Kommunens navn Afdeling hos Kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens navn Afdeling hos Kommunen"

Transkript

1 Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Udbud af drift og vedligeholdelse, modernisering og separation af vejbelysningsanlæg Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5383udb005, Rev. 3,

2 Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Udbud af drift og vedligeholdelse, modernisering og separation af vejbelysningsanlæg Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5383udb005, Rev. 3, Udført: SEN / JEK Kontrolleret:KMU

3 Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster... 1 Hovedpost A: Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg... 2 Post nr. A.1: Armaturer med konventionelle lyskilder... 3 Post nr. A.2: Armaturer med LED... 3 Post nr. A.3 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af træmaster... 3 Post nr. A.4 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af gittermaster... 4 Post nr. A.5: Udskiftning af LED-modul og LED-driver... 4 Post nr. A.6: Udskiftning af LED-modul i et LED-armatur... 4 Post nr. A.7: Udskiftning af LED-driver i et LED-armatur... 4 Post nr. A.8: Aflæsning af elmåler... 4 Post nr. A.9: Nedtagning af luftledninger... 4 Post nr. A.10: Registrering af master i kommunens GIS-system... 5 Hovedpost B: Modernisering af vejbelysningsanlæg... 5 Post nr. B.1: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti... 5 Post nr. B.2: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti... 6 Post nr. B.3: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti... 6 Post nr. B.4: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej Post nr. B.5: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej Post nr. B.6: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej Post nr. B.7: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej Hovedpost C: Separation... 7 Post nr. C.1: Udarbejdelse af projekt for separering med måler... 7 Post nr. C.2: Levering og etablering af et vejbelysningsskab med måler... 7 Hovedpost D: Enhedspriser pr. km vej... 7 Post nr. D.1 D Vejprofil 1 til 3 post 1:... 8

4 Vejprofil 1 til 3 post 2:... 8 Vejprofil 1 til 3 post 3: Levering af en mast inkl. armaturarm... 8 Vejprofil 1 til 3 post 4: Levering af en masteindsats... 9 Vejprofil 1 til 3 post 5: Etablering af et mastefundament... 9 Vejprofil 1 til 3 post 6: Etablering af en mast... 9 Vejprofil 1 til 3 post 7: Etablering af et armatur... 9 Vejprofil 1 til 3 post 8: Etablering af en masteindsats... 9 Vejprofil 1 til 3 post 9: Etablering af kabelgrav i ikke befæstet areal inkl. reetablering Vejprofil 1 til 3 post 10: Etablering af kabelgrav i asfaltbelægning inkl. reetablering Vejprofil 1 til 3 post 11: Etablering af kabelgrav i flisebelægning inkl. reetablering Vejprofil 1 til 3 post 12: Etablering af et vejbelysningsskab Vejprofil 1 til 3 post 13: Etablering af byggeplads Post nr. D.8: Etablering af 1 meter kabler i rør (styret underboring) Post nr. D.9: Modtagelse og opbevaring af byggeherreleverance Post nr. D.10:Levering af forsyningskabel Post nr. D.11: Levering af vejbelysningsskab med styring og forberedt for måler Hovedpost E: Energibesparelse ved energirenovering Hovedpost F: Øvrige enhedspriser (smart city) Post nr. F.1 110mm rør for underføringer/krydsninger Post nr. F.2 Armatur med trådløs styring Post nr. F.3 Abonnement tilknyttet den trådløse løsning per armatur Post nr. F.4 Abonnement tilknyttet den trådløse løsning for server licens/software Post nr. F.5 Hardware til trådløs løsning som ikke sidder i armaturet... 17

5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Tilbudslisten (TBL) skal betragtes i sammenhæng med det øvrige udbudsmateriale. Tilbudslisten er opdelt i hovedposterne A-F med tilhørende underposter. Hver post i tilbudslisten er nærmere specificeret i nærværende Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). TAG anfører de generelle forudsætninger for omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter, samt hvorledes de enkelte mængder reguleres. Hvorledes afregning skal foretages, er nærmere beskrevet i kontraktgrundlaget. Enhedspriserne under de enkelte poster skal indeholde samtlige ydelser, der er nødvendige for udførelsen af det pågældende arbejde, herunder de i udbudsmaterialet foreskrevne kontroller, indmålinger, dokumentationer, afsætninger mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle for arbejdets gennemførelse nødvendige biydelser. Leverandørens brug af ekstern bistand til specialopgaver eller lignende afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i de tilbudte enhedspriser. Således gælder, at de tilbudte summer tilsammen skal dække alle arbejder, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Tilbudslistens poster I det følgende er angivet specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. De angivne numre refererer til tilbudslistens poster under de enkelte vejprofiler. For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat fiktive mængder.

6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede mængder. De endelige mængder for ovennævnte fiktive og skønnede poster/underposter bestemmes, som beskrevet i hvert enkelt tilfælde. Fælles for alle tilbudslistens poster Det samlede udbudsmateriale herunder SAB og de tilhørende bilag skal lægges til grund og medregnes i de poster, hvor de er relevante. Tilbudsliste Tilbudslisten skal udfyldes af Tilbudsgiver som følger: De blå felter udfyldes af Tilbudsgiver. De grå felter er udfyldt af Ordregiver eller udfyldes/regnes automatisk ud. Grønne felter er summationsfelter og udfyldes automatisk. Tilbudslistens poster A-F summeres og vægtes med den angivne vægtning til én samlet pris. Hovedpost A: Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg Drift og vedligehold udføres efter fast pris efter retningslinjerne i kontraktgrundlaget. For alle poster under denne hovedpost gælder, at posterne for det givne vejbelysningsanlæg med forskellige lyskildetyper, skal omfatte samtlige ydelser og materialer som er nødvendige for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg samt opfyldelse af de i SAB fastsatte retningslinjer, herunder indeholdt udgifter til: * Etablering/opstart af kontrakten * Drift og opretholdelse af vagtordning * Eftersyn, Hovedeftersyn samt Udvidet Hovedeftersyn * Afhjælpning af fejl og mangler

7 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 3 * Samtlige ydelser ved håndtering af skadesvolder sager jf. SAB * Administrative ydelser som specificeret i SAB. Materiel, herunder evt. afmærkningsmateriel mv. der er nødvendigt i forbindelse med diverse eftersyn og udbedring af fejl og mangler. Mængderne anført i de enkelte poster, angiver antallet af vejbelysningsarmaturer, der skal vedligeholdes i kontraktperioden inden for den faste tilbudssum. Mængderne tager ikke højde for armaturtype, antallet af lyskilder i de enkelte armaturer eller hvorledes disse er monteret. I enhedpriserne skal der være indregnet alle ydelser for drift og vedligehold af et komplet vejbelysningsanlæg herunder fundamenter, master, kabler, vejbelysningsskabe mv. I forbindelse med Kommunens energirenovering af dobbeltarmaturer må antallet af armaturer forventes reduceret. Post nr. A.1: Armaturer med konventionelle lyskilder Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg med konventionelle lyskilder. Ved konventionelle lyskilder forstås: Højtryksnatrium Kviksølv Kompaktlysrør Lysrør Metalhalogen Glødepærer/sparepærer Post nr. A.2: Armaturer med LED Som for post A.1 blot for vejbelysningsanlæg med LED. Post nr. A.3 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af træmaster Der angives pris for nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af træmaster og etablering af rundkonisk mast.

8 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 4 Post nr. A.4 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af gittermaster Der angives pris for nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af gittermaster og etablering af rundkonisk mast. Post nr. A.5: Udskiftning af LED-modul og LED-driver Levering og udskiftning af både LED-modul og LED-driver i et armatur. Udskiftning kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker en driver med andre indstillinger/funktioner og det medfører skift af LED-modul. Post nr. A.6: Udskiftning af LED-modul i et LEDarmatur Levering og udskiftning af LED-modul i et LED-armatur. Dette kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker et andet og mere effektivt LED-modul. Post nr. A.7: Udskiftning af LED-driver i et LEDarmatur Levering og udskiftning af driver i et armatur. Dette kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker en driver med andre indstillinger/funktioner uden, at det medfører skift af LED-modul. Post nr. A.8: Aflæsning af elmåler Aflæsning af elmålere inklusiv alle følge omkostninger som transport og rapportering i forbindelse med aflæsningen. Post nr. A.9: Nedtagning af luftledninger Der angives pris for nedtagning af luftledninger på træmast eller gittermast. Der skelnes ikke mellem de to typer master i prisen. Prisen indeholder nedtagning af klokker, klokkebefæstninger og mastesikringer. Alt materiel som hidrører fra luftledningerne skal fjernes. Mængden angiver antal master hvor luftledning skal

9 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 5 fjernes. Værdien af kobberet tilfalder leverandøren. Der skal regnes med kobber mængde på (30meter x antal master) og der skelnes ikke mellem antal luftledningstråde. Post nr. A.10: Registrering af master i kommunens GIS-system Ordregiver ønsker pris på registrering af en mast i Ordregivers GIS-system (Geografisk informationssystem), efter ordregivers dokumentationskrav angivet i SAB Hovedpost B: Modernisering af vejbelysningsanlæg I hovedpost B angiver Tilbudsgiver priser for energirenovering. Ordregiver har til brug for tilbudsafgivelsen anslået, at ca. XX armaturer (samlet antal vist i grønt felt) skal energirenoveres i kontraktperioden. Tilbudsgiver skal give en enhedspris for levering og montering af et LED-armatur, samt bortskaffelse af nedtaget armatur for hhv. sti, lokalvej og trafikvej med forskellige armaturløsninger. Armaturløsningerne 1, 2 eller 3 er ikke nødvendigvis ens. Bemærk: Tilbudsgiver skal for hver af de vejprofiler, som er identificeret i tilbudslisten tilbyde forskellige armaturløsninger. For vejprofil 1 skal tilbydes tre forskellige armaturer, mens der for de to øvrige vejprofiler (2 og 3) skal tilbydes to forskellige armaturer. For de dele af delpriserne, som er baseret på de tre vejprofiler, vægtes de tilbudte priser på armaturer i forhold til mængderne fordelt på det samlede antal løsninger. Post nr. B.1: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.1.

10 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 6 Post nr. B.2: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.2. Post nr. B.3: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.3. Post nr. B.4: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej. Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.4. Post nr. B.5: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej. Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.5. Post nr. B.6: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej. Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.6. Post nr. B.7: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej. Ydelsen omfatter levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som er specificeret under posterne D.7.

11 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 7 Hovedpost C: Separation Post nr. C.1: Udarbejdelse af projekt for separering med måler Enhedpsrisen skal omfatte alle udgifter forbundet med elteknisk separation af et eksisterende belysningsanlæg. Separationen omfatter planlægning af separation med 100 meter gravearbejde, samt etablering og levering af vejbelysningsskab. Udarbejdelse af et projekt for separation af ét eksisterende belysningsanlæg med indsættelse af elmåler omfatter indsamling af nødvendig dokumentation. Angiv enhedspris per separation i kolonnen Enhedspris kr.. Ved gravearbejde antages at belægningstypen er 50 % græsrabat og 50 % almindeligt fortov. Se SAB Vejbelysningsmateriel afsnit Separation af kommunale og private vejbelysningsanlæg. Post nr. C.2: Levering og etablering af et vejbelysningsskab med måler Ydelsen omfatter levering, opstilling og opbygning af et komplet skab inkl. lysstyringsenheder inde og uden for skabet, jf. SAB. Ydelsen skal ligeledes omfatte udgravning for og etablering af fundament, bortskaffelse af overskudsjord samt retablering. Hovedpost D: Enhedspriser pr. km vej Alle mængder for nyanlæg er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB, som forventes anvendt ved etablering af belysningsanlæg, for tre forskellige vejprofiler, med en udstrækning på 1 km vej (se SAB Bilag J).

12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 8 Der gives tilbud på anlægspris for tre forskellige armaturer A, B og C for sti og to forskellige A og B for henholdsvis lokalvej og trafikvej. Post nr. D.1 D.7 Posterne D.1 D.7 udfyldes automatisk efter at oplysninger og priser på de syv forskellige vejprofilark 1-1 til 3-2 i tilbudslisten er beskrevet og udfyldt. For hver af de tre vejprofiler vælges armaturer A, B og C for stier og A og B for henholdsvis lokalvej og trafikvej. Oplysninger og priser på de i alt syv forskellige løsninger beskrives ved, at de blå felter udfyldes på de angivne vejprofiler i tilbudslisten. Følgende poster gælder for hver af de angivne vejprofiler i tilbudslisten: De efterfølgende poster henviser til vejprofilerne i TBL under vejprofil arkene. Vejprofil 1 til 3 post 1: Under denne post angives den valgte armatur type, armaturarm, mast og LPH (lyspunkts højde). Effektforbrug per armatur og lyspunktsaftand beregnes og dokumenteres vha. Dialux. Antallet af lyspunkter beregnes. Vejprofil 1 til 3 post 2: Ydelsen omfatter levering af et armatur, inkl. armaturkabel, i den af leverandøren valgte type, for det respektive vejprofil. Vejprofil 1 til 3 post 3: Levering af en mast inkl. armaturarm Ydelsen omfatter alle udgifter til dimensionering og levering af en rundkonisk, varmgalvaniserede, stålmast i den valgte type og højde, inkl. nødvendig arm, armaturstuds som anført. Ydelsen omfatter ligeledes nødvendige fundamentsbolte samt smøremiddel og bolteskabelon.

13 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 9 Vejprofil 1 til 3 post 4: Levering af en masteindsats Ydelsen omfatter levering af en komplet masteindsats med mulighed for montering af samtlige tilstødende kabler dog maksimum 3 kabler. Vejprofil 1 til 3 post 5: Etablering af et mastefundament Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af et fundament for den anførte mastetype, herunder levering af præfabrikeret fundament inkl. udgravning, tilfyldning, komprimering og retablering, eller til støbning af et in situ støbt fundament inkl. udgravning, tilfyldning, komprimering, bortskaffelse af overskudsjord og retablering. Ydelsen omfatter ligeledes nødvendige fundamentsbolte samt smøremiddel og bolteskabelon. Vejprofil 1 til 3 post 6: Etablering af en mast Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opstilling af en mast på et præfabrikeret fundament eller vha. et in situ støbt fundament. Ydelsen indeholder samtidigt justering af masten, således at den placeres i den rigtige højde, med mastelugen i den rigtige retning samt i lodret position. Vejprofil 1 til 3 post 7: Etablering af et armatur Ydelsen omfatter montering af et armatur herunder evt. indstilling af lysstyring. Ydelsen omfatter alle arbejder ved fremføring af armaturkabel til masteindsats inkl. skumstykker. Vejprofil 1 til 3 post 8: Etablering af en masteindsats Ydelsen omfatter etablering af en komplet masteindsats, herunder montage af tilstødende kabler.

14 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 10 Vejprofil 1 til 3 post 9: Etablering af kabelgrav i ikke befæstet areal inkl. reetablering Ydelsen omfatter alle arbejder ved etablering af kabelgrav, klar til udlægning af kabler. I ydelsen er inkluderet læsning, transport og deponering af genanvendeligt befæstelse og fyld langs arbejdsfeltet eller i depot, bortkørsel af overskudsmaterialer til godkendt depot, samt udjævning af bund og udlægning af bundgrus. Ydelsen omfatter levering, udlægning af kabel 4x10mm 2 CU i den forberedte kabelgrav inkl. markeringsbånd. Kabelgrav dybde er 0,5m Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering, udlægning af markeringsbånd samt retablering af terræn. Ydelsen omfatter bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Ydelsen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4). Vejprofil 1 til 3 post 10: Etablering af kabelgrav i asfaltbelægning inkl. reetablering Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af kabelgrav i asfaltbelægning inklusiv skærearbejde og retablering, inklusiv sandfyld omkring kabel eller rør, dækplade, asfaltering og bortkørsel af overskudsmaterialer. Ydelsen omfatter levering, udlægning af kabel 4x10mm 2 CU i den forberedte kabelgrav inkl. markeringsbånd. Kabelgrav dybde er 0,5m Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering, udlægning af markeringsbånd samt retablering af terræn og befæstigelse.

15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 11 Ydelsen omfatter bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Ydelsen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4). Vejprofil 1 til 3 post 11: Etablering af kabelgrav i flisebelægning inkl. reetablering Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af kabelgrav i flisebelægning og retablering, inklusiv sandfyld omkring kabel eller rør, dækplade, reetablering af flisebelægning og bortkørsel af overskudsmaterialer. Ydelsen omfatter levering, udlægning af kabel 4x10mm 2 CU i den forberedte kabelgrav inkl. markeringsbånd. Kabelgrav dybde er 0,5m Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering, udlægning af markeringsbånd samt retablering af terræn og befæstigelse. Ydelsen omfatter bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Ydelsen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4). Vejprofil 1 til 3 post 12: Etablering af et vejbelysningsskab Ydelsen omfatter levering, opstilling af et komplet skab inkl. lysstyringsenheder inden i og uden for skabet, jf. SAB pkt 20. Ydelsen skal ligeledes omfatte udgravning for og etablering af fundament, bortskaffelse af overskudsjord samt retablering.

16 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 12 Vejprofil 1 til 3 post 13: Etablering af byggeplads Ydelsen omfatter levering og etablering af arbejdsplads, herunder nødvendige faciliteter som f.eks. skurvogn, materialecontainer, hegn, byggestrøm og pladsbelysning mv. samt reetablering af det benyttede areal. Ydelsen til byggeplads angives som en sum til etablering af byggeplads pr. km belysningsanlæg. Ydelsen vil blive afregnet som en enhedpris i forhold til den aktuelle strækningslængde, hvis der skal etableres byggeplads. Post nr. D.8: Etablering af 1 meter kabler i rør (styret underboring) Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer ved udførelsen af 1 meter styret underboring inkl. evt. nødvendige supplerende udgravninger, tilfyldninger samt reetablering. Ydelsen omfatter levering og fremføring af 1 meter kabel i den forberedte underboring. Post nr. D.9: Modtagelse og opbevaring af bygherreleverance Ydelsen omfatter udgifter til tilbudsgivers forventede arbejde ved overdragelse af en bygherreleverance (fx armaturer), herunder aftaler om leveringssted og tidspunkt, kontrol og rapportering af eventuelle fejl og mangler samt opbevaring af, og ansvar for leverancen, indtil aflevering af det færdige vejbelysningsanlæg. Post nr. D.10:Levering af forsyningskabel Ydelsen omfatter levering af forsyningskabel 4x10mm 2 CU. Post nr. D.11: Levering af vejbelysningsskab med styring og forberedt for måler Ydelsen omfatter etablering af vejbelysningsskab med central styring og måler. Styringen skal anvende fortrådt kommunikation via forsyningslederne. I tilbuddet skal det forudsættes at Dong Energy leverer de nødvendige målere uden beregning. Ydelsen omfatter levering, opstilling og opbygning af et komplet skab inkl. lysstyringsenheder inden i og uden for skabet, jf. SAB.

17 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 13 Hovedpost E: Energibesparelse ved energirenovering Her skal angives den samlede garanterede årlige energibesparelse efter udskiftning af XX armaturer til nye effektive armaturer med tilhørende styring. Den samlede energibesparelse angives under forudsætning af Kommunen udskiftr alle XX armaturer, hvilket er forudsætningen for garantien. Armaturerne der skal renoveres er bestykket med ineffektive lyskilder og angivet i anlægsdatabasen Bilag A. Hvis antallet af renoverede armaturer reduceres vil garantien reduceres tilsvarende. Den garanterede energibesparelse omregnes til en økonomisk besparelse ved brug af en elpris på 1,7 kr/kwh. Bonus Bonus tildelses i forhold til hvor store energibesparelser der realiseres ud over det minimumkravet på 50%. Den procentvise besparelse opgøres alene i forhold til de armaturer der udskiftes. Energibesparelser op til 50 %: Tilfalder Kommunen. Energibesparelser imellem %: Besparelsen deles ligeligt imellem Kommunen og leverandøren. Energibesparelser over 80 %: Besparelsen tilfalder leverandøren. Ovenstående fordeling af mulig energibesparelse følger kontraktperioden og ved ophør tilfalder alle besparelser Kommunen. Hensigten er at give leverandøren størst mulig fokus og incitament til at generere store energibesparelser (tilbyde det mest energieffektive produkt). Den årlige energibesparelse opgøres én gang årligt (ultimo) for fastsættelse af evt. udbetaling af energibesparelsesandel over 50 % i forhold til Baseline se bilag K. Baseline er et beregnet energiforbrug defineret ud fra anlægsdokumentationen bilag K som angiver det nuværende

18 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 14 energiforbrug. Udgangspunkt for beregning af bonus er en elpris på 1,7 kr./kwh. Bonus opgøres en gang årligt med start fra idriftsættelsestidspunktet. Kommunen efterprøver årligt pr. 31. december om den garanterede energibesparelse er opnået. Hvis Kommunen konstaterer, at den garanterede energibesparelse ikke er opnået, dvs. efter opgørelsen pr. 31. december, skal Leverandøren betale differencen (100 %) mellem den faktiske energibesparelse og garanterede energibesparelse. Hvis Leverandøren i kontraktens første år "kun" har udskiftet 1000 ud af de eksempelvis 1856 armaturer vil efterprøvelsen af den garanterede energibesparelse ske ved en forholdsmæssig beregning. Eksempel for beregning af energibesparelse: For beregning af den garanterede energibesparelse, efter udskiftning af 1856 armaturer, skal det samlede fremtidige årlige effektforbrug beregnes. I beregningen skal effektforbruget for de tilbudte armaturløsninger anvendes. Den samlede årlige driftstid fastsættes til 3950 timer, og der tages højde for armaturernes dæmpningsprofil ved at fratrække 25 % i armaturernes fuldlasteffekt (ved 100 % lys). Ved beregning af besparelsen anvendes det samlede eksisterende effektforbrug for de 1856 armaturer, der skal udskiftes angivet ved Baseline i Bilag A Anlægsdata. Baseline er eksempelsiv kwh. Den garanterede besparelse findes ved at fratrække det samlede fremtidige årlige effektforbrug af de udskiftede 1856 armaturer fra Baseline. Ved beregning af den samlede besparelse forudsættes det at samtlige 1856 armaturer udskiftes, men i tilfælde af at antallet af udskiftede armaturer er mindre end 1856, vil den reelle besparelse blive beregnet som følger: RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb = GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG AAAAAAAAAA uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaa Den årlige energibesparelse opgøres én gang årligt pr for fastsættelse af evt. udbetaling af energibesparelsesandel over 50 %

19 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 15 i forhold til Baseline 2. Udgangspunkt for beregning af bonus er en elpris på 1,7 kr./kwh. Eksempel ved udskiftning af 1000 armaturer og en garanteret besparelse på kwh (ved 1856 armaturer): RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb = kkkkkk = kkkkkk RRRRRRRRRRRRRRRRRR BBBBBBBBBBBBBBBB2 = BBBBBBBBBBBBBBBB 2 AAAAAAAAAA uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaa RRRRRRRRRRRRRRRRRR BBBBBBBBBBBBBBBB 2 = kkkkkk = kkkkkk RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ii % = RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb RRRRRRRRRRRRRRRRRR BBBBBBBBBBBBBBBB RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ii % = = 61,0% RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ii kkkk. = RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb kkkkkk pppppppp RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbssee ii kkkk. = ,7 = KKKK LLLLLLLLLLLLLLLLørrrrrrrr aaaaaaaaaa ii kkkkkk(uuuu oooooooo 50%) = RRRRRRRR bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb (RRRRRRRRRRRRRRRRRR BBBBBBBBBBBBBBBB 2 0,5) 2 LLLLLLLLLLLLLLLLørrrrrrrr aaaaaaaaaa ii kkkkkk = = 31496kkkkkk ( ,5) 2 LLLLLLLLLLLLLLLLørrrrrrrr aaaaaaaaaa ii kkkk. = LLLLLLLLLLLLLLLLørrrrrrrr aaaaaaaaaa ii kkkkkk kkkkkk pppppppp LLLLLLLLLLLLLLLLørrrrrrrr aaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbbbbbb ii kkkk. = ,7 = KKKK Der skal tages udgangspunkt i det nuværende lysniveau og den lysmængde, som de eksisterende armaturer giver.

20 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 16 I tilfælde hvor der i de konkrete udskiftningsprojekter ønskes et højere lysniveau end det eksisterende beregnes ny eksisterende effekt forholdsmæssigt og Baseline reguleres op. Boden opgøres pr. døgn fra Kommunen påviser, at energibesparelsen ikke er opnået, til og med det døgn Leverandøren påviser, at energibesparelsen er opnået, jf. pkt Hvis Leverandøren ikke har opnået den garanterede energibesparelse, må Leverandøren udskifte armaturerne igen indtil den garanterede energibesparelse er opnået. Hovedpost F: Øvrige enhedspriser (smart city) Øvrige enhedspriser er priser på ydelser, der ikke nødvendigvis vil finde anvendelse ved etablering af et belysningsanlæg. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB og AAB, som forventes i forbindelse med belysningsanlæg, med en udstrækning på 1 km vej, for det respektive vejprofil. Post nr. F.1 110mm rør for underføringer/krydsninger Ydelsen omfatter levering af 1 meter Ø110 rør i styret underboring. Post nr. F.2 Armatur med trådløs styring Der ønskes en gennemsnitlig merpris på at få leveret de tilbudte armaturer med trådløs styring. Den trådløse styring kan eventuelt ske via ZigBee (protokol for trådløs kommunikation), men er ikke et krav. Hvis et armatur ikke kan leveres med trådløs styring undlades dette fra gennemsnitsberegningen. Det antages at der skal bruges 35 stk. armaturer i den trådløse løsning. Post nr. F.3 Abonnement tilknyttet den trådløse løsning per armatur Hvis den tilbudte trådløse løsning indeholder betaling af et abonnement per armatur bedes dette oplyst som en pris fordelt på hvert af de 35 armaturer.

21 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 17 Post nr. F.4 Abonnement tilknyttet den trådløse løsning for server licens/software Hvis den tilbudte trådløse løsning indeholder betaling af et abonnement for server og/eller web-løsningen bedes dette oplyst som en pris fordelt på hvert af de 35 armaturer over 5 år. Post nr. F.5 Hardware til trådløs løsning som ikke sidder i armaturet Angiv pris på alt nødvendigt fysisk udstyr som ikke er omfattet af post F.2 således at den trådløse løsning fungerer uden yderligere tilkøb. Dette bedes oplyst som en pris fordelt på hvert af de 35 armaturer.

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Paradigme - Udbudsstrategi Rammebetingelser for udbud af drift og vedligeholdelse samt energirenovering og separation 5383rap001,udbudsstrategi_HB Rev.

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1

Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1 Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål. 21.01.16 Pkt.: Spørgsmål Svar 1 TBL post 2.6.8 her er angivet at underboring skal være Ø50 i TAG er anført Ø75mm.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

TBL-Forside. ME-FV-OD

TBL-Forside. ME-FV-OD TBL-Forside. ME-FV-OD Mekaniske og elektroniske installationer - Fartvisere - Østdanmark Side 1 af 13 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration faste

Læs mere

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark Side 1 af 1 Juni 2012 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. KRAVSPECIFIKATION JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF RAMMEAFTALEN... 3 1.2 KRAVSPECIFIKATIONENS OPBYGNING...

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1 Side 1 1.0 Indhold... 2 1.1 Armaturer... 2 1.2 Lysberegning... 2 1.3 Armaturer mv.... 3 1.4 Overfladebehandling... 3 1.5 Armaturkabler... 4 1.6 Armaturstuds... 4 1.7 Mærkning og brugsanvisning... 4 1.8

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere