Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: Dok.: I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013 som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, 1 i lov nr. 373 af 14. april 2014, 1 i lov nr. 457 af 14. maj 2014 samt senest ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter nr. 10 som nyt nummer:»11. Letbanekøretøj: køretøj indrettet til befordring af passagerer, som kører i eget spor på vej i et lukket banesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.«nr bliver herefter nr , nr. 14, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: Motordrevet køretøj, som er indrettet til andet formål, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, anses ligeledes for motorkøretøj. 3. I 2, nr. 15, 1. pkt., ændres»30«til:»40«, og»og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed«udgår. 4. I 2, nr. 24, der bliver nr. 25, indsættes efter»køretøj«:»eller letbanekøretøj«. 5. I 5, stk. 4, indsættes efter»derfra«:», men dog ikke for letbanespor«. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 6. I 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Uanset stk. 1 kan overhaling under iagttagelse af særlig agtpågivenhed ske højre om letbanekøretøj, hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen i en sådan grad, at overhaling ikke kan ske uden fare eller ulempe for andre.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 21, stk. 3, 1. pkt., der bliver 21, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»det køretøj«:»eller letbanekøretøj«. 8. I 27, stk. 4, indsættes efter»busstoppested«:»eller letbanestoppested«. 9. I 29, stk. 1, nr. 9, ændres»eller«til:»,«. 10. I 29, stk. 1, nr. 10, ændres».«til:»eller«11. I 29, stk. 1, indsættes som nummer 11:»11) på letbanespor.«12. I 41, stk. 2, nr. 9, indsættes efter»bus«:»eller letbanekøretøj«. 13. Efter 43 a indsættes:» 43 b. Hastigheden for letbanekøretøj må ikke overstige hastighedsgrænsen for busser. Stk. 2. For en vejstrækning, hvor der fremføres både letbanekøretøj og motordrevne køretøjer, og hvor letbanekøretøj fremføres klart adskilt fra den øvrige færdsel, kan der for letbanekøretøj fastsættes en højere hastighedsgrænse end de generelle hastighedsgrænser, hvis ikke afgørende færdselsmæssige hensyn taler imod.«14. To steder i 49, stk. 6, og to steder i 51, stk. 5, indsættes efter»andet køretøj«:»eller letbanekøretøj«. 15. Efter 52 før kapitel 10 indsættes:»kapitel 9 a Særlige regler for letbanekøretøjer 52 a. 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 3, 10, stk. 4-7, 24 og 25, 26, stk. 1-2, 4-5 og 7, 27, stk. 1, 3 og 5-8, 32, stk. 1, og 4. pkt., 33 og 34 samt 82 finder tilsvarende anvendelse i forhold til letbaner og kørsel med letbanekøretøj. 2

3 52 b. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om særlige forhold for letbaner, herunder om tekniske krav til letbaner, ansvarsforsikring og krav til førere af letbanekøretøj.«16. I 92 a, stk. 2, indsættes efter» 42, stk. 4 og 5,«:»og 43 b, stk. 2,«. 17. I 121, stk. 1, nr. 3, ændres» og 10«til:», 10 og 11«. 18. I 121, stk. 1, nr. 9, indsættes efter» 107, stk. 2«:»og 3«. 19. I 125 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Retten til at føre motordrevet køretøj kan frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk Det samme gælder, hvis letbanekøretøjet er ført under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. i strid med jernbaneloven eller administrative forskrifter fastsat med hjemmel i jernbaneloven.«20. I 126 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Retten til at føre motordrevet køretøj kan frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk Det samme gælder, hvis letbanekøretøjet er ført under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. i strid med jernbaneloven eller administrative forskrifter fastsat med hjemmel i jernbaneloven.«21. I 133 a, stk. 8, nr. 2, ændres»førerretten«til:»retten til at føre lille knallert«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 18 og 21, træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Letbaner 2.2. Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskaber 3. Færdselslovens anvendelse på letbanekøretøj 3.1. Gældende ret 3.2. Justitsministeriets overvejelser 4. Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskaber 4.1. Gældende ret 4.2. Justitsministeriets overvejelser 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder, organisationer mv. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning I en række af landets større byer er man i gang med anlægsarbejdet med henblik på etablering af letbaner i Danmark. Den første letbane forventes at blive sat i drift i Danmark i Letbanerne forventes til dels at komme til at køre i den almindelige trafik på færdselslovens anvendelsesområde. Lovforslaget har til formål at skabe de færdselslovmæssige rammer for etableringen af de kommende letbaner. Lovforslaget indeholder desuden en ændring af færdselslovens 2, nr , som sikrer, at der gælder ens regler for motorredskaber og traktorer for så vidt angår den maksimale konstruktivt indstillede hastighed. 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Letbaner I Baggrundsrapport for vejregelarbejdet med BRT og letbaner, Vejdirektoratet, marts 2012, er letbanetog (letbanekøretøj) beskrevet som en moderne sporvogn, hvor letbanemateriellets kapacitet kan sammenlignes med et tog og bremseegenskaber afhængig af materiel med en bus. En af 4

5 de væsentlige forskelle mellem et letbanekøretøj og et almindeligt tog er, at letbanetoget køretøjet kan blandes med anden trafik på en smidig måde. Det er kendetegnende for de kommende letbanekøretøjer i Danmark, at de vil køre på skinner, og at de må forventes dels at ville skulle køre i eget, lukket tracé, som vil være afskærmet fra den øvrige trafik, og hvor der ikke vil finde anden færdsel sted, dels at ville skulle køre på steder, der benyttes til almindelig færdsel af bilister, cyklister, fodgængere mv. Det må således forventes, at en del af kørslen vil skulle ske på områder, der ligger inden for færdselslovens anvendelsesområde Med etableringen af letbaner i Danmark introduceres således en ny færdselsart på færdselslovens område, og der er ikke i færdselslovens gældende regler om lovpligtig adfærd taget højde for andre trafikanters møde med en letbane. Med lovforslaget foreslås færdselslovens regler om, hvilke regler der gælder for de enkelte færdselsarter, herunder ved færdselsarternes møde med hinanden (færdselsadfærdsreglerne), justeret for at gøre kørsel med letbanekøretøjer på færdselslovens område så smidigt og sikkert som mulig. Det sker med inspiration fra de gældende regler i Norge og fra de tidligere danske regler om sporvogne ved at tilpasse en række regler i forhold til kørsel med letbanekøretøjer og ved at sætte en række regler udtrykkeligt i kraft for letbanekøretøjer. Samtidig sker der med lovforslaget en tilpasning af færdselslovens bestemmelser om straf og frakendelse af førerretten. Der henvises herom til pkt. 3 nedenfor Færdselsloven indeholdt tidligere regler for vejfarendes møde med sporvogne, jf. herved den tidligere gældende 26, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse af 27. juni 1961 af færdselsloven, hvorefter vejfarende (trafikanter) så vidt muligt skulle give fri passage for sporvogn og andet skinnekøretøj. Lovforslaget indeholder ikke en sådan udtrykkelig bestemmelse om, at trafikanter så vidt muligt skal give fri passage for letbanekøretøjer. Det har imidlertid været en overordnet forudsætning ved udformningen af lovforslaget, at letbanekøretøjerne som følge af vægt, dimensioner og manøvredygtighed tillægges prioritet i trafikken, således at (øvrige) trafikanter som altovervejende udgangspunkt skal afpasse deres adfærd i trafikken efter letbanerne og give letbanekøretøj fri passage. 5

6 Det er samtidig ved lovforslagets udformning forudsat, at letbanekøretøjets prioritet ved mødet med øvrige trafikanter i høj grad sikres ved projekteringen og en hensigtsmæssig udformning af letbanens forløb samt ved skiltning, afmærkning og lysregulering. Hvor ingen andre regler eller anvisninger gælder for letbanekøretøj, herunder også f.eks. hvis en lysregulering måtte være ude af drift, vil man dog også for letbanekøretøj falde tilbage på færdselslovens grundregler om, at man skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed (færdsel efter forholdene), om vigepligt for kørende mv., når letbanekøretøjet kører på et område, hvor færdselsloven gælder De nærmere krav til føreren af et letbanekøretøj og særlige forhold vedrørende letbaner (herunder forsikringsforhold) foreslås ikke reguleret i færdselsloven, men derimod i jernbaneloven og administrative forskrifter udstedt af transportministeren efter forhandling med justitsministeren. Det skal sikre en samlet og ensartet regulering af kravene til letbaneførere, herunder vedrørende førerens uddannelse, helbred samt kørsel under påvirkning af alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer mv., uanset om letbanen befinder sig på eller uden for færdselslovens område. Der henvises i den forbindelse til Transportministeriets samtidigt fremsatte forslag til ny jernbanelov [L?] Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskab Motorredskaber, som f.eks. anvendes i landbruget, må efter færdselslovens 2, nr. 15, ikke have en konstruktivt bestemt maksimal hastighed, der overstiger 30 km i timen. Som følge af den almindelige tekniske udvikling producerer stadig færre fabrikanter imidlertid motorredskaber, som opfylder denne betingelse, og udbuddet af motorredskaber, der lovligt kan benyttes i Danmark, er som en konsekvens heraf faldende. Med lovforslaget ønsker regeringen på denne baggrund desuden at forbedre rammevilkårene for operatører inden for entreprenør- og landbrugsbranchen ved at muliggøre anvendelse i Danmark af motorredskaber, som har konstruktivt bestemt hastighed på 40 km i timen. Der henvises herom til pkt. 4 nedenfor. 6

7 3. Færdselslovens anvendelse på letbanekøretøj 3.1. Gældende ret Det følger af færdselslovens 1, at loven hvor ikke andet er bestemt gælder for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Det er almindeligt antaget, at det afgørende for, om et areal er omfattet af færdselslovens anvendelsesområde, jf. 1, er, om arealet benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Der lægges således vægt på de faktiske forhold, og der kræves en mere almindelig benyttelse, men det er tilstrækkeligt, at et enkelt af færdselselementerne f.eks. fodgængere, cyklister eller bilister benytter arealet. Definitionen af vej i færdselslovens forstand er efter 2, nr. 27, vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat Det følger af færdselslovens 2, nr. 10, at et køretøj er en indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Efter færdselslovens 2, nr. 24, skal enhver, der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i køretøj på vej, anses som trafikant Færdselslovens kapitel 2 ( 3-9) indeholder de grundlæggende regler for al færdsel. Det følger heraf, at alle trafikanter skal overholde færdselslovens grundregler i 3 og 4 om hensynsfuld optræden og agtpågivenhed samt efterkommelse af anvisninger for færdslen. Desuden er der i 7-9, fastsat regler om bl.a. trafikanters ageren i forhold til udrykningskøretøjer og forpligtelser ved færdselsuheld mv. Færdselslovens 5, stk. 1, indeholder en bestemmelse om, at trafikanter, der skal passere en jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed, og at færdsel over jernbaneoverkørsel ikke må finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Det følger af 5, stk. 4, at 5, stk. 1, også gælder for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden af være afgrænset derfra Færdselsloven indeholder i kapitel 3-9 ( 10-52) en række regler, som indgående regulerer den lovpligtige adfærd for de enkelte færdselsarter i forskellige situationer, herunder ved mødet med andre færdselsarter, og regler om hastighed. Færdselslovens 82 indeholder regler om køretøjers belæsning. Der er i 82 nærmere fastsat bl.a., at personer eller gods 7

8 ikke må være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Desuden må passagerer ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre. Endelig skal gods være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom Færdselslovens kapitel 10 ( a) om førere af køretøjer mv. indeholder bl.a. i 53 og 54 regler om forbud mod at føre motordrevet køretøj mv. under påvirkning af alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv Færdselslovens kapitel 17 ( ) indeholder bl.a. regler om straf, og kapitel 18 ( ) indeholder regler om frakendelse af førerret mv Justitsministeriets overvejelser Letbanekøretøj vil bl.a. skulle køre på spor i vej som afgrænset i færdselslovens 2, nr. 17, og vil dermed køre på steder, som er omfattet af færdselslovens område, jf. ovenfor under pkt Letbanekøretøjet vil under kørslen på færdselslovens område være omfattet af færdselslovens bestemmelser, og letbaneføreren vil skulle overholde disse i det omfang, de gælder for letbanekøretøjet. Letbanekøretøj falder ikke ind under færdselslovens definition af et køretøj, jf. pkt ovenfor om 2, nr. 10, da letbanekøretøj vil komme til at køre på skinner. Bestemmelserne i færdselsloven, som omhandler føreren af et køretøj eller kørende, finder derfor ikke anvendelse på føreren af letbanekøretøj. I det omfang reglerne for kørende er relevante for kørsel med letbanekøretøj på færdselslovens område, er det derfor nødvendigt at sætte disse særskilt i kraft for letbanekøretøj. For at undgå tvivl om, hvad der forstås ved en letbane, foreslås der indsat en definition af letbanekøretøj i færdselsloven, hvorefter der ved letbanekøretøj forstås et køretøj indrettet til befordring af passagerer, som kører i eget spor på vej i et lukket banesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur. Der foreslås indsat en bestemmelse, hvorefter transportministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætter bestemmelser om særlige for- 8

9 hold for letbaner, herunder om tekniske krav til letbaner, ansvarsforsikring og krav til førere af letbanekøretøj. Det forudsættes herunder, at det administrativt vil blive fastsat, at føreren af et letbanekøretøj som minimum skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil). Derved sikres det, at letbaneføreren har den fornødne indsigt i færdselsreglerne og de øvrige færdselsarters adfærd til sikkert at kunne begå sig i trafikken på færdselslovens område. Der henvises i øvrigt til 1, nr. 1 og nr. 15 (forslag til færdselslovens 2, nr. 11, og 52 b), og bemærkningerne hertil Justitsministeriet finder, at det er behæftet med en vis tvivl, om føreren af et letbanekøretøj i det omfang letbanekøretøjet befinder sig på færdselslovens område vil kunne anses som trafikant efter den gældende bestemmelse i færdselslovens 2, nr. 24, jf. herom ovenfor under pkt Det kan i den forbindelse anføres, at det i den dagældende 26 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse af 27. juni 1961 af færdselsloven, synes forudsat, at førere af sporvogne ikke var omfattet af begrebet vejfarende (trafikant). Der ses imidlertid ikke i øvrigt at være faste holdepunkter for at antage, at en letbanefører ikke skulle være omfattet af den gældende bestemmelse i færdselslovens 2, nr. 24, som efter sin brede formulering må antages at skulle fortolkes udvidende. For at undgå usikkerhed om, hvorvidt en letbanefører er omfattet af færdselslovens definition af en trafikant, og dermed usikkerhed om, hvorvidt færdselslovens bestemmelser om trafikanters lovpligtige adfærd gælder for letbaneføreren, foreslås det med lovforslaget, at bestemmelsen i færdselslovens 2, nr. 24, ændres således, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af bestemmelsen, at enhver, der opholder sig i et letbanekøretøj (som fører, passager mv.) på færdselslovens område, er at betragte som en trafikant. Det indebærer bl.a., at letbaneføreren som trafikant skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, jf. færdselslovens 3, stk. 1, og at letbaneføreren skal efterkomme anvisninger for færdslen, som er givet ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jf. færdselslovens 4, stk. 1, jf. 95. Letbaneføreren vil desuden skulle holde vejen åben for udrykningskøretøjer samt give fri passage for bl.a. forsvarets og redningsberedskabets kolonner, jf. færdselslovens 9

10 7, stk. 2 og 6. Ligeledes vil reglerne om trafikanters forpligtelser ved uheld komme til at gælde for førere af letbaner, jf. færdselslovens 9, stk. 1 og 2. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 4 (forslag til færdselslovens 2, nr. 25), og bemærkningerne hertil Det foreslås i tilknytning hertil, at der sker en tilpasning af en række af de færdselsadfærdsregler i færdselslovens kapitel 3-9, som ikke gælder for alle trafikanter, men alene for kørende eller enkelte færdselsarter, jf. ovenfor under pkt Det drejer sig om f.eks. færdselslovens 10, stk. 4-7, om regler for gåendes passage over kørebane eller cykelsti og 26, stk. 1-2, 4-5 og 7 om kørendes vigepligt. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 8, 11, 12, 14 og 15 (forslag til færdselslovens 27, stk. 4, 29, stk. 1, 41, stk. 2, nr. 9, 49, stk. 6, 51, stk. 5, og 52 a), samt bemærkningerne hertil. Færdselslovens 21 og 22 indeholder nærmere bestemmelser om overhaling, herunder om den agtpågivenhed, den overhalende skal udvise. Det er herunder i færdselslovens 21, stk. 1, fastsat, at overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Det vurderes, at letbanens faste sporføring i vej gør det forsvarligt at tillade overhaling til højre om letbanekøretøjet, og at det vil være med til at sikre en smidig afvikling af trafikken. Det sidstnævnte er navnlig relevant i tilfælde, hvor letbanen måtte blive ført med en lavere hastighed end den øvrige trafik. Det foreslås, at reglen om overhaling venstre om i færdselslovens 21, stk. 1, fraviges i forhold til letbanekøretøj, således at overhaling kan ske højre om letbanekøretøj under iagttagelse af særlig agtpågivenhed, hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen i en sådan grad, at overhaling ikke kan ske uden fare eller ulempe for andre. Der henvises til 1, nr. 6 og 7 (forslag til færdselslovens 21, stk. 2, og 21, stk. 4, 1. pkt.), samt bemærkningerne hertil. Derudover foreslås det med lovforslaget fastsat, at hastighedsgrænsen for letbanekøretøj som udgangspunkt skal være den samme som for busser, 10

11 men at der for en vejstrækning, hvor der fremføres både letbanekøretøj og motordrevne køretøjer, og hvor letbanekøretøj fremføres klart adskilt fra den øvrige færdsel, kan fastsættes en højere hastighedsgrænse for letbanekøretøj end de generelle hastighedsgrænser, hvis ikke afgørende færdselsmæssige hensyn taler imod. Der henvises herved til lovforslagets 1, nr. 13 og 16 (forslag til færdselslovens 43 b og 92 a, stk. 2), samt bemærkningerne hertil. Desuden foreslås det, at færdselslovens 6, stk. 1, om forbud mod spring af eller på et køretøj, også skal gælde i forhold til letbaner og kørsel med letbanekøretøj. Endelig foreslås det, at færdselslovens 82 om køretøjets belæsning, jf. pkt ovenfor, også skal gælde herfor. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 15 (forslag til færdselslovens 52 a), og bemærkningerne hertil Færdselslovens 29 indeholder en række standsnings- og parkeringsforbud, og overtrædelse heraf kan pålægges afgift efter 121, stk. 1, nr Det er herunder i færdselslovens 29, stk. 1, nr. 3, fastsat, at standsning og parkering ikke må ske på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Det må anses for tvivlsomt, om det efter 29 også vil være forbudt at parkere på et letbanespor, som løber i vej. Der bør imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse gælde et forbud mod parkering og standsning sådanne steder. Derfor foreslås det fastsat, at standsning og parkering ikke må ske i letbanespor, og at der ved overtrædelse heraf kan pålægges en kontrolafgift. Det bemærkes, at det i færdselslovens 31, stk. 1 (som ikke foreslås ændret), er fastsat, at føreren af et køretøj, der er standset eller parkeret på spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende, eller inden for 2 meter fra nærmeste skinne, ikke må fjerne sig længere fra køretøjet, end at vedkommende til enhver tid kan være opmærksom på eventuel trafik ad sporet. Som en konsekvens af den foreslåede bestemmelse vil 31, stk. 1, ikke gælde i forhold til letbanespor. Justitsministeriet har vurderet, at det ikke er relevant, at færdselslovens 29, stk. 2 (som ikke foreslås ændret), om forbud imod standsning og parkering på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet ved 11

12 et busstoppested, skulle finde tilsvarende anvendelse på letbanestoppesteder, da parkering ved et letbanestoppested vil være omfattet af det foreslåede forbud imod parkering på letbanespor. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 11 og 17 (forslaget til færdselslovens 29, stk. 1, nr. 11, og 121, stk. 1, nr. 3), samt bemærkningerne hertil Justitsministeriet har vurderet, at det ikke er relevant at sætte færdselslovens øvrige adfærdsregler særskilt i kraft i forhold til letbaner og letbanekøretøjer. Det gælder f.eks. bestemmelserne i 18 om vending, bakning og vognbaneskift mv., 20 om kørendes møde med hinanden og om standsning og parkering. Justitsministeriet har herunder også overvejet, hvorvidt færdselslovens 19 om kørendes nedsætning af hastighed og standsning ved igangsættende busser ligeledes burde gælde for letbanekøretøjer. Under henvisning til den overordnede forudsætning om letbanekøretøjers almindelige forrang for den øvrige trafik, jf. ovenfor under pkt , og idet denne forudsætning også gælder i forhold til igangsættende busser, er dette fundet unødvendigt. Justitsministeriet vurderer, at muligheden for sikker igangsætning fra stoppested for et letbanekøretøj, som kører i egen linjeføring, mest hensigtsmæssigt sikres ved udformningen og projekteringen af letbanestoppestederne, og der foreslås derfor ikke en regel som 19 for så vidt angår letbanestoppested. Det bemærkes, at færdselslovens 23 om forbud mod overhaling i visse nærmere angivne tilfælde ikke foreslås ændret, idet bestemmelsen er køretøjsneutral og således også vil omfatte overhalinger af og med letbanekøretøj. Det indebærer bl.a., at overhaling af og med letbanekøretøj med undtagelse af nærmere angivne tilfælde ikke må foretages umiddelbart foran eller i vejkryds eller når oversigten foran eller på uoverskuelig bakke eller vejkurve er begrænset, med mindre kørebanen i kørselsretningen har mindst to vognbaner, hvor modkørende færdsel ikke må forekomme. Endelig bemærkes, at færdselslovens 67 indeholder nærmere regler om, at et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene, og at ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand. Som følge af letbanernes særlige karakter finder Justitsministeriet ikke, at det er relevant at sætte denne bestemmelse i kraft for letbaner og letbanekøretøj. 12

13 Færdselslovens almindelige bestemmelser om straf i b og om straffesagernes behandling ved domstolene i b vil også uden behov for ændringer finde anvendelse såvel i forhold til overtrædelse af de grundlæggende regler og de eksisterende adfærdsregler, som med lovforslaget foreslås sat i kraft for letbaner og kørsel med letbanekøretøj, som i forhold til overtrædelse af de foreslåede nye regler om adfærd. Det bemærkes desuden, at jernbaneloven indeholder regler om forbud mod kørsel med letbanekøretøj under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. og om straf herfor. Disse bestemmelser vil i givet fald også komme til at gælde ved kørsel med letbanekøretøj på færdselslovens område. Der henvises herved til 70 og 119 i det samtidigt fremsatte lovforslag nr. L (?) [Transportministeriets lovforslag]. Det forudsættes i den forbindelse, at straffen for forseelser begået i forbindelse med kørsel med letbanekøretøj under sådanne omstændigheder skal have indbyrdes gentagelsesvirkning i forhold til forseelser begået i forbindelse med kørsel med motordrevet køretøj under tilsvarende omstændigheder i strid med færdselslovens 53 og 54. Det gælder, uanset at promillegrænsen for kørsel med letbanekøretøj (0,2 promille eller derover) ikke er den samme, som for kørsel med motordrevet køretøj (over 0,5 promille). Det anførte indebærer f.eks., at såfremt en letbanefører er dømt for et 1. gangstilfælde af spirituskørsel i et letbanekøretøj, og herefter foretager spirituskørsel i et motordrevet køretøj, skal spirituskørslen i det motordrevne køretøj i forhold til spørgsmålet om straf bedømmes som et 2. gangstilfælde med den efter praksis skærpende virkning det måtte have i forhold til sanktionsudmålingen. Tilsvarende gælder, såfremt der foreligger et tilfælde af spirituskørsel foretaget i henholdsvis letbanekøretøj og motordrevet køretøj til samtidig pådømmelse Med lovforslaget foreslås en ændring af færdselslovens regler i 125, stk. 7, og 126, stk. 3, om betinget og ubetinget frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj, således at frakendelse under samme omstændigheder som for førere af motordrevne køretøjer også kan ske ved en letbaneførers overtrædelse af de relevante bestemmelser i færdselsloven. Det foreslås samtidig, at færdselslovens bestemmelser om frakendelse skal finde tilsvarende anvendelse, hvis letbanekøretøjet er ført under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. i strid med jernbaneloven eller administrative forskrifter fastsat med hjemmel i jernbanelo- 13

14 ven, jf. pkt ovenfor. Det forudsættes i den forbindelse, at der er indbyrdes gentagelsesvirkning i forhold til forseelser begået i forbindelse med henholdsvis kørsel med letbanekøretøj og kørsel med motordrevet køretøj. De foreslåede bestemmelser for så vidt angår frakendelse som følge af forseelser begået under kørsel med letbanekøretøj er formuleret således, at førerretten kan frakendes, mens det i de gældende bestemmelser om frakendelse af førerretten i 125, stk.1, og 126, stk. 1, er fastsat, at førerretten i de opregnede situationer skal frakendes i de omfattede tilfælde. Med formuleringen af det foreslåede bestemmelser overlades der således anklagemyndigheden (i tiltalepraksis) og domstolene en friere vurdering af, om en konkret forseelse skal medføre frakendelse af førerretten, hvor hensynet til letbanens særlige karakter og forhold under kørslen vil kunne indgå. Det forudsættes imidlertid, at hvis en forseelse har en sådan karakter, at retten til at føre motordrevet køretøj skulle frakendes, hvis forseelsen var begået under kørsel med motordrevet køretøj, skal der som udgangspunkt også ske en sådan frakendelse, hvis forseelsen er begået under kørsel med letbanekøretøj. Dette forudsættes desuden i alle situationer at være tilfældet ved kørsel under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer mv. Det bemærkes i den forbindelse, at jernbanelovens lavere promillegrænse medfører, at letbaneføreren kan straffes for kørsel med letbanekøretøjet efter jernbanelovens bestemmelser ved en promille på 0,2 eller derover, men at en betinget frakendelse af førerretten til motordrevet køretøj først sker ved en promille over 0,5, jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 8, jf. 53, stk. 1. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 19 og 20 (forslag til færdselslovens 125, stk. 7, og 126, stk. 3), samt bemærkningerne hertil. Justitsministeriet har også overvejet, om færdselslovens 127 om kørselsforbud burde gælde for føreren at letbanekøretøjet. Det må antages, at letbaneføreren ved erhvervelse af førerbevis til letbanekøretøj typisk vil have mere end 3 års erfaring fra førstegangserhvervelsen af førerret til kategori B (almindelig bil), samt at frakendelse af førerretten som følge af færdselslovsovertrædelser begået i letbanekøretøj vil være relativt sjældent forekommende. Justitsministeriet har derfor vurderet, at det er tilstrækkeligt, at reglerne om straf og frakendelse finder anvendelse på føreren af letbanekøretøj. 14

15 Letbanespor, som ligger i vej, må anses for at være omfattet af færdselslovens 5, stk. 4 om spor, der ligger i vej. Det indebærer bl.a., at trafikanter som en følge af færdselslovens 5, stk. 1, ikke må færdes over letbanesporet, når det kan ses eller høres, at et letbanekøretøj nærmer sig, jf. pkt ovenfor. Kørsel på og over spor i vej i forbindelse med letbaner må imidlertid antages at blive ofte forekommende visse steder i byerne. En smidig afvikling af trafikken taler i den forbindelse for, at den øvrige trafik (biler, busser, gående mv.) bør kunne passere letbanens spor, selv om det kan ses eller høres, at et letbanekøretøj nærmer sig, så længe passagen sker hensynsfuldt og med den fornødne agtpågivenhed, jf. herved færdselslovens 3. Der ses i den situation ikke at være behov for at fastholde udgangspunktet om prioritet for letbanekøretøj frem for den øvrige trafik på samme måde, som den traditionelle jernbanetrafik har prioritet. På den baggrund foreslås 5, stk. 4, ændret således, at letbanespor udtrykkeligt undtages fra bestemmelsen, hvorved passage af sporet kan ske, uanset at letbanekøretøjet kan ses eller høres. Om (forbud mod) standsning og parkering på letbanespor eller ved letbanestoppested henvises til pkt ovenfor. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 5 (forslaget til færdselslovens 5, stk. 4), og bemærkningerne hertil Det bemærkes, at de foreslåede ændringer af færdselsloven alene har betydning for letbanekøretøj, som kører på færdselslovens anvendelsesområde. I det omfang letbanekøretøjet bevæger sig ind i eget, lukket tracé, som ikke er åbent for almindelig færdsel, jf. pkt , og som dermed falder uden for færdselslovens område, er letbanen i færdselslovens forstand at betragte som jernbane. 4. Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskaber 4.1. Gældende ret Det er i færdselslovens 2, nr. 14, fastsat, at der i færdselsloven ved motordrevet køretøj forstås køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor, motorredskab og knallert. 15

16 Det er i færdselslovens 2, nr. 14, tillige fastsat, at der i færdselsloven ved motorkøretøj forstås motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet til selvstændigt at benyttes til personbefordring eller godstransport. Knallert anses dog ikke som motorkøretøj. Motordrevet køretøj, som er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, og motordrevet køretøj, som er indrettet til andet formål, og som er konstrueret til en hastighed af over 30 km i timen, anses ligeledes for motorkøretøj. Motorkøretøjer inddeles i bil og motorcykel. Det er desuden i færdselslovens 2, nr. 25, fastsat, at der i færdselsloven ved traktor forstås motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen. Endvidere er det i færdselslovens 2, nr. 15, fastsat, at der i færdselsloven ved motorredskab forstås motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab. Efter færdselslovens 2, nr. 15, 1. pkt., må et motorredskab således have en konstruktivt bestemt hastighed, der ikke overstiger 30 km i timen, og således at hastigheden kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til en større hastighed. Det er i færdselslovens 43, stk. 5, fastsat, at hastigheden for såvel traktorer som for motorredskaber aldrig må overstige 30 km i timen Justitsministeriets overvejelser Reglerne om indretningen af køretøjer mv. hører under Transportministeriet, der har oplyst, at de fleste motorredskaber, som udbydes på markedet i dag, har en konstruktivt bestemt hastighed på 40 km i timen og derover, hvilket betyder, at landbrugs- og entreprenørerhvervet kan opleve et begrænset udbud af motorredskaber, der lovligt kan benyttes i Danmark. Transportministeriet foreslår derfor, at den lovlige maksimale konstruktivt bestemte hastighed for motorredskaber, jf. ovenfor under pkt. 4.1, ændres fra 30 til 40 km i timen, så den svarer til den for traktor gældende. Det bemærkes i den forbindelse, at bestemmelsen i færdselslovens 2, nr. 25, 16

17 om, at den konstruktivt bestemte hastighed for traktorer ikke må overstige 40 km i timen, på samme måde skal ses i lyset af, at stadig færre nye traktormodeller er konstrueret til en hastighed på højst 30 km i timen. På grund af den hastighedsgrænse på 30 km i timen, der er fastsat i færdselslovens 43, stk. 5, jf. pkt. 4.1 ovenfor, vurderer Trafikstyrelsen, at ændringen i praksis ikke vil få anden virkning end, at udbuddet af køretøjer, der kan sælges på det danske marked, blive større. Det vurderes at ville kunne forbedre konkurrencevilkårene for operatørerne på det danske marked. Lovforslaget indeholder på den baggrund en ændring af færdselslovens definition af et motorredskab. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 (forslag til færdselslovens 2, nr. 15), og bemærkningerne hertil Det gældende krav i færdselslovens 2, nr. 15, om, at en ændring af køretøjets hastighed skal forudsætte en væsentlig konstruktiv forandring, er en god sikring mod, at køretøjet, efter at det er taget i brug, bliver modificeret, så det kan køre hurtigere. Trafikstyrelsen har imidlertid oplyst, at fabrikanterne gennem en længere årrække har fastsat køretøjers hastighed ved hjælp af elektronisk motorstyring. Principielt kan et lille elektronisk styremodul således være tilstrækkeligt til at ændre hastighed og ydelse. Hvis kriteriet væsentlig konstruktiv forandring i færdselslovens 2, nr. 15, fastholdes, vil den eksisterende motorredskabsvognpark derfor over tid blive defineret som biler i færdselslovens forstand. Det foreslås på denne baggrund, at det pågældende kriterium udgår af bestemmelsen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 (forslag til færdselslovens 2, nr. 15), og bemærkningerne hertil Som en konsekvens af de foreslåede ændringer i færdselslovens 2, nr. 15, af definitionen af motorredskab foreslås definitionen af motorkøretøj i 2, nr. 14, ændret, da grænsen for største konstruktivt bestemte hastighed anvendes til at adskille motorredskab fra bil. 17

18 Der henvises herom til lovforslagets 1, nr. 2 (forslaget til færdselslovens 2, nr. 14), og bemærkningerne hertil. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser af betydning og har ikke erhvervsadministrative konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder, organisationer mv. Et udkast til lovforslag har fra den 9. juli 2014 til den 20. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Beredskabsstyrelsen, Camping Branchen, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Chaufførernes Fagforening, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport), Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Jernbaneforbund, Dansk Kørelærer- Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Danske Speditører, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Frie Kørelærere, Foreningen af offentlige anklagere, Forenin- 18

19 gen for Trafikofre, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Kommunernes Landsforening (KL), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, MC-Touring Club Danmark, Motorcykelforhandlerforeningen, Movia, Odense Kommune, Politiforbundet i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Ring 3 Letbane I/S, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Transporterhvervets Uddannelsesråd, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Ældre Sagen, Aalborg Kommune, Aarhus Letbane I/S samt samtlige byretter, Østre Landsret og Vestre Landsret. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen. Ingen. Ingen af betydning. Ingen. Ingen. Ingen. Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 19

20 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med etableringen af letbaner i Danmark introduceres en ny færdselsart på færdselslovens område, og der foreslås med lovforslaget fastsat nærmere regler herfor. For at undgå tvivl om, hvad der i færdselsloven forstås ved letbanekøretøj, foreslås det at tilføje et nyt nummer (som nr. 11) til færdselslovens 2, der indeholder definitionen af en række centrale begreber i loven. Med det foreslåede nye nr. 11 fastsættes det, at der i færdselsloven ved et letbanekøretøj forstås et køretøj indrettet til befordring af passagerer, som kører i eget spor på vej i et lukket banesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur. Vej er i færdselslovens 2, nr. 27 (der med det nye nr. 11 bliver nr. 28) defineret som vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat, og letbanekøretøj vil med den foreslåede bestemmelse være et køretøj, som kører i eget spor sådanne steder. Det er efter den foreslåede definition af et letbanekøretøj en forudsætning, at letbanekøretøjet er indrettet til personbefordring. Det indebærer, at tog indrettet til godstransport på f.eks. havnearealer ikke er omfattet af definitionen, uanset at de kører i et lukket banesystem. Hvis letbanekøretøjet kører i eget, lukket tracé på et sted, hvor der ikke finder almindelig færdsel sted, er letbanen i færdselslovens forstand at betragte som en jernbane, og vil ikke være reguleret af færdselslovens regler, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 3 (forslag til færdselslovens 2, nr. 15). Der henvises i øvrigt til pkt. 4.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. 20

21 Til nr. 3 Det foreslås, at den lovlige maksimale konstruktivt bestemte hastighed for motorredskaber ændres fra 30 til 40 km i timen, så den svarer til den for traktor gældende. Det foreslås desuden, at kravet i den gældende bestemmelse i færdselslovens 2, nr. 15, om, at ændring af køretøjets hastighed skal forudsætte en væsentlig konstruktiv forandring, ophæves. Der henvises i øvrigt til pkt. 4.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det foreslås i færdselslovens definition af en trafikant i 2, nr. 24 (der med det foreslåede nye nr. 11 bliver nr. 25, jf. lovforslagets 1, nr. 1), præciseret, at også personer, der på færdselslovens område opholder sig på et letbanekøretøj, herunder føreren, er en trafikant i færdselslovens forstand. Den foreslåede ændring indebærer bl.a., at letbaneføreren skal overholde alle regler, som gælder for trafikanter, herunder de grundlæggende regler for al færdsel i færdselslovens kapitel 2, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 5 I færdselslovens 5, stk. 1, er det fastsat, at trafikanter, der skal passere en jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed, og at færdsel over jernbaneoverkørsel ikke må finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. 5, stk. 2 og 3, indeholder regler om pligt til standsning ved signalanlæg og bomme. Det følger af 5, stk. 4, at 5, stk. 1-3, også gælder for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden af være afgrænset derfra. Det foreslås præciseret, at færdselslovens 5, stk. 4, ikke gælder for letbanespor. Andre trafikanter vil derfor kunne passere letbanespor i vej, selv om det kan ses eller høres, at et letbanekøretøj nærmer sig. Herved tilgodeses fremkommeligheden for den øvrige trafik, som kan afvikles mere smidigt, end hvis passage skulle afvente letbanekøretøjet, når blot køretøjet kan ses eller høres. 21

22 Den foreslåede ændring indebærer desuden, at andre trafikanters pligt efter 5, stk. 1, 1. pkt., til at udvise særlig forsigtighed ved passage af jernbanespor mv. ikke gælder ved passage af letbanespor. Andre trafikanter vil dog fortsat ved passage af et letbanespor på færdselslovens område, være omfattet af den almindelige pligt til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, jf. færdselslovens 3. Den foreslåede ændring omfatter letbanespor på færdselslovens område. I det omfang letbanekøretøjet kører i eget, lukket tracé uden for færdselslovens område, er letbanekøretøjet i færdselslovens forstand at betragte som en jernbane, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det indebærer også, at en overkørsel uden for færdselslovens område for et letbanekøretøj er at betragte som en jernbaneoverkørsel omfattet af 5, stk. 1-3, og at trafikanter i sådanne tilfælde skal overholde de pågældende bestemmelser. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 I færdselslovens 21, stk. 1, er det fastsat, at overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af lille knallert kan overhale køretøjer af andre arter til højre. Det foreslås med den nye bestemmelse i 21, stk. 2, fastsat, at overhaling kan ske højre om letbanekøretøj under iagttagelse af særlig agtpågivenhed, hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen i en sådan grad, at overhaling ikke kan ske uden fare eller ulempe for andre. Overhaling må dog efter den foreslåede bestemmelse kun finde sted højre om letbanekøretøj, når der udvises særlig agtpågivenhed, og hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen i en sådan grad, at overhaling ikke kan ske uden fare eller ulempe for andre. Pligten til at udvise særlig agtpågivenhed skal bl.a. ses i lyset af, at det overhalende køretøj under overhalingen vil kunne være skjult for andre trafikanter på højre side af letbanekøretøjet, hvor det ikke i andre sammenhænge end ved letbanekøretøj kan forventes, at der sker overhaling. 22

23 Overhaling efter den foreslåede bestemmelse vil desuden skulle ske under iagttagelse af de almindelige regler om overhaling i 21, stk. 2, der bliver stk. 3, hvorefter kørende, der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare, herunder særligt, at den vognbane, hvor overhalingen skal foregå, på en tilstrækkeligt lang strækning er fri for modkørende færdsel, og at der ikke er anden hindring for overhalingen, at den foran kørende ikke giver tegn til overhaling af et andet køretøj, at bagfra kommende køretøjer ikke har påbegyndt overhaling, og at det, bortset fra tilfælde, hvor overhaling sker i en vognbane, hvor modkørende færdsel ikke må forekomme, efter overhalingen utvivlsomt er muligt atter at føre køretøjet ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne. Den overhalende vil desuden efter 21, stk. 3 der med en mindre ændring, jf. lovforslagets 1, nr. 7, bliver stk. 4 skulle holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og det letbanekøretøj, der overhales. Herudover gælder de almindelige overhalingsforbud i færdselslovens 23 (der ikke foreslås ændret) og forbud mod overhaling angivet ved skiltning eller afmærkning. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 7 Med ændringen foreslås det præciseret i færdselslovens 21, stk. 3, 1. pkt. (der bliver 21, stk. 4, 1. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 6), at den almindelige forpligtelse til at holde passende afstand mellem sit køretøj og det køretøj, der overhales, også gælder i forhold til letbanekøretøj, der overhales. Færdselslovens 21, stk. 3, 2. pkt. (der bliver 21, stk pkt.), hvorefter den, der overhaler til venstre, skal holde til højre, så snart dette kan ske uden fare eller ulempe, er køretøjsneutral, og vil således også gælde ved overhaling af letbanekøretøj. Tilsvarende vil færdselslovens øvrige bestemmelser om forbud mod overhaling i visse nærmere angivne tilfælde også gælde i forhold til overhaling af letbanekøretøj, i det omfang bestemmelserne er køretøjsneutrale, jf. herved pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 6, og bemærkningerne hertil, samt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. 23

24 Til nr. 8 Efter den gældende bestemmelse i færdselslovens 27, stk. 4, skal de kørende på cykelsti ved busstoppested beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer. Med den foreslåede ændring ligestilles stoppesteder for letbanekøretøj med stoppesteder for busser i færdselslovens 27, stk. 4. De samme færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som begrunder vigepligt over for buspassagerer, gør sig således også gældende over for passagerer, som optages til og afsættes fra letbanekøretøj. En tilsvarende ændring foreslås af færdselslovens 41, stk. 2, nr. 9, jf. lovforslagets 1, nr. 12. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 11 (forslag til færdselslovens 29, stk. 1, nr. 11). Til nr. 11 Det foreslås, at det almindelige forbud mod standsning og parkering i færdselslovens 29, stk. 1, nr. 1-10, suppleres med en bestemmelse i 29, stk. 1, nr. 11, hvorefter standsning og parkering ikke må ske på letbanespor. Det foreslås samtidig med lovforslagets 1, nr. 17 (forslaget til færdselslovens 121, stk. 1, nr. 3), at der kan pålægges kontrolafgift for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse i 29, stk. 1, nr. 11. Politiet vil i sådanne tilfælde desuden kunne foranledige køretøjet fjernet efter færdselslovens 123, som ikke foreslås ændret. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr

25 Efter færdselslovens 41, stk. 2, nr. 1-13, skal kørende holde en efter forholdende passende lav hastighed i en række tilfælde, herunder hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer, jf. nr. 9. Det foreslås, at stoppestederne for letbanekøretøj på samme måde som i 27, stk. 4, jf. lovforslagets 1, nr. 8, og bemærkningerne hertil på dette punkt ligestilles med busstoppestederne. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 13 I færdselslovens 42, 43 og 43 a er der fastsat generelle hastighedsgrænser samt hastighedsgrænser for særlige typer af køretøjer. I tættere bebygget område er hastighedsgrænsen 50 km i timen, jf. 42, stk. 1, nr. 1. Efter 42, stk. 4, kan der dog for en vejstrækning fastsættes højere hastighedsgrænse end den generelle hastighedsgrænse, såfremt omstændighederne, herunder trafikafviklingen, tilsiger det, og afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn ikke taler derimod. Ligeledes kan der efter 42, stk. 5, fastsættes en lavere hastighedsgrænse end den generelle. Sådanne lokale hastighedsbegrænsninger skal tilkendegives ved afmærkning, jf. færdselslovens 92 c, stk. 4 jf. 95. Uden for tættere bebygget område er den højest tilladte hastighed for busser som udgangspunkt 80 km i timen, jf. færdselslovens 43, stk. 1. Det foreslås i tilknytning til ovennævnte bestemmelser, at der indsættes en ny bestemmelse i færdselsloven (som 43 b) om særlige hastighedsgrænser for letbanekøretøj. Med forslaget til færdselslovens 43 b, stk. 1, fastsættes, at hastigheden for letbanekøretøj ikke må overstige den hastighedsgrænse, som på det pågældende sted gælder for busser. I det omfang letbanekøretøjet vil komme til at køre i tættere bebygget område, vil hastighedsgrænsen for letbanekøretøjet således hvis der ikke ved skiltning er fastsat en højere eller lavere lokal hastighedsbegrænsning være 50 km i timen. Hastighedsgrænserne i færdselsloven gælder som udgangspunkt for alle køretøjer på den pågældende vejstrækning og altså i alle vognbaner i samme retning. Efter den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 43 b, stk. 2, foreslås det imidlertid, at der på en vejstrækning, hvor der fremføres 25

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2014/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-84-0013 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Regulering af letbaner. Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015

Regulering af letbaner. Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015 Regulering af letbaner Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015 Eksisterende lovgivning på letbaneområdet - Love: - Jernbaneloven - Anlægs- og projekteringslove for de enkelte

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland LOV nr 497 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-801-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere