Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Deltagere: Karin Holland, Anne-Britt Møller Nielsen Roesen, Irma Edqvist, Cate Kristiansen, Charlotte Burvil, Charlotte Brøndum, Birgit Madsen, Merete Stubkjær Christensen, Peter Seebach, Helene Fog, Jens Gram-Hansen, Merete Stroland, Kristine Brodam, Mads Venø Jessen og Charlotte Jensen. Der var afbud fra: Lars Dahl Pedersen, Runa Steenfeldt, Lis Kaastrup, Helle Mørn, Thomas Hahn, Lise Leth Jeppesen, Ann-Christina Frederiksen og Pernille Vieth. Dato Sagsbehandler Charlotte Jensen Tel Sagsnr Side 1 1. Tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarkedet At oplæggene om tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarkedet drøftes. At det aftales, om Hjerneskadesamrådet skal iværksætte indsatser på baggrund af drøftelserne. Følgende fremgår af referatet fra mødet den 22. februar: "Hjerneskadesamrådet mangler at arbejde med tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarked. Vi forsøger at finde fakta om området Lars Dahl Pedersen kontakter Hammel Neurocenter. Charlotte Burvil, Charlotte Brøndum og Birgit Madsen præsenterer, hvordan deres kommuner arbejder med området. Behandles på mødet i august." Fokus vil være på fase 3. Der afsættes en time til drøftelsen. Oplæg fra Viborg Kommune (Merete Stroland), Silkeborg Kommune (Charlotte Brøndum) og Ringkøbing-Skjern Kommune (Birgit Madsen)../. Oplæg er vedlagt.

2 Viborg Kommune: Fokus på tidlige indsatser, parallelle indsatser, tværfaglige indsatser med stort koordineringsbehov samt beskæftigelsesrettede indsatser. Der er følgende muligheder i den beskæftigelsesrettede indsats: Center for Kommunikation og Undervisning, arbejdsfastholdelse, virksomhedspraktik, Aristo Pack, Job Igen og funktionsbeskrivelse i eget hjem. Der er følgende handicapkompenserende muligheder: Hjælpemidler, mentorstøtte, personlig assistance og 56 aftale. Mål for indsatsen: Raskmelding, fleksjob og førtidspension. Side 2 Ringkøbing-Skjern Kommune: Kommunen har oprettet et arbejdsevneudviklingsforløb, som er et formaliseret samarbejde mellem Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest. Faglige aktører i borgerens forløb: Jobrådgiver/koordinerende sagsbehandler, jobkonsulent, fastholdelseskonsulent samt terapeuter med neurofaglig viden. Terapeuterne med neurofaglig viden har en særlig rolle i forhold til at tilrettelægge den samlede indsats under hensyntagen til den hjerneskadede borgers konkrete behov. De er ansat i Sundhedscenter Vest, mens jobrådgiver, jobkonsulent og fastholdelseskonsulent er ansat i Beskæftigelse. Kommunen evaluerer modellen hvert år. Silkeborg Kommune: Den bevilgende og udførende del er samlet organisatorisk under samme ledelse. Alle sagsbehandlerne har diplomuddannelsen i erhvervet hjerneskade. Målgrupper: Borgere med erhvervet hjerneskade (forløbsprogrammet), borgere med hjernerystelse og misbrugere. Jobkonsulenterne deltager i udskrivningsmøder på Hammel Neurocenter. De har et tæt samarbejde med Hjerneskadecentret og IKH.

3 Debat: Det er vigtigt, at de, som bevilger, og de, som udfører, samarbejder tæt for at sikre koordinerede forløb. Hospitalerne har vanskeligt ved at vurdere borgernes arbejdsevne, fordi de har borgerne tidligt i forløbet. De kommunale rådgivere henvender sig dog nogle gange til hospitalet for at få en vurdering af borgeren. Det er vigtigt, at borgeren bliver guidet i den rigtige retning for at få det bedst mulige forløb i relation til jobafklaring. Det kunne være ønskeligt at lave en treårs-status i stedet for den etårs-status, som bliver gennemført i dag. Det er vigtigt, at neurofaglig viden inddrages i jobcentrenes forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Derudover er det vigtigt, at der er en leder i organisationen, der har fokus på forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Side 3 Randers Kommune inddrager det neuropsykologiske perspektiv i sine forløb. Helbredsmestring er relevant i forhold til at få borgerne tilbage i arbejde. De praktiserende læger efterlyser, at kommunerne sender status om borgeren til lægen. Lægerne vil gerne samarbejde med kommunerne om borgerne. Vi vil gerne monitorere på den indsats, borgerne får i relation til arbejdsmarkedet. En sådan monitorering vil være med til at styrke fokus på området. BIP (Beskæftigelsesindikatorprojekt) kan anvendes i forhold til monitorering. Hjerneskadesamrådet vil gerne viderebringe de erfaringer, vi har hørt i dag, til den gruppe, som reviderer forløbsprogrammet. Charlotte Jensen samler op på de erfaringer, vi har hørt i dag, og bringer dem videre til gruppen bag forløbsprogrammet via de medlemmer, som er med i gruppen bag det nye forløbsprogram. Karin Holland samlede op på debat og udpegede følgende som centrale og fælles for oplæggene m.h.p. at sikre, at borgere med hjerneskade kommer i job efter udskrivelse fra Hammel: Hjerneskadeteam i kommunen er en vigtig krumtap: Rettidig fokus på tilbagevenden til uddannelse og job. Sikring af tovholder Neurofaglig ekspertise i forhold til o Vurdering af arbejdsevne

4 o Vejledning til arbejdspladser og uddannelsessteder o Brobygger til pårørende og læger mm Ledelsesmæssig fokus Mere viden/ forskning, idet der foreligger international forskning, som peger på, at Danmark er dårlig til at sikre tilbagevenden til job for målgruppen Der var tilslutning til disse punkter som de centrale og fælles for de 3 oplæg. 2. Status for projekterne under Servicetjekket og udpegning til styregruppen for pulje 4 projektet om udgående funktion At status for projekterne drøftes. At Hjerneskadesamrådet udpeger en direktør/chef, som indgår i styregruppen for pulje 4 projektet om udgående funktion. Side 4 Merete Stubkjær Christensen orienterer om status for de 4 projekter, der er iværksat i forbindelse med Servicetjekket. Der skal udpeges en kommunal direktør/chef, som kan indgå i den styregruppe, der nedsættes i forbindelse med pulje 4 projektet om udgående funktion. Efter aftale med Kate Bøgh (kommunal formand for Sundhedsaftalen), udpeger Hjerneskadesamrådet en repræsentant. Repræsentanten indgår som "menigt medlem" af styregruppen. Projektet indeholder udvikling og afprøvning af kompetenceforløb for kommunale medarbejdere som arbejder med avanceret niveau indenfor neurorehabilitering. Derudover indeholder projektet afprøvning af ambulatoriefunktionen i forhold specialiseret genoptræning og udgående funktion fra Hammel. Styregruppen er sammensat således: 1 Direktør fra HE Midt 1 Direktør eller chef/leder af genoptræning fra en kommune i hver af de tre regioner (Syd, Midt og Nord) 1 Repræsentant fra Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen og Dansk Selskab for neurorehabilitering 1 Ledende terapeut fra RHN Projektleder (evt. Repræsentant fra Højt specialiseret neurorehabilitering, Hvidovre) Første møde i styregruppen afholdes den 24. september kl

5 Merete Stubkjær Christensen orienterede om status for puljerne. Pulje 4 projektet om udgående funktion: Karin Holland indstiller chefen for Vital Horsens, Anne Sloth Egholm. Dette blev godkendt. 3. Faktadokument om kompetencer At det aftales, hvordan faktadokumentet formidles til relevante aktører. DASSOS har godkendt dokumentet om kompetencer, og KOSU er blevet bedt om at komme med eventuelle kommentarer til dokumentet. Side 5 Hjerneskadesamrådet skal formidle dokumentet til de relevante aktører. DASSOS har godkendt dokumentet, og KOSU er blevet bedt om at komme med eventuelle kommentarer til dokumentet. Dokumentet kan behandles på klyngestyregruppemøderne for derved at få fokus dokumentet. Dette blev godkendt. Charlotte Jensen udarbejder et dagsordenspunkt. Klyngestyregruppener drøfter kompetencerne og vurderer, om det giver anledning til samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Charlotte Jensen sørger for at sende dokumentet til direktørerne for sundhed og cheferne med ansvar for genoptræning i kommunerne. Medlemmerne af hjerneskadesamrådet bringer dokumentet med ind i deres respektive samarbejdsorganer../. Horsens Kommune har sendt et spørgeskema til deres ledere for at afdække, om kompetencerne var til stede. De mangler få kompetencer. De forsøger at have mindst to medarbejdere, som har de samme kompetencer for at sikre kontinuitet. De har afdækket både voksen- og børneområdet. Kommunerne må gerne lade sig inspirere af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er vedlagt referatet. 4. Audit om rehabilitering på specialiseret niveau At udkast til skabelon for audit drøftes og godkendes.

6 At det besluttes, om audit skal ledes af en ekstern proceskonsulent, og hvordan det i givet fald finansieres. På mødet den 22. september 2017 blev det besluttet, at nedsætte en gruppe, som udarbejder skabelon for audit om rehabilitering på specialiseret niveau. Opgaven relaterer sig til anbefaling 4 fra Rapport om rehabilitering på specialiseret niveau: "4. Anbefaling vedr. monitorering af genoptræningsplaner: Arbejdsgruppen anbefaler, at hospitalerne systematisk monitorerer på genoptræningsplanerne ved årligt at lave udtræk på antal G-GOP til de forskellige niveauer således, at der opnås et overblik over udviklingen af G-GOP. Det anbefales at se på eventuelle klager over valg af genoptræningsniveau. Side 6 Arbejdsgruppen anbefaler, at der udføres audit på genoptræningsplanerne og på effekten af indsatsen for borgeren på både børne-unge- og voksenområdet. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere at sikre øget opmærksomhed på monitorering/indikatorer af forløbet, samt støtte fremtidig forskning på området." Merete Stubkjær Christensen, Helle Mørn, Irma Edqvist og Charlotte Jensen har udarbejdet oplæg. Audit består af 3 dele: 1: Data for genoptræningsplaner 2: Kvantitativ audit på alle genoptræningsforløb med rehabilitering på specialiseret niveau 3: Kvalitativ audit på 8-10 genoptræningsforløb med rehabilitering på specialiseret niveau Ad 1: Sundhedsplanlægning trækker data for antal genoptræningsplaner til borgere, som har de diagnoser, der er beskrevet i forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade. Data fordeles på type af genoptræningsplan, bopælskommune, hospital og på, om borgeren er over/under 18 år. Derudover trækkes data for, hvor mange borgere, der er udskrevet med de diagnoser, der er beskrevet i forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade uanset, om borgerne har fået en genoptræningsplan eller ej. Data fordeles på bopælskommune, hospital og på, om borgeren er over/under 18 år. Derved kan det afdækkes, hvor stor en andel af patienterne, der får en genoptræningsplan.

7 Ad 2: Vi vil gerne lave kvantitativ audit på alle de borgere over 18 år, der har fået en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau i Følgende skal afdækkes: Lovgivningsmæssige indsatser på personniveau Aldersfordeling Kommune Den kvantitative audit skal afspejle de retsmæssige krav, borgeren har. Gennemføres som en SurveyXact. Ad 3: Vi vil gerne lave audit for borgere, der er udskrevet foråret Audit gennemføres i efteråret Vi vælger 8-10 cases. Vi vælger en case, som afspejler et godt forløb, så vi kan lære af de gode eksempler. De skal fordeles på kommuner, og Aarhus Kommune kan evt. få 2 cases. Audit vedrører kun voksne, og det skal sikres, at der er erhvervsaktive og pensionister blandt de udvalgte cases. Vi ønsker at få den ældste borger med i audit. Cases skal komme fra neurorehabiliteringsenhederne i Hammel, Skive, Holstebro og Lemvig. Side 7 Den kvalitative audit vil omhandle koordination, rettidigheder, kommunikation og indhold i indsatserne. Vi ønsker, at audit gennemføres af en ekstern proceskonsulent. Proceskonsulent, repræsentant fra kommune og repræsentant fra hospital deltager i et møde om den konkrete case. Dvs. der afholdes et auditmøde pr. case, hvor proceskonsulenten er den gennemgående person. Det skal afklares, om der er midler til at købe en proceskonsulent. Irma Edqvist præsenterede gruppens oplæg. Charlotte Jensen sørger for at få trukket data for antal genoptræningsplaner (del 1). Del 3: Audit. Gruppen anbefaler, at der findes midler til en ekstern proceskonsulent. Det blev foreslået, at der nedsættes en auditgruppe med tre personer, der går i gennem i alle cases. Derudover inddrages den relevante hjerneskadekoordinator. Vi kan tage cases fra Gruppen genovervejer modellen for audit og præciserer, hvordan audit kan gennemføres. Der skal nedsættes et auditpanel.

8 Der er en pulje til tværsektorielle indsatser i Sundhedsaftalesekretariatet, som muligvis kan bruges. Det forudsætter, at der bliver lavet et budget. Vi kan kontakte den konsulent fra Aarhus Kommune, som Helle Mørn kender. Vi vil ikke have de enkelte kommuner og regionen til at finansiere. Det skal afklares, om vi selv har en proceskonsulent, vi kan bruge, hvilket vil være at foretrække. Peter Seebach har en medarbejder, som kan være proceskonsulent for auditten. 5. Genoptræning på avanceret niveau At udkast til spørgeskema godkendes og sendes til kommunerne i Region Midtjylland At det aftales, hvem spørgeskemaet sendes til i kommunerne At svarene præsenteres for Hjerneskadesamrådet den 15. november 2018 Side 8 På Hjerneskadesamrådets møde den 22. februar 2018 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som udarbejder en oversigt over, hvordan kommunerne har organiseret sig i forhold til at varetage genoptræning på avanceret niveau. Opgaven relaterer sig til anbefaling 3 fra Servicetjekket: "Kommuner igangsætter konkrete initiativer, herunder tværkommunalt samarbejde, der understøtter udførelse af genoptræning på avanceret niveau, mhp. at efterleve tilknyttede krav, som defineret i bekendtgørelse og visitationsretningslinje." Helle Mørn, Cate Kristiansen, Hanne Nielsen (udviklingsterapeut i Horsens Kommune) og Charlotte Jensen har udarbejdet udkast til spørgeskema, som skal danne grundlag for kortlægningen. Det foreslås, at spørgeskemaet sendes til kommunerne og, at det besvares af den/de personer i kommunen, der rent faktisk modtager genoptræningsplanerne. Cate præsenterede gruppens oplæg. Det skal præciseres, hvorfor vi sender spørgeskemaet ud. Gruppen præciserer den indledende tekst. Charlotte Jensen sender spørgeskemaet ud til kommunerne på vegne af Hjerneskadesamrådet.

9 6. Ventepladser til rehabilitering på regional eller højtspecialiseret plads At det drøftes, hvordan arbejdsgange og kommunikation mellem hospitaler og kommuner kan være, når patienter henvises til en midlertidig rehabiliteringsplads i kommunen, inden patienten indlægges til rehabilitering på en regional eller højtspecialiseret plads. Charlotte Brøndum og Peter Seebach orienterer om problemstillingen. Lene Sams fra den fælles regionale visitation oplyser, at der den 15. august 2018 er 7 patienter, som venter på en højtspecialiseret plads. Sagen blev drøftet på mødet den 22. februar Følgende fremgår af referatet: Side 9 "Det estimeres, at der er patienter om året, som må vente på en plads på Hammel Neurocenter. Den faglige følgegruppe for visitation i Region Midtjylland vil behandle problemstillingen. Hvis borgeren skal vente på en plads på Hammel Neurocenter skal der være en god kommunikation med borger og pårørende for at sikre den rette forventningsafstemning. Hjerneskadesamrådet foreslår, at det fremgår af Plejeforløbsplanen, "at patienten udskrives til almen genoptræning/rehabilitering i kommunen. Det vil løbende undervejs blive vurderet i dialog mellem kommune og den fælles regionale visitation, hvordan indsatsen forløber, og om det vil være relevant at overføre borger til et regionalt eller højtspecialiseret tilbud." Peter Seebach og Charlotte Brøndum vil gerne arbejde med problemstillingen sammen med Lene Sams/Hammel Neurocenter. Egen læge har ansvaret, når patienten ligger på en midlertidig plads i kommunen. Behandles på næste møde." Sundhedsplanlægning oplyser, at der er planlagt en drøftelse mellem hospitalerne om forløbene, men denne drøftelse er ikke iværksat endnu. Charlotte Brøndum og Peter Seebach har drøftet problemstillingen med Lene Sams (Fælles regionale visitation).

10 Kommunerne oplever ventetiden som problematisk, fordi det ofte drejer sig om patienter, der skal have fast vagt på døgnpladser, og hvor egen læge har ansvaret. Borgerne udskrives ofte med en genoptræningsplan til almen genoptræning, fordi de udskrives fra basisniveau, hvor der ikke udarbejdes genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Borgerne udskrives efterfølgende nogle gange med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau fra Hammel Neurocenter. Det kan betragtes som en utilsigtet hændelse, når patienten venter på en plads. Hammel oplever, at der er udfordringer med vente-patienter fra kommuner i Region Midtjylland. De oplever imidlertid ikke, at der er samme udfordring med patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Side 10 Klinikforum har behandlet en case fra Horsens, hvor det var uafklaret, hvem der havde ansvaret for en specifik borger. Fakta for de borgere, der venter på en plads, er nu afdækket, og Hammel vil løbende følge udviklingen. Hjerneskadesamrådet vil gerne vide, hvordan vi kan sikre, at ekspertisen følger borgeren, når de venter på en plads til Hammel. Hvordan kan Hammel og kommunerne samarbejde om de borgere, der venter på en plads? Hjerneskadesamrådet løfter sagen op i direktionen i Region Midtjylland/Klinikforum. Charlotte Jensen laver udkast til sag i samarbejde med Merete Stubkjær Christensen, Peter Seebach og Charlotte Brøndum. 7. APO-funktion i Midtklyngen At Midtklyngens arbejde tages til orientering. At Hjerneskadesamrådet kommer med input til Midtklyngens model. At Hjerneskadesamrådet kommenterer potentialet for spredning. Sundhedsstyregruppen bad i foråret Midtklyngen på baggrund af et igangværende tværsektorielt arbejde omkring den udkørende apopleksifunktion i Region Midtjylland at udarbejde en model, der kunne anvendes til inspiration til de øvrige klynger. Arbejdet skulle være i overensstemmelse med principperne for udkørende funktioner

11 i Region Midtjylland. Endvidere blev det aftalt, at Midtklyngen rapporterer til og inddrager Hjerneskadesamrådet. Baggrund I 2012 blev det neurologiske område i Region Midtjylland omlagt. Der blev i den forbindelse oprettet apopleksiteams ved alle hospitalsenheder. Den konkrete opgaveløsning for disse teams blev aftalt i klyngerne afhængig af den konkrete organisering ved de enkelte kommuner og hospitaler. Det bevirker, at de eksisterende udgående apopleksiteams i Region Midtjylland i dag fungerer meget forskelligt i de enkelte klynger. Midtklyngen har gennem løbende dialog og samarbejde haft fokus på at sikre kvaliteten for patienten, overgangen mellem hospital og kommune samt koordineringen af forløbet og i det hele at sikre den samlet set bedste tilrettelæggelse af forløbet for borgerne. Der har været igangsat diverse prøvehandlinger og resultatet er en model, hvor arbejdsgange og selve borgerforløbet er beskrevet. Side 11 Midtklyngens model Fra 2012 til 2018 er udviklingen i Midtklyngen generelt gået mod, at patienterne overdrages hurtigere til det kommunale personale, som skal varetage det videre forløb. Det betyder, at borgeren i sit forløb skal forholde sig til færre fagpersoner, og at genoptræning og rehabilitering primært indgår som en del af den samlede kommunale indsats om borgeren. Samtidig spiller apopleksiteamet en større rolle i at skabe sammenhæng og koordinere forløbet på tværs af hospitalsafsnit og sektorgrænser. De væsentligste opgaver udover koordinering er at følge op på udredning, behandling, rehabilitering og information givet under indlæggelsen samt at varetage hospitalsopgaver, som ikke er afsluttet, når patienten udskrives fra et af de akutte apopleksiafsnit. Apopleksiteamet følger endvidere op på indlæggelsen i forhold til risikofaktorer, mestring af ændret livssituation og beskriver behovet for videre tiltag i samarbejde med patienten. Erfaringer har vist, at de vigtigste forudsætninger for, at Midtklyngen er lykkes med denne model, har været: Fokus på organiseringen i kommuner og på hospital Systematisk kompetenceudvikling i kommunerne, så borgeren bliver mødt af sundhedsfaglige personer med neurofaglig viden Et fælles samarbejdsforum, hvor nøglepersoner kan mødes og evaluere kommunikationsveje og patientforløbene generelt. Dette er væsentligt dels i forhold til at styrke den relationelle koordinering og dels at sætte fokus på det fælles ansvar for gode patientforløb

12 Løbende fokus på fælles tværsektoriel kvalitetssikring bl.a. via tværsektoriel forløbsaudit, hvor der auditeres på relevante målepunkter. Samarbejdet i Midtklyngen om borgere med apopleksi er beskrevet i vedlagte samarbejdsaftale. Nedenstående er et flowchart over Midtklyngens patientforløb: Side 12 Indsatsen i Midtklyngen foregår nu i videst mulige omfang borgernært. Løsningen følger såvel nationale som regionale tendenser, hvor det primære fokus er sammenhæng og omstilling til behandling i det nære sundhedsvæsen. Den videre proces Sundhedsstyregruppen forelægges et beslutningsoplæg den 5. oktober ift., om Midtklyngens model skal udbredes til øvrige klynger. Beslutningsoplægget til Sundhedsstyregruppen skal søge at belyse gevinster og økonomiske konsekvenser ved modellen. Der skal endvidere gøres rede for forskellen mellem Midtklyngens model og andre klyngers modeller. Charlotte Brøndum præsenterede modellen. De økonomiske konsekvenser af modellen skal afdækkes, men det er vanskeligt at afdække området.

13 Der er stor forskel på, hvordan funktionen fungerer i klyngerne. Hjerneskadesamrådet tog orienteringen til efterretning. Hjerneskadesamrådet anbefaler, at klyngerne drøfter modellen fra Midt-klyngen. 8. Opfølgning på oplæg om teknologi på fællesmødet den 16. maj 2018 At det drøftes, om der skal arbejdes videre med teknologi i regi af Hjerneskadesamrådet. De to hjerneskadesamråd afholdt den 16. maj 2018 fællesmøde, hvor temaet var teknologi. På mødet blev det aftalt, at samrådene drøfter inspirationsoplæggene fra fællesmødet og tager stilling til, om der skal arbejdes yderligere med disse i samrådet. Side 13 Punktet udsættes til næste møde. 9. Svar fra Socialstyrelsen At brevet fra Socialstyrelsen drøftes. På mødet den 22. februar 2018 blev det aftalt, at Hjerneskadesamrådet kontakter Socialstyrelsen med henblik på at få afklaret, hvor langt Socialstyrelsen er med at beskrive krav til kvalitet. Brevet Socialstyrelsen blev taget til efterretning. 10. Status for udkast til kommissorium om hjernerystelse At orienteringen tages til efterretning Kommunerne i Randersklyngen har anmodet Sundhedsaftalesekretariatet om, at der udarbejdes en aftale for de borgere, der har langvarige følger efter en hjernerystelse. Udkast til kommissorium behandles af formandskabet for sundhedsaftalen. Status præsenteres på mødet i Hjerneskadesamrådet.

14 Udkast til kommissorium drøftes af formandskabet for Sundhedsstyregruppen. 11. Næste møde den 15. november 2018 At det afklares, om der er punkter til næste møde. Næste møde afholdes den 15. november Punkter sendes til Charlotte Jensen. Side Eventuelt Humas First program. Hjerneskadesamrådet peger på Birgit Madsen til gruppen. Mads Venø Jessen undersøger, om der er indstillet andre kommunale folk. Referent: Charlotte Jensen

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Læs mere

Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Læs mere

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 26. marts 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Deltagere:

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Region Midtjylland Sundhed 18. april 2016 /CHAJES Refer til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra mødet

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8200 Århus N www.rm.dk Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Kære alle Hermed fremsendes referat fra første møde i Hjerneskadesamrådet for

Læs mere

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Genoptræningsgruppen, børne- ungeområdet og voksenområdet Anbefaling 9.1. Anbefaling vedr. krav til kvalitet i tilbuddene: kommunerne arbejder sammen om at undersøge, hvordan alle kommuner kan levere en

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Referat fra Hjerneskadesamrådsmøde for voksenområdet. Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl. 13.00 15.00 i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016

Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016 Kære alle Hermed fremsendes referatet for møde i Hjerneskadesamrådet,

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Godkendt: August 2016

Godkendt: August 2016 1 of 5 Overskrift: Hjerneskadekoordinering Akkrediteringsstandard: Hjerneskaderehabilitering Godkendt: August 2016 Revideres næste gang: August 2017 Formål: At sikre at borgere med følger efter hjerneskader

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 21. januar 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B 4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i Temagruppen

Læs mere

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Til medlemmerne af Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Det gode patientforløb for borgere med apopleksi

Det gode patientforløb for borgere med apopleksi Hovedfunktionsniveau Det gode patientforløb for borgere med apopleksi Samarbejdsaftale mellem det udgående apopleksiteam på HE Midt og klyngekommunerne Silkeborg, Skive og Viborg Juli 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg,

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg, Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til den faglige temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri (og dernæst styregruppen

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat

Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat Regionshuset Viborg Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts

Læs mere

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Regional arbejdsgruppe i v. Marianne Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016. Revideret ift. kildehenvisninger af Karin

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet I dette notat beskrives kort status på igangsatte og kommende initiativer

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere