Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan FRE.H Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende spulefelter Eksisterende vindmøller Deget E45 Flådestation Færgehavnen Europavej Fiskerklyngen Juni 2014 NORD

2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med COWI A/S. 2

3 Forslag til Lokalplan FRE.H Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens formål og indhold 10 Lokalplanens område 14 Bæredygtige tiltag 15 Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning 15 Kommuneplan Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 18 VVM 18 Havneloven 18 Kystbeskyttelse 18 Kystnærhedszonen 19 Fredninger 21 Naturbeskyttelse 21 Fortidsminder 22 Varmeforsyning 22 Vandforsyning 22 Spildevand 22 Renovation 23 Støjforhold 23 Støj og vibrationer fra jernbaner 23 Lokalisering af virksomheder 23 Jordforurening 23 Veje 23 Tilgængelighed 24 Servitutter 24 Aflysning af planer og servitutter 25 Tilladelser fra andre myndigheder 25 Forslagets midlertidige retsvirkninger 25 Tillæg nr til kommuneplan

4 Lokalplanbestemmelser 35 Lokalplanforslagets formål 35 Område og zonestatus 35 Arealanvendelse 35 Udstykning 36 Bebyggelsens placering og omfang 36 Bebyggelsens udseende 37 Ubebyggede arealer 37 Veje, stier, parkering og jernbanetracé 38 Tekniske Anlæg 40 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 40 Lokalplan 40 Tilladelser fra andre myndigheder 41 Servitutter 41 Lokalplanens retsvirkninger 41 Vedtagelsespåtegning 43 Bilag A 45 Bilag B 47 Bilag C 49 Bilag D 65 4

5 Forslag til Lokalplan FRE.H Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide Frederikshavn Havn, der gennem de seneste par årtier har været igennem en betydelig omstilling til en mere varieret maritim serviceindustri. Med lokalplanen skal havnens udviklingsmuligheder sikres for at imødekomme de fremtidige behov. Der har i de sidste år været et udviklingsarbejde, der har resulteret i masterplanen for Frederikshavn Havn. Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i denne masterplan. I sammenhæng med nærværende lokalplan ophæves store dele af den gældende Lokalplan nr Nordhavnen. Byrådet har fremlagt nærværende lokalplanforslag nr. FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn til offentlig debat i perioden fra den 2. juli 2014 til den 27. august I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www. frederikshavn.dk. Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lars Enevoldsen på telefon eller adressen: Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 27. august 2014 og sendes til følgende adresse: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn. 5

6 6

7 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk. 7

8 Forslag til Lokalplan FRE.H Hvad er en lokalplan? Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 8

9 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Frederikshavn Havn A/S om at udvide havneområdet. Frederikshavn Havn har gennem de seneste par årtier været igennem en betydelig omstilling fra at være hjemsted for en betydelig nybygningsaktivitet på de to store værfter til i dag at huse en mere varieret og velfungerende maritim serviceindustri. Derudover rummer havnen i dag også konventionelle havneaktiviteter indenfor bl.a. håndtering af grus, biobrændsel og genvindingsmaterialer. Frederikshavn Havn er et skandinavisk transportknudepunkt og udpeget som en del af det europæiske Ten-T netværk som udgør en meget vigtig transportkorridor i Europa. Udpegningen medfører bl.a. at der stilles øgede krav til kapacitet for håndtering af gods. Det er den maritime serviceindustri, som ud over færgedriften er havnens vigtigste forretningsområde og som skaber den største beskæftigelse på havnen. De senere år er der dog sket en aktivitetsstigning indenfor øvrige godstyper, især på grund af en stigning i genindvindingsindustri og biobrændsel. De eksisterende virksomheder efterspørger mulighed for at skibe op til Panamax størrelsen (294 m x 32 m) kan anløbe havnen og at der er mulighed for at modtage platforme i de størrelser som er almindelige i Nordsøen. De nuværende forhold i havnen muliggør ikke at sådanne skibe kan anløbe havnen, da der ikke er tilstrækkelig vanddybde, indsejlingsbredde og manøvreringsplads til disse skibstyper. Reparation af platforme nødvendiggør at der er adgang til kajstrækninger med god vanddybde. Ny sydmole E45 Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Jernbane Nordhavnen Flådestation Færgehavnen Kragholmen Eksisterende spulefelter Nordre Skanse figur 1-1 fra VVM OMRI Eksisterende vindmøller Ny nordmole Fremtidigt opfyldt havneareal Visualisering af fremtidig udvidelse af Frederikshavn Havn, set fra nordøst. 9

10 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Aktiviteterne på havnen udvikler sig i en mere projektorienteret retning. De nuværende aktiviteter indenfor skibsreparation er udtryk for dette og potentielle aktiviteter indenfor servicering af offshoreinstallationer, vindmøller eller tilsvarende, vil forstærke behovet for projektarealer med stor fleksibilitet og store tilknyttede baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres uden gener for øvrige havneaktiviteter. Baggrunden for havneudvidelsen er et ønske om at imødekomme det øgede kapacitetsbehov hos havnens brugere og at opfylde de krav som stilles fra det europæiske netværk, Ten-T samt at medvirke til at sikre havnens og byens fremtidige udvikling. Med havneudvidelsen får havnen mulighed for at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder. Den nye havn ønskes udbygget til at kunne: Servicere og anløbes af store skibe op til Panamax størrelse (dvs. skibe, der er maksimeret til at gennemsejle Panamakanalen) Servicere offshore-installationer, dvs. jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser som er gængse i Nordsøen Rumme faciliteter til ophugning af større skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende genvindings- og ophugningsindustri Modtage en stigende godsmængde Rumme faciliteter til at håndtere godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel Rumme faciliteter til tung, støvende og støjende industri samt Etablere faciliteter til olie-, gas- og LNG-anlæg (LNG er naturgas, der er kondenseret til flydende form for nemmere opbevaring og transport). Havneudvidelsen omfatter etableringen af nye ydermoler (Sydmole på ca m og Nordmole på ca m), et bremse/svaje-bassin til skibe op til Panamax størrelse, havnebassiner ud for de nye kajanlæg samt udvidelse og uddybning af den eksisterende sejlrende. Der kan anlægges sammenlagt m ny kaj. Kajer, havnebassiner og havnearealer etableres etapevist i takt med brugernes efterspørgsel. Igangsættelsen af havneudvidelsen forventes i ultimo Nærværende lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn (udarbejdet 2012). Den nye lokalplan skal erstatte en stor del af gældende lokalplan for Nordhavnen, dvs. Lokalplan nr , samt en mindre del af lokalplan FRE Fiskeri- og trafikhavnen, der omfatter en tidligere planlagt havneudvidelse, dog indgår en del af bestemmelserne i nærværende lokalplan. Lokalplanens formål og indhold Generelt Lokalplanen har til formål, at skabe mulighed for Frederikshavn Havns fortsatte udvikling og drift som en regional hovedtrafikhavn, samt at sikre havnens udviklingsmuligheder gennem opfyldning af søterritoriet. Med lokalplanen sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg og mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse til havnerelaterede erhvervs- og industriformål, herunder virksomheder i tunge miljøklasser. Lokalplanens bestemmelser giver stor fleksibilitet ift. den fremtidige be- 10

11 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse byggelse og udformning af veje og ubebyggede arealer, da den konkrete disponering af området p.t. er ukendt og stærkt afhængig af de firmaer der bosætter sig i Frederikshavn Havn i fremtiden. Lokalplanområdets afgrænsning Denne lokalplan omfatter den nordlige del af den eksisterende erhvervshavn samt den nye havneudvidelse med ny Nordmole. Lokalplanens område er afgrænset mod sydvest af fiskeri- og trafikhavnen, mod vest af erhvervsområdet mellem Nordhavnsvej og Kragholmen og et rekreativt område og mod nord, øst og syd af søterritoriet. Lokalplanens afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i masterplanen fra 2012, dog undtagen de i dag stort set fuldt udbyggede arealer syd for Nordre Kaj og vest for Nordhavnsvej. Området omfatter mod syd endvidere mindre dele af gældende lokalplan FRE Nordhavnen, der i masterplanen fastholdes som søterritorie. De gældende bestemmelser aflyses, da arealerne ikke længere ønskes opfyldt og bebygget. Da anlæg af moler ikke er lokalplanpligtigt, er den nye Sydmole ikke omfattet af nærværende lokalplan. IG D TI EM AG FR PL T. O EV T V LE ER V H ER SE LT FE LE U SP AG IM IT AR PL O M M I IT AR L SE D N RI ST U D IN Æ BR O BI Eksisterende vindmøller M D RU G S / / AG ER PL V O KÆR S FL EX RV VE H ER IM I IT TR AR S M DU IN I N O EP D RD O IJ ET ER RI VA Mulighed for bassin i etape 3 N O RI ST U Kajgade 20 m EP D RD JO IN IM I IT TR AR S M DU IN Matrikler med byggemulighed tæt ved kaj Servicevej på ydermole DER NAP LAT GSE BSAE TEL IGID DV TID M EU RER Hovedvejadgang NF E LT FE LE U SP RV VE H ER Tinglyst areal til havnespor T RO SK Projektområde Område med flexibel anvendelse til kortere projekter Flexområde friholdt for bygninger FL EX Kajgade 50 m Projekthaller NORD Illustration af Frederikshavn Havn som eksempel på byggeri og anlæg, der opfylder lokalplanens bestemmelser og intentioner. Illustrationen tager udgangspunkt i masterplanen for Frederikshavn Havn. 11

12 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Delområdernes anvendelse Lokalplanen opdeles i 5 delområder: Delområde 0 består af 2 dele, der ikke længere ønskes opfyldt og anvendt til havnebebyggelse. Derfor fastlægges med nærværende lokalplan, at disse dele ikke må bebygges. Delområde 1 må anvendes til virksomheder med middel og betydelig påvirkning af omgivelserne (svarende til i virksomhedsklasse 3-5), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til maritim service, industri-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, sten- og grusproduktion o.l. samt offentlige formål med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment. Delområde 2 må anvendes til virksomheder som kan give anledning til en omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige beliggenhedskrav (svarende til virksomhedsklasse 4-7), der har en naturlig tilknytning til havnen. Området må således anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik-, industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods, containere, projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg, ophug af offshoreinstallationer o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen. Desuden må området anvendes til indspuling af havnesediment og jorddeponi. Den nordøstlige del af delområde 2 forventes anvendt til spulefelt og jorddeponi. Der er dog ikke tale om selvstændig affaldsproducerende virksomhed. Havnesediment, der modtages i spulefelter, har et forureningsindhold svarende til, hvad der må deponeres i eksisterende spulefelter. Delområde 3 er den eksisterende foodpark, der kun må anvendes til fødevare- og fiskeforædlingsvirksomheder i virksomhedsklasse 3-5 inkl. deres nødvendige administration. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Delområde 4 må af hensyn til de nærliggende rekreative arealer kun anvendes til virksomheder med ringe miljøpåvirkning (svarende til virksomhedsklasse 1-3). Området må således anvendes til service, handel og værkstedsvirksomheder o.l. Området må endvidere anvendes til oplag af sten og grus i forbindelse med havneudvidelsen. Lokalplanen indeholder således en miljømæssig zonering, der forebygger konflikter mellem havn og by. De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst mod øst. Dermed sikres sammenhæng mellem havnen og byen og de miljømæssige hensyn mellem virksomheder og de omkringliggende forureningsfølsomme arealanvendelser. Af miljømæssige årsager må der ikke etableres boliger i lokalplanområdet. Delområdernes bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 1, 3 og 4 må være op til 80. Den maks. bygningshøjde fastlægges til 15 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 2 må være op til 80 og den maks. bygningshøjde fastlægges til 25 m. 12

13 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. I forhold til skiltning fastlægges bestemmelser, så skiltene virker harmoniske. Veje Lokalplanområdets hovedvejadgang sker fra Kragholmen. Desuden sikres de allerede eksisterende hensigtsmæssige vejadgange til området. Med lokalplanen udlægges der en stamvej på 25 m som områdets rygrad, der fører fra Kragholmen igennem hele området hen til Nordmolens sydlige ende. På vejene sikres fremkommelighed for store og tunge transporter ved at reservere overkørbare arealer ved kryds, kurver mv. På stamvejen skal der kunne køre specialtransporter med 25 m bredde og 30 m længde og vindmøllevingetransporter på op til 70 m længde. Ved indkørslen fra Kragholmen reserveres dermed areal til tunge transporter på den nordlige og sydlige nabomatrikel. På servicevejen langs indersiden på Nordmolen skal der kunne transporteres vindmøllevinger op til 70 m. På alle øvrige veje (fordelingsveje) skal der reserveres plads til modulvogntog. I dag må modulvogntog køre til Nordhavnen ad Kragholmen og Hornværket og der skal tages højde for dette i projekteringsfasen. Ud over disse overkørbare arealer ved kryds, kurver o.l. sikres der en friholdt zone på 5 m fra vejskel, hvor der ikke må etableres bebyggelse, anlæg eller beplantning, der kan forhindre tunge transporter. Vejenes endelige placering og udformning skal dog fastlægges i takt med at området udbygges. De på Bilag B viste veje er derfor kun principielle. Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Parkering Parkering skal som udgangspunkt foregå inden for det enkelte lejemål/ ejendom. Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen i området. I delområde 1 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 100 m² virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. I delområde 2 skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 250 m 2 virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres. Jernbanetracé I lokalplanen fastlægges et jernbanetracé til forsyning af Sandholmen samt tre tracéer nord om havnen til forsyning af havneudvidelsen. Tracéerne reserveres i medfør af kommuneplanen og gældende lokalplan FRE og er desuden tinglyst som areal til havnespor. Tracéernes endelige linjeføring og udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Ubebyggede arealer I overensstemmelse med kommuneplanen stilles der i lokalplanen krav om udendørs opholdsareal af mindst 10 % af etagearealet til erhverv, hvilket kan reduceres ved lager- og oplagsvirksomheder. 13

14 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Planen omfatter desuden bestemmelser omkring udendørs oplag, så området fremtræder ordnet. Ydermere fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring belysning, så der ikke opstår blændingsgener. Planlagte etaper: Etaper Havneudvidelsen gennemføres i tre etaper. Havnens nye ydermoler anlægges allerede i forbindelse med første etape, og efterfølgende etaper vil derfor primært bestå i at anlægge og ibrugtage nye havnearealer og bassiner i læ af de nye ydermoler. Efter færdiggørelsen af etape tre fremstår et areal, der planlægges opfyldt i en senere fase. Samlet vil anlægsaktiviteter kunne vare op til 5-6 år fordelt over perioden Etape 3 kan udformes på to måder afhængigt af, hvad havnen på det givne tidspunkt har behov for (bagareal eller kaj). Enten forlænges kajen fra etape 2 ca. 350 m mod nordvest, eller også etableres et nyt havnebassin på 300x300 m hvilket vil give ca m kaj. Etape 1 Senere udvidelsesetaper er placeret i den nordøstlige del af udvidelse op mod den nordlige mole. Området udgør samlet ca m² og er udlagt som en fremtidssikring af havnens udvidelsesmuligheder efter etape 3. Aktuelle projekter i nærheden af lokalplanområdet Der har igennem en del år været ideer om at etablere en bedre sammenhæng mellem Frederikshavn by og havnen/vandet. Dette projekt kaldes Lad vandet komme til byen og går ud på natur- og kulturgenopretning, hvor vandet møder Fiskerklyngen. Intentionen er at skabe et nyt og unikt byområde ved vandet, jf. kortet. Etape 2 Projektet for den ny kommende trafikterminal øst/sydøst for Frederikshavn Station får indkørsel for busser fra Kragholmen overfor Andelskaj og udkørsel til havnepladsen, jf. kortet. Lokalplanen er ikke til hinder for realisering af disse projekter. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et areal på ca. 215 ha, heraf ca. 60 ha eksisterende havneareal på land og ca. 155 ha nuværende vandareal, beliggende øst for Frederikshavn by og nordøst for havnen. Cirka 150 ha af vandarealet vil blive opfyldt, dog bibeholdes et mindre areal (delområde 0) som søterritorie. Etape 3 En del af områdets landfaste arealer er fortsat ubebygget og henligger som flade, delvist græsklædte opfyldsarealer. Mere end halvdelen af den vestlige del af området er bebygget og anvendt til havnerelaterede formål. Her ligger bl.a. spulefelt og eksisterende havnerelaterede virksomheder. Ud over det ligger der 4 vindmøller i lokalplanområdet, hvoraf én er landfast. De øvrige tre vindmøller vil blive landfaste i takt med at området opfyldes. Det landfaste areal af lokalplanområdet er beliggende i byzone, mens resten er beliggende i landzone som en del af søterritoriet. Dette areal overføres til byzone i takt med opfyldningens gennemførelse, dog må delområde 0 ikke opfyldes og dermed heller ikke overføres til byzone. Senere etaper 14

15 (4300 m2) Taxi Cykel-P 130 pladser Cykel-P 65 pladser Byggemulighed (550 m2) 87 p-pladser 1 time d 1 time Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct. til vedvarende energi inden udgangen af Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lavenergibebyggelse. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål ifm. kommunens fokusområde erhverv, herunder bl.a. at der i særlig grad er arealer til rådighed for virksomheder inden for det maritime erhverv. Projekt Lad vandet kom til byen. Kommuneplanens retningslinjer 24 timer 32 offentlige p-pladser Byggemulighed Erhverv/bolig 32 pendler p-pladser Regionale erhvervshavne Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for at udvikle Frederikshavn Havn som regional erhvervshavn. I kommuneplanen redegøres for, at erhvervsaktiviteterne på havnene skal sikres god afstand til bymæssige og rekreative funktioner, som vil medføre skærpede miljøkrav over for havnefunktionerne. Eksisterende bygning Kiss and ride Cykel-P 230 pladser 17 p-pladser ½ time 50 p-pladser 4 timer Station Cykel-P Eksisterende bygning Busterminal Depot Pakhus Dagligvarebutik (smal) (1000 m2) 87 p-pladser Anlæg, som udføres af privat investor Eksisterende bygning Tekniske anlæg i kystnærhedszonen Nærværende lokalplans hovedformål er, at give mulighed for ny etablering af havnearealer. Det vurderes, at der er overensstemmelse med retningslinje om etablering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen. Der ligger særlige funktionelle årsager til grunde for placering af de anlæg, lokalplanen giver mulighed for, herunder opfyldte arealer til havneanvendelser, mole- og kajanlæg, hvilke kræver tæt tilknytning til havnen. Projekt Frederikshavn dagligvarebutik og trafikterminal. Der henvises til redegørelsen om kystnærhedszonen på side Retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav Delområde 2 giver mulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Delområde 2 ligger ca. 500 m fra boliger, og den planlagte anvendelser er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for adskillelse af belastende virksomheder og boliger. Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstandene til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres - altså f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med retningslinjen. Påvirkningen af forureningsfølsom anvendelse (boliger) vil blive vurderet i byggesagsbehandlingen af et konkret projekt, hvor der vil blive taget stilling til eventuelle konflikter iht. beskyttelsesafstande. Der henvises til Bilag D Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.. 15

16 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Natura 2000-områder Der må ikke i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) planlægges for byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Havneudvidelsen vil komme til at grænse op til Natura 2000 område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb, der omfatter habitatområde H4 og Fuglebeskyttelsesområde F11. Projektet er vurderet at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvori indgår en Natura 2000-konsekvensvurdering Beskyttede naturarealer og landskaber Inden for arealer omfattet af fredning skal hensynet til natur, landskab, geologi og de kulturhistoriske interesser respekteres. Gennem planlægning og administration skal sikres, at arealerne opnår den målsætning for naturtilstanden, som kan fastlægges med baggrund i naturkvalitetsplanlægningssystemet. Med nærliggende lokalplan overskrider havneanlægget grænsen til det fredede område Hirsholmene med ca m. Det vurderes imidlertid at fredningens formål ikke vil blive påvirket væsentligt af havneanlægget, hvilket er undersøgt nærmere i VVM og miljørapport for havneudvidelsen. 5.6 Retningslinje for værdifulde kulturmiljøer Et område omkring Nordre Skanse er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Frederikshavn N0rd). Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med udpegningen. I forhold til den arkæologiske kuturarv henvises til, at der kan være risiko for bortgravning af arkæologisk kulturarv i forbindelse med anlægsarbejder og uddybning af havnebassiner. Nordjyllands Kystmuseum foretog i september 2013 en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ikke fundet spor af kulturhistoriske værdier, og projektets påvirkning af den arkæologiske kulturarv vurderes derfor at være uvæsentlig. Undersøgelsen er refereret i VVM og miljørapporten for havneudvidelsen. 5.9 Anvendelse af kystnærhedszonen Frederikshavn by og også de landfaste dele af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens Kystzoneområde B, planlagt kystlandskab. Havneudvidelsen er dog ikke udpeget endnu. Eventuel overførsel til område B sker i forbindelse med revision af kommuneplanen. Lokalplanen indskrænker ikke offentlighedens adgang til kysten, der skal sikres ifølge kommuneplanen. Ifølge kommuneplanen skal de dynamiske kystprocesser opretholdes. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at opretholde de naturgivne forhold i kystområderne og de lavvandede marine områder, så de dynamiske processer, f.eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret, og væsentlige hensyn til sårbar flora og fauna respekteres. Der må ikke fjernes kystmateriale, der tjener til den naturlige beskyttelse af strandene, og der må ikke foretages aktiviteter, der 16

17 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse fremmer kysterosion. Ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal konsekvenser for nabostrækninger undersøges, og mulige negative konsekvenser søges undgået. Eventuelle afledte effekter på land som følge af etablering af anlæg på havet skal belyses, og effekterne skal undgås eller reduceres til et minimum. Udvidelsen af havnen har en uvæsentlig påvirkning af tilstødende kystlinje. Der er tale om en mindre miljøpåvirkning med hensyn til kystmorfologi. Der er gennemført modelberegninger af havneudvidelsens virkning på kystens udformning samt bølge- og strømforhold. Beregningerne viser at virkningerne på kystudviklingen og sedimenttransporten er minimale. Der henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder FRE.H.14.01, FRE.H.14.03, FRE.H.14.04, FRE.H.14.05, FRE.H.14.07, FRE.H og FRE.H.14.09, som fastsætter rammebestemmelser for lokalplanområdet. Den overordnede anvendelse af rammeområderne er havneområde. Derudover er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af rammeområde FRE.H (Nordhavnsvej). De nye moler og en del af de arealer, der skal opfyldes, er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes kommuneplan og skal derfor tilføjes. Der er ydermere behov for at justere rammeområdeafgrænsningerne og at tilpasse/konkretisere en del af de fastlagte rammer, herunder miljøklasser, parkeringskrav og mulighed for opfyldning og etablering af bassiner. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Udover det lokalplanlagte område udvides rammeområde FRE.H til også at omfatte den nye sydmole. Gældende rammeområder for Frederikshavn Havn. Rammeområder der ændres eller udgår er vist i blåt. Kommuneplantillæg nr offentliggøres samtidig med lokalplanen, og følger desuden den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget ændrer rammeområderne FRE.H.14.01, FRE.H.14.05, FRE.H.14.06, FRE.H og FRE.H Rammeområderne FRE.H.14.02, FRE.H og FRE.H ændres ikke. Risikovirksomhed En del af lokalplanområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed på Oliepieren 5. Det skal ved planlægning for etablering af ny arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld på virksomheden. Forholdet er reguleret af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen kan ses her: Fremtidige rammeområder for Frederikshavn Havn. Ændrede rammeområder er vist i rødt. Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Samtank omfatter eksisterende havnearealer. Arealerne indenfor sikkerhedszonen er i dag alle lokalplanlagte. Havneudvidelsen medfører ikke ændringer i anvendelsen i forhold til eksisterende forhold og gældende planlægning og dermed heller ikke ændring i risikoforholdene. Nærværende lokalplan skaber mulighed for etablering af nye virksomheder inden for fastlagte virksomhedstyper. Lokalplanen fastlægger ikke detaljer om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder 17

18 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse og type af stoffer. En ny risikovirksomhed kan først etableres, når der er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksomheden har dokumenteret, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af større uheld. I denne vurdering indgår også en mulig øget effekt af større uheld som følge af, at flere anlæg er placeret så tæt ved hinanden, at de indbyrdes kan forværre de samlede konsekvenser af et uheld. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene (lokalplanen og kommuneplantillægget) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da de giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene og indeholder miljøvurdering såvel som VVM-redegørelse. Se nedenfor. VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet) Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Da anlægget er VVM-pligtigt og anmeldt før den ny VVM-bekendtgørelse af skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på VVMbekendtgørelsens bilag 1 (Bekendtgørelse nr af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet [VVM] i medfør af lov om planlægning). Projektet er omfattet af punkt 8b på bekendtgørelsens bilag 1: Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1350 tons. Projektet er ligeledes omfattet af 1 pkt. 7 i bekendtgørelse nr. 579 af (Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet -VVM) : Anlæg og udvidelse af havne, jf. 2, stk. 1 og 2, i lov om havne. Der skal ifølge 2 pkt. 1 udarbejdes en VVMredegørelse, inden der gives tilladelse til et projekt, der vedrører søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), og som kan anløbes af fartøjer på over tons. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet samt miljørapport for planændringerne, jf. ovenfor. Havneloven I henhold til havneloven kræver en udvidelse af en bestående havn udenfor havnens dækkende værker en tilladelse fra Trafikstyrelsen, ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget. Kystbeskyttelse Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland for ny bebyggelse: Frederikshavn: 1,45 m DVR90. Kommuneplanen anbefaler en mindste sokkelhøjde på mindst 1,5 m DVR90, hvilket fastsættes i lokalplanen. De nye landarealer vil blive opfyldt til ca. kote 2-2,5 m DVR90. 18

19 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens 5b, stk 1. En del af lokalplanområdet er eksisterende havneområde i den kystnære del af byzonen. Inddragelsen af nye arealer i byzone er funktionelt begrundet i havnens udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet anlæg. Frederikshavn Havn er en regional erhvervshavn. Byrådet vil sikre udviklingsmuligheder for denne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Byrådet har et ønske om at fremtidssikre havnen i forhold til nye behov der måtte opstå på lang sigt. Havnen ønskes at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at sikre både havnens og byens forsatte udvikling. Lokalplanområdet ligger tæt integreret med den eksisterende havn og inddrager ikke ubebyggede dele af eksisterende kystlandskab. Krav om vurdering af påvirkningen Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøjden skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. Ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde, jf. Planlovens 16, stk. 3. For bebyggelse i den kystnære del af byzonen, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Planlagte bygningshøjder For at afbøde kontrasten til Frederikshavn by og for at minimere den visuelle påvirkning af det kystnære bylandskab er der i nærværende lokalplan indlagt 2 differentierede delområder ift. bygningshøjden. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse maks. må opføres med en højde på 15 m i delområde 1 og på 25 m i delområde 2. Bygningshøjderne i nærværende lokalplan genspejler en ændring i efterspørgslen på havnearealer i de seneste år. For de områder der ligger imellem lokalplanområdet og Frederikshavn by er der med gældende lokalplaner fastlagt højder op til maks. 8,5 m, dermed vil dette areal fungere som bufferzone. Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres med beliggenhed, skala og udseende, som tilpasses den eksisterende bebyggelse på Frederikshavn Havn. Den eksisterende bebyggelse er kendetegnet ved store voluminer og der er mulighed for større bebyggelse omkring lokalplanområdet ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, fx op til 20 m for et turistmæssig velkomstcenter i nærhed af Sydhavnsvej. Ud over det dominerer vindmøller med op til ca. 125 meters højde lokalplanområdets visuelle udtryk. Visualiseringer Der er udført visualiseringer (fotomatches), så ovennævnte bygningshøjder nærmere kan vurderes. 19

20 Forslag til Lokalplan FRE.H Lokalplanredegørelse Visualiseringernes standpunkter er valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra 6 punkter omkring lokalplanområdet fra såvel nært hold som på længere afstand. Visualiseringerne skal forstås som volumenstudier af fiktive bygninger, der kan opføres ifølge lokalplanen. Der er ikke tale om gengivelse af bebyggelsens udformning, materialer, detailjer osv. på projektniveau. På de fleste af visualiseringerne er bygningerne vist i gråt for at fremstille anonyme bygningskroppe. I realiteten vil bygningernes facader give et mere varieret indtryk. Der er vist forskellige bygningshøjder på visualiseringerne, herunder bygninger i 6, 10, 13 og 18 meters højde. Bygningshøjderne er op til 7,5 m lavere end planens muligheder. Visualiseringerne illustrerer eksempler på lokalplanens udnyttelse og ikke nødvendigvis lokalplanens maksimale byggemuligheder eller højder. I konteksten af eksisterende store bygninger, vindmøller, kraner og skibe vurderes det dog som tilstrækkeligt til at vurdere den landskabelige påvirkning. På visualiseringerne er der i den østlige del af havnen vist et eksempel på en forventet offshore-platform med en højde på ca. 137 m fra vandlinjen og et skib med en højde på ca. 50 m fra vandlinje til skorstenen. Frederikshavn Havn regner p.t. med, at der vil være ca. 3-5 anløb af offshore-platforme og ca. 750 skibsanløb (heraf ca. 200 større skibe) om året, hvilket i de berørte perioder vil påvirke byprofilen væsentligt. Ud over det regnes der med ca færgeanløb om året. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke kan regulere skibshøjder eller -typer, men at en offshoreplatform og et større skib er medtaget på visualiseringerne for at vise et helhedsbillede. Konklusion Visualiseringerne viser, at store dele af bebyggelsen - ligesom de eksisterende dele af havnen - vil være synlige fra vandet og fra forskellige steder i byen. Bebyggelsens øverste dele, store skibe og offshore-platformer vil være synlige fra Frederikshavn by. Synligheden vil være afhængigt af standpunktet, for bebyggelsen ligger nogle steder bagved eksisterende havnebebyggelse. Det vurderes, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende og tilladte bebyggelse i havneområdet. Det er desuden intentionen med planen at give mulighed for en bebyggelse, der kan imødekomme de fremtidige behov til en regional hovedtrafikhavn. Der henvises til visualiseringerne på Bilag C. Der henvises endvidere til VVM og miljørapport for havneudvidelsen, hvor der ligeledes er visualiseret sammenhængen med kommende havvindmøller ud for Frederikshavn - det vil sige de såkaldte kumulative visuelle effekter. Fredninger I nærheden af Frederikshavn Havn findes arealfredningerne Strandby Sydstrand, Frydenstrand og Hirsholmene samt arealfredningerne sydvest for Frederikshavn: Bangsbo bakker og Bangsbo. Undtaget Hirsholmene vil disse fredninger ikke blive berørt af havneudvidelsen. 20

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Deget Eksisterende spulefelter Jernbane Kragholmen Nordhavnen Eksisterende vindmøller Station Trafikhavnen Fiskeri- og trafikhavnen E45 Flådestation Færgehavnen November

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Februar 2016 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Sweco Danmark A/S og aarhus arkitekterne A/S. Februar 2016.

Læs mere

Lokalplan FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn

Lokalplan FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn Lokalplan FRE.H.14.08.02 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende spulefelter Eksisterende vindmøller

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Lokalplanen formål side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer Lokalplanlægning i Frederikssund En guide til bygherrer 1 En lokalplan er... en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak.

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak. Bilag 3 Screening efter VVM-reglerne Forøgelse af eksisterende regnvandsudløb ved Søsportshavnen VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Den eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere