Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende spulefelter Eksisterende vindmøller Deget E45 Flådestation Færgehavnen Europavej Fiskerklyngen Juni 2014 NORD

2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med COWI A/S. 2

3 Forslag til Lokalplan FRE.H Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens formål og indhold 10 Lokalplanens område 14 Bæredygtige tiltag 15 Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning 15 Kommuneplan Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 18 VVM 18 Havneloven 18 Kystbeskyttelse 18 Kystnærhedszonen 19 Fredninger 21 Naturbeskyttelse 21 Fortidsminder 22 Varmeforsyning 22 Vandforsyning 22 Spildevand 22 Renovation 23 Støjforhold 23 Støj og vibrationer fra jernbaner 23 Lokalisering af virksomheder 23 Jordforurening 23 Veje 23 Tilgængelighed 24 Servitutter 24 Aflysning af planer og servitutter 25 Tilladelser fra andre myndigheder 25 Forslagets midlertidige retsvirkninger 25 Tillæg nr til kommuneplan

4 Lokalplanbestemmelser 35 Lokalplanforslagets formål 35 Område og zonestatus 35 Arealanvendelse 35 Udstykning 36 Bebyggelsens placering og omfang 36 Bebyggelsens udseende 37 Ubebyggede arealer 37 Veje, stier, parkering og jernbanetracé 38 Tekniske Anlæg 40 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 40 Lokalplan 40 Tilladelser fra andre myndigheder 41 Servitutter 41 Lokalplanens retsvirkninger 41 Vedtagelsespåtegning 43 Bilag A 45 Bilag B 47 Bilag C 49 Bilag D 65 4

5 Forslag til Lokalplan FRE.H Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide Frederikshavn Havn, der gennem de seneste par årtier har været igennem en betydelig omstilling til en mere varieret maritim serviceindustri. Med lokalplanen skal havnens udviklingsmuligheder sikres for at imødekomme de fremtidige behov. Der har i de sidste år været et udviklingsarbejde, der har resulteret i masterplanen for Frederikshavn Havn. Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i denne masterplan. I sammenhæng med nærværende lokalplan ophæves store dele af den gældende Lokalplan nr Nordhavnen. Byrådet har fremlagt nærværende lokalplanforslag nr. FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn til offentlig debat i perioden fra den 2. juli 2014 til den 27. august I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www. frederikshavn.dk. Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lars Enevoldsen på telefon eller adressen: Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 27. august 2014 og sendes til følgende adresse: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn. 5

6 6

7 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk. 7

8 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 8

9 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Frederikshavn Havn A/S om at udvide havneområdet. Frederikshavn Havn har gennem de seneste par årtier været igennem en betydelig omstilling fra at være hjemsted for en betydelig nybygningsaktivitet på de to store værfter til i dag at huse en mere varieret og velfungerende maritim serviceindustri. Derudover rummer havnen i dag også konventionelle havneaktiviteter indenfor bl.a. håndtering af grus, biobrændsel og genvindingsmaterialer. Frederikshavn Havn er et skandinavisk transportknudepunkt og udpeget som en del af det europæiske Ten-T netværk som udgør en meget vigtig transportkorridor i Europa. Udpegningen medfører bl.a. at der stilles øgede krav til kapacitet for håndtering af gods. Det er den maritime serviceindustri, som ud over færgedriften er havnens vigtigste forretningsområde og som skaber den største beskæftigelse på havnen. De senere år er der dog sket en aktivitetsstigning indenfor øvrige godstyper, især på grund af en stigning i genindvindingsindustri og biobrændsel. De eksisterende virksomheder efterspørger mulighed for at skibe op til Panamax størrelsen (294 m x 32 m) kan anløbe havnen og at der er mulighed for at modtage platforme i de størrelser som er almindelige i Nordsøen. De nuværende forhold i havnen muliggør ikke at sådanne skibe kan anløbe havnen, da der ikke er tilstrækkelig vanddybde, indsejlingsbredde og manøvreringsplads til disse skibstyper. Reparation af platforme nødvendiggør at der er adgang til kajstrækninger med god vanddybde. Ny sydmole E45 Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Jernbane Nordhavnen Flådestation Færgehavnen Kragholmen Eksisterende spulefelter Nordre Skanse figur 1-1 fra VVM OMRI Eksisterende vindmøller Ny nordmole Fremtidigt opfyldt havneareal Visualisering af fremtidig udvidelse af Frederikshavn Havn, set fra nordøst. 9

10 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Aktiviteterne på havnen udvikler sig i en mere projektorienteret retning. De nuværende aktiviteter indenfor skibsreparation er udtryk for dette og potentielle aktiviteter indenfor servicering af offshoreinstallationer, vindmøller eller tilsvarende, vil forstærke behovet for projektarealer med stor fleksibilitet og store tilknyttede baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres uden gener for øvrige havneaktiviteter. Baggrunden for havneudvidelsen er et ønske om at imødekomme det øgede kapacitetsbehov hos havnens brugere og at opfylde de krav som stilles fra det europæiske netværk, Ten-T samt at medvirke til at sikre havnens og byens fremtidige udvikling. Med havneudvidelsen får havnen mulighed for at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder. Den nye havn ønskes udbygget til at kunne: Servicere og anløbes af store skibe op til Panamax størrelse (dvs. skibe, der er maksimeret til at gennemsejle Panamakanalen) Servicere offshore-installationer, dvs. jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser som er gængse i Nordsøen Rumme faciliteter til ophugning af større skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende genvindings- og ophugningsindustri Modtage en stigende godsmængde Rumme faciliteter til at håndtere godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel Rumme faciliteter til tung, støvende og støjende industri samt Etablere faciliteter til olie-, gas- og LNG-anlæg (LNG er naturgas, der er kondenseret til flydende form for nemmere opbevaring og transport). Havneudvidelsen omfatter etableringen af nye ydermoler (Sydmole på ca m og Nordmole på ca m), et bremse/svaje-bassin til skibe op til Panamax størrelse, havnebassiner ud for de nye kajanlæg samt udvidelse og uddybning af den eksisterende sejlrende. Der kan anlægges sammenlagt m ny kaj. Kajer, havnebassiner og havnearealer etableres etapevist i takt med brugernes efterspørgsel. Igangsættelsen af havneudvidelsen forventes i ultimo Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn (udarbejdet 2012). Den nye lokalplan skal erstatte en stor del af gældende lokalplan for Nordhavnen, dvs. Lokalplan nr , samt en mindre del af lokalplan FRE Fiskeri- og trafikhavnen, der omfatter en tidligere planlagt havneudvidelse, dog indgår en del af bestemmelserne i nærværende lokalplan. Lokalplanens formål og indhold Generelt Lokalplanen har til formål, at skabe mulighed for Frederikshavn Havns fortsatte udvikling og drift som en regional hovedtrafikhavn, samt at sikre havnens udviklingsmuligheder gennem opfyldning af søterritoriet. Med lokalplanen sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg og mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse til havnerelaterede erhvervs- og industriformål, herunder virksomheder i tunge miljøklasser. Lokalplanens bestemmelser giver stor fleksibilitet ift. den fremtidige be- 10

11 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse byggelse og udformning af veje og ubebyggede arealer, da den konkrete disponering af området p.t. er ukendt og stærkt afhængig af de firmaer der bosætter sig i Frederikshavn Havn i fremtiden. Lokalplanområdets afgrænsning Denne lokalplan omfatter den nordlige del af den eksisterende erhvervshavn samt den nye havneudvidelse med ny Nordmole. Lokalplanens område er afgrænset mod sydvest af fiskeri- og trafikhavnen, mod vest af erhvervsområdet mellem Nordhavnsvej og Kragholmen og et rekreativt område og mod nord, øst og syd af søterritoriet. Lokalplanens afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i masterplanen fra 2012, dog undtagen de i dag stort set fuldt udbyggede arealer syd for Nordre Kaj og vest for Nordhavnsvej. Området omfatter mod syd endvidere mindre dele af gældende lokalplan FRE Nordhavnen, der i masterplanen fastholdes som søterritorie. De gældende bestemmelser aflyses, da arealerne ikke længere ønskes opfyldt og bebygget. Da anlæg af moler ikke er lokalplanpligtigt, er den nye Sydmole ikke omfattet af nærværende lokalplan. IG D TI EM AG FR PL T. O EV T V LE ER V H ER SE LT FE LE U SP AG IM IT AR PL O M M I IT AR L SE D N RI ST U D IN Æ BR O BI Eksisterende vindmøller M D RU G S / / AG ER PL V O KÆR S FL EX RV VE H ER IM I IT TR AR S M DU IN I N O EP D RD O IJ ET ER RI VA Mulighed for bassin i etape 3 N O RI ST U Kajgade 20 m EP D RD JO IN IM I IT TR AR S M DU IN Matrikler med byggemulighed tæt ved kaj Servicevej på ydermole DER NAP LAT GSE BSAE TEL IGID DV TID M EU RER Hovedvejadgang NF E LT FE LE U SP RV VE H ER Tinglyst areal til havnespor T RO SK Projektområde Område med flexibel anvendelse til kortere projekter Flexområde friholdt for bygninger FL EX Kajgade 50 m Projekthaller NORD Illustration af Frederikshavn Havn som eksempel på byggeri og anlæg, der opfylder lokalplanens bestemmelser og intentioner. Illustrationen tager udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn. 11

12 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Delområdernes anvendelse Lokalplanen opdeles i 5 delområder: Delområde 0 består af 2 dele, der ikke længere ønskes opfyldt og anvendt til havnebebyggelse. Derfor fastlægges med nærværende lokalplan, at disse dele ikke må bebygges. Delområde 1 må anvendes til virksomheder med middel og betydelig påvirkning af omgivelserne (svarende til i virksomhedsklasse 3-5), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til maritim service, industri-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, sten- og grusproduktion o.l. samt offentlige formål med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment. Delområde 2 må anvendes til virksomheder som kan give anledning til en omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige beliggenhedskrav (svarende til virksomhedsklasse 4-7), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik-, industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods, containere, projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg, ophug af offshoreinstallationer o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment og jorddeponi. Den nordøstlige del af delområde 2 forventes anvendt til spulefelt og jorddeponi. Der er dog ikke tale om selvstændig affaldsproducerende virksomhed. Havnesediment, der modtages i spulefelter, har et forureningsindhold svarende til, hvad der må deponeres i eksisterende spulefelter. Delområde 3 er den eksisterende foodpark, der kun må anvendes til fødevare- og fiskeforædlingsvirksomheder i virksomhedsklasse 3-5 inkl. deres nødvendige administration. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Delområde 4 må af hensyn til de nærliggende rekreative arealer kun anvendes til virksomheder med ringe miljøpåvirkning (svarende til virksomhedsklasse 1-3). Området må således anvendes til service, handel og værkstedsvirksomheder o.l. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Lokalplanen indeholder således en miljømæssig zonering, der forebygger konflikter mellem havn og by. De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst mod øst. Dermed sikres sammenhæng mellem havnen og byen og de miljømæssige hensyn mellem virksomheder og de omkringliggende forureningsfølsomme arealanvendelser. Af miljømæssige årsager må der ikke etableres boliger i lokalplanområdet. Delområdernes bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 1, 3 og 4 må være op til 80. Den maks. bygningshøjde fastlægges til 15 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 2 må være op til 80 og den maks. bygningshøjde fastlægges til 25 m. 12

13 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. I forhold til skiltning fastlægges bestemmelser, så skiltene virker harmoniske. Veje Lokalplanområdets hovedvejadgang sker fra Kragholmen. Desuden sikres de allerede eksisterende hensigtsmæssige vejadgange til området. Med lokalplanen udlægges der en stamvej på 25 m som områdets rygrad, der fører fra Kragholmen igennem hele området hen til Nordmolens sydlige ende. På vejene sikres fremkommelighed for store og tunge transporter ved at reservere overkørbare arealer ved kryds, kurver mv. På stamvejen skal der kunne køre specialtransporter med 25 m bredde og 30 m længde og vindmøllevingetransporter på op til 70 m længde. Ved indkørslen fra Kragholmen reserveres dermed areal til tunge transporter på den nordlige og sydlige nabomatrikel. På servicevejen langs indersiden på Nordmolen skal der kunne transporteres vindmøllevinger op til 70 m. På alle øvrige veje (fordelingsveje) skal der reserveres plads til modulvogntog. I dag må modulvogntog køre til Nordhavnen ad Kragholmen og Hornværket og der skal tages højde for dette i projekteringsfasen. Ud over disse overkørbare arealer ved kryds, kurver o.l. sikres der en friholdt zone på 5 m fra vejskel, hvor der ikke må etableres bebyggelse, anlæg eller beplantning, der kan forhindre tunge transporter. Vejenes endelige placering og udformning skal dog fastlægges i takt med at området udbygges. De på Bilag B viste veje er derfor kun principielle. Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Parkering Parkering skal som udgangspunkt foregå inden for det enkelte lejemål/ ejendom. Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen i området. I delområde 1 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 100 m² virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. I delområde 2 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 250 m 2 virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres. Jernbanetracé I lokalplanen fastlægges et jernbanetracé til forsyning af Sandholmen samt tre tracéer nord om havnen til forsyning af havneudvidelsen. Tracéerne reserveres i medfør af kommuneplanen og gældende lokalplan FRE og er desuden tinglyst som areal til havnespor. Tracéernes endelige linjeføring og udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Ubebyggede arealer I overensstemmelse med kommuneplanen stilles der i lokalplanen krav om udendørs opholdsareal af mindst 10 % af etagearealet til erhverv, hvilket kan reduceres ved lager- og oplagsvirksomheder. 13

14 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Planen omfatter desuden bestemmelser omkring udendørs oplag, så området fremtræder ordnet. Ydermere fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring belysning, så der ikke opstår blændingsgener. Planlagte etaper: Etaper Havneudvidelsen gennemføres i tre etaper. Havnens nye ydermoler anlægges allerede i forbindelse med første etape, og efterfølgende etaper vil derfor primært bestå i at anlægge og ibrugtage nye havnearealer og bassiner i læ af de nye ydermoler. Efter færdiggørelsen af etape tre fremstår et areal, der planlægges opfyldt i en senere fase. Samlet vil anlægsaktiviteter kunne vare op til 5-6 år fordelt over perioden Etape 3 kan udformes på to måder afhængigt af, hvad havnen på det givne tidspunkt har behov for (bagareal eller kaj). Enten forlænges kajen fra etape 2 ca. 350 m mod nordvest, eller også etableres et nyt havnebassin på 300x300 m hvilket vil give ca m kaj. Etape 1 Senere udvidelsesetaper er placeret i den nordøstlige del af udvidelse op mod den nordlige mole. Området udgør samlet ca m² og er udlagt som en fremtidssikring af havnens udvidelsesmuligheder efter etape 3. Aktuelle projekter i nærheden af lokalplanområdet Der har igennem en del år været ideer om at etablere en bedre sammenhæng mellem Frederikshavn by og havnen/vandet. Dette projekt kaldes Lad vandet komme til byen og går ud på natur- og kulturgenopretning, hvor vandet møder Fiskerklyngen. Intentionen er at skabe et nyt og unikt byområde ved vandet, jf. kortet. Etape 2 Projektet for den ny kommende trafikterminal øst/sydøst for Frederikshavn Station får indkørsel for busser fra Kragholmen overfor Andelskaj og udkørsel til havnepladsen, jf. kortet. Lokalplanen er ikke til hinder for realisering af disse projekter. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et areal på ca. 215 ha, heraf ca. 60 ha eksisterende havneareal på land og ca. 155 ha nuværende vandareal, beliggende øst for Frederikshavn by og nordøst for havnen. Cirka 150 ha af vandarealet vil blive opfyldt, dog bibeholdes et mindre areal (delområde 0) som søterritorie. Etape 3 En del af områdets landfaste arealer er fortsat ubebygget og henligger som flade, delvist græsklædte opfyldsarealer. Mere end halvdelen af den vestlige del af området er bebygget og anvendt til havnerelaterede formål. Her ligger bl.a. spulefelt og eksisterende havnerelaterede virksomheder. Ud over det ligger der 4 vindmøller i lokalplanområdet, hvoraf én er landfast. De øvrige tre vindmøller vil blive landfaste i takt med at området opfyldes. Det landfaste areal af lokalplanområdet er beliggende i byzone, mens resten er beliggende i landzone som en del af søterritoriet. Dette areal overføres til byzone i takt med opfyldningens gennemførelse, dog må delområde 0 ikke opfyldes og dermed heller ikke overføres til byzone. Senere etaper 14

15 (4300 m2) Taxi Cykel-P 130 pladser Cykel-P 65 pladser Byggemulighed (550 m2) 87 p-pladser 1 time d 1 time Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct. til vedvarende energi inden udgangen af Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål ifm. kommunens fokusområde erhverv, herunder bl.a. at der i særlig grad er arealer til rådighed for virksomheder inden for det maritime erhverv. Projekt Lad vandet kom til byen. Kommuneplanens retningslinjer 24 timer 32 offentlige p-pladser Byggemulighed Erhverv/bolig 32 pendler p-pladser Regionale erhvervshavne Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for at udvikle Frederikshavn Havn som regional erhvervshavn. I kommuneplanen redegøres for, at erhvervsaktiviteterne på havnene skal sikres god afstand til bymæssige og rekreative funktioner, som vil medføre skærpede miljøkrav over for havnefunktionerne. Eksisterende bygning Kiss and ride Cykel-P 230 pladser 17 p-pladser ½ time 50 p-pladser 4 timer Station Cykel-P Eksisterende bygning Busterminal Depot Pakhus Dagligvarebutik (smal) (1000 m2) 87 p-pladser Anlæg, som udføres af privat investor Eksisterende bygning Tekniske anlæg i kystnærhedszonen Nærværende lokalplans hovedformål er, at give mulighed for ny etablering af havnearealer. Det vurderes, at der er overensstemmelse med retningslinje om etablering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen. Der ligger særlige funktionelle årsager til grunde for placering af de anlæg, lokalplanen giver mulighed for, herunder opfyldte arealer til havneanvendelser, mole- og kajanlæg, hvilke kræver tæt tilknytning til havnen. Projekt Frederikshavn dagligvarebutik og trafikterminal. Der henvises til redegørelsen om kystnærhedszonen på side Retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav Delområde 2 giver mulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Delområde 2 ligger ca. 500 m fra boliger, og den planlagte anvendelser er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for adskillelse af belastende virksomheder og boliger. Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstandene til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres - altså f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med retningslinjen. Påvirkningen af forureningsfølsom anvendelse (boliger) vil blive vurderet i byggesagsbehandlingen af et konkret projekt, hvor der vil blive taget stilling til eventuelle konflikter iht. beskyttelsesafstande. Der henvises til Bilag D Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.. 15

16 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Natura 2000-områder Der må ikke i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) planlægges for byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Havneudvidelsen vil komme til at grænse op til Natura 2000 område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb, der omfatter habitatområde H4 og Fuglebeskyttelsesområde F11. Projektet er vurderet at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvori indgår en Natura 2000-konsekvensvurdering Beskyttede naturarealer og landskaber Inden for arealer omfattet af fredning skal hensynet til natur, landskab, geologi og de kulturhistoriske interesser respekteres. Gennem planlægning og administration skal sikres, at arealerne opnår den målsætning for naturtilstanden, som kan fastlægges med baggrund i naturkvalitetsplanlægningssystemet. Med nærliggende lokalplan overskrider havneanlægget grænsen til det fredede område Hirsholmene med ca m. Det vurderes imidlertid at fredningens formål ikke vil blive påvirket væsentligt af havneanlægget, hvilket er undersøgt nærmere i VVM og miljørapport for havneudvidelsen. 5.6 Retningslinje for værdifulde kulturmiljøer Et område omkring Nordre Skanse er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Frederikshavn N0rd). Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med udpegningen. I forhold til den arkæologiske kuturarv henvises til, at der kan være risiko for bortgravning af arkæologisk kulturarv i forbindelse med anlægsarbejder og uddybning af havnebassiner. Nordjyllands Kystmuseum foretog i september 2013 en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ikke fundet spor af kulturhistoriske værdier, og projektets påvirkning af den arkæologiske kulturarv vurderes derfor at være uvæsentlig. Undersøgelsen er refereret i VVM og miljørapporten for havneudvidelsen. 5.9 Anvendelse af kystnærhedszonen Frederikshavn by og også de landfaste dele af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens Kystzoneområde B, planlagt kystlandskab. Havneudvidelsen er dog ikke udpeget endnu. Eventuel overførsel til område B sker i forbindelse med revision af kommuneplanen. Lokalplanen indskrænker ikke offentlighedens adgang til kysten, der skal sikres ifølge kommuneplanen. Ifølge kommuneplanen skal de dynamiske kystprocesser opretholdes. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at opretholde de naturgivne forhold i kystområderne og de lavvandede marine områder, så de dynamiske processer, f.eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret, og væsentlige hensyn til sårbar flora og fauna respekteres. Der må ikke fjernes kystmateriale, der tjener til den naturlige beskyttelse af strandene, og der må ikke foretages aktiviteter, der 16

17 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse fremmer kysterosion. Ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal konsekvenser for nabostrækninger undersøges, og mulige negative konsekvenser søges undgået. Eventuelle afledte effekter på land som følge af etablering af anlæg på havet skal belyses, og effekterne skal undgås eller reduceres til et minimum. Udvidelsen af havnen har en uvæsentlig påvirkning af tilstødende kystlinje. Der er tale om en mindre miljøpåvirkning med hensyn til kystmorfologi. Der er gennemført modelberegninger af havneudvidelsens virkning på kystens udformning samt bølge- og strømforhold. Beregningerne viser at virkningerne på kystudviklingen og sedimenttransporten er minimale. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder FRE.H.14.01, FRE.H.14.03, FRE.H.14.04, FRE.H.14.05, FRE.H.14.07, FRE.H og FRE.H.14.09, som fastsætter rammebestemmelser for lokalplanområdet. Den overordnede anvendelse af rammeområderne er havneområde. Derudover er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af rammeområde FRE.H (Nordhavnsvej). De nye moler og en del af de arealer, der skal opfyldes, er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes kommuneplan og skal derfor tilføjes. Der er ydermere behov for at justere rammeområdeafgrænsningerne og at tilpasse/konkretisere en del af de fastlagte rammer, herunder miljøklasser, parkeringskrav og mulighed for opfyldning og etablering af bassiner. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Udover det lokalplanlagte område udvides rammeområde FRE.H til også at omfatte den nye sydmole. Gældende rammeområder for Frederikshavn Havn. Rammeområder der ændres eller udgår er vist i blåt. Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, og følger desuden den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget ændrer rammeområderne FRE.H.14.01, FRE.H.14.05, FRE.H.14.06, FRE.H og FRE.H Rammeområderne FRE.H.14.02, FRE.H og FRE.H ændres ikke. Risikovirksomhed En del af lokalplanområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed på Oliepieren 5. Det skal ved planlægning for etablering af ny arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld på virksomheden. Forholdet er reguleret af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen kan ses her: Fremtidige rammeområder for Frederikshavn Havn. Ændrede rammeområder er vist i rødt. Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Samtank omfatter eksisterende havnearealer. Arealerne indenfor sikkerhedszonen er i dag alle lokalplanlagte. Havneudvidelsen medfører ikke ændringer i anvendelsen i forhold til eksisterende forhold og gældende planlægning og dermed heller ikke ændring i risikoforholdene. Nærværende lokalplan skaber mulighed for etablering af nye virksomheder inden for fastlagte virksomhedstyper. Lokalplanen fastlægger ikke detaljer om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder 17

18 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse og type af stoffer. En ny risikovirksomhed kan først etableres, når der er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksomheden har dokumenteret, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af større uheld. I denne vurdering indgår også en mulig øget effekt af større uheld som følge af, at flere anlæg er placeret så tæt ved hinanden, at de indbyrdes kan forværre de samlede konsekvenser af et uheld. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene (lokalplanen og kommuneplantillægget) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da de giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene og indeholder miljøvurdering såvel som VVM-redegørelse. Se nedenfor. VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet) Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Da anlægget er VVM-pligtigt og anmeldt før den ny VVM-bekendtgørelse af skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på VVMbekendtgørelsens bilag 1 (Bekendtgørelse nr af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet [VVM] i medfør af lov om planlægning). Projektet er omfattet af punkt 8b på bekendtgørelsens bilag 1: Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1350 tons. Projektet er ligeledes omfattet af 1 pkt. 7 i bekendtgørelse nr. 579 af (Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet -VVM) : Anlæg og udvidelse af havne, jf. 2, stk. 1 og 2, i lov om havne. Der skal ifølge 2 pkt. 1 udarbejdes en VVMredegørelse, inden der gives tilladelse til et projekt, der vedrører søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), og som kan anløbes af fartøjer på over tons. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet samt miljørapport for planændringerne, jf. ovenfor. Havneloven I henhold til havneloven kræver en udvidelse af en bestående havn udenfor havnens dækkende værker en tilladelse fra Trafikstyrelsen, ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget. Kystbeskyttelse Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland for ny bebyggelse: Frederikshavn: 1,45 m DVR90. Kommuneplanen anbefaler en mindste sokkelhøjde på mindst 1,5 m DVR90, hvilket fastsættes i lokalplanen. De nye landarealer vil blive opfyldt til ca. kote 2-2,5 m DVR90. 18

19 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens 5b, stk 1. En del af lokalplanområdet er eksisterende havneområde i den kystnære del af byzonen. Inddragelsen af nye arealer i byzone er funktionelt begrundet i havnens udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet anlæg. Frederikshavn Havn er en regional erhvervshavn. Byrådet vil sikre udviklingsmuligheder for denne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Byrådet har et ønske om at fremtidssikre havnen i forhold til nye behov der måtte opstå på lang sigt. Havnen ønskes at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at sikre både havnens og byens forsatte udvikling. Lokalplanområdet ligger tæt integreret med den eksisterende havn og inddrager ikke ubebyggede dele af eksisterende kystlandskab. Krav om vurdering af påvirkningen Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøjden skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. Ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde, jf. Planlovens 16, stk. 3. For bebyggelse i den kystnære del af byzonen, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Planlagte bygningshøjder For at afbøde kontrasten til Frederikshavn by og for at minimere den visuelle påvirkning af det kystnære bylandskab er der i nærværende lokalplan indlagt 2 differentierede delområder ift. bygningshøjden. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse maks. må opføres med en højde på 15 m i delområde 1 og på 25 m i delområde 2. Bygningshøjderne i nærværende lokalplan genspejler en ændring i efterspørgslen på havnearealer i de seneste år. For de områder der ligger imellem lokalplanområdet og Frederikshavn by er der med gældende lokalplaner fastlagt højder op til maks. 8,5 m, dermed vil dette areal fungere som bufferzone. Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres med beliggenhed, skala og udseende, som tilpasses den eksisterende bebyggelse på Frederikshavn Havn. Den eksisterende bebyggelse er kendetegnet ved store voluminer og der er mulighed for større bebyggelse omkring lokalplanområdet ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, fx op til 20 m for et turistmæssig velkomstcenter i nærhed af Sydhavnsvej. Ud over det dominerer vindmøller med op til ca. 125 meters højde lokalplanområdets visuelle udtryk. Visualiseringer Der er udført visualiseringer (fotomatches), så ovennævnte bygningshøjder nærmere kan vurderes. 19

20 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Visualiseringernes standpunkter er valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra 6 punkter omkring lokalplanområdet fra såvel nært hold som på længere afstand. Visualiseringerne skal forstås som volumenstudier af fiktive bygninger, der kan opføres ifølge lokalplanen. Der er ikke tale om gengivelse af bebyggelsens udformning, materialer, detailjer osv. på projektniveau. På de fleste af visualiseringerne er bygningerne vist i gråt for at fremstille anonyme bygningskroppe. I realiteten vil bygningernes facader give et mere varieret indtryk. Der er vist forskellige bygningshøjder på visualiseringerne, herunder bygninger i 6, 10, 13 og 18 meters højde. Bygningshøjderne er op til 7,5 m lavere end planens muligheder. Visualiseringerne illustrerer eksempler på lokalplanens udnyttelse og ikke nødvendigvis lokalplanens maksimale byggemuligheder eller højder. I konteksten af eksisterende store bygninger, vindmøller, kraner og skibe vurderes det dog som tilstrækkeligt til at vurdere den landskabelige påvirkning. På visualiseringerne er der i den østlige del af havnen vist et eksempel på en forventet offshore-platform med en højde på ca. 137 m fra vandlinjen og et skib med en højde på ca. 50 m fra vandlinje til skorstenen. Frederikshavn Havn regner p.t. med, at der vil være ca. 3-5 anløb af offshore-platforme og ca. 750 skibsanløb (heraf ca. 200 større skibe) om året, hvilket i de berørte perioder vil påvirke byprofilen væsentligt. Ud over det regnes der med ca færgeanløb om året. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke kan regulere skibshøjder eller -typer, men at en offshoreplatform og et større skib er medtaget på visualiseringerne for at vise et helhedsbillede. Konklusion Visualiseringerne viser, at store dele af bebyggelsen - ligesom de eksisterende dele af havnen - vil være synlige fra vandet og fra forskellige steder i byen. Bebyggelsens øverste dele, store skibe og offshore-platformer vil være synlige fra Frederikshavn by. Synligheden vil være afhængigt af standpunktet, for bebyggelsen ligger nogle steder bagved eksisterende havnebebyggelse. Det vurderes, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende og tilladte bebyggelse i havneområdet. Det er desuden intentionen med planen at give mulighed for en bebyggelse, der kan imødekomme de fremtidige behov til en regional hovedtrafikhavn. Der henvises til visualiseringerne på Bilag C. Der henvises endvidere til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvor der ligeledes er visualiseret sammenhængen med kommende havvindmøller ud for Frederikshavn - det vil sige de såkaldte kumulative visuelle effekter. Fredninger I nærheden af Frederikshavn Havn findes arealfredningerne Strandby Sydstrand, Frydenstrand og Hirsholmene samt arealfredningerne sydvest for Frederikshavn: Bangsbo bakker og Bangsbo. Undtaget Hirsholmene vil disse fredninger ikke blive berørt af havneudvidelsen. 20

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere