DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014"

Transkript

1 1 DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde marts 2014 PP-A-1 (DMCG/MDT): Lunge cancer under Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) Forfatter: Birgit Guldhammer Skov, på vegne af DaLuPa (Danske lungepatologer) Multidisciplinær tilgang til diagnostik og behandling af patienter med lunge cancer Introduktion I Danmark diagnosticeres årligt ca nye tilfælde af lungecancer. Ca. 87 % er af typen ikke-småcellet lunge cancer (NSCLC) og resten er småcellet karcinom. Diagnostik og behandling af især NSCLC har gennemgået et paradigmeskift inden for de sidste 5-10 år. En lang række studier har vist at patienter med NSCLC er ganske heterogene. Således skal fx patienter med planocellulært karcinom behandles anderledes end patienter med adenokarcinom, og ikke alle patienter med adenokarcinom skal behandles ens, idet (en mindre) gruppe har karakteristiske genetiske forandringer, der optimalt skal behandles specifikt. En sådan differentiering har medført bedre responserater, overlevelse og livskvalitet for disse patienter. Mutidisciplinær tilgang til diagnostik og behandling af NSCLC har været helt afgørende for disse forbedringer. Inden for såvel billeddiagnostik, minimalt invasive diagnostiske procedurer, medicinsk onkologi og ikke mindst patologien har der været en rivende udvikling, der tilsammen har medført at 5 års overlevelse for patienter med NSCLC i Danmark er steget fra 5 % til 12 % inden for de sidste 10 år. Patologens rolle 80 % af alle patienter med NSCLC diagnosticeres i et ikke-operabelt stadium. I Danmark bliver mere end 1/3 af alle patienter med NSCLC diagnosticeret udelukkende på cytologisk materiale. I diagnostiske biopsier udgør det maligne tumorvæv ofte kun en mindre del af biopsimaterialet. Der har derfor især været fokus på håndteringen af det diagnostiske materiale, således at såvel den morfologiske klassifikation som den molekylærbiologiske karakteristik af de maligne tumorceller optimeres. Følgende anbefales: 1. Cytologiske prøver præpareres som Sears og som koagelmateriale, der kan anvendes til immunhistokemisk klassifikation, hvis klassifikation ikke kan foregå alene på morfologi.

2 2 2. Biopsier (og koagelmateriale fra cytologisk materiale) skæres initialt med et antal ufarvede snit, der kan anvendes til immunhistokemi, hvis klassifikation ikke kan foregå alene på morfologi. 3. Antal immunhistokemiske farvninger minimeres således at der er celler/væv til molekylærpatologiske analyser. Således anbefales et panel bestående af 1-2 markører for pulmonalt adenokarcinom (TTF1, Napsin A og/eller CK7) og 1-2 markører for planocellulært karcinom (P40, P63 og/eller CK5/6) hvis morfologien ikke er karakteristisk for hverken adenokarcinom eller planocellulært karcinom. Er der mistanke om adenokarcinommetastase fra andet organ (fx mamma eller colon) skal der suppleres med relevante immunhistokemiske analyser. 4. Patienter med primært pulmonalt adenokarcinom undersøges for mulig EGFR-mutation og ALKtranslokation. Dette bør udføres Up-front, dvs. når diagnosen stilles, for ikke at forsinke en mulig specifik behandling. 5. Korrekt SNOMED- kodning. PP-A-2 (DMCG/MDT) Hoved-hals kræft under Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA) Forfattere: Katalin Kiss, Benedicte Parm Ulhøi, Stine Rosenkilde Larsen, Marianne Hamilton Therkildsen What do the latest DAHANCA protocols and guidelines require from the Danish pathologists? Introduction: The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA) is a national permanent multidisciplinary working group under the scientific society Danish Society of Head and Neck Oncology (DSHHO). The Group maintains a clinical database, nationwide clinical trials and guidelines. All activities are listed on Most of the protocols are about clinical work up, treatment modalities and rehabilitation but some of them involve the diagnostics and contain important information for the pathologists. The guidelines describe in detail the handling of pathology specimens, tumor classification, staging and pathology reporting. There are guidelines for carcinomas of the sinonasal tract (2009), the salivary glands (2010), the thyroid (2010), pharynx and larynx (2011), and oral carcinomas (2003, currently under review), metastasis from unknown primary carcinoma to the neck (2013) and for scoring and classification of p16 immunohistochemistry in (HPV related) oropharyngeal carcinomas (2013). What s new for pathologists in the latest guidelines and protocols?

3 3 p16, the surrogate marker for HPV-driven tumors Many international studies and the DAHACA 19 protocol have found that positive p16 immunohistochemistry in head & neck squamous cell carcinoma (SCC) independently correlates with better survival. Since 2008 every newly diagnosed head & neck SCC and metastasis from SCC from unknown primary site to the neck should be stained for p16. The cut off for positivity is 70% both nuclear and cytoplasmic staining. The guidelines for metastasis from unknown primary carcinoma to the neck recommend: 1. Cystic processes in the neck that contains squamous cells in patients older than 40 should be removed for histological examination. 2. p16 staining of metastasis from SCC. 3. p16 and EBV staining of undifferentiated carcinomas. 4. Neuroendocrine differentiation should be ruled out, using synaptofysin and chromogranin (the latter can be negative or focally positive) DAHANCA 27 This is a clinical trial regarding microsurgery of T1a glottis cancer. This protocol introduces a laryngeal intraepithelial neoplasia (LIN) terminology. LIN1 and LIN2 = mild and moderate dysplasia, respectively, LIN3 = severe dysplasia and carcinoma in situ. The management of the tiny resections of the glottis in the pathology laboratory and the histological evaluation is a technically challenging and time-consuming procedure but crucial for treatment planning. PP-A-3 (DMCG/MDT) Mammacancer under Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) Forfattere: Anne Marie Bak Jylling, Birgitte Bruun Rasmussen, Tina Di Caterino, Giedrius Lelkaitis, Anne- Vibeke Lænkholm, Henrik Mygind, Maj-Lis Møller Talman, Eva Balslev Revision af retningslinier for håndtering af SN ved primær mammacancer et multidisciplinært samarbejde Introduktion Ved den internationale St. Gallen konference om primær mamma cancer i 2009 var der et indlæg af Professor i mammakirurgi Monica Morrow, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center om SN og efterfølgende aksildissektion (ALND). Hendes anbefaling var, at der ikke er behov for ALND selv ved

4 4 makrometastaser i < 2 SN. Hendes argument hvilede i høj grad på et amerikansk arbejde (Guiliano AE et al, JAMA 2011, Z0011-studiet), hvor man randomiserede patienter med 2 makro/eller mikrometastaser til +/- ALND, og ikke fandt hverken overlevelsesgevinst eller færre lokalrecidiver ved ALND, hvis der var metastaser til < 2 SN. Samtidig havde vi via DBCG s database set, at vi på landsplan udførte sentinel node proceduren forskelligt, og at det ville være relevant at se nærmere på dette. Vi besluttede herefter at revidere de danske retningslinjer, der lød på ALND i alle tilfælde af spredning til aksillen, makro, mikro eller enkeltcelleinfiltration. Efterfølgende foregik der ligeledes en revision af patologiretningslinierne, således at der nu i DK er en ensartet procedure for håndtering af SN. Materiale og Metode I regi af DBCG blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 kirurger, 2 patologer og en radioterapeut. Arbejdsgruppen holdt flere møder, hvor man på basis af al den foreliggende litteratur gennemgik: Injektionsteknik og tracertyper Lymfoskintigrafi SN efter tidligere operation/biopsi SN ved multifokal cancer mammae DCIS og SN End points Konklusion Konklusivt anbefalede arbejdsgruppen at vi i Danmark kun udfører ALND ved makrometastaser eller 3 SN med mikrometastaser/itc, således at retningslinierne i dag ser ud som følger: SN-metoden uden aksilback-up er standard procedure hos patienter med brystkræft uden påvist metastasering ved ultralydsscanning af aksillen og evt. FNA I tilfælde af mikrometastaser/itc, uafhængig af antallet af foci, men i højst 2 SN, undlades ALND, der således kun udføres ved makrometastaser og i tilfælde af mikrometastaser/itc i 3 SN eller flere. Retningslinier for procedure med fastlæggelse af antal snit og afstand mellem trin er godkendt i patologiudvalget Den peroperative frysesnitsundersøgelse foretages med HE-snit på hele lymfeknuden opskåret i 2 mm snit. Immunhistokemisk farvning (IHC) for cytokeratin foretages på efterfølgende paraffinsnit. Det betyder bl.a. at vi kan spare den tids-og resourcekrævende immunhistokemi på frys, da der ikke er behov for at påvise mikrometastaser eller enkeltcelleinfiltration peroperativt.

5 5 PP-A-4 (DMCG/MDT) Screening for tarmkræft under Den tværregionale implementeringsgruppe vedr. tarmkræftscreening, Danske Regioner Forfattere: Dorte Linnemann, Morten Rasmussen, Gro Willemoe, Pia Clark, Tine Plato Hansen, Tomasz Piotr Tabor, Mikkel Eld, Tina Olsen og Peter Ingeholm Retningslinjer for koloskopi og patologi i screeningsprogrammet mod tarmkræft Introduktion I 2014 indføres et nationalt screeningsprogram mod tarmkræft i Danmark. Den primære screeningsundersøgelse er en immunbaseret undersøgelse for blod i afføringen (ifobt). De screeningsdeltagere, som ved denne test har blod i afføringen, tilbydes koloskopi med henblik på diagnosticering af tarmkræft, det vil sige tyk- eller endetarmskræft, og fjernelse af polypper. Personer, der diagnosticeres med tarmkræft eller mistanke herom, indgår i pakkeforløb for tarmkræft. Personer med polypper følges i koloskopi-kontrolforløb eller indgår i screeningsprogrammet igen afhængigt af de patoanatomiske diagnoser på polypmaterialet. Formål Screeningsprogrammets formål er at nedsætte dødeligheden af tarmkræft ved tidlig diagnostik samt at nedsætte forekomsten af tarmkræft ved at fjerne forstadier til kræft. Hvis screeningsprogrammets formål skal opfyldes, og effekten dokumenteres, er det vigtigt, at koloskopierne og den patoanatomiske diagnostik er af høj og ensartet kvalitet nationalt. I screeningsprogrammet er der en balance mellem tidlig diagnostik af tarmkræft, med bedre prognose for patienterne til følge, herunder fjernelse af polypper, og de gener og risici, der påføres screeningsdeltagerne ved koloskopierne. Det er derfor essentielt, at patienterne allokeres til den korrekte risikogruppe. For at kunne monitorere, hvorvidt screeningsprogrammets formål opfyldes, er det nødvendigt at etablere centrale data, som dels kan anvendes til allokeringen af de enkelte patienter til korrekte kontrolforløb og dels til monitorering af kvaliteten og effekten af screeningsprogrammet. Såvel koloskopører som patologer har central betydning for denne dataindsamling. Samarbejde mellem koloskopører og patologer For at screenings- og adenomkontrolprogrammerne kan forløbe hensigtsmæssigt er samarbejdet mellem de koloskoperende afdelinger og patologiafdelingerne essentiel. Samarbejdet har 3 formål: at patienterne får den relevante behandling, at patienterne allokeres til korrekte kontrolforløb, og at screeningsprogrammets kvalitet og virkning kan monitoreres via dataregistrering. Med henblik på at understøtte dette er der udarbejdet retningslinjer for koloskopi og patologi i screenings- og adenomkontrolprogrammet.

6 6 Retningslinjerne for allokering af screeningsdeltagerne til risikogrupper og for dataregistreringen præsenteres. PP-B-1 (DMCG/MDT) Endometriecancer under Dansk gynækologisk cancergruppe (DGCG) Navn på forfattere: Doris Schledermann, Marianne Lidang, Else Mejlgaard, Elisabeth Kristensen, Rita Kahn Typebestemmelse af endometriecancer er afgørende for behandlingsvalg Introduktion: Endometriecancer er den hyppigste gynækologiske cancersygdom i DK med 528 nye tilfælde i Prognosen afhænger af stadiet (FIGO), men også den histologiske type, hvor der skelnes mellem lav- og højmaligne typer. Lav-maligne typer er endometrioidt adenokaricinom (AC) grad 1-2 og høj-maligne typer er endometrioidt AC grad 3, serøst AC, clear cell AC, karcinosarkom og udifferentieret karcinom. Fem års overlevelsen ved lav-malign histologi, FIGO stadium IA (< 50 % myometrieinvasion) og > IA er henholdsvis 100 % og 67 %, medens den for høj-malign histologi, FIGO IA og > IA er henholdsvis 76 % og 26 %. Som konsekvens heraf tilrettelægges den operative behandling efter den præoperative diagnose, idet der ved høj-maligne typer altid udføres hysterektomi, bilateral salpingoooforektomi (BSO) og pelvin lymfeknude exairese. Ved lav-maligne typer undlades lymfeknude exairese ved FIGO-stadium IA. Det betyder, at identifikation af en høj-malign tumor i det præoperative materiale får afgørende betydning for behandlingen. Til typebestemmelse kan immunhistokemiske undersøgelser være nyttige. Formål: At beskrive immunfænotyper ved de hyppigste lav- og høj maligne typer af endometriekarcinom. Resultater: Karakteristiske lav-maligne karcinomer (endometrioidt AC grad 1 og 2) volder sjældent diagnostiske problemer, men i op til 50 % af høj maligne endometriekarcinomer vil der være problemer med typebestemmelsen og stor interobservatør variation. Det kan fx dreje sig om papillært eller solidt opbyggede endometriekarcinomer, hvor typebestemmelse er vanskelig, eller kirteldannende endometriekarcinomer med udtalt kerneatypi, hvor serøst eller clear cell AC kan være en vigtig differentialdiagnose overfor endometrioidt AC. Skelnen mellem ægte clear cell adenokarcinom og forekomst af clear celler i serøst adenokarcinom, sekretorisk komponent i endometrioidt adenokarcinom, clear cell forandring i planocellulære foci eller i solide områder er et reelt problem. Anvendelse af immunpanel vil i mange tilfælde kunne afhjælpe de diagnostiske vanskeligheder.

7 7 I karakteristiske tilfælde ses almindeligvis CK7+/VIM+/PAX8+. Dertil kommer følgende: Endometrioidt adenokarcinom grad 1 og 2: ER+/PGR+ og p16 (pletvis)/ p53 wt 1 /HNF1beta 2 -. Endometrioidt adenokarcinom grad 3: ER+-/PGR+-/p53 wt eller muteret og p16 (pletvis)/hnf1beta- Serøst adenokarcinom: p16 (diffus)/p53 muteret, HNF1beta+- og ER-/PGR-/WT1- Clear cell adenokarcinom: HNF1beta+/NapsinA+ og p16-/p53wt/er-/pgr- Konklusion: For tilrettelæggelsen af operation for endometriekarcinomer har det afgørende betydning, at patologen identificerer en høj-malign tumor/tumorkomponent i den præoperative endometriebiopsi. Ofte kan man få god hjælp af tumors immunfænotype som supplement til morfologi. 1: p53 mutation medfører såkaldt alt-eller-intet reaktion, dvs. komplet negativ eller kraftig positiv i >50-75 % tumorcellekerner. Ved p53 wild type (wt) reaktion ses svag til moderat positivreaktion i 1-50 % af kernerne 2: Diffus og intens positiv HNF1beta tyder på clear cell adenokarcinom PP-B-2 (DMCG/MDT) Klassifikation af føtale dødsårsager under Dansk selskab for obstetrik og gynækologi (DSOG). Navn på forfattere: Lisa Leth Maroun, Mette Ramsing, Tina Elisabeth Olsen, Hanne Benedicte Wielandt, Lisbeth Jønsson Tanja Østerlund Mortensen, Jens Lyndrup. INCODE-DK Danish classification of causes of intrauterine fetal death a new approach to perinatal audit Introduction Evaluating the cause of intrauterine fetal death (C- IUFD) is important to comfort the parents, as a quality control and feed-back for the medical staff, as well as for guidance in future pregnancies. An extensive work-up including autopsy and placental examination is recommended on a national level as described in the national guideline for IUFD. Multidisciplinary perinatal audit is an important tool in the evaluation of stillbirth. Establishment of the C-IUFD, however, has until now been hampered by the lack of a recommended classification system. Material and methods With the intention of improving the evaluation process for IUFD a working group of fetal pathologists and obstetricians was established in 2013 by the Danish Society of Obstetricians and Gynaecology (DSOG) and

8 8 the Danish Pathology Society (DPAS). Two selected modern international classification systems (CODAC and INCODE) were evaluated by literature survey, discussion and practical testing. INCODE was preferred as the most user-friendly system. It allows for specific findings / scenarios to be graded and coded as possible or probable causes of death or as incidental findings only. A Danish version (INCODE-DK 2014) was developed by translation and adaptation to Danish conditions on the basis of updated literature. The section on placental pathology in particular was adapted to the recent Danish guideline for placental examination In addition, a new perinatal audit scheme (INCODE perinatal audittabel 2014) was created based on the perinatal audit system in use as introduced by K. Vitting Andersen. The scheme is adapted to INCODE in the main categories and allows grading and coding of C-IUFD. INCODE DK and INCODE perinatal audittabel are available in an updated version of the IUFD guideline 2014, as well as in a separate excel file, which will be published at Results For the first time a recommended national classification system for the cause of death in stillbirth is available. During the evaluation process the working group found, that the use of INCODE improved communication and reproducibility in the evaluation process of stillbirth. The updated perinatal audit scheme in combination with INCODE-DK provides important user-friendly tools for perinatal audit. Conclusion The new INCODE-DK 2014 is an important tool for fetal pathologists in evaluating the cause of death after autopsy in stillbirth. It is the hope of the working group that the new audit scheme in combination with the new national classification system will improve the uniformity and quality of perinatal audits on a national level. PP-B-3 (DMCG/MDT) Placenta under Dansk selskab for obstetrik og gynækologi (DSOG) Navn på forfattere: Lise Grupe Larsen, Astrid Petersen, Mette Ramsing, Lisa Leth Maroun, Dorthe Thisted, Jens Lyndrup, Niels Uldbjerg. A national guideline for placental examination Introduction Pathoanatomical examination of the placenta is often a valuable part of the evaluation of a complicated pregnancy. For clinicians, it is important to know when a placental examination may contribute to the understanding of underlying pathophysiology. Likewise, it is essential that the pathology report is precise and informative in order to contribute in the planning and handling of future pregnancies. In order to

9 9 ensure uniform national handling of placentas in the delivery room and in the pathology departments a national guideline is needed. Material and methods With the intention of designing a national guideline for pathoanatomical examination of the placenta a working group of placental pathologists and obstetricians was established in 2011 by the Danish Society of Obstetricians and Gynaecology (DSOG) and the Danish Pathology Society (DPAS). A guideline was prepared and adapted to Danish conditions on the basis of facts and recommendations in the international literature on pregnancy handling and placental pathology. An agreement on indications for pathoanatomical examination, terminology, and definitions of pathological conditions was obtained through joint discussions. The guideline was presented as a draft at the obstetrician s Annual Meeting (Sandbjergmødet) January 2012 and the final guideline was presented at Sandbjergmødet January 2013 and is published at and for pathologists at Results In this national guideline a list of indications for pathoanatomical placental examination is presented and discussed. It includes descriptions of the handling of the placenta at the delivery room and during transport as well as detailed recommendations for pathologists on gross and histological examination of the placenta. The guideline provides a user friendly table of Danish terminology and definitions of the most important pathological entities including recommendations for conclusion of the pathology report and consistent SNOMED-coding. Conclusion This guideline offers for the first time updated national recommendations for the handling and pathoanatomical examination of placentas. It is the hope of the working group that the guideline will improve uniformity and quality of placental handling on a national level in the years to come.

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Christel B. Lajer overlæge PhD Christian Buchwald Professor dr. med Øre-næse-halskirurgisk Klinik

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005 DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005 Formandsberetning 2004-5...2 Status for registrering i DBCG-databasen og allokering til protokoller i 2004...6 Sentinel node

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring

BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring BILAG til Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring 16. januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG... 2 1.1 SKEMAER BRUGT TIL DATAINDSAMLING... 2 1.2 RESULTATER AF PROJEKTETS

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger 2012 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere