Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo..."

Transkript

1 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: Forsvarsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Ændrer i følgende forskrifter CIR nr 9308 af 13/02/2006 Den fulde tekst Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets departement og de Yderligere dokumenter: Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift myndigheder/institutioner, den reviderer I henhold til punkt 16 i aftale af 1. januar 2010 (bilag) mellem forsvarsministeren og rigsrevisor om intern revision på Forsvarsministeriets område bestemmes følgende: Kapitel 1 Organisation og administration 1. Forsvarsministeriets Interne Revision er en selvstændig myndighed under Forsvarsministeriets departement. Forsvarsministeriets Interne Revision kommunikerer direkte med cheferne for de reviderede institutioner samt Forsvarsministeriets departement og køber ydelser i form af lokaler, it mv. jf. gældende Service Level Agreements (SLA). Stk. 2. Forsvarsministeriets Interne Revision udarbejder bidrag til budget i overensstemmelse med gældende Økonomisk Administrativ Vejledning. Budgettet godkendes af Forsvarsministeriets departement og optages som en selvstændig hovedkonto på Forsvarsministeriets område. Bogføring, regnskabsaflæggelse mv. købes af Forsvarets Regnskabstjeneste jf. gældende SLA. Stk. 3. Personale i Forsvarsministeriets Interne Revision udvælges efter samråd med Forsvarsministeriets departement. De praktiske administrative forhold i forbindelse med ansættelser, afsked samt lønudbetaling varetages af Forsvarskommandoen/Forsvarets Personeltjeneste mod betaling jf. gældende SLA. Stk. 4. Chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision indgår hvert år en resultatkontrakt og en direktørkontrakt med Forsvarsministeriets departement. Kontrakten omhandler revisionens fokusområder samt eksternt og internt rettede mål. Kapitel 2 Rapportering 2. I forbindelse med udførelsen af revisionsopgaven rapporteres direkte til den pågældende myndighed/institution, Forsvarsministeriets departement og Rigsrevisionen i form af en skrivelse, der redegør for den udførte revision, og hvilke bemærkninger revisionen/eftersynet eventuelt har givet anledning til. Det skal endvidere oplyses, om den interne revision under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Stk. 2. Forsvarsministeriets Interne Revision sender revisionsrapporten i faktuel høring hos myndigheden/institutionen i en uge. Efter høringssvar fremsendes den endelige revisionsrapport til myndigheden/institutionen, og der gives en frist på op til 6 uger fra modtagelsen af skrivelsen til at svare på, hvilke forholdsregler der er/vil blive taget for at ændre på de forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Stk. 3. Er der tale om væsentlige revisionsmæssige forhold, sendes kopi af skrivelsen til henholdsvis forsvarschefen, hjemmeværnsledelsen og farvandsdirektøren samtidig med fremsendelsen til myndigheden/institutionen, Forsvarsministeriets departement og Rigsrevisionen. 3. Senest den 1. juni afgiver Forsvarsministeriets Interne Revision en årsberetning, der sendes til forsvarschefen, hjemmeværnsledelsen og farvandsdirektøren samt til Forsvarsministeriets departement og Rigsrevisionen. Årsberetningen

2 Side 2 af 5 skal indeholde en rapportering af resultaterne af den udførte revision samt oplysninger om revisionens omfang, væsentlige, mindre væsentlige og principielle revisionsmæssige bemærkninger, som ledelsen bør tage stilling til. Stk. 2. Beretningen vedlægges en fortegnelse over foretagne eftersyn og revisioner, således at de pågældende institutionschefer og departementet får mulighed for at rekvirere revisionsrapporternes konklusioner om specifikke eftersyn/revisioner. Stk. 3. Beretningen skal tillige indeholde oplysninger om omfanget af den interne revisions deltagelse i rådgivningsvirksomhed m.v. (jf. 9-aftalens punkt 15). Stk. 4. Efter at de pågældende institutionschefer har modtaget årsberetningen, underrettes Forsvarsministeriets Interne Revision inden 8 uger om, i hvilket omfang de påpegede problemer giver anledning til foranstaltninger. Stk. 5. Årsberetningen, samt opfølgende tiltag, drøftes derefter mellem chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision og Forsvarsministeriets departement. Kapitel 3 Planlægning 4. De i 9-aftalens punkt 18 nævnte planer sendes i vinteren i udkast til Forsvarsministeriets departement og Rigsrevisionen. Såfremt myndighedscheferne har særlige områder, som de ønsker revideret i det kommende år, kan de inden 1. november fremsætte sådanne ønsker for Forsvarsministeriets Interne Revision. De endelige revisionsplaner fremsendes til myndighedscheferne i løbet af foråret. Kapitel 4 Årsberetning 5. Forsvarsministeriets departement udarbejder hvert år til koncernledelsen en beretning om Forsvarsministeriets Interne Revisions virksomhed baseret på modtagne rapporteringer om udførte revisioner og de foranstaltninger, der er iværksat på baggrund af udførte revisioner. 6. Cirkulæret træder i kraft 1. august Samtidig ophæves Kundgørelse for Forsvaret B.5-39 af 13/ , den 4. august 2010 P.M.V. E.B. Peter Pilgaard AFTALE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 9 OM DEN INTERNE REVISION PÅ FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE. Bilag Kapitel 1 Indledning 1. I henhold til 9, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (rigsrevisor-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni 2006 om revision af statens regnskaber m.m., er der mellem rigsrevisor og forsvarsministeren indgået aftale om rammerne for den interne revision under Forsvarsministeriet, benævnt Forsvarsministeriets Interne Revision, og dennes samarbejde med Rigsrevisionen. Kapitel 2 Formål

3 Side 3 af 5 2. Den interne revision er et led i Forsvarsministeriets overordnede styring og varetager de i kap. 4 anførte opgaver. Kapitel 3 Organisation og kompetence 3. Den interne revision placeres som en selvstændig enhed under Forsvarsministeriets departement. 4. Den interne revision rapporterer til cheferne for de reviderede myndigheder, Forsvarsministeriets departement og Rigsrevisionen om den udførte revision. Den interne revision har over for cheferne for de reviderede myndigheder og Forsvarsministeriets departement ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i myndighederne. 5. Den interne revisions bemærkninger vedrørende revisionen skal besvares snarest muligt og senest 6 uger efter modtagelsen med mindre den interne revision fastsætter en anden frist. 6. Forsvarsministeriets departement sikrer, at den interne revision har en sådan kapacitet og kompetence, at den til enhver tid kan løse opgaven på tilfredsstillende måde. 7. Medarbejdere i den interne revision må ikke udføre arbejde, der er uforeneligt med varetagelsen af revisionsmæssige opgaver. 8. Den interne revision har adgang til alle oplysninger, dokumenter, registreringer, beholdninger, IT-systemer mv., som efter den interne revisions skøn er af betydning for løsning af dens opgaver. Sådan adgang skal gives hurtigst muligt. Intern revision kan fastsætte en frist herfor. 9. Den interne revision skal holdes underrettet om alle bestemmelser vedrørende regnskabsforhold og andre forhold, der har betydning for revisionens gennemførelse, herunder lovovertrædelser eller tilsidesættelse af væsentlige forskrifter i forbindelse med forvaltningen, jf. også pkt. 19. Den interne revision skal på det tidligst mulige tidspunkt informeres om planlægning og ændringer af regnskabssystemer samt ved tilrettelæggelse af forretningsgange, der har betydning for revisionsarbejdet. I forbindelse hermed påser den interne revision, at kontrol- og revisionsmæssige hensyn tilgodeses. Kapitel 4 Opgaver 10. Den interne revision skal udføre sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens 3. Revisionen skal planlægges, udføres og rapporteres efter principper svarende til i Rigsrevisionens revisionspolitik, jf. retningslinjerne i Statslig revision (Rigsrevisionens digitale samling af revisionsstandarder). 11. Den interne revision udfører revisionen af de i Bilag l nævnte myndigheders regnskab og forvaltning. Den interne revision udfører alle løbende revisionsopgaver med undtagelse af nedenstående opgaver: 1) Rigsrevisionen varetager revisionen af lønninger. Ved revisionen efterprøves forretningsgange og interne kontroller på lønområdet, og der foretages gennemgang af personsager. Det undersøges om lovgivning, overenskomster og aftaler er efterlevet, så medarbejderne får udbetalt korrekt løn. Den interne revision varetager dog a) revisionen af de opgaver på lønområdet, som skal sikre korrekt optagelse i regnskabet (udkontering til driftskonti) og herunder sikre, at administrationen jævnligt foretager afstemning af statuskonti på området b) revisionen af procedure for den samlede budgetopfølgning, herunder den samlede lønsumsstyring c) revisionen af andre anviste ydelser på standardkonto 18 bogført uden for lønsystemet d) revisionen af ydelser uden for standardkonto 18 (fx omkostningsdækkende ydelser), selv om disse anvises over lønsystemet. 2) Rigsrevisionen varetager bevillingskontrollen. 12. Den interne revision planlægger revisionen ud fra væsentlighed og risiko. 13. Den interne revision skal foretage beholdningseftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver, jf. 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 696 af 14. juli 2000 om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl. Den interne revision skal endvidere påse, at forretningsgange vedrørende sikring af aktiver og andre midler i virksomhedernes varetægt er betryggende. 14. Den interne revision skal ved revisionen danne sig en begrundet overbevisning om hvorvidt regnskaberne er rigtige,

4 Side 4 af 5 det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, om der foreligger hensigtsmæssige forretningsgange (instrukser), der efterleves, og om den interne kontrol fungerer tilfredsstillende. Endvidere skal den interne revision foretage revision af årsrapporter samt foretage en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de enheder, der er omfattet af regnskabet. 15. Forsvarsministeriet og ledelsen i de reviderede myndigheder kan anmode den interne revision om at udføre særlige opgaver, herunder rådgivning. Rigsrevisionen underrettes om sådanne anmodninger, såfremt der er tale om opgaver af større omfang. Anmodningerne må dog ikke antage et sådant omfang, at den interne revision ikke kan udføre de opgaver, der er omfattet af nærværende aftale 16. Den interne revision supplerer denne aftale med nødvendige instrukser for og beskrivelser af revisionsarbejdets udførelse. Kapitel 5 Samarbejde med og rapportering til Rigsrevisionen 17. Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og den interne revision tilrettelægges ved periodiske møder. Rigsrevisionens og den interne revisions samlede revisionsindsats koordineres, så resultatet af den interne revisions arbejde kan indgå ved Rigsrevisionens afgivelse af erklæring, herunder i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet. 18. Den interne revision forelægger sine revisionsplaner for Rigsrevisionen samt holder Rigsrevisionen underrettet om ændringer heri. 19. Når de i Bilag l nævnte myndigheder forelægger for eller underretter Rigsrevisionen efter rigsrevisorlovens 10, fx om påtænkte væsentlige ændringer af regnskabssystemer eller forretningsgange, der har betydning for revisionen, fremsendes samtidig den interne revisions vurdering af ændringerne, jf. herved pkt Det påhviler den interne revision straks at underrette Rigsrevisionen om væsentlige bemærkninger vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 21. Den interne revision skal holde Rigsrevisionen underrettet om den udførte revision. Den interne revisions rapporter, bemærkninger o.l. med de dertil hørende besvarelser og afgørelser samt rapporter om beholdningseftersyn indsendes til Rigsrevisionen. 22. Efter afslutningen af revisionen af hvert regnskabsår afgiver den interne revision senest den 1. juni en erklæring og en beretning om den udførte revision. Erklæringen og beretningen afgives til myndighedens ledelse og fremsendes tillige til departementet og Rigsrevisionen. Erklæringen skal oplyse om revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og omfatte den interne revisions vurdering af regnskabsaflæggelsen. Erklæringen skal følge Rigsrevisionens til enhver tid gældende praksis. Beretningen skal indeholde en afbalanceret redegørelse for indholdet af den udførte revision og resultaterne heraf, herunder oplysninger om revisionens omfang og gennemførelse, væsentlige fejl og mangler, gennemførte forbedringer af regnskabs-væsenet samt principielle spørgsmål i øvrigt, som ledelsen har taget eller skal tage stilling til. Kapitel 6 Ikrafttrædelse og revision af aftalen 23. Aftalen træder i kraft pr. den 1. januar 2010 og erstatter aftalen af 21. december Aftalen kan af parterne tages op til revision i aftaleperioden, såfremt grundlaget for aftalen ændres. Aftalen tages senest op til revision i 2014 med henblik på fornyelse pr. 1. januar Sign. Sign. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech Rigsrevisor Henrik Otbo

5 Side 5 af 5 Bilag 1 Oversigt over den Interne Revisions arbejdsområde MYNDIGHED Forsvarskommandoen HOVEDKONTO PÅ FINANSLOVEN Forsvarskommandoen Materielinvesteringer Isafgifter fra skibe og havne Administrative bøder Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram Hjemmeværnet Farvandsvæsenet Hjemmeværnet Farvandsvæsenet Det Statslige Lodsvæsen

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere