BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET"

Transkript

1 BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET I 934_35 For Thorvaldsens Museum blev Aaret meget betydningsfuldt derved, at den gennem en længere Aarrække imødesete Hovedrestaurering af Museumsbygningen kunde paabegyndes. Det af Museumsbestyrelsen fremsendte Forslag til en fireaarig Istandsættelsesplan fik en velvillig Modtagelse hos Københavns Kommunalbestyrelse, som bevilgede de til Gennemførelsen fornødne Midler. Endvidere tilstod Bestyrelsen for Niels Brocks og Triers Legater til Stadens almene Bedste et særligt Beløb til Istandsættelse af Dekorationerne omkring Thorvaldsens Grav. Museet er de nævnte Myndigheder megen Tak skyldig for, at de betydelige Summer, som det her drejer sig om, i en saa vanskelig økonomisk Tid har kunnet stilles til Raadighed og ser heri et fornyet Udtryk for den Velvilje og Interesse, som Kommunalbestyrelsen altid har lagt for Dagen overfor Museets Ve og Vel. B E S Ø G E T Museet har været aabent daglig fra Kl med Undtagelse af Grundlovsdag og 1. Juledag; Søndag, Onsdag og Fredag gratis, de øvrige Dage mod Entre 1 Kr. Besøgtallet blev i Tiden 1. April Marts 1935: Betalingsdage Personer Fridage Ia lt Personer 19

2 S A M L IN G E R N E Ved Køb eller ved Gave fra interesserede Venner har Museet haft den Glæde i Aarets Løb at se sine Samlinger forøgede med en Række Arbejder: FRA T H O R V A L D S E N S E G E N HAAND Herkules og Omfale. Tegning, Tusch. Signeret: B. Thorvaldsen. Tegningen stammer fra Thorvaldsens Ungdomsaar og er i Komposition en Variant af Thorvaldsens Relief fra 1792 med samme Motiv. Løbende Bakkantinde med en Tamburin. Tegning, Sepia. Formentlig fra de tidlige Aar af Thorvaldsens Ophold i Rom. Amor og Bacchus. Tegning, Blyant. Signeret: Thorvaldsen. Et Motiv, som Thorvaldsen oftere har beskæftiget sig med i sine Tegninger, og hvoraf der findes flere Varianter i Museets Samling. Figurscene, formentlig med Motiv fra Myten om Dionysos-Barnets Ophold hos Nymferne paa Nysabjerget. Sort og hvidt Kridt. Tilskrivningen til Thorvaldsen er næppe helt sikker. Gave fra Arkitekt Tyge Hvass. A N D R E V Æ R K E R Portræt af Thorvaldsen, malet af den tyske Maler Wilhelm Hensel. Omkr Gave fra Direktør Hans Tobiesen. Mandsportræt, malet af Hamburger-Maleren F. C. Loehr. Betegnet med Kunstnerens Navn og Ifølge en Familie-Tradition, der kan føres tilbage til ca. 1860, forestiller Portrættet»Thorvaldsens Fader«(o: Gotskalk Thorvaldsen), og det skal have tilhørt H. C. Andersen. Der kendes ikke noget Portræt af Gotskalk Thorvaldsen, og det er hidtil ikke lykkedes at fremdrage Kendsgerninger, der kunde støtte denne Traditions Rigtighed. Med Gobelinvæversken Johanne Bindesbølls Død er det gamle Bindesbøll ske Hjem blevet ophævet. Herfra er flere Ting overgaaet i Museets Eje. Ved testamentarisk Bestemmelse har Frk. Bindesbøll skænket Museet to Puder, udført i Kanevas-Syning af hende selv efter Tegning af hendes Fader, Arkitekten M. G. Bindesbøll, Thorvaldsens Museums Bygmester. Ligeledes ved testamentarisk Bestemmelse af Frk. Bindesbøll modtog Statens Museum for Kunst Vilhelm Marstrands Portræt fra 1844 af M. G. Bindesbøll. Det er velvilligst deponeret i Thorvaldsens Museum, hvor det ved sin mere intime Skildring af Bindesbøll staar som et virkningsfuldt Supplement til Constantin Hansens mere monumentale Portræt af ham. Endelig har man ved Køb erhvervet to Skitse- 20

3 F. C. LO EH R: M A N D S P O R T R Æ T 1788 Ifølge en Familietradition Thorvaldsens Fader". bøger, der har tilhørt M. G. Bindesbøll, og hvori han bl. a. har gjort Notater med Hensyn til sit Arbejde ved Museumsbygningen. De er begge forsynede med Sønnen, Thorvald Bindesbølls Ex libris. Fra Litograf C. Andreasen har Museet i Aarets Løb som Gave modtaget en Række litograferede og kobberstukne Portrætter af Thorvaldsen samt andre grafiske Thorvaldsen-Minder og fra Grosserer Henrik Brock, ligeledes som Gave, et Album med xylograferede Gengivelser efter Thorvaldsens Værker. Gaver af Bøger, Billeder m. m. er modtaget fra følgende: Hr. A. Bruun-Rasmussen, Forlagsboghandler Georg Douglas (Chemnitz), Frk. Karen Engelhardt, G. E. C. Gads Forlag, Ny Carlsberg Glyptotek, Göteborgs Museum, fhv. Bibliothekar P. Johansen, Dr. Rudolf Keibel (Lübeck), Købstadmuseet»Den gamle By«i Aarhus, Kustode Harald Mortensen, Bibliothekar Frk. Asta Møller, Underkustode Harry Lønge, Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum for Kunst, A r kivar Sv. Waendelin (The Dan-America Archives, Sohngaardsholm). 21

4 M U S E U M S B Y G N IN G E N Den af Københavns Kommunalbestyrelse vedtagne Hovedistandsættelse af Museumsbygningen paabegyndtes under Ledelse af Arkitekt Kaare Klint. Istandsættelsen omfatter baade Museets Gadefacader, dets Indre og Gaardfacaderne omkring Thorvaldsens Grav, og den er beregnet paa at skulle strække sig over fire Aar. For Gadefacadernes Vedkommende tilsigtes kun en partiel Istandsættelse af de mest angrebne Partier, idet man anser det for muligt ved en simpel Vedligeholdelse af Pudsfladerne at befri Bygningen for den Karakter af Forfald, der har skæmmet den mest. Forvitrede Partier i de udekorerede Pudsflader blev udbedrede under Ledelse af Kunstmaler Axel Johansen, der tillige foretog nogle mindre Restaurationer i Sonnes Frise paa Steder, hvor Farvelaget var skallet af, eller hvor Murrevner skønnedes at burde udfyldes. Paa Forhallens Mure saavel mod Kanalen som mod Slottet blev de vandrette Profilbaand, der ligger mellem Pilastrenes Sandstensbaser umiddelbart over Soklen, afhuggede og fornyede. Af megen Betydning for Bygningens hele Udseende er det ogsaa, at selve Sandstenssoklen paa Facaderne mod Kanalen og Slotskirken istandsattes. Arbejdet udførtes efter en ny Metode med den kunstige Sandstensmasse»Deckosit«. I Museets Indre fortsattes den tidligere indledede Istandsættelse af Siderummene med Værelserne X II-X X I samt Ghristus-Salen. Man er dermed naaet hele Rækken rundt i Stueetagen. Arbejdet omfattede her Rensning af de dekorerede Lofter samt Udbedring af Revner i Pudsen, Maling af Vægge og Indlægning af elektrisk Lys. Til at genfremstille de meget haardt medtagne Dekorationer i Museets Gaard valgte Bestyrelsen Kunstmalerne Axel Johansen og Harald Hansen. Den sidstnævnte paabegyndte nye Kartoner til Frisen af de væddekørende Genier, der oprindelig skyldes den tyske Billedhugger Philip J. J. Scholl, og udførte tillige et Prøvebillede i et af Frisens Felter. Af Hensyn til de ikke ubetydelige Revner i Murværket, ansaas det for paakrævet at undersøge Tilstanden af Bygningens Fundamenter imod Gaarden. Det skete ved en Udgravning i Kælderen. Undersøgelsen gav til Resultat, at der ikke fandtes Anledning til at foretage videre. Da den hidtilværende Tætning af Fugerne i Gaardens Flisebelægning havde vist sig uholdbar, blev Fugerne for at hindre Vandets Nedsivning oprensede for gammelt Beg og tættede med hvidt Marinebeg i Forbindelse med Kalfatring med Værk. Paa Kobbertaget gjorde forskellige Utætheder en større Reparation 22

5 nødvendig. En Del af Fodrenden mod Stormgade og mod Slotskirken fornyedes. I Forbindelse med Indlægningen af elektrisk Lys afholdtes mange Prøver og gjordes adskillige Forsøg for at finde den mest formaalstjenlige Maade at belyse Museet paa. Opgaven er særdeles vanskelig, fordi de dekorerede Lofter overalt gør det umuligt at anbringe hængende Belysningslegemer paa sædvanlig Vis, og fordi Hensynet til Museets Arkitektur stiller alvorlige Krav til saavel Belysningens Art som Belysningslegemernes Udseende. Under Forsøgene, ved hvilke man i høj Grad havde Nytte af Museets Koncerter, udpegedes P. H.-Lampen fra Louis Poulsen & Co. som den, der gav det bedst egnede Lys. En Henstilling til Lampens Konstruktør, Arkitekt Poul Henningsen, om at tillempe den med Henblik paa Museets Behov, resulterede i Fremstillingen af en ny Type, den saakaldte»lyskube«, der nu efterhaanden vil blive anskaffet som almindeligt Belysningslegeme i Museet. I Kælderetagen blev der i Værelserne X L IV -L II mod Kanalsiden truffet forskellige Foranstaltninger til Værn mod indtrængende Fugtighed. Der vil fremtidig blive ført Kontrol ved Hjælp af en Hygrograf. M U S E E T S O P L Y S N IN G S V IR K S O M H E D Det af Københavns Borgerrepræsentation nedsatte Budgetudvalg henstillede i sin Betænkning for Aaret til Museets Bestyrelse, at der iværksattes en Propaganda for Museet og udtalte derefter følgende:»denne Henstilling fremkommer ud fra den Betragtning, at det for et Museum som for alle andre Institutioner, der ønsker at tildrage sig Befolkningens Interesse, er nødvendigt at vække Opmærksomhed om sig. Den fornemme Tilbagetrukkethed, som Museer alle Dage tidligere har fundet det foreneligt med deres kulturelle Betydning at indtage, kan sikkert ikke anses for at være betimelig nu. Paa egnet Maade vil en passende anlagt Propaganda utvivlsomt forøge de besøgendes Antal stærkt.«disse Udtalelser har Museets Ledelse fuldt ud kunnet slutte sig til. Ingen opfatter mere Museerne som Magasiner for Fortidens Kunst og Efterladenskaber eller som blotte videnskabelige Laboratorier. Overalt ude i den store Verden ser man i Museerne kulturelt virkende Institutioner, der bør gøre de Værker, de ligger inde med, kulturelt frugtbringende ved en aktiv Indsats til Bedste for den folkelige Udvikling. Takket være Kommunalbestyrelsens Bevilling af Midler til Brug i Propaganda-Øj emed er Thorvaldsens Museum blevet sat i Stand til 23

6 atter i dette Finansaar at gennemføre en Vinterkampagne efter Devisen:»Der foregaar noget i Thorvaldsens Museum hver Søndag«. Den har som i foregaaende Finansaar været delt i en Efteraarssæson, spændende over Tidsrummet Oktober til Begyndelsen af December, og en Foraarssæson fra Slutningen af Januar til og med Maj Maaned, og været tilrettelagt saaledes, at Lektioner i Legemskultur har vekslet med kunsthistoriske Foredrag. Disse Foranstaltninger er blevet mødt med stor Interesse hos Publikum. Der har som Regel været fuldt Hus, for Lektionernes Vedkommende endog altid overfyldt Hus. Adgangen dertil er offentlig og gratis. Kaptajn J. P. Jespersen har i den forløbne Vinter givet 15 Lektioner i Legemskultur med de i tidligere Aar afholdte ialt 41 Lektioner i Museet. Hver Lektion falder i to Afdelinger, først et Foredrag ledsaget af Lysbilleder, dernæst ude i Forhallen Kropsanalyse med Anvendelse af levende Model og Demonstration af Legemsøvelser. Foruden den samfundsmæssige Værdi, som Kaptajn Jespersens A r bejde for Sundheden i sig selv rummer, har disse Lektioner haft den Betydning, at de for Nutidsøjne ligesom har skrællet det antikke Lag af Thorvaldsens Kunst og paa en helt ny Maade vist, hvilke menneskelige Værdier og hvilken folkeopdragende Kraft den rummer lige saa fuldt i vor Tid som nogensinde. Der er heller ingen Tvivl om, at Kaptajn Jespersen ud fra sit særlige Synspunkt lærer Folk at se og forstaa Billedhuggerkunst paa en sundere og solidere og ikke mindst paa en mere aktuel og frugtbar Maade, end man kan gøre det ved kunsthistoriske og æsthetiske Forklaringer. Ved saa at sige at bringe sine Tilhørere i direkte Kontakt med Kunstværkerne lærer han dem at se naturligt og ligefrem paa Kunst, lærer dem, at Kunsten ikke er en ren og skær Prydforanstaltning, men tillige noget, der angaar dem personligt og direkte. Disse Lektioner i Legemskultur er da ogsaa blevet en af de største Museums-Successer, vi har haft i de senere Aar. Paa Grundlag af en streng Bedømmelse af Museets Besøgsstatistik kan det siges, at mindst Personer ialt har søgt Museet for at overvære dem. Tilstrømningen har til Tider været overvældende ved en enkelt Lejlighed oppe paa over Lektionerne har tillige vakt Opmærksomhed ud over Landets Grænser og givet Anledning til Omtale og Afbildning i adskillige udenlandske Dagblade og Tidsskrifter. Museet har Grund til at være Kaptajn J. P. Jespersen meget taknemlig for den varme Interesse, han har vist Museet, og for den Propaganda, han har gjort for Thorvaldsens Kunst, ikke blot ved disse Lektioner, men ogsaa ved sine talrige Foredrag og Demonstrationskursus rundt om i Landet. 24

7 I Aarets Løb er der givet følgende Foredrag paa Søndage, alle ledsagede af mange Lysbilleder: 2 1. Oktober Direktør Sigurd Schultz: Thorvaldsen, hans Kunst og Personlighed. 4. November Lektor Knud V. Rosenstand: Albert Thorvaldsen, den berømte Billedhugger, som han bedømtes af Samtiden i Danmark. 18. November Mag. art. Vagn Poulsen: Thorvaldsens Antikviteter. Marmorskulpturer, Bronzer og græske Vaser. 3. Februar Direktør Sigurd Schultz: Thorvaldsen, hans Kunst og Personlighed. 17. Februar Kunsthistoriker Lars Rostrup Bøyesen: Sonnes Frise paa Thorvaldsens Museum. 3. Marts Direktør Sigurd Schultz: Thorvaldsen, hans Kunst og Personlighed. 17. Marts Dr. phil. Vilhelm Lorenzen: M. G. Bindesbøll, Thorvaldsens Museums Bygmester. Arkitektur og Kunsthaandværk paa hans Tid. 31. Marts Lektor Knud V. Rosenstand: Natur og Kunst som Skønhedskilder. Efter Indbydelse af Skoleradioens Ledelse holdt Direktør Sigurd Schultz den 25. Maj og den 2. Juni 1934 to Foredrag i Radio om»thorvaldsen, hans Kunst og Personlighed«for Skolebørn. I den Anledning fremstilledes et Billedhefte med 30 Illustrationer, der med Bistand af Skoleradioens Ledelse gratis udsendtes i et Antal af Exemplarer til interesserede Skoler, saaledes at de lyttende Børn kunde følge Foredraget i deres Billedhefte. Endvidere talte Direktør Sigurd Schultz den 25. December 1934 i Statsradiofoniens»Museumsmeddelelser«om»at tage Søndagstøj et paa og gaa i Thorvaldsens Museum«. * * * Samlingerne har været særlig forevist for følgende: Elever fra Borups Højskole, Roskilde Arbejderhøjskole, Frederiksborg Højskole, Arbejdsmændenes Skole for Arbejdsløse og Jydsk Haandværkerskole; arbejdsløse Sømænd, arbejdsløse Skotøjsarbejdere, arbejdsløse Malere; Skoleelevers Sammenslutning, Deltagere i Dansk Feriekursus for Udlændinge, engelske Rejsebureau-Expedienter, engelske Skolebørn. 25

8 I adskillige Tilfælde har Omvisningen omfattet Bistand af to eller tre Omvisere. Endvidere har der i Vinterhalvaaret paa Søndag Formiddage stedse været en Omviser til Stede, der har givet gratis V ejledning for Publikum. * * * Det tidligere indledede Samarbejde med»det unge Tonekunstnerselskab«om Folkekoncerter i Museet er blevet fortsat med tre Koncerter, arrangerede af Selskabet og udførte af dets Medlemmer. Onsdag den 5. December 1934:»Ældre dansk Musik«(Kompositioner af Johann Ernst Hartmann, C. E. F. Weyse og Æmilius Kunzen, Sange J. P. A. Schultz). Onsdag den 13. Februar 1935:»Ældre og romantisk dansk Musik«(Kompositioner af H. H. Zielche, Niels Peter Jensen, J. P. E. Hartmann, Romancer af Peter Heise). Onsdag den 13. Marts 1935:»Nyere dansk Musik«(Kompositioner af Otto Mortensen, Franz Syberg, Laurids Lauridsen, Herman D. Koppel og Knudåge Riisager, Sange af Ejner Jacobsen, Poul Schierbeck og Ad. Riis-Magnussen. Herimellem flere Første-Opførelser). * * * Sammen med andre større Museer har Museet deltaget i Udgivelsen af en illustreret Propagandabrochure:»Danske Museer, Sommeren 1934«. Denne Brochure blev i stort Antal uddelt gratis til saavel danske som udenlandske Turister, bl. a. gennem Rejsebureauer, paa Færger og lignende Steder. B E S T Y R E L S E N Som Følge af sin Udtrædelse af Akademiraadet udtraadte Billedhugger Ludvig Brandstrup ogsaa af Museumsbestyrelsen, og i hans Sted indtraadte som valgt af Kunstakademiet Billedhugger Svend Rathsack. Til Næstformand i Bestyrelsen valgtes Stadsarkitekt Poul Holsøe. P E R S O N A L E T Ifølge Beslutning af Bestyrelsen fastsattes en Aldersgrænse paa 70 Aar for Opsynsbetjentene, dog først med Gyldighed fra 1. April Under 15. September 1934 udfærdigedes en ny Instruks for Opsynsbetjente. 26 S ig u r d S c h u l t z

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933 BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933 S A M L IN G E R N E I det Tidsrum, der ligger mellem Museets sidst udsendte Aarsberetning, gældende for Aaret 1931, og Regnskabsaaret 1934-35, for

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen

Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen OVERPRÆSIDENT JENSENS FORMANDSKAB Ved Overpræsident Jensens Død mistede Thorvaldsens Museum en trofast og indflydelsesrig Ven. Hans Kærlighed til Museet var af gammel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

GAARDEN OG FRISEN. A f Maleren Axel Salto.

GAARDEN OG FRISEN. A f Maleren Axel Salto. GAARDEN OG FRISEN A f Maleren Axel Salto. I Samarbejde med Murerformand Hans Petersen overtog jeg Arbejdet med Fornyelsen af Farvepudsdekorationerne i Thorvaldsens Museums Gaard Sommeren 1938 efter Maleren

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

BERETNING 1962-64 BESTYRELSEN

BERETNING 1962-64 BESTYRELSEN BERETNING 1962-64 BESTYRELSEN Bestyrelsens formand, borgmester for magistratens 2. afdeling, Julius Hansen, fratrådte ved udgangen af september 1962 sin stilling og forlod dermed også bestyrelsen. I hans

Læs mere

THORVALDSEN OG MARMORET

THORVALDSEN OG MARMORET THORVALDSEN OG MARMORET Der er skrevet og skrives stadig meget om Thorvaldsen. Han er ubetinget den danske Kunstner, der afføder mest Litteratur. Medens de fleste andre maa kaldes begunstigede, om der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET Pressemeddelelse FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET DINNER PARTY YOGA KONCERT ØVRIGE AKTIVITETER I festugen er der også fest på Kvindemuseet. På de følgende tre sider findes information om alle arrangementerne.

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017/18 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar

Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar Ved Thorvaldsens Død den 24. Marts 1844 var Opførelsen af Museumsbygningen ret fremskreden. Spørgsmaalet om dets fremtidige Administration meldte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

Design. Gastronomi. Kunstnere 2 Gastro 6

Design. Gastronomi. Kunstnere 2 Gastro 6 Design & Gastronomi Kunstnere 2 Gastro 6 Kunstnere Kähler har altid været samlingssted for mange af tidens store kunstnere. Den tradition blev videreført, da arkitekten Frantz Longhi overtog Kähler i 2008,

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID Cardelli. Trippel. i. Busch. THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID F ra Thorvaldsens første fire Aar i Rom kendes foruden nogle Kopier efter Antiken kun en lille Gruppe i Gips. Naar man husker paa Thorvaldsens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942 MUSEETS SAMLINGER Nyerhvervelser siden 1942 Arbejder a f Thorvaldsen 1944 Digterinden Elisa von der Recke. Buste, gips. Originalmodel, formentlig udført vinteren 1805-06, til buste i halv størrelse. Har

Læs mere

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie.

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Johannes Larsen Museet byder med et originalt kunstnerhjem og -atelier samt nyere udstillingsbygninger på en bred indgang

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DENNE Bog skal ikke være en Biografi Dalsgaards

DENNE Bog skal ikke være en Biografi Dalsgaards DENNE Bog skal ikke være en Biografi Dalsgaards Liv tilhorer jo endnu ikke Historien men et foreløbig orienterende Blik udover hans Livs Arbejde og en Tak til den gamle Mester. Lidt lavt til Loftet, lidt

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne. Sæby Januar 2016

Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne. Sæby Januar 2016 Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne Sæby Januar 2016 Fredag 1. januar kl. 13.30: Hvert år mødes familie og venner til den traditionelle Hjertemarch på Hjertestien. Turen er enten ca. 3 km eller ca.

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Afholdelse af arrangementer

Afholdelse af arrangementer Aarhus Rådhus Afholdelse af arrangementer Arrangementer på Aarhus Rådhus Aarhus Rådhus er tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller og blev indviet den 2. juli 1941. På det første projektforslag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere