Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller"

Transkript

1 til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan udstede type- og projektgodkendelser i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Endvidere indeholder bekendtgørelsen bestemmelser vedrørende administrative forhold, herunder vedrørende Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (i det følgende EGV-sekretariatet) og det Rådgivende Udvalg for Godkendelsesordningen. Endeligt fastlægger bekendtgørelsen regler for tilsyn og kontrol samt klagevejledning og straffebestemmelser. Nyheder Energistyrelsens første bekendtgørelse af 1. januar 2005 om typegodkendelse og certificering af vindmøller, blev den 10. september 2007 erstattet af en ny bekendtgørelse, som dette er en vejledning til. Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer, herunder: Den tidligere C-godkendelse er erstattet af bestemmelser for møller til forsøg og demonstration, Undtagelsen for vindmøller med en rotordiameter mindre end 2 meter er erstattet af særlige bestemmelser for vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder, Nye bestemmelser for projektgodkendelse på basis af en B-typegodkendelse, Vindmøller der opstilles til brug for forsøg og demonstration, skal godkendes af en akkrediteret certificerende virksomhed, og godkendelsen er knyttet til et specifikt opstillingssted, Det er nu et krav, at en vindmølles elektriske påvirkning af elnettet skal dokumenteres, Et nyt afsnit om havari kræver, at mølleejeren rapporterer skader til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, Der er generelt større fokus på vindmølleejerens forpligtelser, Kravet om typegodkendelse af vindmøller med en rotordiameter på 2 m og derunder træder først i kraft den 1. marts 2008, Der åbnes mulighed for at gældende krav om typegodkendelse kan fraviges, og Der er et nyt bilag 4, der redegør for enklere regler for typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder. ens opbygning en henvender sig til vindmølleleverandører og den professionelle vindmølleejer og består af generelle kommentarer til de tekniske afsnit i bekendtgørelsen samt, uddybende forklaringer til 1 til 23 i det omfang, der er skønnet behov herfor. En liste over normer og standarder, der er henvist til i bekendtgørelsen og i denne vejledning, er angivet i anneks 3 og 4. På områder, som ikke er dækket af ovennævnte normer og standarder, kan anvendes rekommandationer listet i anneks 5. Både bekendtgørelse og vejledning kan findes på godkendelsesordningen hjemmeside: eller Bekendtgørelse og vejledning er oversat til engelsk Side 1 af 42

2 I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 2 og 3, og 88, 90 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, fastsættes: Denne bekendtgørelse fastsætter, at der for vindmøller, som opstilles på land og på havet inden for søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone, skal foreligge en gyldig typegodkendelse, og vindmølleopstillingen skal projektgodkendes. Bekendtgørelsen erstatter Energistyrelsens bekendtgørelse af 1. januar 2005 om typegodkendelse og certificering af vindmøller. Anvendelsesområde m.v. 1. Den tekniske godkendelsesordning for konstruktion, (den tekniske godkendelsesordning) har til formål at sikre, at en vindmølle sammen med det anvendte fundament er konstrueret, fremstillet og opstillet i overensstemmelse med fastsatte sikkerhedsmæssige, energimæssige og kvalitetsmæssige krav. Godkendelsesordningen bygger på krav og procedurer for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller fastsat i det internationale regelsæt IEC WT01, jf. bilag 1. IEC WT01 indeholder hovedelementerne typegodkendelse, komponent-typegodkendelse og projektgodkendelse. Stk. 2. Den tekniske godkendelsesordning omfatter den enkelte vindmølle, inklusive eltekniske anlæg, transformer og fundament frem til og med vindmøllens tilslutningsklemmer til det elektriske net, herunder komponenter til at føre kabler ud fra vindmøllen samt permanente hjælpemidler som kraner, kranbeslag, løftebeslag og servicelifte. Stk. 3. Vindmøller, der opstilles på land og på havet (søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone) og som anvendes til elproduktion, skal Formålet med godkendelsesordningen er, at vindmøller opstillet i Danmark, lever op til et veldefineret og internationalt accepteret niveau med hensyn til både sikkerhed, energi og kvalitet. Ordningen er derfor baseret på det internationale regelsæt for certificering af vindmøller og vindmølleprojekter IEC WT01. Det er således hensigten, at den danske godkendelse opfylder kravene i IEC WT01, og at et certifikat i henhold til IEC WT01 med enkelte tilføjelser kan overføres til en dansk godkendelse. Således omfatter godkendelsesordningen en begrænset række krav, som følger af anden dansk lovgivning, eller som er af særlig betydning for opstilling af vindmøller under danske forhold. For husstandsmøller på op til 40 m2 rotorareal kan de i WT01 anviste særlige krav og procedurer for små vindmøller anvendes. Den danske ordning omfatter hovedelementerne typegodkendelse og projektgodkendelse samt særlige regler for godkendelse af ombygninger, flytninger samt regler for fornyet godkendelse af møller med tidsbegrænsede typegodkendelser. Godkendelsesordning dækker kun i begrænset omfang drift og vedligehold af vindmøllen. For en vindmølle som er sat i drift og opnået en projektgodkendelse er det derfor kun havarier der skal rapporteres til Energistyrelsens sekretariat jf. $ 15. Ordningen omfatter således alene vindmøllen og ikke et eventuelt net i vindmølleparken, transformerstation eller parkstyringssystem (SCADA-system). De tekniske specifikationer for kritiske funktioner i disse systemer indgår dog i grundlaget for en godkendelse. Søterritoriet er defineret som den kystnære del ud til 12 sømil inden for hvilken en kyststat har fuld jurisdiktion til bl.a. at håndhæve sin lovgivning ligesom på landjorden. Dog skal kyststaten respektere fremmede skibes ret til Side 2 af 42

3 godkendes i henhold til Stk. 4. Vindmøller, der opstilles til forsøg og demonstration kan godkendes i henhold til 8-9. Stk. 5. Vindmøller, der ombygges, opstilles på en ny placering (flyttes) eller anvendes efter udløb af en godkendelse til forsøg og demonstration skal godkendes på ny i henhold til Stk. 6. Vindmøller med et rotorareal på 5 m2 og derunder kan typegodkendes i henhold til Stk. 7. Energistyrelsen kan bestemme, at nærmere angivne vindmøller, som er omfattet af bekendtgørelsen, helt eller delvis skal være undtaget fra bekendtgørelsens bestemmelser. uskadelig gennemsejling af det ydre territorialfarvand. Uden for søterritoriet kan kyststaten oprette en eksklusiv økonomisk zone ud til maximalt 200 sømil inden for hvilken kyststaten har ret til efterforskning og udnyttelse af de naturlige ressourcer i havet samt på havbunden og dens undergrund samt til enhver anden økonomisk udnyttelse. Den tidligere C-typegodkendelse for vindmøller til forsøg og demonstration er nu erstattet af en form for tidsbegrænset projektgodkendelse. Det er ejeren af vindmøllen, der er ansvarlig for, at der foreligger en ny godkendelse før idriftsættelse. Den tidligere undtagelse for godkendelsesordningen krav for møller med en rotordiameter på 2 m og derunder er nu erstattet af forenklede regler for vindmøller med et rotorareal på 5 m2 og derunder. Se også $4. Typegodkendelse 2. Vindmøller skal typegodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 2 fastsatte tekniske krav og procedurer. Vindmøllehovedkomponenter kan typegodkendes selvstændigt. Formålet med typegodkendelsen er at sikre en tilfredsstillende kvalitet af det grundlag, som skal danne basis for produktion, opstilling, drift og vedligeholdelse af en bestemt vindmølletype eller et hovedkomponent til samme. Godkendte hovedkomponenter kan indgå i den samlede typegodkendelse af vindmøllen under forudsætning af, at godkendelsen respekteres af den certificerende virksomhed, der udsteder vindmøllens typegodkendelse. Typegodkendelsen udstedes på baggrund af en verifikation af fabrikantens/leverandørens dokumentation af den pågældende vindmølle eller hovedkomponent, suppleret med prøvninger. Kravene til typegodkendelsen fremgår af WT01, kap. 12 og omfatter alle de viste moduler i nedenstående figur.: Side 3 af 42

4 Vurdering af vindmølledesign (Design Evaluation) Påbudt Typeprøvning (Type Testing) Påbudt Vurdering af Fabrikation (Manufacturing Evaluation) Påbudt Vurdering af Fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation) Påbudt Suppl. Typemålinger (Type Characteristic Measurements) Delvist påbudt Godkendelsesrapport (Final Evaluation Report) Påbudt Typecertifikat (Type Certificate) Påbudt 3. Certifikat for typegodkendelse af vindmøller udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller inden for 2 godkendelsesklasser (A eller B). En typegodkendelse er nødvendig for udstedelse af certifikat for projektgodkendelse, jf. 6. Stk. 2. Certifikat for A-typegodkendelse udstedes med en gyldighed på højst 5 år. Stk. 3. Certifikat for B-typegodkendelse udstedes med gyldighed på højst 1 år. I en B-typegodkendelse tillades, at forhold uden væsentlig betydning for den primære sikkerhed kan vurderes og efterprøves efter certifikatets udstedelse inden for en tidsfrist fastsat af den certificerende virksomhed. Stk. 4. For vindmøller med A-typegodkendelse Titel i IEC WT01 er vist i parentes. Alle elementer af IEC WT 01 kræves gennemført, inklusive modulerne: Vurdering af Fundamentsdesign (Foundation Design Evaluation). Typekarakteristiske målinger (Type Characteristic Measurements), der som minimum skal indeholde støjmåling. Som basis for typegodkendelsen anvendes gældende udgaver af DS/EN serien, herunder DS/EN og for vurdering af vindmølledesign, samt supplerende anerkendte internationale og danske standarder og rekommandationer, se annex til vejledning. Typegodkendelser udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller. Af hensyn til den løbende produktudvikling er der under den danske ordning defineret 2 godkendelsesklasser A og B, som skal anvendes for vindmølletyper, der opstilles under normale vilkår. Den tidligere godkendelsesklasse C for forsøgsmøller er erstattet af en godkendelse til forsøg og demonstration, se 8. Gyldigheden er afhængig af, at erfaringerne med mølletypen i den forløbne periode en gang årligt rapporteres til den typecertificerende virksomhed, jf. kommentarer til 5, stk. 3. En A-typegodkendelse må ikke indeholde udestående punkter, dvs. forhold, der ikke er endeligt dokumenteret. Det er intentionen, at B-typegodkendelser ved gyldighedens udløb skal overgå til en A-typegodkendelse. Er det ikke muligt at opnå en A-godkendelse, og fabrikanten forsat vil have typen godkendt, skal der udstedes en ny B-typegodkendelse. I denne forbindelse skal fabrikanten fremsende en rapport til den typecertificerende virksomhed svarende til en årlig A- typegodkendelsesrapport. Forhold uden væsentlig betydning for den primære sikkerhed kan f.eks. være relateret til manualer for vedligehold, udmattelsesstyrke eftervist for 20 år og støjog effektmåling. Kvalitetsstyringssystem skal dække såvel udvikling og Side 4 af 42

5 eller B-typegodkendelse kræves i tilknytning til typegodkendelsen et certificeret kvalitetsstyringssystem. Stk. 5. Producenten eller leverandøren er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af en leveret vindmølle foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse. Stk. 6. Godkendelsesordningen fritager ikke producenten eller leverandøren for deres normale produktansvar. 4. De i bilag 2 fastsatte tekniske krav kan i særlige tilfælde fraviges, såfremt det på tilfredsstillende vis dokumenteres, at de sikkerhedsmæssige og energimæssige krav opfyldes, og at de kvalitetsmæssige forhold ved produktion og installation ikke forringes. En certificerende virksomhed skal i tilfælde af fravigelser af principiel betydning forelægge disse i høring for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, jf. 18, stk Anmodning om typegodkendelse skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølletypen i forhold til krav ene i bilag 2. Stk. 2. Ansøgeren til en typegodkendelse er ansvarlig for at videregive oplysninger om tekniske krav i typegodkendelsen til brug for den virksomhed, der certificerer det anvendte kvalitetsstyringssystem, jf. 3, stk. 4. Stk. 3. Indehaveren af en A-typegodkendelse skal en gang årligt fremsende en rapport til den typecertificerende virksomhed, der har udstedt certifikatet for godkendelsen, om forhold af sikkerhedsmæssig, energimæssig og kvalitetsmæssig fremstilling. Certificering af kvalitetsstyringssystemer gennemføres i.h.t. ISO 9001 standarden. Den certificerende myndighed er akkrediteret af et nationalt organ. I Danmark er det DANAK, der akkrediterer certificerende myndigheder Produktansvar defineres f.eks. i EU s Maskindirektiv. Fabrikanten kan kun basere produktansvaret på den certificerende virksomheds rapportering, såfremt dette er aftalt. Dette skal sikre, at de fastsatte godkendelseskrav ikke er til hinder for udviklingen af nye og bedre metoder til opnåelse af et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Dokumentationsmaterialet skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den certificerende virksomhed som minimum kan vurdere og efterprøve overensstemmelse med gældende sikkerhedsmæssige krav vedrørende: Sikkerhedssystemer Mekanisk og strukturel sikkerhed Personsikkerhed Elektrisk sikkerhed samt en række energi- og kvalitetsmæssige forhold herunder: Ydeevne Levetid af maskin- og elektriske komponenter Støjafgivelse Dokumentationen skal omhandle alle varianter af møllens hoved komponenter herunder reparationer som udføres under tilvirkning eller ved vedligehold. Dette skal sikre, at den virksomhed, der certificerer kvalitetsstyringssystemer for produktionen, har adgang til de korrekte oplysninger om den pågældende vindmølletype. Dette skal sikre, at den certificerende virksomhed får kendskab til indvundne driftserfaringer om forhold af sikkerhedsmæssig, energimæssig og kvalitetsmæssig betydning for den pågældende vindmølletype. Dette kan eksempelvis være om skader og havarier eller væsentlige Side 5 af 42

6 betydning for den godkendte vindmølletype eller vindmøllehovedkomponenttype samt om forhold af betydning for det certificerede kvalitetsstyringssystem, så længe typegodkendelsen er gyldig. Stk. 4. Indehaveren af en B-typegodkendelse er forpligtet til at oplyse den certificerende virksomhed, der udsteder certifikat for projektgodkendelse, jf. 6, af en vindmølle opstillet på basis af en B-typegodkendelse, om resultatet af den typecertificerende virksomheds vurdering og efterprøvning af udestående forhold. fejl og driftshændelser, som er blevet oplyst overfor indehaveren af godkendelsen. Dette skal sikre, at den projektcertificerende får lejlighed til at vurdere resultatet af afslutningen af de udestående forhold og kan meddele ejerne af de vindmøller, der er opstillet med B typegodkendelsen om eventuelle nødvendige ændringer. Projektgodkendelse 6. Vindmøller skal ved opstilling projektgodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 3 fastsatte krav og procedurer som en efterprøvning af, at forudsætningerne for A- og B- typegodkendelsen også gælder for de aktuelle opstillingsforhold. Formålet med en projektgodkendelse er at sikre, at en typegodkendt vindmølle, eventuelt med et særligt tilpasset tårn samt fundament opfylder godkendelsesordningen krav, herunder at den samlede konstruktion er dimensioneret til de specifikke eksterne forhold på en bestemt lokalitet. I de tilfælde, hvor projektet omfatter flere vindmøller på samme placering, kan projektgodkendelsen omfatte alle vindmøller på den pågældende placering. En dansk projektgodkendelse består af følgende moduler, idet titel i IEC WT01 er vist i parentes. Typecertifikat (Type Certificate) Påbudt Evaluering af Opstillingsforhold (Site Assessment) Påbudt Evaluering af Fundamentskonstruktion (Foundation design evaluation) Påbudt Vurdering af Installation og Lo k al Fabrikation ( Installation Evaluation) Delvist påbudt Projektcertifikat (Project Certificate) Påbudt D&V Overvågning ( O&M surveillance) Ikke påbudt Modulet Vurdering af Installation og lokal fabrikation er kun delvist påbudt, og moduler vedrørende drift og vedligehold er frivillige. Som basis for projektgodkendelsen anvendes gældende udgaver af DS/EN serien, herunder DS/EN , og for vurdering af vindmølle- og fundamentdesign, samt supplerende anerkendte internationale og danske standarder og rekommandationer, Side 6 af 42

7 Stk. 2. Projektgodkendes en vindmølle på basis af en B-typegodkendelse med udestående forhold skal behovet for nødvendige ændringer efterfølgende vurderes af den projektcertificerende virksomhed på basis af resultatet af den typecertificerende virksomheds vurdering og efterprøvning af de udestående forhold jf. 5, stk. 4. Den projektcertificerende virksomhed skal oplyse ejeren af vindmøllen om nødvendige ændringer. Stk. 3. Certifikat for projektgodkendelse udstedes til ejeren af vindmøllen. Stk. 4. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig projektgodkendelse. Anvendelsen af vindmøllen er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. 10, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 5. Ejeren af en vindmølle er ansvarlig for, at nødvendige ændringer i henhold til stk. 2 bliver gennemført og dokumenteret inden 1 år efter modtagelsen af krav til ændringer, og at der forligger en revideret projektgodkendelse på grundlag heraf. 7. Anmodning om projektgodkendelse, jf. 6, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt en gyldig typegodkendelse samt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølleprojektet i forhold til kravene i bilag 3, pkt Stk. 2. Ansøgeren til en projektgodkendelse er ansvarlig for at videregive oplysninger om tekniske se annex til vejledning. Den lokale bygningsmyndighed vil kunne anse Bygningsreglementets teknisk konstruktive krav som værende opfyldt, såfremt der foreligger en projektgodkendelse. Før alle udestående forhold på B-typegodkendelsen er afklaret, og den projektcertificerende virksomhed har vurderet behovet for ændringer af vindmøllen, kan der kun udstedes en midlertidig projektgodkendelse med begrænset gyldighed. Når den projektcertificerende virksomhed har meddelt ejeren de nødvendige ændringer, har denne maksimalt et år til at gennemføre og dokumentere ændringer, se 5, stk.6, og den endelige reviderede projektgodkendelse kan udstedes. En projektgodkendelse udstedes til ejeren af vindmøllen eller vindmølleanlægget og ikke til fabrikanten af vindmølletypen (med mindre denne er den samme). Ejeren er juridisk ansvarlig for vindmøllens godkendelse og opstilling og den fortsatte drift af møllen. Bemærk, at der er særlige krav til godkendelse af et projekt med en mølle til forsøg og demonstration, se 8 og 9. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for projektgodkendelse, godkendelse af ombygning, flytning og fortsat opstilling, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Ejeren er endvidere ansvarlig for at service og vedligehold gennemføres i.h.t. baggrundsdokumentationen for typegodkendelsen. Dette kan ejeren sikre ved at iværksætte service og vedligehold gennem fabrikanten eller et firma, som kan dokumentere at de deler viden om service og vedligehold med fabrikanten. I modsat fald vil projektgodkendelsen blive trukket tilbage, hvilket har som konsekvens at driften af vindmøllen ikke kan fortsætte. Omfang og indhold af dokumentationsmaterialet, er afhængig af det enkelte projekts omfang. Dokumentationsmaterialet kan efter aftale med den projektcertificerende virksomhed indsendes løbende. Dette skal sikre, at den virksomhed, der certificerer projektet, har et korrekt kendskab til den eller de Side 7 af 42

8 krav i typegodkendelsen til brug for den certificerende virksomhed, der udsteder projektgodkendelsen og den virksomhed, der certificerer det anvendte kvalitetsstyringssystem. pågældende vindmølletyper og kan sikre, at de projekt specifikke krav til vindmøllen er dækket af typegodkendelsen. Det er ejeren, evt. med hjælp fra vindmølleproducenten, der er ansvarlig for ansøgningen om projektgodkendelse. Godkendelse til forsøg og demonstration 8. Vindmøller, der opstilles til brug for forsøg og demonstration i forbindelse med udvikling af en ny vindmølletype kan godkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på baggrund af en vurdering af de sikkerhedsmæssige krav og procedurer, jf. bilag 3, pkt. 6. Stk. 2. Certifikat for godkendelse af vindmøller til forsøg og demonstration udstedes for en stedbestemt vindmølle til ejeren af vindmøllen for en tidsbegrænset periode på højst 3 år. Stk. 3. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig godkendelse til forsøg og demonstration. Anvendelse af vindmøllen i forsøgsperioden er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. bilag 3, pkt. 6, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 4. Vindmøller, der er godkendt til forsøg og demonstration i henhold til stk. 1 eller i henhold til tidligere bekendtgørelser, må ikke anvendes efter godkendelsens udløb. Fortsat anvendelse af vindmøllen kræver ny godkendelse, jf. 10, stk Anmodning om godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 8, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmøllen i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag 3, pkt. 6. Dokumentationen skal endvidere indeholde en forsøgsplan for den ansøgte periode. I forbindelse med udvikling af en ny mølletype - samt i særlige tilfælde ved ombygning af gamle møller i forbindelse med forsøg kan en akkrediteret certificerende virksomhed godkende en specifik vindmølle til forsøg og demonstration. En godkendelse gives på basis af en dokumentation af vindmøllens sikkerhedsmæssige forhold. Kvalitetsmæssige og energimæssige forhold verificeres ikke. Godkendelsen udstedes til ejeren af pågældende specifikke vindmølle opstillet på en bestemt plads. Godkendelsen er endvidere tidsbegrænset til 3 år og der skal foregå et forsøgsprogram i denne periode. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for godkendelsen, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Det er alene hensigten, at en godkendelse til forsøg og demonstration skal sikre, at nogle minimumskrav til sikkerhed er overholdt i forsøgsperioden. Derfor kræver en forsat anvendelse en ny godkendelse. Som minimum skal overholdelse af de sikkerhedsmæssige krav dokumenteres for de stedsbestemte laster og lasttilfælde, vinger, primære struktur- og elektriske komponenter, fundament og forhold i relation til arbejdssikkerhed. Den vedlagte forsøgsplan skal retfærdiggøre at vindmøllen godkendes til forsøgs- og demonstrationsformål. Endvidere skal der foreligge en aftale om en funktionsog sikkerhedsafprøvning, som skal foretages af et akkrediteret prøvningslaboratorium eller af ejeren bevidnet af den certificerende virksomhed. Godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration Bekendtgørelsens bestemmelser om godkendelse af Side 8 af 42

9 10. Vindmøller, der tidligere har opnået en godkendelse i henhold til 2-9 eller i henhold til tidligere bekendtgørelser, skal ved ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration godkendes af en certificerende virksomhed på baggrund af en teknisk rapport og en funktions- og sikkerhedsafprøvning, jf. bilag 3, pkt. 7. Stk. 2. Certifikat for godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration udstedes til ejeren af vindmøllen. Stk. 3. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration. Anvendelse af vindmøllen er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. stk. 1, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 4. Nedtagne vindmøller, som har udløst et skrotningsbevis, kan ikke tilsluttes elforsyningsnettet i Danmark. 11. Anmodning om godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 10, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølleprojektet i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag 3, pkt. 7. ombygninger, flytninger og til fortsat anvendelse har til formål at sikre, at de pågældende møller fortsat er opstillet sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarligt. Som ved projektgodkendelse og godkendelse til forsøg og demonstration er der tale om godkendelse af en stedsbestemt vindmølle, som ejeren er ansvarlig for. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for godkendelsen, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Dette er en forudsætning i gældende Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., BEK nr 1365 af 15/12/2004. Omfanget af dokumentationsmateriale aftales med den certificerende virksomheds sagkyndige efter dennes besigtigelse af møllen. Typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder 12. Vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder kan typegodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 4 fastsatte krav og procedurer. Stk. 2. Certifikat for typegodkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller. Stk. 3. Producenten eller leverandøren er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af vindmøllen foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse. Stk. 4. Vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder er ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende projektgodkendelse, jf. 6, og Side 9 af 42

10 bestemmelserne vedrørende godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf Anmodning om typegodkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 12, skal indsendes til en certificerende virksomhed, jf. 16, bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmøllen i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag En vindmølles elektriske påvirkning af elnettet skal dokumenteres i forbindelse med projektgodkendelse, godkendelse til forsøg og demonstration, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt godkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder i henhold til den systemansvarlige virksomheds forskrifter TF »Vindmølleparker tilsluttet net med spændinger over 100 kv«eller TF »Vindmøller tilsluttet net med spændinger under 100 kv«, jf. bilag 3, pkt Indehaveren af en vindmølle, som er godkendt i henhold til 2-14 eller godkendt i henhold til tidligere bekendtgørelser har så længe vindmøllen er i drift pligt til straks at rapportere større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. 16. Certificerende virksomheder, der udsteder certifikater for type- og projektgodkendelser, forsøgs- og demonstrationsgodkendelser samt godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, i henhold til DS/EN (for projektgodkendelser alternativt DS/EN type A), jf. dog stk. 2, eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk akkrediteringsorgan, der er Nettilslutning Havari Certificerende virksomheder En vindmølles elektriskee påvirkning af elnettet skal ikke længere dokumenteres og vurderes i forbindelse med typegodkendelsen, men først i forbindelse med godkendelse til opstilling. De tekniske specifikationer for elnettet som har betydning for vindmøllens funtion og sikkerhed indgår dog i grundlaget for en godkendelse. Dette skal sikre, større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning indsamles, dels for at EGVsekretariatet kan vurdere behovet for iværksættelse af havariundersøgelser, og dels for at EGV-sekretariatet kan vurdere behovet for opdateringer af ordningens tekniske grundlag. Anvendes DS/EN type A som akkrediteringsgrundlag for projektgodkendelse fordrer dette, at der etableres et kontraktforhold mellem ansøgeren og den certificerende virksomhed, der sikrer en opfølgning på godkendelseskriterierne, såfremt de ikke opfyldes af ansøgeren ved den først gennemførte inspektion. Det lovmæssige grundlag for DANAK er indeholdt i lov nr. 992 af 8. december 2003 om erhvervsfremme og tilhørende bekendtgørelser, jf. anneks 1. DANAK's akkrediteringsaktiviteter er baseret på standarder i DS/EN serien, DS/EN ISO/IEC serien samt Side 10 af 42

11 medunderskriver af European Co-operation for Accreditation (EA) s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Det skal af akkrediteringsdokumentationen fremgå, at denne bekendtgørelse er omfattet af akkrediteringen. Certificerende virksomheder, der certificerer kvalitetsstyringssystemer skal være akkrediteret af DANAK i henhold til DS/EN eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 2. Projektgodkendelse af vindmøller på land, jf. 6, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 10 og godkendelse af små vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 12, kan udføres af en certificerende virksomhed, der ikke er akkrediteret. Pågældende certificerende virksomhed skal på grundlag af dokumentation af nødvendige kvalifikationer vedrørende opstilling af vindmøller, f.eks. gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem, godkendes af Energistyrelsen efter indstilling af Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Stk. 3. Alle certificerende virksomheder, der udfører typegodkendelser og projektgodkendelser, herunder tilhørende certificering af kvalitetsstyringssystemer, godkendelser til forsøg og demonstration og godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt virksomheder, der i tilknytning hertil udfører målinger og prøvninger, skal være registreret hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Er den certificerende virksomhed akkrediteret, skal gyldig dokumentation herfor vedlægges. Såfremt den certificerende virksomhed ikke er akkrediteret, vedlægges godkendelsen efter stk. 2. Stk. 4. Den certificerende virksomhed skal en gang årligt over for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller redegøre for, hvorledes akkrediteringsvilkåret om overvågning af de af virksomheden udstedte certifikater for typegodkendelser overholdes. Stk. 5. Den certificerende virksomhed skal tilbagekalde et udstedt certifikat for godkendelse, såfremt der konstateres alvorlige sikkerhedsmæssige fejl ved den godkendte vindmølle samt ved konstatering af misligholdelse af forudsætningerne DS/ISO/IEC Guide 66 og DS/EN ISO Guidelines til de internationale standarder om akkreditering udarbejdes af den europæiske akkrediteringsorganisation European co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum, Inc. (IAF) og International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Indstillingen til godkendelse af ikke-akkrediterede virksomheder udarbejdes på baggrund af den af virksomheden fremsendte dokumentation af kvalifikationer vedrørende projektgodkendelse af vindmøller. Der vil blive lagt særlig vægt på kompetence til vurdering af følgende forhold på en given lokalitet: Vindmøllekonstruktion Vindforhold Geotekniske forhold, såsom jordegenskaber og grundvand Konstruktion af fundamentet sammenholdt med vindmøllens konstruktion og eventuelle typegodkendelse Opstilling og idriftsættelse Formålet med, at certificerende virksomheder skal anmeldes til EGV-sekretariatet, er at sikre, at det er kendt af myndigheder m.v. hvilke virksomheder, der er aktører på området. Kun anmeldte virksomheder vil kunne udstede gyldige certifikater. Anmeldte virksomheder vil blive offentliggjort på Godkendelsesordningen hjemmeside i en ajourført liste. Det er den akkrediterende virksomhed, der fastsætter, hvorledes akkrediteringskravet for en certificerende virksomhed skal overholdes og herunder, hvorledes overvågningen af udstedte typegodkendelser skal udføres. Det forudsættes, at den redegørelse, som den certificerende virksomhed en gang årligt skal sende til EGV-sekretariatet, indeholder oplysninger om, de overvågningsaktiviteter, der har fundet sted det pågældende år. En certificerende virksomhed har pligt til at tilbagekalde en udstedt typegodkendelse, såfremt der konstateres Side 11 af 42

12 for godkendelse. 17. Af certifikater for typegodkendelser, projektgodkendelser, godkendelser til forsøg og demonstration samt godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration skal det fremgå, at de er udstedt i henhold til bekendtgørelsens krav. Kopi af udstedte certifikater med tilhørende godkendelsesrapporter samt meddelelser om tilbagekaldte godkendelser skal indsendes af den certificerende virksomhed til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, der opdaterer og publicerer lister over gyldige godkendelser. Stk. 2. Dokumentationen for udstedte certifikater, jf. 2-14, skal arkiveres hos den certificerende virksomhed, der har udstedt certifikatet. Materiale vedrørende godkendelser skal opbevares i minimum 20 år. Stk. 3. Såfremt projektgodkendelser af vindmøller på land eller godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration er udført af en certificerende virksomhed, der ikke er akkrediteret, jf. 16, stk. 2, skal dokumentationen opbevares af vindmølleejeren, så længe vindmøllen er opstillet. alvorlige fejl eller misligholdelse. Dette kan ske på grundlag af den certificerende virksomheds egenkontrol eller som følge af resultater af undersøgelser gennemført af EGV-sekretariatet. Der skal foretages arkivering af udstedte godkendelser med tilhørende dokumentationsmateriale hos de certificerende myndigheder eller ejere af vindmøller. Indsendte godkendelser med tilhørende godkendelsesrapporter vil blive opbevaret af EGV- sekretariatet, og aktuelle godkendelser vil være offentliggjort på sekretariatets hjemmeside, hvor de er forsynet med kodeord, som kan fås ved henvendelse til EGV-sekretariatet. Opbevaringskravet på minimum 20 år er fastsat ud fra den forventede levetid for en vindmølle, og af hensyn til mulighederne for at kunne fremskaffe oplysninger til brug for udredninger ved havarier og større tekniske skader. Såfremt ejeren overdrager en vindmølle til en ny ejer, skal dokumentationen for godkendelsen udleveres til den nye ejer, der opbevarer dokumentationen. 18. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller er oprettet af Energistyrelsen til at varetage administrationen og vedligeholdelsen af det tekniske godkendelsesgrundlag, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som Energistyrelsens informations- og videnscenter for godkendelsesordningen. Godkendelsessekretariatet er placeret på Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet. Administrative bestemmelser, tilsyn m.v. EGV-sekretariatet varetager udover de nævnte godkendelsesopgaver de praktiske opgaver ved møder i det Rådgivende Udvalg for Godkendelsesordningen for Vindmøller samt deltage i rådets møder. Hertil kommer opgaver omkring indrapportering af skader m.v., jf. bekendtgørelsens 15 samt opgaver vedrørende vurderingen af ikke akkrediterede virksomheder, jf. 16, stk. 2. Der er indgået en aftale med systemansvaret om registrering af tekniske oplysninger til elselskaberne jf. TF og TF Udfyldte skemaer vedr. Tekniske oplysninger til netselskaberne er for vindmøller med gyldig typegodkendelse tilgængelige på hjemmesiden under "Medlemssider". Adgang til oplysningerne kræver kodeord, som kan fås ved henvendelse til EGV-sekretariatet. Oplysningerne er forbeholdt myndigheder og elselskaber, men vil også kunne rekvireres af fabrikanter i forbindelse med konkrete Side 12 af 42

13 Stk. 2. For en løbende vurdering af ordningens faglige indhold og administration er der af Energistyrelsen nedsat et rådgivende udvalg med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, den systemansvarlige virksomhed, net- og forsyningspligtvirksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, standardiserings- og forskningsinstitutter m.v. Godkendelsessekretariatet varetager de praktiske opgaver vedrørende udvalgets møder. Stk. 3. Godkendelsessekretariatet indsender til Energistyrelsen en gang årligt rapportering om sekretariatets virksomhed. 19. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller kan uafhængigt af akkrediterende organers tilsyn med certificerende virksomheder indhente oplysninger til brug for administrationen af godkendelsesordningen hos certificerende virksomheder, vindmølleproducenter, leverandører og ejere af vindmøller. Stk. 2. Energistyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod bekendtgørelsen, bringes i orden straks eller inden for en nærmere angivet frist. Påbud, der vedrører de akkrediterede certificerende virksomheders godkendelser, anmeldes til det akkrediterende organ. 20. Udgifter til godkendelser, herunder nettilslutningssager. Paradigma for skemaer til Tekniske oplysninger til netselskaberne findes under formularen for modulet Typecertifikat (side 5) i anneks 6. Udvalgets vigtigste opgaver vil være at rådgive Energistyrelsen, i generelle spørgsmål omkring ordningens virke, i spørgsmål omkring administrationen af ordningen, herunder tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter, ved nedsættelse af udredningsgrupper i tilfælde af større skader/havarier på vindmøller. Ved tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter kan det Rådgivende Udvalg nedsætte ad hoc udvalg til behandling af eventuelle problemområder. Udvalgets medlemmer er udpeget af Energistyrelsen for perioder af 3 år, og den nuværende sammensætning fremgår af anneks 2. Rapporten afgives årligt og redegør dels for de gennemførte aktiviteter, herunder i forbindelse med Energistyrelsens tilsyns- og kontrolfunktion af Godkendelsesordningen, og dels for budget og regnskab i den aktuelle periode. Desuden gives en statistik for udarbejdede rapporter, certifikater og standarder mm, som er udarbejdet under Godkendelsesordningen. Til brug for Godkendelsesordningens administration kan EGV-sekretariatet gennemføre følgende aktiviteter: Indhente oplysninger på stikprøveniveau hos ordningens brugere Overvåge ad hoc udvalg og havariudredningsgrupper nedsat af det Rådgivende Udvalg Drøfte tekniske og administrative problemer i forbindelse med godkendelsesordningen i et nedsat teknisk udvalg med repræsentanter for de til godkendelsesordningen anmeldte aktører og i standardiseringsudvalget S 588, der varetager udarbejdelse af vindmøllestandarder under Dansk Standard. Den overordnede administration af den samlede ordning varetages af Energistyrelsen i samarbejde med andre berørte statslige myndigheder. I denne forbindelse påser Energistyrelsen, at virksomheder, der foretager akkrediterede aktiviteter har en gyldig akkreditering fra DANAK eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk organ. at der sker en koordinering af nationale myndighedskrav, og at det internationale arbejde på regel- og certificeringsområdet følges. Der er ikke fastlagt faste gebyrer for udstedelse af godkendelser. Alle udgifter til godkendelser, prøvninger, Side 13 af 42

14 tilhørende certificering af kvalitetsstyringssystemer, og nødvendige undersøgelser, prøvninger og inspektioner, der foretages som led i godkendelsesarbejdet, afholdes ved typegodkendelser af producenter og leverandører. Ved projektgodkendelser, godkendelser til forsøg og demonstration og godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration afholdes udgifterne af vindmølleejeren. certificeringer og inspektioner afholdes af modtagerne af godkendelser og certifikater. Udgifter til ordningens drift (EGV) afholdes af Energistyrelsen af midler afsat på finansloven til typegodkende lse og kvalitetssikring af vedvarende energianlæg. 21. Klage over afgørelser truffet af en certificerende virksomhed i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser kan indbringes for Energistyrelsen. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der 1) undlader at indhente type- og projektgodkendelse, godkendelse til forsøg og demonstration, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt godkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 2, 6, 8, 10 og 12, 2) undlader at afgive oplysninger, som er omhandlet i 5, stk. 2, 7, stk. 2 og 15, 3) foretager aktiviteter i henhold til bekendtgørelsen uden gyldig akkreditering efter 16, 4) undlader at opbevare dokumentation efter 17, 5) meddeler en certificerende virksomhed eller Energistyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger, eller 6) undlader at efterkomme påbud efter bekendtgørelsen. Stk. 2. Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Klager Straffebestemmelser Side 14 af 42

15 Ikrafttræden m.v. 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 10. december 2004 om teknisk fremstilling og opstilling af vindmøller. Certifikater for godkendelser udstedt i henhold til denne og tidligere bekendtgørelser er gyldige indtil den i godkendelsen fastsatte udløbsdato. Vindmøller med en rotordiameter på 2 meter og derunder opstillet inden 1. marts 2008 er ikke omfattet af bekendtgørelsens krav om typegodkendelse Side 15 af 42

16 Bilag 1 Godkendelsesordningens krav og procedurer De tekniske krav til konstruktion, fremstilling og opstilling af land- og havvindmøller er baseret på den Internationale Elektrotekniske Kommissions dokument IEC WT01 (IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines), som er et regelsæt for et internationalt anerkendt godkendelsessystem for vindmøller. IEC WT01 systemet giver grundlag for gensidig international anerkendelse af godkendelser og typeprøvninger opnået på nationalt niveau og baseret på IEC serien af standarder for vindmøller. Samtidig udgør IEC WT01 et grundlag for gensidig anerkendelse og godkendelse af anvendte kvalitetsstyringssystemer for fabrikation og produktkontrol. IEC WT01 fastlægger krav og procedurer for udførelse af vurderinger og efterprøvninger af vindmøller i henhold til tekniske standarder og andre fastsatte tekniske krav af betydning for sikkerhed, funktionsevne og ydelse, afprøvninger og det elektriske net. IEC WT01 indeholder følgende hovedelementer: typegodkendelse (herunder komponentgodkendelse) og projektgodkendelse. En typegodkendelse (Type Certification) i henhold til IEC WT01, kap. 12, indeholder elementerne: Vurdering af konstruktion (Design Evaluation). Typeprøvning (Type Testing). Vurdering af fabrikation (Manufacturing Evaluation). Vurdering af fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation). Supplerende typemålinger (Type Characteristic Measurements). Godkendelsesrapport (Final Evaluation Report). Typecertifikat (Type Certificate). Under godkendelsesordningen indeholder typegodkendelsen alle IEC WT01 s typegodkendesesmoduler inklusive modulet Vurdering af Fundamentskonstruktion samt de dele af modulet Supplerende Typemålinger, der vedrører støj og elkvalitet. Med undtagelse af modulet vedrørende Drifts- og Vedligeholdelsesovervågning, indeholder projektgodkendelsen alle WT01 s projektgodkendelsesmoduler, idet der ved gennemførelse af modulet Vurdering af Installation og Lokal Fabrikation ikke er krav om tredjeparts verificering (kontrol gennemført af uvildig akkrediteret virksomhed). Modulerne kan afsluttes med udstedelse af en overensstemmelseserklæring (conformity statement, statement of compliance), der bekræfter, at dokumentationen for pågældende model er vurderet og efterprøvet og fundet i overensstemmelse med de standarder og rekommandationer som godkendelsen er baseret på. Når overensstemmelse er fundet for de krævede moduler og godkendelsesrapporten færdig, kan den certificerende virksomhed udstede et certifikat. De anvendte standarder og rekommandationer skal være gyldige på tidspunktet for ansøgning om /udstedelse af en godkendelse. Dog kan ved en projektgodkendelse godt henvises til en gyldig typegodkendelse, som er baseret på standarder og rekommandationer, som er erstattet af nyere udgaver. En projektgodkendelse (Project Certification) i henhold til IEC WT01, kap. 13, indeholder elementerne: Vurdering af opstillingsforhold (Site Side 16 af 42

17 Assessment). Vurdering af fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation). Vurdering af installation og lokal fabrikation (Installation Evaluation). Projektcertifikat (Project Certificate). Drifts- og vedligeholdelsesovervågning (O&M surveillence). IEC WT01 godkendelsesgrundlaget er suppleret med de i bilag 2-3 beskrevne tillægskrav samt et bilag 4 vedrørende godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder. Der henvises i øvrigt til Energistyrelsens vejledning om teknisk godkendelse af vindmøller i Danmark Side 17 af 42

18 Bilag 2 Typegodkendelse Typegodkendelse gennemføres på baggrund af en vurdering og efterprøvning i henhold til IEC WT01, kap. 12, af fabrikantens eller leverandørens dokumentation af pågældende vindmølle eller hovedkomponent, suppleret med typeprøvninger. Endvidere skal de nedenfor nævnte supplerende forhold være lagt til grund ved udstedelse af et dansk certifikat for typegodkendelse: 1. Vurdering af vindmøllens konstruktion (Design Evaluation) skal som minimum gennemføres i det omfang, som er beskrevet i IEC WT01, afsnit 12.2, samt Klimaforudsætninger og andre konstruktionsforudsætninger (som fx funderingsforhold), der ligger til grund for en typegodkendelse, skal være repræsentative for det pågældende opstillingsområde i Danmark. I tillæg til krav og procedurer vedr. styrings- og sikkerhedssystem kræves, at mindst ét bremsesystem skal være aerodynamisk virkende. Vindmøllens sikkerhed skal vurderes i henhold til gyldige standarder i DS/EN serien. Den strukturelle og mekaniske sikkerhed skal vælges i normal sikkerhedsklasse. For hovedkomponenter skal komponentklasse 2 vælges som minimum. Ved vurdering af vindmøllens konstruktion i forbindelse med fornyelse og opdateringer af A-typegodkendelser (herunder for supplerende hovedkomponenter) samt opgradering af en B-typegodkendelse til en A-typegodkendelse kan dokumentation af lastgrundlaget udføres i henhold til de standarder, der er anvendt ved vindmøllens oprindelige A- eller B-typegodkendelse. De forudsatte reflektionsforhold for vinger skal være angivet i vindmøllens dokumentation, jf. DS/ISO Vindmøllen skal CE-mærkes. CE-mærkning skal være ledsaget af en overensstemmelseserklæring, bl.a. med angivelse af, hvilke bestemmelser (standarder) vindmøllen er udført Ansøgerens dokumentation skal vurderes og efterprøves m.h.t. overensstemmelse med alle krav i IEC WT01, standarden DS/EN ( for små vindmøller), andre standarder valgt af konstruktøren i samarbejde med den certificerende virksomhed samt for de forhold, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 2 under punkterne 2-8. Punkterne er uddybet nedenfor. Formålet er at undersøge om en vindmølletype er udviklet og dokumenteret i henhold til de beskrevne forudsætninger. Vurdering af konstruktionen omfatter normalt alle de i IEC WT01 kapitel beskrevne punkter, jf. figur 2. Der skal som minimum ske en vurdering og efterprøvning af styrings- og sikkerhedssystemer, last og lasttilfælde samt strukturelle og mekaniske forhold. Vurdering af kontrol- og sikkerhedssystem (Evaluation of Control and Protect. System) Vurdering af last og lasttilfælde (Evaluation of Loads and Load Cases) Vurdering af strukturelle, mekaniske og elektriske komponenter (Evaluation of Structural,Mech. and Elect. Comp.) Vurdering af komponent prøvninger (Evaluation of Component Tests) Vurdering af funderingsforudsætninger (Evaluation of Foundation Design Req.) Overensstemmelseserklæring for Vurdering af konstruktion (Design Evaluation Conformity Statement) Vurdering af konstruktionskontrol (Evaluation of Design Control) Vurdering af fabrikationsplan (Evaluation of Manufacturing Plan) Vurdering af installationsplan (Evaluation of Installation Plan) Vurdering af vedligeholdelsesplan (Evaluation of Maintenance Plan) Vurdering af personsikkerhed (Evaluation of Personnel Safety) Der skal anvendes klimaforudsætninger, der er repræsentative for det pågældende opstillingsområde i Danmark. Klassificering af vind kan ske ved anvendelse af DS 472 og DS 410. Af klimaforhold i øvrigt af betydning (f.eks. ved valg af korrosionsbeskyttelse) for en vindmølles konstruktion og dimensionering kan følgende være af betydning: Luftfugtighed Salt- og støvindhold i luft Kemiske påvirkninger Saltvandssprøjt Ultraviolet stråling Lyn I forbindelse med vurdering og efterprøvning af Side 18 af 42

19 efter samt en fabrikanterklæring om overholdelse af kravene vedrørende personsikkerhed og kravene vedrørende elektriske installationer. Vindmøllens lynbeskyttelse skal være dokumenteret, jf. DS/IEC/TR Vindmøllens elektriske installationer skal desuden være dokumenteret i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1/EN styrings- og sikkerhedssystem kræves for en dansk typegodkendelse, at mindst et bremsesystem er aerodynamisk virkende. Eksempelvis betyder dette for en pitch-reguleret trebladet vindmølle, at to (2) vinger skal kunne bremse rotoren ned under forudsætning af, at vingerne drejer om egen akse uafhængigt af hinanden, og at man skal kunne acceptere ét uafhængigt systems udfald. Tilsvarende betyder det for en stall-reguleret trebladet vindmølle, at tipperne på to (2) af vingerne skal kunne nedbremse rotoren. Styrkeeftervisningen skal ske i henhold til DS/EN eller -2, hvor sidstnævnte kan anvendes for små vindmøller med op til 40 m2 rotorareal. Der skal anvendes normal sikkerhedsklasse i DS/EN Da der i forbindelse med gældende godkendelser (Aeller B-typegodkendelse) kan være anvendt andre standarder, er det tilladt, at disse standarder fortsat anvendes ved fornyelse af en A- til en A-typegodkendelse og opgradering af en B-typegodkendelse til A. En liste over standarder og rekommandationer, der kan være relevante i forbindelse med konstruktion af vindmøller, er angivet i anneks 3, 4 og 5. Producenten skal oplyse de forudsatte refleksionsforhold for vindmøllens vinger. Refleksionsegenskaberne måles og klassificeres efter DS/EN ISO 2813, jf. følgende tabel. Klasse Beskrivelse Glanstal I Mat < 30 % II Halvmat/halvblank 30-70% III Højglans > 70 % Vindmøller skal kunne CE-mærkes. En liste over relevante direktiver for CE-mærkning af vindmøller er angivet i anneks 1. Overholdelsen af maskindirektivet indebærer opfyldelse af krav til personsikkerhed, og alle sikkerhedskrav skal være beskrevet i manualernes instruktioner og procedurer for transport af vindmøllen, for montage og opstilling såvel som for indkøring. I den forbindelse skal vindmøllen og udstyr til opstilling være dimensioneret til de laster, som kan fremkomme ved transport, montage, opstilling og indkøring. Krav til personsikkerhed skal ikke nødvendigvis være opfyldt i henhold til standarden DS/EN 50308, da standarden ikke er en harmoniseret standard under maskindirektivet. Af hensyn til personbeskyttelse, møllens funktion, elektromagnetiske forstyrrelser og netpåvirkninger stilles der sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige krav til en vindmølles elektriske installationer Side 19 af 42

20 2. Typeprøvning (Type Testing) skal som minimum gennemføres i det omfang, som er beskrevet i IEC WT01, afsnit 12.3, ved brug af gældende standarder i DS/EN serien, samt Den typecertificerende virksomhed kan til vurdering og efterprøvning af vindmøllens dokumentation kræve yderligere prøvninger, hvis dokumentationen er usikker, hvis værdier i dokumentationen afviger fra det forventede, eller hvis der ikke anvendes almindeligt accepterede beregningsprocedurer. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit Elektrisk materiel på maskiner, anvendes til opfyldelse af de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i Maskindirektivet. Afsnit er en direkte oversættelse af den europæiske standard EN Dette indebærer, at betjening af vindmøllen samt adgang til møllens lokale kontrolsystem ikke må kræve adgang til elektriske kredsløb med spænding større end 50 V. det elektriske udstyr skal være konstrueret under hensyntagen til tilgængelighed, vedligeholdelse, fejlsøgning og reparation. de elektriske komponenter og det elektriske anlæg i sin helhed skal dimensioneres, så de kan tåle de temperaturer og den fugtighed, som forekommer på opstillingsstedet, og den deraf følgende korrosion. Særlige forholdsregler skal tages, hvor der forekommer salt i atmosfæren. Ved valg og dimensionering af materiel skal der desuden tages hensyn til eventuelle vibrationer, samt i videst mulig udstrækning til de overspændinger og øvrige påvirkninger, der kan forekomme ved lynnedslag i møllen eller i nærheden af denne. Se DS/IEC/TR de elektriske lysinstallationer i vindmøllen kan alternativt udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, afsnit 6. Vindmøllen skal tilsluttes til elnettet i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, kapitel 55, Lavspændingsgeneratoranlæg, der gælder for generatoranlæg med driftsspænding op til 1000 V. For generatoranlæg med større driftsspænding henvises til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Udførelse af elforsyningsanlæg, afsnit 2, samt Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5. Formålet er at indhente måleresultater til dokumentation af ydelse og som supplerende dokumentation af holdbarhed og sikkerhed. Den typecertificerende virksomhed kan til verifikation af vindmøllens dokumentation kræve yderligere prøvninger, hvor dokumentationen er usikker, hvor værdier i dokumentationen afviger fra det forventede, eller hvor der ikke anvendes almindeligt accepterede beregningsprocedurer. Modulet typeprøvning omfatter normalt alle de i IEC WT01 kapitel beskrevne aktiviteter, jf. nedenstående figur Side 20 af 42

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere.

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere. Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 651 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller Indledning Bekendtgørelsen for den

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 84 Offentlig Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Udkast af 16. februar 2007 (ændringer angivet med fed skrift) Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 2

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008 26. juni 2008. Nr. 651. Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller I

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013

Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013 13. marts 2014 Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013 Indledning Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller

Læs mere

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig:

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig: Referat af møde vedr. koordinering af krav til nettilslutning af vindmøller afholdt hos Elkraft System Onsdag den 7. juli 2004 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Deltagere: Jan Havsager Jørgen Lemming Jørgen

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Nettilslutning af vindmøller i Danmark

Nettilslutning af vindmøller i Danmark Nettilslutning af vindmøller i Danmark - et studie af godkendelsesproceduren for type- og projektgodkendelse af vindmøller i Danmark Præsentation af specialkursus v. Peter Hansen Stud.polyt., s041944 Rejseby

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag d. 20. september, 2013 Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Temadag om husstandsmøller

Temadag om husstandsmøller Temadag om husstandsmøller Typegodkendte husstandsmøller på det danske marked Fredag den 18. september 2015 i Fredericia Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV) DTU Vindenergi

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Deltagere: Strange Skriver Jørgen Knudsen Truels Kjær Per H. Lauritsen

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller).

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). 1. maj 2009 Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). Som en undtagelse fra de gældende regler i bekendtgørelse nr. 651

Læs mere

ved godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal

ved godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal Energistyrelsen 19. marts 2010 Godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal på 200 m 2 og derunder. Som en undtagelse fra de gældende regler i bekendtgørelse nr. 651

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark

Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark Danske og internationale regler og standarder for teknisk godkendelse Peggy Friis Dansk godkendelses ordning Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknisk grundlag for typegodkendelse og certificering af vindmøller i Danmark. Udkast til internationalisering af udgave af 15.

Teknisk grundlag for typegodkendelse og certificering af vindmøller i Danmark. Udkast til internationalisering af udgave af 15. Teknisk grundlag for typegodkendelse og certificering af vindmøller i Danmark Udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 2 Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30 Deltagere: Strange Skriver Jens Wodstrup Jørgen Knudsen Nils E. Werner Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Strange Skriver Jens Wodstrup Jørgen Knudsen Truels Kjær Per

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30 Deltagere: Strange Skriver Danmarks Vindmølleforening Jens Wodstrup Brancheforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere