmøde. Formand Leif Tullberg takkede farvel til Mette Overby og velkommen til de nye i bestyrelsen. Takkede Dirigenten og medlemmerne for god ro og orden. Tak for i aften og kom godt hjem. Mødet slut kl Ref. Lilian Holm

8 Nummer 2 - Årgang 2011 side 8 Generalforsamling Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 10. marts Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII s Stiftelse lejede arealer ved Egelundsgården, organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet og videreudvikle deres færdigheder under de bedst mulige forhold samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. 3 Medlemskab Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen. Af kapacitetshensyn kan generalforsamlingen periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer. Har generalforsamlingen truffet bestemmelse herom, skal der føres en tidsprioteret liste over personer, som søger om optagelse i klubben. Pris for optagelse på ventelisten fastsættes af bestyrelsen. Når muligheden for optagelse opstår, har de personer, som i længst tid har søgt om medlemskab, fortrinsret. Børn af, ægtefæller til og samboende med eksisterende medlemmer har fortrinsret. Bestyrelsen kan af sportslige hensyn gøre undtagelse herfra. 4 Indmeldelse, indskud og kontingent Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på indskud og spilleret samt eventuelt forhøjet kontingent, under hensyntagen til markedssituationen. Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 1 Juniorer 4 Hverdagsmedlemmer 7 Intermediate bane medlemmer 2 Ungseniorer 5 Langdistancemedlemmer 8 Passive 3 Seniorer 6 Erhvervsmedlemmer Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab. Tidligere udstedte andele. Ved udmeldelse af klubben kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtaget i til- (Fortsættes på side 9)

9 Nummer 2 - Årgang 2011 side 9 Generalforsamling (Fortsat fra side 8) fælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Prisen på andelen er pr. den 1. april 2009 fastsat til pålydende. Prisen kan reguleres, hvis almindelige markedsmæssige vilkår tilsigter det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra bestyrelsen. På baggrund af markedssituationen, suspenderes indfrielse af andele i en periode på 5 år, fra den 1. april 2011 til den 31. marts Andelshavere har dog ret til, selv at sælge andelen, mod betaling af gebyr på kr. 250,00 til klubben, for påtegning af andel. Medlemmer som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr ,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben. 5 Restance Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder. Restancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til at fravige herfra. Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales. 6 Udmeldelse Udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar. Overgang fra aktiv til passivt eller hverdags/flex medlemskategori kan ske med samme varsel. Hvis et passivt/flex medlem ønsker at vende tilbage til fuldt medlemskab sker dette direkte, d.v.s. uden optagelse på venteliste eller betaling af fornyet indskud. Tilbagevenden til aktivt medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passiv. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler. 7 Myndigheder Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og antal tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. det af DGU fastsatte slopesystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- & regeludvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen om eksklusion forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. (Fortsættes på side 10)

10 Nummer 2 - Årgang 2011 side 10 Generalforsamling (Fortsat fra side 9) I sager om suspension og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Union s amatør- og ordensudvalg. 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside, www frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde pr. brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. Alle aktive medlemmer, af enten intermediate eller 18 huls banen, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme. Forældre eller værge for klubbens medlemmer under 18 år tildeles en stemme pr. medlem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet. På bestyrelsens eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt. (Fortsættes på side 11)

11 Nummer 2 - Årgang 2011 side 11 Generalforsamling (Fortsat fra side 10) 9 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende : 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. 7. Valg af formand (i lige år) 8. Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år) 9. Valg af kasserer (i ulige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter 12. Valg af revisor 13. Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest den 1. februar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 dage før generalforsamlingen. Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede. 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og for indkaldelsesmåde og -frist, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 11 Bestyrelse - valg Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår efter tur i ulige år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert (Fortsættes på side 12)

12 Nummer 2 - Årgang 2011 side 12 Generalforsamling (Fortsat fra side 11) stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte poster. Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen. Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med en af de valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste generalforsamling. Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at supplere sig med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere indtil næste generalforsamling. Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den indtrædende på valg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, matchudvalg, juniorudvalg samt øvrige til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller herefter forslag om udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg. 12 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån. Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med 2 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 13 Regnskab Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i klubhuset, se- (Fortsættes på side 13)

13 Nummer 2 - Årgang 2011 side 13 Generalforsamling (Fortsat fra side 12) nest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 14 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 15 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt dette er påkrævet af hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne skal herefter forelægges førstkommende generalforsamling. 16 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 6. februar 1994, den 27. juni 2002, den 10. Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 11. Marts 2010 og senest d. 10. Marts 2011.

14 Nummer 2 - Årgang 2011 side 14 Sekretariatet Åbningstider i sekretariatet 1. april september 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Medlemsoplysninger Vi oplever gang på gang at de informationer vi har i Golfbox, ikke er korrekte. Enten mangler vi en adresse eller også er den vi har forkert. Det samme gælder for telefonnumre. Vi vil meget gerne have opdateret medlemsoplysningerne i Golfbox. Så vær sød og hjælp os, ring eller send en , hvis du tror at de oplysninger, som vi har, kan være forkerte.

15 Nummer 2 - Årgang 2011 side 15 Sekretariatet Faktura fra klubben Fremover udsendes faktura fra klubben bortset fra opkrævninger i forbindelse med kontingentopkrævninger ikke mere som post, men alene som en vedhæftet fil til en . Kontroller derfor venligst, når du modtager en fra klubben, om der er yderligere information i form af en vedhæftet fil. Baggrunden for dette tiltag er de store portostigninger der er vedtaget fra 1. april. Nye medlemmer Nye FLEX muligheder Som vi tidligere har skrevet her i bladet, så er golfmarkedet i Danmark inde i en om ikke turbulent periode, så i hvert fald en omlægningsperiode. Ventelister og indskud eksisterer stort set ikke mere i danske golfklubber blev det første år i Dansk Golfs historie, hvor der var tilbagegang og ikke fremgang. Klubberne har skullet omstille sig til et marked, hvor vi aktivt skal ud og søge medlemmer i stedet for at vente på at de kom til os blev året hvor Dansk Golfunion stillede forslag til repræsentantskabsmødet, om at indføre fleksible medlemskaber i de danske golfklubber, hvilket blev vedtaget med 70% flertal. Dette har så betydet, at det er muligt for de enkelte klubber selv, at fastsætte betingelser for nye medlemstyper, tilpasset de lokale forhold. Samtidig har de enkelte klubber fået mulighed for selv at vælge, om de vil tilbyde greenfeespil til de nye medlemstyper. I skrivende stund har 163 klubber sagt ja til at modtage spillere med DGU-F (Flex) kort, 16 har endnu ikke besluttet sig og kun 3 har valgt af takke nej. De fleksible medlemskaber er primært indført for at skabe mulighed for den store gruppe af potentielle medlemmer der dels har en aktiv og travl arbejdskarriere og dels familier med småbørn, typisk aldersgruppen mellem 25 og 45 år. Samtidig med indførelsen af fleksible medlem- (Fortsættes på side 16)

16 Nummer 2 - Årgang 2011 side 16 Sekretariatet (Fortsat fra side 15) skabstyper er også kategorien hverdagsmedlem blevet flex-medlemmer, hvilket ikke i dagligdagen har den store betydning, da kun få klubber har valgt at ikke at stille banen til rådighed for disse. Men i forbindelse med regionsgolf har det fået en betydning, idet ledelsen af regionsgolfen har besluttet at flex medlemmer og altså herunder hverdagsmedlemmer, ikke kan deltage på et regionshold, med begrundelse i at de ikke kan deltage hvis regionsholdet rykker op og dermed ind i en DGU turnering, hvor flex-medlemskaber ikke kan deltage. Nu er de fleksible medlemskaber jo ikke en døgnflue. Det er noget, som vi skal vænne os til og noget der gerne skulle være med til at tiltrække nye medlemmer til klubben. I første omgang som flex-medlemmer med begrænsede muligheder og på sigt som fødekæde til medlem af 18 huls banen med fulde rettigheder. Og dermed også en styrkelse af økonomien i klubben til gavn og glæde for alle medlemmer. Den letteste og billigste vej til at tiltrække nye medlemmer, enten som flex-medlemmer af 9 huls eller 18 huls banen eller som fuldt gyldige medlemmer med alle rettigheder af 18 huls banen, er via vores eksisterende medlemmer. Så kære medlemmer. Kig på venne- og omgangskredsen og se om der ikke skulle være nogle potentielle medlemmer blandt dem, til glæde og gavn ikke bare for klubben, men også for både dig og dem. Golf Management & Ældresagen Golf Management har i samarbejde med ældresagen lavet et koncept for medlemmer af ældresagen, ca i Danmark, hvor de får lejlighed til i en periode at få introduktion til golf, fællestræning og prøvespil på 9 huls banen. I forbindelse med dette skal vi bruge en række frivillige, der har lyst og tid til at gå med rundt på 9 huls banen en gang om ugen eller efter aftale. &

17 Nummer 2 - Årgang 2011 side 17 Sekretariatet Frivillige søges til TEAM2010 og Vikingerne! Frederikssund Golf Klub indgik sidste efterår, et samarbejde med Frederikssund Kommune og idrætsforeningerne TEAM2010 og Vikingerne. TEAM2010 og Vikingerne har henholdsvis udviklingshæmmede og sindslidende som primære målgrupper. Samarbejdet betyder, at medlemmer af de to foreninger har mulighed for at spille golf i FGK på særlige vilkår. Efter en rigtig god start på samarbejdet, er alle parter enige om at fortsætte samarbejdet i 2011 sæsonen. TEAM2010 og Vikingerne træner hver onsdag fra kl , under ledelse af trænere fra Pro-shoppen. Første gang er onsdag d. 6. april. Vi vil meget gerne i kontakt med FGK medlemmer, der har lyst til at introducere medlemmerne fra TEAM2010 og Vikingerne til spil på intermediate banen. Kunne du have lyst til ovenstående, eller har du blot lyst til at høre mere om samarbejdet, må du meget gerne kontakte Idrætskonsulent Jonas Hviid, / Med venlig hilsen Jonas Hviid Idrætskonsulent Frederikssund Kommune

18 Nummer 2 - Årgang 2011 side 18 Sekretariatet Golfbanen 2011 Som de fleste af jer, der har været ude og spille her i de første forårs uger nok har set, så er FGK lige som rigtig mange andre klubber ramt af sne skimmel. Men vores dygtige greenkeepere har selvfølgelig allerede taget fat på problemet, og er i gang med at behandle greens med prikning og kraftig tilsåning, så vi hurtigt kan få græs på greens igen. I det netop udsendte nummer af Dansk Golf, nr , er der på side 108 en interessant artikel Det grønne hjørne der omhandler netop problematikken omkring forbuddet mod anvendelse af pesticider og risikoen for svampeangreb på vores græsarealer og specielt vores greens. Artiklen giver et godt billede af de problematikker både medlemmer, ledelse og især greenkeeperne i golfklubberne står over for. Klubben har i år indkøbt specialudstyr til slibning af vores klippeled til maskinerne, hvilket betyder at vi ikke kun får slebet klippeled en gang om året, men tilsigter at slibe dem ca. hver anden måned. Dette skulle betyde at vores klipning bliver bedre og derved give spillerne en bedre oplevelse på banen. Vi har også købt en greensroler til tromling af greens, hvilket igen vil være med til at give greens der er lidt hurtigere og mere jævne. Vedligeholdelsesplaner er der for 2011 For at videreføre den vedligeholdelsesplan der blev indført i 2010, er der planlagt følgende vedligeholdelsesarbejder på banen i Propoptagning med eftersåning og efterfølgende topdressing, uge 15, 18 & 22 (i tilfælde af specielle vejrforhold, kan det skubbes en uge)

19 Nummer 2 - Årgang 2011 side 19 Uofficielt KM Vintergolf Uofficielt KM i Vintergolf 2011 Søndag den 27. februar 2011 gav vejret mulighed for at gennemføre Det uofficielle KM i vintergolf Det var koldt, blæsende og med golfbolde, der foretog de sædvanlige uventede opspring omkring vintergreens. Alle spillere kom hjem i god behold, idet dog nogle fik slået kanter af selvtilliden. Suveræn vinder af herrerne mesterskab og vandrepokal blev for første gang Thomas Lundquist, der brugte 82 slag. Kaj Olsen, Niels Andersen og Henrik Mortensen fuldførte på delt 2.nd plads med 88 slag, men da Henrik Mortensen gik bedst hjem tilfaldt champagnen ham. Han ser da også glad ud på billedet sammen med Dorthe Mønster, der i 2011 vandt pokalen for 10 gang. Tove Krüger besatte 2. pladsen i dame rækken uden den store konkurrence. Da der spares på indgravering ved kun at tilføje årstal på damepokalen, var der inden for budgettet råd til 2 klappepræmier, der under stor jubel - fra de pågældende - blev vundet af Ebbe Mønster og Niels Rensborg. Jeg opfordrer flere til at melde sig næste år til denne mands-/kvindetest på en kommende sæson. Indskuddet er kun 25 kr., der fuldt ud bruges til præmier og indgravering. Lidt flere med og klappepræmierne øges. Niels Bundgaard

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 10. marts 2011 kl. 19.00i restaurant Egelunden. Pr. 10. marts 2011 var der 985 stemmeberettigede medlemmer, heraf var fremmødt 62 og der var ingen repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere