fødevarebanken Arsrapport for 2017 [3EIEnH0Lm Birkedommervej 31, 2400 København NV CVR-nr VI S KAB E R B A LAN C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fødevarebanken Arsrapport for 2017 [3EIEnH0Lm Birkedommervej 31, 2400 København NV CVR-nr VI S KAB E R B A LAN C E"

Transkript

1 [3EIEnH0Lm VI S KAB E R B A LAN C E fødevarebanken Birkedmmervej 31, 2400 København NV CVR-nr Arsrapprt fr Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dirigent ST ATS A UT (] RIS ER ET REVISIO N SPARTNERSE LSKAB " BEIERHOLM-medlem af RSM Inkernatinal RSM - ek verdentmspaindende netvar} af uethetngige rpvisinttirmaør g w}samlipdsrådgivete KBbenhavn Knud HB3gaards Ve SØbrg Tel vriiivwbeierhlm dk CVR-nr 32 B9 54 6B

2 Indhldsfrtegnelse Freningsplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning 5-7 Ledelsesberetning 8 - IO Resultatpgørelse Il Balance Egenkapitalpgørelse 14 Nter [3EIEnH0Lm 2

3 Freningsplysninger m.v. Freningen fødevarebanken Birkedmmervej København NV Hjemsted: København CVR-nr.: Regnskabsår: OI.OI Direktin Karen Inger Thrsen Bestyrelse Klaus Bustrup, frmand Winnie Berndtsn, næstfrmand Asger Dirksen Claus Jnsbak Erik Berg Gitte Jeppesen Jens Fisker Carlsbæk Jhn Køppler Jens Ditlev Lauritzen Kristina Bldt Klausen Ole Linnet Juul Revisin Beierhlm Statsautnseret RevisinspartnetseIskab [3EIEnH0Lm

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dat aflagt årsrapprten fr regnskabsåret fr fødevarebanken. Arsrapprten afleegges i verensstemmelse med freningens vedtægt.er g gd regnskabsskik. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende binede af freningens aki.iver, passiver g finansiene stilnng pr g resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret Ledelsesberetningen indehlder efter vres pfattelse en retvisende redegørelse fr de frhld, beretningen mhandler. Årsrapprten indstilles til generalfrsam1ingens gdkendelse. København, den 14. februar 2018 Direktinen Karen Inger Thrsen Bestyrelsen Klaus Bustrup Frmand Winnie Berndtsn Asger Dirksen Claus Jnsbak Erik Berg Gitte Jeppesen Jens Fisker Carlsbeek Jhn Køppler Jens Ditlev Lauritzen Kristina Bldt Klausen Ole Linnet Juul [3EIEnH0Lm 4

5 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning Til medlemmet i fødevarebanken Knklusin Vi har revideret årsregnskabet fr fødevarebanken fr regnskabsåret , der mfatter resultatpgørelse, balance, egenkapitalpgøre1se g nter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter freningens vedtægter g gd regnskabsskik. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i verenstemmelse med freningens vedteegt.er g gd regnskabsskik. Grundlag fr knklusin Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vres ansvar ifølge disse standarder g krav er nærmere beskrevet i revisinspåtegningens afsnit "Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af freningen i verensstemmelse med internatinale etiske regler fr revisrer (IESBA's etiske regler) g de yderiligere krav, der er gældende i Danmark, ligesm vi har pfyldt vres øvrige etiske frpligtelser i henhld til disse regler g krav. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Fremhævelse af frhld i regnskabet Uden at mdificere vres knklusin henleder vi pmærksmheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter freningens vedtæger g gd regnskabsskik g ikke eft.er en regnskabsrnæssig begrebsramme med generelt frmål. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende binede i verensstemmelse med freningens vedtægter g gd regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser fr nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser ener fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig fr at vurdere freningens evne til at frtsætte driften, at plyse m frhld vedrørende frtsat drift., hvr dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt. at likvidere freningen, indstine driflen ener ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. [3EIEnHOLm VI SK ABER BALAN CE 5

6 fødevarøbanken Den uafhængige revisrs revisinspåtegning Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet Vres mål er at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet sm helhed er uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, g at afgive en revisinspåtegning med en knklusin. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti fr, at en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfrmatin, når sådan findes. Fejlinfrmatiner kan pstå sm følge af besvigelser ener fejl g kan betragtes sm væsentlige, hvis det med rimelighed kan frventes, at de enkeltvis ener samlet har indflydelse på de øknmiske beslutninger, sm regnskabsbrugerne treeffer på grundlag af årsregnskabet. Sm led i en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, fretager vi faglige vurderinger g prethlder prfessinel skepsis under revisinen. Herudver: ø Identificerer g vurderer vi risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser ener fejl, udfrmer g udfører revisinshandlinger sm reaktin på disse risici samt pnår revisinsbevis, der er tilstrækkeligt g egnet til at danne grundlag fr vres knklusin. Risiken fr ikke at pdage væsentlig fejlinfrmatin frårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfrmatin frårsaget af fejl, idet besvigelser kan mfatte sammensværgelser, dkumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning ener tilsidesættelse af intern kntrl. * Opnår vi frståelse af den interne kntrl med relevans fr revisinen fr at kunne udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke fr at kunne udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. ø Tager vi stining til, m den regnskabspraksis, sm er anvendt af ledelsen, er passende, samt m de regnskabsmæssige skøn g tilknyttede plysninger, sm ledelsen har udarbejdet, er rimelige. * Knkluderer vi, m ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drifl er passende, samt m der på grundlag af det pnåede revisinsbevis er væsentlig usikkerhed frbundet med begivenheder ener frhld, der kan skabe betydelig tvivl m freningens evne til at frtsætte driflen. Hvis vi knkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vres revisinspåtegning gøre pmærksm på plysninger herm i årsregnskabet ener, hvis sådanne plysninger ikke er tilstrækkelige, mdificere vres knklusin. Vres knklusiner er baseret på det revisinsbevis, der er pnået frem til daten fr vres revisinspåtegning. Fremtidige begivenheder ener frhld kan dg medføre, at freningen ikke længere kan frtsætte driften. [3E1 nh0lm VI SKABER BALANCE 6

7 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning ø Tager vi stilling til den samlede præsentatin, struktur g indhld af årsregnskabet, herunder nteplysningerne, samt m årsregnskabet afspejler de underliggende transaktiner g begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kmmunikerer med den øverste ledelse m blandt andet det planlagte mfang g den tidsmæssige placering af revisinen samt betydelige revisinsmæssige bservatiner, herunder eventuene betydelige mangler i intern kntrl, sm vi identificerer under revisinen. Udtalelse m ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig fr 1ede1sesberetningen. Vres knklusin m årsregnskabet mfatter ikke ledelsesberetningen, g vi udtrykker ingen frm fr knklusin med sikkerhed m ledelsesberetningen. I tilknyt.ning til vres revisin af årsregnskabet er det vres ansvar at læse ledelsesberetningen g i den frbindelse verveje, m ledelsesberetningen er væsentligt. inknsistent med årsregnskabet ener vres viden pnået ved revisinen eller på anden måde synes at indehlde væsentlig fejlinfrmatin. Vres ansvar er derudver at verveje, m ledelsesberetningen indehlder krævede plysninger i henhld til freningens vedtægter g gd regnskabsskik. Baseret på det udførte arbejde er det vres pfattelse, at ledelsesberetningen er i verensstemmelse med årsregnskabet g er udarbejdet i verensstemmelse med freningens vedtægter g gd regnskabsskiks krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinfrmatin i ledelsesberetningen. Søbrg, den 14. februar 2018 Beierhlm Stat'bautrisezet Revisinspartnetselskab CVFf-ny Thmas Nislev Statsaut. revisr [3«:IEnHOLm 7

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Et af FødevareBankens fkusmråder er at øge indtjeningen fra andre kilder end dnatinen fra VEL'[JX FONDEN. Sm det fremgår af dette årsregnskab, havde vi samlet set indtægter fr ca. 15,6 mi. kr. (inklusiv første år af en tillægsbevining fra VEL'[JX FONDEN) - mere end en frdbling ifl.. Der var fremgang i frhld til primært på t typer af indtægl;skilder: erhvervspartnerskaber (244 %), samt øvrige fnde g puljer (285 %). I frhld til erhvervspartnerskaber skyldes det primært, at var første hele år af vres samarbejde med Nett. I frhld til øvrige puljer g fnde, skyldes det primært nye dnatiner fra Den A.P. Møllerske Støttefnd, VELUX FONDEN g Oak Fundatin Danmark, men vi fik gså større beviffinger fra fx Prmi11eafgiftsfnden, Salling Fndene g Lauritzen Fnden. Der var en mindre titagegang på lgistikgebyr (5 %) g en prcentuel pæn fremgang (25 %, men ikke vldsmt str i antal krner) på medlemskaber g bidrag fra private. I frhld til lgistikgebyret skyldes det bl.a., at en række mdtagere i havde betalt frud fr. I frhld til medlemskaber g bidrag fra private, havde vi ultim stadig et gdt stykke ver det antal medlemmer g gaveydere, sm er krævet fr at prethlde 8A gdkendelse. Med hjælp fra kmmunikatinsbureauet 'København' udarbejdede FødevareBanken i slutningen af 2015 en psitinerings- g kmmunikatinsplatfrm: FødevareBanken er fødevarebranchens prfessinene partner. Det betyder, at frventningerne til indtjening fra erhvervslivet skrues p, g indtjening fra medlemmer g private dnrer skrues ned, samt at vi har pgraderet persnalemaessigt med medarbejdere med relevante kmpetencer i frhld til dette. Vres samarbejde med Kengg's, Jyske Bank g Nett frtsætter i I Nett er vi på pantknappen, der har været slgt julekrt, der har været indsamlingsbøsser ved kasserne, g i marts km der flaskevand med vres lg i butikkerne. I har vi indgået afl;ale med T Gd T G, hvr deres kunder har mulighed fr at dnere 20 kr. i frbindelse med køb via appen. I tg vi et strt skridt md at pfylde vres målsætning m at blive landsdækkende. Vi fik en treårig bevining på 5,8 mi. kr. fra Oak Fundatin Danmark til etablering af en afdeling i Klding, der skal dække det meste af Regin Syddanmark. Vi kørte første tur i december, g havde ultim i alt 14 frivillige g 17 mdtagere. Planen er at åbne første rute md Esbjerg i første kvartal 2018, g md Odense i andet kvartal. [3E:IEnH0Lm VI SKABER BALANCE 8

9 Ledelsesberetning Den A.P. Mønerske Støttefnd støtter 'FødevareBanken: bæredygtig udbredelse til hele Sjælland' i Frmålet er at kmme ud i hele Regin SjælIland g Regin Hvedstaden, samt at afprøve frskellige frmer fr lkal tilstedeværelse (friviniggrupper, erhvervsnetværk, nye samarbejdsrelatiner med fx bligselskaber). I uddelte vi 914 tns verskudsmad (en stigning på 12 %) til 200 mdtagerrganisatiner (en stigning på 32). Den samlede frivilliggruppe ligger mkring 180 friviffige. Vi havde i en bevilling fra Lemvigh-Muner øremærket udvikling af frivilligindsatsen i København. Vi har arbejdet med frskellige rekrutteringskanaler i periden, g det lykkedes at rekruttere 64 nye frivillige g fasthlde 45 af disse. Fra uge kørte vres kampagne 'Giv mad g mennesker en chance til' på Arlas mælkekartn g på de sciale medier, primært Facebk. Vi nåede rigtig langl mkring g mange virksmheder g fødevarednrer var med til at hjælpe kampagnen gdt fra start. Følgende virksmheder lavede pslag på deres facebksider: Arla, Jyske Bank TV, Nett, Thise, Flying Tiger Cpenhagen, Aarstiderne, FEBA, Unilever (Knrr) g Advance. I uge 45 var vi derudver i Radi IOO. Her frtalte værten m FødevareBankens arbejde g den knkurrence lytterne kunne deltage i fr at vinde gavekrt til Nett. Radi IOO mdtg i alt 336 bud i knkurrencen, hvr man skune kmme med bud på hvrdan sangtekster kunne peppes p med fødevarer. Det antal bud er ifølge Radi IOO rigf.ig, rigtig flt. Derudver steg antanet af likes på vres Facebkside mere end nrmalt i kampagneperiden. Vi deltg på Flkemødet, hvr vi bl.a std fr arrangementet "Minister Med Overskud": en debat m verskudsfødevarer g mulighederne fr at bruge dem til gavn fr samfundet med deltagelse af Esben Lunde Larsen, Miljø- g fødevareminister; Karen Inger Thrsen, Direktør, FødevareBanken; Ivan Christensen, Leder, Mændenes Hjem; Mads Hvidtved Grand, CSR Direktør, Dansk Supermarked, g Jan Dalsgaard Jhannesen, Head f Envirnment & Sustainability, ARLA. Infmedia har analyseret vres samlede mediemtale i. Infmedia registrerede 582 mtaler med et læser-/lytter-/seertal på 39 mi. I frhld til, er det en stigning i mtaler på 13 %, men en fald på Il % i 1æser-/lylter-/seertal. En gang m året får vi Epinin til at gennemføre en analyse af kendskabet til FødevareBanken i ffentligheden. undersøgelsen viste bl.a., at på landsplan kendte 13 % til FødevareBanken, mens tallet var 20 % fr hvedstadsmrådet undersøgelsen frventes afsluttet i februar. [3EIEnHOLm VI!i K AB E R B A LAN C E 9

10 fødavarebanken Ledelsesberetning FødevareBanken inviterer løbende plitikere g andre interessenter på besøg i FødevareBanken, hvr vi diskuterer frskellige rammevilkår (fx lvgivning) g muligheder fr samarbejde. I havde vi bl.a. besøg af Mi5ø- g Fødevareminister Esben Lunde Larsen, Erhvervsminister Brian Mikkelsen g brgmestrene fra de tre kmmuner, hvr vi har drifi;safdelinger: Overbrgmester Frank Jensen fra København, Brgmester Jacb Bundsgaard fra Aarhus, g Brgmester Jørn Pedersen fra Klding FødevareBanken deltg gså i en række knferencer g netvaerk, bl.a. Partnerskab Md Madspild under Miljø- g Fødevareministeriet På generalfrsamlingen maj blev der valgt. 2 nye bestyrelsesmedlemmer ind - begge nye frivilligrepræsentanter. Se den samlede bestyrelse på hjemmesiden. Der var ingen vedtægtsændringer i. [3E:IE:nH0Lm VI S K AB E R B A LAN C E IO

11 Resultatpgørelse Nte I Tilskud fra Velux Fnden 2 Tilskud fra Velux Fnden - tillaegsbevining 3 Tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefnd 4 Tilskud fra Oak Fundatin 5 Tilslaid fra Salling Fndene 6 Tilskud fra ffentlige puljer g fnde 7 Tilskud fra virksmheder Lgistikgebyr mdtaget Dnatiner g støttemedlemskaber Intægter i alt Persna1emkstninger 25 Salgsmkstninger 26 Bilmkstninger 27 Lkalemkstninger 28 Administratinsmkstninger 29 Etab1eringsmkstninger Finansiene mkstninger Omkstninger i alt Resultat før verførsel af ubrugte midler Tilskud verført fra sidste år 33 Tilskud verført til næste år Årets resultat Frslag til resultatdispnering Overført resultat [3E1 nh0lm VI SKABl BALANCE 1l

12 Balance AKTIVER Nte Depsita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgdehavende fra serviceaftaler 30 Andre tilgdehavender 31 Perideafgrænsningspster Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt 4.73I Aktiver i alt [3E1 nh0lm VI S KA B ER BA LAN C E

13 Balance PASSIVER Nte Freningskapital Overført resultat Egenkapitali alt Mdtagne frudbetalinger Leverandører af varer g tjenesteydelser 34 Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser i alt Gældsfrpligtelser i alt Passiver i alt Eventua1frp1iglelser [3EIEnHOLm 13

14 Egenkapitalpgørelse Beløbi Freningskapital Overført resultat Egenkapitalpgørelse fr Sald pr Frslag til resultatdispnering Sald pr Egenkapitalpgøre1se fr Sald pr Frslag til resultatdispnering Sald pr [3EIEnHOLm VI SKABER BALANCE 14

15 Nter 1. Tilskud fra Velux Fnden Sagsnr. 3 Mdtaget tilskud fra Velux Fnden Midlerne er anvendt således: Lønmkstninger Eksterne lønmkstninger, knsulentbistand Lkalemkstninger IT/telefn/internet Sekretariatsmkstninger Salgs- g markedsføringsrnkstninger Etableringsmkstninger, telefni, IT Etableringsmkstninger, varebiler Etableringsmkstninger, istandsættelse af lkaler g kølerum Midlerne er anvendt således i alt Frskydning i anvendelse af midler i året Tilskud verført fra sidste år Tilskud verført til næste år

16 Nter 2. Tilskud fra Velux Fnden - tillægsbevilling Sagsnr. 7941/VELUX3 Mdtaget tilskud fra Velux Fnden Midlerne er anvendt således: Lønmkstninger, "øget kendskab" Eksterne 1ønmkstninger/knsu1ent, "øget kendskab" Lønmkstninger, "str erhvervspartner" Lønmkstninger, erhvervsnætværk Salgs- g markedsføringsmkstninger, "øget kendskab" Salgs- g markedsføringsmkstninger, erhvervsnetværk Midlerne er anvendt således i alt [3E:1 VI SKABER BALANIE nholm 16

17 Nter 3. Tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefnd Sagsnr : Mdtaget tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefnd Tilgdehavende tilskud, anvendt i I Ei Midlerne er anvendt således: Lønmkstninger, prjektleder Lønmkstninger, driftsassistent Driftsmkstninger Etableringsmkstninger, 2 kølebiler Midlerne er anvendt således i alt E [3EIEnHOLm 17

18 Nter 4. Tilskud fra Oak Fundatin Sagsnr. OFDK Tilskud fra Oak Fundatin Midlerne er anvendt således: Lønninger g lignende ydelser Materialeanskaffe1ser Husleje g øvrige lkalemkstninger FrivilIlige Autdrift It g telefni Midlerne er anvendt således i alt Frskydning i anvendelse af midler i året 770.2B7 Tilskud fra Oak Fundatin, verført fra sidste år Tilskud fra Oak Fundatin, verført til næste år [3EIEnHOLm V I S K AB E R B A L AN C E 18

19 fødavarebanken Nter 5. Tilskud fra Salling Fndene TiIskud fra Salling Fndene Midlerne er anvendt således: Autdrift, transprt g distributin Etableringsmkstninger, Telefni, IT Etableringsmkstninger, vare- g kølebiler Etableringsmkstninger, istandsættelse af lkaler g kølerum Midlerne er anvendt således i alt Frskydning i anvendelse af midler i året Tilskud verført fra tidligere år Tilskud verført til næste år i alt [3«:H:nHOLm VI SKABER EIALANCE

20 Nter 6. Tilskud fra ffentlige puljer g fnde Børne- g scialministeriet, jf. nte 8 Prmineafgiftsfnden, jf. nte 9 Tips- g Lttpuljen (LOTFRI), jf. nte IO Erhvervsstyrelsen, jf. nte Il Københavns Kmmune, jf. nte 12 Århus Kmmune, jf. nte 13 Frederiksberg Kmmune, jf. nte 14 Favrskv Kmmune, jf. nte 15 Randers Kmmune, jf. nte 16 Herning Kmmune, jf. nte 17 Klding Kmmune, jf. nte 18 Vibrg Kmmune, jf. nte 19 Vejle Kmmune, jf. nte 20 Den Grønne g Sciale pu5e i Fælleskassen, jf. nte 21 Regin Sjænand Lauritzen Fnden, jf. nte 22 Lemvigh-M'aner Fnden, jf. nte 23 Øvrige ti]skud ha private fnde 7E IOO.OOO IO.OOO [3EIEr?HOLm VI SKABER BALAN(E 20

21 Nter 7. Tilskud fra virksmheder Tilskud fra Nett: Tilskud fra Nett Indsamlingsbøtter, Nett Tilskud fra Nett i alt Tilskud fra andre virksmheder: Nrdic Kengs Lammefjrds Grønt Urtekram Midtjysk Palleservice Cargill Nrdic Frever Manchester Lins Jyske Bank Blmberg T gd t g Heartland TV Tilslaid fra andre virksmheder i alt Tilskud fra virksmheder i alt [3EIEnHOLm VI!iKABER BALANCE 21

22 fødavarebanken Nter 8. Bevilling fra Børne g Scialministeriet J. nr Bevilling fra Bø;ne- g Scialministeriet Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr Lønmkstninger, kmmunikatinsmedarbejder Frplejning Sekretariatsudgifter Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Prmilleafgiftsfnden Bevining fra Prmilleafgiftsfnden i alt Midlerne anvendes således: Lønmkstninger Eksterne lønmkstninger, knsulent Salgs- g markedsføringsmkstninger Sekretariatsmkstninger Sekretariatsrnkstninger, verhead Midlerne anvendes således i alt [3EIEnH0Lm 22

23 Nter IO. Bevilling fra Tips- g Lttpuljen (LOTFRI) J. nr : Bevining fra Tips- g Lttpuljen (LOTFRI) Midlerne anvendes således: Lønmkstninger Midlerne anvendes således: i alt Bevilling fra Erhvervsstyrelsen Sagsnr Bevilling fra Erhvervsstyrelsen Midlerne anvendes således: Lønmkstninger Midlerne anvendes såiledes: i alt [3EIE1aa?H0Lm!iKABER BALANCE 23

24 Nter 12. Bevilling fra Københavns Kmmune 18 Sagsnr Bevilling fra Københavns Kmmune 18 IOO.OOO IOO.OOO Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr IOO.OOO Midlerne er anvendt således i alt IOO.OOO Bevilling fra Århus Kmmune 18 Sagsnr. 16/ Bevilling fra Århus Kmmune Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt GEl nholm

25 Nter 14. Bevilling fra Frederiksberg Kmmune 18 J. nr Ø Bevilling fra Frederiksberg Kmmune Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Favrskv Kmmune 18 Sagsnr Bevilling fra Favrskv Kmmune 18 IO.OOO IO.OOO Midlerne anvendes således: Autdrift-, transprt- g distributinsmkstninger Sekretariatsudgifter Midlerne anvendes således i alt IO.OOO EIElaa?HOLm

26 Nter 16. Bevilling fra Randers Kmmune 18 Beviffing fra Randers Kmmune Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivinig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Herning Kmmune 18 BevilIling fra Herning Kmmune Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt [3EIEnH0Lm VI SK AB EPI BAL ANCE 26

27 Nter 18. Bevilling fra Klding Kmmune 18 BevilIling til udvikling af titud til udsatte brgere i Klding Kmmune Bevilling Klding Kmmune 15/912 Bevilling verført fra IOO.OOO Midlerne er anvendt således Lønmkstninger, frivillig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Vibrg Kmmune 18 Bevilling fra Vibrg Kmmune Midlerne er anvendt således Lønmkstninger, frivinig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt [3EIEnHOLm VI S K A B E R B A L AN C E

28 Nter 20. Bevilling fra Vejle Kmmune 18 Bevilling fra Vejle Kmmune Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger, frivillig krdinatr Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Den Grønne g Sciale pulje i Fælleskassen Bevilling fra Den Grønne g Sciale pulje i Fæneskassen IaIt Midlerne er anvendt således : Make-ver af cykelkøkken Midlerne er anvendt således i alt [3 1 r?holm SKABER BALANCE 28

29 Nter 22. Bevilling fra Lauritzen Fnden Bevilling fra Lauritzen Fnden Midlerne er anvendt således : Etableringsmkstninger, vare- g kølebiler Midlerne er anvendt således i alt Bevilling fra Lemvigh-Miiller Fnden Bevilling fra Lemvigh-Maner Fnden Midlerne er anvendt således : Lønmkstninger Midlerne er anvendt således i alt [3E1EnHOLm VI S KABER BALAN CE 29

30 Nter 24. Persnalemkstninger Lønninger Ændring i feriepengefrpligte1se Løntilskud g lønrefusiner Pensiner ATP-bidrag Andre mkstninger til scial sikring Rejse- g befrdringsgdtgørelse Kursusmkstninger Arbejdstøj Øvrige persna1emkstninger a Salgsmkstninger Restauratinsbesøg g øvrig repræsentatin Gaver g blmster Rejser Annncer Reklame Markedsføring i øvrigt Knferencer Knstaterede tab på tilgdehavender fra salg Ændring i nedskrivning på tilgdehavender fra salg

31 Nter 26. Bilmkstninger Brændstf Frsikring g vægtafgift Reparatin g vedligehldelse Leje/leasing Transprt- g eksterne leveringsmkstninger Lkalemkstninger Husleje Varme El, vand g gas Frsikring Rengøring g vedligehldelse Lkalemkstninger i øvrigt [3E1Er?H0Lm SKABER BALANCE 31

32 Nter 28. Administratinsmkstninger Kntrartikler It-mkstninger Reparatin g vedligehldelse af inventar Mindre nyanskaffelser Telefn g internet Prt g gebyrer Revisrhnrar Regnskabs- g bghlderimæssig assistance Knsulentassistance Advkat Frsikringer Faglitteratur g tidsskrifter Kntingenter Frsikringsskader Leje af mødelkaler Affaldsgebyr Netværksarrangementer SKAT - købsmms retur Distributin Øvrige mkstninger Etableringsmkstninger Kntr- g lagerinventar Telefni g IT Kølebiler Istandsættelse af lkaler g etablering af køle- g fryserum

33 Nter Andre tilgdehavender Tilgdehavende beviffing, Salling Fndene Tilgdehavende bevilling, Nett Tilgdehavende bevilling, Den A.P. Mønerske Støttefnd Øvrige tilgdehavender Perideafgrænsningspster Frudbetalte mkstninger r alt Likvide behldninger Kassebehldning Freningsknt Mastercard knti Dnatinsknt Bankknt, Merkur Bankknt, Nrdea r alt [3EIEnH0Lm VI SKABER BALANCE 33

34 føde'varebanken Nter Mdtagne frudbetalinger Mdtaget tilskud fr 2018: Vibrg Kmmune Lemvigh-MØller Fnden Nrdic Kengs Scial- g integratinsministeriet Frever Manchester Århus Kmmune Frudbetalte lgistikgebyrer Mdtaget tilskud fr 2018 i alt Ikke frbrugte midler, verført til kmmende år: Velux Fnden Salling Fndene Oak Fundatin B Ikke frbrugte midler, verført til kmmende år: i alt Anden gæld ATP g andre sciale ydelser Feriepengefrpligtelse til funktinærer Feriepenge [3EIEnHOLm 34

35 Nter 35. Eventualfrpligtelser Andre eventualfrpligtelser Freningens eventua1frpligtelser vedrørende huslejekntrakter udgør t. 670 næste år, t. 234 de næste 2-5 år g t. O efter 5 år. EIEnHOLm VI!5KABER BALAN CE 35

36 Nter 36. Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med freningens vedtægter g gd regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i frhld til fregående år. Generelt m indregning g måling I resultatpgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansiene aktiver g frpligtelser. I resultatpgørelsen indregnes ligeledes alle mkstninger, herunder afskrivninger g nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil tilflyde freningen, g aktivets værdi kan måles pålideligt. Frpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil fragå freningen, g frpligt.elsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles akt.iver g frpligtelser til kstpris. Efterfølgende måles akt.iver g frpligt.elser sm beskrevet nedenfr fr hver enkelt regnskabspst. Ved indregning g måling tages hensyn til frudsigelige tab g risici, der fremkmmer inden årsrapprten aflægges, g sm be- ener afkræfter frhld, der eksisterede på balancedagen. RESULT ATOPGØRELSE Indtægter Indtægter indregnes i takt med, at de tilgår freningen. Omkstninger Omkstninger indregnes i det år, hvr de afhldes. [3EIEr?HOLm VI!) KABE FI BAL AN CE 36

37 Nter 36. Anvendt regnskabspraksis - frtsat BALANCE Driftsmidler Anskaffelse af driftsmidler, hvrtil freningen har mdtaget knkrete tilskud, er mkstningsført i resultatpgørelsen. Tilgdehavender Tilgdehavender måles til amrtiseret kstpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Depsita, der er indregnet under aktiver, mfatter betalte depsita til udlejer vedrørende freningens indgåede lejeaftaler. Perideafgrænsningspster Perideafgrænsningspster, der er indregnet under aktiver, mfatter afhldte mkstninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide behldninger Likvide behldninger mfatter indestående på bankknti samt kntante behldninger. Gældsfrpligtelser Krtfristede gældsfrpligtelser måles til amrtiseret kstpris, hvilket nrmalt svarer til gældens pålydende værdi. Mdtagne frudbetalinger Mdtagne frudbetalinger mfatter beløb mdtaget vedrørende kmmende regnskabsår, samt ti]skud, der ikke er anvendt fuldt ud i året g derfr verføres til næste år. EIEnHOLm VI S KAB EPI B ALAN CE