Lokalplan nr. B For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn"

Transkript

1 Lokalplan nr. B For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013

2 Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Tlf Sagsnr.: 13/21939 Dokumentnr.: 98544/13 Sagsbehandler: Karen Bruunsgaard Dir Lokalplan nr. B For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 15. august 2013 vedtaget lokalplan nr. B For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Den vedtagne Lokalplan kan ses på kommunens hjemmeside: Vordingborg Kommunes Biblioteker, eller kan rekvireres gratis på nedenstående adresse eller . Der vedlægges i henhold til planloven kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen der er indrykket i Sydsjællands Tidende den Indsigelser Det oprindelige Lokalplanforslag (H ) omfattede også havnematriklen. Planforslaget ville give mulighed for etablering af en ny lystbådehavn til 50 lystbåde i et Ramsarområde. Naturstyrelsen gjorde indsigelse over bl.a. manglende opdaterede registreringer. Naturstyrelsen og Kommunen blev derfor enige om, at den enkelteste løsning var, at reducere Lokalplan-forslagets fysiske afgrænsning ved at trække havnematriklen ud. Retsvirkning Lokalplanen har den retsvirkning, at ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun må udstykkes, bebygges eller i øvrigt ændre anvendelse i overensstemmelse med planens bestemmelser. Forhold der kan påklages: Afgørelsen kan ifølge 58 stk. 1, nr. 4 i Planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Klagemyndighed: Klagen sendes skriftlig til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg eller på

3 «Navn»«Adresse»mail til Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klagen og sagens akter vil herefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet af Vordingborg Kommune. Du vil i givet fald modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet skal modtage et gebyr på 500 kr., før de behandler klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Evt. domstolsprøvelse: Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Med venlig hilsen Karen Bruunsgaard Planlægger 2

4 En lokalplan indeholder detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede arealer, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, for delområder. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. En lokalplan består af to dele: 1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for lokalplanen samt indeholder redegørelse for planens virkninger på miljøet. 2) Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastsætter rammer for bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for anvendelsen af arealer til veje, p-anlæg, stier og fælles friarealer. Retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget til har offentliggjort den endelige lokalplan, dog maksimalt et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanen tinglyses på ejendommen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen har bindende retsvirkning for ejendomme, der er omfattet af planen. Planloven indeholder bestemmelser om kommunes pligt og ret til at udarbejde kommune- og lokalplaner samt bestemmelser om planernes tilvejebringelse. Lokalplaner skal tilvejebringes ved udarbejdelse af først et lokalplanforslag efterfulgt af mindst 8 ugers høringsfrist. På baggrund af den offentlige debat og indkomne indsigelser udarbejder den endelige lokalplan. Behandlet i Miljøudvalget Behandlet i Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslag Offentlighedsperiode på 8 uger Fra Til Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforslaget er udløbet, kan Kommunal-bestyrelsen efter nærmere fastsatte regler give tilladelse til, at ejendomme, der er omfattet af planen, kan bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Behandlet i Miljø- og Klimaudvalget Behandlet i Økonomiudvalget Efter endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen jf. planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse Offentlig bekendtgørelse

5 Redegørelse for lokalplanen Lokalplanenes beliggenhed 4 Lokalplanens baggrund og formål 5 Beskrivelse af området 7 Lokalplanens indhold 8 Lokalplanens forhold til anden 10 planlægning Lokalplanens virkning på miljøet 13 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 16 4 Udstykning 16 5 Parkering, veje og stier 17 6 Tekniske anlæg 17 7 Bebyggelsens omfang, udformning 18 og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætning for igangsætning af 21 anlæg og byggeri 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny 22 bebyggelse 12 Tilladelse fra andre myndigheder Servitutter Ophævelse af lokalplan Tinglysning af lokalplan 22 Vedtagelsespåtegning 39 Kortbilag lokalplanens afgrænsning Bilag 1 Delområder, byggefelter, veje, stier, hegn Bilag 2 mv. 3

6 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Lokalområdet omfatter feriehusbebyggelsen Skipperbyen Hårbølle Bro og et eksisterende boligområde i Hårbølle Havn. Den nærmere afgrænsning fremgår af kortbilag 1. For dette område fastsætter lokalplanen en række bestemmelser, der skal overholdes i forbindelse med nyanlæg, nybyggeri og ombygning. Desuden fastlægges bestemmelser vedrørende beplantning, parkering samt vej- og stiforsyning. Området, der er omfattet af lokalplanen, er vist med rød streg på kortet til venstre. Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegørelse 2. Lokalplanens bestemmelser Hovedafsnit1 beskriver formålet med og indholdet i lokalplanen. Baggrunden for planlægningen gennemgås og der redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning. Hovedafsnit 2 indeholder de juridiske gældende bestemmelser for områdets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes de juridisk bindende kort. Baggrund og formål for de 3 lokalplaner, der har været udarbejdet for området:. Skipperbyen ligger sydøst for Hårbølle Havn Baggrund for Lokalplan nr. B : Ejerforeningen for "Hotel og feriecenter Skipperbyen, Hårbølle Bro" har ansøgt om at få fjernet den hotelforpligtigelse, der pålagt i Lokalplan 85 Hårbølle Bro Hårbølle Havn. Ansøgerne ønsker samme status som Danland s feriecenter på Klintholm Havn, som består af selvstændigt ejede feriehuse uden udlejningspligt hvor husene kan lejes ud hele året. Skipperbyen består af 22 mindre sommerboliger/ ferielejligheder på 54 m2, der er bygget som rækkehuse i 2 rækker. Skipperbyen blev i 1976 oprindeligt opført i tilknytning til Skipperkroen. I 1998 begyndte salget af husene til enkelte ejere, og i den forbindelse blev også kroen solgt fra, da den var ikke rentabel. Der er et stærkt ønske om at få renoveret de snart 40 år gamle huse, og en ophævelse af hotelforpligtigelsen vurderes at være en nødvendighed for at kunne sikre finansiering til

7 REDEGØRELSE renovering og løbende vedligeholdelse, der er nødvendig, hvis området ikke skal forfalde. En modernisering vil sandsynligvis være med til at gøre området mere attraktivt for turister. Problemet med hotelforpligtigelsen er bl.a., at kreditforeningerne ikke ønsker at finansierer ifm. med et salg, så et ejerskifte er afhængigt af et banklån. De enkelte ferieboliger er i BBR registreret som erhverv. En ophævelse af hotelforpligtigelsen i Skipperbyen er i strid med nuværende lokalplan, og forudsætter derfor en ny lokalplan. En ophævelse af hotelforpligtigelsen er en juridisk ændring, der ikke ændrer ved områdets fysiske karakter, ophævelsen udelukker ikke fremtidig udlejning til turister. I Lokalplanen nr. 85 s anvendelsesbestemmelse for Delområde E2, fastlægges anvendelsen til: Erhvervsformål så som feriehotelformål eller lignende. Der må maksimalt etableres 22 enheder med tilhørende opholds- og parkeringsareal. Lokalplan nr. B har kun til formål at ophæve erhvervsforpligtelse for område R (E2 i Lp 85). Lokalplan nr. B ændrer ikke på områdets eller husenes fysiske karakter i Delområde R (E2 i Lp 85). Der foretages kun en mindre ændring af de planmæssige forhold for Delområdet B (E1 i Lp 85), da kravet om at området kun må avendes til helårsboligformål udgår. Der blev på et Kommunalbestyrelsesmøde den truffet en politisk beslutning om, at Vordingborg Kommune hovedsageligt vil fastholde kravet om bopælspligt i Stege, Præstø og Vordingborg. Det vil derfor være muligt at få en weekend-attest til boligerne i Hårbølle Havn. En ophævelse at hotelforpligtigelsen er en kun en juridisk ændring af Lokalplan nr. 85. Det er kun mulig at ophæve hotelforpligtigelsen fordi området ligger i byzone. Lokalplanernes baggrund og formål: Lokalplan 85 Hårbølle Bro/ Hårbølle Havn Der har tidligere været udarbejdet 2 lokalplaner for Hårbølle Havn. Nr. 85 fra 2000 og nr. 41 fra Baggrund for Lokalplan nr. 85: Baggrunden for udarbejdelse af Lokalplan nr. 85 var, at Møn byråd besluttede, at der skulle udarbejdes en lokalplan for Hårbølle Bro/Hårbølle Havn, der åbnede mulighed for, at der kunne ske en øget bosætning i landsbyen. Den eksisterende havn og den Lokalplanlagte udvidelses- 5

8 REDEGØRELSE mulighed for havnen skulle indgå i den nye lokalplan. Den konkrete anledning til lokalplanens fremkomst var: 1. Ejer ønskede, at ændre status på det eksisterende hotel i området, idet det gennem længere tid havde vist sig umuligt, at drive hotelvirksomhed fra ejendommen. 2. Gennem Kommuneplanens strategi for landdistrikterne besluttede Møn Kommunalbestyrelse, at arbejde for, at der kunne opføres og nyindrettes boliger, mindre virksomheder, butikker og lignende i landsbyerne. Den eksisterende lokalplan for Hårbølle Havn (nr. 41) er til hinder for en sådan flersidig arealanvendelse, idet hovedparten af arealerne i havnens bagland er udlagt til turistmæssige formål. 3. Af hensyn til varetagelsen af de frednings- og beskyttelsesmæssige interesser skal det vurderes, om og i hvilket omfang erhvervs- og fritidshavnen påvirker fuglelivet og naturværdierne i området, 4. Byrådet ønsker en dialog med foreningen Hårbølle Havn om, hvorledes de ønsker at fremtidssikre havnen. Med lokalplanen for området følges der op på den udmeldte politik inden for områderne "landdistrikter" og "Åbne kyster, kystbyer og havne" i udviklingsplanen for Møn Kommune Samtidig er lokalplanen udarbejdet i overensstemmelse med regionplanens udviklingsstrategi for sejleraktiviteter, der tilsigter udvikling af et varieret net af fritidshavne til regionens befolkning og til betjening af gæstesejlere under hensyntagen til omgivende natur og dyreliv. Lokalplan nr. 41 Baggrund for Lokalplan nr. 41: I Lokalplan nr. 85 er områderne E l og E 2 og en mindre del af B1 er omfattet af Lokalplan nr. 41 fra 1986 for et område ved Hårbølle Havn. Lokalplan 85 omfatter dette areal og afviger fra lokalplan 41 på følgende forhold: - lokalplan 41 forbeholder hele området til havne-, fritidsformål og sommerhusområde. Denne lokalplan (85) fastholder den eksisterende havn og havneudvidelse, men 6

9 REDEGØRELSE åbner op for, at den øvrige del af området skal kunne udnyttes flersidigt, blandt andet også til helårs-boligformål og mindre virksomheder der er forenelige med bymiljøet. - Anvendelsen af område F 3 (sommerhusområde) i lokalplan 41ændres således at de 3 ubebyggede sommerhusgrunde overgår til bl.a. helårsboligformål. - I område E1 erstattes strandbyggelinjen fra 1937 med den ny strandbyggelinje, i henhold til strandbeskyttelseskommissionens forslag til linjens fastlæggelse. Beskrivelse af området Hårbølle Havn er en charmerende fiskerihavn, der om sommeren får besøg af mange lystsejlere. Det er muligt at proviantere i havnen. Omgivende topografi: Mod sydvest ligger Hårbølle Bro/Hårbølle Havn ud mod Grønsund. Sydøst for lokalplanområdet ligger sommerhusområdet Hårbølle Strand omkring Hårbøllevej. Sommerhusområdet er temmelig blandet, der er således en del gamle fiskerhuse der ligger langs Hårbøllevej mellem Hårbølle Bro og erhvervshavnen ved Stenminerne. Kommer man lidt væk fra Hårbøllevej ændrer bebyggelsen karakter til egentlig sommerhusbebyggelse. Vest for Hårbølle Bro ligger et mindre sommerhusområde omkring Færgensvænge. Mod øst grænser landsbyen op til landbrugsarealer. Feriebebyggelsen Skipperbyen blev bygget i Lokalplanens område: Hårbølle Bro er vokset op omkring færgestedet til Grønsund på Nordfalster. Selve landsbyen ligger omkring krydset Hårbølle Bro/Hårbøllevej og består af 12 huse, der hovedsageligt anvendes til boligformål. I en af ejendommene er der indrettet et mindre byggemarked. Øst for Hårbølle Bro ligger Skipperkroen og feriehusbebyggelsen "Skipperbyen", en enkelt beboelsesejendom og en større rød trælade, som tidligere har været anvendt i forbindelse med færgeriet. Historisk rids over Skipperbyen: Feriebebyggelsen Skipperbyens 22 hotellejligheder blev i 1976 opført sammen med Skipperkroen. I 1998 begyndte salget af hotellejlighederne til enkelte ejere. Med vedtagelse af Lokalplan nr. 85, blev det muligt at sælge kroen fra, den var ikke mere rentabel. De 22 sommerboliger

10 REDEGØRELSE /ferielejligheder beholdt deres erhvervsstatus. Erhvervsudlejning af sommerhuse/ferielejligheder er ikke mere rentabelt, da indtægterne ikke står mål med udgifterne til de istandsættelser, der er nødvendigt på de snart 40 år gamle ferieboliger. Lokalplan nr.b udelukker ikke, at den enkelte ejer stadigvæk kan udleje sin feriebolig. Lokalplanens indhold Vejforsyning og stier: Lokalplanområdet vejforsynes fra Hårbøllevej og Hårbølle Bro. Eksisterende veje og stier fastholdes i deres nuværende omfang. Delområder: Lokalplanområdet opdeles i 2 områder svarende til den anvendelse af arealerne ønsker at fremme. Den nærmere afgrænsning af områderne kan ses på kortbilag 1. Lokalplanens bestemmelser for det enkelte delområde: Der er ikke mange ubebyggede grunde tilbage i Hårbølle Havn Område B Landsby/boligområde: Boligområde med mulighed for indpasning af mindre butikker, mindre fremstillings- og håndværksvirksomheder, kunsthåndværk, private service-virksomheder, som for eksempel feriehotel og restauration og liberale erhverv. Det er således lokalplanens intention for arealanvendelsen, at der skal være rummelighed til at bo og arbejde i landsbyen. Det er dog en forudsætning, at aktiviteterne i området ikke må være til gene for omgivelserne. Egentlige butikker i området må ikke have et større bruttoetageareal end 500 m2 for dagligvarer og 200 m2 for udvalgsvarer. Ved udstykning af grunde i området skal parcellerne have et areal på mindst 700 m2. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 25 for åben/lav og 30 for tæt/lav. Bygninger må opføres i 1½ etage i maksimalt 8,5 meters højde. Lokalplanen fastsætter, at facader skal udføres i blank mur, i pudset og farvebehandlet mur eller facader af farvebehandlet træ. Der fastsættes en farveskala for byområdet der rummer en bred vifte af muligheder ved en kombination af klassiske jordfarver, visse pastelfarver, hvidt og sort.

11 REDEGØRELSE Mindre tilbygninger, havestuer og lignende kan udføres i andre materialer, eksempelvis glas og metal. Når døre og vinduer skal udskiftes eller der skal bygges kviste på eksisterende bebyggelse skal der tages hensyn til husets oprindelige stil og bygningsudformning. Langs skel mellem B og H skal det eksisterende levende hegn bevares og vedligeholdes, som angivet på kortbilag 2. Det levende hegn kan suppleres med et fast hegn på den side af det levende hegn, der vender ind mod boligområdet. Øvrig hegning i B kan være levende hegn, malede stakitter, lavt trådnet med stolper eller stendiger af naturmaterialer. Ovenstående luftfoto er fra Google Earth, det viser fiskerihavnen med landsbyen bagved. Til begge sider er der feriehusbebyggelse. Område R Skipperbyen: Anvendelsen af Skipperbyen fastholdes til feriebebyggelse. Med den nye lokalplan vil området bevare sin karakter af ferielejligheder, uden udlejningspligt, men hvor det stadig er muligt at udleje til turister. Området består i dag af én matrikel og der må ikke ske yderligere udstykning i området. 9

12 REDEGØRELSE Skipperbyen set fra Hårbøllevej Lokalplanen udlægger byggefelter svarende til den eksisterende bebyggelse og fastholder bebyggelsesprocenten på 15. Bygninger må opføres i 1- etage i maksimalt 5 meters højde. Med hensyn til udformning skal facaderne være af træ og farvebehandles med klassiske jordfarver, hvid og sort. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Lokalplanområdet er jf. Vordingborg kommuneplan beliggende i følgende rammeområder: B Der fastlægger anvendelsen til boligformål til helårsbeboelse med tilhørende fællesanlæg, offentlige og private servicefunktioner og mindre ikke genevoldende virksomheder. R der fastlægger anvendelsen til rekreative formål til ferieboliger, restauration, kursusvirksomhed og rekreative formål. Lokalplan nr. B For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser. Zoneforhold: Lokalplanområdet er beliggende i byzone, vedtagelsen af denne lokalplan ændre ikke ved zoneforholdet. 10

13 REDEGØRELSE Kystnærhedszonen: Lokalplanområdet er beliggende i Kystnærhedszonen, der er en særlig planlægningszone i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanforslag visuelt påvirker kysten. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. I forbindelse med planlægning i Kystnærhedszonen skal offentlighedens desuden sikres adgang til kysten. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for etablering af et mindre antal helårsboliger i det eksisterende landsbymiljø, ellers forventes der ikke yderligere nybyggeri. Med hensyn til lokalplanens muligheder for at bygge nye boliger og evt. mindre virksomheder og lignende vil et sådant nybyggeri ikke ændre kystlandskabet eller på væsentlig måde bryde med det eksisterende bymiljø. Mulighederne for etablering af nybyggeri ligger hovedsageligt i havnens bagland omkring Hermodsvej. Det vurderes, at der vil kunne udstykkes til få nye boliger m.m. indenfor det eksisterende byområde. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser, der skal sikre, at bebyggelse opføres i maksimalt 1½ etage og i maksimalt 8,5 meters højde. Ligesom bestemmelserne for bebyggelsens udformning skal sikre et fælles "fodslag" mellem gammelt og nyt i landsbyen. Strandbeskyttelseslinjen: En del af Hårbølle Bro - Hårbølle Havn er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen. Det betyder, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Naturstyrelsen administrere arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Den blå skravering viser de områder, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen

14 REDEGØRELSE Fortidsmindebeskyttelse: Nord for lokalplanområdet ligger et fredet voldsted. Voldstedet er i henhold til Naturbeskyttelsesloven omfattet af en 100 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må ske ændringer af tilstanden uden fredningsmyndighederne særlige godkendelse. Fortidsmindefredningen er vist på kortbilag 2. Kommunen administrerer 100 meter zonen. Vejbyggelinje: Den tidligere lokalplan 41 fastlagde en vejbyggelinje mod Hårbølle Bro. Med denne lokalplan ophæves vejbyggelinjen og erstattes med et påbud om, at ny bebyggelse skal opføres i 5 meters afstand fra vejskel. Spildevand: Området er omfattet af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Vordingborg Kommune. Nuværende plan er Vordingborg Kommunes spildevandsplan Vandforsyning: Området vandforsynes fra det private Hårbølle Strand Vandværk. Zoneforhold: Lokalplanens område er beliggende i byzone. Vedtagelse af Lokalplan nr. B ændrer ikke ved zoneforholdet. Deklarationer og Servitutter Deklarationer og/eller Servitutter er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen, de er juridisk bindende. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter Planlovens 18. For Lokalplanområdet gælder, at der er lang række af deklarationer/servitutter, som der skal tages højde for ved den endelige udformning af en bebyggelsesplan eller ved anvendelse af den enkelte ejendom. Såfremt en deklaration eller servitut er uforenelig med det endelige projekt eller anvendelse er det op til ejeren at få deklarationen aflyst. 12

15 REDEGØRELSE Miljøvurdering Planen har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen. Ændringen af lokalplanen indeholder ikke rammer for anlægstilladelser til projekter som er omfattet af miljøvurderingsloven. Ændringen påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder og da ændringen ikke fastlægger rammer for anlægsarbejder vurderer Vordingborg kommune at planændringen ikke kan få væsentlig virkning for miljøet. Planen er således ikke omfattet at lov om miljøvurdering af planer og programmer. 13

16 Illustration der viser de eksisterende forhold i Hårbølle Havn BESTEMMELSER

17 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål: At åbne mulighed for, at der kan ske en øget bosætning i havnebyen ved indretning af eksisterende bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse til boliger. At åbne mulighed for, at der samtidig kan indpasses mindre virksomheder, forretninger, restaurationer og lignende, der er forenelige med landsby- og havnemiljøet i området. At fastholde offentlighedens adgang til havneområdet og ad stiforbindelsen langs vandet. At åbne mulighed for at ophæve erhvervsforpligtigelsen i feriehusbebyggelsen Skipperbyen, så ferieboligerne individuelt kan anvendes og sælges uden udlejningspligt. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr.1 og omfatter matr.nr. 5d, 5z, 5i, 5m, 5n, 5o, 5q, 5r, 5s, 5u, 5y, 5æ, 5x, 5æ, 5ø, 5ab, 5ac, 56az, 56bm, 56bn, 56bq, 56br, 56cf, 56cl, 56da, 56ga, 56q, 56bs, 56by samt en del af 7000h - alle Hårbølle by, Fanefjord sogn. 2.2 Lokalplanområdet er i følge Vordingborg kommuneplan beliggende i byzone i rammeområderne B og R Vedtagelsen af denne lokalplan ændrer ikke ved zoneforholdet, områderne fastholdes som byzone. 2.3 Lokalplanens opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder: 15

18 BESTEMMELSER B Boligområde med mulighed for indpasning af erhverv. R Feriebebyggelse, hoteldrift, kursusformål, helse- og sundhed med tilhørende fællesfaciliteter. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde B Området må anvendes til boligformål. Derudover kan der indpasses andre formål som, mindre butikker til lokalområdets forsyning, mindre fremstillings- og håndværksvirksomheder, herunder kunsthåndværk, private servicevirksomheder, herunder hotel, restaurationsvirksomhed, klinikker samt liberale erhverv, når den pågældende virksomhed ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan, uanset bestemmelserne herover, fortsætte. Bestemmelserne træder først i kraft ved opførelse og ibrugtagning af ny bebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bygninger og arealer. Der kan på ejendommen drives erhvervsvirksomhed, under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører støj- eller lugtgener for de omkringboende, at virksomheden ikke er trafikskabende, dvs. medfører behov for parkering for kunder / klienter, udover på egen grund at ejendommen ikke ved skiltning eller belysning lignende ændrer karakter. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 500 m2 for dagligvarer og 200 m2 for udvalgsvare. 3.2 Delområde R Området må kun anvendes til feriebebyggelse, hoteldrift, kursusformål, helse- og sundhed med tilhørende fællesfaciliteter. Der må maksimalt etableres 22 enheder med tilhørende opholds- og parkeringsanlæg. 16

19 BESTEMMELSER 4 UDSTYKNING 4.1 Ved udstykning i delområde B må der ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse, i hvert enkelt tilfælde, fremkomme nogen parcel mindre end 700 m2 til åben/lav og 350 m2 til tæt/lav bebyggelse. 4.2 I delområde R må der ikke ske yderligere udstykning. 5 Parkering, veje og stier 5.1 Havneområdet vejforsynes fra Hårbøllevej og Hårbølle Bro (kommuneveje). Ændringer af eksisterende vejarealer kan kun ske med Vordingborg Kommunes særlige tilladelse. 5.2 Veje og stier i Lokalplanområdet fastholdes i de bredder, der er angivet i Lokalplan 85. dvs., at der udlægges/fastholdes areal til veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilag 2. - Vejen1-1 udlægges i en bredde af 8 m. - - Vejene 2-2 udlægges i en bredde af 6 m. - Stier i byen udlægges i en bredde af 4 m. Sti langs vandet udlægges i 2 meter. 5.3 På hver ejendom skal der udlægges parkeringsarealer svarende til: - 15 % af etagearealet til boligformål % af etagearealet til butiksformål - 30 % af etagearealet til andre formål 6 Tekniske anlæg 6.1 Inden for området kan der etableres de tekniske anlæg der er nødvendige for områdets forsyning. 6.2 Ledninger, herunder til vejbelysning, må kun fremføres som jordkabler. 6.3 Vandforsyning sker fra privat vandforsyningsanlæg. 17

20 BESTEMMELSER 6.4 Ved ændret mængde eller sammensætning af spildevand, i forhold til det nuværende, skal der indhentes en ny tilladelse. 6.5 Området er omfattet af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Vordingborg Kommune. Nuværende plan er Vordingborg Kommunes Spildevandsplan Parabolantenner og øvrige antenner kan opsættes på egen grund. Højden på paraboler må maksimalt være 1,5 meter målt fra terræn til centrum af parabolen. Antenner må maksimalt være 1,8 meter målt fra terræn 6.7 Der må ikke opsættes husstands- eller minivindmøller indenfor lokalplanområdet. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDFORMNING OG PLACERING 7.1 Delområde B Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for åben-lav bebyggelse og 30 for tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse, herunder carporte skal placeres minimum 5 meter fra vejskel. Byrådet kan, når de bebyggelsesmæssige forhold taler for det, tillade ny bebyggelse opført tættere på vejskel. Bebyggelse må højst opføres i en etage med udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et for grunden fastsat eller i forbindelse med byggetilladelsen godkendt niveauplan. Tage skal udformes som symmetriske sadeltage. Taghældningen skal vare mindst 30º og højst 50 º. Garager, carporte og lignende mindre bygninger kan dog tillige opføres med fladt tag med vandret sternbræt. Byrådet kan, når arkitektoniske forhold taler for det, tillade andre typer taghældning og udformning af tage. 18

21 BESTEMMELSER Bestemmelser for område R Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter A.. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15. Det bebyggede areal ekskl. udhus og lignende skal være mindst 35 m2. Bygninger må ikke opføres med mere end en etage, og ikke gives en højde over 3 m. regnet fra terræn til en linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 º. Den totale bygningshøjde må ikke overstige 5 m. 7.5 Sokkelkote for nybyggeri For ny bebyggelse i alle delområderne gælder, at ny bebyggelse skal opføres med laveste Sokkelkote på + 1,65 meter DVR BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Delområde B Ydervægge skal fremtræde som pudset eller vandskuret murværk, som træfacader eller som blank teglmur. Ydervægge, der ikke fremtræder som blank teglmur skal behandles med farve. Til havestuer og lign. mindre tilbygninger samt til mindre bygningspartier kan også andre materialer anvendes. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de nye være i tidstypisk stil og materiale, der passer til huset. Kviste skal udformes, så de passer til huset i form og størrelse. Til udvendige bygningssider må anvendes jordfarverne Okker, Terra di Sienna, Umbra, Engelsk Rødt, Dodenkop, samt hvid, sort og en blanding mellem disse. Endvidere kan anvendes pastelfarver i lyse støvede nuancer af gul, brun, grå og blå. 19

22 BESTEMMELSER Til vinduer og døre må anvendes hvid, sort, grå, jordfarver og pastelfarver i lyse stavede nuancer af gul, brun, grå og blå. Der må ikke anvendes klare stærke farver. Dog kan klare mørke blå, grønne eller røde farver anvendes. 8.2 Delområde R Indenfor området, må der kun opføres huse med facader i træ. Til udvendige bygningssider må anvendes jordfarverne Okker, Terra di Sienna, Umbra, Engelsk Rødt, Dodenkop, samt hvid, sort og en blanding mellem disse. Til vinduer og døre må anvendes hvid, sort, grå, jordfarver og pastelfarver i lyse støvede nuancer af gul, brun, grå og blå. Der må ikke anvendes klare stærke farver. Dog kan klare mørke blå, grønne eller røde farver anvendes. 8.3 Fællesbestemmelser for begge delområder: Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer som efter de kommunale myndigheders skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af solenergien. Skiltning, reklamer, belysning og lignende skal godkendes af Vordingborg Kommune. Der kan indrettes anlæg til fælles kompostering, opsamling og opbevaring af renovation efter nærmere godkendelse af Vordingborg Kommune. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Fællesbestemmelser for delområderne: B og R.1201 På hver ejendom skal der anlægges opholdsarealer svarende til: 50 % af etagearealet til boligformål 20 % af etagearealet til butiksformål 20 % af etagearealet til øvrige formål. 20

23 BESTEMMELSER 9.2 I område B12.02 skal der etableres levende hegn i skel mod Havnen, som vist på kortbilag 2. Levende hegn kan på indersiden suppleres med trådhegn. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn og maksimalt 1,80 meter. 9.3 Øvrig hegning mod vej og mod det åbne land i område B12.02 må udføres som malede træstakitter eller som trådnet og stolper i maksimalt 1 meters højde, som stendiger af naturmaterialer og levende hegn, der vedligeholdelses som hæk. Hækken kan suppleres på indersiden med trådhegn. Trådhegnet må ikke være højere end hækken og maksimalt 1,80 meter. Hegning mod stier og veje skal plantes min. 30 cm (klippet hæk) eller min. 60 cm (uklippet hæk) bag skel og holdes helt på egen grund. 9.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende, gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9.5 Eventuelle terrænændringer på mere end +/- 0,5 meter må kun foretages på grundlag af et af de kommunale myndigheder godkendt projekt. 9.6 Eventuelle låger i indkørsler og indgange må kun åbnes mod grunden. 9.7 Belysning af veje og andre færdsarealer må kun foretages efter en samlet plan godkendt af Vordingborg Kommune. 9.8 Der kan etableres solfanger/solceller i området efter nærmere godkendelse af Vordingborg Kommune. 10 FORUDSÆTNING FOR IGANGSÆTNING AF ANLÆG OG BYGGERI 10.1 Forinden ny bebyggelse igangsættes skal Museerne.dk Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske 21

24 BESTEMMELSER interesseområder. 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 11.1 Opførelse af ny bebyggelse eller ændringer af eksisterende bebyggelse kræver Vordingborg kommunes dispensation fra Naturbeskyttelses Lovens 18, inden for det på kortbilag 3 med særlig signatur viste område, der er omfattet af voldfredning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret godkendt spillevandsafledning samt der er etableret tilslutning til det private vandværk. 12 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse således: Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse som f. eks. bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen skal søges hos Naturstyrelsen. 13 SERVITUTTER 13.1 Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen ophæves. 14 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 14.1 Med denne lokalplans offentlige bekendtgørelse ophæves Lokalplan 85 Hårbølle Bro/Hårbølle Havn for matr.nr.: 5d, 5z, 5i, 5m, 5n, 5o, 5q, 5r, 5s, 5u, 5y, 5æ, 5x, 5æ, 5ø, 5ab, 5ac, 56az, 56bm, 56bn, 56bq, 56br, 56cf, 56cl, 56da, 56ga, 56q, alle Hårbølle by, Fanefjord sogn. 22

25 BESTEMMELSER 15 TINGLYSNING AF LOKALPLAN 15.1 Nærværende Lokalplan begæres tinglyst på matr.nr.: 5d, 5z, 5i, 5m, 5n, 5o, 5q, 5r, 5s, 5u, 5y, 5æ, 5x, 5æ, 5ø, 5ab, 5ac, 56az, 56bm, 56bn, 56bq, 56br, 56cf, 56cl, 56da, 56ga, 56q, 56by, 56bs samt en del af 7000h - alle Hårbølle by, Fanefjord sogn. 23

26 VEDTAGELSESPÅTEGNING 24

27 KORTBILAG 25

28 KORTBILAG 26

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere