Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov"

Transkript

1 Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr Doknr Dato Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) har ved brev af 5. september 2011 henvendt sig til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, vedrørende Statsforvaltningens Syddanmarks udtalelse af 8. juni 2011 om et kontrolbesøg fra Odense Kommune gennemført den 15. april 2010 på adressen. Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttede at tage sagen op til behandling, hvilken nu er afsluttet. Ministeriet beklager meget den lange sagsbehandlingstid. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger på baggrund af det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget til grund, at kommunen i den aktuelle sag ikke forinden kontrolbesøget havde sikret sig, at der var tale om en virksomhed, uanset at kommunen efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov uden retskendelse alene har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. Ministeriet finder, at gennemførelsen af kontrolbesøget allerede af den grund var ulovligt. Under henvisning til, at kommunen efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun kan foretage kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller modtager ydelser, der er omfattet af den sociale retssikkerhedslov, og at ingen af de personer, der var beskæftiget på adressen på tidspunktet for kontrolbesøget modtog sociale ydelser, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Odense Kommune heller ikke af den grund lovligt kunne gennemføre kontrolbesøget den 15. april Derudover er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen ikke har grundlag for at indhente yderligere oplysninger, hvis kommunen ud fra oplysninger om navn, adresse og fødselsdato kan konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser, og at Odense Kommune dermed foretog kontrol af andre forhold end borgernes løn- og arbejdsforhold. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at de oplysninger, som er noteret i det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget, ikke blot er oplysninger om navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Der er tale om oplysninger om personer, som er af følsom karakter, og som i øvrigt ikke ses at vedrøre det for kommunen relevante spørgsmål om, hvorvidt [borger A] og [borger B] modtog sociale ydelser. Det er ministeriets opfattelse, at sådanne supplerende oplysninger ikke er indhentet i overensstemmelse med lovgivningen.

2 Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen og Odense Kommune sin retsopfattelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Nedenfor følger en beskrivelse af sagens baggrund og en nærmere redegørelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) henvendte sig ved brev af 5. september 2011 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium angående Statsforvaltningens Syddanmarks udtalelse af 8. juni 2011 om et kontrolbesøg fra Odense Kommune gennemført den 15. april 2010 på adressen. På den pågældende dag blev et medlem af SIO, [borger A], der arbejdede i lejligheden, som hun havde lånt af et andet medlem af SIO, [borger B], mødt med et kontrolbesøg fra Fyns Politi, SKAT og Odense Kommune. Formålet med kontrolbesøget var bl.a. at kontrollere løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen. Den 5. december 2010 klagede SIO over kontrolbesøget til Odense Kommune. I klagen anføres det bl.a., at 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område [1] til enhver tid og uden retskendelse giver kommunen adgang til en virksomheds lokaler. Imidlertid findes en sådan adgang uden retskendelse ifølge paragraffen kun med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og ansættelsesforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov, jf. 2, stk. 4. I Indenrigs- og Socialministeriets vejledning til loven, punkt 143, der har overskriften Kun kontrol af borgere, der modtager sociale ydelser, er begrænsningen forklaret således: Det kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold efter 12 a, hvis borgerens sag behandles eller er behandlet efter retssikkerhedslovens regler eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællens samlede indtægter. Ingen af disse forudsætninger er opfyldt for hverken [borger A] eller [borger B]. Heller ikke for nogen anden person, der har anvendt lejligheden, er forudsætningerne for et tvangsindgreb efter paragraf 12 a opfyldt. Odense Kommune svarede SIO ved brev af 11. januar 2011, hvor kommunen ikke fandt anledning til at kritisere kontrolbesøget. Det blev bl.a. anført, at da kontrolbesøg er stikprøvekontroller, så kan Kontrolgruppen [kommunen] ikke på forhånd vide, hvem gruppen træffer i virksomheden under kontrolbesøget. Gruppen henviser videre til, at dens adgang til at foretage kontrolbesøg er samme adgang som andre myndigheders som f.eks. SKAT har. Det var meningen med indførelsen af adgangen. Bilagt kommunens brev af 11. januar 2011 var bl.a. en redegørelse af 6. januar 2011 fra besøget den 15. april 2010, som bl.a. indeholdt et referat fra mødet (udateret). Af referatet fremgik følgende: Fyns Politi, Skat Odense og Kontrolgruppen besøgt [adresse], mødt [borger A]. Kunstnernavn. 1 Lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område (den sociale retssikkerhedslov) med senere ændringer 2

3 [Borger A] bliver meget vred over vores besøg, da hun ikke mener, vi bare uden videre kan gå ind. Hun bliver orienteret om gældende lovgivning og får med det samme udleveret underretningsbrevet med beføjelserne. [Borger A] oplyser, at hun har lånt lejligheden af en veninde. Hun har nøgle til stedet og har brugt lejligheden et halvt eller et helt år. [Borger A] nægter dog, at hun betaler husleje, da lejligheden er lånt af en god veninde. På spørgsmålet om, hvem veninden er, siger hun [borger B]. Hun ved umiddelbart ikke, hvor [borger B] bor, men efter nogen tid får vi dog udleveret [borger B s] telefonnummer. Politiet spurgte på telefonnummeret, som tilhører [borger B]. [Borger B] er iflg. [borger A] ligeledes prostitueret og bruger selv lejligheden ind i mellem i sit erhverv. [Borger A] oplyser, at hun blev momsregistreret for 1½ år siden. Hun er på adressen torsdag og fredag i ulige uger. Mandag og tirsdag i lige uger er hun på en klinik på [adresse] og på mandag og tirsdag i ulige uger på et bordel på [adresse]. Lejligheden bærer ikke præg af beboelse, ingen personlige ting eller billeder og ved første blik, er man ikke i tvivl, om hvad stedet bruges til. [Borger A] oplyser at hun har en revisor i [by]: [revisors navn], [revisors adresse] (kan ikke huske nr). På et skrivebord i et tilstødende lokale lå flere pengesedler og flød. [Borger A] tæller pengene op og oplyser, at dagens foreløbige omsætning er på kr. Lejeren af [adresse] [borger B] blev forgæves telefonisk kontaktet under besøget (besked lagt på telefonsvareren). [Borger A] lovede, at hun ville få [borger B] til at rette telefonisk henvendelse, hvilket ikke efterfølgende er sket. SIO henvendte sig den 17. januar 2011 på ny til Odense Kommune, hvor SIO gjorde opmærksom på, at brevet af 5. december 2010 skulle opfattes som en klage, og at SIO ønskede at klage over indholdet af kommunens svar af 11. januar Odense Kommune skrev herefter ved brev af 9. februar 2011 til SIO. Kommunen fandt ikke, at kommunens brev af 11. januar 2011 var en afgørelse, da kontrolbesøget skulle opfattes som faktisk forvaltningsvirksomhed. Det blev oplyst, at der således ikke kunne klages til et ankenævn eller lignende, men der blev gjort opmærksom på, at sagen kunne indbringes for det kommunale tilsyn. Den 13. marts 2011 rettede SIO henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark på vegne af [borger A] og [borger B]. SIO anførte i henvendelsen, at kommunen efter SIO s opfattelse ikke havde hjemmel til at foretage det pågældende kontrolbesøg. I henvendelsen anførtes bl.a. følgende: Det er efter vores opfattelse umisforståeligt således, at tvangsindgreb efter loven kun kan ske ved eksistensen af en konkret sag om en borger. En sådan sag findes ikke, da hverken [borger B]eller [borger A] modtager sociale ydelser. Lovens mening må være, at kommunerne kan foretage stikprøvekontroller af verserende sager, mens man er afskåret fra at kontrollere virksomheder, hvor man ikke har kendt viden om, at der findes aktiviteter eller foretages handlinger, der er eller burde have været oplyst til kommunen. SIO anførte desuden, at Odense Kommune i forbindelse med kontrolbesøget noterede en række oplysninger, som var af ren privat karakter. Desuden blev det anført, at man ønskede Statsforvaltningen Syddanmarks stillingtagen til, hvorvidt det var korrekt, da Odense Kommune i brevet af 9. februar 2011 skrev, at kontrolbesøget var faktisk forvaltningsvirksomhed, og at der derfor ikke var nødvendigt at anføre en klagevejledning i kommunens brev af 11. januar Ved brev af 8. juli 2011 skrev Statsforvaltningen Syddanmark til SIO. I brevet skrev Statsforvaltningen Syddanmark bl.a. følgende: 3

4 Statsforvaltningen kan konstatere, at formålet med 12 a i retssikkerhedsloven er at forhindre misbrug af det sociale system, jf. lovens forarbejder. Statsforvaltningen kan konstatere, at efter dagældende 12 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven kunne en kommune kun foretage stikprøvekontrol af virksomheder, og at kontrollen ikke kunne bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, og heller ikke ved mistanke om et strafbart forhold. Statsforvaltningen kan også konstatere, at en kommunes stikprøvekontrol efter dagældende 12 a i retssikkerhedsloven, ikke måtte anvendes i private hjem, men kun i virksomheder, og at kontrollen omfattede både ansatte i virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Desuden kan statsforvaltningen konstatere, at 12 a i retssikkerhedsloven kun kan anvendes inden for retssikkerhedslovens anvendelsesområde, og der kan således kun foretages kontrol af en borgers løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af retssikkerhedsloven. Kontrollen består i, at kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen, jf. 12 a, stk. 2, i retssikkerhedsloven. Det fremgår af forarbejderne til 12 a i retssikkerhedsloven, at kontrollen var et led i den almindelige kontrol med udbetaling af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Statsforvaltningen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at kontrolbesøget den 15. april 2010 på adressen, fandt sted efter 12 a i retssikkerhedsloven, og at det var en stikprøvekontrol, der havde til formål at afdække misbrug af det sociale system. Statsforvaltningen har også noteret sig, at Odense Kommune under det pågældende kontrolbesøg konstaterede, at Jeres medlem ikke modtog sociale ydelser, og derfor foretog Odense Kommune ikke kontrol af Jeres medlem. Da kontrol efter 12 a i retssikkerhedsloven kun må foretages i virksomheder og ikke i private hjem, finder statsforvaltningen det sagligt og relevant, at Odense Kommune i forbindelse med kontrolbesøget har fastslået, hvorvidt den pågældende lejlighed efter kommunens skøn var et privat hjem eller lokaler for udøvelse af erhvervsvirksomhed, og statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skønsmæssige vurdering af, at lejligheden blev anvendt til erhvervsvirksomhed. Statsforvaltningen er enig med Odense Kommune i, at en kommunes kontrolbesøg efter 12 a i retssikkerhedsloven er faktisk forvaltningsvirksomhed. Statsforvaltningen er også enig med Odense Kommune i, at kommunens brev af 11. januar 2011 ikke var en afgørelse, og derfor skulle kommunen ikke give en klagevejledning. Statsforvaltningen finder på baggrund af Jeres klage til det kommunale tilsyn ikke grundlag for at antage, at Odense Kommune har handlet i strid med dagældende 12 a i retssikkerhedsloven. 4

5 Ved brev af 5. september 2011 skrev SIO til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. SIO anmodede ministeriet om at udtale sig om Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 8. juni I brevet af 5. september 2011 anmodede SIO for det første ministeriet om at tage stilling til, hvilke regelsæt kommunen skal iagttage i forbindelse med beslutningen om at gennemføre et kontrolbesøg efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov, herunder hvordan punkt 143 i vejledningen til den sociale retssikkerhedslov 2 skal tolkes i henseende til det omhandlede kontrolbesøg. SIO gjorde gældende, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke relaterede punkt 143 til udtalelsens konklusion. For det andet anmodede SIO ministeriet om at tage stilling til, i hvilket omfang kommunen forud for kontrolbesøget skal sikre sig, at de lokaler, der gennemføres kontrolbesøg i, er en virksomheds lokaler m.v., som omfattet af den sociale retssikkerhedslovs 12 a. For det tredje anmodede SIO ministeriet om at udtale sig om, hvilke oplysninger kommunen kan kræve at få oplyst om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, som ikke modtager eller har modtaget offentlige ydelser. I forhold til det første forhold anførte SIO i brevet af 5. september 2011 bl.a. følgende: Det er usandt, når Odense Kommune oplyser, at der ikke er foretaget kontrol af[borger A], og vi stiller os uforstående over for, at Statsforvaltningen lægger til grund, at en sådan kontrol ikke har fundet sted. Det fremgår af Odense Kommunes rapport om kontrolbesøget, vedhæftet som bilag 3, at man har fortaget en række notater om [borger A s] indkomst- og arbejdsforhold. Herunder har man bl.a. anført et pengebeløb, der blev omtalt, og det bliver oplyst, at man har søgt at kontakte [borger B], tilsyneladende for at stille spørgsmål omkring lejeforholdet. Hermed har man foretaget kontroller af de oplysninger [borger A] netop har givet, og dette kan man efter vores opfattelse under ingen omstændigheder have ret til, idet [borger A] som nævnt ikke havde en sag, der var eller havde været under behandling, og heller ikke modtog nogen kommunal ydelse. Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse, at Odense Kommunes medarbejder vidste dette allerede fra starten af kontrolbesøget, og notaterne om de nævnte handlinger kan ikke begrundes med, at disse blev udført af Skat, idet hver kontrollerende myndighed som bekendt skal have hjemmel i sin egen lov til at foretage kontrollen. I forhold til det andet forhold anførte SIO bl.a. følgende: Hvis en kommune lovligt kan tiltvinge sig adgang til privat område, og først efterfølgende vurdere, om der er tale om erhvervslokaler eller en privat bolig, udhuler det lovens beskyttelse af boliger. Vi er i særdeleshed forundrede, hvis kommunen ikke som et minimum har pligt til forinden efter bedste evne at undersøge, om der er tale om en privat bolig, f.eks. ved at undersøge registreringer i folkeregistret på den pågældende adresse. Vi er opmærksomme på, at det kun er Statsforvaltningen, og ikke Odense Kommune, der over for os har argumenteret med, at det var nødvendigt for kommunens repræsentant at undersøge, om der var tale om erhvervslokaler. I forhold til det tredje forhold anførte SIO bl.a. følgende: 2 Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område 5

6 I vores henvendelse til Statsforvaltningen (bilag 2) omtalte vi de udførlige notater (bilag 3), repræsentanten fra Odense Kommune havde gjort sig efter kontrollen. Vi argumenterede for, at karakteren af disse notater illustrerede, hvorfor der er behov for begrænsninger i kommunernes kontroladgang. Til dette bemærker Statsforvaltningen i sin afgørelse blot, at det var sagligt og relevant, at kommunens repræsentant sikrede sig, at der ikke var tale om et privat hjem. Notatet indeholder kun to linjer, der vedrører, om lokalerne var en bolig eller virksomhed. Det øvrige er dels oplysninger om [borger A s] indkomst- og arbejdsforhold, der var irrelevante for kommunen, da man havde konstateret, at hun ikke modtog nogen kommunale ydelser. Dels en række oplysninger af ren privat karakter, som ikke på nogen måde kunne have relevans i forbindelse med en kommunal kontrol. Det er bl.a. oplysninger om ordenstilstanden i lejligheden, om [borger A s] og [borger B s] indbyrdes forhold, og personlige oplysninger om sidstnævnte. Alle disse oplysninger er irrelevante i forhold til formålet med retssikkerhedslovens 12 a, der kun vedrører udbetaling af kommunale ydelser. Som det fremgår, indeholder kommunens notat ingen notater om, at [borger A] ikke modtog ydelser eller havde en sag det optræder først i de dokumenter, kommunen har skrevet efter, at vi klagede til den. Vi ser det derfor som utroværdigt, når Odense Kommune hævder, at dens formål var at kontrollere, om der på stedet fandtes borgere, der uberettiget modtog offentlige ydelser. Vi ser derfor ikke bare tvangsindgrebet som værende foretaget uden hjemmel i loven, som vi har argumenteret for ovenfor, men også som en knægtelse af vores medlemmers borgerrettigheder. Hvor vi ikke kan føre bevis for kommunens intentioner med tvangsindgrebet, finder vi det under alle omstændigheder stærkt kritisabelt, at kommunen under tvangsindgrebet har noteret sagligt uvedkommende og stærkt personfølsomme oplysninger om vores medlemmer, og vi beklager tillige, at Statsforvaltningen ikke har forholdt sig til dette. Ved brev af 31. oktober 2011 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet Statsforvaltningen Syddanmark om en udtalelse på baggrund af SIO s brev af 5. september SIO blev samtidig orienteret herom. Statsforvaltningen Syddanmark meddelte ved brev af 7. november 2011, at statsforvaltningen kunne henholde sig til sit brev af 8. juli 2011 og i øvrigt ikke havde yderligere bemærkninger. Ved brev af 20. februar 2012 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet det daværende Social- og Integrationsministerium, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, om en udtalelse om sagen til brug for ministeriets vurdering af, om der var grundlag for, at ministeriet tog sagen op til behandling. SIO blev samtidig orienteret herom. Social- og Integrationsministeriet blev anmodet om at besvare følgende spørgsmål: Hvilke regelsæt skal kommunen iagttage i forbindelse med beslutningen om og gennemførelse af kontrolbesøg efter retssikkerhedslovens 12 a? I hvilket omfang skal kommunen forud for kontrolbesøget sikre sig, at de lokaler, der gennemføres kontrolbesøg i, er en virksomheds lokaler mv. som omfattet af retssikkerhedslovens 12 a? Hvori består kommunens kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold? Er gennemførelsen, herunder varigheden af kontrolbesøget, særligt reguleret i lovgivningen, eller sker gennemførelsen, herunder varigheden af det konkrete kontrol- 6

7 besøg, under iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet og saglighed? I hvilket omfang er borgere, som kommunen træffer under et kontrolbesøg, forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, jf. retssikkerhedslovens 12 a, stk. 8? Inden for hvilke rammer har kommunen mulighed for eller er forpligtet til at notere oplysninger om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, som ikke modtager eller har modtaget offentlige ydelser? Den 7. november 2013 modtog Økonomi- og Indenrigsministeriet en udtalelse fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Det fremgår af den gældende retssikkerhedslovs 12 a, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, at Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgerens løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Derudover er der i retssikkerhedsloven ikke fastsat nærmere regler om, hvilke regelsæt der skal iagttages, herunder er der ikke i medfør af retssikkerhedsloven fastsat nærmere regler i bekendtgørelse. Kommunen skal udover reglerne i retssikkerhedsloven iagttage reglerne i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Derudover finder bl.a. persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven anvendelse i det omfang, der følger af de pågældende love. Desuden skal kommunen følge principperne for god forvaltningsskik. I og med der i loven alene er hjemmel til at kommunen kan foretage kontrol i virksomheder mv., er det Social-, Børne-, og Integrationsministeriets opfattelse, at det forudsættes, at kommunen forinden et planlagt kontrolbesøg har sikret sig, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem. Det er således Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at kommunen ikke først på stedet bør konstatere, at der er tale om en virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til L138, som blev fremsat den 29. januar 2003, under Kontrolbestemmelser, at Eftersynet er et led i den almindelige kontrol med udbetalingen af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at Kommunen kan efterse alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses- og lønforhold. Det fremgår af retssikkerhedslovens 12 a, stk. 1, 1. pkt., at Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgerens løb- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetalingen af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Det fremgår endvidere af retssikkerhedslovens 12 a, stk. 8, at Personer, der er beskæftiget i virk- 7

8 somheden ved tilsynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Det er Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at borgere, som kommunen antræffer under et kontrolbesøg, og som skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, i første omgang alene er forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Kan kommunen ud fra disse oplysninger konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser, har kommunen ikke grundlag for at indhente yderligere oplysninger. Der er hverken i retssikkerhedslovens 12 a eller i andre bestemmelser i retssikkerhedsloven en forpligtelse for kommunen til at notere oplysninger om de borgere, som kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager offentlige ydelser. Det vil bero på almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger i hvilket omfang, kommunen vil være forpligtet til at notere oplysninger. Der er i retssikkerhedsloven ikke taget stilling til, om kommunen har mulighed for at notere oplysninger om løn- og ansættelsesforhold ned om de borgere, kommunen antræffer i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. Det er dog Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at kommunen ikke har ret til at notere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. På baggrund af udtalelsen fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet har Økonomi- og Indenrigsministeriet ved brev af 14. november 2013 meddelt SIO, at ministeriet har taget sagen op til behandling i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Samtidig fik SIO mulighed for at komme med bemærkninger til udtalelsen. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. De kommunale tilsynsmyndighedernes kompetence Tilsynet med kommunernes varetoges indtil 1. juli 2013 af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende, jf. 47 i den dagældende lov om kommunernes styrelse. Det var således Statsforvaltningen Syddanmark, der førte tilsyn med Odense Kommune. Efter den 1. juli 2013 er de fem statsforvaltninger organiseret som en enhedsforvaltning. Statsforvaltningen fører fortsat tilsyn med kommunerne efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunerne overholder principperne for god forvaltningsskik, eller om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Der henvises til 47 og 48 i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 8

9 Efter 49, stk. 5, og 56, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse kan Statsforvaltningen henholdsvis Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse. Det er tilsynsmyndighedernes ansvar selvstændigt at efterprøve andre offentlige myndigheders udtalelser ved vurderingen af lovligheden af konkrete kommunale dispositioner. En præcis og entydig udtalelse fra et ressortministerium vil normalt indgå i tilsynsmyndighedens beslutningsgrundlag med stor vægt. Under forudsætning af, at der ikke kan rejses tvivl om en udtalelses forståelse med henblik på det rejste lovstridighedsspørgsmål, vil tilsynsmyndigheden normalt uden videre lægge ressortministeriets udtalelse til grund. Der henvises til Den kommenterede styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl. side 427 (2. udgave, 2010). 2. Retsgrundlaget 2.1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Formålet med lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (den sociale retssikkerhedslov), jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 med senere ændringer, er bl.a. at sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager om forhold omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. lovens 1, nr. 1. Den sociale retssikkerhedslov indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager om forhold omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. lovens 2, stk. 1. Det fremgår af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 16, at der er lagt vægt på borgernes retssikkerhed, og at de får mulighed for aktivt at medvirke og få indflydelse, når myndighederne behandler deres sag. Den sociale retssikkerhedslov supplerer de generelle regler for sagsbehandling og offentlig forvaltning, som findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven og lov om kommunernes styrelse. Det indebærer, at de generelle regler i disse love gælder, når der ikke findes særlige regler i den sociale retssikkerhedslov. Det fremgår af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 142, at reglerne om kontrol af borgernes løn- og arbejdsforhold er til for at modvirke sort arbejde og for at sikre, at udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser ikke sker på et forkert økonomisk grundlag. Den dagældende 12 a i den sociale retssikkerhedslov lød således: 12 a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Det er den kommune, som virksomheden ligger i, der kan foretage kontrollen. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme op- 9

10 lysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Indenrigs- og socialministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. 12 a blev indsat i den sociale retssikkerhedslov ved lov nr. 398 af 28. maj Der fremgår bl.a. følgende af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. lovforslag L 138, fremsat den 29. januar 2003 i folketingsåret 2002/2003: Det foreslås, at kommunerne får samme muligheder for at foretage eftersyn i virksomheder på samme måde, som Arbejdsdirektoratet har mulighed for at foretage eftersyn efter 91 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Da forslaget til den nye bestemmelse alene regulerer spørgsmål om stikprøvekontrol, skal der i overensstemmelse med almindelige lovgivningsprincipper ikke indhentes retskendelse. Hvis der før gennemførelsen af kontrolbesøget er begrundet mistanke om et strafbart forhold, kan der ikke som led i kontrollen ske adgang uden retskendelse. Spørgsmålet om adgang skal i så fald behandles af domstolene efter retsplejelovens regler om ransagning. Af de specielle bemærkninger til 12 a i den sociale retssikkerhedslov fremgår følgende: Eftersynet er et led i den almindelige kontrol med udbetalingen af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af denne lov, jf. 2, stk. 4, eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Anvendelsesområdet for loven eller dele heraf, fremgår af bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er den kommune, som virksomheden ligger i, som alene eller sammen med andre myndigheder kan foretage eftersynet. Det er den konkrete virksomhed i kommunen, som eftersynet kan foretages i, uanset at virksomheden måtte have hovedsæde i en anden kommune. Foretages eftersynet i samarbejde med andre myndigheder, f.eks. Arbejdsdirektoratet, skal de respektive myndigheder hver især følge hjemlen i deres egen lovgivning. Adgangen til at foretage eftersyn er begrænset til lokaler m.v., der benyttes af virksomheder. Der skabes derfor ikke adgang for offentlige myndigheder til at foretage eftersyn uden retskendelse i private hjem. Kommunen skal ved kontrollen legitimere sig på behørig vis og de øvrige deltagere i eftersynet skal redegøre for, hvilken myndighed vedkommende repræsenterer, hvis kontrollen foretages i samarbejde med andre myndigheder. Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Adgangen til at få oplysninger om ansatte svarer således til den adgang, som de statslige told- og skattemyndigheder fik i 2002 til efter kildeskattelovens 86, stk. 4, til at få oplysninger om de ansatte og deres arbejds- og lønforhold m.v. Kommunen kan efterse alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses- og lønforhold. Det gælder uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Løst 10

11 papirmateriale, der ikke findes i et manuelt eller edb-register, kan ligeledes indgå i kommunens eftersyn. Eftersynet skal gennemføres således, at den erhvervsdrivende ikke forhindres i at udføre sin daglige virksomhed. Der kan opstå situationer, hvor politiets bistand kan blive nødvendig. Det forudsættes, at bistanden kun ydes, hvor det er absolut nødvendigt. Der er indsat en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter socialministeren efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Der er tale om en stikprøvekontrol i virksomheder. Kontrollen kan ikke bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, f.eks. en konkret tilbagebetalingssag. I disse tilfælde anvendes de almindelige sagsbehandlingsregler, herunder oplysningspligtsreglerne. Hvor der foreligger mistanke om et strafbart forhold, skal sagen behandles efter retsplejelovens regler. Eftersynet omfatter også selvstændige erhvervsdrivende, herunder også tilfælde, hvor ægtefællen er ansat hos den selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis de oplysninger, der er fremkommet ved eftersynet indgår i en sag, der behandles efter denne lov, skal der partshøres om oplysningerne i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Af vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår bl.a. følgende i kapitel 20 om Kontrolbesøg i virksomheder sort arbejde (vejledning til 12 a i den sociale retssikkerhedslov): 142. For at modvirke sort arbejde og at udbetaling af sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser sker på et forkert økonomisk grundlag, kan kommunerne foretage eftersyn i virksomheder. Denne form for kontrol kendes også på andre områder, fx Skat og Arbejdsdirektoratets kontrol med henholdsvis skatteforhold og dagpengemodtagere Der kan kun foretages kontrol af borgerens løn- og ansættelsesforhold efter 12 a, hvis borgerens sag behandles eller er behandlet efter retssikkerhedslovens regler eller hvis borgeren modtager en ydelse, som beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede indtægter. Anvendelsesområdet for loven eller dele heraf, fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og lønog ansættelsesvilkår. Herudover kan personerne anmodes om at oplyse, om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser Der er tale om en stikprøvekontrol i virksomheder. Kontrollen kan ikke bruges i forhold til at oplyse konkrete sager, fx en konkret tilbagebetalingssag. I disse tilfælde anvendes de almindelige sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om oplysningspligt. Hvor der foreligger mistanke om et strafbart forhold, skal kontrollen ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Se kapitel 50 om reglerne om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ved mistanke om strafbare forhold. Af vejledningen fremgår ligeledes følgende i kapitel 50 om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter : 533. [Tvangsindgrebsloven] indeholder særlige retssikkerhedsregler, der især gælder, når en myndighed inden for den offentlige forvaltning har adgang til private boliger og virksomheder eller adgang til at undersøge breve og papirer, uden at der foreligger en retskendelse. Loven gælder, når en myndighed foretager tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen i forbindelse med fx kontrol eller tilsyn. Loven regulerer, hvad forvaltningsmyndighederne skal gøre i disse situationer. 11

12 536. På det sociale område vil [tvangsindgrebsloven] navnlig være relevant i forhold til: Kontrolbesøg i virksomheder efter 12 a i retssikkerhedsloven [Tvangsindgrebsloven] gælder for myndigheder i alle dele af den offentlige forvaltning, herunder kommuner og regioner, som administrerer den sociale lovgivning. Når den kommunale eller regionale forvaltning eller andre myndigheder efter den sociale lovgivning har adgang til private boliger og virksomheder eller foretager andre tvangsindgreb, skal den følge reglerne i [tvangsindgrebsloven] Den særlige fremgangsmåde i kapitel 2 i [tvangsindgrebsloven] gælder alene for to typer af indgreb: Husundersøgelse. Når en myndighed efter den sociale lovgivning kan foretage et tvangsindgreb af denne art, skal myndigheden altså bruge fremgangsmåden i kapitel 2 i [tvangsindgrebsloven]. Fremgangsmåden skal bruges, uanset om borgeren eller virksomheden giver samtykke til, at en myndighed gennemfører tvangsindgrebet Ved husundersøgelse forstås undersøgelse af privat beboelse, kontorer og andre lokaler, der ikke er offentligt tilgængelige fx butikkers baglokaler, lagerlokaler, garager m.v., jf. nærmere punkt 12 i Justitsministeriets vejledning om loven. Fremgangsmåden i [tvangsindgrebsloven] vil altså skulle benyttes, når kommunerne foretager kontrol i virksomheders lokaler m.v. efter 12 a i retssikkerhedsloven 2.2. Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Formålet med lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven), jf. lov nr. 442 af 9. juni 2004, er bl.a. at styrke borgernes retssikkerhed i forbindelse med myndighedernes tvangsindgreb. Af lovens 1 fremgår bl.a.: 1. Lovens kapitel 2 og 3 finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i 1) husundersøgelse eller Af lovens kapitel 2 fremgår bl.a.: 2. Tvangsindgreb må kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. 3. Ved beslutninger om iværksættelse af tvangsindgreb finder forvaltningslovens 3-10, og anvendelse. 4. I sager om iværksættelse af tvangsindgreb skal en myndighed, som mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 5. Forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb skal parten underrettes om beslutningen. 12

13 Stk. 2. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden tvangsindgrebet gennemføres, og skal indeholde oplysninger om 1) tid og sted for indgrebet, 2) retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvaltningslovens 8, 3) hovedformålet med indgrebet og 4) det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. forvaltningslovens 24. Stk. 3. Parten kan inden for en af myndigheden fastsat frist fremsætte indsigelse mod den trufne beslutning. Fastholdes beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for parten, jf. forvaltningslovens 24. Meddelelsen om fastholdelse af beslutningen skal gives inden eller senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet. Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan fraviges helt eller delvis, hvis 1) øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives, 2) hensynet til parten selv taler for det eller partens rettigheder findes at burde vige for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser, 3) det er nødvendigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til EU, 4) øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er påkrævet eller 5) forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig. Stk. 5. Hvis betingelserne efter stk. 4 for at undlade forudgående underretning er opfyldt for en ikke uvæsentlig del af et tvangsindgreb, kan myndigheden gennemføre det samlede tvangsindgreb uden forudgående underretning. Stk. 6. Hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning, jf. stk. 4 og 5, skal beslutningen samtidig med gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i stk. 2, nr. 1-4, nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse for fravigelsen af stk. 1-3, jf. forvaltningslovens 24. Stk. 7. Beslutningen i stk. 6 kan meddeles mundtligt, hvis hensynet til parten selv eller afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser taler for, at et tvangsindgreb gennemføres, inden myndigheden har haft lejlighed til at udarbejde en skriftlig begrundelse. Den, der har fået beslutningen meddelt mundtligt, kan forlange efterfølgende at få beslutningen meddelt skriftligt. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Myndigheden skal besvare begæringen snarest muligt. Er begæringen ikke besvaret inden 14 dage efter, at myndigheden har modtaget begæringen, skal myndigheden underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret Forvaltningslovens 32 Forvaltningslovens 3 32 lyder således: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. Forvaltningslovens 32 fastsætter, at offentligt ansatte m.v. ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for det arbejde, som de udfører. Bestemmelsen medfører, at de offentligt ansatte m.v. ikke i unødigt omfang må indhente fortrolige oplysninger om borgerne eller private virksomheder til brug for behandlingen af en sag. På tilsvarende måde reflekterer bestemmelsen i forhold til fortrolige oplysninger at der ikke fra en part bør indhentes oplysninger, der er unødvendige for sagens afgørelse. Der henvises til Forvaltningsloven med kommentarer af Niels Fenger, side 844 (1. udgave, 2013). 3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april

14 3. Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering 3.1. Lovligheden af kontrolbesøget Grundlovens 72 om boligens og privatlivets beskyttelse har følgende ordlyd: Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Det følger således af grundlovens 72, at husundersøgelser, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene kan ske efter en retskendelse. Ved husundersøgelse forstås ikke alene undersøgelser af private boliger, men også undersøgelse af andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, f.eks. lagerrum, forretningslokaler, kontorer m.v. Der henvises til bl.a. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, side 457 (2. udgave, 2006), Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret ved Ole Espersen, side 627 (3. udgave, 1980), Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bind 3, side 237f. (3. udgave, 2003) og til Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret, side 288 (1. udgave, 2012). Det følger endvidere af grundlovens 72, at et indgreb, der er omfattet af grundlovens 72, kun kan ske uden retskendelse, hvis der foreligger en særegen undtagelse, som er hjemlet ved lov. Fravigelse af kravet om retskendelse kan fremgå udtrykkeligt af loven, men det er antaget, at en fravigelse af grundlovens udgangspunkt om, at der kræves retskendelse, efter omstændighederne kan støttes på en fortolkning af loven. Der henvises til bl.a. Ole Hasselgaard m.fl., Retssikkerhedsloven med kommentarer, side 44f. (1. udgave, 2005), Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret ved Ole Espersen, side 635, (3. udgave, 1980) og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bind 3, side 265ff. (3. udgave, 2003) samt Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, side 457 (2. udgave, 2006). Se i modsat retning Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret, side 294, (1. udgave, 2012) hvorefter det synes nærliggende at antage, at undtagelse fra kravet om retskendelse kræver udtrykkelig lovhjemmel Formålet med 12 a i den sociale retssikkerhedslov er at kontrollere udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser i kommunen. Det fremgår af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk.1, i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen til enhver tid uden retskendelse har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetalingen af sociale ydelser. Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, er der tale om en stikprøvekontrol i virksomheder, og som anført i bemærkningerne, er der således efter reglerne ikke mulighed for at anvende reglen til brug for at oplyse konkrete sager. Det fremgår ligeledes af 12 a, stk. 1, 3. pkt. i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen ikke uden retskendelse har adgang til at foretage kontrol i private hjem. Det følger således af bestemmelsen, at kommunen uden retskendelse alene har adgang til at foretage kontrol i en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. Under henvisning til, at der i den sociale retssikkerhedslov kun er hjemmel til, at kommunen kan foretage kontrol i en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler, har det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium udtalt, at det forudsætter, at kommunen forinden et planlagt kontrolbesøg har sikret sig, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem, og at kommunen ikke først på stedet konstaterer, at der er tale om en virksomhed. 14

15 Økonomi- og Indenrigsministeriet kan tilslutte sig det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriums retsopfattelse. Det påhviler således en myndighed i kraft af officialmaksimen at indhente det fornødne retlige og faktiske grundlag i sagen for, at myndigheden kan træffe beslutning om et kontrolbesøg i overensstemmelse med lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger på baggrund af det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget til grund, at kommunen i den aktuelle sag ikke forinden kontrolbesøget havde sikret sig, at der var tale om en virksomheds lokaler m.v. eller et arbejdssted uden for en virksomheds lokaler. Ministeriet finder, at gennemførelsen af kontrolbesøget den 15. april 2010 derfor allerede af den grund var ulovligt. Økonomi- og Indenrigsministeriet er således ikke enig med statsforvaltningen i, at det er sagligt og relevant, at Odense Kommune først i forbindelse med kontrolbesøget slår fast, at der er tale om en virksomhed og ikke et privat hjem Det fremgår som nævnt af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk. 1, i den sociale retssikkerhedslov, at kommunen til enhver tid uden retskendelse har adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Det følger således af bestemmelsen, at der kun kan foretages kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller får en ydelse, der er omfattet af denne lov. Dette fremgår også direkte af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. afsnit 2.1. ovenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke enig med statsforvaltningen i, at Odense Kommune alene konstaterede, at de pågældende borgere ikke modtog sociale ydelser, og ikke ved kontrolbesøget foretog kontrol af øvrige forhold. Ministeriet lægger herved vægt på, at den kommunale medarbejder noterede en række oplysninger om lejligheden og [borger A]samt [borger B]. Under henvisning til, at kommunen efter den dagældende bestemmelse i 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun kan foretage kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller modtager ydelser, der er omfattet af den sociale retssikkerhedslov, at ingen af de personer, der var beskæftiget på adressen på tidspunktet for kontrolbesøget modtog sociale ydelser, og at det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets forhold må lægges til grund, at Odense Kommune foretog kontrol af andre forhold end borgernes løn- og arbejdsforhold, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Odense Kommune heller ikke af den grund lovligt kunne gennemføre kontrolbesøget den 15. april Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker i forlængelse heraf, at kommunen ud over reglerne i den sociale retssikkerhedslov ved et kontrolbesøg skal iagttage de regler, som i øvrigt gælder for sådanne indgreb. Reglerne i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) finder således anvendelse. Derudover finder bl.a. persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven anvendelse i det omfang, der følger af de pågældende love. Tvangsindgrebslovens 1, stk. 1, lyder således: Lovens kapitel 2 og 3 finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i 1) Husundersøgelse 2) undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer. 15

16 Udtrykket husundersøgelse i 1, stk. 1, - der svarer til det udtryk, der anvendes i grundlovens 72 omfatter bl.a. undersøgelse af private lokaliteter, som anvendes til beboelse. Desuden omfatter bestemmelsen andre rum, der ikke er offentligt tilgængelig, som f.eks. fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker mv., garager, stalde og lader. Der henvises til Ole Hasselgaard, Retssikkerhedsloven med kommentarer, 1. udgave, 2005, side 29. Følgende fremgår af Justitsministeriets vejledning nr af 22. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, punkt 17: 17. De nævnte bestemmelser i forvaltningsloven finder anvendelse ved beslutninger om iværksættelse af tvangsindgreb. En sådan beslutning anses for truffet på det tidspunkt, hvor myndigheden beslutter, at der med hjemmel i den relevante lovbestemmelse skal iværksættes et tvangsindgreb, f.eks. i form af et kontrolbesøg. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse skal tvangsindgrebsloven således iagttages ved kontrolbesøg i virksomheder efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov, da der er tale om en husundersøgelse, jf. tvangsindgrebslovens 1, stk. 1, nr. 1. Det bemærkes i den sammenhæng, at den, som indgrebet iværksættes overfor, må anses som værende part i sagen. Der henvises til Justitsministeriets vejledning punkt 19. Efter tvangsindgrebslovens 2 må tvangsindgreb kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. Herved lovfæstes et forvaltningsretligt proportionalitetsprincip. Ved indgreb efter tvangsindgrebsloven skal der benyttes en særlig fremgangsmåde, jf. tvangsindgrebslovens 3-8. Efter tvangsindgrebslovens 5 skal parten forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb underrettes om beslutningen. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden tvangsindgrebet gennemføres og indeholde de i tvangsindgrebsloven nævnte oplysninger, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 2. Parten kan inden for en af myndigheden fastsat frist fremsætte indsigelse mod den trufne beslutning. Fastholdes beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for parten i overensstemmelse med forvaltningslovens 24. Meddelelsen om fastholdelse af beslutningen skal gives inden eller senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet, jf. i det hele tvangsindgrebslovens 5, stk. 3. Reglerne kan dog fraviges, f.eks. hvis øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives, hvis hensyn til parten selv taler for det eller partens rettigheder findes at burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser, eller hvis forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 4. Hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning i overensstemmelse med tvangsindgrebslovens regler herom, skal beslutningen samtidig med gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i tvangsindgrebsloven nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse i overensstemmelse med forvaltningslovens 24 for fravigelsen af tvangsindgrebslovens regler om underretning, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 6. Beslutningen kan dog meddeles mundtligt, hvis hensyn til parten selv eller afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler for, at et tvangsindgreb gennemføres, inden myndigheden har haft lejlighed til at udarbejde en skriftlig begrundelse, jf. nærmere tvangsindgrebslovens 5, stk. 7. Hvis myndigheden under gennemførelsen af et tvangsindgreb finder, at den, som indgrebet er rettet imod, har tilsidesat regler i lovgivningen mv., skal myndigheden 16

17 udfærdige en rapport om udførelsen af indgrebet, der snarest muligt skal udleveres til vedkommende, jf. tvangsindgrebslovens 8. Det bemærkes desuden, at forvaltningslovens 3-10, og finder anvendelse ved et kontrolbesøg, jf. tvangsindgrebslovens 3. Allerede fordi kontrolbesøget efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke havde hjemmel i 12 a i den sociale retssikkerhedslov, har ministeriet ikke fundet anledning til at undersøge nærmere, i hvilket omfang kontrolbesøget den 15. april 2010 har været foretaget i overensstemmelse med tvangsindgrebslovens regler Indhentelse af oplysninger Det fremgår af den dagældende bestemmelse i 12 a, stk. 8, i den sociale retssikkerhedslov, at personer, der er beskæftiget i virksomheden ved kontrollen, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Bestemmelsen regulerer ikke, hvilke oplysninger myndigheder, der foretager kontrol, må indhente på andet grundlag end ved at spørge de personer, der er beskæftiget i virksomheden. Det fremgår imidlertid af forvaltningslovens 32, at offentligt ansatte m.v. ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke har betydning for det arbejde, som de udfører. Desuden er formålet med kontrolbesøget efter 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun at kontrollere oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af sociale ydelser. Kommunen må således ikke under kontrolbesøget indhente andre oplysninger. Endvidere må eventuelle indgreb alene forfølge saglige formål og ikke have mere indgribende karakter, end hvad der i det konkrete tilfælde må anses for nødvendigt for at tilgodese væsentlige hensyn til kommunens forvaltning. Det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium har anført i ministeriets udtalelse af 7. november 2013, at kommunen efter ministeriets opfattelse ikke har ret til at notere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke modtager sociale ydelser. Ministeriet har endvidere anført, at personer, som kommunen antræffer under et kontrolbesøg, i første omgang alene er forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på denne baggrund henholde sig til udtalelsen fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium. Dette fører efter ministeriets opfattelse til, at kommunen ikke har grundlag for at indhente yderligere oplysninger om borgere, som antræffes i forbindelse med kontrolbesøget, hvis kommunen ud fra disse oplysninger om navn, adresse og fødselsdato kan konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at de oplysninger, som er noteret i det af Odense Kommune udarbejdede referat fra kontrolbesøget, ikke blot er oplysninger om navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Der er tale om oplysninger om personer, som er af følsom karakter. Endvidere ses oplysningerne ikke at vedrøre det for kommunen relevante spørgsmål om, hvorvidt [borger A] og [borger B] modtog sociale ydelser. Det er ministeriets opfattelse, at sådanne supplerende oplysninger ikke er indhentet i overensstemmelse med lovgivningen. 17

18 Ved indsamling af personoplysninger skal det stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt. Såfremt oplysningerne er indsamlet til brug for andet end at vurdere, om der er borgere, der uretmæssigt modtager sociale ydelser, skal denne indsamling selvstændigt have hjemmel enten i særlovgivningen eller i persondataloven. Det er ikke omfattet af Økonomi- og Indenrigsministeriets kompetence at vurdere, om der er sket et brud på reglerne om indsamling af følsomme personoplysninger, herunder reglerne i persondataloven, da spørgsmålet herom kan indbringes for Datatilsynet. Der henvises herved til lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen og Odense Kommune sin retsopfattelse. Kopi af dette brev vil med anonymisering af de personer, der er nævnt i udtalelsen, blive offentliggjort på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Christina Ekmann 18

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Dato: 20. december 2004. Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Dato: 20. december 2004. Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Dato: 20. december 2004 Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Justitsministeriet 2004 Indhold Punkt Side I. Indledning 1 4 5 II. Hvilke

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse - 1 SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Debatten om offentlige myndigheders adgang til privat grund uden retskendelse raser igen i medierne.

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde. retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter

Vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde. retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter FOB Vejledning nr. 12 Vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter Beredskabsstyrelsen 1. april

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere