Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven"

Transkript

1 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpede sanktioner for flugtbilister) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: , stk. 1 og 2, affattes således:»en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse. Stk. 2. Trafikanten skal endvidere 1) i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, 2) deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til, 3) opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det, 4) opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade, hvis denne anmoder om det, 5) snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person, og 6) snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting, og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.«2. I 60 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 10,«. 3. I 60 a, stk. 2, ændres» 125, stk. 1, nr. 7,«til:» 125, stk. 1, nr. 8,«. 4. I 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres»stk. 1, nr. 1-3,«til:»stk. 1, nr. 1-4,«. 5. I 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4,«og» 126, stk. 1, nr. 7 eller 9.«ændres til:» 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.«6. I 117, stk. 2, nr. 8, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-4,«til:» 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5,« d affattes således:» 117 d. Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder dog med bøde. Stk. 2. Overtrædelse af 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a 1

2 tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelsen af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde.«8. I 118, stk. 1, nr. 1, udgår» 9, stk. 2,«. 9. I 118, stk. 2, indsættes efter» 5,«:» 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6,«. 10. I 119 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 2-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 3-9,«. 11. I 125, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.:»2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,«nr. 2-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.:»6) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2,«Nr. 6-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-9,«og» 125, stk. 1, nr. 5,«ændres til:» 125, stk. 1, nr. 6,«. 14. I 127, 1. pkt., ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 10,«. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændring: 2 1. I 253 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.«loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 2

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for trafikanter i praksis typisk bilister der flygter fra et færdselsuheld. Efter et stort antal sager med flugtbilister i efteråret 2006 iværksatte Rigspolitiet en landsdækkende undersøgelse med henblik på at belyse problemets omfang. På baggrund heraf offentliggjorde Rigspolitiet i marts 2007 en rapport om flugtbilisme, der omhandlede 345 sager om færdselsuheld, hvor en anden person end den flygtende fører blev påført personskade, og hvor der tillige var mindst én bil eller motorcykel involveret i ulykken. Det fremgår af rapporten, at de pågældende førere i løbet af 2005 og 2006 var blevet identificeret i 95 af sagerne. Heraf var 60 sager efter det oplyste afgjort på tidspunktet for afgivelsen af rapporten, og ud af disse 60 sager var der i 43 sager rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9 og/eller straffelovens 253. Justitsministeriet bad herefter Rigsadvokaten om at gennemgå de nævnte 43 sager med henblik på at vurdere, hvad straffen isoleret set kunne antages at være for overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253, og i hvilket omfang der i sager, hvor disse bestemmelser indgår, sker frakendelse af førerretten. Justitsministeriet anmodede endvidere om, at gennemgangen af sagerne blev foretaget med henblik på at vurdere, om sanktionerne over for flugtbilister skal skærpes. Rigsadvokatens redegørelse herom forelå den 7. januar Rigsadvokaten konkluderer i redegørelsen, at det må antages, at straffen i praksis er bøde i langt de fleste tilfælde, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. Rigsadvokaten opstiller på den baggrund en række anbefalinger og forslag til ændringer af færdselsloven og straffeloven med henblik på at skærpe sanktionerne. Lovforslaget bygger i vidt omfang på de anbefalinger og forslag, som Rigsadvokaten er fremkommet med i redegørelsen, der er optrykt som bilag 2 til lovforslaget. På baggrund af redegørelsen tilsigtes det således med lovforslaget generelt at skærpe straffene på området, bl.a. således at en trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, som viser sig at have haft ikke ubetydelig personskade til følge, som udgangspunkt idømmes en kort frihedsstraf. Der foreslås endvidere indsat et nyt stykke i straffelovens 253, der skal sikre, at de groveste sager om flugtbilisme, dvs. de sager, hvor en person forsætligt undlader at hjælpe en anden trafikant, der som følge af uheldet har pådraget sig betydelig personskade, idømmes en noget længere frihedsstraf. Samtidig foreslås det, at der skabes hjemmel til at frakende førerretten alene som følge af flugtbilisme. 2. Flugtbilisme 2.1. Gældende ret Trafikanter, som efter et færdselsuheld, hvor de har forårsaget skade på person eller ting, flygter fra uheldsstedet, kan efter omstændighederne straffes for overtrædelse af færdselslovens 9 eller for så vidt angår betydelig personskade straffelovens Færdselslovens 9, stk. 1 og 2 Efter færdselslovens 9, stk. 1, skal en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Trafikanten skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til, ligesom trafikanten på 3

4 anmodning fra en anden, der er indblandet i uheldet, skal opgive navn og bopæl. Tilsvarende er der pligt til på anmodning at opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Ved en trafikant forstås enhver, der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i et køretøj på vej, jf. færdselslovens 2, nr , stk. 1, forpligter derfor efter omstændighederne også passagerer i et køretøj, der bliver indblandet i et færdselsuheld, jf. ligeledes Vestre Landsret dommen i Ugeskrift for Retsvæsen 1992, side 939, hvor en passager blev dømt for at have tilsidesat hjælpepligten i 9, stk. 1. Det følger endvidere af 9, stk. 2, 1. pkt., at hvis der er sket skade på en anden person, og skaden ikke er ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ikke andre til stede, der kan modtage oplysninger om navn og bopæl, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, jf. 9, stk. 2, 2. pkt. Efter færdselslovens 117 d, stk. 1, straffes overtrædelse af 9, stk. 1, med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Overtrædelse af 9, stk. 2, straffes med bøde, jf. 118, stk. 1. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager indeholder nærmere retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstand i sager om overtrædelse af færdselslovens 9. I henhold hertil skal der i sager, hvor en fører har undladt at standse op og yde hjælp ved personskade, nedlægges påstand om frihedsstraf, mens der ved andre overtrædelser af færdselslovens 9, f.eks. tilsidesættelse af pligten til at opgive navn og adresse, skal nedlægges påstand om en bøde på kr. Det fremgår imidlertid af Rigsadvokatens redegørelse (bilag 2), afsnit 4.5., at straffen for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 1, i praksis er bøde i langt de fleste tilfælde, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. I de sager, som er omfattet af redegørelsen, varierer bødestraffene fra kr. til kr. Bøden er dog på kr. eller derunder i langt størstedelen af sagerne, jf. redegørelsens afsnit Straffelovens 253 og straffen for overtrædelse heraf Straffelovens 253 har følgende ordlyd:» 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) undlader at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.«de i bestemmelsens nr. 2 nævnte påbudte foranstaltninger»til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke«fremgår af særlovgivningen, f.eks. færdselslovens 9, jf. afsnit ovenfor. En trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, hvor en anden er kommet til skade, vil således efter omstændighederne (tillige) kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 253. Det er imidlertid en forudsætning for at anvende straffelovens 253, at hjælpepligten i færdselslovens 9 er tilsidesat forsætligt. En uagtsom tilsidesættelse af hjælpepligten kan således alene straffes efter færdselsloven. Rigsadvokaten anfører i sin redegørelse (bilag 2), at de sager, som er indgået i redegørelsen, og som omhandler overtrædelse af straffelovens 253, er meget alvorlige sager, hvor skaderne har været betydelige, eller hvor de tilskadekomne er afgået ved døden som følge af de kvæstelser, de pådrog sig ved færdselsuheldet, jf. redegørelsens afsnit 4.4. I de pågældende sager er der tillige straffet for overtrædelser af andre bestemmelser i navnlig færdselsloven og straffeloven i forbindelse med den kørsel, der gav anledning til uheldet. Rigsadvokaten konkluderer, at det må antages, at en domfældelse for overtrædelse af straffelovens 253 i sager, hvor bilister flygter fra et færdselsuheld (og tillige straffes for andre forhold), medfører en reel skærpelse af friheds- 4

5 straffens længde. Rigsadvokaten finder det dog ikke muligt mere præcist at vurdere, hvilken længde frihedsstraffen for overtrædelse af straffelovens 253 isoleret set kan antages at have, jf. redegørelsens afsnit 4.5. Fra trykt retspraksis om overtrædelse alene af straffelovens 253 kan der særligt henvises til en dom fra Østre Landsret, der er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 2005, side 132. I denne sag blev tre passagerer i en bil, der påkørte en fodgænger, som bl.a. pådrog sig brud på halshvirvlen og andre alvorlige skader, hver idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 253 ved at have undladt at tilkalde hjælp til fodgængeren, uanset at det måtte stå dem klart, at den pågældende øjensynligt var i livsfare. Dommen er omtalt i Rigsadvokatens redegørelse afsnit 3 (og afsnit 4.5.), hvor det anføres, at denne dom viser, at straffen for overtrædelse af straffelovens 253 som udgangspunkt er frihedsstraf Frakendelse af førerretten som følge af flugt fra et færdselsuheld Overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253 giver ikke i sig selv mulighed for frakendelse af førerretten. Forudgående kørselsfejl mv. kan dog efter omstændighederne føre til en betinget eller ubetinget frakendelse efter færdselslovens 125 og 126. Det fremgår således af Rigsadvokatens redegørelse (bilag 2), afsnit 4.5., at der i mange af de sager, der er omfattet af redegørelsen, er sket frakendelse af førerretten som følge af det forudgående kørselsforløb, bl.a. hvor kørselsfejl og spirituskørsel har givet grundlag for det Justitsministeriets overvejelser Skærpelse af straffen for tilsidesættelse af pligterne i færdselslovens 9, stk. 1 og 2 Rigsadvokaten peger i sin redegørelse (bilag 2), afsnit 5.1., på nogle mulige årsager til, at overtrædelse af pligten i færdselslovens 9, stk. 1, 1. pkt., til at standse og yde hjælp til tilskadekomne efter et færdselsuheld typisk straffes med bøde, selv om personer har pådraget sig skader herunder også alvorligere skader ved uheldet. Rigsadvokaten anfører, at årsagen hertil formentlig bl.a. er, at der er en vis tvivl om rækkevidden af begrebet»tilskadekomne«i 9, stk. 1, 1. pkt., når dette sammenholdes med straffebestemmelsen, der alene giver mulighed for frihedsstraf, når der foreligger skærpende omstændigheder. Det er heller ikke i Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/2000 nærmere beskrevet, hvornår der i en sag om overtrædelse af 9, stk. 1, 1. pkt., foreligger skærpende omstændigheder, idet det alene nævnes, at der skal nedlægges påstand om frihedsstraf ved»personskade«. Hertil kommer, at det formentlig i praksis i nogle tilfælde kan være vanskeligt at afgøre, om en bilist, der er flygtet fra et uheldssted, burde have indset, at personer var kommet til skade. Sådanne vanskeligheder med hensyn til bevisførelsen om, hvad flugtbilisten burde have indset med hensyn til en eventuel personskade i den konkrete situation, kan være en anden årsag til, at der i så vidt omfang anvendes bødestraffe. En skærpelse af straffene på området bør derfor efter Rigsadvokatens opfattelse overvejes sammen med en ændret udformning af den gældende bestemmelse, bl.a. således at det tydeligere fremgår af loven, i hvilke tilfælde frihedsstraf skal anvendes. Det bør efter Rigsadvokatens opfattelse nærmere bestemt overvejes at ændre bestemmelsen i 9, stk. 1, 1. pkt., således, at der i alle tilfælde gælder en pligt til at standse, og at der herudover er pligt til at yde hjælp, hvis personer kan være kommet til skade ved trafikuheldet. Hensigten med en sådan udformning af reglen er at tydeliggøre, at pligten til at yde hjælp ud over at omfatte de tilfælde, hvor det er åbenbart for flugtbilisten, at en person er kommet (mere eller mindre alvorligt) til skade også gælder, hvor bilisten på grund af sin omgående flugt fra stedet ikke har mulighed for at afgøre, om der er kommet personer til skade, men hvor dette kan være en påregnelig følge af uheldet. 5

6 Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at 9, stk. 1, 1. punktum, bør ændres som anført. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1. Med hensyn til straffen for ikke at yde hjælp i tilfælde, hvor personer kan være kommet til skade ved trafikuheldet, anfører Rigsadvokaten i redegørelsens afsnit 5.1., at der bør anvendes frihedsstraf i tilfælde, hvor følgen af uheldet har været alvorligere personskade. I sådanne situationer, hvor hjælpepligten er af reel betydning, finder Rigsadvokaten, at udgangspunktet for straffen bør være en kortere ubetinget frihedsstraf i niveauet dages fængsel. Rigsadvokaten anfører, at der med»alvorligere personskade«sigtes til tilfælde, hvor der er opstået betydelig skade på legeme eller helbred som beskrevet i straffelovens 249, men også mindre alvorlige skader, hvor det dog er åbenbart, at den tilskadekomne skal have lægehjælp, f.eks. ved knoglebrud, skader i hovedet, sår, der kræver syning, mv. Foreligger der i sådanne situationer formildende omstændigheder, bør der efter Rigsadvokatens opfattelse være mulighed for at anvende en betinget frihedsstraf. Formildende omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Rigsadvokaten finder endvidere, at det fortsat bør være udgangspunktet, at der anvendes bødestraf ved flugt fra et uheldssted, hvis det viser sig, at ingen er kommet til skade, eller at skaderne er af mindre betydning, idet den pågældende f.eks. blot er forslået eller har hudafskrabninger eller blå mærker. Rigsadvokaten anfører, at der i disse tilfælde næppe kan antages at være behov for at reagere med en frihedsstraf, men at det derimod kan overvejes at forhøje bødestraffen i forhold til det nugældende niveau, f.eks. til kr. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at straffen for ikke at yde hjælp, hvis personer kan være kommet til skade ved et trafikuheld, bør skærpes. Justitsministeriet finder således ikke, at den nuværende praksis, hvor der i de fleste tilfælde idømmes en bøde, i tilstrækkelig grad afspejler, at flugt fra et færdselsuheld med personskade er en alvorlig lovovertrædelse, navnlig fordi hurtig hjælp i mange tilfælde kan være af helt afgørende betydning for den tilskadekomne. Justitsministeriet kan endvidere tiltræde de af Rigsadvokaten foreslåede strafniveauer i de ovenfor nævnte tilfældegrupper. Justitsministeriet finder dog, at der i tilfælde, hvor skaderne er så betydelige, at de vil være omfattet af skadesbegrebet i straffelovens 249, og hvor gerningsmanden har handlet forsætligt, bør idømmes en længere frihedsstraf i medfør af straffelovens 253, jf. nærmere herom afsnit nedenfor. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 7. For så vidt angår de øvrige pligter i færdselslovens 9 (deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, opgivelse af navn og bopæl, underretning af skadelidte eller politiet) foreslår Rigsadvokaten i redegørelsens afsnit 5.1., at bødeniveauet forhøjes fra til kr. Rigsadvokaten har i den forbindelse henvist til, at undladelse af at opgive navn og bopæl ved påkørsel, der har medført materiel skade, ofte indebærer meget væsentlige udgifter for ejeren af et påkørt køretøj, og at en forhøjelse af bøden derfor forekommer velbegrundet. Justitsministeriet kan tiltræde den foreslåede skærpelse af bødeniveauet. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 9. I tilknytning til samtlige ovennævnte foreslåede strafpositioner skal det bemærkes, at der er tale om udgangspunkter, og at fastsættelse af straffen i det enkelte tilfælde naturligvis vil bero på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder, og at de angivne strafpositioner således vil kunne fraviges i op- eller nedgående retning, alt efter om der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. 6

7 Skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens 253 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld Rigsadvokaten har i sin redegørelse (bilag 2), afsnit 5.1., anført, at det kan overvejes at ændre straffelovens 253 med henblik på at præcisere, at der i de groveste tilfælde af flugt fra et færdselsuheld skal udmåles en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders fængsel. Rigsadvokaten har i den forbindelse henvist til, at bestemmelsen i straffelovens 253 omfatter de alvorligste sager om flugtbilisme, idet der er tale om, at en person forsætligt undlader at hjælpe, hvor en anden er i livsfare eller livløs, og at denne manglende hjælp i nogle tilfælde kan føre til, at personen afgår ved døden. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at straffelovens 253 bør ændres med henblik på at sikre, at straffen for overtrædelse af bestemmelsen i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld kommer til at afspejle, at det er en grov forbrydelse forsætligt at undlade at sikre, at et andet menneske, der er kommet alvorligt til skade, hurtigst muligt får den hjælp, der efter omstændighederne kan være af helt afgørende betydning for den pågældende. Det er i den forbindelse Justitsministeriets opfattelse, at ikke kun tilfælde, hvor den tilskadekomne er i livsfare eller livløs, jf. straffelovens 253, nr. 1 og nr. 2, 1. led, men også tilfælde, hvor den tilskadekomne (i øvrigt) har pådraget sig betydelig skade på legeme eller helbred, jf. 253, nr. 2, 2. led, jf. hjælpepligten i færdselslovens 9, bør straffes på dette niveau. Betydelig skade på legeme og helbred skal i den forbindelse forstås i overensstemmelse med den tilsvarende formulering i straffelovens 249, jf. bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 1. Justitsministeriet finder på denne baggrund, at der bør indsættes en ny bestemmelse i straffelovens 253 om strafudmålingen i sager, hvor 253 overtrædes i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, der har medført betydelig personskade. I forhold til strafferammen i den nugældende 253 foreslås det, at bøde udgår af strafferammen i den pågældende type sager, således at straffen er fængsel indtil 2 år. Det tilsigtes herved som foreslået af Rigsadvokaten at straffen for overtrædelse af 253 i de pågældende sager som udgangspunkt fastsættes til en frihedsstraf på 2-3 måneders fængsel. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1. Om det foreslåede udgangspunkt med en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders fængsel bemærkes, at fastsættelse af straffen i det enkelte tilfælde naturligvis vil bero på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder, og at det angivne udgangspunkt således vil kunne fraviges i op- eller nedgående retning, alt efter om der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld Rigsadvokaten har i sin redegørelse, afsnit 5.2., anført, at det bør overvejes at indføre en adgang til førerretsfrakendelse i sager, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. Rigsadvokaten har peget på, at selv om der i mange af de sager, som redegørelsen bygger på, er sket frakendelse af førerretten som følge af det kørselsforløb, der ligger forud for færdselsuheldet, så er der også blandt de gennemgåede sager en række tilfælde, hvor der hverken er sket betinget eller ubetinget frakendelse, og hvor der heller ikke har været grundlag for at give»klip«i kørekortet. Rigsadvokaten har endvidere peget på, at de nugældende regler om frakendelse først og fremmest er rettet mod situationer, hvor kørslen skaber en trafikfarlig situation, og at det forhold, at en fører i forbindelse med et færdselsuheld har forladt ulykkesstedet, ikke i almindelighed i sig selv indebærer en fare for færdselssikkerheden. Rigsadvokaten har imidlertid anført, at det på den anden side taler for frakendelse i disse situationer, at flugt fra et uheldssted, hvor der kan være opstået personskade, viser en sådan uansvar- 7

8 lighed hos den flygtende trafikant, at det kan være rimeligt at imødegå denne adfærd med en frakendelse af førerretten. Justitsministeriet kan tiltræde det af Rigsadvokaten anførte og foreslår på den baggrund, at færdselslovens 125 og 126 ændres således, at overtrædelse af hjælpepligten i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslag, som udgangspunkt medfører betinget frakendelse af førerretten, og at overtrædelse af straffelovens 253, jf. den foreslåede nye bestemmelse i stk. 2, om de groveste tilfælde af flugt fra færdselsuheld, som udgangspunkt medfører ubetinget frakendelse af førerretten. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 11 og Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv. Lovforslaget skønnes henset til det relativt begrænsede antal sager på området ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet og har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter. 4. Hørte myndigheder mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Dansk Cyklist Forbund, Danske Motorcyklisters Råd, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Det Kriminalpræventive Råd, Foreningen af Offentlige Anklagere, Forenede Danske Motorejere (FDM), Fagligt Fælles Forbund (3F), Foreningen Liv og Trafik, Institut for Menneskerettigheder, Institut for Transport (DTU), Landforeningen af Beskikkede Advokater, MC-Touring Club Danmark, Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for Retten i Odense, Præsidenten for Retten i Århus, Præsidenten for Retten i Ålborg, Præsidenten for Retten i Roskilde, Politiforbundet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Større Færdselssikkerhed. 5. Vurdering af konsekvenser af lovforslag Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 8

9 Til nr. 1 ( 9, stk. 1 og 2) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1(Færdselsloven) Den foreslåede affattelse af færdselslovens 9, stk. 1 og 2, har til formål at tydeliggøre, hvilke pligter der påhviler en trafikant, som med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld. Det foreslås således, at det i 9, stk. 1, fremhæves, at sådanne trafikanter altid har pligt til straks at standse, og at det i stk. 2, nr. 1, fremhæves, at trafikanten endvidere har pligt til i muligt omfang at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade. Den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 2, nr. 1, indebærer en ændret formulering i forhold til bestemmelsen i den gældende 9, stk. 1, 1. pkt., hvorefter der er pligt til at yde hjælp til tilskadekomne. Hensigten med denne ændrede formulering er at tydeliggøre, at pligten til at yde hjælp ud over at omfatte de tilfælde, hvor det er åbenbart for den flygtende trafikant, at en person er kommet (mere eller mindre alvorligt) til skade, også gælder, hvor bilisten på grund af sin omgående flugt fra stedet ikke har mulighed for at afgøre, om der er kommet personer til skade, men hvor dette kan være en påregnelig følge af uheldet. Disse situationer vil f.eks. omfatte påkørsel af en knallertfører, cyklist eller fodgænger, hvor bilisten kører fra stedet med det samme uden at sikre sig, at den pågældende ikke er kommet til skade, eller uden at yde hjælp, hvis der er behov herfor. Den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 2, nr. 1, omfatter derimod ikke uheld, hvor det er åbenbart, at der ikke kan være opstået personskade, f.eks. ved et mindre sammenstød mellem to personbiler, der helt åbenbart kun indebærer materiel skade. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 ( 60 a, stk. 1) Forslaget er en konsekvens af, at overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, i visse tilfælde skal kunne medføre et kørselsforbud. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 14. Til nr. 3 ( 60 a, stk. 2) Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 11, som indebærer, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 7, bliver 125, stk. 1, nr. 8. Til nr. 4 og 5 ( 60 a, stk. 3, nr. 2 og 3) Færdselslovens 60 a, stk. 3, nr. 2 og 3, vedrører generhvervelse af førerretten i visse tilfælde af ubetinget frakendelse af førerretten. De foreslåede ændringer er en konsekvens af, at overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1, i henhold til den foreslåede ændring af færdselslovens 125, jf. lovforslagets 1, nr. 11, skal kunne medføre betinget frakendelse og dermed også i gentagelsestilfælde eller sammenholdt med visse andre færdselslovovertrædelser ubetinget frakendelse jf. færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6, 7 og 9, der efter lovforslagets 1, nr. 12, bliver 126, stk. 1, nr. 7, 8 og 10. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 13, og bemærkningerne hertil. 9

10 Til nr. 6 ( 117, stk. 2, nr. 8) Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 1-4, efter lovforslagets 1, nr. 11, bliver 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5. Til nr. 7 ( 117 d) Efter den gældende bestemmelse i færdselslovens 117 d straffes den, der bliver indblandet i et færdselsuheld, og som undlader at yde hjælp til tilskadekomne, jf. færdselslovens 9, stk. 1, med bøde. Under skærpende omstændigheder er straffen dog fængsel indtil 1 år. Med den foreslåede ændring af straffebestemmelsen skærpes straffen således, at den, der undlader at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, jf. færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år. Under formildende omstændigheder er straffen dog bøde. Det forudsættes herved, at der i tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade, og hvor hjælpepligten derfor er af reel betydning, som udgangspunkt fastsættes en kortere ubetinget frihedsstraf på dages fængsel. Straffen kan dog efter omstændighederne gøres betinget, f.eks. hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Ved ikke ubetydelig skade forstås navnlig tilfælde, hvor den tilskadekomne skal have lægebehandling, evt. på skadestue, f.eks. ved knoglebrud, skader i hovedet og sår, der kræver syning, mv. Er skaden så alvorlig, at der er tale om betydelig skade på legeme eller helbred som nævnt i straffelovens 249, og har den pågældende trafikant handlet forsætligt, forudsættes forholdet imidlertid henført under straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2, som affattet ved dette lovforslags 2, nr. 1. Efter forslaget vil der under formildende omstændigheder alene skulle idømmes en bødestraf. Formildende omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis det viser sig, at ingen er kommet til skade, eller hvis der alene er opstået ubetydelig skade, idet den tilskadekomne blot er forslået, har hudafskrabninger eller blå mærker. Dette forudsætter dog, at den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet har haft god grund til at antage, at uheldet ikke har medført nogen personskade af betydning. Er dette ikke tilfældet og foreligger der heller ikke i øvrigt formildende omstændigheder bør den pågældende som udgangspunkt idømmes samme straf som i de tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade. Formildende omstændigheder kan omvendt også foreligge, selv om der efterfølgende viser sig at være sket mere alvorlig personskade, hvis den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet havde god grund til at antage, at dette ikke var tilfældet. Hvis der f.eks. er tale om et mindre sammenstød, hvor en bil med meget lav hastighed strejfer og vælter en cyklist, der umiddelbart efter sammenstødet rejser sig op uden at vise tegn på skader, bør flugt fra uheldsstedet normalt alene resultere i en bødestraf, selv om det efterfølgende måtte vise sig, at cyklisten f.eks. har brækket armen. Det forudsættes, at bøden i sager, hvor der foreligger formildende omstændigheder, som udgangspunkt fastsættes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 8 ( 118, stk. 1, nr. 1) 10

11 Den foreslåede ændring er en konsekvens af de foreslåede ændringer i 1, nr. 7 og 9 ( 117 d og 118, stk. 2). Til nr. 9 ( 118, stk. 2) Ændringen indebærer, at tilsidesættelse af pligterne i færdselslovens 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, (pligten til straks at standse, deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, opgivelse af navn og bopæl, underretning af skadelidte eller politiet) straffes med en skærpet bøde. Det forudsættes herved, at bøden som udgangspunkt fastsættes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 10 ( 119 a, stk. 1) Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 2-8, i henhold til lovforslagets 1, nr. 11, bliver til 125, stk. 1, nr Til nr. 11( 125, stk. 1, nr. 2) Den foreslåede ændring indebærer, at der som udgangspunkt skal ske betinget frakendelse af førerretten, når føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Der skal dog ikke ske frakendelse i de tilfælde, hvor der foreligger formildende omstændigheder, og hvor tilsidesættelse af hjælpepligten i den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, derfor alene udløser en bødestraf, jf. den foreslåede ændring af straffebestemmelsen i færdselslovens 117 d, jf. lovforslagets 1, nr. 7. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 12 ( 126, stk. 1, nr. 6) Den foreslåede ændring indebærer, at der som udgangspunkt skal ske ubetinget frakendelse af førerretten, når føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253 ved at flygte fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade, jf. herved den med lovforslagets 2, nr. 1, foreslåede nye bestemmelse i straffelovens 253, stk. 2. Frakendelsestiden bør som udgangspunkt være 6 måneder eller 1 år afhængig af sagens alvor. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 13 ( 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7) Ændringen indebærer, at ubetinget frakendelse af førerretten (som hidtil) vil kunne ske, når en fører har gjort sig skyldig i flere forhold omfattet af reglerne om betinget frakendelse i færdselslovens 125, herunder (som noget nyt) også den foreslåede nye bestemmelse i 125, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 11, om betinget frakendelse som følge af overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til nr. 14 ( 127) 11

12 Ændringen er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 11, hvorefter overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1, kan føre til betinget frakendelse af førerretten. Den foreslåede ændring af færdselslovens 127 indebærer, at en betinget frakendelse som følge af tilsidesættelse af den nævnte hjælpepligt på linje med betinget frakendelse som følge af en række andre forseelser erstattes af et kørselsforbud, når betingelserne herfor i færdselslovens 127 i øvrigt er opfyldt. Til nr. 1 ( 253, stk. 2) Til 2(Straffeloven) Den foreslåede bestemmelse har til formål at skærpe straffen i de groveste tilfælde af flugt fra et færdselsuheld med personskade. Bestemmelsen indebærer, at der indsættes et nyt stykke i straffelovens 253, hvorefter overtrædelse af 253 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade, straffes med fængsel indtil 2 år. Bøde udgår således af strafferammen for så vidt angår overtrædelser af denne karakter. Det tilsigtes hermed, at straffen i de pågældende sager som udgangspunkt skal være en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders ubetinget fængsel. Straffen kan dog efter omstændighederne gøres betinget, f.eks. hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Ved flugt fra et færdselsuheld forstås, at den pågældende trafikant enten ikke er standset eller nok er standset, men herefter har forladt uheldsstedet uden at yde hjælp til den eller de tilskadekomne. Ved betydelig personskade forstås dels situationer, hvor den tilskadekomne er i øjensynlig livsfare eller tilsyneladende livløs, jf. 253, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, 1. led, dels situationer, hvor den tilskadekomne (i øvrigt) er pådraget betydelig skade på legeme eller helbred, jf. 253, stk. 1, nr. 2, 2. led, jf. færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslag. Begrebet»betydelig skade på legeme eller helbred«skal herved forstås i overensstemmelse med det skadesbegreb, der har udviklet sig i praksis efter straffelovens 249 om uagtsom legemsbeskadigelse. Den foreslåede bestemmelse i 253, stk. 2, vil således f.eks. typisk omfatte skader, der medfører varigt men, kraniebrud og lårbensbrud, men ikke f.eks. ukomplicerede armbrud. For at bestemmelsen kan finde anvendelse kræves det, at gerningsmanden har haft det fornødne forsæt. Det fornødne forsæt kan f.eks. foreligge, hvis gerningsmanden har vidst, at en person, der var indblandet i uheldet, har pådraget sig betydelig skade (f.eks. i tilfælde, hvor gerningsmanden standser og konstaterer, at der er tale om alvorlige skader, og herefter forlader uheldsstedet uden at yde hjælp), eller hvis gerningsmanden som følge af omstændighederne ved uheldet må have anset dette for overvejende sandsynligt. Det bemærkes, at det ikke er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at færdselsuheldet kan tilregnes gerningsmanden som uagtsomt, således at denne tillige kan straffes for overtrædelse af straffelovens 249. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit

13 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at de foreslåede skærpelser får virkning hurtigst muligt. Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Lovens 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 9. Trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Den pågældende skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til. Hvis en anden, der er indblandet i uheldet, anmoder herom, skal vedkommende opgive navn og bopæl. Tilsvarende oplysninger skal efter anmodning gives den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Stk. 2. Er der sket skade på en anden person, og er skaden ikke ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ingen til stede, som kan modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet Stk a. Er kørselsforbud pålagt i medfør af 127 for forhold omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9, eller stk. 3, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført fornyet, særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Stk. 2. Er kørselsforbud pålagt i medfør af 127 for forhold omfattet af 125, stk. 1, nr. 7, eller 126, stk. 2, kan fører- 1. 9, stk. 1 og 2, affattes således:»en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse. Stk. 2. Trafikanten skal endvidere 1) i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, 2) deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til, 3) opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det, 4) opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade, hvis denne anmoder om det, 5) snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person, og 6) snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting, og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.«2. I 60 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9,«til: 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 10,«. 3. I 60 a, stk. 2, ændres» 125, stk. 1, nr. 7,«til:» 125, stk. 1, nr. 8,«. 14

15 retten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført et A/T-kursus og har bestået en kontrollerende køreprøve. Stk. 3. For at generhverve førerretten skal fornyet, særlig køreundervisning være gennemført og kontrollerende køreprøve bestået, hvis føreren inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret har begået en forseelse, for hvilken førerretten er frakendt ubetinget 1) --- 2) som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af 125, stk. 1-3, og et af forholdene er omfattet af stk. 1, nr. 1-3, eller stk. 3 og dette forhold er begået inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret, eller 3) som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i forhold, der er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, eller stk. 3, der medfører en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af 126, stk. 1, nr. 7 eller 9. Stk Stk Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis 1) --- 2) --- 3) --- 4) --- 5) --- 6) --- 7) --- 8) føreren findes skyldig i forhold, der er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-4, eller 126, stk. 1, nr d. Overtrædelse af 9, stk. 1, 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a tages særligt hen- 4. I 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres»stk. 1, nr. 1-3,«til:»stk. 1, nr. 1-4,«. 5. I 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4,«og» 126, stk. 1, nr. 7 eller 9.«ændres til:» 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.«6. I 117, stk. 2, nr. 8, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-4,«til:» 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5,« d affattes således:» 117 d. Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder dog med bøde. 15

16 syn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelse af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde Med bøde, jf. dog stk. 6, straffes den, der: 1) overtræder 3, stk. 1 og 2, 4-8, 9, stk. 2, 10, 12, 14-52, 54, stk. 3-5, 55 a, stk. 1, 60, stk. 5, 60 a, stk. 5, 62, stk. 2 og 3, 63-65, 67, 70, stk. 1 og 2, 72, 74-75, 80-81, 82, 83 a, 84, stk. 2, 86-88, og 105, 2) --- 3) --- Stk. 2. Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af 4, stk. 1, 5, 14, stk. 1 og 2, 15, stk. 1-4, 16, 17, stk. 1, 18-29, 31-36, 37, stk. 4, 41, 44-49, 50, stk. 2 og 3, 51 og 52, 54, stk. 3-5, 62, stk.3, 63, stk. 1 og 2, 64, 67, 70, stk. 1 og 2, 80-81, 82, 83 a, 84, stk. 2, og udmåles en skærpet bøde. Der udmåles ligeledes en skærpet bøde ved overtrædelse af 65, når overtrædelsen vedrører et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2. Stk a. Hvis en sag efter 125, stk. 1, nr. 2-8, 125, stk. 2 eller 3, eller 126, stk. 1, nr. 1-4, ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan anklagemyndigheden i stedet for at indlevere anklageskrift til retten tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt sigtede erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede Stk. 2. Overtrædelse af 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelsen af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde.«8. I 118, stk. 1, nr. 1, udgår» 9, stk. 2,«. 9. I 118, stk. 2, indsættes efter» 5,«:» 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6,«. 10. I 119 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 2-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 3-9,«. 16

17 til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde samt vedtager kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten i et i tilkendegivelsen nærmere angivet tidsrum. Stk Føreren af et motordrevent køretøj, hvortil der kræves kørekort, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis 1) --- 2) føreren har overskredet de tilladte hastigheder efter 42 og 43 a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. eller har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover, 3) --- 4) --- 5) --- 6) --- 7) --- 8) --- 9) --- Stk Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, skal ubetinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren 1) --- 2) --- 3) --- 4) --- 5) --- 6) Har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-8, eller stk. 2 eller 3, dog således at frakendelse for flere forhold alene omfattet af 125, stk. 1, nr. 5, kun sker ubetinget, hvis forholdene er begået i forbindelse med mere end ét kørselsforløb, 11. I 125, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.:»2) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,«. Nr. 2-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.:»6) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2,«. Nr. 6-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-8,«til: 17

18 7) --- 8) --- 9) --- Stk Hvis en forseelse omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9, 125, stk. 3, eller 126, stk. 2, jf. 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.» 125, stk. 1, nr. 1-9,«og» 125, stk. 1, nr. 5,«ændres til:» 125, stk. 1, nr. 6,«. 14. I 127 ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 10,«. 2 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. 1. I 253 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.«18

19 Bilag 2 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet anmodet Rigsadvokaten om at gennemgå en række sager, der er omtalt i Rigspolitiets rapport om»flugtbilisme i Danmark i 2005 og 2006«med henblik på at vurdere, hvad sanktionen isoleret set kan antages at have været for overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253, og i hvilket omfang der i sager, hvor disse bestemmelser indgår, sker frakendelse af førerretten. Justitsministeriet har endvidere anmodet om, at gennemgangen af sagerne foretages med henblik på at vurdere, om sanktionen over for flugtbilister bør skærpes, herunder om der i videre omfang end efter den gældende retstilstand bør kunne ske frakendelse af førerretten i sådanne sager. 2. Rigspolitiets rapport om flugtbilisme i Danmark i 2005 og 2006 Som følge af et usædvanligt stort antal færdselsulykker med flugtbilister i efteråret 2006 besluttede Rigspolitiet at udarbejde en rapport med henblik på at forsøge at belyse problemets omfang. Undersøgelsen omfatter 345 sager om færdselsuheld med flugt i Danmark i årene 2005 og 2006, hvor en anden person end den flygtede fører blev påført personskade, og hvor der tillige var mindst et motorkøretøj i færdselslovens forstand (en bil eller en motorcykel) involveret i ulykken. Af rapporten fremgår, at der i løbet af de 2 år (2005 og 2006) blev identificeret 95 flygtede førere, mens de 250 førere fortsat ikke var identificeret på tidspunktet for rapportens udarbejdelse. Af de 95 identificerede flygtede førere var der på tidspunktet for udfærdigelsen af Rigspolitiets rapport opdateret afgørelser i 60 sager. I 43 af de 60 sager har der været rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9 og/eller straffelovens 253, og disse sager udgør grundlaget for denne undersøgelse af sanktionerne, jf. nærmere afsnit 4.1. I bilaget til redegørelsen findes en mere udførlig beskrivelse af de enkelte sager, der er omfattet af undersøgelsen. 3. De relevante bestemmelser i straffeloven og færdselsloven Personer, som efter et færdselsuheld, hvor de har forårsaget personskade, flygter fra gerningsstedet uden at yde hjælp, kan efter omstændighederne straffes for overtrædelse af straffelovens 253 eller færdselslovens 9. Straffelovens 253 har følgende ordlyd:»med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.«det er en forudsætning for anvendelse af 253, nr. 1, at den, der er kommet til skade, er i live, og at livsfaren er øjensynlig, mens bestemmelsen i 253, nr. 2, l. led, finder anvendelse, hvis det er usikkert, 19

20 om den pågældende er i live eller er død. Hvis den person, som undlader at træffe foranstaltninger, tror, at tilskadekomne er død, vil der ikke være forsæt til overtrædelse af 253, nr. 2, 1. led. Om bestemmelsens anvendelse er det i Færdselsstrafferet, Vagn Greve, 2001, side 181, bl.a. anført, at alle tre led i 253 kan anvendes i forbindelse med færdselsulykker, og at det er muligt at anvende bestemmelserne i straffelovens 253 og færdselslovens 9 i sammenstød, fordi færdselslovens 9 indeholder flere arter påbud end straffelovens 253. Det fremgår videre anførte sted, at der måske er en tendens til at bruge straffeloven i de alvorligste tilfælde for at vise, at forholdet betragtes som groft, og at straffelovens 253 anvendes i ret vidt omfang i praksis. Ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse mv.) blev strafferammen i straffelovens 253 forhøjet fra fængsel i 3 måneder til fængsel i 2 år. I bemærkningerne til lovforslaget er det alene anført, at et strafmaksimum på 2 år findes passende, jf. lovforslagets pkt og de specielle bemærkninger til bestemmelsen. Der kan således ikke ved lovændringen antages at være tilsigtet en forhøjelse af straffene for overtrædelse af 253. I de tilfælde, hvor en fører har overtrådt straffelovens 253 i forbindelse med færdselsuheld, vil den pågældende som oftest samtidig blive straffet for den eller de kørselsfejl, der har givet anledning til, at en person er kommet til skade. Der kan således være tale om straf for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven, f.eks. spirituskørsel, og straffelovens 241 eller 249 om uagtsomt manddrab eller uagtsom betydelig legemsbeskadigelse. Der findes enkelte trykte domme, hvor der kun er domfældt for overtrædelse af straffelovens 253. Herunder kan nævnes en dom, hvor tre personer, som var passagerer i en bil, der påkørte en fodgænger, som bl.a. pådrog sig brud på halshvirvlen og andre alvorlige skader, hver blev idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 253, nr. 1, ved at have undladt at tilkalde hjælp til fodgængeren, uanset at det måtte stå dem klart, at den pågældende øjensynligt var i livsfare, jf. U Ø. Denne dom, hvor der for passagererne alene skete domfældelse for overtrædelse af 253, nr. 1, viser, at straffen for overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt er frihedsstraf. Ved lov nr. 287 af 10. juni 1976 fik færdselslovens 9 følgende ordlyd:» 9. Trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Den pågældende skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til. Hvis en anden, der er indblandet i uheldet, anmoder herom, skal vedkommende opgive navn og bopæl. Tilsvarende oplysninger skal efter anmodning gives den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Stk. 2. Er der sket skade på en anden person, og er skaden ikke ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ingen til stede, som kan modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet. Stk. 3. Er nogen dræbt eller kommet alvorligt til skade ved færdselsuheldet, må der ikke ændres ved forholdene på uheldsstedet eller fjernes spor, som kan være af betydning for opklaringen af uheldet. Køretøj, der har været indblandet i uheldet, skal dog flyttes, hvis dets placering er til fare for færdslen.«som det fremgår, har færdselslovens 9 et bredere anvendelsesområde end straffelovens 253. Således påhviler der efter færdselsloven 9, stk. 1, trafikanten en række pligter udover den centrale pligt til at standse og yde hjælp til den tilskadekomne. Trafikanten er således herudover forpligtet til at deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til, ligesom trafikanten på anmodning fra en anden, der er indblandet i uheldet, skal opgive navn og bopæl. Tilsvarende gælder, at der er pligt til at opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. 20

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA-2007-709-0046 Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje

Forslag. Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje 2013/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0013 Fremsat den 31. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1093 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere