FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10"

Transkript

1 FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

2 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Herning Kommune Nygade 20 Gadegårdsvej 40-62, 39-61, Torvet Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: Tlf: Fax: Fax: BBR-ejendomsnr. Matrikelnr., , , , OT Lind by, Rind, 14 OU Lind By, Rind, 14 PZ Lind By, Rind, 8 AE Lind by, Rind Skæringsdato byggeregnskab/drift , , , Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger ,0 1 50,0 Almene ældreboliger ,0 1 14,0 Boligoplysninger i alt ,0 64,0 Boliger fordelt på antal rum: , , Garager/carporte 3 1/5 0,6 Lejemålsoplysninger i alt ,0 64,6 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri ,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/ : 617,

3 3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: El og varme til fællesarealer Bidrag til Boligorganisationen: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag rabat Dispositionsfondsbidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning Afd. istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed Heraf dækkes af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Heraf dækkes af henlæggelser Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt

4 4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt Overskud i alt Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Beboelseslejemål Garager og carporte Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (kto ) Indtægter og evt. underskud i alt

5 5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum Forbedringsarbejder Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Tilgodehavende indskud Tilgodehavende i øvrigt Antenneunderskud overført til næste år Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed Boligselskabernes Landsbyggefond Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 422 Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto Feriepengeforpligtigelse Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

7 7 Regnskab Budget Budget Konto Noter Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsafdrag indexlån Prioritetsrenter Prioritetsrenter indexlån Administrationsbidrag Administrationsbidrag indexlån Statens rentebidrag Statens ydelsesstøtte Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Forsikringer Ejendomsforsikring Fællesforsikring Løsøreforsikring Falck abonnement Forsikringer i alt Renholdelse ATP ejendomsfunktionær Pension ejendomsfunktionær Løn ejendomsfunktionær Sociale bidrag / forsikring Arbejdstøj / telefon Skattefri godtgørelse Regulering feriepengeforpligtelse Viceværtkontor Løn viceværtafløser Lønrefusion Køb / salg af timer Øvrige renholdelsesudgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt Gildesal i alt 0 0 0

8 8 Regnskab Budget Budget Konto Noter Diverse udgifter Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb Afdelingsmøder Kontingent, Landsforening Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn Andre udgifter (kursus m.m.) Diverse udgifter i alt Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt Beboelseslejemål Almene familieboliger Almene ældreboliger Beboelseslejemål i alt Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo

9 9 Regnskab Budget Budget Konto Noter Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m Antenne ultimo Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Fraflytningsfond saldo ultimo Tab ved fraflytning Tab saldo primo Anvendt i årets løb Tab saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling Saldo ultimo Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år Administrationsbidrag til organisationen Abonnement TV-udbyder Udgifter i alt Udgifter og overskud i alt Indtægter Antennebidrag fra lejere Indtægter i alt Årets underskud overført til næste år Indtægter og underskud i alt

10 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016

11 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016