BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag."

Transkript

1 VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af FORMÅL Formålet med nærværende bestemmelse er at fastsætte Forsvarets retningslinjer for administration af 10 mio. kroner puljen. 2. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Veteransekretariatet ved Veterancentret er sagsbehandlende afdeling på bestemmelsen. 3. IKRAFTTRÆDEN Nærværende bestemmelse træder i kraft pr. juni GENERELT I forbindelse med indgåelse af forsvarsforliget har kredsen af partier bag dette besluttet, at der etableres en pulje med i alt 10 mio. kroner. Puljens midler skal i forligsperioden støtte initiativer på veteranområdet, der tages af foreninger med flere. Det er muligt at søge midler fra 10 mio. kroner puljen ved lancering af to årlige ansøgningsrunder. Forsvaret administrerer og fordeler midlerne i 10 mio. kroner puljen, herunder træffer afgørelse for alle ansøgninger uanset beløbsstørrelse. Veterancentret varetager på vegne af forsvarschefen denne opgave. Postadresse Garnisonen Ringsted Besøgsadresse Garnisonen Ringsted EAN: CVR: Telefon Telefax og Internet

2 5. ANSØGNING OM MIDLER 5.1. Blivende retningslinjer. Der gennemføres to ansøgningsrunder om året i det følgende benævnt forårets ansøgningsrunde henholdsvis efterårets ansøgningsrunde. Forårets ansøgningsrunde forbeholdes ansøgninger, der skal understøtte aktiviteter, der gennemføres i indeværende kalenderår, hvorimod efterårets ansøgningsrunde skal understøtte aktiviteter, der gennemføres i efterfølgende kalenderår. Puljens midler kan søges: Til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter, der har til formål bredt at anerkende veteraner i forbindelse med hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende. Til tiltag af forebyggende, støttende eller informerende karakter over for nuværende som kommende veteraner samt deres pårørende, der understøtter veteranpolitikkens formål og bidrager til at styrke indsatsen på veteranområdet. Til tiltag, der anerkender Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer. Af i princippet alle, men henvender sig primært til faglige organisationer, interesseorganisationer og foreninger. Oplysninger om de to, årlige ansøgningsrunder annonceres på Forsvarets elektroniske medier, ligesom medlemmerne af Forsvarets Veteranforum orienteres. Ved ansøgning om midler anvendes ansøgningsskemaet på Veterancentrets hjemmeside; veteran.forsvaret.dk, der i udfyldt stand, sammen med relevante bilag, sendes til Veterancentret på ; 5.2. Generiske retningslinjer. For at give mulighed for en fleksibel, strategisk understøttelse af Forsvarets indsats over for veteraner og pårørende udmeldes ved annonceringen af efterårets ansøgningsrunde et tema. Temaet beskriver, hvilke typer aktiviteter og tiltag, som Forsvaret ønsker prioriteret at støtte i efterfølgende kalenderår og kan variere fra år til år. 6. TERMINER OG SAGSGANG 6.1. Indeværende kalenderår (år X). Primo januar : Veterancentret annoncerer forårets ansøgningsrunde. 1. april : Ansøgningsfrist for forårets ansøgningsrunde. Primo maj : Veterancentret fremsender indstilling for afgørelse af forårets ansøgningsrunde til Forsvarskommandoen. Ultimo maj : Temaet for det efterfølgende kalenderår er drøftet af mellem Forsvarskommandoen og Veterancentret. Primo juni : Veterancentret annoncerer efterårets ansøgningsrunde. Medio juni : Veterancentret meddeler ansøgerne i forårets ansøgningsrunde afgørelsen af denne; udbetaling af tildelte midler iværksættes. 1. september : Ansøgningsfrist for efterårets ansøgningsrunde. 2

3 Primo oktober : Veterancentret fremsender indstilling for afgørelse af efterårets ansøgningsrunde til Forsvarskommandoen; til indstillingen bilægges oversigt over projekter, der er tildelt midler fra 10 mio. kroner puljen i forårets ansøgningsrunde. Primo december : Veterancentret meddeler ansøgerne i efterårets ansøgningsrunde (tentativt) afgørelsen af denne; udbetaling af tildelte midler iværksættes. Forsvarsministeriet orienteres via Forsvarskommandoen endvidere om kalenderårets udmøntning Efterfølgende kalenderår (år X+1). Ultimo april : Modtagere af midler fra indeværende kalenderårs første, årlige ansøgningsrunde fremsender evaluering af midlernes anvendelse Efterfølgende kalenderår + 1 (år X+2). Ultimo april : Modtagere af midler fra indeværende kalenderårs anden, årlige ansøgningsrunde fremsender evaluering af midlernes anvendelse. 7. ØVRIGE FORHOLD 7.1. Kompetence. Afgørelseskompetencen fremgår under punktet Generelt Særlige forhold. Der kan i forligsperioden uddeles i alt 10 mio. kroner. Tildeling af midler kan fra år til år variere i antal og størrelse, ligesom der efter en skønsmæssig vurdering kan tildeles et mindre beløb, end det ansøgte Forvaltningsmæssige forhold. Veterancentret forestår al udbetaling af midler fra 10 mio. kroner puljen. Veterancentret udleverer bilagt nærværende bestemmelse vilkår og betingelser for anvendelse af tildelt tilskud i form af regnskabs- og revisionsinstruks. Bestemmelsen vil med bilag, underbilag samt ansøgningsskema være at finde på Veterancentrets hjemmeside Evaluering af midlernes anvendelse. Modtagere af midler fra 10 mio. kroner puljen skal, som anført under punktet Terminer og sagsgang, fremsende en kort beskrivelse af gennemførte aktiviteter, herunder de opnåede resultater, eksemplarer af eventuelt udarbejdede informationsmaterialer etc. Beskrivelse og eventuelle bilag fremsendes til Veterancentret på ; KÅRE BYRNAK 3

4 BILAG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILDELING AF TILSKUD FRA FORSVARET Underbilag: Revisionsinstruks for tilskud der administreres af Veterancentret. Nedenfor præciseres de nærmere vilkår og betingelser for anvendelsen af tilskud fra Forsvaret. Tilskudene administreres af Veterancentret. 1. Tilskuddets anvendelse. Det bevilgede tilskud skal anvendes i overensstemmelse med det formål og til de aktiviteter, der gives støtte til og som er nærmere beskrevet i den af Veterancentret fremsendte skrivelse vedr. tilsagn om tilskud. Revision af tilskudsanvendelsen skal ske i overensstemmelse med den vedlagte revisionsinstruks jf. underbilag. 2. Generelle bestemmelser om tilskudsmodtagers ansvar. Tilskudsmodtager har over for Veterancentret det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af de støttede aktiviteter. Det påhviler herunder tilskudsmodtager: At sikre, at gennemførelsen af aktiviteterne til enhver tid er i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået med Veterancentret. At sikre den fornødne faglige og administrative kapacitet til en forsvarlig og betryggende forvaltning af de bevilgede midler er til stede. At sørge for, at rapportering og regnskabsaflæggelse til Veterancentret samt tilrettelæggelse af revision sker i overensstemmelse med de nedenfor angivne herom. At sikre, at der ved besættelse af stillinger i forbindelse med gennemførsel af aktiviteterne anvendes åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer, herunder at der ved udvælgelsen af kandidater ikke diskrimineres mod race, køn, eller politisk og religiøst tilhørsforhold, at sikre, at medarbejdere, konsulenter m.fl., der arbejder i tilknytning til tilskudsmodtagers organisation/projektet, ikke nyder mere gunstige løn- og ansættelsesvilkår, end hvad der er normale ansættelsesvilkår for området. 3. Tilskuddets udbetaling. Tilskuddet udbetales først, når tilskudsmodtager skriftligt har meddelt Veterancentret, at tilskudsmodtager er indforstået med de betingelser, der er angivet i tilknytning til det bevilgede tilskud. Dette gøres ved at returnere revisionsinstruks jf. underbilag til Veterancentret i udfyldt og underskrevet stand. 1

5 BILAG 4. Rapportering til Veterancentret. Tilskudsmodtager skal indsende regnskab til Veterancentret jf. nedenfor 5 samt den fremsendte skrivelse vedr. tilsagn om tilskud. Det påhviler herudover tilskudsmodtager straks at rapportere til Veterancentret i følgende tilfælde: Såfremt der opstår væsentlige vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteterne, herunder væsentlige afvigelser fra budgettet. Såfremt der opstår væsentlige problemer i tilskudsmodtagers organisation. Såfremt der opstår begrundet mistanke om eller konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i relation til administrationen af midlerne. Rapporteringen skal være skriftlig, og det skal i den forbindelse beskrives, hvorledes tilskudsmodtager vil løse og følge op på de rapporterede forhold samt, hvilke skridt, der vil blive taget for at undgå tilsvarende forhold i fremtiden. 5. Regnskabsaflæggelse. Det påhviler tilskudsmodtager at opretholde et sikkert og troværdigt regnskabsvæsen. Det skal påses, at de økonomiske og regnskabsmæssige forretningsgange er betryggende, og at tilskudsmodtagers organisation har forsvarlige interne kontroller. Det forudsættes, at organisationens bogføring foretages løbende, at bogføringen dokumenteres med bilag, og at bogføringen i øvrigt sker i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav. Tilskudsmodtager skal aflægge et regnskab til Veterancentret, jf. nedenfor: Senest 6 måneder efter tilskudsperiodens afslutning skal tilskudsmodtager indsende et regnskab for det modtagne tilskud, jf. ovenfor, 4. Såfremt tilskudsperioden eller aktiviteten omfatter mere end 12 måneder, skal der indsendes regnskab for hver afsluttet periode. Det skal fremgå tydeligt af regnskabet, hvorledes tilskuddet er anvendt. Er tilskuddet ydet til en specifik aktivetet skal dette klart fremgå af regnskabet. Udgifter skal i regnskabet være specificeret i mindst samme grad som angivet i budgettet. Regnskabet skal i øvrigt være opstillet i henhold til god regnskabsskik. Udstyrs- og inventargenstande, der er indkøbt for tilskuddet, skal opføres på en inventarfortegnelse. De nævnte regnskaber skal være underskrevet af tilskudsmodtagers ledelse. Ved tilskud under kr er der ikke et krav om revisionspåtegning af det fremsendte regnskab, men regnskabet skal fremsendes til veterancentret med bilag i form af kvitteringer mv. Ved tilskud over kr. skal regnsskabet være revisionspåtegnet, og revisionen skal være gennemført i overensstemmelse med vedlagte revisionsinstruks. Tilsynspligt og revision af tilskudsmodtagers regnskab skal ske efter principperne for god offentlig revisionsskik, i overensstemmelse med Forsvarskommandoens overordnede 2

6 BILAG bestemmelse og i øvrigt gennemføres af tilskudsmodtager i henhold til vedlagte revisionsinstruks. Forsvaretministeriets Interne Revision vil støtte Veterancentret med hensyn til tilsynspligt og eventuelt gennemføre revision, såfremt Veterancentret skønner, at det er nødvendigt. 6. Uforbrugte tilskudsmidler. Eventuelle ubrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales til Veterancentret med mindre der indgås en skriftlig aftale om andet, herunder evt. videreførsel af de uforbrugte midler. 7. Misligholdelse. Hvis tilskudsmodtager ikke overholder de betingelser, der er angivet i relation til det bevilgede tilskud, er Veterancentret berettiget til at træffe relevante foranstaltninger med sigte på at begrænse følgerne af misligholdelsen. I yderste konsekvens vil veterancentret pålægge tilskudsmodtager straks at tilbagebetale alle ubrugte tilskudsmidler til Veterancentret og at yde Veterancentret erstatning i tilfælde af økonomiske tab. 3

7 UNDERBILAG REVISIONSINSTRUKS FOR TILSKUD DER ADMINISTRERET AF VETERANCENTRET Revisionsinstruks for revisor ved [ ] 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af de organisationer, der er omfattet af regnskabet. 3. Revisionens omfang afhænger af organisationens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen. Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at projektregnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i aftalen mellem Veterancentret og [ ] og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 1

8 UNDERBILAG Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 5. Organisationen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af organisationens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Organisationen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give organisationen meddelelse derom, samt påse, at organisationen inden 3 uger giver Veterancentret meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Veterancentret. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at projektregnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol. Stk. 3. I protokollen skal der som minimum indføres oplysninger om: 1. hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt 2. væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende organisationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for organisationens formål. 2

9 UNDERBILAG Det skal i protokollatet til projektregnskabet oplyses: Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance. Stk. 4. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af organisationen til Veterancentret sammen med det påtegnede projektregnskab. Dato: [ ] Revisor 3

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere