Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)"

Transkript

1 Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2 3. Forberedelse Orientering til sigtede 2 4. Jura Registrering af kliprelevante afgørelser Anvendelsesområdet for klippekortordningen 3 5. Straf og andre retsfølger Klippekortordningen, jf. færdselslovens 125, stk. 2 og Særlige situationer vedrørende klippekortordningen Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af 125, stk Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven som er omfattet af klippekortordningen 5.3. Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten Efter dom Love og forarbejder

3 Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens 125, stk. 2 og 3) RM 4/ revideret 1. april Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Orientering til sigtede Af hensyn til klippekortordningens præventive effekt bør de personer, som sigtes/tiltales for en kliprelevant overtrædelse af færdselsloven, så vidt muligt orienteres om, at overtrædelsen samtidig udløser et klip. Der er på denne baggrund udarbejdet en vejledning om klippekortordningen, som findes i POLSAS. Vejledningen vil automatisk blive sendt til sigtede (fra de centrale edb-systemer) sammen med et bødeforelæg med henblik på udenretlig afgørelse. Når sagen skal afgøres ved dom, vil udsendelse af vejledning ikke ske automatisk. I disse tilfælde skal vejledningen udskrives fra POLSAS, således at vejledningen kan udsendes til den tiltalte sammen med anklageskriftet. I den forbindelse bemærkes, at manglende vejledning til sigtede/tiltalte ikke har betydning for, om der pålægges klip i anledning af en færdselslovsovertrædelse, eller om der senere kan ske frakendelse af førerretten og pålægges kørselsforbud som følge af klippekortordningen. 4. Jura 4.1. Registrering af kliprelevante afgørelser Hver gang føreren overtræder en af de i færdselslovens 125, stk. 2, nævnte bestemmelser, registreres et klip i Det Centrale Kriminalregister. Registreringen sker automatisk. Et klip er således ikke en ny yderligere sanktion, men en automatisk følge af overtrædelsen

4 Afgørelser, der omhandler kliprelevante overtrædelser, fremgår af den offentlige straffeattest til politi/anklagemyndigheden. Endvidere kan verserende og afgjorte sager vedrørende klippekortordningen ses ved opslag i Kriminalregisteret (RXK25). Overtrædelser af færdselsloven, som udløser klip, vil ikke fremgå af den private straffeattest. I 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer er der imidlertid skabt hjemmel til, at politiet til de registrerede personer kan videregive oplysninger om klipafgørelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år. Udlevering af oplysninger må kun finde sted, når den pågældende har legitimeret sig behørigt, eller der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter begæringen, er identisk med den, som oplysningerne vedrører, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 3, jf. 12, stk. 2, 1. pkt. Videregivelsen af oplysninger til den registrerede kan ske både mundtligt og skriftligt Anvendelsesområdet for klippekortordningen De overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, er kendetegnet ved at være trafikfarlige situationer, der ikke i sig selv medfører en frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1. Det følger af færdselslovens 125, stk. 2, at følgende overtrædelser er omfattet af klippekortordningen: Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer (enkelte og dobbelte) ved overhalingeller overskridelse af uafbrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor ( 4, stk. 1 og 2). Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor ( 5, stk. 2). Kørsel med for kort afstand til forankørende ( 15, stk. 3, 1. pkt.). Kørsel venstre om helleanlæg mv. ( 15, stk. 4). Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre ( 16, stk. 2, og 18, stk. 1 og 2). Tilsidesættelse af reglerne om overhaling ( 21, stk. 1-3). Forøgelse af hastigheden, når man overhales mv. ( 22, stk. 1). Tilsidesættelse af forbud mod overhaling ( 23) og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning ( 4, stk. 1). Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift ( 24, stk. 1). Overhaling ved fodgængerfelt ( 25). Tilsidesættelse af vigepligt ( 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Dette omfatter også overtrædelser af fuldt stop-tavlen, uanset om fremkørslen er til ulempe for modkørende eller ej se hertil Højesterets dom af 3. december 2014 (AM H). Kap- og væddekørsel ( 37, stk. 4). Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. ( a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Befordring af børn under 5 år på trehjulet knallert uden sikkerhedssele ( 51, stk. 7). Befordring af børn under 135 cm på tohjulet motorcykel samt befordring af børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele ( 52, stk. 5). Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn ( 80, stk. 4, 1. pkt., 80 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 6, 1. pkt., 80 b, stk. 4, 2. pkt., og 81, stk. 3). 5. Straf og andre retsfølger - 3 -

5 5.1. Klippekortordningen, jf. færdselslovens 125, stk. 2 og 3 Klippekortordningen er et supplement til det gældende frakendelsessystem. Klippekortordningen indebærer, at trafikanter skal frakendes førerretten eller pålægges kørselsforbud, hvis de gentagne gange overtræder de i færdselslovens 125, stk. 2, nævnte bestemmelser. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation. En fører, der inden for en periode af tre år gør sig skyldig i tre kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, skal frakendes førerretten betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. færdselslovens 125, stk. 2. En fører, der inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret gør sig skyldig i to kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens 127, jf. 125, stk. 3, jf. stk. 2. Om begrebet førstegangserhverver henvises til rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Frakendelse af førerretten (fl ) med alkolås. Hvert klip gælder i tre år fra gerningstidspunktet (f.eks. fra den 1. februar 2011 til og med den 31. januar 2014). Det er gerningstidspunktet, der er afgørende for klippets gentagelsesvirkning, uanset på hvilket tidspunkt sagen afgøres, og om den afgøres ved bødeforelæg eller dom. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004, hvor klippekortordningen blev indført (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt ). De overordnede principper i de gældende frakendelsesregler er overført til klippekortordningen. Det vil bl.a. sige, at frakendelse af førerretten som følge af klippekortordningen kun kan ske i anledning af en kørsel, som har fundet sted med et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, at frakendelse alene kan ske hos føreren af køretøjet, at frakendelse ikke er betinget af tilregnelighed hos føreren, at frakendelsen er obligatorisk, og at den frakendelsesudløsende kørsel skal have fundet sted på færdselslovens område. Der henvises til L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt Efter færdselslovens 125, stk. 7, kan retten til at føre motordrevet køretøj betinget frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk. 1-6, og således også efter klippekortordningen. Der henvises til forarbejderne til lov nr af 23. december 2014 om ændring af færdselsloven (Letbaner) (L 30 af 8. oktober 2014) Særlige situationer vedrørende klippekortordningen Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb Der kan rejses spørgsmål om, hvordan sager med flere ensartede overtrædelser - f.eks. flere hastighedsovertrædelser - begået i samme kørselsforløb inden for meget kort tid skal afgøres i relation til antallet af sigtelser og dermed klip eller frakendelse af førerretten. Spørgsmålet opstår f.eks. i forbindelse med kontrol, der foretages af politiets såkaldte videobiler

6 Efter Rigsadvokatens opfattelse bør der udvises en vis tilbageholdenhed med at rejse tiltale for den samme overtrædelsestype, når overtrædelsen i realiteten begås ved samme handling, som f.eks. flere hastighedsovertrædelser, der måles umiddelbart efter hinanden på samme - meget korte - strækning. Der kan fra retspraksis henvises til U V, som vedrørte spørgsmålet om tre kliprelevante overtrædelser begået i samme kørselsforløb, herunder overtrædelse af henholdsvis færdselslovens 21, stk. 2, nr. 1, og 23, stk. 1, nr. 3, vedrørende overhaling. Byretten frakendte tiltalte førerretten betinget, jf. færdselslovens 125, stk. 1, 2 og 3. Landsretten fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten og udtalte i den forbindelse, at overtrædelsen af 23, stk. 1, nr. 3, skyldtes, at oversigten foran eller på en uoverskuelig bakke var begrænset. Efter bevisførelsen kunne det ikke lægges til grund, at tiltalte først foretog overhalingen efter, at en modkørende bil viste sig. Det var herefter ikke påvist, hvilken anden udsynshindring eller omstændighed end den uoverskuelige bakke, der kunne begrunde overtrædelsen af 21, stk. 2, nr. 1, og en sådan omstændighed var heller ikke nævnt i tiltalen. Landsretten lagde på den baggrund til grund, at tiltalte ikke havde sikret sig, at overhalingen kunne ske uden fare netop ved at foretage overhalingen på bakken, og at der derfor var tale om en overtrædelse af flere bestemmelser ved samme forhold (sammenstødstilfælde), således at overtrædelsen af 21, stk. 2, nr. 1, og 23, stk. 1, nr. 3, kun kunne medføre et klip. Omvendt kan der forekomme tilfælde, hvor der vil være grundlag for sigtelse for flere ensartede overtrædelser i samme kørselsforløb, som f.eks. flere hastighedsovertrædelser i et kørselsforløb, hvor omgivelserne eller vejforholdene ændrer sig væsentligt, således at bilisten f.eks. først overtræder hastigheden uden for tættere bebygget område og herefter fortsætter med en betydelig overtrædelse af hastighedsgrænsen efter at være kørt ind i tættere bebygget område, og hvor kørslens grovhed tilsiger, at der bør rejses sigtelse for samtlige overtrædelser. Der kan fra retspraksis henvises til U Ø, som vedrørte tre kliprelevante overtrædelser begået i samme kørselsforløb, herunder to på hinanden følgende overtrædelser af færdselslovens 15, stk. 3, om for tæt kørsel, hvoraf den sidste overtrædelse blev begået over en ca meter lang strækning. Landsretten frakendte tiltalte førerretten betinget, jf. færdselslovens 125, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 4 og udtalte med henvisning til forarbejderne til 125, stk. 2, at hver enkelt forseelse bør udløse et klip, selv om forseelserne er begået under ét kørselsforløb eller i samme situation, hvorfor førerretten i den konkrete situation skulle frakendes betinget. Der kan i øvrigt henvises til forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt og ) Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af 125, stk. 2 I forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt ), er der givet en række anvisninger for betydningen af en fjerde overtrædelse af færdselsloven, som begås efter, at der er sket betinget frakendelse af førerretten som følge af klippekortordningen, jf. 125, stk. 2. Der kan opstilles følgende situationer: - 5 -

7 1. Er den fjerde overtrædelse af færdselsloven ikke omfattet af klippekortordningen (f.eks. en hastighedsoverskridelse på 15 pct.), vil overtrædelsen alene blive straffet med bøde efter de gældende regler. 2. Er den fjerde overtrædelse omfattet af klippekortordningen (f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere end 30 pct.), vil overtrædelsen udløse et klip. Dette klip tæller som det første klip i en ny tre-årig periode, der regnes fra gerningstidspunktet. 3. Er den fjerde overtrædelse så grov, at den i sig selv medfører en betinget frakendelse af førerretten (f.eks. en hastighedsoverskridelse på 75 pct.), vil overtrædelsen medføre en ny frakendelse, men der pålægges ikke et klip. Er overtrædelsen begået i prøvetiden for den betingede frakendelse, som de tre første overtrædelser har medført, vil den fjerde overtrædelse efter færdselslovens 126, stk. 1, nr. 8, medføre en ubetinget frakendelse af førerretten. 4. Har den fjerde overtrædelse en sådan karakter, at den i sig selv medfører en ubetinget frakendelse efter de gældende regler (f.eks. forsætlig forvoldelse af skade på andres person), bliver der også i dette tilfælde tale om en ubetinget frakendelse, men der pålægges ikke et klip. Ved fastsættelse af perioden for den ubetingede frakendelse, skal det tillægges betydning, at den pågældende tidligere er frakendt førerretten betinget. De samme retningslinjer må antages at gælde ved overtrædelser begået efter, at der er pålagt kørselsforbud i medfør af færdselslovens 127, jf. 125, stk. 3, jf. stk Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven som er omfattet af klippekortordningen I tilfælde, hvor der foreligger samtidig pådømmelse af fire eller fem kliprelevante overtrædelser, udløser de tre første overtrædelser tre klip, der medfører en betinget frakendelse, mens den fjerde og femte overtrædelse udløser to klip, der tælles med som de første klip i en ny tre-årig periode, der regnes fra gerningstidspunktet for det fjerde klip. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt ). Det fremgår endvidere af pkt i de almindelige bemærkninger, at der skal ske ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 5 (nu 126, stk. 1, nr. 7), hvis der foreligger seks kliprelevante overtrædelser til samtidig pådømmelse, eller hvis der foreligger ét forhold, der i sig selv vil medføre en betinget frakendelse, og tre kliprelevante forhold til samtidig pådømmelse. Tilsvarende må antages at gælde for førere, der inden for de tre første år efter førstegangserhvervelse af førerret overtræder flere kliprelevante bestemmelser, som foreligger til samtidig pådømmelse. De to første overtrædelser udløser således to klip, der medfører et kørselsforbud, mens den tredje overtrædelse udløser et klip, der tæller som det første klip i en ny tre-årig periode. Endvidere medfører fire kliprelevante overtrædelser til samtidig pådømmelse en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr

8 5.3. Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten Klippekortordningen er et supplement til det eksisterende frakendelsessystem i færdselsloven. Der kan derfor opstå spørgsmål om samspillet mellem klippekortordningen og de gældende regler om betinget og ubetinget frakendelse af førerretten. På baggrund af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt ), kan følgende eksempler nævnes: Eksempel 1: Føreren har begået to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører en betinget frakendelse af førerretten. Førerretten frakendes betinget uden hensyntagen til de to pålagte klip. De to pålagte klip bortfalder imidlertid ikke i anledning af frakendelsen. Hvis føreren således begår en tredje kliprelevant overtrædelse inden udløbet af prøvetiden for den betingede frakendelse, skal den betingede frakendelse efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 8. Det forudsættes, at ingen af de pålagte klip er forældede. Eksempel 2: Føreren, der er førstegangserhverver, har begået en overtrædelse, der medfører et klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører et kørselsforbud. Føreren pålægges kørselsforbud uden hensyntagen til det pålagte klip. Det pålagte klip bortfalder imidlertid ikke som følge af kørselsforbudet. Hvis føreren begår en anden kliprelevant overtrædelse inden tre år efter pålæggelse af kørselsforbuddet, skal kørselsforbuddet efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 9. Det forudsættes, at ingen af de pålagte klip er forældede, og at den anden kliprelevante overtrædelse er begået inden tre år efter førstegangserhvervelsen som illustreret nedenfor. Det forudsættes endvidere, at førerretten ikke er gengivet efter kørselsforbuddet, da føreren i så fald ikke længere er førstegangserhverver

9 Hvis den anden kliprelevante overtrædelse er begået mere end tre år efter førstegangserhvervelsen, vil overtrædelsen ikke udløse en ubetinget frakendelse af førerretten. Dette skyldes, at føreren ikke længere betragtes som førstegangserhverver, og at der derfor kræves tre klip, før frakendelse kan komme på tale, jf. 125, stk. 2. Se illustration her: - 8 -

10 Om begrebet førstegangserhverver henvises til rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Frakendelse af førerretten (fl ) med alkolås. Eksempel 3: Føreren har begået to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører en ubetinget frakendelse af førerretten. Førerretten frakendes føreren ubetinget uden hensyntagen til de to pålagte klip. De to pålagte klip bortfalder imidlertid ikke i anledning af frakendelsen. Hvis føreren herefter begår en tredje kliprelevant overtrædelse, skal den betingede frakendelse efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 10. Det forudsættes, at de tre klip er begået inden for en tre-årig periode. Eksempel 4: Føreren har begået en overtrædelse, der i sig selv har medført en betinget frakendelse af førerretten. Herefter begår føreren inden udløbet af prøvetiden to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen. Gentagelsesvirkningen indtræder først på det tidspunkt, hvor et eventuelt tredje frakendelsesudløsende klip pålægges. Hvis føreren i dette tilfælde begår en overtrædelse, der udløser et klip, vil det således medføre en ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens 126, stk. 1, nr. 8, hvis den tredje lovovertrædelse er begået i prøvetiden for den betingede frakendelse og inden tre år efter de to første klip

11 Eksempel 5: Føreren har begået en overtrædelse, der i sig selv har medført en ubetinget frakendelse af førerretten. Herefter begår føreren inden fem år efter udløbet af frakendelsestiden to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortsystemet. Gentagelsesvirkningen indtræder ligesom i eksempel 4 først på det tidspunkt, hvor et eventuelt tredje frakendelsesudløsende klip pålægges inden for treårsperioden. Hvis føreren inden 5 år efter frakendelsestidens udløb begår en overtrædelse, der udløser et klip, vil det således medføre en ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens 126, stk. 1, nr Efter dom 7. Love og forarbejder Lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003) Lov nr. 363 af 24. maj 2005 (L 7 af 23. februar 2005) Lov nr. 514 af 6. juni 2007 (L 71 af 15. november 2006) Lov nr af 23. december 2014 om ændring af færdselsloven (Letbaner) (L 30 af 8. oktober 2014) Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-800-0048 Fremsat den 14. november 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA-2007-709-0046 Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 642 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland LOV nr 497 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-801-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2014/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-84-0013 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2013, 1. halvår August 2013 Anmeldelser Kriminalitetsområde 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 ift. Hele straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 238/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gert Dyrn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 1. september

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere