En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo."

Transkript

1 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens afgørelse om byggetilladelse til naboen (bygherren) blev ikke meddelt til borgeren. Han fik dog gennem en senere aktindsigtsanmodning en kopi af byggetilladelsen og den klagevejledning, som var givet i forbindelse med tilladelsen. Det var ikke angivet i klagevejledningen, hvem der kunne klage over afgørelsen, og da kommunen meddelte aktindsigten, vejledte den ikke borgeren nærmere om, hvorvidt han havde mulighed for at klage over afgørelsen og i givet fald inden for hvilken frist. 24. april 2018 Forvaltningsret Miljøret 2.9 Statsforvaltningen afviste klagen som for sent indgivet efter byggelovens 24, stk. 1, da Statsforvaltningen vurderede, at klagefristen skulle beregnes fra den dag, hvor borgeren havde modtaget kommunens besvarelse af aktindsigtsanmodningen. Statsforvaltningen tog ikke (udtrykkeligt) stilling til spørgsmålet om, hvorvidt borgeren var klageberettiget efter byggelovens 23, stk. 3. Ombudsmanden fandt ikke, at Statsforvaltningen kunne afvise klagen som for sent indgivet uden at forholde sig til spørgsmålet om klageberettigelse. Ombudsmanden anførte, at hvis borgeren var klageberettiget efter byggelovens 23, stk. 3, ville han også være part i den underliggende byggesag. Som part i byggesagen ville borgeren bl.a. have krav på at få individuel underretning om kommunens afgørelse om byggetilladelsen ledsaget af en klagevejledning. Efter ombudsmandens opfattelse opfyldte kommunens besvarelse af aktindsigtsanmodningen ikke betingelserne for en individuel underretning og fyldestgørende klagevejledning. Klagefristen kunne derfor ikke regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren modtog en kopi af byggetilladelsen i forbindelse med aktindsigt. Ombudsmanden fandt derfor ikke, at Statsforvaltningen på det foreliggende grundlag kunne afvise klagen som for sent indgivet efter byggelovens 24, stk. 1.

2 Ombudsmanden henstillede til Statsforvaltningen at genoptage sagen for på ny at tage stilling til, om Statsforvaltningen kunne behandle klagen. (Sag nr. 17/03162) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen: Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad undersøger jeg? Sagen drejer sig om Statsforvaltningens afgørelse af 5. juli I afgørelsen afviste Statsforvaltningen at behandle din klage over Vejle Kommunes afgørelse af 20. oktober 2014 om udstedelse af byggetilladelse til din nabo. Det skete med henvisning til, at klagefristen i byggeloven ikke var overholdt. I min undersøgelse er det centralt, at Vejle Kommunes afgørelse om byggetilladelse til din nabo (bygherren) ikke oprindeligt blev meddelt til dig, men at du først gennem en senere aktindsigtsanmodning fik en kopi af byggetilladelsen, herunder af den klagevejledning, som var givet i forbindelse med tilladelsen. Det var ikke angivet i klagevejledningen, hvem der kunne klage over afgørelsen. I forbindelse med at du fik aktindsigt, vejledte Vejle Kommune dig ikke nærmere om, hvorvidt du havde mulighed for at klage over afgørelsen og i givet fald inden for hvilken frist. Spørgsmålet er derfor, om klagefristen under disse omstændigheder kunne regnes fra det tidspunkt, hvor du fik aktindsigt. 2. Kort om sagens forløb 2.1. Den 12. juni 2016 klagede du til Statsforvaltningen over Vejle Kommunes afgørelse af 20. oktober 2014 om byggetilladelse til opførelse af en ejendom på adressen X. Jeg forstår, at du er nabo til ejendommen. 2/12

3 Du gjorde bl.a. gældende, at du på grund af indbliksgener fra byggeriet burde have været partshørt i forbindelse med Vejle Kommunes behandling af ansøgningen om byggetilladelse. Statsforvaltningen afviste den 5. juli 2016 at behandle din klage, fordi Statsforvaltningen vurderede, at klagen var for sent indgivet efter byggelovens 24, stk. 1. Som begrundelse anførte Statsforvaltningen følgende: Vejle Kommune har den 20. juni 2016 telefonisk oplyst, at I har modtaget aktindsigt i sagen den 29. maj 2015 indeholdende en kopi af byggetilladelsen med klagevejledning. Det fremgår ikke af de sagsakter, som I har indsendt, hvornår I har modtaget aktindsigt af kommunen. Statsforvaltningen lægger på baggrund heraf til grund, at I har modtaget Vejle Kommunes afgørelse den 29. maj 2015, og at klagefristen derfor er udløbet den 26. juni Jeres klage er modtaget i Statsforvaltningen den 12. juni Kommunalbestyrelsens afgørelser kan man efter byggelovens 23, stk. 1, klage over til Statsforvaltningen, når der er tale om retlige forhold. Retlige forhold betyder, at man kan klage over afgørelser, som ikke er truffet på baggrund af en skønsmæssig vurdering. Når der ikke er særlige regler herom, er klagefristen 4 uger fra den dag, man har fået afgørelsen. Vi foretager derfor ikke videre i sagen på det foreliggende grundlag, da vi vurderer, at klagefristen er overskredet uanset om I har modtaget aktindsigten med digital post eller almindelig postafsendelse sendt som A- eller B-post. Den byggetilladelse med klagevejledning, som Statsforvaltningen henviste til, at du havde modtaget i kopi den 29. maj 2015, var dateret den 20. oktober 2014 og stilet til bygherren på adressen X. Klagevejledningen i byggetilladelsen var formuleret på følgende måde: Kommunens afgørelser i medfør af byggelovgivningen kan påklages til Statsforvaltningen i medfør af Byggelovens 23 og 24. Dog kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis I mener, 3/12

4 at regler er tolket forkert, eller at kompetence-procedureregler ikke er overholdt. Eventuel klage skal sendes skriftlig til: eller alternativt pr. post til: Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. For nærmere orientering henvises til Klagen skal være modtaget af Statsforvaltningen inden 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen/byggetilladelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. I kommunens brev til dig af 29. maj 2015 var anført følgende: I har ved mail af 22. maj 2015 anmodet om aktindsigt på ejendommen matr.nr. ( ), beliggende adressen X. Jeg har forstået jeres henvendelse således, at den vedrører den senest afsluttede byggesag på ejendommen, herunder den af kommunen meddelte byggetilladelse. Der meddeles hermed fuld aktindsigt i sagen og samtlige dokumenter fremsendes hermed i henhold til offentlighedslovens 7. Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er i naturligvis velkomne til at kontakte mig Den 4. juli 2017 klagede du til mig over, at Statsforvaltningen havde afvist at behandle din klage. Du anførte bl.a., at du kun havde fået kendskab til byggetilladelsen med tilhørende klagevejledning, fordi du havde søgt om aktindsigt i sagen, og at du ikke var blevet oplyst om, at den klagevejledning, som var vedlagt bygherrens byggetilladelse af 20. oktober 2014, også var gældende for dig. Du mente, at Vejle Kommune i kommunens svar på din aktindsigtsanmodning burde have vejledt dig udtrykkeligt om, at du havde mulighed for at klage til Statsforvaltningen inden for 4 uger fra modtagelsen af aktindsigtsafgørelsen. Jeg bad den 22. november 2017 Statsforvaltningen om en udtalelse om sagen. Jeg bad Statsforvaltningen udtale sig om, hvorvidt den viden, som du gennem din aktindsigtsanmodning fik om byggetilladelsen og om den klagevejled- 4/12

5 ning, der heri blev givet til bygherren i forhold til dig var en tilstrækkelig individuel underretning om afgørelsen og en fyldestgørende klagevejledning. Jeg bemærkede i den forbindelse, at jeg var opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke i sin afgørelse direkte havde forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt du var klageberettiget, men at de rejste spørgsmål skulle ses i lyset af, at der i sagen var sammenhæng mellem spørgsmålet om klagevejledning herunder hvornår klagefristen skal regnes fra og spørgsmålet om partsstatus og klageberettigelse. Den 18. december 2017 modtog jeg Statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen oplyste, at Statsforvaltningen i afgørelsen af 5. juli 2016 lagde til grund, at klagefristen kunne beregnes fra det tidspunkt, hvor du modtog en kopi af bygherrens byggetilladelse indeholdende klagevejledning. Statsforvaltningen henviste til min udtalelse af 22. december 2016 vedrørende Statsforvaltningens sag nr Om spørgsmålet om klageberettigelse anførte Statsforvaltningen, at byggeriet på adressen X ifølge sagens oplysninger er opført inden for byggeretten i BR10, og at Vejle Kommune derfor ikke kunne afvise at give tilladelse til byggeriet. Statsforvaltningen anførte desuden, at en vurdering af, om en nabo er part i en byggesag og dermed klageberettiget i forhold til en afgørelse om byggetilladelse, efter Statsforvaltningens opfattelse bl.a. afhænger af det nærmere indhold af klagen, herunder om der er tale om hensyn, som varetages af byggelovgivningen. Hvis der er tale om et byggeri opført inden for byggeretten, vil det endvidere kunne afhænge af, om kommunen kunne have stillet vilkår til byggeriet efter byggelovens 6 D, eller om klageren f.eks. har bestridt, at byggeretten er opfyldt for byggeriet. Derudover kan en nabo være klageberettiget i forhold til forvaltningsretlige spørgsmål, der relaterer sig til byggesagen, f.eks. manglende partshøring forud for afgørelsen om byggetilladelse. I en af 15. januar 2018 med bilag kommenterede du Statsforvaltningens udtalelse. 3. Ombudsmandens bemærkninger Statsforvaltningen afviste at behandle din klage med henvisning til 24, stk. 1, i byggeloven (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2016). Efter denne bestemmelse skal en klage indgives til Statsforvaltningen inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. 5/12

6 Statsforvaltningen lagde til grund, at du havde modtaget Vejle Kommunes afgørelse om byggetilladelse den 29. maj 2015, og at klagefristen på 4 uger derfor skulle beregnes fra denne dato. Statsforvaltningen fandt på den baggrund, at klagefristen udløb den 26. juni 2015, og at din klage af 12. juni 2016 således var indgivet for sent i henhold til byggelovens 24, stk. 1. Jeg har tidligere bl.a. i et brev af 22. december 2016 til Statsforvaltningen (sagen med mit sagsnr. 15/05429 og Statsforvaltningens sagsnr ) udtalt mig om beregning af klagefristen efter byggelovens 24, stk. 1. Jeg fandt ikke i sagen fra 2016 anledning til at kritisere, at Statsforvaltningen efter byggelovens 24, stk. 1, havde afvist en klage som for sent indkommet. Jeg lagde i den forbindelse til grund, at klagefristen kunne beregnes fra det tidspunkt, hvor klagerne havde modtaget en kopi af byggetilladelserne (stilet til bygherrerne) indeholdende klagevejledning. Min behandling af din henvendelse har imidlertid givet mig anledning til at genoverveje, om det er korrekt at antage, at klagefristen efter byggelovens 24, stk. 1, kan beregnes fra det tidspunkt, hvor klager har modtaget kopi af en byggetilladelse (stilet til bygherre) indeholdende klagevejledning. Mine nærmere overvejelser og vurdering følger nedenfor Klagevejledning Byggelovens 24 (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2016) lyder således: 24. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan, når ikke andet er bestemt, påklages til statsforvaltningen inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Stk. 2. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage. Stk. 3. ( ) I betænkning nr. 981 fra 1983 om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen fremgår følgende om klagefristen efter byggelovens 24, stk. 1 (pkt i betænkningen): Byggeloven indeholder i 24, stk. 1 en klagefrist, nemlig 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende, men affattelsen af bestemmelsen viser tydeligt, at den ikke er udformet med henblik på tredjemandsklager. Byggestyrelsen antager på denne baggrund, at der ikke gælder nogen fast klagefrist for naboklager efter byggeloven, når den 6/12

7 pågældende nabo ikke er blevet underrettet om den afgørelse, der påklages Af 25, stk. 1, i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) fremgår endvidere følgende om kravene til klagevejledning: 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En forvaltningsmyndigheds pligt til at meddele klagevejledning efter forvaltningslovens 25 er af retssikkerhedsmæssig betydning for den klageberettigede. Derfor vil manglende eller utilstrækkelig klagevejledning normalt føre til, at klagefristen suspenderes, indtil der er givet korrekt klagevejledning, jf. bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen H, Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, sagen FOB , og sagen FOB (som begge er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside). Se også Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed, Proces, Sagsbehandling, 4. udgave (2014), s. 518 f., Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret Sagsbehandling, 7. udgave (2014), s. 372, og Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s. 654 og s Jeg henviser desuden til Folketingets Ombudsmands overblik #5 om vejledning i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside. Dog må det uanset manglende klagevejledning være en forudsætning for at tage en senere indgivet klage under behandling, at klageren ikke har udvist ugrundet passivitet, jf. Ugeskrift for Retsvæsen /3H og sagen FOB Navnlig modstående hensyn til andre parter, som har indrettet sig på myndighedens afgørelse, kan tale for, at manglende klagevejledning ikke tillægges betydning, når den, der senere ønsker prøvelse, har handlet sendrægtigt, jf. Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s En klagevejledning skal i øvrigt gives på en sådan måde, at modtageren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår en klage skal være indgivet, jf. pkt. 141 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (vejledning nr af 4. december 1986): 141. Vejledningen skal indeholde angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klagen, herunder om even- 7/12

8 tuelle tidsfrister. Vejledningen skal også i fornødent omfang indeholde oplysning om, hvorvidt der inden for det pågældende sagsområde gælder særlige begrænsninger i klageinstansens kompetence. Også andre eventuelle oplysninger, der er egnede til at fremme behandlingen af klagesagen, kan det være hensigtsmæssigt at indføje i klagevejledningen. Det vil f.eks. ofte være hensigtsmæssigt at henstille til parten, at en eventuel klage indsendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans. Det vil endvidere være nærliggende at oplyse, om bestemte dokumenter eller oplysninger bør ledsage klagen. Selve klagevejledningen skal udformes således, at modtageren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår en klage skal være kommet i klagemyndighedens besiddelse. Vejledningen kan medtages i selve den skrivelse, der indeholder afgørelsen, eller fremgå af en vedlagt vejledning herom. Skrivelsen bør i så fald indeholde en henvisning hertil. En klagevejledning vil i almindelighed ikke kunne anses for tilstrækkelig præcis, hvis det ikke allerede ud fra det, som udtrykkeligt fremgår af afgørelsen, er klart, om der er klageadgang. Se således bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, sagen FOB (s. 613 f.), som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Se også Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 667 f., og Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s. 651 f Meddelelse af afgørelsen Efter forvaltningslovens 25, stk. 1, skal en afgørelse, der meddeles skriftligt, være ledsaget af en klagevejledning. Det følger således af bestemmelsen, at klagevejledning skal gives i forbindelse med meddelelse af afgørelsen. Der er ikke med reglerne om klagevejledning tilsigtet nogen ændring i, hvem der skal have underretning om en afgørelse. Se i den forbindelse Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 666 med henvisning til s. 607 f. Spørgsmålet om, hvorvidt der er givet tilstrækkelig individuel klagevejledning, må derfor vurderes i sammenhæng med, om afgørelsen er meddelt i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om afgørelsers meddelelse. Det fremgår i den forbindelse også af byggelovens 24, stk. 1, at klagefristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende. Se herom desuden pkt i betænkning nr. 981/1983, jf. pkt. 3.1 ovenfor. 8/12

9 Efter forvaltningsrettens almindelige regler har man som part i en sag krav på at få individuel underretning om en afgørelse. Det er således f.eks. ikke tilstrækkeligt at få underretning om afgørelsen ad mere tilfældig vej, jf. bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen /2H og Ugeskrift for Retsvæsen V. Se også Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed, Proces, Sagsbehandling, 4. udgave (2014), s. 508 ff., Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 607 ff., og Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s. 656 f. Den forvaltningsretlige grundsætning om, at en afgørelse og dermed også den ledsagende klagevejledning skal meddeles individuelt for at få de tilsigtede retsvirkninger, gælder ikke alene underretning til afgørelsens adressat, men også til andre parter, som afgørelsen berører. Se bl.a. sagen FOB (som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside). For en part i f.eks. en byggesag må det således forudsættes, at afgørelsen og den ledsagende klagevejledning er meddelt individuelt til parten, før en klagefrist, som er indeholdt i klagevejledningen, kan begynde at løbe for partens indgivelse af en klage til Statsforvaltningen Klageberettigelse og partsstatus Kredsen af klageberettigede i henhold til byggelovens 23, stk. 3, er fastlagt således: Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold. Kriterierne for, hvornår man er klageberettiget efter bestemmelsen i byggelovens 23, stk. 3 hvis man ikke er omfattet af den særlige klageadgang for Danske Handicaporganisationer svarer til kriterierne for, hvornår man efter almindelige forvaltningsretlige regler anses for part i en sag, jf. nærmere nedenfor. Partsbegrebet er ikke nærmere defineret i forvaltningsloven, men det er almindeligt antaget i den juridiske litteratur, at partsbegrebet omfatter ansøgere, klagere og andre, der har en væsentlig og individuel interesse i sagen og dens udfald. Partsbegrebet er nærmere omtalt i bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 125 ff., Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s. 97 ff., og Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret Sagsbehandling, 7. udgave (2014), s. 186 ff. Jeg henviser også til Folketingets Ombudsmands over- 9/12

10 blik #3 om partsbegrebet i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside. Som det fremgår af bl.a. den nævnte litteratur og af den praksis, som der her er henvist til er kerneområdet for partsbegrebet afgørelsens adressat. Men også andre kan efter omstændighederne have partsstatus. I tvivlstilfælde må der lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald I sager om byggetilladelse vil en nabo ikke uden videre være part. Det afgørende er i mange tilfælde, om et byggeri sammenholdt med de bestående forhold påfører naboen konkrete, væsentlige gener, typisk i form af skygge- eller indbliksgener. Jeg henviser bl.a. til Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, sagen FOB (offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside), og Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret (2018), s I de situationer, hvor en nabo er at anse for part i en byggesag, er det uden betydning for spørgsmålet om partshøring, om kommunen kan nægte at udstede en byggetilladelse, fordi det ansøgte projekt holder sig inden for byggereglerne. Der skal således også i sådanne tilfælde foretages partshøring af naboen forud for afgørelsen om byggetilladelse. Jeg henviser bl.a. til Folketingets Ombudsmands beretning for 2011, sagen FOB , og til Folketingets Ombudsmands overblik #14 om partshøring af naboer i byggesager i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside Min vurdering Statsforvaltningen afviste den 5. juli 2016 din klage som for sent indgivet i henhold til byggelovens 24, stk. 1. Statsforvaltningen vurderede, at klagefristen skulle beregnes fra den dag, hvor du modtog Vejle Kommunes besvarelse af din aktindsigtsanmodning, fordi der blandt det materiale, som du fik tilsendt, var en kopi af byggetilladelsen med ledsagende klagevejledning. I afgørelsen forholdt Statsforvaltningen sig ikke direkte til spørgsmålet om, hvorvidt du var klageberettiget efter byggelovens 23, stk. 3. Som jeg forstår Statsforvaltningens afgørelse og efterfølgende udtalelse til mig, fandt Statsforvaltningen, at allerede fordi du indgav din klage for sent, var der ikke grund til (udtrykkeligt) at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt du var klageberettiget. Jeg finder imidlertid ikke, at Statsforvaltningen kunne afvise din klage som for sent indgivet efter byggelovens 24, stk. 1, uden at forholde sig til spørgsmålet om klageberettigelse. Jeg henviser til, at der i den underliggende sag er sammenhæng mellem spørgsmålet om korrekt meddelelse af klagevejledning herunder hvornår klagefristen skal regnes fra og spørgsmålet om partsstatus og klageberettigelse. 10/12

11 Jeg har ikke taget stilling til, om du i den foreliggende sag er klageberettiget. Men såfremt du er klageberettiget efter byggelovens 23, stk. 3, vil du på grund af de sammenfaldende kriterier for klageberettigelse og partsstatus også være part i den underliggende byggesag. Som part i byggesagen vil du bl.a. have krav på at få individuel underretning om Vejle Kommunes afgørelse om byggetilladelse ledsaget af en klagevejledning, jf. pkt ovenfor Efter min gennemgang af sagen finder jeg under alle omstændigheder, at Vejle Kommunes besvarelse af din aktindsigtsanmodning ikke opfyldte betingelserne for en individuel underretning og fyldestgørende klagevejledning. Jeg har herved lagt vægt på, at du i forbindelse med modtagelse af aktindsigtsmaterialet ikke blev vejledt nærmere om, hvorvidt den klagevejledning, der var vedlagt byggetilladelsen (som var stilet til bygherren), også var gældende for dig, ligesom du heller ikke blev vejledt nærmere om, at fireugersfristen i klagevejledningen for dit vedkommende i givet fald var gældende fra den dag, hvor du modtog aktindsigtsmaterialet. Jeg henviser bl.a. til, at det fremgår af Justitsministeriets vejledning til forvaltningsloven (pkt. 141), at en klagevejledning skal gives på en sådan måde, at modtageren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår en klage skal være indgivet. Jeg bemærker i den forbindelse også, at du kun fik kendskab til Vejle Kommunes afgørelse om byggetilladelse, fordi du søgte om aktindsigt i byggesagen, da du et halvt år efter byggetilladelsen blev givet kunne konstatere, at der var påbegyndt byggeaktiviteter på grunden Da Vejle Kommunes besvarelse af din aktindsigtsanmodning ikke opfyldte kravet om individuel underretning og fyldestgørende klagevejledning, finder jeg ikke, at klagefristen efter byggelovens 24, stk. 1, kan regnes fra det tidspunkt, hvor du modtog en kopi af byggetilladelsen i forbindelse med din aktindsigtsanmodning. Det er derfor min opfattelse, at Statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag og uden at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt du var klageberettiget kunne afvise din klage af 12. juni 2016 som for sent indgivet efter byggelovens 24, stk Jeg har gjort Statsforvaltningen bekendt med min opfattelse, og jeg har samtidig henstillet til Statsforvaltningen at genoptage sagen for på ny at tage stilling til, om Statsforvaltningen kan behandle din klage over Vejle Kommunes afgørelse af 20. oktober 2014 om byggetilladelse. 11/12

12 Jeg har ikke hermed taget stilling til, om Statsforvaltningen eventuelt på ny kan afvise din klage, f.eks. på grund af manglende klageberettigelse eller passivitet. Jeg beder dig afvente Statsforvaltningens nye afgørelse, før du tager stilling til, om der er grundlag for, at du henvender dig til mig igen. Jeg har bedt Statsforvaltningen underrette mig om den nye afgørelse, men foretager mig i øvrigt ikke mere i sagen. 12/12

Kolding Kommune Akseltorv Kolding Orientering om afgørelse. Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. , kommunens j.nr.

Kolding Kommune Akseltorv Kolding Orientering om afgørelse. Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. , kommunens j.nr. Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding 2016-38705 Dato: 06-10-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. 2016-0843.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen

Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde Holstebro. Att. Ruby Kristensen Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Holstebro Kommune - Kommunen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Ruby Kristensen 017-544 Dato: 4-08-017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advokathuset

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16.

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16. 2009 9-2 Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører Klagegebyr Et rådgivningsfirma klagede til ombudsmanden over at det ikke fremgik af en gebyropkrævning fra Naturklagenævnet

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade Fredericia Orientering om afgørelse

FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade Fredericia Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing FREDERICIA KOMMUNE Gothersgade 20 7000 Fredericia 2016-48708 Dato: 26-10-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr.,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage STATSFORVALTNINGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 23-03-2016 Orientering om af ørelse Statsforvaltni ngen Storetorv 10 6200 Aa benraa kommunens j.nr. Sagsnummer.: 2016-507 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

vi har skreveti _ vedrø- g

vi har skreveti _ vedrø- g (3555925 - Sct-W369-30-06-2014 -10:31- SEPBARCODE: OU226PM129 Le e- STATsFoALTNiNGEN í? å GULDBORGSUND KOMMUNE fi oøo æ' a Guldborgsund Kommune Parkvej 37.< 30 JUNI 20m 4800 Nykøbing F MODTAGET 24-06-2014

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._

Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._ STATsFoALTNiNGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 07-12~2015 Vi her Skrevet til vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende_ kommunens j.nr._ Svar på klage Statsforvaltningen har behandlet

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Partsstatus i forbindelse med behandling af miljøgodkendelse vedrørende en flugtskydebane

Partsstatus i forbindelse med behandling af miljøgodkendelse vedrørende en flugtskydebane FOB 04.274 Partsstatus i forbindelse med behandling af miljøgodkendelse vedrørende en flugtskydebane En nabo til en flugtskydebane klagede over at han i forbindelse med kommunens sag om miljøgodkendelse

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 20. februar 2014 Sagsnr. 13/16333 Sagsbehandler Helena Kjær Direkte telefon 79 30 16 36 E-mail hewk@kolding.dk Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Assens kommune Rådhus Allé Assens

Assens kommune Rådhus Allé Assens Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens 2015-42261 Dato: 10-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Anna Lise Jensen og Kaj Aksel Jensen vedrørende deres klage over afslag på retlig lovliggørelse

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Videresendelse af anmodning om anketilladelse

Videresendelse af anmodning om anketilladelse Videresendelse af anmodning om anketilladelse Udtalt, at en klage over en hegnsynskendelse, der var indgivet til formanden for vedkommende landvæsenskommission efter ankefristens udløb, men inden udløbet

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere