Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology"

Transkript

1 Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Indholdsfortegnelse 1: Dækningsområde : Lønforhold : Arbejdstid : Flextid : Overtid : Variabel arbejdstid : Projektaftaler : Udstationeringsaftaler : Tilkalde- eller konsultationsvagt : Rejser i Danmark : Rejser i udlandet samt Grønland og Færøerne (onshore) : Efteruddannelse : Offshore : Forsikrings- og pensionsforhold : Barsel-, fædre og forældreorlov : Fridage med løn : Feriefridage : Ændring af ansættelsesforhold : Fratrædelsesgodtgørelse : Tillidsmandsregler : Ikrafttrædelse Bilag 1: Medarbejdere, der ikke er omfattet af 5 vedr. overtid Bilag 2: Procedure for de årlige lønforhandlinger Bilag 3: Aftale om efteruddannelse for Ingeniører og andre akademikere, Bilag 4: Afskedigelsesgodtgørelse DMI Bilag 5: Satsstruktur for rejser i udlandet Bilag 6. Satsstruktur for Offshore-ophold /19

2 Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology 1: Dækningsområde Stk. 1: Aftalen dækker medarbejdere der er berettiget til medlemskab af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og øvrige akademikerorganisationer, som er ansat i FORCE Technology. Endvidere dækker aftalen alle øvrige medarbejdere med en akademisk uddannelse på bachelor-, kandidatniveau eller højere. Aftalen gælder for FORCE Technology i Danmark. Aftalen dækker ikke ledere og medarbejdere i ledende stillinger. Stk. 2: Denne aftales 5 om overtid gælder ikke for medarbejdere nævnt i bilag 1, hvor overarbejde er inkluderet i lønnen. Stk. 3: I forbindelse med ansættelse af en medarbejder udfærdiges en ansættelsesaftale, jfr. Lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesaftalen vedlægges en kopi af gældende aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology. Endvidere vedlægges øvrige aftaler gældende for samtlige medarbejdergrupper i FORCE Technology. 2: Lønforhold Stk. 1: Lønudviklingen vil afspejle markedskonjunkturerne og FORCE Technology's økonomiske situation. FORCE Technology s ledelse vil opfylde det overordnede mål at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede akademikere. Stk. 2: VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology fastsætter ved den årlige lønforhandling en procentmæssig regulering af lønpuljen og dermed målet for det aktuelle års gennemsnitlige løntal for alle ingeniører og andre akademikere omfattet af denne aftale. Bilag 2 beskriver proceduren for lønforhandlingerne. Stk. 3: Følgende parametre er af betydning for den enkelte medarbejders løn: Opnåelse af på forhånd fastsatte forretnings- eller udviklingsmål Evne til at løse opgaver indenfor fastsat pris, tid og kvalitet Forandringsparathed og fleksibilitet Evnen til at leve op til FORCE Technology s værdier: 2/19

3 o Gensidig respekt o Redelige o Professionelle o Videns- og værdidelende o Innovative Deltagelse i udvalg Samarbejdsudvalg, FORCE Fritidsklub, Personaleudvalg, m.fl. og udførelse af tillidshverv. Engagement, social og positiv adfærd Stk. 4: Aflønnes eller ansættes en medarbejder under løntal 80 baseret på metoden beskrevet i Bilag 1, skal den nærmeste leder orientere medarbejderen og tillidsrepræsentanten. Stk. 5: Lønnen tages op til vurdering én gang årligt p.t. pr. 1. januar. Stk. 6: Månedslønnen er en bruttoløn, som indeholder lovbestemte generelle arbejdstagerbidrag samt eventuelt individuelt aftalt bidrag til pension og/eller forsikringer. Stk. 7: Normaltimelønnen for en fuldtidsansat medarbejder beregnes ud fra bruttolønnen, som defineret i stk. 6 divideret med 160,33. Stk. 8: Ved udbetaling af overtimer beregnes timelønnen ved at dividere bruttolønnen, som defineret i stk. 6 med 143,15. Ved opgørelse af den ferieberettigede løn medregnes derfor ikke udbetalte overtimer, idet beregningsmodellen inkluderer feriegodtgørelse. Stk. 9: Lønudbetaling sker månedligt bagud på den sidste bankdag i måneden. Pengene overføres til medarbejderens lønkonto i pengeinstitut. 3: Arbejdstid Stk. 1: Normal ugentlig arbejdstid for en fuldtidsansat medarbejder udgør 37 timer ekskl. frokostpause. Stk. 2: Normal daglig arbejdstid er: Mandag til og med torsdag: Fredag: Følgende tidsrum er fixtider, hvor medarbejderen skal være til stede på FOR- CE Technology, medmindre der udføres opgaver andetsteds, eller der træffes en anden aftale: Mandag til og med fredag: Afspadsering inden for dette tidsrum finder sted efter aftale med nærmeste chef. Medarbejderen skal være villig til at følge arbejdstiden på de arbejdspladser, hvor vedkommende udfører opgaver for FORCE Technology. 3/19

4 Medarbejderen skal følge den arbejdstid, der er mest praktisk for at arbejdet kan udføres med mindst muligt omkostninger og ulemper. Arbejdstiden regnes altid fra starttidspunkt på tjenestested til sluttidspunkt på tjenestested, når der ikke er tale om opgaver i udlandet. Når der er tale om opgaver i udlandet påbegyndes henholdsvis afsluttes arbejdstiden på overnatningsstedet, normalt på det nærmeste anviste hotel. Stk. 3: Ved administration af dagrapporten skifter døgnet kl Stk. 4: For arbejdstid i forbindelse med deltagelse i kongres, studierejse og besøg på udstilling eller lignende henvises til Aftale om rejser i Danmark gældende for alle medarbejdergrupper samt 9 for rejser i udlandet. 4: Flextid Stk. 1: Flextid er den arbejdstid, som medarbejderen selv disponerer over. Flextid opspares 1:1 og kan kun hensættes til afspadsering. For flextid oppebæres ikke ret til feriegodtgørelse eller ferietillæg. Saldoen for flextid kan maximalt udgøre 300 timer, hvorefter akkumulering stoppes. I særlige tilfælde og med divisionschefens skriftlige accept kan flextimer udbetales. Ved fratrædelse udbetales flextid ikke, men vil kunne afspadseres i opsigelsesperioden efter aftale med nærmeste leder. Stk. 2 Aftale om afspadsering af flextid skal ske i dialog mellem nærmeste leder og medarbejder. Stk. 3: FORCE Technology s timeregistreringssystem har én separat tæller for flextid. Stk. 4: Medarbejdere omfattet af 1, stk. 2 kan benytte flextid til at regulere den daglige arbejdstid. For opgaver i udlandet, gælder begrænsning i 11, stk. 1, rejse- og arbejdstid. 5: Overtid Stk. 1 Ved overtid forstås al aftalt arbejdstid udover 7,5 time (7,0 time om fredagen) samt weekender og helligdage. Overarbejde skal være bestemt af kunde eller af FORCE Technology og skal som hovedregel aftales med nærmeste chef. For deltidsansatte beregnes aftalt merarbejde på hverdage, ud over den normale daglige arbejdstid for fuldtidsansatte, samt i weekender og på helligdage, som overtid. 4/19

5 Stk. 2 Overtid honoreres med 1:1. For medarbejdere med en uddannelsesanciennitet på op til 8 år gælder reglerne i stk. 3. Stk. 3 Honorering af overtid for medarbejdere med en uddannelsesanciennitet på op til 8 år (beregnet fra dimittentdato) sker efter følgende regler: For overtid på hverdage afregnes de første 3 timer pr. dag med 1:1 time. Overtid herudover samt overtid udført på alle andre tidspunkter herunder lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag afregnes 1:1,5 time. Stk. 4 Opsparet overtid ud over 200 timer (saldo er overtimer 1:1), kan udbetales efter medarbejderens valg. Kun i særlige tilfælde og mod skriftlig accept fra divisionschefen, kan overtid under 200 timer udbetales. Ved udbetaling sker afregningen på grundlag af lønnen på udbetalingstidspunktet og i henhold til 2, stk. 8. FORCE Technology kan pålægge medarbejderen at afspadsere overtid. Stk. 5 Restferie afvikles altid før afspadsering af overtid. Stk. 6 Ved fratrædelse kan FORCE Technology kræve overtid op til 200 timer afholdt i opsigelsesperioden. Resterende overtid udbetales. Stk. 7 FORCE Technology s timeregistreringssystem har én separat tæller for overtid. Stk. 8 Ved overgang til nærværende lokalaftale, konverteres al hensat tid til overtidssaldoen i FORCE Technology s timeregistreringssystem. Medarbejderen kan herefter vælge at få overtid ud over 200 timer udbetalt, eller lade dem stå til fremtidig afspadsering. 6: Variabel arbejdstid Stk. 1: Ønsker en medarbejder at arbejde mere i én periode mod at afspadsere i en anden periode, kan dette lade sig gøre i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt ift. arbejdets planlægning og kundernes behov. Stk. 2: Ved aftale om variabel arbejdstid, kan arbejdstiden lægges som varierende ugentlig arbejdstid, således at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. Stk. 3: Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem leder og medarbejder, hvor det beskrives hvilke bestemmelser i nærværende lokalaftale, der evt. skal fraviges eksempelvis regler for overarbejde. Stk. 4: I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om variabel arbejdstid. VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 5/19

6 7: Projektaftaler Stk. 1: For specielle projekter og opgaver, som er underlagt særlige regler eller vilkår, f.eks. Danida's KR Regler, EU regler eller internationale konsortieaftaler ofte med relativ lang varighed og et betydeligt budget, kan ledelse og projektmedarbejdere på forhånd indgå skriftlig aftale om særlige regler for afregning timer eller anden honorering. Stk. 2: I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om projektaftaler. VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 8: Udstationeringsaftaler Stk. 1. For rejser med en varighed af mere end 28 kalenderdøgn skal der indgås en individuel aftale. Ved opgørelse af de 28 dage indgår rejsedage. Stk. 2: For rejser med en varighed af mere end 12 måneder på samme arbejdssted, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse (diæter). Der skal herefter indgås en individuel aftale. Stk. 3 I perioden frem til 2012 skal VG-forhandlingsudvalget informeres om, og hvis muligt involveres ved indgåelse af udstationeringsaftaler. VGforhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter om denne procedure skal fortsætte. 9: Tilkalde- eller konsultationsvagt Stk. 1: Medarbejderen kan af nærmeste chef pålægges en aftale om bunden tilkaldeeller konsultationsvagt, hvor medarbejderen er forpligtet til at møde med én times varsel. Når det er muligt i forhold til virksomhedens behov, vil der naturligt blive taget hensyn til medarbejderens private forhold og arbejdsmæssige situation. Transportomkostninger fra egen bopæl til FORCE Technology s adresse og retur refunderes efter bilag. Ved kørsel i egen bil udbetales der ikke skattefri godtgørelse pr. kørt kilometer, dog ydes der et skattepligtigt tillæg. Ved bunden tilkalde- eller konsultationsvagt ydes en kompensation svarende til 2 normaltimer pr. dag. Ved bunden tilkalde- eller konsultationsvagt udstyres medarbejderen med en FORCE Technology betalt mobiltelefon. 10: Rejser i Danmark Stk. 1 For rejser i Danmark henvises til Aftale om rejser i Danmark gældende for alle medarbejdergrupper. 6/19

7 11: Rejser i udlandet samt Grønland og Færøerne (onshore) Stk. 1: Følgende er gældende for alle rejser med op til 28 døgns varighed. Ved opgørelse af de 28 dage medregnes rejsedage. Rejse- og arbejdstid: - Rejsetid (fra/til tjenestested i Danmark til ankomst/afgang på henholdsvis arbejdsplads eller hotel i udlandet samt forskellige destinationer i udlandet) afregnes altid med 1 rejsetime = 1 normaltime, uanset hvilke ugedage der rejses på. Der betales for max. 7,5 rejsetimer pr. døgn opgjort efter dansk lokaltid, uanset udrejse- og hjemkomsttidspunktet på døgnet og ugedagen. - Da FORCE Technology s døgn skifter kl , vil der, hvis der har været arbejdet dagen før og rejst om natten i hele tidsrummet fra kl , være et akut behov for medarbejderen for at hvile ud. Som hovedregel vil hjemkomstdagen derfor uanset det aktuelle antal af rejsetimer efter kl samme dag, blive regnet som en hel rejsedag svarende til 7,5 flextimer. Hjemkomstdagen skal, hvis det ikke er nødvendiggjort af presserende arbejdsopgaver, benyttes til afspadsering heraf. Hvis der på grund af presserende rapportering eller andre arbejdsopgaver alligevel arbejdes, kan denne afspadsering efter aftale udskydes. - Rejsetid i udlandet opgøres fra første arbejdssted/opholdssted til næste arbejdssted/opholdssted og sluttes ved arbejdets ophør på sidste arbejdssted, efter samme regler som ovenfor, opgjort efter lokal tid. Ved rejser over mere end en tidszone benyttes normalt afrejsestedets tidszone. Afregnet tid kan aldrig afvige fra det reelt anvendte tidsforbrug. - Når der arbejdes over på arbejdspladsen i udlandet, afregnes overarbejdet efter de samme regler, som er gældende i Danmark. - Medarbejdere med fast løn uden overtidsordning, jfr. 1, stk. 1 kan for arbejde og rejsetid på weekend og helligdage konvertere tiden som flextid, som kan afspadseres. - Den faktiske tid til lokaltransport i udlandet (tiden for transport hotel til arbejdsplads samt arbejdsplads til hotel) afregnes altid som rejsetid (1:1). Hotel, fortæring og lokaltransport: Ved rejser uden overnatning rejses altid i regning. Ved rejser med overnatning kan medarbejderen vælge mellem: a) Hotel og fortæring (de tre hovedmåltider) efter bilag, samt fra tjenestested/retur en skattefri godtgørelse pr. døgn på 25% af forplejningsdiæten, samt 35% af forplejningsdiæten som et skattepligtigt tillæg. Lokaltransport efter bilag. 7/19

8 b) Hotel efter bilag samt fra tjenestested/retur en skattefri forplejningsdiæt pr. døgn. Lokaltransport efter bilag. c) Ved ophold uden bilag udbetales en skattefri forplejningsdiæt pr. døgn samt en skattefri overnatningsdiæt pr. døgn. Lokaltransport efter bilag. For tilsluttende rejsedag udgør godtgørelsen pr. time 1/24 af satserne i punkt a) eller 1/24 af satsen i punkt b) afhængig af den valgte rejseform. Hvis diæter vælges, udbetales der ikke 25% hhv. 35% af forplejningsdiæten. Alle skattefrie satser er i henhold til Skatterådet. Ved arbejde uden for EU/EØS, Grønland, Færøerne, Schweiz og Nordamerika udbetales herudover et skattepligtigt beløb på 40% af den til enhver tid gældende forplejningsdiæt pr. døgn. Satsstrukturen for 2009 findes i bilag 5. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR eller via skattevæsnets hjemmeside: Der kan dog lokalt foretages individuelle aftaler i situationer, hvor kunden sørger for forplejning henholdsvis ophold. Der kan ikke skiftes mellem afregningsformerne a) c) i forbindelse med samme udstationering/job. Stk. 3: Rejser i forbindelse med: - modtaget kursus - deltagelse i kongres - studierejse - besøg på udstilling eller lignende. I disse tilfælde rejses der altid i regning med betaling for hotel, fortæring, m.v. med et maksimalt beløb pr. døgn svarende til en forplejningsdiæt. Lokaltransport efter bilag. Der kompenseres ikke for eventuelt tidsforbrug udover den normale arbejdstid; dette gælder også for rejsetid. - Der udbetales skattefrit en godtgørelse pr. døgn på 25% af forplejningsdiæten samt et skattepligtigt tillæg på 35% af forplejnings-diæten. - For tilsluttende rejsedag udgør godtgørelsen pr. time 1/24 af 25% hhv. 35% af forplejningsdiæten. Ved benyttelse af egen bil i forbindelse med udlandsrejse udbetales for de kørte km i udlandet efter samme takster som i Danmark. Honorering for rejsetid skal forud i hver enkelt tilfælde, aftales forud med nærmeste chef. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR eller via skattevæsnets hjemmeside: 8/19

9 12: Efteruddannelse Stk. 1: Enhver medarbejder har ret til betalt uddannelse, hvor denne er relevant for den enkelte og FORCE Technology. Der henvises til særskilt aftale herom (Bilag 3). Stk. 2: Når medarbejderen modtager undervisning, afregnes der maksimalt mandag til torsdag 7,5 time pr. undervisningsdag og fredag 7,0 timer. Stk.3 For transport til og fra kursussted i Danmark henvises til Aftale om rejser i Danmark. Fra transport til og fra kursussted i udlandet henvises til 9 i denne aftale. Stk. 4 Rejsetid ud over almindelig daglig arbejdstid i forbindelse med efteruddannelse hensættes som overtid 13: Offshore Stk. 1: Gælder for inspektionsarbejde på olie- og gasplatforme i den danske, norske og engelske kontinentalsokkel. Stk. 2: Offshore-arbejdssituationen begynder i basehavnen/-lufthavnen ved check-intid og slutter ved ankomst til basehavnen/-lufthavnen igen på afrejsedagen. Stk. 3: Al rejse- og arbejdstid m.v. før og efter offshore-situationen behandles i henhold til onshore-reglerne. Stk. 4: Som beregningsgrundlag for afregning af tillæg for offshore-arbejde anvendes antallet af overnatninger, således at der ydes ét offshore-tilæg hver gang, man har været offshore kl Stk. 5: Satsstrukturen fremgår af bilag 5. Aktuelle satser findes på FORCE Technology s Intranet under HR. Satserne reguleres sammen med satserne fra klub 30. Stk. 6: Der skelnes mellem følgende offshore ophold: a) Korttidsophold under 14 døgns varighed og ikke i turnus b) Langtidsophold a) Korttidsophold, under 14 døgns varighed og ikke i turnus For alle ugens 7 dage afregnes alle timer, minimum 12 timer, med 1 time = 1 normaltime uanset tidspunkt på døgnet. Herudover betales et skattefrit tillæg til dækning af småfornødenheder samt et skattepligtigt offshore-tillæg, hver gang man har været offshore kl (Se bilag 6). Der fortsættes direkte i normalt arbejde onshore ved hjemkomsten. b) Langtidsophold 9/19

10 Der er tale om langtidsophold for alle i en fast turnus (f.eks. med back-toback), der strækker sig over en længere periode. Dette gælder også, selv om der lejlighedsvis ændres på turnusen, f.eks. i forbindelse med jul og nytår. Der er også tale om langtidsophold, når man har opholdt sig offshore minimum 14 gange (døgn) i træk kl Langtidsophold afregnes på følgende måde: Der afregnes ikke for faktisk præsterede timer, men afregningen sker pr. offshore-dag på følgende måde: - Sædvanlig månedsløn. - Til dækning af småfornødenheder udbetales et skattefrit tillæg pr. kl Skattepligtigt offshore-tillæg inkl. ferietillæg pr. kl For hvert oppebåret offshore-tillæg hensættes 5,55 normaltimer til afspadsering eller eventuel udbetaling efter de sædvanlige regler. - Afspadsering foretages i umiddelbar forlængelse af offshore-perioden. 14: Forsikrings- og pensionsforhold Stk. 1: Medarbejderen har pligt til at indtræde i virksomhedens gruppelivsforsikring og afgive de helbredsoplysninger, som forsikringsselskabet måtte ønske. Præmien herfor betales af lønnen. Stk. 2: FORCE Technology påtager sig at administrere en medarbejders pensionsordninger. Det vil sige at indbetale det af medarbejderen ønskede pensionsbidrag til vedkommendes pensionsordning. Bidraget bestemmes af den enkelte under hensyntagen til gældende lovgivning. Bruttolønnen udbetales således med fradrag af det af den enkelte medarbejder valgte pensionsbidrag samt lovbestemte bidrag til ATP m.m. Stk. 3: På FORCE Technology s Intranet findes oplysning om frivillige og obligatoriske forsikringer. 15: Barsel-, fædre og forældreorlov Stk. 1 Der henvises til den generelle aftale af for barsel- fædre og forældreorlov gældende for alle medarbejdergrupper på FORCE Technology. 10/19

11 16: Fridage med løn Stk. 1: Grundlovsdag 5. juni samt 24. og 31. december er fridage med løn. Beskrivelse af andre betalte fridage findes i FCS 94 og på FORCE Technology s hjemmeside under HR. 17: Feriefridage Stk. 1: FORCE yder 5 feriefridage pr. år, som medarbejderen kan afholde efter samme regler som restferie, jfr. Ferielovens bestemmelser. Stk. 2: Medarbejderen erhverver retten til feriefridage efter 9 måneders ansættelsesanciennitet. Stk. 3: Ved deltidsansættelse beregnes feriefridage i forhold til antal arbejdsdage pr. uge. Stk. 4: Ved endelig fratrædelse udbetales eventuelle resterende feriefridage. Stk. 5: Feriefridage kan udelukkende afholdes som halve eller hele dage. 18: Ændring af ansættelsesforhold Stk. 1: Medarbejdere kan efter aftale med FORCE Technology s overgå til deltidsbeskæftigelse, andre fagområder eller mindre belastende stillinger, såfremt der ikke er uforholdsmæssige ulemper forbundet dermed og/eller dette kan begrundes med ændrede markedsvilkår og lignende. Lønnen reguleres i så tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt FORCE Technology ønsker at reducere arbejdstiden til under grænsen for opnåelse af normal arbejdsløshedsunderstøttelse, må sådanne aftaler kun indgås efter samråd mellem ledelsen og VG-forhandlingsudvalget. Stk. 2: Medarbejderens anciennitet i forhold til FORCE Technology ændres ikke ved overgang fra en funktion til en anden. 19: Fratrædelsesgodtgørelse Stk. 1: I tilfælde af afskedigelse af en medarbejder udbetales der fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens 2a. For tidligere ansatte på Dansk Maritimt Institut henvises i øvrigt til Bilag 4. 11/19

12 20: Tillidsmandsregler Stk. 1: Medarbejdere, der er medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Magisterforeningen og andre akademikerorganisationer vælger i henhold til de af IDA godkendte vedtægter for Virksomhedsgruppen for ingeniører og AC ere på FORCE Technology en lokal bestyrelse for virksomhedsgruppen. Ved konstituering udpeger VG-bestyrelsen et forhandlingsudvalg på op til 3 personer, som varetager kontakten til FORCE Technology s ledelse og i øvrigt fungerer som og har status af valgte tillidsmænd. Stk. 2: Tillidsmændene kan udover medlemmerne i VG-gruppen tillige efter anmodning fungere som tillidsmænd for andre ingeniører og andre akademikere, som ikke er organiserede i en af de nævnte faglige organisationer. Stk. 3: Der gives formanden for VG og forhandlingsudvalgets medlemmer de fornødne muligheder for, at de kan udøve deres hverv i arbejdstiden. Stk. 4: Såfremt FORCE Technology af tvingende årsager overvejer afskedigelse af formanden for VG eller forhandlingsudvalgets medlemmer, optages umiddelbart forhandlinger mellem de involverede parter og IDA. 21: Ikrafttrædelse Stk. 1: Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2010 og er efter eventuel opsigelse, gældende indtil parterne har underskrevet en ny aftale. Stk. 2: Jf. 5, stk. 8 konverteres al hensat tid ved overgang til nærværende lokalaftale til overtidssaldoen i FORCE Technology s timeregistreringssystem. Medarbejderen kan herefter vælge at få overtid ud over 200 timer udbetalt, eller lade dem stå til fremtidig afspadsering. Stk. 3: Jf. 6, stk. 4, 7, stk. 2 og 8, stk.3 skal VG-forhandlingsudvalget involveres i forhandlinger om aftaler om variabel arbejdstid, projektaftaler og udstationeringsaftaler i perioden frem til VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler herefter, om disse procedurer skal fortsætte. 12/19

13 Brøndby, den 1. december 2009 For Virksomhedsgruppen på FORCE Technology: For FORCE Technology: Jesper Cramer Ernst Tiedemann Michael Brinch Øjvind Andersen Clement Piet Jansen Stig Sand Mette Bærntsen 13/19

14 Bilag 1: Medarbejdere, der ikke er omfattet af 5 vedr. overtid Medarbejdere med nedenstående jobfunktioner er ikke omfattet af denne aftales 5 vedrørende overtid: Souschef Teknisk Chef Forretningsudviklingschef Salgschef Sælger (hovedfunktion) Managementkonsulent VG-forhandlingsudvalget og FORCE aftaler evt. ændringer til ovenstående liste. 14/19

15 Bilag 2: Procedure for de årlige lønforhandlinger. Lønsumsregulering Forhandling om lønsumsreguleringen tager blandt andet udgangspunkt i følgende: Markedskonjunkturerne og FORCE Technology s økonomiske situation Efterslæb i forhold til det foregående års målsætning for lønsumsstigningen Anciennitetsstigning Pristalsstigning baseret på Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks Reallønsstigning FORCE Technology beslutter fordelingen af den aftalte lønsumsregulering. Basis-statistik Basis for alle løntalsberegninger er middellønnen for den respektive årgang og uddannelse (fx akademi, civil, teknikum, diplom, etc.) i IDA s statistik for septemberlønnen for hele landet. FORCE Technology og VG-forhandlingsudvalget udjævner statistikkernes tal med en godkendt datatilpasningsmetode, som vægter antallet af besvarelser (fx polynomietilpasninger efter mindste kvadraters metode). Udjævningen benytter statistikkernes tal til og med det 25. anciennitetsår, hvorefter reallønsudviklingen antages at være nul. FORCE Technology beregner det gennemsnitlige løntal baseret på den enkeltes løn og den udjævnede statistikløn for alle akademikere, som er omfattet denne aftale. Indplacering af akademikere, som ikke er ingeniører VG-forhandlingsudvalget og FORCE Technology aftaler proceduren for indplacering senest d /19

16 Bilag 3: Aftale om efteruddannelse for Ingeniører og andre akademikere, ansat på FORCE Technology. 1: Formål Formålet med efteruddannelse er: At give mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte medarbejders arbejdssituation. At undgå forringelse af den enkelte medarbejders beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet på grund af manglende efteruddannelse. At sikre en veluddannet, dynamisk og motiveret medarbejderstab. 2: Retningslinier for efteruddannelse Efteruddannelse defineres som uddannelse/kurser, som kan tilføre den enkelte medarbejder relevant faglig viden og/eller personlige udvikling set i relation til nuværende job og fastsatte udviklingsmål. I forbindelse med helt eller delvist betalt efteruddannelse skal der foreligge en forudgående skriftlig aftale med nærmeste leder. Der skelnes mellem tre typer efteruddannelse: Efteruddannelse i arbejdstiden: o FORCE Technology afholder udgifter og betaler løn i forbindelse med forud godkendt uddannelse/kursus. Efteruddannelse udenfor for arbejdstiden o FORCE Technology dækker kursusafgift og udgifter til materialer i forbindelse med uddannelse, som efter ledelsens vurdering er relevant i forhold til virksomhedens fagområde og samtidigt kan fremme medarbejderens funktion i firmaet. Efteruddannelse uden relevans for FORCE Technology. o Der ydes ingen tilskud. Ved større længerevarende uddannelser kan FORCE Technology indgå individuelle aftaler herom. 3 Drøftelse af udviklingsbehov Stk. 1: Drøftelse af behov henholdsvis ønsker, samt planlægning skal fortrinsvis ske i forbindelse med den årlige Udviklings- og Resultatsamtale (UR). Stk. 2: Som afslutning på samtalen noteres aftalt efteruddannelse og tidsplan i UR skemaet. 16/19

17 Bilag 4: Afskedigelsesgodtgørelse DMI For medarbejdere som var ansat på Dansk Maritim Institut den. 31. december 2001 ydes der, ud over den i 19 stk. 1 nævnte fratrædelsesgodtgørelse, følgende kompenserende afskedigelsesgodtgørelse: Efter 6 års ansættelse - ½ månedsløn Efter 12 års ansættelse - 1 måneds løn Efter 15 års ansættelse - 1½ måneds løn Efter 18 års ansættelse - 2 måneders løn 17/19

18 Bilag 5: Satsstruktur for rejser i udlandet Oversigt over satser. De aktuelle satser findes på HR s hjemmeside eller på SKATs hjemmeside Rejser i udlandet hvor varigheden overstiger 24 timer: Der udbetales en forplejningsdiæt pr. døgn (skattefri) Tilstødende timer udgør 1/24 af forplejningsdiæten pr. døgn. Beløbet reduceres, hvor følgende er betalt efter bilag: Morgenmad udgør 15% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Frokost udgør 30% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Aftensmad udgør 30% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Overnatningsdiæt pr. døgn (overnatning uden bilag). Beløb til dækning af småfornødenheder udgør 25% af Forplejningsdiæt pr. døgn. Rejser udenfor EU/EØS, Grønland, Færøerne, Schweiz og Nordamerika: 40% af Forplejningsdiæt pr. døgn Befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: Kørsel i udlandet pr. km. i henhold til statens takster 18/19

19 Bilag 6. Satsstruktur for Offshore-ophold Oversigt over satser. De aktuelle satser findes på HR s hjemmeside. Offshoretillæg, kort- og langtid (til småfornødenheder) Offshoretillæg, hverdag Offshoretillæg, søn & helligdage 19/19

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Kollektiv overenskomst

Kollektiv overenskomst KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S (DNV), DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S OG VERITAS FUNKTIONÆRFORENING, DK (VEFF) Side 1 af 11 2013 Hvem er omfattet... 2

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere