Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology"

Transkript

1 Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Indholdsfortegnelse 1: Dækningsområde : Lønforhold : Arbejdstid : Flextid : Overtid : Variabel arbejdstid : Projektaftaler : Udstationeringsaftaler : Tilkalde- eller konsultationsvagt : Rejser i Danmark : Rejser i udlandet samt Grønland og Færøerne (onshore) : Efteruddannelse : Offshore : Forsikrings- og pensionsforhold : Barsel-, fædre og forældreorlov : Fridage med løn : Feriefridage : Ændring af ansættelsesforhold : Fratrædelsesgodtgørelse : Tillidsmandsregler : Ikrafttrædelse Bilag 1: Medarbejdere, der ikke er omfattet af 5 vedr. overtid Bilag 2: Procedure for de årlige lønforhandlinger Bilag 3: Aftale om efteruddannelse for Ingeniører og andre akademikere, Bilag 4: Afskedigelsesgodtgørelse DMI Bilag 5: Satsstruktur for rejser i udlandet Bilag 6. Satsstruktur for Offshore-ophold /19

2 Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology 1: Dækningsområde Stk. 1: Aftalen dækker medarbejdere der er berettiget til medlemskab af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og øvrige akademikerorganisationer, som er ansat i FORCE Technology. Endvidere dækker aftalen alle øvrige medarbejdere med en akademisk uddannelse på bachelor-, kandidatniveau eller højere. Aftalen gælder for FORCE Technology i Danmark. Aftalen dækker ikke ledere og medarbejdere i ledende stillinger. Stk. 2: Denne aftales 5 om overtid gælder ikke for medarbejdere nævnt i bilag 1, hvor overarbejde er inkluderet i lønnen. Stk. 3: I forbindelse med ansættelse af en medarbejder udfærdiges en ansættelsesaftale, jfr. Lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesaftalen vedlægges en kopi af gældende aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology. Endvidere vedlægges øvrige aftaler gældende for samtlige medarbejdergrupper i FORCE Technology. 2: Lønforhold Stk. 1: Lønudviklingen vil afspejle markedskonjunkturerne og FORCE Technology's økonomiske situation. FORCE Technology s ledelse vil opfylde det overordnede mål at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede akademikere. Stk. 2: VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology fastsætter ved den årlige lønforhandling en procentmæssig regulering af lønpuljen og dermed målet for det aktuelle års gennemsnitlige løntal for alle ingeniører og andre akademikere omfattet af denne aftale. Bilag 2 beskriver proceduren for lønforhandlingerne. Stk. 3: Følgende parametre er af betydning for den enkelte medarbejders løn: Opnåelse af på forhånd fastsatte forretnings- eller udviklingsmål Evne til at løse opgaver indenfor fastsat pris, tid og kvalitet Forandringsparathed og fleksibilitet Evnen til at leve op til FORCE Technology s værdier: 2/19

3 o Gensidig respekt o Redelige o Professionelle o Videns- og værdidelende o Innovative Deltagelse i udvalg Samarbejdsudvalg, FORCE Fritidsklub, Personaleudvalg, m.fl. og udførelse af tillidshverv. Engagement, social og positiv adfærd Stk. 4: Aflønnes eller ansættes en medarbejder under løntal 80 baseret på metoden beskrevet i Bilag 1, skal den nærmeste leder orientere medarbejderen og tillidsrepræsentanten. Stk. 5: Lønnen tages op til vurdering én gang årligt p.t. pr. 1. januar. Stk. 6: Månedslønnen er en bruttoløn, som indeholder lovbestemte generelle arbejdstagerbidrag samt eventuelt individuelt aftalt bidrag til pension og/eller forsikringer. Stk. 7: Normaltimelønnen for en fuldtidsansat medarbejder beregnes ud fra bruttolønnen, som defineret i stk. 6 divideret med 160,33. Stk. 8: Ved udbetaling af overtimer beregnes timelønnen ved at dividere bruttolønnen, som defineret i stk. 6 med 143,15. Ved opgørelse af den ferieberettigede løn medregnes derfor ikke udbetalte overtimer, idet beregningsmodellen inkluderer feriegodtgørelse. Stk. 9: Lønudbetaling sker månedligt bagud på den sidste bankdag i måneden. Pengene overføres til medarbejderens lønkonto i pengeinstitut. 3: Arbejdstid Stk. 1: Normal ugentlig arbejdstid for en fuldtidsansat medarbejder udgør 37 timer ekskl. frokostpause. Stk. 2: Normal daglig arbejdstid er: Mandag til og med torsdag: Fredag: Følgende tidsrum er fixtider, hvor medarbejderen skal være til stede på FOR- CE Technology, medmindre der udføres opgaver andetsteds, eller der træffes en anden aftale: Mandag til og med fredag: Afspadsering inden for dette tidsrum finder sted efter aftale med nærmeste chef. Medarbejderen skal være villig til at følge arbejdstiden på de arbejdspladser, hvor vedkommende udfører opgaver for FORCE Technology. 3/19

4 Medarbejderen skal følge den arbejdstid, der er mest praktisk for at arbejdet kan udføres med mindst muligt omkostninger og ulemper. Arbejdstiden regnes altid fra starttidspunkt på tjenestested til sluttidspunkt på tjenestested, når der ikke er tale om opgaver i udlandet. Når der er tale om opgaver i udlandet påbegyndes henholdsvis afsluttes arbejdstiden på overnatningsstedet, normalt på det nærmeste anviste hotel. Stk. 3: Ved administration af dagrapporten skifter døgnet kl Stk. 4: For arbejdstid i forbindelse med deltagelse i kongres, studierejse og besøg på udstilling eller lignende henvises til Aftale om rejser i Danmark gældende for alle medarbejdergrupper samt 9 for rejser i udlandet. 4: Flextid Stk. 1: Flextid er den arbejdstid, som medarbejderen selv disponerer over. Flextid opspares 1:1 og kan kun hensættes til afspadsering. For flextid oppebæres ikke ret til feriegodtgørelse eller ferietillæg. Saldoen for flextid kan maximalt udgøre 300 timer, hvorefter akkumulering stoppes. I særlige tilfælde og med divisionschefens skriftlige accept kan flextimer udbetales. Ved fratrædelse udbetales flextid ikke, men vil kunne afspadseres i opsigelsesperioden efter aftale med nærmeste leder. Stk. 2 Aftale om afspadsering af flextid skal ske i dialog mellem nærmeste leder og medarbejder. Stk. 3: FORCE Technology s timeregistreringssystem har én separat tæller for flextid. Stk. 4: Medarbejdere omfattet af 1, stk. 2 kan benytte flextid til at regulere den daglige arbejdstid. For opgaver i udlandet, gælder begrænsning i 11, stk. 1, rejse- og arbejdstid. 5: Overtid Stk. 1 Ved overtid forstås al aftalt arbejdstid udover 7,5 time (7,0 time om fredagen) samt weekender og helligdage. Overarbejde skal være bestemt af kunde eller af FORCE Technology og skal som hovedregel aftales med nærmeste chef. For deltidsansatte beregnes aftalt merarbejde på hverdage, ud over den normale daglige arbejdstid for fuldtidsansatte, samt i weekender og på helligdage, som overtid. 4/19

5 Stk. 2 Overtid honoreres med 1:1. For medarbejdere med en uddannelsesanciennitet på op til 8 år gælder reglerne i stk. 3. Stk. 3 Honorering af overtid for medarbejdere med en uddannelsesanciennitet på op til 8 år (beregnet fra dimittentdato) sker efter følgende regler: For overtid på hverdage afregnes de første 3 timer pr. dag med 1:1 time. Overtid herudover samt overtid udført på alle andre tidspunkter herunder lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag afregnes 1:1,5 time. Stk. 4 Opsparet overtid ud over 200 timer (saldo er overtimer 1:1), kan udbetales efter medarbejderens valg. Kun i særlige tilfælde og mod skriftlig accept fra divisionschefen, kan overtid under 200 timer udbetales. Ved udbetaling sker afregningen på grundlag af lønnen på udbetalingstidspunktet og i henhold til 2, stk. 8. FORCE Technology kan pålægge medarbejderen at afspadsere overtid. Stk. 5 Restferie afvikles altid før afspadsering af overtid. Stk. 6 Ved fratrædelse kan FORCE Technology kræve overtid op til 200 timer afholdt i opsigelsesperioden. Resterende overtid udbetales. Stk. 7 FORCE Technology s timeregistreringssystem har én separat tæller for overtid. Stk. 8 Ved overgang til nærværende lokalaftale, konverteres al hensat tid til overtidssaldoen i FORCE Technology s timeregistreringssystem. Medarbejderen kan herefter vælge at få overtid ud over 200 timer udbetalt, eller lade dem stå til fremtidig afspadsering. 6: Variabel arbejdstid Stk. 1: Ønsker en medarbejder at arbejde mere i én periode mod at afspadsere i en anden periode, kan dette lade sig gøre i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt ift. arbejdets planlægning og kundernes behov. Stk. 2: Ved aftale om variabel arbejdstid, kan arbejdstiden lægges som varierende ugentlig arbejdstid, således at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. Stk. 3: Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem leder og medarbejder, hvor det beskrives hvilke bestemmelser i nærværende lokalaftale, der evt. skal fraviges eksempelvis regler for overarbejde. Stk. 4: I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om variabel arbejdstid. VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 5/19

6 7: Projektaftaler Stk. 1: For specielle projekter og opgaver, som er underlagt særlige regler eller vilkår, f.eks. Danida's KR Regler, EU regler eller internationale konsortieaftaler ofte med relativ lang varighed og et betydeligt budget, kan ledelse og projektmedarbejdere på forhånd indgå skriftlig aftale om særlige regler for afregning timer eller anden honorering. Stk. 2: I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om projektaftaler. VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 8: Udstationeringsaftaler Stk. 1. For rejser med en varighed af mere end 28 kalenderdøgn skal der indgås en individuel aftale. Ved opgørelse af de 28 dage indgår rejsedage. Stk. 2: For rejser med en varighed af mere end 12 måneder på samme arbejdssted, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse (diæter). Der skal herefter indgås en individuel aftale. Stk. 3 I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget informeres om, og hvis muligt involveres ved indgåelse af udstationeringsaftaler. VGforhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 9: Tilkalde- eller konsultationsvagt Stk. 1: Medarbejderen kan af nærmeste chef pålægges en aftale om bunden tilkaldeeller konsultationsvagt, hvor medarbejderen er forpligtet til at møde med én times varsel. Når det er muligt i forhold til virksomhedens behov, vil der naturligt blive taget hensyn til medarbejderens private forhold og arbejdsmæssige situation. Transportomkostninger fra egen bopæl til FORCE Technology s adresse og retur refunderes efter bilag. Ved kørsel i egen bil udbetales der ikke skattefri godtgørelse pr. kørt kilometer, dog ydes der et skattepligtigt tillæg. Ved bunden tilkalde- eller konsultationsvagt ydes en kompensation svarende til 2 normaltimer pr. dag. Ved bunden tilkalde- eller konsultationsvagt udstyres medarbejderen med en FORCE Technology betalt mobiltelefon. 10: Rejser i Danmark Stk. 1 For rejser i Danmark henvises til Aftale om rejser i Danmark gældende for alle medarbejdergrupper. 6/19

7 11: Rejser i udlandet samt Grønland og Færøerne (onshore) Stk. 1: Følgende er gældende for alle rejser med op til 28 døgns varighed. Ved opgørelse af de 28 dage medregnes rejsedage. Rejse- og arbejdstid: - Rejsetid (fra/til tjenestested i Danmark til ankomst/afgang på henholdsvis arbejdsplads eller hotel i udlandet samt forskellige destinationer i udlandet) afregnes altid med 1 rejsetime = 1 normaltime, uanset hvilke ugedage der rejses på. Der betales for max. 7,5 rejsetimer pr. døgn opgjort efter dansk lokaltid, uanset udrejse- og hjemkomsttidspunktet på døgnet og ugedagen. - Da FORCE Technology s døgn skifter kl , vil der, hvis der har været arbejdet dagen før og rejst om natten i hele tidsrummet fra kl , være et akut behov for medarbejderen for at hvile ud. Som hovedregel vil hjemkomstdagen derfor uanset det aktuelle antal af rejsetimer efter kl samme dag, blive regnet som en hel rejsedag svarende til 7,5 flextimer. Hjemkomstdagen skal, hvis det ikke er nødvendiggjort af presserende arbejdsopgaver, benyttes til afspadsering heraf. Hvis der på grund af presserende rapportering eller andre arbejdsopgaver alligevel arbejdes, kan denne afspadsering efter aftale udskydes. - Rejsetid i udlandet opgøres fra første arbejdssted/opholdssted til næste arbejdssted/opholdssted og sluttes ved arbejdets ophør på sidste arbejdssted, efter samme regler som ovenfor, opgjort efter lokal tid. Ved rejser over mere end en tidszone benyttes normalt afrejsestedets tidszone. Afregnet tid kan aldrig afvige fra det reelt anvendte tidsforbrug. - Når der arbejdes over på arbejdspladsen i udlandet, afregnes overarbejdet efter de samme regler, som er gældende i Danmark. - Medarbejdere med fast løn uden overtidsordning, jfr. 1, stk. 1 kan for arbejde og rejsetid på weekend og helligdage konvertere tiden som flextid, som kan afspadseres. - Den faktiske tid til lokaltransport i udlandet (tiden for transport hotel til arbejdsplads samt arbejdsplads til hotel) afregnes altid som rejsetid (1:1). Hotel, fortæring og lokaltransport: Ved rejser uden overnatning rejses altid i regning. Ved rejser med overnatning kan medarbejderen vælge mellem: a) Hotel og fortæring (de tre hovedmåltider) efter bilag, samt fra tjenestested/retur en skattefri godtgørelse pr. døgn på 25% af forplejningsdiæten, samt 35% af forplejningsdiæten som et skattepligtigt tillæg. Lokaltransport efter bilag. 7/19

8 b) Hotel efter bilag samt fra tjenestested/retur en skattefri forplejningsdiæt pr. døgn. Lokaltransport efter bilag. c) Ved ophold uden bilag udbetales en skattefri forplejningsdiæt pr. døgn samt en skattefri overnatningsdiæt pr. døgn. Lokaltransport efter bilag. For tilsluttende rejsedag udgør godtgørelsen pr. time 1/24 af satserne i punkt a) eller 1/24 af satsen i punkt b) afhængig af den valgte rejseform. Hvis diæter vælges, udbetales der ikke 25% hhv. 35% af forplejningsdiæten. Alle skattefrie satser er i henhold til Skatterådet. Ved arbejde uden for EU/EØS, Grønland, Færøerne, Schweiz og Nordamerika udbetales herudover et skattepligtigt beløb på 40% af den til enhver tid gældende forplejningsdiæt pr. døgn. Satsstrukturen for 2009 findes i bilag 5. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR eller via skattevæsnets hjemmeside: Der kan dog lokalt foretages individuelle aftaler i situationer, hvor kunden sørger for forplejning henholdsvis ophold. Der kan ikke skiftes mellem afregningsformerne a) c) i forbindelse med samme udstationering/job. Stk. 3: Rejser i forbindelse med: - modtaget kursus - deltagelse i kongres - studierejse - besøg på udstilling eller lignende. I disse tilfælde rejses der altid i regning med betaling for hotel, fortæring, m.v. med et maksimalt beløb pr. døgn svarende til en forplejningsdiæt. Lokaltransport efter bilag. Der kompenseres ikke for eventuelt tidsforbrug udover den normale arbejdstid; dette gælder også for rejsetid. - Der udbetales skattefrit en godtgørelse pr. døgn på 25% af forplejningsdiæten samt et skattepligtigt tillæg på 35% af forplejnings-diæten. - For tilsluttende rejsedag udgør godtgørelsen pr. time 1/24 af 25% hhv. 35% af forplejningsdiæten. Ved benyttelse af egen bil i forbindelse med udlandsrejse udbetales for de kørte km i udlandet efter samme takster som i Danmark. Honorering for rejsetid skal forud i hver enkelt tilfælde, aftales forud med nærmeste chef. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR eller via skattevæsnets hjemmeside: 8/19

9 12: Efteruddannelse Stk. 1: Enhver medarbejder har ret til betalt uddannelse, hvor denne er relevant for den enkelte og FORCE Technology. Der henvises til særskilt aftale herom (Bilag 3). Stk. 2: Når medarbejderen modtager undervisning, afregnes der maksimalt mandag til torsdag 7,5 time pr. undervisningsdag og fredag 7,0 timer. Stk.3 For transport til og fra kursussted i Danmark henvises til Aftale om rejser i Danmark. Fra transport til og fra kursussted i udlandet henvises til 9 i denne aftale. Stk. 4 Rejsetid ud over almindelig daglig arbejdstid i forbindelse med efteruddannelse hensættes som overtid 13: Offshore Stk. 1: Gælder for inspektionsarbejde på olie- og gasplatforme i den danske, norske og engelske kontinentalsokkel. Stk. 2: Offshore-arbejdssituationen begynder i basehavnen/-lufthavnen ved check-intid og slutter ved ankomst til basehavnen/-lufthavnen igen på afrejsedagen. Stk. 3: Al rejse- og arbejdstid m.v. før og efter offshore-situationen behandles i henhold til onshore-reglerne. Stk. 4: Som beregningsgrundlag for afregning af tillæg for offshore-arbejde anvendes antallet af overnatninger, således at der ydes ét offshore-tilæg hver gang, man har været offshore kl Stk. 5: Satsstrukturen fremgår af bilag 5. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR. Satserne reguleres sammen med satserne fra klub 30. Stk. 6: Der skelnes mellem følgende offshore ophold: a) Korttidsophold under 14 døgns varighed og ikke i turnus b) Langtidsophold a) Korttidsophold, under 14 døgns varighed og ikke i turnus For alle ugens 7 dage afregnes alle timer, minimum 12 timer, med 1 time = 1 normaltime uanset tidspunkt på døgnet. Herudover betales et skattefrit tillæg til dækning af småfornødenheder samt et skattepligtigt offshore-tillæg, hver gang man har været offshore kl (Se bilag 6). Der fortsættes direkte i normalt arbejde onshore ved hjemkomsten. b) Langtidsophold 9/19

10 Der er tale om langtidsophold for alle i en fast turnus (f.eks. med back-toback), der strækker sig over en længere periode. Dette gælder også, selv om der lejlighedsvis ændres på turnusen, f.eks. i forbindelse med jul og nytår. Der er også tale om langtidsophold, når man har opholdt sig offshore minimum 14 gange (døgn) i træk kl Langtidsophold afregnes på følgende måde: Der afregnes ikke for faktisk præsterede timer, men afregningen sker pr. offshore-dag på følgende måde: - Sædvanlig månedsløn. - Til dækning af småfornødenheder udbetales et skattefrit tillæg pr. kl Skattepligtigt offshore-tillæg inkl. ferietillæg pr. kl For hvert oppebåret offshore-tillæg hensættes 5,55 normaltimer til afspadsering eller eventuel udbetaling efter de sædvanlige regler. - Afspadsering foretages i umiddelbar forlængelse af offshore-perioden. 14: Forsikrings- og pensionsforhold Stk. 1: Medarbejderen har pligt til at indtræde i virksomhedens gruppelivsforsikring og afgive de helbredsoplysninger, som forsikringsselskabet måtte ønske. Præmien herfor betales af lønnen. Stk. 2: FORCE Technology påtager sig at administrere en medarbejders pensionsordninger. Det vil sige at indbetale det af medarbejderen ønskede pensionsbidrag til vedkommendes pensionsordning. Bidraget bestemmes af den enkelte under hensyntagen til gældende lovgivning. Bruttolønnen udbetales således med fradrag af det af den enkelte medarbejder valgte pensionsbidrag samt lovbestemte bidrag til ATP m.m. Stk. 3: På FORCE Technology s Intranet findes oplysning om frivillige og obligatoriske forsikringer. 15: Barsel-, fædre og forældreorlov Stk. 1 Der henvises til den generelle aftale af for barsel- fædre og forældreorlov gældende for alle medarbejdergrupper på FORCE Technology. 10/19

11 16: Fridage med løn Stk. 1: Grundlovsdag 5. juni samt 24. og 31. december er fridage med løn. Beskrivelse af andre betalte fridage findes i FCS 94 og på FORCE Technology s hjemmeside under HR. 17: Feriefridage Stk. 1: FORCE yder 5 feriefridage pr. år, som medarbejderen kan afholde efter samme regler som restferie, jfr. Ferielovens bestemmelser. Stk. 2: Medarbejderen erhverver retten til feriefridage efter 9 måneders ansættelsesanciennitet. Stk. 3: Ved deltidsansættelse beregnes feriefridage i forhold til antal arbejdsdage pr. uge. Stk. 4: Ved endelig fratrædelse udbetales eventuelle resterende feriefridage. Stk. 5: Feriefridage kan udelukkende afholdes som halve eller hele dage. 18: Ændring af ansættelsesforhold Stk. 1: Medarbejdere kan efter aftale med FORCE Technology s overgå til deltidsbeskæftigelse, andre fagområder eller mindre belastende stillinger, såfremt der ikke er uforholdsmæssige ulemper forbundet dermed og/eller dette kan begrundes med ændrede markedsvilkår og lignende. Lønnen reguleres i så tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt FORCE Technology ønsker at reducere arbejdstiden til under grænsen for opnåelse af normal arbejdsløshedsunderstøttelse, må sådanne aftaler kun indgås efter samråd mellem ledelsen og VG-forhandlingsudvalget. Stk. 2: Medarbejderens anciennitet i forhold til FORCE Technology ændres ikke ved overgang fra en funktion til en anden. 19: Fratrædelsesgodtgørelse Stk. 1: I tilfælde af afskedigelse af en medarbejder udbetales der fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens 2a. For tidligere ansatte på Dansk Maritimt Institut henvises i øvrigt til Bilag 4. 11/19

12 20: Tillidsmandsregler Stk. 1: Medarbejdere, der er medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Magisterforeningen og andre akademikerorganisationer vælger i henhold til de af IDA godkendte vedtægter for Virksomhedsgruppen for ingeniører og AC ere på FORCE Technology en lokal bestyrelse for virksomhedsgruppen. Ved konstituering udpeger VG-bestyrelsen et forhandlingsudvalg på op til 3 personer, som varetager kontakten til FORCE Technology s ledelse og i øvrigt fungerer som og har status af valgte tillidsmænd. Stk. 2: Tillidsmændene kan udover medlemmerne i VG-gruppen tillige efter anmodning fungere som tillidsmænd for andre ingeniører og andre akademikere, som ikke er organiserede i en af de nævnte faglige organisationer. Stk. 3: Der gives formanden for VG og forhandlingsudvalgets medlemmer de fornødne muligheder for, at de kan udøve deres hverv i arbejdstiden. Stk. 4: Såfremt FORCE Technology af tvingende årsager overvejer afskedigelse af formanden for VG eller forhandlingsudvalgets medlemmer, optages umiddelbart forhandlinger mellem de involverede parter og IDA. 21: Ikrafttrædelse Stk. 1: Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2010 og er efter eventuel opsigelse, gældende indtil parterne har underskrevet en ny aftale. Stk. 2: Jf. 5, stk. 8 konverteres al hensat tid ved overgang til nærværende lokalaftale til overtidssaldoen i FORCE Technology s timeregistreringssystem. Medarbejderen kan herefter vælge at få overtid ud over 200 timer udbetalt, eller lade dem stå til fremtidig afspadsering. Stk. 3: Jf. 6, stk. 4, 7, stk. 2 og 8, stk.3 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om variabel arbejdstid, projektaftaler og udstationeringsaftaler i perioden frem til VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter, om disse procedurer skal fortsætte. 12/19

13 Brøndby, den 1. december 2009 For Virksomhedsgruppen på FORCE Technology: For FORCE Technology: Jesper Cramer Ernst Tiedemann Michael Brinch Øjvind Andersen Clement Piet Jansen Stig Sand Mette Bærntsen 13/19

14 Bilag 1: Medarbejdere, der ikke er omfattet af 5 vedr. overtid Medarbejdere med nedenstående jobfunktioner er ikke omfattet af denne aftales 5 vedrørende overtid: Souschef Teknisk Chef Forretningsudviklingschef Salgschef Sælger (hovedfunktion) Managementkonsulent VG-forhandlingsudvalget og FORCE aftaler evt. ændringer til ovenstående liste. 14/19

15 Bilag 2: Procedure for de årlige lønforhandlinger. Lønsumsregulering Forhandling om lønsumsreguleringen tager blandt andet udgangspunkt i følgende: Markedskonjunkturerne og FORCE Technology s økonomiske situation Efterslæb i forhold til det foregående års målsætning for lønsumsstigningen Anciennitetsstigning Pristalsstigning baseret på Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks Reallønsstigning FORCE Technology beslutter fordelingen af den aftalte lønsumsregulering. Basis-statistik Basis for alle løntalsberegninger er middellønnen for den respektive årgang og uddannelse (fx akademi, civil, teknikum, diplom, etc.) i IDA s statistik for septemberlønnen for hele landet. FORCE Technology og VG-forhandlingsudvalget udjævner statistikkernes tal med en godkendt datatilpasningsmetode, som vægter antallet af besvarelser (fx polynomietilpasninger efter mindste kvadraters metode). Udjævningen benytter statistikkernes tal til og med det 25. anciennitetsår, hvorefter reallønsudviklingen antages at være nul. FORCE Technology beregner det gennemsnitlige løntal baseret på den enkeltes løn og den udjævnede statistikløn for alle akademikere, som er omfattet denne aftale. Indplacering af akademikere, som ikke er ingeniører VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler proceduren for indplacering senest d /19

16 Bilag 3: Aftale om efteruddannelse for Ingeniører og andre akademikere, ansat på FORCE Technology. 1: Formål Formålet med efteruddannelse er: At give mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte medarbejders arbejdssituation. At undgå forringelse af den enkelte medarbejders beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet på grund af manglende efteruddannelse. At sikre en veluddannet, dynamisk og motiveret medarbejderstab. 2: Retningslinier for efteruddannelse Efteruddannelse defineres som uddannelse/kurser, som kan tilføre den enkelte medarbejder relevant faglig viden og/eller personlige udvikling set i relation til nuværende job og fastsatte udviklingsmål. I forbindelse med helt eller delvist betalt efteruddannelse skal der foreligge en forudgående skriftlig aftale med nærmeste leder. Der skelnes mellem tre typer efteruddannelse: Efteruddannelse i arbejdstiden: o FORCE Technology afholder udgifter og betaler løn i forbindelse med forud godkendt uddannelse/kursus. Efteruddannelse udenfor for arbejdstiden o FORCE Technology dækker kursusafgift og udgifter til materialer i forbindelse med uddannelse, som efter ledelsens vurdering er relevant i forhold til virksomhedens fagområde og samtidigt kan fremme medarbejderens funktion i firmaet. Efteruddannelse uden relevans for FORCE Technology. o Der ydes ingen tilskud. Ved større længerevarende uddannelser kan FORCE Technology indgå individuelle aftaler herom. 3 Drøftelse af udviklingsbehov Stk. 1: Drøftelse af behov henholdsvis ønsker, samt planlægning skal fortrinsvis ske i forbindelse med den årlige Udviklings- og Resultatsamtale (UR). Stk. 2: Som afslutning på samtalen noteres aftalt efteruddannelse og tidsplan i UR skemaet. 16/19

17 Bilag 4: Afskedigelsesgodtgørelse DMI For medarbejdere som var ansat på Dansk Maritim Institut den. 31. december 2001 ydes der, ud over den i 19 stk. 1 nævnte fratrædelsesgodtgørelse, følgende kompenserende afskedigelsesgodtgørelse: Efter 6 års ansættelse - ½ månedsløn Efter 12 års ansættelse - 1 måneds løn Efter 15 års ansættelse - 1½ måneds løn Efter 18 års ansættelse - 2 måneders løn 17/19

18 Bilag 5: Satsstruktur for rejser i udlandet Oversigt over satser. De aktuelle satser findes på HR s hjemmeside eller på SKATs hjemmeside Rejser i udlandet hvor varigheden overstiger 24 timer: Der udbetales en forplejningsdiæt pr. døgn (skattefri) Tilstødende timer udgør 1/24 af forplejningsdiæten pr. døgn. Beløbet reduceres, hvor følgende er betalt efter bilag: Morgenmad udgør 15% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Frokost udgør 30% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Aftensmad udgør 30% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Overnatningsdiæt pr. døgn (overnatning uden bilag). Beløb til dækning af småfornødenheder udgør 25% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Rejser udenfor EU/EØS, Grønland, Færøerne, Schweiz og Nordamerika: 40% af Forplejningsdiæt pr. døgn Befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: Kørsel i udlandet pr. km. i henhold til statens takster 18/19

19 Bilag 6. Satsstruktur for Offshore-ophold Oversigt over satser. De aktuelle satser findes på HR s hjemmeside. Offshoretillæg, kort- og langtid (til småfornødenheder) Offshoretillæg, hverdag Offshoretillæg, søn & helligdage 19/19

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

ENERGINET. 7.3 Akademiker-klubbensbestyrelseharforhandlingsrettenforområdet, 2- Generelle lønforhold

ENERGINET. 7.3 Akademiker-klubbensbestyrelseharforhandlingsrettenforområdet, 2- Generelle lønforhold Lokalaftale for akademikere hos Energ ner dk r/5 ENERGINET Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 10 L0 22 44 info@ energinet.d k CVR-nr. 28 98 06 71 LOKALAFTALE FOR AKADEMIKERE HOS ENERGINET.DK

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere