Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller"

Transkript

1 til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan udstede type- og projektgodkendelser i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Endvidere indeholder bekendtgørelsen bestemmelser vedrørende administrative forhold, herunder vedrørende Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (i det følgende EGV-sekretariatet) og det Rådgivende Udvalg for Godkendelsesordningen. Endeligt fastlægger bekendtgørelsen regler for tilsyn og kontrol samt klagevejledning og straffebestemmelser. Nyheder Energistyrelsens første bekendtgørelse af 1. januar 2005 om typegodkendelse og certificering af vindmøller, blev den 10. september 2007 erstattet af en ny bekendtgørelse, som dette er en vejledning til. Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer, herunder: Den tidligere C-godkendelse er erstattet af bestemmelser for møller til forsøg og demonstration, Undtagelsen for vindmøller med en rotordiameter mindre end 2 meter er erstattet af særlige bestemmelser for vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder, Nye bestemmelser for projektgodkendelse på basis af en B-typegodkendelse, Vindmøller der opstilles til brug for forsøg og demonstration, skal godkendes af en akkrediteret certificerende virksomhed, og godkendelsen er knyttet til et specifikt opstillingssted, Det er nu et krav, at en vindmølles elektriske påvirkning af elnettet skal dokumenteres, Et nyt afsnit om havari kræver, at mølleejeren rapporterer skader til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, Der er generelt større fokus på vindmølleejerens forpligtelser, Kravet om typegodkendelse af vindmøller med en rotordiameter på 2 m og derunder træder først i kraft den 1. marts 2008, Der åbnes mulighed for at gældende krav om typegodkendelse kan fraviges, og Der er et nyt bilag 4, der redegør for enklere regler for typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder. ens opbygning en henvender sig til vindmølleleverandører og den professionelle vindmølleejer og består af generelle kommentarer til de tekniske afsnit i bekendtgørelsen samt, uddybende forklaringer til 1 til 23 i det omfang, der er skønnet behov herfor. En liste over normer og standarder, der er henvist til i bekendtgørelsen og i denne vejledning, er angivet i anneks 3 og 4. På områder, som ikke er dækket af ovennævnte normer og standarder, kan anvendes rekommandationer listet i anneks 5. Både bekendtgørelse og vejledning kan findes på godkendelsesordningen hjemmeside: eller Bekendtgørelse og vejledning er oversat til engelsk Side 1 af 42

2 I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 2 og 3, og 88, 90 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, fastsættes: Denne bekendtgørelse fastsætter, at der for vindmøller, som opstilles på land og på havet inden for søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone, skal foreligge en gyldig typegodkendelse, og vindmølleopstillingen skal projektgodkendes. Bekendtgørelsen erstatter Energistyrelsens bekendtgørelse af 1. januar 2005 om typegodkendelse og certificering af vindmøller. Anvendelsesområde m.v. 1. Den tekniske godkendelsesordning for konstruktion, (den tekniske godkendelsesordning) har til formål at sikre, at en vindmølle sammen med det anvendte fundament er konstrueret, fremstillet og opstillet i overensstemmelse med fastsatte sikkerhedsmæssige, energimæssige og kvalitetsmæssige krav. Godkendelsesordningen bygger på krav og procedurer for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller fastsat i det internationale regelsæt IEC WT01, jf. bilag 1. IEC WT01 indeholder hovedelementerne typegodkendelse, komponent-typegodkendelse og projektgodkendelse. Stk. 2. Den tekniske godkendelsesordning omfatter den enkelte vindmølle, inklusive eltekniske anlæg, transformer og fundament frem til og med vindmøllens tilslutningsklemmer til det elektriske net, herunder komponenter til at føre kabler ud fra vindmøllen samt permanente hjælpemidler som kraner, kranbeslag, løftebeslag og servicelifte. Stk. 3. Vindmøller, der opstilles på land og på havet (søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone) og som anvendes til elproduktion, skal Formålet med godkendelsesordningen er, at vindmøller opstillet i Danmark, lever op til et veldefineret og internationalt accepteret niveau med hensyn til både sikkerhed, energi og kvalitet. Ordningen er derfor baseret på det internationale regelsæt for certificering af vindmøller og vindmølleprojekter IEC WT01. Det er således hensigten, at den danske godkendelse opfylder kravene i IEC WT01, og at et certifikat i henhold til IEC WT01 med enkelte tilføjelser kan overføres til en dansk godkendelse. Således omfatter godkendelsesordningen en begrænset række krav, som følger af anden dansk lovgivning, eller som er af særlig betydning for opstilling af vindmøller under danske forhold. For husstandsmøller på op til 40 m2 rotorareal kan de i WT01 anviste særlige krav og procedurer for små vindmøller anvendes. Den danske ordning omfatter hovedelementerne typegodkendelse og projektgodkendelse samt særlige regler for godkendelse af ombygninger, flytninger samt regler for fornyet godkendelse af møller med tidsbegrænsede typegodkendelser. Godkendelsesordning dækker kun i begrænset omfang drift og vedligehold af vindmøllen. For en vindmølle som er sat i drift og opnået en projektgodkendelse er det derfor kun havarier der skal rapporteres til Energistyrelsens sekretariat jf. $ 15. Ordningen omfatter således alene vindmøllen og ikke et eventuelt net i vindmølleparken, transformerstation eller parkstyringssystem (SCADA-system). De tekniske specifikationer for kritiske funktioner i disse systemer indgår dog i grundlaget for en godkendelse. Søterritoriet er defineret som den kystnære del ud til 12 sømil inden for hvilken en kyststat har fuld jurisdiktion til bl.a. at håndhæve sin lovgivning ligesom på landjorden. Dog skal kyststaten respektere fremmede skibes ret til Side 2 af 42

3 godkendes i henhold til Stk. 4. Vindmøller, der opstilles til forsøg og demonstration kan godkendes i henhold til 8-9. Stk. 5. Vindmøller, der ombygges, opstilles på en ny placering (flyttes) eller anvendes efter udløb af en godkendelse til forsøg og demonstration skal godkendes på ny i henhold til Stk. 6. Vindmøller med et rotorareal på 5 m2 og derunder kan typegodkendes i henhold til Stk. 7. Energistyrelsen kan bestemme, at nærmere angivne vindmøller, som er omfattet af bekendtgørelsen, helt eller delvis skal være undtaget fra bekendtgørelsens bestemmelser. uskadelig gennemsejling af det ydre territorialfarvand. Uden for søterritoriet kan kyststaten oprette en eksklusiv økonomisk zone ud til maximalt 200 sømil inden for hvilken kyststaten har ret til efterforskning og udnyttelse af de naturlige ressourcer i havet samt på havbunden og dens undergrund samt til enhver anden økonomisk udnyttelse. Den tidligere C-typegodkendelse for vindmøller til forsøg og demonstration er nu erstattet af en form for tidsbegrænset projektgodkendelse. Det er ejeren af vindmøllen, der er ansvarlig for, at der foreligger en ny godkendelse før idriftsættelse. Den tidligere undtagelse for godkendelsesordningen krav for møller med en rotordiameter på 2 m og derunder er nu erstattet af forenklede regler for vindmøller med et rotorareal på 5 m2 og derunder. Se også $4. Typegodkendelse 2. Vindmøller skal typegodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 2 fastsatte tekniske krav og procedurer. Vindmøllehovedkomponenter kan typegodkendes selvstændigt. Formålet med typegodkendelsen er at sikre en tilfredsstillende kvalitet af det grundlag, som skal danne basis for produktion, opstilling, drift og vedligeholdelse af en bestemt vindmølletype eller et hovedkomponent til samme. Godkendte hovedkomponenter kan indgå i den samlede typegodkendelse af vindmøllen under forudsætning af, at godkendelsen respekteres af den certificerende virksomhed, der udsteder vindmøllens typegodkendelse. Typegodkendelsen udstedes på baggrund af en verifikation af fabrikantens/leverandørens dokumentation af den pågældende vindmølle eller hovedkomponent, suppleret med prøvninger. Kravene til typegodkendelsen fremgår af WT01, kap. 12 og omfatter alle de viste moduler i nedenstående figur.: Side 3 af 42

4 Vurdering af vindmølledesign (Design Evaluation) Påbudt Typeprøvning (Type Testing) Påbudt Vurdering af Fabrikation (Manufacturing Evaluation) Påbudt Vurdering af Fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation) Påbudt Suppl. Typemålinger (Type Characteristic Measurements) Delvist påbudt Godkendelsesrapport (Final Evaluation Report) Påbudt Typecertifikat (Type Certificate) Påbudt 3. Certifikat for typegodkendelse af vindmøller udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller inden for 2 godkendelsesklasser (A eller B). En typegodkendelse er nødvendig for udstedelse af certifikat for projektgodkendelse, jf. 6. Stk. 2. Certifikat for A-typegodkendelse udstedes med en gyldighed på højst 5 år. Stk. 3. Certifikat for B-typegodkendelse udstedes med gyldighed på højst 1 år. I en B-typegodkendelse tillades, at forhold uden væsentlig betydning for den primære sikkerhed kan vurderes og efterprøves efter certifikatets udstedelse inden for en tidsfrist fastsat af den certificerende virksomhed. Stk. 4. For vindmøller med A-typegodkendelse Titel i IEC WT01 er vist i parentes. Alle elementer af IEC WT 01 kræves gennemført, inklusive modulerne: Vurdering af Fundamentsdesign (Foundation Design Evaluation). Typekarakteristiske målinger (Type Characteristic Measurements), der som minimum skal indeholde støjmåling. Som basis for typegodkendelsen anvendes gældende udgaver af DS/EN serien, herunder DS/EN og for vurdering af vindmølledesign, samt supplerende anerkendte internationale og danske standarder og rekommandationer, se annex til vejledning. Typegodkendelser udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller. Af hensyn til den løbende produktudvikling er der under den danske ordning defineret 2 godkendelsesklasser A og B, som skal anvendes for vindmølletyper, der opstilles under normale vilkår. Den tidligere godkendelsesklasse C for forsøgsmøller er erstattet af en godkendelse til forsøg og demonstration, se 8. Gyldigheden er afhængig af, at erfaringerne med mølletypen i den forløbne periode en gang årligt rapporteres til den typecertificerende virksomhed, jf. kommentarer til 5, stk. 3. En A-typegodkendelse må ikke indeholde udestående punkter, dvs. forhold, der ikke er endeligt dokumenteret. Det er intentionen, at B-typegodkendelser ved gyldighedens udløb skal overgå til en A-typegodkendelse. Er det ikke muligt at opnå en A-godkendelse, og fabrikanten forsat vil have typen godkendt, skal der udstedes en ny B-typegodkendelse. I denne forbindelse skal fabrikanten fremsende en rapport til den typecertificerende virksomhed svarende til en årlig A- typegodkendelsesrapport. Forhold uden væsentlig betydning for den primære sikkerhed kan f.eks. være relateret til manualer for vedligehold, udmattelsesstyrke eftervist for 20 år og støjog effektmåling. Kvalitetsstyringssystem skal dække såvel udvikling og Side 4 af 42

5 eller B-typegodkendelse kræves i tilknytning til typegodkendelsen et certificeret kvalitetsstyringssystem. Stk. 5. Producenten eller leverandøren er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af en leveret vindmølle foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse. Stk. 6. Godkendelsesordningen fritager ikke producenten eller leverandøren for deres normale produktansvar. 4. De i bilag 2 fastsatte tekniske krav kan i særlige tilfælde fraviges, såfremt det på tilfredsstillende vis dokumenteres, at de sikkerhedsmæssige og energimæssige krav opfyldes, og at de kvalitetsmæssige forhold ved produktion og installation ikke forringes. En certificerende virksomhed skal i tilfælde af fravigelser af principiel betydning forelægge disse i høring for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, jf. 18, stk Anmodning om typegodkendelse skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølletypen i forhold til krav ene i bilag 2. Stk. 2. Ansøgeren til en typegodkendelse er ansvarlig for at videregive oplysninger om tekniske krav i typegodkendelsen til brug for den virksomhed, der certificerer det anvendte kvalitetsstyringssystem, jf. 3, stk. 4. Stk. 3. Indehaveren af en A-typegodkendelse skal en gang årligt fremsende en rapport til den typecertificerende virksomhed, der har udstedt certifikatet for godkendelsen, om forhold af sikkerhedsmæssig, energimæssig og kvalitetsmæssig fremstilling. Certificering af kvalitetsstyringssystemer gennemføres i.h.t. ISO 9001 standarden. Den certificerende myndighed er akkrediteret af et nationalt organ. I Danmark er det DANAK, der akkrediterer certificerende myndigheder Produktansvar defineres f.eks. i EU s Maskindirektiv. Fabrikanten kan kun basere produktansvaret på den certificerende virksomheds rapportering, såfremt dette er aftalt. Dette skal sikre, at de fastsatte godkendelseskrav ikke er til hinder for udviklingen af nye og bedre metoder til opnåelse af et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Dokumentationsmaterialet skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den certificerende virksomhed som minimum kan vurdere og efterprøve overensstemmelse med gældende sikkerhedsmæssige krav vedrørende: Sikkerhedssystemer Mekanisk og strukturel sikkerhed Personsikkerhed Elektrisk sikkerhed samt en række energi- og kvalitetsmæssige forhold herunder: Ydeevne Levetid af maskin- og elektriske komponenter Støjafgivelse Dokumentationen skal omhandle alle varianter af møllens hoved komponenter herunder reparationer som udføres under tilvirkning eller ved vedligehold. Dette skal sikre, at den virksomhed, der certificerer kvalitetsstyringssystemer for produktionen, har adgang til de korrekte oplysninger om den pågældende vindmølletype. Dette skal sikre, at den certificerende virksomhed får kendskab til indvundne driftserfaringer om forhold af sikkerhedsmæssig, energimæssig og kvalitetsmæssig betydning for den pågældende vindmølletype. Dette kan eksempelvis være om skader og havarier eller væsentlige Side 5 af 42

6 betydning for den godkendte vindmølletype eller vindmøllehovedkomponenttype samt om forhold af betydning for det certificerede kvalitetsstyringssystem, så længe typegodkendelsen er gyldig. Stk. 4. Indehaveren af en B-typegodkendelse er forpligtet til at oplyse den certificerende virksomhed, der udsteder certifikat for projektgodkendelse, jf. 6, af en vindmølle opstillet på basis af en B-typegodkendelse, om resultatet af den typecertificerende virksomheds vurdering og efterprøvning af udestående forhold. fejl og driftshændelser, som er blevet oplyst overfor indehaveren af godkendelsen. Dette skal sikre, at den projektcertificerende får lejlighed til at vurdere resultatet af afslutningen af de udestående forhold og kan meddele ejerne af de vindmøller, der er opstillet med B typegodkendelsen om eventuelle nødvendige ændringer. Projektgodkendelse 6. Vindmøller skal ved opstilling projektgodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 3 fastsatte krav og procedurer som en efterprøvning af, at forudsætningerne for A- og B- typegodkendelsen også gælder for de aktuelle opstillingsforhold. Formålet med en projektgodkendelse er at sikre, at en typegodkendt vindmølle, eventuelt med et særligt tilpasset tårn samt fundament opfylder godkendelsesordningen krav, herunder at den samlede konstruktion er dimensioneret til de specifikke eksterne forhold på en bestemt lokalitet. I de tilfælde, hvor projektet omfatter flere vindmøller på samme placering, kan projektgodkendelsen omfatte alle vindmøller på den pågældende placering. En dansk projektgodkendelse består af følgende moduler, idet titel i IEC WT01 er vist i parentes. Typecertifikat (Type Certificate) Påbudt Evaluering af Opstillingsforhold (Site Assessment) Påbudt Evaluering af Fundamentskonstruktion (Foundation design evaluation) Påbudt Vurdering af Installation og Lo k al Fabrikation ( Installation Evaluation) Delvist påbudt Projektcertifikat (Project Certificate) Påbudt D&V Overvågning ( O&M surveillance) Ikke påbudt Modulet Vurdering af Installation og lokal fabrikation er kun delvist påbudt, og moduler vedrørende drift og vedligehold er frivillige. Som basis for projektgodkendelsen anvendes gældende udgaver af DS/EN serien, herunder DS/EN , og for vurdering af vindmølle- og fundamentdesign, samt supplerende anerkendte internationale og danske standarder og rekommandationer, Side 6 af 42

7 Stk. 2. Projektgodkendes en vindmølle på basis af en B-typegodkendelse med udestående forhold skal behovet for nødvendige ændringer efterfølgende vurderes af den projektcertificerende virksomhed på basis af resultatet af den typecertificerende virksomheds vurdering og efterprøvning af de udestående forhold jf. 5, stk. 4. Den projektcertificerende virksomhed skal oplyse ejeren af vindmøllen om nødvendige ændringer. Stk. 3. Certifikat for projektgodkendelse udstedes til ejeren af vindmøllen. Stk. 4. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig projektgodkendelse. Anvendelsen af vindmøllen er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. 10, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 5. Ejeren af en vindmølle er ansvarlig for, at nødvendige ændringer i henhold til stk. 2 bliver gennemført og dokumenteret inden 1 år efter modtagelsen af krav til ændringer, og at der forligger en revideret projektgodkendelse på grundlag heraf. 7. Anmodning om projektgodkendelse, jf. 6, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt en gyldig typegodkendelse samt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølleprojektet i forhold til kravene i bilag 3, pkt Stk. 2. Ansøgeren til en projektgodkendelse er ansvarlig for at videregive oplysninger om tekniske se annex til vejledning. Den lokale bygningsmyndighed vil kunne anse Bygningsreglementets teknisk konstruktive krav som værende opfyldt, såfremt der foreligger en projektgodkendelse. Før alle udestående forhold på B-typegodkendelsen er afklaret, og den projektcertificerende virksomhed har vurderet behovet for ændringer af vindmøllen, kan der kun udstedes en midlertidig projektgodkendelse med begrænset gyldighed. Når den projektcertificerende virksomhed har meddelt ejeren de nødvendige ændringer, har denne maksimalt et år til at gennemføre og dokumentere ændringer, se 5, stk.6, og den endelige reviderede projektgodkendelse kan udstedes. En projektgodkendelse udstedes til ejeren af vindmøllen eller vindmølleanlægget og ikke til fabrikanten af vindmølletypen (med mindre denne er den samme). Ejeren er juridisk ansvarlig for vindmøllens godkendelse og opstilling og den fortsatte drift af møllen. Bemærk, at der er særlige krav til godkendelse af et projekt med en mølle til forsøg og demonstration, se 8 og 9. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for projektgodkendelse, godkendelse af ombygning, flytning og fortsat opstilling, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Ejeren er endvidere ansvarlig for at service og vedligehold gennemføres i.h.t. baggrundsdokumentationen for typegodkendelsen. Dette kan ejeren sikre ved at iværksætte service og vedligehold gennem fabrikanten eller et firma, som kan dokumentere at de deler viden om service og vedligehold med fabrikanten. I modsat fald vil projektgodkendelsen blive trukket tilbage, hvilket har som konsekvens at driften af vindmøllen ikke kan fortsætte. Omfang og indhold af dokumentationsmaterialet, er afhængig af det enkelte projekts omfang. Dokumentationsmaterialet kan efter aftale med den projektcertificerende virksomhed indsendes løbende. Dette skal sikre, at den virksomhed, der certificerer projektet, har et korrekt kendskab til den eller de Side 7 af 42

8 krav i typegodkendelsen til brug for den certificerende virksomhed, der udsteder projektgodkendelsen og den virksomhed, der certificerer det anvendte kvalitetsstyringssystem. pågældende vindmølletyper og kan sikre, at de projekt specifikke krav til vindmøllen er dækket af typegodkendelsen. Det er ejeren, evt. med hjælp fra vindmølleproducenten, der er ansvarlig for ansøgningen om projektgodkendelse. Godkendelse til forsøg og demonstration 8. Vindmøller, der opstilles til brug for forsøg og demonstration i forbindelse med udvikling af en ny vindmølletype kan godkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på baggrund af en vurdering af de sikkerhedsmæssige krav og procedurer, jf. bilag 3, pkt. 6. Stk. 2. Certifikat for godkendelse af vindmøller til forsøg og demonstration udstedes for en stedbestemt vindmølle til ejeren af vindmøllen for en tidsbegrænset periode på højst 3 år. Stk. 3. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig godkendelse til forsøg og demonstration. Anvendelse af vindmøllen i forsøgsperioden er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. bilag 3, pkt. 6, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 4. Vindmøller, der er godkendt til forsøg og demonstration i henhold til stk. 1 eller i henhold til tidligere bekendtgørelser, må ikke anvendes efter godkendelsens udløb. Fortsat anvendelse af vindmøllen kræver ny godkendelse, jf. 10, stk Anmodning om godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 8, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmøllen i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag 3, pkt. 6. Dokumentationen skal endvidere indeholde en forsøgsplan for den ansøgte periode. I forbindelse med udvikling af en ny mølletype - samt i særlige tilfælde ved ombygning af gamle møller i forbindelse med forsøg kan en akkrediteret certificerende virksomhed godkende en specifik vindmølle til forsøg og demonstration. En godkendelse gives på basis af en dokumentation af vindmøllens sikkerhedsmæssige forhold. Kvalitetsmæssige og energimæssige forhold verificeres ikke. Godkendelsen udstedes til ejeren af pågældende specifikke vindmølle opstillet på en bestemt plads. Godkendelsen er endvidere tidsbegrænset til 3 år og der skal foregå et forsøgsprogram i denne periode. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for godkendelsen, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Det er alene hensigten, at en godkendelse til forsøg og demonstration skal sikre, at nogle minimumskrav til sikkerhed er overholdt i forsøgsperioden. Derfor kræver en forsat anvendelse en ny godkendelse. Som minimum skal overholdelse af de sikkerhedsmæssige krav dokumenteres for de stedsbestemte laster og lasttilfælde, vinger, primære struktur- og elektriske komponenter, fundament og forhold i relation til arbejdssikkerhed. Den vedlagte forsøgsplan skal retfærdiggøre at vindmøllen godkendes til forsøgs- og demonstrationsformål. Endvidere skal der foreligge en aftale om en funktionsog sikkerhedsafprøvning, som skal foretages af et akkrediteret prøvningslaboratorium eller af ejeren bevidnet af den certificerende virksomhed. Godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration Bekendtgørelsens bestemmelser om godkendelse af Side 8 af 42

9 10. Vindmøller, der tidligere har opnået en godkendelse i henhold til 2-9 eller i henhold til tidligere bekendtgørelser, skal ved ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration godkendes af en certificerende virksomhed på baggrund af en teknisk rapport og en funktions- og sikkerhedsafprøvning, jf. bilag 3, pkt. 7. Stk. 2. Certifikat for godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration udstedes til ejeren af vindmøllen. Stk. 3. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse foreligger en gyldig godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration. Anvendelse af vindmøllen er betinget af, at der ikke uden fornyet godkendelse, jf. stk. 1, foretages ændringer på vindmøllen. Stk. 4. Nedtagne vindmøller, som har udløst et skrotningsbevis, kan ikke tilsluttes elforsyningsnettet i Danmark. 11. Anmodning om godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 10, skal indsendes til en certificerende virksomhed bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmølleprojektet i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag 3, pkt. 7. ombygninger, flytninger og til fortsat anvendelse har til formål at sikre, at de pågældende møller fortsat er opstillet sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarligt. Som ved projektgodkendelse og godkendelse til forsøg og demonstration er der tale om godkendelse af en stedsbestemt vindmølle, som ejeren er ansvarlig for. Ejeren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelsen af gældende bestemmelser for godkendelsen, og dokumentationen skal opbevares så længe vindmøllen er i drift. Dette er en forudsætning i gældende Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., BEK nr 1365 af 15/12/2004. Omfanget af dokumentationsmateriale aftales med den certificerende virksomheds sagkyndige efter dennes besigtigelse af møllen. Typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder 12. Vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder kan typegodkendes af en certificerende virksomhed, jf. 16, på grundlag af de i bilag 4 fastsatte krav og procedurer. Stk. 2. Certifikat for typegodkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder udstedes til producenter eller leverandører af vindmøller. Stk. 3. Producenten eller leverandøren er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af vindmøllen foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse. Stk. 4. Vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder er ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende projektgodkendelse, jf. 6, og Side 9 af 42

10 bestemmelserne vedrørende godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf Anmodning om typegodkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 12, skal indsendes til en certificerende virksomhed, jf. 16, bilagt dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere og efterprøve vindmøllen i forhold til de sikkerhedsmæssige krav, jf. bilag En vindmølles elektriske påvirkning af elnettet skal dokumenteres i forbindelse med projektgodkendelse, godkendelse til forsøg og demonstration, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt godkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder i henhold til den systemansvarlige virksomheds forskrifter TF »Vindmølleparker tilsluttet net med spændinger over 100 kv«eller TF »Vindmøller tilsluttet net med spændinger under 100 kv«, jf. bilag 3, pkt Indehaveren af en vindmølle, som er godkendt i henhold til 2-14 eller godkendt i henhold til tidligere bekendtgørelser har så længe vindmøllen er i drift pligt til straks at rapportere større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. 16. Certificerende virksomheder, der udsteder certifikater for type- og projektgodkendelser, forsøgs- og demonstrationsgodkendelser samt godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, i henhold til DS/EN (for projektgodkendelser alternativt DS/EN type A), jf. dog stk. 2, eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk akkrediteringsorgan, der er Nettilslutning Havari Certificerende virksomheder En vindmølles elektriskee påvirkning af elnettet skal ikke længere dokumenteres og vurderes i forbindelse med typegodkendelsen, men først i forbindelse med godkendelse til opstilling. De tekniske specifikationer for elnettet som har betydning for vindmøllens funtion og sikkerhed indgår dog i grundlaget for en godkendelse. Dette skal sikre, større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning indsamles, dels for at EGVsekretariatet kan vurdere behovet for iværksættelse af havariundersøgelser, og dels for at EGV-sekretariatet kan vurdere behovet for opdateringer af ordningens tekniske grundlag. Anvendes DS/EN type A som akkrediteringsgrundlag for projektgodkendelse fordrer dette, at der etableres et kontraktforhold mellem ansøgeren og den certificerende virksomhed, der sikrer en opfølgning på godkendelseskriterierne, såfremt de ikke opfyldes af ansøgeren ved den først gennemførte inspektion. Det lovmæssige grundlag for DANAK er indeholdt i lov nr. 992 af 8. december 2003 om erhvervsfremme og tilhørende bekendtgørelser, jf. anneks 1. DANAK's akkrediteringsaktiviteter er baseret på standarder i DS/EN serien, DS/EN ISO/IEC serien samt Side 10 af 42

11 medunderskriver af European Co-operation for Accreditation (EA) s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Det skal af akkrediteringsdokumentationen fremgå, at denne bekendtgørelse er omfattet af akkrediteringen. Certificerende virksomheder, der certificerer kvalitetsstyringssystemer skal være akkrediteret af DANAK i henhold til DS/EN eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 2. Projektgodkendelse af vindmøller på land, jf. 6, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration, jf. 10 og godkendelse af små vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 12, kan udføres af en certificerende virksomhed, der ikke er akkrediteret. Pågældende certificerende virksomhed skal på grundlag af dokumentation af nødvendige kvalifikationer vedrørende opstilling af vindmøller, f.eks. gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem, godkendes af Energistyrelsen efter indstilling af Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Stk. 3. Alle certificerende virksomheder, der udfører typegodkendelser og projektgodkendelser, herunder tilhørende certificering af kvalitetsstyringssystemer, godkendelser til forsøg og demonstration og godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt virksomheder, der i tilknytning hertil udfører målinger og prøvninger, skal være registreret hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Er den certificerende virksomhed akkrediteret, skal gyldig dokumentation herfor vedlægges. Såfremt den certificerende virksomhed ikke er akkrediteret, vedlægges godkendelsen efter stk. 2. Stk. 4. Den certificerende virksomhed skal en gang årligt over for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller redegøre for, hvorledes akkrediteringsvilkåret om overvågning af de af virksomheden udstedte certifikater for typegodkendelser overholdes. Stk. 5. Den certificerende virksomhed skal tilbagekalde et udstedt certifikat for godkendelse, såfremt der konstateres alvorlige sikkerhedsmæssige fejl ved den godkendte vindmølle samt ved konstatering af misligholdelse af forudsætningerne DS/ISO/IEC Guide 66 og DS/EN ISO Guidelines til de internationale standarder om akkreditering udarbejdes af den europæiske akkrediteringsorganisation European co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum, Inc. (IAF) og International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Indstillingen til godkendelse af ikke-akkrediterede virksomheder udarbejdes på baggrund af den af virksomheden fremsendte dokumentation af kvalifikationer vedrørende projektgodkendelse af vindmøller. Der vil blive lagt særlig vægt på kompetence til vurdering af følgende forhold på en given lokalitet: Vindmøllekonstruktion Vindforhold Geotekniske forhold, såsom jordegenskaber og grundvand Konstruktion af fundamentet sammenholdt med vindmøllens konstruktion og eventuelle typegodkendelse Opstilling og idriftsættelse Formålet med, at certificerende virksomheder skal anmeldes til EGV-sekretariatet, er at sikre, at det er kendt af myndigheder m.v. hvilke virksomheder, der er aktører på området. Kun anmeldte virksomheder vil kunne udstede gyldige certifikater. Anmeldte virksomheder vil blive offentliggjort på Godkendelsesordningen hjemmeside i en ajourført liste. Det er den akkrediterende virksomhed, der fastsætter, hvorledes akkrediteringskravet for en certificerende virksomhed skal overholdes og herunder, hvorledes overvågningen af udstedte typegodkendelser skal udføres. Det forudsættes, at den redegørelse, som den certificerende virksomhed en gang årligt skal sende til EGV-sekretariatet, indeholder oplysninger om, de overvågningsaktiviteter, der har fundet sted det pågældende år. En certificerende virksomhed har pligt til at tilbagekalde en udstedt typegodkendelse, såfremt der konstateres Side 11 af 42

12 for godkendelse. 17. Af certifikater for typegodkendelser, projektgodkendelser, godkendelser til forsøg og demonstration samt godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration skal det fremgå, at de er udstedt i henhold til bekendtgørelsens krav. Kopi af udstedte certifikater med tilhørende godkendelsesrapporter samt meddelelser om tilbagekaldte godkendelser skal indsendes af den certificerende virksomhed til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, der opdaterer og publicerer lister over gyldige godkendelser. Stk. 2. Dokumentationen for udstedte certifikater, jf. 2-14, skal arkiveres hos den certificerende virksomhed, der har udstedt certifikatet. Materiale vedrørende godkendelser skal opbevares i minimum 20 år. Stk. 3. Såfremt projektgodkendelser af vindmøller på land eller godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration er udført af en certificerende virksomhed, der ikke er akkrediteret, jf. 16, stk. 2, skal dokumentationen opbevares af vindmølleejeren, så længe vindmøllen er opstillet. alvorlige fejl eller misligholdelse. Dette kan ske på grundlag af den certificerende virksomheds egenkontrol eller som følge af resultater af undersøgelser gennemført af EGV-sekretariatet. Der skal foretages arkivering af udstedte godkendelser med tilhørende dokumentationsmateriale hos de certificerende myndigheder eller ejere af vindmøller. Indsendte godkendelser med tilhørende godkendelsesrapporter vil blive opbevaret af EGV- sekretariatet, og aktuelle godkendelser vil være offentliggjort på sekretariatets hjemmeside, hvor de er forsynet med kodeord, som kan fås ved henvendelse til EGV-sekretariatet. Opbevaringskravet på minimum 20 år er fastsat ud fra den forventede levetid for en vindmølle, og af hensyn til mulighederne for at kunne fremskaffe oplysninger til brug for udredninger ved havarier og større tekniske skader. Såfremt ejeren overdrager en vindmølle til en ny ejer, skal dokumentationen for godkendelsen udleveres til den nye ejer, der opbevarer dokumentationen. 18. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller er oprettet af Energistyrelsen til at varetage administrationen og vedligeholdelsen af det tekniske godkendelsesgrundlag, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som Energistyrelsens informations- og videnscenter for godkendelsesordningen. Godkendelsessekretariatet er placeret på Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet. Administrative bestemmelser, tilsyn m.v. EGV-sekretariatet varetager udover de nævnte godkendelsesopgaver de praktiske opgaver ved møder i det Rådgivende Udvalg for Godkendelsesordningen for Vindmøller samt deltage i rådets møder. Hertil kommer opgaver omkring indrapportering af skader m.v., jf. bekendtgørelsens 15 samt opgaver vedrørende vurderingen af ikke akkrediterede virksomheder, jf. 16, stk. 2. Der er indgået en aftale med systemansvaret om registrering af tekniske oplysninger til elselskaberne jf. TF og TF Udfyldte skemaer vedr. Tekniske oplysninger til netselskaberne er for vindmøller med gyldig typegodkendelse tilgængelige på hjemmesiden under "Medlemssider". Adgang til oplysningerne kræver kodeord, som kan fås ved henvendelse til EGV-sekretariatet. Oplysningerne er forbeholdt myndigheder og elselskaber, men vil også kunne rekvireres af fabrikanter i forbindelse med konkrete Side 12 af 42

13 Stk. 2. For en løbende vurdering af ordningens faglige indhold og administration er der af Energistyrelsen nedsat et rådgivende udvalg med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, den systemansvarlige virksomhed, net- og forsyningspligtvirksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, standardiserings- og forskningsinstitutter m.v. Godkendelsessekretariatet varetager de praktiske opgaver vedrørende udvalgets møder. Stk. 3. Godkendelsessekretariatet indsender til Energistyrelsen en gang årligt rapportering om sekretariatets virksomhed. 19. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller kan uafhængigt af akkrediterende organers tilsyn med certificerende virksomheder indhente oplysninger til brug for administrationen af godkendelsesordningen hos certificerende virksomheder, vindmølleproducenter, leverandører og ejere af vindmøller. Stk. 2. Energistyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod bekendtgørelsen, bringes i orden straks eller inden for en nærmere angivet frist. Påbud, der vedrører de akkrediterede certificerende virksomheders godkendelser, anmeldes til det akkrediterende organ. 20. Udgifter til godkendelser, herunder nettilslutningssager. Paradigma for skemaer til Tekniske oplysninger til netselskaberne findes under formularen for modulet Typecertifikat (side 5) i anneks 6. Udvalgets vigtigste opgaver vil være at rådgive Energistyrelsen, i generelle spørgsmål omkring ordningens virke, i spørgsmål omkring administrationen af ordningen, herunder tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter, ved nedsættelse af udredningsgrupper i tilfælde af større skader/havarier på vindmøller. Ved tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter kan det Rådgivende Udvalg nedsætte ad hoc udvalg til behandling af eventuelle problemområder. Udvalgets medlemmer er udpeget af Energistyrelsen for perioder af 3 år, og den nuværende sammensætning fremgår af anneks 2. Rapporten afgives årligt og redegør dels for de gennemførte aktiviteter, herunder i forbindelse med Energistyrelsens tilsyns- og kontrolfunktion af Godkendelsesordningen, og dels for budget og regnskab i den aktuelle periode. Desuden gives en statistik for udarbejdede rapporter, certifikater og standarder mm, som er udarbejdet under Godkendelsesordningen. Til brug for Godkendelsesordningens administration kan EGV-sekretariatet gennemføre følgende aktiviteter: Indhente oplysninger på stikprøveniveau hos ordningens brugere Overvåge ad hoc udvalg og havariudredningsgrupper nedsat af det Rådgivende Udvalg Drøfte tekniske og administrative problemer i forbindelse med godkendelsesordningen i et nedsat teknisk udvalg med repræsentanter for de til godkendelsesordningen anmeldte aktører og i standardiseringsudvalget S 588, der varetager udarbejdelse af vindmøllestandarder under Dansk Standard. Den overordnede administration af den samlede ordning varetages af Energistyrelsen i samarbejde med andre berørte statslige myndigheder. I denne forbindelse påser Energistyrelsen, at virksomheder, der foretager akkrediterede aktiviteter har en gyldig akkreditering fra DANAK eller et tilsvarende anerkendt udenlandsk organ. at der sker en koordinering af nationale myndighedskrav, og at det internationale arbejde på regel- og certificeringsområdet følges. Der er ikke fastlagt faste gebyrer for udstedelse af godkendelser. Alle udgifter til godkendelser, prøvninger, Side 13 af 42

14 tilhørende certificering af kvalitetsstyringssystemer, og nødvendige undersøgelser, prøvninger og inspektioner, der foretages som led i godkendelsesarbejdet, afholdes ved typegodkendelser af producenter og leverandører. Ved projektgodkendelser, godkendelser til forsøg og demonstration og godkendelser til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration afholdes udgifterne af vindmølleejeren. certificeringer og inspektioner afholdes af modtagerne af godkendelser og certifikater. Udgifter til ordningens drift (EGV) afholdes af Energistyrelsen af midler afsat på finansloven til typegodkende lse og kvalitetssikring af vedvarende energianlæg. 21. Klage over afgørelser truffet af en certificerende virksomhed i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser kan indbringes for Energistyrelsen. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der 1) undlader at indhente type- og projektgodkendelse, godkendelse til forsøg og demonstration, godkendelse til ombygning, flytning og anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration samt godkendelse af en vindmølle med et rotorareal på 5 m 2 og derunder, jf. 2, 6, 8, 10 og 12, 2) undlader at afgive oplysninger, som er omhandlet i 5, stk. 2, 7, stk. 2 og 15, 3) foretager aktiviteter i henhold til bekendtgørelsen uden gyldig akkreditering efter 16, 4) undlader at opbevare dokumentation efter 17, 5) meddeler en certificerende virksomhed eller Energistyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger, eller 6) undlader at efterkomme påbud efter bekendtgørelsen. Stk. 2. Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Klager Straffebestemmelser Side 14 af 42

15 Ikrafttræden m.v. 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 10. december 2004 om teknisk fremstilling og opstilling af vindmøller. Certifikater for godkendelser udstedt i henhold til denne og tidligere bekendtgørelser er gyldige indtil den i godkendelsen fastsatte udløbsdato. Vindmøller med en rotordiameter på 2 meter og derunder opstillet inden 1. marts 2008 er ikke omfattet af bekendtgørelsens krav om typegodkendelse Side 15 af 42

16 Bilag 1 Godkendelsesordningens krav og procedurer De tekniske krav til konstruktion, fremstilling og opstilling af land- og havvindmøller er baseret på den Internationale Elektrotekniske Kommissions dokument IEC WT01 (IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines), som er et regelsæt for et internationalt anerkendt godkendelsessystem for vindmøller. IEC WT01 systemet giver grundlag for gensidig international anerkendelse af godkendelser og typeprøvninger opnået på nationalt niveau og baseret på IEC serien af standarder for vindmøller. Samtidig udgør IEC WT01 et grundlag for gensidig anerkendelse og godkendelse af anvendte kvalitetsstyringssystemer for fabrikation og produktkontrol. IEC WT01 fastlægger krav og procedurer for udførelse af vurderinger og efterprøvninger af vindmøller i henhold til tekniske standarder og andre fastsatte tekniske krav af betydning for sikkerhed, funktionsevne og ydelse, afprøvninger og det elektriske net. IEC WT01 indeholder følgende hovedelementer: typegodkendelse (herunder komponentgodkendelse) og projektgodkendelse. En typegodkendelse (Type Certification) i henhold til IEC WT01, kap. 12, indeholder elementerne: Vurdering af konstruktion (Design Evaluation). Typeprøvning (Type Testing). Vurdering af fabrikation (Manufacturing Evaluation). Vurdering af fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation). Supplerende typemålinger (Type Characteristic Measurements). Godkendelsesrapport (Final Evaluation Report). Typecertifikat (Type Certificate). Under godkendelsesordningen indeholder typegodkendelsen alle IEC WT01 s typegodkendesesmoduler inklusive modulet Vurdering af Fundamentskonstruktion samt de dele af modulet Supplerende Typemålinger, der vedrører støj og elkvalitet. Med undtagelse af modulet vedrørende Drifts- og Vedligeholdelsesovervågning, indeholder projektgodkendelsen alle WT01 s projektgodkendelsesmoduler, idet der ved gennemførelse af modulet Vurdering af Installation og Lokal Fabrikation ikke er krav om tredjeparts verificering (kontrol gennemført af uvildig akkrediteret virksomhed). Modulerne kan afsluttes med udstedelse af en overensstemmelseserklæring (conformity statement, statement of compliance), der bekræfter, at dokumentationen for pågældende model er vurderet og efterprøvet og fundet i overensstemmelse med de standarder og rekommandationer som godkendelsen er baseret på. Når overensstemmelse er fundet for de krævede moduler og godkendelsesrapporten færdig, kan den certificerende virksomhed udstede et certifikat. De anvendte standarder og rekommandationer skal være gyldige på tidspunktet for ansøgning om /udstedelse af en godkendelse. Dog kan ved en projektgodkendelse godt henvises til en gyldig typegodkendelse, som er baseret på standarder og rekommandationer, som er erstattet af nyere udgaver. En projektgodkendelse (Project Certification) i henhold til IEC WT01, kap. 13, indeholder elementerne: Vurdering af opstillingsforhold (Site Side 16 af 42

17 Assessment). Vurdering af fundamentskonstruktion (Foundation Design Evaluation). Vurdering af installation og lokal fabrikation (Installation Evaluation). Projektcertifikat (Project Certificate). Drifts- og vedligeholdelsesovervågning (O&M surveillence). IEC WT01 godkendelsesgrundlaget er suppleret med de i bilag 2-3 beskrevne tillægskrav samt et bilag 4 vedrørende godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 og derunder. Der henvises i øvrigt til Energistyrelsens vejledning om teknisk godkendelse af vindmøller i Danmark Side 17 af 42

18 Bilag 2 Typegodkendelse Typegodkendelse gennemføres på baggrund af en vurdering og efterprøvning i henhold til IEC WT01, kap. 12, af fabrikantens eller leverandørens dokumentation af pågældende vindmølle eller hovedkomponent, suppleret med typeprøvninger. Endvidere skal de nedenfor nævnte supplerende forhold være lagt til grund ved udstedelse af et dansk certifikat for typegodkendelse: 1. Vurdering af vindmøllens konstruktion (Design Evaluation) skal som minimum gennemføres i det omfang, som er beskrevet i IEC WT01, afsnit 12.2, samt Klimaforudsætninger og andre konstruktionsforudsætninger (som fx funderingsforhold), der ligger til grund for en typegodkendelse, skal være repræsentative for det pågældende opstillingsområde i Danmark. I tillæg til krav og procedurer vedr. styrings- og sikkerhedssystem kræves, at mindst ét bremsesystem skal være aerodynamisk virkende. Vindmøllens sikkerhed skal vurderes i henhold til gyldige standarder i DS/EN serien. Den strukturelle og mekaniske sikkerhed skal vælges i normal sikkerhedsklasse. For hovedkomponenter skal komponentklasse 2 vælges som minimum. Ved vurdering af vindmøllens konstruktion i forbindelse med fornyelse og opdateringer af A-typegodkendelser (herunder for supplerende hovedkomponenter) samt opgradering af en B-typegodkendelse til en A-typegodkendelse kan dokumentation af lastgrundlaget udføres i henhold til de standarder, der er anvendt ved vindmøllens oprindelige A- eller B-typegodkendelse. De forudsatte reflektionsforhold for vinger skal være angivet i vindmøllens dokumentation, jf. DS/ISO Vindmøllen skal CE-mærkes. CE-mærkning skal være ledsaget af en overensstemmelseserklæring, bl.a. med angivelse af, hvilke bestemmelser (standarder) vindmøllen er udført Ansøgerens dokumentation skal vurderes og efterprøves m.h.t. overensstemmelse med alle krav i IEC WT01, standarden DS/EN ( for små vindmøller), andre standarder valgt af konstruktøren i samarbejde med den certificerende virksomhed samt for de forhold, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 2 under punkterne 2-8. Punkterne er uddybet nedenfor. Formålet er at undersøge om en vindmølletype er udviklet og dokumenteret i henhold til de beskrevne forudsætninger. Vurdering af konstruktionen omfatter normalt alle de i IEC WT01 kapitel beskrevne punkter, jf. figur 2. Der skal som minimum ske en vurdering og efterprøvning af styrings- og sikkerhedssystemer, last og lasttilfælde samt strukturelle og mekaniske forhold. Vurdering af kontrol- og sikkerhedssystem (Evaluation of Control and Protect. System) Vurdering af last og lasttilfælde (Evaluation of Loads and Load Cases) Vurdering af strukturelle, mekaniske og elektriske komponenter (Evaluation of Structural,Mech. and Elect. Comp.) Vurdering af komponent prøvninger (Evaluation of Component Tests) Vurdering af funderingsforudsætninger (Evaluation of Foundation Design Req.) Overensstemmelseserklæring for Vurdering af konstruktion (Design Evaluation Conformity Statement) Vurdering af konstruktionskontrol (Evaluation of Design Control) Vurdering af fabrikationsplan (Evaluation of Manufacturing Plan) Vurdering af installationsplan (Evaluation of Installation Plan) Vurdering af vedligeholdelsesplan (Evaluation of Maintenance Plan) Vurdering af personsikkerhed (Evaluation of Personnel Safety) Der skal anvendes klimaforudsætninger, der er repræsentative for det pågældende opstillingsområde i Danmark. Klassificering af vind kan ske ved anvendelse af DS 472 og DS 410. Af klimaforhold i øvrigt af betydning (f.eks. ved valg af korrosionsbeskyttelse) for en vindmølles konstruktion og dimensionering kan følgende være af betydning: Luftfugtighed Salt- og støvindhold i luft Kemiske påvirkninger Saltvandssprøjt Ultraviolet stråling Lyn I forbindelse med vurdering og efterprøvning af Side 18 af 42

19 efter samt en fabrikanterklæring om overholdelse af kravene vedrørende personsikkerhed og kravene vedrørende elektriske installationer. Vindmøllens lynbeskyttelse skal være dokumenteret, jf. DS/IEC/TR Vindmøllens elektriske installationer skal desuden være dokumenteret i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1/EN styrings- og sikkerhedssystem kræves for en dansk typegodkendelse, at mindst et bremsesystem er aerodynamisk virkende. Eksempelvis betyder dette for en pitch-reguleret trebladet vindmølle, at to (2) vinger skal kunne bremse rotoren ned under forudsætning af, at vingerne drejer om egen akse uafhængigt af hinanden, og at man skal kunne acceptere ét uafhængigt systems udfald. Tilsvarende betyder det for en stall-reguleret trebladet vindmølle, at tipperne på to (2) af vingerne skal kunne nedbremse rotoren. Styrkeeftervisningen skal ske i henhold til DS/EN eller -2, hvor sidstnævnte kan anvendes for små vindmøller med op til 40 m2 rotorareal. Der skal anvendes normal sikkerhedsklasse i DS/EN Da der i forbindelse med gældende godkendelser (Aeller B-typegodkendelse) kan være anvendt andre standarder, er det tilladt, at disse standarder fortsat anvendes ved fornyelse af en A- til en A-typegodkendelse og opgradering af en B-typegodkendelse til A. En liste over standarder og rekommandationer, der kan være relevante i forbindelse med konstruktion af vindmøller, er angivet i anneks 3, 4 og 5. Producenten skal oplyse de forudsatte refleksionsforhold for vindmøllens vinger. Refleksionsegenskaberne måles og klassificeres efter DS/EN ISO 2813, jf. følgende tabel. Klasse Beskrivelse Glanstal I Mat < 30 % II Halvmat/halvblank 30-70% III Højglans > 70 % Vindmøller skal kunne CE-mærkes. En liste over relevante direktiver for CE-mærkning af vindmøller er angivet i anneks 1. Overholdelsen af maskindirektivet indebærer opfyldelse af krav til personsikkerhed, og alle sikkerhedskrav skal være beskrevet i manualernes instruktioner og procedurer for transport af vindmøllen, for montage og opstilling såvel som for indkøring. I den forbindelse skal vindmøllen og udstyr til opstilling være dimensioneret til de laster, som kan fremkomme ved transport, montage, opstilling og indkøring. Krav til personsikkerhed skal ikke nødvendigvis være opfyldt i henhold til standarden DS/EN 50308, da standarden ikke er en harmoniseret standard under maskindirektivet. Af hensyn til personbeskyttelse, møllens funktion, elektromagnetiske forstyrrelser og netpåvirkninger stilles der sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige krav til en vindmølles elektriske installationer Side 19 af 42

20 2. Typeprøvning (Type Testing) skal som minimum gennemføres i det omfang, som er beskrevet i IEC WT01, afsnit 12.3, ved brug af gældende standarder i DS/EN serien, samt Den typecertificerende virksomhed kan til vurdering og efterprøvning af vindmøllens dokumentation kræve yderligere prøvninger, hvis dokumentationen er usikker, hvis værdier i dokumentationen afviger fra det forventede, eller hvis der ikke anvendes almindeligt accepterede beregningsprocedurer. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit Elektrisk materiel på maskiner, anvendes til opfyldelse af de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i Maskindirektivet. Afsnit er en direkte oversættelse af den europæiske standard EN Dette indebærer, at betjening af vindmøllen samt adgang til møllens lokale kontrolsystem ikke må kræve adgang til elektriske kredsløb med spænding større end 50 V. det elektriske udstyr skal være konstrueret under hensyntagen til tilgængelighed, vedligeholdelse, fejlsøgning og reparation. de elektriske komponenter og det elektriske anlæg i sin helhed skal dimensioneres, så de kan tåle de temperaturer og den fugtighed, som forekommer på opstillingsstedet, og den deraf følgende korrosion. Særlige forholdsregler skal tages, hvor der forekommer salt i atmosfæren. Ved valg og dimensionering af materiel skal der desuden tages hensyn til eventuelle vibrationer, samt i videst mulig udstrækning til de overspændinger og øvrige påvirkninger, der kan forekomme ved lynnedslag i møllen eller i nærheden af denne. Se DS/IEC/TR de elektriske lysinstallationer i vindmøllen kan alternativt udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, afsnit 6. Vindmøllen skal tilsluttes til elnettet i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, kapitel 55, Lavspændingsgeneratoranlæg, der gælder for generatoranlæg med driftsspænding op til 1000 V. For generatoranlæg med større driftsspænding henvises til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Udførelse af elforsyningsanlæg, afsnit 2, samt Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5. Formålet er at indhente måleresultater til dokumentation af ydelse og som supplerende dokumentation af holdbarhed og sikkerhed. Den typecertificerende virksomhed kan til verifikation af vindmøllens dokumentation kræve yderligere prøvninger, hvor dokumentationen er usikker, hvor værdier i dokumentationen afviger fra det forventede, eller hvor der ikke anvendes almindeligt accepterede beregningsprocedurer. Modulet typeprøvning omfatter normalt alle de i IEC WT01 kapitel beskrevne aktiviteter, jf. nedenstående figur Side 20 af 42

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 7. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Funktionssikre maskiner Aps. www.funktionssikre-maskiner.dk. Anvendelse. Standarder

Funktionssikre maskiner Aps. www.funktionssikre-maskiner.dk. Anvendelse. Standarder Anvendelse af Standarder Internationale standarder På det internationale plan er det WTO, der presser på, at få udviklet flere standarder Fordi: Samme sikkerhedskrav Fælles minimumsforståelse Enighed om

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere