Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov"

Transkript

1 Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr Doknr Dato Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) har ved brev af 5. september 2011 henvendt sig til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, vedrørende Statsforvaltningens Syddanmarks udtalelse af 8. juni 2011 om et kontrolbesøg fra Odense Kommune gennemført den 15. april 2010 på adressen. Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttede at tage sagen op til behandling, hvilken nu er afsluttet. Ministeriet beklager meget den lange sagsbehandlingstid. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger på baggrund af det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget til grund, at kommunen i den aktuelle sag ikke forinden kontrolbesøget havde sikret sig, at der var tale om en virksomhed, uanset at kommunen efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov uden retskendelse alene har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. Ministeriet finder, at gennemførelsen af kontrolbesøget allerede af den grund var ulovligt. Under henvisning til, at kommunen efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun kan foretage kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller modtager ydelser, der er omfattet af den sociale retssikkerhedslov, og at ingen af de personer, der var beskæftiget på adressen på tidspunktet for kontrolbesøget modtog sociale ydelser, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Odense Kommune heller ikke af den grund lovligt kunne gennemføre kontrolbesøget den 15. april Derudover er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen ikke har grundlag for at indhente yderligere oplysninger, hvis kommunen ud fra oplysninger om navn, adresse og fødselsdato kan konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser, og at Odense Kommune dermed foretog kontrol af andre forhold end borgernes løn- og arbejdsforhold. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at de oplysninger, som er noteret i det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget, ikke blot er oplysninger om navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Der er tale om oplysninger om personer, som er af følsom karakter, og som i øvrigt ikke ses at vedrøre det for kommunen relevante spørgsmål om, hvorvidt [borger A] og [borger B] modtog sociale ydelser. Det er ministeriets opfattelse, at sådanne supplerende oplysninger ikke er indhentet i overensstemmelse med lovgivningen.

2 Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen og Odense Kommune sin retsopfattelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Nedenfor følger en beskrivelse af sagens baggrund og en nærmere redegørelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) henvendte sig ved brev af 5. september 2011 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium angående Statsforvaltningens Syddanmarks udtalelse af 8. juni 2011 om et kontrolbesøg fra Odense Kommune gennemført den 15. april 2010 på adressen. På den pågældende dag blev et medlem af SIO, [borger A], der arbejdede i lejligheden, som hun havde lånt af et andet medlem af SIO, [borger B], mødt med et kontrolbesøg fra Fyns Politi, SKAT og Odense Kommune. Formålet med kontrolbesøget var bl.a. at kontrollere løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen. Den 5. december 2010 klagede SIO over kontrolbesøget til Odense Kommune. I klagen anføres det bl.a., at 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område [1] til enhver tid og uden retskendelse giver kommunen adgang til en virksomheds lokaler. Imidlertid findes en sådan adgang uden retskendelse ifølge paragraffen kun med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og ansættelsesforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov, jf. 2, stk. 4. I Indenrigs- og Socialministeriets vejledning til loven, punkt 143, der har overskriften Kun kontrol af borgere, der modtager sociale ydelser, er begrænsningen forklaret således: Det kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold efter 12 a, hvis borgerens sag behandles eller er behandlet efter retssikkerhedslovens regler eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællens samlede indtægter. Ingen af disse forudsætninger er opfyldt for hverken [borger A] eller [borger B]. Heller ikke for nogen anden person, der har anvendt lejligheden, er forudsætningerne for et tvangsindgreb efter paragraf 12 a opfyldt. Odense Kommune svarede SIO ved brev af 11. januar 2011, hvor kommunen ikke fandt anledning til at kritisere kontrolbesøget. Det blev bl.a. anført, at da kontrolbesøg er stikprøvekontroller, så kan Kontrolgruppen [kommunen] ikke på forhånd vide, hvem gruppen træffer i virksomheden under kontrolbesøget. Gruppen henviser videre til, at dens adgang til at foretage kontrolbesøg er samme adgang som andre myndigheders som f.eks. SKAT har. Det var meningen med indførelsen af adgangen. Bilagt kommunens brev af 11. januar 2011 var bl.a. en redegørelse af 6. januar 2011 fra besøget den 15. april 2010, som bl.a. indeholdt et referat fra mødet (udateret). Af referatet fremgik følgende: Fyns Politi, Skat Odense og Kontrolgruppen besøgt [adresse], mødt [borger A]. Kunstnernavn. 1 Lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område (den sociale retssikkerhedslov) med senere ændringer 2

3 [Borger A] bliver meget vred over vores besøg, da hun ikke mener, vi bare uden videre kan gå ind. Hun bliver orienteret om gældende lovgivning og får med det samme udleveret underretningsbrevet med beføjelserne. [Borger A] oplyser, at hun har lånt lejligheden af en veninde. Hun har nøgle til stedet og har brugt lejligheden et halvt eller et helt år. [Borger A] nægter dog, at hun betaler husleje, da lejligheden er lånt af en god veninde. På spørgsmålet om, hvem veninden er, siger hun [borger B]. Hun ved umiddelbart ikke, hvor [borger B] bor, men efter nogen tid får vi dog udleveret [borger B s] telefonnummer. Politiet spurgte på telefonnummeret, som tilhører [borger B]. [Borger B] er iflg. [borger A] ligeledes prostitueret og bruger selv lejligheden ind i mellem i sit erhverv. [Borger A] oplyser, at hun blev momsregistreret for 1½ år siden. Hun er på adressen torsdag og fredag i ulige uger. Mandag og tirsdag i lige uger er hun på en klinik på [adresse] og på mandag og tirsdag i ulige uger på et bordel på [adresse]. Lejligheden bærer ikke præg af beboelse, ingen personlige ting eller billeder og ved første blik, er man ikke i tvivl, om hvad stedet bruges til. [Borger A] oplyser at hun har en revisor i [by]: [revisors navn], [revisors adresse] (kan ikke huske nr). På et skrivebord i et tilstødende lokale lå flere pengesedler og flød. [Borger A] tæller pengene op og oplyser, at dagens foreløbige omsætning er på kr. Lejeren af [adresse] [borger B] blev forgæves telefonisk kontaktet under besøget (besked lagt på telefonsvareren). [Borger A] lovede, at hun ville få [borger B] til at rette telefonisk henvendelse, hvilket ikke efterfølgende er sket. SIO henvendte sig den 17. januar 2011 på ny til Odense Kommune, hvor SIO gjorde opmærksom på, at brevet af 5. december 2010 skulle opfattes som en klage, og at SIO ønskede at klage over indholdet af kommunens svar af 11. januar Odense Kommune skrev herefter ved brev af 9. februar 2011 til SIO. Kommunen fandt ikke, at kommunens brev af 11. januar 2011 var en afgørelse, da kontrolbesøget skulle opfattes som faktisk forvaltningsvirksomhed. Det blev oplyst, at der således ikke kunne klages til et ankenævn eller lignende, men der blev gjort opmærksom på, at sagen kunne indbringes for det kommunale tilsyn. Den 13. marts 2011 rettede SIO henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark på vegne af [borger A] og [borger B]. SIO anførte i henvendelsen, at kommunen efter SIO s opfattelse ikke havde hjemmel til at foretage det pågældende kontrolbesøg. I henvendelsen anførtes bl.a. følgende: Det er efter vores opfattelse umisforståeligt således, at tvangsindgreb efter loven kun kan ske ved eksistensen af en konkret sag om en borger. En sådan sag findes ikke, da hverken [borger B]eller [borger A] modtager sociale ydelser. Lovens mening må være, at kommunerne kan foretage stikprøvekontroller af verserende sager, mens man er afskåret fra at kontrollere virksomheder, hvor man ikke har kendt viden om, at der findes aktiviteter eller foretages handlinger, der er eller burde have været oplyst til kommunen. SIO anførte desuden, at Odense Kommune i forbindelse med kontrolbesøget noterede en række oplysninger, som var af ren privat karakter. Desuden blev det anført, at man ønskede Statsforvaltningen Syddanmarks stillingtagen til, hvorvidt det var korrekt, da Odense Kommune i brevet af 9. februar 2011 skrev, at kontrolbesøget var faktisk forvaltningsvirksomhed, og at der derfor ikke var nødvendigt at anføre en klagevejledning i kommunens brev af 11. januar Ved brev af 8. juli 2011 skrev Statsforvaltningen Syddanmark til SIO. I brevet skrev Statsforvaltningen Syddanmark bl.a. følgende: 3

4 Statsforvaltningen kan konstatere, at formålet med 12 a i retssikkerhedsloven er at forhindre misbrug af det sociale system, jf. lovens forarbejder. Statsforvaltningen kan konstatere, at efter dagældende 12 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven kunne en kommune kun foretage stikprøvekontrol af virksomheder, og at kontrollen ikke kunne bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, og heller ikke ved mistanke om et strafbart forhold. Statsforvaltningen kan også konstatere, at en kommunes stikprøvekontrol efter dagældende 12 a i retssikkerhedsloven, ikke måtte anvendes i private hjem, men kun i virksomheder, og at kontrollen omfattede både ansatte i virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Desuden kan statsforvaltningen konstatere, at 12 a i retssikkerhedsloven kun kan anvendes inden for retssikkerhedslovens anvendelsesområde, og der kan således kun foretages kontrol af en borgers løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af retssikkerhedsloven. Kontrollen består i, at kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen, jf. 12 a, stk. 2, i retssikkerhedsloven. Det fremgår af forarbejderne til 12 a i retssikkerhedsloven, at kontrollen var et led i den almindelige kontrol med udbetaling af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Statsforvaltningen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at kontrolbesøget den 15. april 2010 på adressen, fandt sted efter 12 a i retssikkerhedsloven, og at det var en stikprøvekontrol, der havde til formål at afdække misbrug af det sociale system. Statsforvaltningen har også noteret sig, at Odense Kommune under det pågældende kontrolbesøg konstaterede, at Jeres medlem ikke modtog sociale ydelser, og derfor foretog Odense Kommune ikke kontrol af Jeres medlem. Da kontrol efter 12 a i retssikkerhedsloven kun må foretages i virksomheder og ikke i private hjem, finder statsforvaltningen det sagligt og relevant, at Odense Kommune i forbindelse med kontrolbesøget har fastslået, hvorvidt den pågældende lejlighed efter kommunens skøn var et privat hjem eller lokaler for udøvelse af erhvervsvirksomhed, og statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skønsmæssige vurdering af, at lejligheden blev anvendt til erhvervsvirksomhed. Statsforvaltningen er enig med Odense Kommune i, at en kommunes kontrolbesøg efter 12 a i retssikkerhedsloven er faktisk forvaltningsvirksomhed. Statsforvaltningen er også enig med Odense Kommune i, at kommunens brev af 11. januar 2011 ikke var en afgørelse, og derfor skulle kommunen ikke give en klagevejledning. Statsforvaltningen finder på baggrund af Jeres klage til det kommunale tilsyn ikke grundlag for at antage, at Odense Kommune har handlet i strid med dagældende 12 a i retssikkerhedsloven. 4

5 Ved brev af 5. september 2011 skrev SIO til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. SIO anmodede ministeriet om at udtale sig om Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 8. juni I brevet af 5. september 2011 anmodede SIO for det første ministeriet om at tage stilling til, hvilke regelsæt kommunen skal iagttage i forbindelse med beslutningen om at gennemføre et kontrolbesøg efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov, herunder hvordan punkt 143 i vejledningen til den sociale retssikkerhedslov 2 skal tolkes i henseende til det omhandlede kontrolbesøg. SIO gjorde gældende, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke relaterede punkt 143 til udtalelsens konklusion. For det andet anmodede SIO ministeriet om at tage stilling til, i hvilket omfang kommunen forud for kontrolbesøget skal sikre sig, at de lokaler, der gennemføres kontrolbesøg i, er en virksomheds lokaler m.v., som omfattet af den sociale retssikkerhedslovs 12 a. For det tredje anmodede SIO ministeriet om at udtale sig om, hvilke oplysninger kommunen kan kræve at få oplyst om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, som ikke modtager eller har modtaget offentlige ydelser. I forhold til det første forhold anførte SIO i brevet af 5. september 2011 bl.a. følgende: Det er usandt, når Odense Kommune oplyser, at der ikke er foretaget kontrol af[borger A], og vi stiller os uforstående over for, at Statsforvaltningen lægger til grund, at en sådan kontrol ikke har fundet sted. Det fremgår af Odense Kommunes rapport om kontrolbesøget, vedhæftet som bilag 3, at man har fortaget en række notater om [borger A s] indkomst- og arbejdsforhold. Herunder har man bl.a. anført et pengebeløb, der blev omtalt, og det bliver oplyst, at man har søgt at kontakte [borger B], tilsyneladende for at stille spørgsmål omkring lejeforholdet. Hermed har man foretaget kontroller af de oplysninger [borger A] netop har givet, og dette kan man efter vores opfattelse under ingen omstændigheder have ret til, idet [borger A] som nævnt ikke havde en sag, der var eller havde været under behandling, og heller ikke modtog nogen kommunal ydelse. Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse, at Odense Kommunes medarbejder vidste dette allerede fra starten af kontrolbesøget, og notaterne om de nævnte handlinger kan ikke begrundes med, at disse blev udført af Skat, idet hver kontrollerende myndighed som bekendt skal have hjemmel i sin egen lov til at foretage kontrollen. I forhold til det andet forhold anførte SIO bl.a. følgende: Hvis en kommune lovligt kan tiltvinge sig adgang til privat område, og først efterfølgende vurdere, om der er tale om erhvervslokaler eller en privat bolig, udhuler det lovens beskyttelse af boliger. Vi er i særdeleshed forundrede, hvis kommunen ikke som et minimum har pligt til forinden efter bedste evne at undersøge, om der er tale om en privat bolig, f.eks. ved at undersøge registreringer i folkeregistret på den pågældende adresse. Vi er opmærksomme på, at det kun er Statsforvaltningen, og ikke Odense Kommune, der over for os har argumenteret med, at det var nødvendigt for kommunens repræsentant at undersøge, om der var tale om erhvervslokaler. I forhold til det tredje forhold anførte SIO bl.a. følgende: 2 Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område 5

6 I vores henvendelse til Statsforvaltningen (bilag 2) omtalte vi de udførlige notater (bilag 3), repræsentanten fra Odense Kommune havde gjort sig efter kontrollen. Vi argumenterede for, at karakteren af disse notater illustrerede, hvorfor der er behov for begrænsninger i kommunernes kontroladgang. Til dette bemærker Statsforvaltningen i sin afgørelse blot, at det var sagligt og relevant, at kommunens repræsentant sikrede sig, at der ikke var tale om et privat hjem. Notatet indeholder kun to linjer, der vedrører, om lokalerne var en bolig eller virksomhed. Det øvrige er dels oplysninger om [borger A s] indkomst- og arbejdsforhold, der var irrelevante for kommunen, da man havde konstateret, at hun ikke modtog nogen kommunale ydelser. Dels en række oplysninger af ren privat karakter, som ikke på nogen måde kunne have relevans i forbindelse med en kommunal kontrol. Det er bl.a. oplysninger om ordenstilstanden i lejligheden, om [borger A s] og [borger B s] indbyrdes forhold, og personlige oplysninger om sidstnævnte. Alle disse oplysninger er irrelevante i forhold til formålet med retssikkerhedslovens 12 a, der kun vedrører udbetaling af kommunale ydelser. Som det fremgår, indeholder kommunens notat ingen notater om, at [borger A] ikke modtog ydelser eller havde en sag det optræder først i de dokumenter, kommunen har skrevet efter, at vi klagede til den. Vi ser det derfor som utroværdigt, når Odense Kommune hævder, at dens formål var at kontrollere, om der på stedet fandtes borgere, der uberettiget modtog offentlige ydelser. Vi ser derfor ikke bare tvangsindgrebet som værende foretaget uden hjemmel i loven, som vi har argumenteret for ovenfor, men også som en knægtelse af vores medlemmers borgerrettigheder. Hvor vi ikke kan føre bevis for kommunens intentioner med tvangsindgrebet, finder vi det under alle omstændigheder stærkt kritisabelt, at kommunen under tvangsindgrebet har noteret sagligt uvedkommende og stærkt personfølsomme oplysninger om vores medlemmer, og vi beklager tillige, at Statsforvaltningen ikke har forholdt sig til dette. Ved brev af 31. oktober 2011 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet Statsforvaltningen Syddanmark om en udtalelse på baggrund af SIO s brev af 5. september SIO blev samtidig orienteret herom. Statsforvaltningen Syddanmark meddelte ved brev af 7. november 2011, at statsforvaltningen kunne henholde sig til sit brev af 8. juli 2011 og i øvrigt ikke havde yderligere bemærkninger. Ved brev af 20. februar 2012 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet det daværende Social- og Integrationsministerium, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, om en udtalelse om sagen til brug for ministeriets vurdering af, om der var grundlag for, at ministeriet tog sagen op til behandling. SIO blev samtidig orienteret herom. Social- og Integrationsministeriet blev anmodet om at besvare følgende spørgsmål: Hvilke regelsæt skal kommunen iagttage i forbindelse med beslutningen om og gennemførelse af kontrolbesøg efter retssikkerhedslovens 12 a? I hvilket omfang skal kommunen forud for kontrolbesøget sikre sig, at de lokaler, der gennemføres kontrolbesøg i, er en virksomheds lokaler mv. som omfattet af retssikkerhedslovens 12 a? Hvori består kommunens kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold? Er gennemførelsen, herunder varigheden af kontrolbesøget, særligt reguleret i lovgivningen, eller sker gennemførelsen, herunder varigheden af det konkrete kontrol- 6

7 besøg, under iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet og saglighed? I hvilket omfang er borgere, som kommunen træffer under et kontrolbesøg, forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, jf. retssikkerhedslovens 12 a, stk. 8? Inden for hvilke rammer har kommunen mulighed for eller er forpligtet til at notere oplysninger om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, som ikke modtager eller har modtaget offentlige ydelser? Den 7. november 2013 modtog Økonomi- og Indenrigsministeriet en udtalelse fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Det fremgår af den gældende retssikkerhedslovs 12 a, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, at Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgerens løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Derudover er der i retssikkerhedsloven ikke fastsat nærmere regler om, hvilke regelsæt der skal iagttages, herunder er der ikke i medfør af retssikkerhedsloven fastsat nærmere regler i bekendtgørelse. Kommunen skal udover reglerne i retssikkerhedsloven iagttage reglerne i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Derudover finder bl.a. persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven anvendelse i det omfang, der følger af de pågældende love. Desuden skal kommunen følge principperne for god forvaltningsskik. I og med der i loven alene er hjemmel til at kommunen kan foretage kontrol i virksomheder mv., er det Social-, Børne-, og Integrationsministeriets opfattelse, at det forudsættes, at kommunen forinden et planlagt kontrolbesøg har sikret sig, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem. Det er således Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at kommunen ikke først på stedet bør konstatere, at der er tale om en virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til L138, som blev fremsat den 29. januar 2003, under Kontrolbestemmelser, at Eftersynet er et led i den almindelige kontrol med udbetalingen af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at Kommunen kan efterse alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses- og lønforhold. Det fremgår af retssikkerhedslovens 12 a, stk. 1, 1. pkt., at Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgerens løb- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetalingen af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Det fremgår endvidere af retssikkerhedslovens 12 a, stk. 8, at Personer, der er beskæftiget i virk- 7

8 somheden ved tilsynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Det er Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at borgere, som kommunen antræffer under et kontrolbesøg, og som skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, i første omgang alene er forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Kan kommunen ud fra disse oplysninger konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser, har kommunen ikke grundlag for at indhente yderligere oplysninger. Der er hverken i retssikkerhedslovens 12 a eller i andre bestemmelser i retssikkerhedsloven en forpligtelse for kommunen til at notere oplysninger om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager offentlige ydelser. Det vil bero på almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger i hvilket omfang, kommunen vil være forpligtet til at notere oplysninger. Der er i retssikkerhedsloven ikke taget stilling til, om kommunen har mulighed for at notere oplysninger om løn- og ansættelsesforhold ned om de borgere, kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. Det er dog Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at kommunen ikke har ret til at notere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. På baggrund af udtalelsen fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet har Økonomi- og Indenrigsministeriet ved brev af 14. november 2013 meddelt SIO, at ministeriet har taget sagen op til behandling i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Samtidig fik SIO mulighed for at komme med bemærkninger til udtalelsen. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. De kommunale tilsynsmyndighedernes kompetence Tilsynet med kommunernes varetoges indtil 1. juli 2013 af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende, jf. 47 i den dagældende lov om kommunernes styrelse. Det var således Statsforvaltningen Syddanmark, der førte tilsyn med Odense Kommune. Efter den 1. juli 2013 er de fem statsforvaltninger organiseret som en enhedsforvaltning. Statsforvaltningen fører fortsat tilsyn med kommunerne efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunerne overholder principperne for god forvaltningsskik, eller om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Der henvises til 47 og 48 i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 8

9 Efter 49, stk. 5, og 56, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse kan Statsforvaltningen henholdsvis Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse. Det er tilsynsmyndighedernes ansvar selvstændigt at efterprøve andre offentlige myndigheders udtalelser ved vurderingen af lovligheden af konkrete kommunale dispositioner. En præcis og entydig udtalelse fra et ressortministerium vil normalt indgå i tilsynsmyndighedens beslutningsgrundlag med stor vægt. Under forudsætning af, at der ikke kan rejses tvivl om en udtalelses forståelse med henblik på det rejste lovstridighedsspørgsmål, vil tilsynsmyndigheden normalt uden videre lægge ressortministeriets udtalelse til grund. Der henvises til Den kommenterede styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl. side 427 (2. udgave, 2010). 2. Retsgrundlaget 2.1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Formålet med lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (den sociale retssikkerhedslov), jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 med senere ændringer, er bl.a. at sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager om forhold omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. lovens 1, nr. 1. Den sociale retssikkerhedslov indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager om forhold omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. lovens 2, stk. 1. Det fremgår af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 16, at der er lagt vægt på borgernes retssikkerhed, og at de får mulighed for aktivt at medvirke og få indflydelse, når myndighederne behandler deres sag. Den sociale retssikkerhedslov supplerer de generelle regler for sagsbehandling og offentlig forvaltning, som findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven og lov om kommunernes styrelse. Det indebærer, at de generelle regler i disse love gælder, når der ikke findes særlige regler i den sociale retssikkerhedslov. Det fremgår af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 142, at reglerne om kontrol af borgernes løn- og arbejdsforhold er til for at modvirke sort arbejde og for at sikre, at udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser ikke sker på et forkert økonomisk grundlag. Den dagældende 12 a i den sociale retssikkerhedslov lød således: 12 a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Det er den kommune, som virksomheden ligger i, der kan foretage kontrollen. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme op- 9

10 lysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Indenrigs- og socialministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. 12 a blev indsat i den sociale retssikkerhedslov ved lov nr. 398 af 28. maj Der fremgår bl.a. følgende af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. lovforslag L 138, fremsat den 29. januar 2003 i folketingsåret 2002/2003: Det foreslås, at kommunerne får samme muligheder for at foretage eftersyn i virksomheder på samme måde, som Arbejdsdirektoratet har mulighed for at foretage eftersyn efter 91 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Da forslaget til den nye bestemmelse alene regulerer spørgsmål om stikprøvekontrol, skal der i overensstemmelse med almindelige lovgivningsprincipper ikke indhentes retskendelse. Hvis der før gennemførelsen af kontrolbesøget er begrundet mistanke om et strafbart forhold, kan der ikke som led i kontrollen ske adgang uden retskendelse. Spørgsmålet om adgang skal i så fald behandles af domstolene efter retsplejelovens regler om ransagning. Af de specielle bemærkninger til 12 a i den sociale retssikkerhedslov fremgår følgende: Eftersynet er et led i den almindelige kontrol med udbetalingen af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af denne lov, jf. 2, stk. 4, eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Anvendelsesområdet for loven eller dele heraf, fremgår af bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er den kommune, som virksomheden ligger i, som alene eller sammen med andre myndigheder kan foretage eftersynet. Det er den konkrete virksomhed i kommunen, som eftersynet kan foretages i, uanset at virksomheden måtte have hovedsæde i en anden kommune. Foretages eftersynet i samarbejde med andre myndigheder, f.eks. Arbejdsdirektoratet, skal de respektive myndigheder hver især følge hjemlen i deres egen lovgivning. Adgangen til at foretage eftersyn er begrænset til lokaler m.v., der benyttes af virksomheder. Der skabes derfor ikke adgang for offentlige myndigheder til at foretage eftersyn uden retskendelse i private hjem. Kommunen skal ved kontrollen legitimere sig på behørig vis og de øvrige deltagere i eftersynet skal redegøre for, hvilken myndighed vedkommende repræsenterer, hvis kontrollen foretages i samarbejde med andre myndigheder. Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Adgangen til at få oplysninger om ansatte svarer således til den adgang, som de statslige told- og skattemyndigheder fik i 2002 til efter kildeskattelovens 86, stk. 4, til at få oplysninger om de ansatte og deres arbejds- og lønforhold m.v. Kommunen kan efterse alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses- og lønforhold. Det gælder uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Løst 10

11 papirmateriale, der ikke findes i et manuelt eller edb-register, kan ligeledes indgå i kommunens eftersyn. Eftersynet skal gennemføres således, at den erhvervsdrivende ikke forhindres i at udføre sin daglige virksomhed. Der kan opstå situationer, hvor politiets bistand kan blive nødvendig. Det forudsættes, at bistanden kun ydes, hvor det er absolut nødvendigt. Der er indsat en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter socialministeren efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Der er tale om en stikprøvekontrol i virksomheder. Kontrollen kan ikke bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, f.eks. en konkret tilbagebetalingssag. I disse tilfælde anvendes de almindelige sagsbehandlingsregler, herunder oplysningspligtsreglerne. Hvor der foreligger mistanke om et strafbart forhold, skal sagen behandles efter retsplejelovens regler. Eftersynet omfatter også selvstændige erhvervsdrivende, herunder også tilfælde, hvor ægtefællen er ansat hos den selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis de oplysninger, der er fremkommet ved eftersynet indgår i en sag, der behandles efter denne lov, skal der partshøres om oplysningerne i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår bl.a. følgende i kapitel 20 om Kontrolbesøg i virksomheder sort arbejde (vejledning til 12 a i den sociale retssikkerhedslov): 142. For at modvirke sort arbejde og at udbetaling af sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser sker på et forkert økonomisk grundlag, kan kommunerne foretage eftersyn i virksomheder. Denne form for kontrol kendes også på andre områder, fx Skat og Arbejdsdirektoratets kontrol med henholdsvis skatteforhold og dagpengemodtagere Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold efter 12 a, hvis borgerens sag behandles eller er behandlet efter retssikkerhedslovens regler eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Anvendelsesområdet for loven eller dele heraf, fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og lønog ansættelsesvilkår. Herudover kan personerne anmodes om at oplyse, om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser Der er tale om en stikprøvekontrol i virksomheder. Kontrollen kan ikke bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, fx en konkret tilbagebetalingssag. I disse tilfælde anvendes de almindelige sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om oplysningspligt. Hvor der foreligger mistanke om et strafbart forhold, skal kontrollen ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Se kapitel 50 om reglerne om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ved mistanke om strafbare forhold. Af vejledningen fremgår ligeledes følgende i kapitel 50 om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter : 533. [Tvangsindgrebsloven] indeholder særlige retssikkerhedsregler, der især gælder, når en myndighed inden for den offentlige forvaltning har adgang til private boliger og virksomheder eller adgang til at undersøge breve og papirer, uden at der foreligger en retskendelse. Loven gælder, når en myndighed foretager tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen i forbindelse med fx kontrol eller tilsyn. Loven regulerer, hvad forvaltningsmyndighederne skal gøre i disse situationer. 11

12 536. På det sociale område vil [tvangsindgrebsloven] navnlig være relevant i forhold til: Kontrolbesøg i virksomheder efter 12 a i retssikkerhedsloven [Tvangsindgrebsloven] gælder for myndigheder i alle dele af den offentlige forvaltning, herunder kommuner og regioner, som administrerer den sociale lovgivning. Når den kommunale eller regionale forvaltning eller andre myndigheder efter den sociale lovgivning har adgang til private boliger og virksomheder eller foretager andre tvangsindgreb, skal den følge reglerne i [tvangsindgrebsloven] Den særlige fremgangsmåde i kapitel 2 i [tvangsindgrebsloven] gælder alene for to typer af indgreb: Husundersøgelse. Når en myndighed efter den sociale lovgivning kan foretage et tvangsindgreb af denne art, skal myndigheden altså bruge fremgangsmåden i kapitel 2 i [tvangsindgrebsloven]. Fremgangsmåden skal bruges, uanset om borgeren eller virksomheden giver samtykke til, at en myndighed gennemfører tvangsindgrebet Ved husundersøgelse forstås undersøgelse af privat beboelse, kontorer og andre lokaler, der ikke er offentligt tilgængelige fx butikkers baglokaler, lagerlokaler, garager m.v., jf. nærmere punkt 12 i Justitsministeriets vejledning om loven. Fremgangsmåden i [tvangsindgrebsloven] vil altså skulle benyttes, når kommunerne foretager kontrol i virksomheders lokaler m.v. efter 12 a i retssikkerhedsloven 2.2. Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Formålet med lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven), jf. lov nr. 442 af 9. juni 2004, er bl.a. at styrke borgernes retssikkerhed i forbindelse med myndighedernes tvangsindgreb. Af lovens 1 fremgår bl.a.: 1. Lovens kapitel 2 og 3 finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i 1) husundersøgelse eller Af lovens kapitel 2 fremgår bl.a.: 2. Tvangsindgreb må kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. 3. Ved beslutninger om iværksættelse af tvangsindgreb finder forvaltningslovens 3-10, og anvendelse. 4. I sager om iværksættelse af tvangsindgreb skal en myndighed, som mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 5. Forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb skal parten underrettes om beslutningen. 12

13 Stk. 2. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden tvangsindgrebet gennemføres, og skal indeholde oplysninger om 1) tid og sted for indgrebet, 2) retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvaltningslovens 8, 3) hovedformålet med indgrebet og 4) det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. forvaltningslovens 24. Stk. 3. Parten kan inden for en af myndigheden fastsat frist fremsætte indsigelse mod den trufne beslutning. Fastholdes beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for parten, jf. forvaltningslovens 24. Meddelelsen om fastholdelse af beslutningen skal gives inden eller senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet. Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan fraviges helt eller delvis, hvis 1) øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives, 2) hensynet til parten selv taler for det eller partens rettigheder findes at burde vige for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser, 3) det er nødvendigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til EU, 4) øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er påkrævet eller 5) forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig. Stk. 5. Hvis betingelserne efter stk. 4 for at undlade forudgående underretning er opfyldt for en ikke uvæsentlig del af et tvangsindgreb, kan myndigheden gennemføre det samlede tvangsindgreb uden forudgående underretning. Stk. 6. Hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning, jf. stk. 4 og 5, skal beslutningen samtidig med gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i stk. 2, nr. 1-4, nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse for fravigelsen af stk. 1-3, jf. forvaltningslovens 24. Stk. 7. Beslutningen i stk. 6 kan meddeles mundtligt, hvis hensynet til parten selv eller afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser taler for, at et tvangsindgreb gennemføres, inden myndigheden har haft lejlighed til at udarbejde en skriftlig begrundelse. Den, der har fået beslutningen meddelt mundtligt, kan forlange efterfølgende at få beslutningen meddelt skriftligt. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Myndigheden skal besvare begæringen snarest muligt. Er begæringen ikke besvaret inden 14 dage efter, at myndigheden har modtaget begæringen, skal myndigheden underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret Forvaltningslovens 32 Forvaltningslovens 3 32 lyder således: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. Forvaltningslovens 32 fastsætter, at offentligt ansatte m.v. ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for det arbejde, som de udfører. Bestemmelsen medfører, at de offentligt ansatte m.v. ikke i unødigt omfang må indhente fortrolige oplysninger om borgerne eller private virksomheder til brug for behandlingen af en sag. På tilsvarende måde reflekterer bestemmelsen i forhold til fortrolige oplysninger at der ikke fra en part bør indhentes oplysninger, der er unødvendige for sagens afgørelse. Der henvises til Forvaltningsloven med kommentarer af Niels Fenger, side 844 (1. udgave, 2013). 3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april

14 3. Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering 3.1. Lovligheden af kontrolbesøget Grundlovens 72 om boligens og privatlivets beskyttelse har følgende ordlyd: Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Det følger således af grundlovens 72, at husundersøgelser, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene kan ske efter en retskendelse. Ved husundersøgelse forstås ikke alene undersøgelser af private boliger, men også undersøgelse af andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, f.eks. lagerrum, forretningslokaler, kontorer m.v. Der henvises til bl.a. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, side 457 (2. udgave, 2006), Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret ved Ole Espersen, side 627 (3. udgave, 1980), Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bind 3, side 237f. (3. udgave, 2003) og til Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret, side 288 (1. udgave, 2012). Det følger endvidere af grundlovens 72, at et indgreb, der er omfattet af grundlovens 72, kun kan ske uden retskendelse, hvis der foreligger en særegen undtagelse, som er hjemlet ved lov. Fravigelse af kravet om retskendelse kan fremgå udtrykkeligt af loven, men det er antaget, at en fravigelse af grundlovens udgangspunkt om, at der kræves retskendelse, efter omstændighederne kan støttes på en fortolkning af loven. Der henvises til bl.a. Ole Hasselgaard m.fl., Retssikkerhedsloven med kommentarer, side 44f. (1. udgave, 2005), Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret ved Ole Espersen, side 635, (3. udgave, 1980) og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bind 3, side 265ff. (3. udgave, 2003) samt Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, side 457 (2. udgave, 2006). Se i modsat retning Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret, side 294, (1. udgave, 2012) hvorefter det synes nærliggende at antage, at undtagelse fra kravet om retskendelse kræver udtrykkelig lovhjemmel Formålet med 12 a i den sociale retssikkerhedslov er at kontrollere udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser i kommunen. Det fremgår af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk.1, i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen til enhver tid uden retskendelse har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetalingen af sociale ydelser. Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, er der tale om en stikprøvekontrol i virksomheder, og som anført i bemærkningerne, er der således efter reglerne ikke mulighed for at anvende reglen til brug for at oplyse konkrete sager. Det fremgår ligeledes af 12 a, stk. 1, 3. pkt. i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen ikke uden retskendelse har adgang til at foretage kontrol i private hjem. Det følger således af bestemmelsen, at kommunen uden retskendelse alene har adgang til at foretage kontrol i en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. Under henvisning til, at der i den sociale retssikkerhedslov kun er hjemmel til, at kommunen kan foretage kontrol i en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler, har det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium udtalt, at det forudsætter, at kommunen forinden et planlagt kontrolbesøg har sikret sig, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem, og at kommunen ikke først på stedet konstaterer, at der er tale om en virksomhed. 14

15 Økonomi- og Indenrigsministeriet kan tilslutte sig det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriums retsopfattelse. Det påhviler således en myndighed i kraft af officialmaksimen at indhente det fornødne retlige og faktiske grundlag i sagen for, at myndigheden kan træffe beslutning om et kontrolbesøg i overensstemmelse med lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger på baggrund af det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget til grund, at kommunen i den aktuelle sag ikke forinden kontrolbesøget havde sikret sig, at der var tale om en virksomheds lokaler m.v. eller et arbejdssted uden for en virksomheds lokaler. Ministeriet finder, at gennemførelsen af kontrolbesøget den 15. april 2010 derfor allerede af den grund var ulovligt. Økonomi- og Indenrigsministeriet er således ikke enig med statsforvaltningen i, at det er sagligt og relevant, at Odense Kommune først i forbindelse med kontrolbesøget slår fast, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem Det fremgår som nævnt af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk. 1, i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen til enhver tid uden retskendelse har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Det følger således af bestemmelsen, at der kun kan foretages kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af denne lov. Dette fremgår også direkte af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. afsnit 2.1. ovenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke enig med statsforvaltningen i, at Odense Kommune alene konstaterede, at de pågældende borgere ikke modtog sociale ydelser, og ikke ved kontrolbesøget foretog kontrol af øvrige forhold. Ministeriet lægger herved vægt på, at den kommunale medarbejder noterede en række oplysninger om lejligheden og [borger A]samt [borger B]. Under henvisning til, at kommunen efter den dagældende bestemmelse i 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun kan foretage kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller modtager ydelser, der er omfattet af den sociale retssikkerhedslov, at ingen af de personer, der var beskæftiget på adressen på tidspunktet for kontrolbesøget modtog sociale ydelser, og at det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets forhold må lægges til grund, at Odense Kommune foretog kontrol af andre forhold end borgernes løn- og arbejdsforhold, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Odense Kommune heller ikke af den grund lovligt kunne gennemføre kontrolbesøget den 15. april Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker i forlængelse heraf, at kommunen ud over reglerne i den sociale retssikkerhedslov ved et kontrolbesøg skal iagttage de regler, som i øvrigt gælder for sådanne indgreb. Reglerne i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) finder således anvendelse. Derudover finder bl.a. persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven anvendelse i det omfang, der følger af de pågældende love. Tvangsindgrebslovens 1, stk. 1, lyder således: Lovens kapitel 2 og 3 finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i 1) Husundersøgelse 2) undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer. 15

16 Udtrykket husundersøgelse i 1, stk. 1, - der svarer til det udtryk, der anvendes i grundlovens 72 omfatter bl.a. undersøgelse af private lokaliteter, som anvendes til beboelse. Desuden omfatter bestemmelsen andre rum, der ikke er offentligt tilgængelig, som f.eks. fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker mv., garager, stalde og lader. Der henvises til Ole Hasselgaard, Retssikkerhedsloven med kommentarer, 1. udgave, 2005, side 29. Følgende fremgår af Justitsministeriets vejledning nr af 22. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, punkt 17: 17. De nævnte bestemmelser i forvaltningsloven finder anvendelse ved beslutninger om iværksættelse af tvangsindgreb. En sådan beslutning anses for truffet på det tidspunkt, hvor myndigheden beslutter, at der med hjemmel i den relevante lovbestemmelse skal iværksættes et tvangsindgreb, f.eks. i form af et kontrolbesøg. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse skal tvangsindgrebsloven således iagttages ved kontrolbesøg i virksomheder efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov, da der er tale om en husundersøgelse, jf. tvangsindgrebslovens 1, stk. 1, nr. 1. Det bemærkes i den sammenhæng, at den, som indgrebet iværksættes overfor, må anses som værende part i sagen. Der henvises til Justitsministeriets vejledning punkt 19. Efter tvangsindgrebslovens 2 må tvangsindgreb kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. Herved lovfæstes et forvaltningsretligt proportionalitetsprincip. Ved indgreb efter tvangsindgrebsloven skal der benyttes en særlig fremgangsmåde, jf. tvangsindgrebslovens 3-8. Efter tvangsindgrebslovens 5 skal parten forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb underrettes om beslutningen. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden tvangsindgrebet gennemføres og indeholde de i tvangsindgrebsloven nævnte oplysninger, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 2. Parten kan inden for en af myndigheden fastsat frist fremsætte indsigelse mod den trufne beslutning. Fastholdes beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for parten i overensstemmelse med forvaltningslovens 24. Meddelelsen om fastholdelse af beslutningen skal gives inden eller senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet, jf. i det hele tvangsindgrebslovens 5, stk. 3. Reglerne kan dog fraviges, f.eks. hvis øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives, hvis hensyn til parten selv taler for det eller partens rettigheder findes at burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser, eller hvis forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 4. Hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning i overensstemmelse med tvangsindgrebslovens regler herom, skal beslutningen samtidig med gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i tvangsindgrebsloven nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse i overensstemmelse med forvaltningslovens 24 for fravigelsen af tvangsindgrebslovens regler om underretning, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 6. Beslutningen kan dog meddeles mundtligt, hvis hensyn til parten selv eller afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler for, at et tvangsindgreb gennemføres, inden myndigheden har haft lejlighed til at udarbejde en skriftlig begrundelse, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 7. Hvis myndigheden under gennemførelsen af et tvangsindgreb finder, at den, som indgrebet er rettet imod, har tilsidesat regler i lovgivningen mv., skal myndigheden 16

17 udfærdige en rapport om udførelsen af indgrebet, der snarest muligt skal udleveres til vedkommende, jf. tvangsindgrebslovens 8. Det bemærkes desuden, at forvaltningslovens 3-10, og finder anvendelse ved et kontrolbesøg, jf. tvangsindgrebslovens 3. Allerede fordi kontrolbesøget efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke havde hjemmel i 12 a i den sociale retssikkerhedslov, har ministeriet ikke fundet anledning til at undersøge nærmere, i hvilket omfang kontrolbesøget den 15. april 2010 har været foretaget i overensstemmelse med tvangsindgrebslovens regler Indhentelse af oplysninger Det fremgår af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk. 8, i den sociale retssikkerhedslov, at personer, der er beskæftiget i virksomheden ved kontrollen, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Bestemmelsen regulerer ikke, hvilke oplysninger myndigheder, der foretager kontrol, må indhente på andet grundlag end ved at spørge de personer, der er beskæftiget i virksomheden. Det fremgår imidlertid af forvaltningslovens 32, at offentligt ansatte m.v. ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for det arbejde, som de udfører. Desuden er formålet med kontrolbesøget efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun at kontrollere oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af sociale ydelser. Kommunen må således ikke under kontrolbesøget indhente andre oplysninger. Endvidere må eventuelle indgreb alene forfølge saglige formål og ikke have mere indgribende karakter, end hvad der i det konkrete tilfælde må anses for nødvendigt for at tilgodese væsentlige hensyn til kommunens forvaltning. Det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium har anført i ministeriets udtalelse af 7. november 2013, at kommunen efter ministeriets opfattelse ikke har ret til at notere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. Ministeriet har endvidere anført, at personer, som kommunen antræffer under et kontrolbesøg, i første omgang alene er forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på denne baggrund henholde sig til udtalelsen fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium. Dette fører efter ministeriets opfattelse til, at kommunen ikke har grundlag for at indhente yderligere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, hvis kommunen ud fra disse oplysninger om navn, adresse og fødselsdato kan konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at de oplysninger, som er noteret i det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget, ikke blot er oplysninger om navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Der er tale om oplysninger om personer, som er af følsom karakter. Endvidere ses oplysningerne ikke at vedrøre det for kommunen relevante spørgsmål om, hvorvidt [borger A] og [borger B] modtog sociale ydelser. Det er ministeriets opfattelse, at sådanne supplerende oplysninger ikke er indhentet i overensstemmelse med lovgivningen. 17

18 Ved indsamling af personoplysninger skal det stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt. Såfremt oplysningerne er indsamlet til brug for andet end at vurdere, om der er borgere, der uretmæssigt modtager sociale ydelser, skal denne indsamling selvstændigt have hjemmel enten i særlovgivningen eller i persondataloven. Det er ikke omfattet af Økonomi- og Indenrigsministeriets kompetence at vurdere, om der er sket et brud på reglerne om indsamling af følsomme personoplysninger, herunder reglerne i persondataloven, da spørgsmålet herom kan indbringes for Datatilsynet. Der henvises herved til lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen og Odense Kommune sin retsopfattelse. Kopi af dette brev vil med anonymisering af de personer, der er nævnt i udtalelsen, blive offentliggjort på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Christina Ekmann 18

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere