Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt"

Transkript

1 Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl Sendt til begge e-bokse samt Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Forhåndsbesked om opsætning af skilt og låge på matr.nr. 1u, Jegum Gde., Ål Forhåndsbesked Varde Kommune vurderer, at opsætning af fremsendt eksempel på skilte, sammen med opsætning af låge med en placering som angivet på det indsatte kortuddrag herunder, ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens 26 og 23, stk. 1 i bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen Mette E. Lauridsen Direkte tlf.: Forhåndsbeskeden er meddelt efter 73, stk. 5 i lov om naturbeskyttelse, jf. bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 med senere ændringer. Postadresse: Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

2 Sagens baggrund Varde Kommune har modtaget en henvendelse om opsætning af en låge og et skilt med teksten Privat ejendom STOP Private Property på matr.nr. 1u, Jegum Gde., Ål, der hindrer offentlighedens adgang ad en markvej i det åbne land. Side 2 / 9 Varde Kommune har herefter som tilsynsmyndighed i henhold til naturbeskyttelseslovens 73, stk. 1, foretaget besigtigelse af vejen og de anmeldte forhold den 4. januar 2018, og konstateret, at det er korrekt, at der er en låge og et skilt på ejendommen. Af Varde Kommunes besigtigelsesnotat fremgår følende: Ejer oplyser om de faktiske forhold, at vejen fører ned til en sø og ender der, men der er adgang til søen fra andre matrikler, at det meste af matriklen er registreret som 3-beskyttet jord, at dele af matriklen afgræsses, men ejer benytter kun området rekreativt (jagten er udlejet) at vejen er privat og ikke andre skal bruge vejen for at få adgang til sin ejendom, at der altid har været en bom over vejen, at skiltet er sat med henblik på at hindre kørende færdsel, og at ejer ikke ønsker at hindre gående og cyklende færdsel. Vejen blev besigtiget ned til søen. Den østligste del af matriklen afgræsses, herefter følger dels områder hvor der er høj tæt beplantning (mest fyr) og et moseområde og dels åbne områder med lav vegetation, bl.a. lyng. Efterfølgende har der været korrespondance med ejerne om forholdet, og det opsatte skilt er blevet fjernet. Ejerne har fremsendt eksempel på den skiltning, der sammen med lågen ønskes på stedet, og som denne forhåndsbesked derfor omhandler. Se eksemplerne nedenfor:

3 Side 3 / 9 Ejendommen er på knap 15 hektar og beliggende i landzone tæt på sommerhusområdet ved Jegum Ferieland. Ejendommens østligste del udgøres alene af vejstrækningen (ca. 360 meter vej). Det meste af ejendommen er omfattet af den vejledende 3-registrering, idet der er registreret eng, hede, mose, overdrev og sø. Lågen og skiltene placeres på vejstrækningen mod øst, hvor vejen er omgivet af andre matrikler til begge sider i form af dyrkede marker, men det kan ikke udelukkes, at en del af vejstrækningen længere mod vest er beliggende i skov. I det følgende er det lagt til grund, at der er tale om en privat markvej omfattet af naturbeskyttelseslovens 26 henset til placeringen af låge og skilte, og derfor er der ikke taget stilling til adgangsreglen for skov naturbeskyttelseslovens 23 i denne forhåndsbesked. Endvidere lægges til grund, at der ikke er tale om en nedlæggelse af vejen, der skal anmeldes efter naturbeskyttelseslovens 26a. Begrundelse Lovgivning Ifølge naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1, er veje og stier i det åbne land som udgangspunkt åbne for færdsel til fods og på cykel. Ejeren kan ved skiltning efter bestemmelsen i mark- og vejfredslovens 17 helt eller delvist forbyde færdsel, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar. Bestemmelsen vedrører ikke veje og stier i skove. Af vejledning om adgangsreglerne afsnit fremgår følgende: Veje og stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods. Naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1 bestemmer, at ejeren ved skiltning kun kan forbyde færdsel til fods:

4 - Hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen. - Hvis den i særlige grad generer privatlivets fred. - Hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Ejerens ubegrænsede adgang til helt eller delvis at forbyde færdsel på private veje og stier i det åbne land i mark- og vejfredsloven, begrænses altså gennem naturbeskyttelsesloven til de ovenfor nævnte situationer. Side 4 / 9 Og af afsnit fremgår følgende: Det er tilladt at cykle på veje og stier i det åbne land. Adgangen til færdsel på cykel ad stier forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler (en MTB-cykel er i denne sammenhæng ikke en almindelig cykel, da den kan bruges på stier, hvor andre cykler ikke kan køre). Ejeren kan fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud. NBL 26, stk. 2 og stk. 3. Naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1 fastsætter, at ejeren ved skiltning kun kan forbyde færdsel på cykel: Hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen Hvis den i særlige grad generer privatlivets fred Hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Ejerens ubegrænsede adgang til helt eller delvis at forbyde færdsel på private veje og stier i det åbne land i mark- og vejfredsloven, begrænses altså gennem naturbeskyttelsesloven til de ovenfor nævnte situationer. I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. november 2012 (j.nr. NMK ) behandles en sag, hvor spørgsmålet er, om et opsat hegn og bånd på tværs af en markvej er i strid med naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1. Herom skriver nævnet: Viborg Kommune har som begrundelse for, at forholdet ikke er i strid med 26, bl.a. anført, at der ikke er ikke skiltet med forbud mod gående, ridende eller cyklende færdsel, og at der ikke er tale om f.eks. en låst bom eller lignende, som ville kunne opfattes på samme måde som et forbudsskilt. Det er efter kommunens vurdering således hverken forbudt eller umuligt at færdes ad vejen. Bl.a. er anført, at man umiddelbart kan gå forbi båndet på tværs af vejen, og at de to led er oplukkelige. Efter Natur- og Miljøklagenævnet praksis kan inddragelse af veje og stier i en hegning mv. være en ulovlig hindring af offentlighedens adgang til færdsel ad de pågældende veje og stier. Efter omstændighederne kan en sådan hegning mv. også være ulovlig, uanset at der er opsat oplukkelige låger eller led mv., medmindre det ved tydelig skiltning fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at ejer ved den foretagne hegning og opsætning af bånd på tværs af vejen har foretaget en sådan hindring eller vanskeliggørelse af

5 offentlighedens færdsel til fods og på cykel, at det er i strid med naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1, idet det ikke samtidig ved tydelig skiltning fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. At der efter det oplyste er sat led i hegningen som beskrevet for at muliggøre færdsel ad vejen, kan efter nævnets vurdering ikke føre til et andet resultat. Af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. juni 2015 (j.nr. NMK ) fremgår følgende om naturbeskyttelseslovens 23, som ganske vist omhandler offentlighedens adgang til skove, og derved ikke er helt sammenlignelig: Bestemmelsen forbyder ikke opsætning af låger, der er let oplukkelige og forsynet med korrekt skiltning om offentlighedens adgang Side 5 / 9 Ifølge 23, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2016 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen skal hunde føres i snor på private enkeltmandsejede veje og stier. Af vejledning om adgangsreglerne afsnit fremgår følgende: Hunde (veje og stier i det åbne land) Ifølge bekendtgørelsen 23 skal hunde føres i snor på private, enkeltmandsejede veje og stier. Hundes færden reguleres herudover i hundeloven. Med undtagelse af private, enkeltmandsejede veje og stier er det tilladt at medbringe hunde uden snor på veje og stier i det åbne land (hvis der i øvrigt er åben for befolkningens færdsel). Det forudsættes at hunden er under fuld kontrol efter reglerne i Hundeloven. At hunden er under fuld kontrol betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre færdene, hunde eller det vilde dyreliv, f.eks. ved at virke truende eller løbe efter dem. Kommunens vurdering I det konkrete tilfælde er der tale om opsætning af en låge på en - ifølge ejer - privat vej. Lågen kan lukkes op, men den syner ikke passabel, og det er ikke muligt at passere uden om. Formålet har alene været at hindre kørende færdsel. På baggrund af ovenstående vurderes lågen at kunne blive stående, hvis det med tydelig skiltning fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. Af det fremsendte eksempel på skilt fremgår udtrykkeligt, at færdsel til fods og på cykel er tilladt, hvorfor kravet til tydelig skiltning om offentlighedens adgang til færdsel til fods og på cykel må anses for opfyldt. Det er lagt til grund, at der er tale om en privat markvej, og derfor vurderes skiltet med krav om hund i snor at være i overensstemmelse med 23, stk. 1 i bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

6 Sammenfatning Opsætningen af den nye låge og de fremsendte eksempler på skilte er således i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens 26 og 23, stk. 1 i bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Side 6 / 9 Klagevejledning Da der er tale om en bindende forhåndsbesked sidestilles dette med en afgørelse, og det følger af klageinstansens hidtidige praksis, at selvom tilsynsafgørelser ikke kan påklages, jf. naturbeskyttelseslovens 78, stk. 1, 2. pkt., kan klageinstansen prøve fortolkning af lovgrundlaget, herunder om der er tale om et ulovligt forhold. Vedlagt klagevejledning bilag 1 forklarer, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage. Afsluttende bemærkninger Dette er alene en forhåndsbesked i relation til naturbeskyttelseslovens 26 og 23, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2016 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, og der er hermed ikke taget stilling til anden lovgivning. Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig herom. Den sene tilbagemelding beklages. Med venlig hilsen Mette E. Lauridsen Jurist E

7 Behandling af oplysninger I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at tilsynsmyndigheden indhenter oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge data beskyttelsesforordningen har personer, som sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne, og ret til at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis I vil vide, hvilke oplysninger tilsynsmyndigheden behandler om jer, eller I mener, at Varde Kommune behandler forkerte oplysninger, skal I kontakte sagsbehandleren. Side 7 / 9 Bilag Bilag 1: Klagevejledning Der er sendt kopi af dette brev til: Leif Jørgen Laursen Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/merete V. Hansen Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl Dansk Ornitologisk Forening, Varde Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Dansk Botanisk Forening ARKVEST Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov, Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde Friluftsrådet

8 Bilag 1 Klagebestemmelser og klagefrist Forhåndsbeskeden er bindende og sidestilles derfor med en afgørelse. Det følger af klageinstansens hidtidige praksis, at selvom tilsynsafgørelser ikke kan påklages, jf. naturbeskyttelseslovens 78, stk. 1, 2. pkt., kan klageinstansen prøve fortolkning af lovgrundlaget, herunder om der er tale om et ulovligt forhold. Forhåndsbeskeden kan derfor påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Side 8 / 9 adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Du klager via Klageportalen, som ligger på og Du logger på eller - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på til Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis forhåndsbeskeden ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske

9 inden 6 måneder fra denne er bekendtgjort af kommunen eller i forbindelse med klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Side 9 / 9

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Egon Lykke Sørensen Adsbølvej 50 th 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune har

Læs mere

Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej Billum. Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering.

Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej Billum. Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering. Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej 1 6852 Billum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering. Varde Kommune har den 20. oktober 2018 modtaget

Læs mere

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Att.: Susanne Fast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Som led i realisering af lokalplan

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

I/S Mathiesen v/henrik og Allan Mathiesen Trehøjevej Årre Sendt pr. mail til

I/S Mathiesen v/henrik og Allan Mathiesen Trehøjevej Årre Sendt pr. mail til I/S Mathiesen v/henrik og Allan Mathiesen Trehøjevej 10 6818 Årre Sendt pr. mail til allan.mathiesen@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Lovliggørende dispensation til opdyrkning af

Læs mere

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Ib Skjærlund Ho Bugt Vej 37 6852 Billum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Varde Kommune har den 1. februar 2019 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Søren Henriksen Skjoldsgade 94 2 L 6700 Esbjerg Sendt til e-mail: henriksen.4196@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Niels Morten Østergård Nielsen Tarphagevej 67 6852 Billum (tarphage@mail.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Varde Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hede Erik Juul Rasmussen Rosmarksvej 3 4900 Nakskov Sendt til e-mail: juuljuul@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at rydde mose, etablere hegn og afgræsning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at rydde mose, etablere hegn og afgræsning Lene Egtved Andersen Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding (lea@khl.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 18-09-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal Flemming Sørensen Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt til: flso@varde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om nedlæggelse af en del af en markvej

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om nedlæggelse af en del af en markvej NIRAS Ove Gjeddes Vej 37 5220 Odense SØ Att.: Charlotte Greve Sendt til e-mail: chg@niras.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Afslag efter naturbeskyttelsesloven på

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven SAGRO I/S Att.: Lisbeth Gliese Jensen Birk Centerpark 24 7400 Herning (lgj@sagro.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen Grindsted

Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen Grindsted Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen 278 7200 Grindsted Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven om retablering af eng og ulovligt gravet

Læs mere

Holger Østergaard Birkegade Outrup

Holger Østergaard Birkegade Outrup Holger Østergaard Birkegade 12 6855 Outrup h.oestergaard@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af gangbroer. Varde Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Anders Varridsbøl Friis Skyhedevej 73 6855 Outrup Sendt til e-mail: avf@kgh.dk Teknik og Miljø vardekommune@varde.dk 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tynding og rydning af hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tynding og rydning af hede HedeDanmark Herning Voldsgårdvej 28 Studsgård 7400 Herning Att: Henning Bilberg (hbi@hededanmark.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at opsætte en spunsvæg

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at opsætte en spunsvæg Tistrup Erhvervs- & Borgerforening Krarupvej 20 6862 Tistrup Att: Christian Anneberg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven VT HALLEN A/S Att.: Henning Søndergaard Fabriksvej 1 6920 Videbæk (hes@vthallen.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven.

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven. Naturstyrelsen Ålholtvej 1 Ålholt 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 22. februar 2018 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at opstille et midlertidigt læskur

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at opstille et midlertidigt læskur Jette og Brian Ørnskov Tane Hedevej 44 6857 Blåvand Sendt til e-mail: 075072@Meny.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde kommune Att.: Kristine Gregersen Bytoften 2 6800 Varde (krgr@varde.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946880 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at oprense og udvide en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at oprense og udvide en sø Ravnhøj Consult v/jesper Tofft Haderslevvej 50, 1 6200 Aabenraa Sendt til e-mail jt@ravnhoj.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forsøgsmæssig sænkning af vintervandstanden i Grærup Fiskesø.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forsøgsmæssig sænkning af vintervandstanden i Grærup Fiskesø. Grærup Vandlag Att.: Ole H. Christensen Vibæk Mølle 1 6470 Sydals (ohc@ramboll.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forsøgsmæssig sænkning af

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning

Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning LARS LAURITSEN Tingvejen 297 7200 Grindsted Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning Adresse:

Læs mere

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven K. Sørensen Byg Att.: Kristian Sørensen Kirkegårdsvej 11 6300 Gråsten (kedde@k-s-byg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Søndersø Energi Engvej 32 6200 Aabenraa Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Adresse: Vibækvej 36, 6800

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet overdrevsareal

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet overdrevsareal Varde kommune Att.: Cecilie K. Jeppesen Bytoften 2 6800 Varde (ceje@varde.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet overdrevsareal

Læs mere

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby Stefan David Jakobsen Kærvej 3 6990 Ulfborg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 18m² uopvarmet udestue og 34m² integreret

Læs mere

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse.

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af nyt helårshus med carport

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Henrik Tang Lauridsen Liljebrovej 2 6800 Varde (htla@cowi.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NaturKulturVarde Att.: Lasse Frøkjær Madsen Roustvej 111 6800 Varde (lfm@naturkulturvarde.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Landsyd I/S Att.: Kim Mogensen Hedemarken 9 7200 Grindsted (kim@landsyd.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Du har på vegne af Stofa A/S søgt om

Læs mere

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Jens Axel Sørensen Tinghøjvej 10 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune har den

Læs mere

Supplerende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udsætte flodkrebs

Supplerende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udsætte flodkrebs Rasmus Haun Hansen Nedertoften 23 st th 2720 Vanløse (heagervej19@gmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Supplerende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser.

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser. Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5000 Odense C Dato: 27. februar 2018 Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde Knud Erik Kristensen Bøgevej 17 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus Adresse: Smedebakken 26, 7200 Grindsted.

Læs mere

Jens Madsen Søndersøvej Henne.

Jens Madsen Søndersøvej Henne. Jens Madsen Søndersøvej 70 6854 Henne mail@centervest.com Landzonetilladelse og dispensation til lovliggørelse af drivhus på 12 m² samt lovliggørelse af solceller på udhus/carport. Adresse: Søndersøvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø Niels Arne Pedersen Almosetoften 12A 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø Du har søgt om dispensation til at oprense

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven DNA Arkitekter Nordre Boulevard 88 B 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 11-10-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Hans Kristian Andersen Agerholm 7 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs

Læs mere

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej 4 6823 Ansager Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 25. januar 2018 Direkte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, afbrænding og hegning Lærke Helene Becker Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl lbeck@nst.dk Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter

Læs mere

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, 2 6760 Ribe Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 17m² uopvarmet udestue og 37m² integreret

Læs mere

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej 8 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse og til lovliggørelse af eksisterende bygninger og støjvægge på flugtskydningsanlæg, opførelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Morten Westergaard Falkonergårdsvej 14, st 1959 Frederiksberg C Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs med Henne Mølle Å til at

Læs mere

Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder

Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder Johan Holm Ribevej 73 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder Varde Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hedeareal ved Ho

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hedeareal ved Ho Sportspark Blaavandshuk v/ Peter Nielsen (peter@sportspark.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hedeareal ved Ho Du har søgt om

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Rasmus Oskar Beier Kvongvej 430 6800 Varde Sendt til rasmusbeier@hotmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at udvide en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at udvide en sø Marika og Jørn Brink Nielsen Elmelyvej 10 6862 Tistrup (jbn@brink-smede-vvs.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense to søer

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense to søer Varde Kommune Vej og Park Bytoften 2 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense to søer Vej og Park i Varde Kommune har søgt om dispensation til at oprense to søer på henholdsvis

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Boas Spangsberg Bangsgaard (boas.s.b@hotmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 05-05-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har på vegne af din

Læs mere

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til Povl Arne Hansen Ålling Søvej 1 6823 Ansager Sendt til e-mail povlarneh@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven DIN FORSYNING A/S Att.: Flemming van Ralen Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N (fvr@dinforsyning.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Denne

Læs mere

Hans Hestbech Tane Hedevej Blåvand. SENDT TIL PARTSREPRÆSENTANT LandSyd Landinspektører Uffe Holm,

Hans Hestbech Tane Hedevej Blåvand. SENDT TIL PARTSREPRÆSENTANT LandSyd Landinspektører Uffe Holm, Hans Hestbech Tane Hedevej 52 6857 Blåvand SENDT TIL PARTSREPRÆSENTANT LandSyd Landinspektører Uffe Holm, uh@landsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Påbud om at PRIVAT -skilt på matr.nr.

Læs mere

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse.

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse. Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse - matr.nr. 6 b 11 a 11 e 16 a Rodebæk by, Fåborg og 8

Læs mere

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse - Udstykning og ændret anvendelse Matr.nr. 2 h 2 n Stundsig by Horne Adresse: Gl Præstevej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af cykelsti

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af cykelsti Varde kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Mille Graarup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af cykelsti Varde Kommune har besluttet

Læs mere

Afgørelse om afslag til skovrejsning

Afgørelse om afslag til skovrejsning SAGRO I/S Arr.: Rasmus Filsø Løbner Birk Centerpark 24 7400 Herning (rfl@sagro.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Afgørelse om afslag til skovrejsning Du har på vegne af Richard Jørgensen,

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til skovrejsning og screeningsafgørelse

Afgørelse om tilladelse til skovrejsning og screeningsafgørelse SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A Att.: Jacob Husted Christensen Nupark 49 7500 Holstebro (jac@skovdyrkerne.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Afgørelse om tilladelse til skovrejsning

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til opfyldning af beskyttet eng

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til opfyldning af beskyttet eng Henrik Hedevang Haahr Mosbølvej 4 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til opfyldning af beskyttet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at åbne og genslynge Porsmose-Skamstrup Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at åbne og genslynge Porsmose-Skamstrup Bæk. Naturcenteret, Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947441 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at åbne og genslynge Porsmose-Skamstrup Bæk. Varde Kommune har søgt om dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø Ravnhøj Consult v/jesper Tofft Haderslevvej 50, 1 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947530 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø Du har på vegne af Frederik

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af to søer

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af to søer Varde kommune Vej og Park Bytoften 2 6800 Varde Att.: Henrik Bak Rasmussen (hebr@varde.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere fire kabelbrønde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere fire kabelbrønde Peter Lybeck (peterlybeck@christensen.mail.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere fire kabelbrønde Du har på vegne af Telia søgt om

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til oprense 6 regnvandsbassiner

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til oprense 6 regnvandsbassiner Din Forsyning Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Att: Camilla L. J. Jørgensen (clhj@dinforsyning.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø Johannes Arnum Nissen Engholmen 1 6840 Oksbøl Sendt til e-mail johannes_nissen@hotmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Varde Kommune. Bytoften Varde

Varde Kommune. Bytoften Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947485 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af vejbro over Plumpvad bæk

Læs mere

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende tilplantning af beskyttet hede på matr.nr. 7b og 1q, Jegum Gdr. Ål afslag og påbud om retablering

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende tilplantning af beskyttet hede på matr.nr. 7b og 1q, Jegum Gdr. Ål afslag og påbud om retablering TELLUS ADVOKATER ApS Majsmarken 1 7190 Billund Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende tilplantning af beskyttet hede på matr.nr. 7b og 1q, Jegum

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Bent Pedersen Bruun og Ann Cecilie Sommer Bruun Armvangvej 14 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte Adresse: Bejsnapvej 39, 6870 Ølgod Matr.nr. 15K, Bejsnap

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om skovrejsning og andet tilplantning

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om skovrejsning og andet tilplantning Lars Nielsen Per mail til lars.nielsen@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om skovrejsning og andet tilplantning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage et tørveskrab syd for Houstrup Strand

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage et tørveskrab syd for Houstrup Strand Naturstyrelsen Blåvandshuk stiba@nst.dk Att.: Stiig Bayer Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage et tørveskrab syd for Houstrup Strand

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager et.byg@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² Adresse: Kanalvej

Læs mere

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne.

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne. Eigil Lauritsen ApS Strandvejen 42 6854 Henne (info@henne-vvs.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 02-08-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m².

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Huscompagniet Sønderjylland A/S Sverigesvej 1B 6100 Haderslev jni@huscompagniet.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Adresse: Overby

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE Frøstrupvej 140 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. Adresse: Frøstrupvej 142, 6830

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17 Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 11. oktober 2017 Direkte tlf.:

Læs mere

Betinget tilladelse til nedlæggelse af markvej mellem Boerbjergvej og Bentsensvej

Betinget tilladelse til nedlæggelse af markvej mellem Boerbjergvej og Bentsensvej Til ejer Hans Ove Svendsen Holbækvej 46 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lærke Falstaff Center for Teknik og Miljø D 4646 4951 E llun@lejre.dk

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning FLEX MODUL A/S Parallelvej 5 7830 Vinderup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning Adresse: Vardevej 10, 6870 Ølgod Matr.nr. 7000C, Hjedding,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

West Coast Minigolf v/claus Schødt Jakobsen Blåvandvej 85B 6857 Blåvand

West Coast Minigolf v/claus Schødt Jakobsen Blåvandvej 85B 6857 Blåvand West Coast Minigolf v/claus Schødt Jakobsen Blåvandvej 85B 6857 Blåvand (info@westcoastminigolf.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947111 16-08-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Arkitektfirmaet Steen Mathiesen Nordre Boulevard Varde

Arkitektfirmaet Steen Mathiesen Nordre Boulevard Varde Arkitektfirmaet Steen Mathiesen Nordre Boulevard 118 6800 Varde Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Peter Jensen Kærnvej Nørre Nebel. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 28a og 24bv Nr. Nebel By, Nr.

Peter Jensen Kærnvej Nørre Nebel. Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 28a og 24bv Nr. Nebel By, Nr. Peter Jensen Kærnvej 10 6830 Nørre Nebel Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 28a og 24bv Nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter.

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter. Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave Mejlsvej 45 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler

Læs mere

Adresse: Frisvadvej 74, 6800 Varde Matr.nr. 137 ci, Varde Markjorder

Adresse: Frisvadvej 74, 6800 Varde Matr.nr. 137 ci, Varde Markjorder Arkitektfirmaet Steen Mathiesen ApS Nordre Boulevard 118 6800 Varde sm@smvarde.dk Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade 32 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning Adresse: Kastkærvej 130A, 6830 Nørre Nebel Matr.nr.

Læs mere

Ravnhøj Consult v/jesper Tofft Ravnhøjvej Åbenrå. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen

Ravnhøj Consult v/jesper Tofft Ravnhøjvej Åbenrå. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen Ravnhøj Consult v/jesper Tofft Ravnhøjvej 5 6200 Åbenrå Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurering

Læs mere

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer.

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer. Vejrup Andel Roustvej 241 6818 Årre Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 6. februar 2017 Direkte tlf.: 79947422 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Donslund Mølles Dambrug A/S Engvej 6 6690 Gørding Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947485 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Varde Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Landzonetilladelse til etablering af 2 observationstårne

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Landzonetilladelse til etablering af 2 observationstårne Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29. november 2017 Direkte

Læs mere

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Adresse: Vesterbækvej

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Kjeld G. Petersen Søhusevej 2 6840 Oksbøl Sendt til mail: kjeldedel@live.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 14-08-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en

Læs mere