Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende spulefelter Eksisterende vindmøller Deget E45 Flådestation Færgehavnen Europavej Fiskerklyngen Juni 2014 NORD

2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med COWI A/S. 2

3 Forslag til Lokalplan FRE.H Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens formål og indhold 10 Lokalplanens område 14 Bæredygtige tiltag 15 Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning 15 Kommuneplan Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 18 VVM 18 Havneloven 18 Kystbeskyttelse 18 Kystnærhedszonen 19 Fredninger 21 Naturbeskyttelse 21 Fortidsminder 22 Varmeforsyning 22 Vandforsyning 22 Spildevand 22 Renovation 23 Støjforhold 23 Støj og vibrationer fra jernbaner 23 Lokalisering af virksomheder 23 Jordforurening 23 Veje 23 Tilgængelighed 24 Servitutter 24 Aflysning af planer og servitutter 25 Tilladelser fra andre myndigheder 25 Forslagets midlertidige retsvirkninger 25 Tillæg nr til kommuneplan

4 Lokalplanbestemmelser 35 Lokalplanforslagets formål 35 Område og zonestatus 35 Arealanvendelse 35 Udstykning 36 Bebyggelsens placering og omfang 36 Bebyggelsens udseende 37 Ubebyggede arealer 37 Veje, stier, parkering og jernbanetracé 38 Tekniske Anlæg 40 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 40 Lokalplan 40 Tilladelser fra andre myndigheder 41 Servitutter 41 Lokalplanens retsvirkninger 41 Vedtagelsespåtegning 43 Bilag A 45 Bilag B 47 Bilag C 49 Bilag D 65 4

5 Forslag til Lokalplan FRE.H Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide Frederikshavn Havn, der gennem de seneste par årtier har været igennem en betydelig omstilling til en mere varieret maritim serviceindustri. Med lokalplanen skal havnens udviklingsmuligheder sikres for at imødekomme de fremtidige behov. Der har i de sidste år været et udviklingsarbejde, der har resulteret i masterplanen for Frederikshavn Havn. Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i denne masterplan. I sammenhæng med nærværende lokalplan ophæves store dele af den gældende Lokalplan nr Nordhavnen. Byrådet har fremlagt nærværende lokalplanforslag nr. FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn til offentlig debat i perioden fra den 2. juli 2014 til den 27. august I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www. frederikshavn.dk. Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lars Enevoldsen på telefon eller adressen: Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 27. august 2014 og sendes til følgende adresse: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn. 5

6 6

7 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk. 7

8 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 8

9 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Frederikshavn Havn A/S om at udvide havneområdet. Frederikshavn Havn har gennem de seneste par årtier været igennem en betydelig omstilling fra at være hjemsted for en betydelig nybygningsaktivitet på de to store værfter til i dag at huse en mere varieret og velfungerende maritim serviceindustri. Derudover rummer havnen i dag også konventionelle havneaktiviteter indenfor bl.a. håndtering af grus, biobrændsel og genvindingsmaterialer. Frederikshavn Havn er et skandinavisk transportknudepunkt og udpeget som en del af det europæiske Ten-T netværk som udgør en meget vigtig transportkorridor i Europa. Udpegningen medfører bl.a. at der stilles øgede krav til kapacitet for håndtering af gods. Det er den maritime serviceindustri, som ud over færgedriften er havnens vigtigste forretningsområde og som skaber den største beskæftigelse på havnen. De senere år er der dog sket en aktivitetsstigning indenfor øvrige godstyper, især på grund af en stigning i genindvindingsindustri og biobrændsel. De eksisterende virksomheder efterspørger mulighed for at skibe op til Panamax størrelsen (294 m x 32 m) kan anløbe havnen og at der er mulighed for at modtage platforme i de størrelser som er almindelige i Nordsøen. De nuværende forhold i havnen muliggør ikke at sådanne skibe kan anløbe havnen, da der ikke er tilstrækkelig vanddybde, indsejlingsbredde og manøvreringsplads til disse skibstyper. Reparation af platforme nødvendiggør at der er adgang til kajstrækninger med god vanddybde. Ny sydmole E45 Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Jernbane Nordhavnen Flådestation Færgehavnen Kragholmen Eksisterende spulefelter Nordre Skanse figur 1-1 fra VVM OMRI Eksisterende vindmøller Ny nordmole Fremtidigt opfyldt havneareal Visualisering af fremtidig udvidelse af Frederikshavn Havn, set fra nordøst. 9

10 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Aktiviteterne på havnen udvikler sig i en mere projektorienteret retning. De nuværende aktiviteter indenfor skibsreparation er udtryk for dette og potentielle aktiviteter indenfor servicering af offshoreinstallationer, vindmøller eller tilsvarende, vil forstærke behovet for projektarealer med stor fleksibilitet og store tilknyttede baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres uden gener for øvrige havneaktiviteter. Baggrunden for havneudvidelsen er et ønske om at imødekomme det øgede kapacitetsbehov hos havnens brugere og at opfylde de krav som stilles fra det europæiske netværk, Ten-T samt at medvirke til at sikre havnens og byens fremtidige udvikling. Med havneudvidelsen får havnen mulighed for at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder. Den nye havn ønskes udbygget til at kunne: Servicere og anløbes af store skibe op til Panamax størrelse (dvs. skibe, der er maksimeret til at gennemsejle Panamakanalen) Servicere offshore-installationer, dvs. jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser som er gængse i Nordsøen Rumme faciliteter til ophugning af større skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende genvindings- og ophugningsindustri Modtage en stigende godsmængde Rumme faciliteter til at håndtere godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel Rumme faciliteter til tung, støvende og støjende industri samt Etablere faciliteter til olie-, gas- og LNG-anlæg (LNG er naturgas, der er kondenseret til flydende form for nemmere opbevaring og transport). Havneudvidelsen omfatter etableringen af nye ydermoler (Sydmole på ca m og Nordmole på ca m), et bremse/svaje-bassin til skibe op til Panamax størrelse, havnebassiner ud for de nye kajanlæg samt udvidelse og uddybning af den eksisterende sejlrende. Der kan anlægges sammenlagt m ny kaj. Kajer, havnebassiner og havnearealer etableres etapevist i takt med brugernes efterspørgsel. Igangsættelsen af havneudvidelsen forventes i ultimo Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn (udarbejdet 2012). Den nye lokalplan skal erstatte en stor del af gældende lokalplan for Nordhavnen, dvs. Lokalplan nr , samt en mindre del af lokalplan FRE Fiskeri- og trafikhavnen, der omfatter en tidligere planlagt havneudvidelse, dog indgår en del af bestemmelserne i nærværende lokalplan. Lokalplanens formål og indhold Generelt Lokalplanen har til formål, at skabe mulighed for Frederikshavn Havns fortsatte udvikling og drift som en regional hovedtrafikhavn, samt at sikre havnens udviklingsmuligheder gennem opfyldning af søterritoriet. Med lokalplanen sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg og mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse til havnerelaterede erhvervs- og industriformål, herunder virksomheder i tunge miljøklasser. Lokalplanens bestemmelser giver stor fleksibilitet ift. den fremtidige be- 10

11 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse byggelse og udformning af veje og ubebyggede arealer, da den konkrete disponering af området p.t. er ukendt og stærkt afhængig af de firmaer der bosætter sig i Frederikshavn Havn i fremtiden. Lokalplanområdets afgrænsning Denne lokalplan omfatter den nordlige del af den eksisterende erhvervshavn samt den nye havneudvidelse med ny Nordmole. Lokalplanens område er afgrænset mod sydvest af fiskeri- og trafikhavnen, mod vest af erhvervsområdet mellem Nordhavnsvej og Kragholmen og et rekreativt område og mod nord, øst og syd af søterritoriet. Lokalplanens afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i masterplanen fra 2012, dog undtagen de i dag stort set fuldt udbyggede arealer syd for Nordre Kaj og vest for Nordhavnsvej. Området omfatter mod syd endvidere mindre dele af gældende lokalplan FRE Nordhavnen, der i masterplanen fastholdes som søterritorie. De gældende bestemmelser aflyses, da arealerne ikke længere ønskes opfyldt og bebygget. Da anlæg af moler ikke er lokalplanpligtigt, er den nye Sydmole ikke omfattet af nærværende lokalplan. IG D TI EM AG FR PL T. O EV T V LE ER V H ER SE LT FE LE U SP AG IM IT AR PL O M M I IT AR L SE D N RI ST U D IN Æ BR O BI Eksisterende vindmøller M D RU G S / / AG ER PL V O KÆR S FL EX RV VE H ER IM I IT TR AR S M DU IN I N O EP D RD O IJ ET ER RI VA Mulighed for bassin i etape 3 N O RI ST U Kajgade 20 m EP D RD JO IN IM I IT TR AR S M DU IN Matrikler med byggemulighed tæt ved kaj Servicevej på ydermole DER NAP LAT GSE BSAE TEL IGID DV TID M EU RER Hovedvejadgang NF E LT FE LE U SP RV VE H ER Tinglyst areal til havnespor T RO SK Projektområde Område med flexibel anvendelse til kortere projekter Flexområde friholdt for bygninger FL EX Kajgade 50 m Projekthaller NORD Illustration af Frederikshavn Havn som eksempel på byggeri og anlæg, der opfylder lokalplanens bestemmelser og intentioner. Illustrationen tager udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn. 11

12 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Delområdernes anvendelse Lokalplanen opdeles i 5 delområder: Delområde 0 består af 2 dele, der ikke længere ønskes opfyldt og anvendt til havnebebyggelse. Derfor fastlægges med nærværende lokalplan, at disse dele ikke må bebygges. Delområde 1 må anvendes til virksomheder med middel og betydelig påvirkning af omgivelserne (svarende til i virksomhedsklasse 3-5), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til maritim service, industri-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, sten- og grusproduktion o.l. samt offentlige formål med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment. Delområde 2 må anvendes til virksomheder som kan give anledning til en omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige beliggenhedskrav (svarende til virksomhedsklasse 4-7), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik-, industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods, containere, projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg, ophug af offshoreinstallationer o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment og jorddeponi. Den nordøstlige del af delområde 2 forventes anvendt til spulefelt og jorddeponi. Der er dog ikke tale om selvstændig affaldsproducerende virksomhed. Havnesediment, der modtages i spulefelter, har et forureningsindhold svarende til, hvad der må deponeres i eksisterende spulefelter. Delområde 3 er den eksisterende foodpark, der kun må anvendes til fødevare- og fiskeforædlingsvirksomheder i virksomhedsklasse 3-5 inkl. deres nødvendige administration. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Delområde 4 må af hensyn til de nærliggende rekreative arealer kun anvendes til virksomheder med ringe miljøpåvirkning (svarende til virksomhedsklasse 1-3). Området må således anvendes til service, handel og værkstedsvirksomheder o.l. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Lokalplanen indeholder således en miljømæssig zonering, der forebygger konflikter mellem havn og by. De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst mod øst. Dermed sikres sammenhæng mellem havnen og byen og de miljømæssige hensyn mellem virksomheder og de omkringliggende forureningsfølsomme arealanvendelser. Af miljømæssige årsager må der ikke etableres boliger i lokalplanområdet. Delområdernes bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 1, 3 og 4 må være op til 80. Den maks. bygningshøjde fastlægges til 15 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 2 må være op til 80 og den maks. bygningshøjde fastlægges til 25 m. 12

13 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. I forhold til skiltning fastlægges bestemmelser, så skiltene virker harmoniske. Veje Lokalplanområdets hovedvejadgang sker fra Kragholmen. Desuden sikres de allerede eksisterende hensigtsmæssige vejadgange til området. Med lokalplanen udlægges der en stamvej på 25 m som områdets rygrad, der fører fra Kragholmen igennem hele området hen til Nordmolens sydlige ende. På vejene sikres fremkommelighed for store og tunge transporter ved at reservere overkørbare arealer ved kryds, kurver mv. På stamvejen skal der kunne køre specialtransporter med 25 m bredde og 30 m længde og vindmøllevingetransporter på op til 70 m længde. Ved indkørslen fra Kragholmen reserveres dermed areal til tunge transporter på den nordlige og sydlige nabomatrikel. På servicevejen langs indersiden på Nordmolen skal der kunne transporteres vindmøllevinger op til 70 m. På alle øvrige veje (fordelingsveje) skal der reserveres plads til modulvogntog. I dag må modulvogntog køre til Nordhavnen ad Kragholmen og Hornværket og der skal tages højde for dette i projekteringsfasen. Ud over disse overkørbare arealer ved kryds, kurver o.l. sikres der en friholdt zone på 5 m fra vejskel, hvor der ikke må etableres bebyggelse, anlæg eller beplantning, der kan forhindre tunge transporter. Vejenes endelige placering og udformning skal dog fastlægges i takt med at området udbygges. De på Bilag B viste veje er derfor kun principielle. Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Parkering Parkering skal som udgangspunkt foregå inden for det enkelte lejemål/ ejendom. Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen i området. I delområde 1 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 100 m² virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. I delområde 2 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 250 m 2 virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres. Jernbanetracé I lokalplanen fastlægges et jernbanetracé til forsyning af Sandholmen samt tre tracéer nord om havnen til forsyning af havneudvidelsen. Tracéerne reserveres i medfør af kommuneplanen og gældende lokalplan FRE og er desuden tinglyst som areal til havnespor. Tracéernes endelige linjeføring og udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Ubebyggede arealer I overensstemmelse med kommuneplanen stilles der i lokalplanen krav om udendørs opholdsareal af mindst 10 % af etagearealet til erhverv, hvilket kan reduceres ved lager- og oplagsvirksomheder. 13

14 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Planen omfatter desuden bestemmelser omkring udendørs oplag, så området fremtræder ordnet. Ydermere fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring belysning, så der ikke opstår blændingsgener. Planlagte etaper: Etaper Havneudvidelsen gennemføres i tre etaper. Havnens nye ydermoler anlægges allerede i forbindelse med første etape, og efterfølgende etaper vil derfor primært bestå i at anlægge og ibrugtage nye havnearealer og bassiner i læ af de nye ydermoler. Efter færdiggørelsen af etape tre fremstår et areal, der planlægges opfyldt i en senere fase. Samlet vil anlægsaktiviteter kunne vare op til 5-6 år fordelt over perioden Etape 3 kan udformes på to måder afhængigt af, hvad havnen på det givne tidspunkt har behov for (bagareal eller kaj). Enten forlænges kajen fra etape 2 ca. 350 m mod nordvest, eller også etableres et nyt havnebassin på 300x300 m hvilket vil give ca m kaj. Etape 1 Senere udvidelsesetaper er placeret i den nordøstlige del af udvidelse op mod den nordlige mole. Området udgør samlet ca m² og er udlagt som en fremtidssikring af havnens udvidelsesmuligheder efter etape 3. Aktuelle projekter i nærheden af lokalplanområdet Der har igennem en del år været ideer om at etablere en bedre sammenhæng mellem Frederikshavn by og havnen/vandet. Dette projekt kaldes Lad vandet komme til byen og går ud på natur- og kulturgenopretning, hvor vandet møder Fiskerklyngen. Intentionen er at skabe et nyt og unikt byområde ved vandet, jf. kortet. Etape 2 Projektet for den ny kommende trafikterminal øst/sydøst for Frederikshavn Station får indkørsel for busser fra Kragholmen overfor Andelskaj og udkørsel til havnepladsen, jf. kortet. Lokalplanen er ikke til hinder for realisering af disse projekter. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et areal på ca. 215 ha, heraf ca. 60 ha eksisterende havneareal på land og ca. 155 ha nuværende vandareal, beliggende øst for Frederikshavn by og nordøst for havnen. Cirka 150 ha af vandarealet vil blive opfyldt, dog bibeholdes et mindre areal (delområde 0) som søterritorie. Etape 3 En del af områdets landfaste arealer er fortsat ubebygget og henligger som flade, delvist græsklædte opfyldsarealer. Mere end halvdelen af den vestlige del af området er bebygget og anvendt til havnerelaterede formål. Her ligger bl.a. spulefelt og eksisterende havnerelaterede virksomheder. Ud over det ligger der 4 vindmøller i lokalplanområdet, hvoraf én er landfast. De øvrige tre vindmøller vil blive landfaste i takt med at området opfyldes. Det landfaste areal af lokalplanområdet er beliggende i byzone, mens resten er beliggende i landzone som en del af søterritoriet. Dette areal overføres til byzone i takt med opfyldningens gennemførelse, dog må delområde 0 ikke opfyldes og dermed heller ikke overføres til byzone. Senere etaper 14

15 (4300 m2) Taxi Cykel-P 130 pladser Cykel-P 65 pladser Byggemulighed (550 m2) 87 p-pladser 1 time d 1 time Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct. til vedvarende energi inden udgangen af Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål ifm. kommunens fokusområde erhverv, herunder bl.a. at der i særlig grad er arealer til rådighed for virksomheder inden for det maritime erhverv. Projekt Lad vandet kom til byen. Kommuneplanens retningslinjer 24 timer 32 offentlige p-pladser Byggemulighed Erhverv/bolig 32 pendler p-pladser Regionale erhvervshavne Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for at udvikle Frederikshavn Havn som regional erhvervshavn. I kommuneplanen redegøres for, at erhvervsaktiviteterne på havnene skal sikres god afstand til bymæssige og rekreative funktioner, som vil medføre skærpede miljøkrav over for havnefunktionerne. Eksisterende bygning Kiss and ride Cykel-P 230 pladser 17 p-pladser ½ time 50 p-pladser 4 timer Station Cykel-P Eksisterende bygning Busterminal Depot Pakhus Dagligvarebutik (smal) (1000 m2) 87 p-pladser Anlæg, som udføres af privat investor Eksisterende bygning Tekniske anlæg i kystnærhedszonen Nærværende lokalplans hovedformål er, at give mulighed for ny etablering af havnearealer. Det vurderes, at der er overensstemmelse med retningslinje om etablering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen. Der ligger særlige funktionelle årsager til grunde for placering af de anlæg, lokalplanen giver mulighed for, herunder opfyldte arealer til havneanvendelser, mole- og kajanlæg, hvilke kræver tæt tilknytning til havnen. Projekt Frederikshavn dagligvarebutik og trafikterminal. Der henvises til redegørelsen om kystnærhedszonen på side Retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav Delområde 2 giver mulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Delområde 2 ligger ca. 500 m fra boliger, og den planlagte anvendelser er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for adskillelse af belastende virksomheder og boliger. Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstandene til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres - altså f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med retningslinjen. Påvirkningen af forureningsfølsom anvendelse (boliger) vil blive vurderet i byggesagsbehandlingen af et konkret projekt, hvor der vil blive taget stilling til eventuelle konflikter iht. beskyttelsesafstande. Der henvises til Bilag D Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.. 15

16 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Natura 2000-områder Der må ikke i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) planlægges for byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Havneudvidelsen vil komme til at grænse op til Natura 2000 område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb, der omfatter habitatområde H4 og Fuglebeskyttelsesområde F11. Projektet er vurderet at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvori indgår en Natura 2000-konsekvensvurdering Beskyttede naturarealer og landskaber Inden for arealer omfattet af fredning skal hensynet til natur, landskab, geologi og de kulturhistoriske interesser respekteres. Gennem planlægning og administration skal sikres, at arealerne opnår den målsætning for naturtilstanden, som kan fastlægges med baggrund i naturkvalitetsplanlægningssystemet. Med nærliggende lokalplan overskrider havneanlægget grænsen til det fredede område Hirsholmene med ca m. Det vurderes imidlertid at fredningens formål ikke vil blive påvirket væsentligt af havneanlægget, hvilket er undersøgt nærmere i VVM og miljørapport for havneudvidelsen. 5.6 Retningslinje for værdifulde kulturmiljøer Et område omkring Nordre Skanse er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Frederikshavn N0rd). Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med udpegningen. I forhold til den arkæologiske kuturarv henvises til, at der kan være risiko for bortgravning af arkæologisk kulturarv i forbindelse med anlægsarbejder og uddybning af havnebassiner. Nordjyllands Kystmuseum foretog i september 2013 en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ikke fundet spor af kulturhistoriske værdier, og projektets påvirkning af den arkæologiske kulturarv vurderes derfor at være uvæsentlig. Undersøgelsen er refereret i VVM og miljørapporten for havneudvidelsen. 5.9 Anvendelse af kystnærhedszonen Frederikshavn by og også de landfaste dele af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens Kystzoneområde B, planlagt kystlandskab. Havneudvidelsen er dog ikke udpeget endnu. Eventuel overførsel til område B sker i forbindelse med revision af kommuneplanen. Lokalplanen indskrænker ikke offentlighedens adgang til kysten, der skal sikres ifølge kommuneplanen. Ifølge kommuneplanen skal de dynamiske kystprocesser opretholdes. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at opretholde de naturgivne forhold i kystområderne og de lavvandede marine områder, så de dynamiske processer, f.eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret, og væsentlige hensyn til sårbar flora og fauna respekteres. Der må ikke fjernes kystmateriale, der tjener til den naturlige beskyttelse af strandene, og der må ikke foretages aktiviteter, der 16

17 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse fremmer kysterosion. Ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal konsekvenser for nabostrækninger undersøges, og mulige negative konsekvenser søges undgået. Eventuelle afledte effekter på land som følge af etablering af anlæg på havet skal belyses, og effekterne skal undgås eller reduceres til et minimum. Udvidelsen af havnen har en uvæsentlig påvirkning af tilstødende kystlinje. Der er tale om en mindre miljøpåvirkning med hensyn til kystmorfologi. Der er gennemført modelberegninger af havneudvidelsens virkning på kystens udformning samt bølge- og strømforhold. Beregningerne viser at virkningerne på kystudviklingen og sedimenttransporten er minimale. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder FRE.H.14.01, FRE.H.14.03, FRE.H.14.04, FRE.H.14.05, FRE.H.14.07, FRE.H og FRE.H.14.09, som fastsætter rammebestemmelser for lokalplanområdet. Den overordnede anvendelse af rammeområderne er havneområde. Derudover er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af rammeområde FRE.H (Nordhavnsvej). De nye moler og en del af de arealer, der skal opfyldes, er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes kommuneplan og skal derfor tilføjes. Der er ydermere behov for at justere rammeområdeafgrænsningerne og at tilpasse/konkretisere en del af de fastlagte rammer, herunder miljøklasser, parkeringskrav og mulighed for opfyldning og etablering af bassiner. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Udover det lokalplanlagte område udvides rammeområde FRE.H til også at omfatte den nye sydmole. Gældende rammeområder for Frederikshavn Havn. Rammeområder der ændres eller udgår er vist i blåt. Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, og følger desuden den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget ændrer rammeområderne FRE.H.14.01, FRE.H.14.05, FRE.H.14.06, FRE.H og FRE.H Rammeområderne FRE.H.14.02, FRE.H og FRE.H ændres ikke. Risikovirksomhed En del af lokalplanområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed på Oliepieren 5. Det skal ved planlægning for etablering af ny arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld på virksomheden. Forholdet er reguleret af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen kan ses her: Fremtidige rammeområder for Frederikshavn Havn. Ændrede rammeområder er vist i rødt. Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Samtank omfatter eksisterende havnearealer. Arealerne indenfor sikkerhedszonen er i dag alle lokalplanlagte. Havneudvidelsen medfører ikke ændringer i anvendelsen i forhold til eksisterende forhold og gældende planlægning og dermed heller ikke ændring i risikoforholdene. Nærværende lokalplan skaber mulighed for etablering af nye virksomheder inden for fastlagte virksomhedstyper. Lokalplanen fastlægger ikke detaljer om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder 17

18 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse og type af stoffer. En ny risikovirksomhed kan først etableres, når der er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksomheden har dokumenteret, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af større uheld. I denne vurdering indgår også en mulig øget effekt af større uheld som følge af, at flere anlæg er placeret så tæt ved hinanden, at de indbyrdes kan forværre de samlede konsekvenser af et uheld. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene (lokalplanen og kommuneplantillægget) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da de giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene og indeholder miljøvurdering såvel som VVM-redegørelse. Se nedenfor. VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet) Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Da anlægget er VVM-pligtigt og anmeldt før den ny VVM-bekendtgørelse af skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på VVMbekendtgørelsens bilag 1 (Bekendtgørelse nr af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet [VVM] i medfør af lov om planlægning). Projektet er omfattet af punkt 8b på bekendtgørelsens bilag 1: Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1350 tons. Projektet er ligeledes omfattet af 1 pkt. 7 i bekendtgørelse nr. 579 af (Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet -VVM) : Anlæg og udvidelse af havne, jf. 2, stk. 1 og 2, i lov om havne. Der skal ifølge 2 pkt. 1 udarbejdes en VVMredegørelse, inden der gives tilladelse til et projekt, der vedrører søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), og som kan anløbes af fartøjer på over tons. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet samt miljørapport for planændringerne, jf. ovenfor. Havneloven I henhold til havneloven kræver en udvidelse af en bestående havn udenfor havnens dækkende værker en tilladelse fra Trafikstyrelsen, ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget. Kystbeskyttelse Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland for ny bebyggelse: Frederikshavn: 1,45 m DVR90. Kommuneplanen anbefaler en mindste sokkelhøjde på mindst 1,5 m DVR90, hvilket fastsættes i lokalplanen. De nye landarealer vil blive opfyldt til ca. kote 2-2,5 m DVR90. 18

19 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens 5b, stk 1. En del af lokalplanområdet er eksisterende havneområde i den kystnære del af byzonen. Inddragelsen af nye arealer i byzone er funktionelt begrundet i havnens udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet anlæg. Frederikshavn Havn er en regional erhvervshavn. Byrådet vil sikre udviklingsmuligheder for denne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Byrådet har et ønske om at fremtidssikre havnen i forhold til nye behov der måtte opstå på lang sigt. Havnen ønskes at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at sikre både havnens og byens forsatte udvikling. Lokalplanområdet ligger tæt integreret med den eksisterende havn og inddrager ikke ubebyggede dele af eksisterende kystlandskab. Krav om vurdering af påvirkningen Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøjden skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. Ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde, jf. Planlovens 16, stk. 3. For bebyggelse i den kystnære del af byzonen, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Planlagte bygningshøjder For at afbøde kontrasten til Frederikshavn by og for at minimere den visuelle påvirkning af det kystnære bylandskab er der i nærværende lokalplan indlagt 2 differentierede delområder ift. bygningshøjden. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse maks. må opføres med en højde på 15 m i delområde 1 og på 25 m i delområde 2. Bygningshøjderne i nærværende lokalplan genspejler en ændring i efterspørgslen på havnearealer i de seneste år. For de områder der ligger imellem lokalplanområdet og Frederikshavn by er der med gældende lokalplaner fastlagt højder op til maks. 8,5 m, dermed vil dette areal fungere som bufferzone. Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres med beliggenhed, skala og udseende, som tilpasses den eksisterende bebyggelse på Frederikshavn Havn. Den eksisterende bebyggelse er kendetegnet ved store voluminer og der er mulighed for større bebyggelse omkring lokalplanområdet ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, fx op til 20 m for et turistmæssig velkomstcenter i nærhed af Sydhavnsvej. Ud over det dominerer vindmøller med op til ca. 125 meters højde lokalplanområdets visuelle udtryk. Visualiseringer Der er udført visualiseringer (fotomatches), så ovennævnte bygningshøjder nærmere kan vurderes. 19

20 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Visualiseringernes standpunkter er valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra 6 punkter omkring lokalplanområdet fra såvel nært hold som på længere afstand. Visualiseringerne skal forstås som volumenstudier af fiktive bygninger, der kan opføres ifølge lokalplanen. Der er ikke tale om gengivelse af bebyggelsens udformning, materialer, detailjer osv. på projektniveau. På de fleste af visualiseringerne er bygningerne vist i gråt for at fremstille anonyme bygningskroppe. I realiteten vil bygningernes facader give et mere varieret indtryk. Der er vist forskellige bygningshøjder på visualiseringerne, herunder bygninger i 6, 10, 13 og 18 meters højde. Bygningshøjderne er op til 7,5 m lavere end planens muligheder. Visualiseringerne illustrerer eksempler på lokalplanens udnyttelse og ikke nødvendigvis lokalplanens maksimale byggemuligheder eller højder. I konteksten af eksisterende store bygninger, vindmøller, kraner og skibe vurderes det dog som tilstrækkeligt til at vurdere den landskabelige påvirkning. På visualiseringerne er der i den østlige del af havnen vist et eksempel på en forventet offshore-platform med en højde på ca. 137 m fra vandlinjen og et skib med en højde på ca. 50 m fra vandlinje til skorstenen. Frederikshavn Havn regner p.t. med, at der vil være ca. 3-5 anløb af offshore-platforme og ca. 750 skibsanløb (heraf ca. 200 større skibe) om året, hvilket i de berørte perioder vil påvirke byprofilen væsentligt. Ud over det regnes der med ca færgeanløb om året. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke kan regulere skibshøjder eller -typer, men at en offshoreplatform og et større skib er medtaget på visualiseringerne for at vise et helhedsbillede. Konklusion Visualiseringerne viser, at store dele af bebyggelsen - ligesom de eksisterende dele af havnen - vil være synlige fra vandet og fra forskellige steder i byen. Bebyggelsens øverste dele, store skibe og offshore-platformer vil være synlige fra Frederikshavn by. Synligheden vil være afhængigt af standpunktet, for bebyggelsen ligger nogle steder bagved eksisterende havnebebyggelse. Det vurderes, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende og tilladte bebyggelse i havneområdet. Det er desuden intentionen med planen at give mulighed for en bebyggelse, der kan imødekomme de fremtidige behov til en regional hovedtrafikhavn. Der henvises til visualiseringerne på Bilag C. Der henvises endvidere til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvor der ligeledes er visualiseret sammenhængen med kommende havvindmøller ud for Frederikshavn - det vil sige de såkaldte kumulative visuelle effekter. Fredninger I nærheden af Frederikshavn Havn findes arealfredningerne Strandby Sydstrand, Frydenstrand og Hirsholmene samt arealfredningerne sydvest for Frederikshavn: Bangsbo bakker og Bangsbo. Undtaget Hirsholmene vil disse fredninger ikke blive berørt af havneudvidelsen. 20

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN INDHOLD 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND 5 FREDERIKSHAVN HAVN I DAG 11 FREMTIDIGE FORHOLD 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLAN 19 MASTERPLAN December 2012 Tekst og Layout COWI A/S Forsidefoto

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere