Tv-overvågning (TVO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tv-overvågning (TVO)"

Transkript

1 Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden side 3 40 Krav til installationsvirksomhedens dokumentation side 4 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. side 5 1

2 10 Forord Disse kravspecifikationer omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af installationsvirksomheder, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder tv-overvågningsanlæg (TVO-anlæg). For at sikre, at TVO-anlæg udføres og serviceres med en tilfredsstillende kvalitet, har TEKNIQ og Sikringsgruppen udarbejdet denne kravspecifikation, som installationsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret som TVO-installationsvirksomheder, kan anvende. Kravspecifikationerne sikrer at en certificeret TVO-installationsvirksomhed har den nødvendige viden, erfaring og organisation. TVO-anlæg installeres med det formål at foretage tv-overvågning af nærmere bestemte områder, med og uden optagelse af billeder. Ved projektering og installering af TVO-anlæg er det vigtigt at sikre, at anlægget har en tilfredsstillende kvalitet, så anlægget fungerer korrekt i forhold til den ønskede anvendelse. Af hensyn til borgernes retsbeskyttelse skal anlæggene projekteres, installeres og anvendes i henhold til tv-overvågningsloven samt andre love og regler, der kan finde anvendelse i forbindelse med tv-overvågning Kravspecifikationerne skal indgå i en akkrediteret certificering, der udføres i henhold til ISO 9001:2000 eller i henhold til Sikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende SKS Som et kravelement er det forudsat, at installationsvirksomheden anskaffer og benytter det af TEKNIQ udarbejdede SKS-TVO rammesystem Rammesystemet er det grundlæggende fundament for virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS) i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende SKS og er specielt tilpasset til brug for certificering af TVO-installationsvirksomheder Certificeringsordningen omfatter en uvildig tredjepartskontrol, der udføres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret med det formål at kontrollere, at disse kravspecifikationer overholdes af TVO-installationsvirksomheden. Kravspecifikationerne anvendes af de akkrediterede certificeringsorganer som grundlag for udstedelse af certifikater, der dokumenterer, at kravspecifikationerne er opfyldt. 20 Krav til certificeringsorganet Det certificerende organ skal være akkrediteret af DANAK (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan) i henhold til ISO (EN ) til certificering af virksomheders kvalitetsstyringssystemer i overensstemmelse med et DS/EN ISO 9001:2000 kvalitetsstyringssystem eller til Sikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende SKS I forbindelse med certificeringen skal det certificerende organ have kendskab til den seneste version af følgende dokumenter: a. Lov om tv-overvågning b. Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) c. Straffeloven særligt 232, 263, stk. 1, nr. 3, 264 a og 264 d d. Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsprincipper e. Relevante arbejdsretlige regler og principper f. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, elektriske installationer. 2

3 20.30 Det certificerende organ er forpligtet til at udføre audit (kontrol) af de certificerede TVOinstallationsvirksomheder efter disse kravspecifikationer. Har den certificerede TVOinstallationsvirksomhed tilknyttet en eller flere leverandører eller underentreprenører, der udfører projektering, installation, service eller vedligeholdelse af TVO-anlæg, skal disse være særskilt certificerede i henhold til disse kravspecifikationer. Underentreprenører, der alene udfører kabling eller mekanisk fastgørelse af TVO-systemdele, er dog undtaget fra dette krav Det certificerende organ skal gennemføre en kontrol af, at det valgte kvalitetsstyringssystem er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange, og at TVO-anlæg installeres i henhold til nærværende kravspecifikationer I tilknytning til den eksterne audit, skal der udføres inspektion af TVO-anlæg, der er installeret i henhold til disse kravspecifikationer Certificeringsorganets anlægsinspektion skal tillige omfatte kontrol af, at den dataansvarlige for TVO-anlægget behandler og opbevarer data/oplysninger korrekt Installationsvirksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for de audits, der udføres af certificeringsorganet i virksomhedens certificeringsperiode. 30 Krav til installationsvirksomheden Installationsvirksomheden skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVRdatabase samt hos andre relevante myndigheder, og have fast driftssted indenfor Den Europæiske Union, eller i et land indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kommunikation med virksomheden skal kunne ske på dansk Installationsvirksomheden må ikke være trådt i betalingsstandsning, være under konkursbehandling eller tilsvarende For at sikre, at TVO-installationsvirksomheden har de fornødne kompetencer i forbindelse med projektering af TVO-anlæg, skal virksomheden have heltidsansat en eller flere medarbejdere, der tilsammen har gennemgået og bestået følgende eller tilsvarende uddannelser/kurser i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser og EVUs (EL- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat) beskrivelser af uddannelser for installatører af tv-overvågningsanlæg: enten a. Tv-overvågning, installation og service (E330), b. Datanetværk, grundlæggende (E610 - kurset er under udvikling og vil først indgå som uddannelseskrav efter 2009) c. Tv-overvågning, netværksbaseret (E331 - kurset er under udvikling og vil først indgå som uddannelseskrav efter 2009) eller a. Tilsvarende kurser afholdt af leverandører af tv-overvågningsudstyr Montører, der monterer, idriftsætter, servicerer og vedligeholder TVO-anlæg, skal have bestået kursus i tv-overvågning, installation og service eller tilsvarende i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser for AMU-kurser Uddannelseskravet jf. punkt kan for montører, der har været beskæftiget med tvovervågningsanlæg siden før 2005 og som løbende har været beskæftiget med installation af tv-overvågningsanlæg, anses for opfyldt. 3

4 30.60 Ansatte i installationsvirksomheden, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder TVO-anlæg, skal være i besiddelse af en anmærkningsfri straffeattest, der højst er et år gammel TVO-installationsvirksomheden skal sikre, at de personer i virksomheden, der varetager salg af TVO-anlæg har dokumenteret kendskab til TVO, der installeres i henhold til disse kravspecifikationer TVO-installationsvirksomheden skal kunne påbegynde service på de installerede TVOanlæg indenfor 24 timer. 40 Krav til installationsvirksomhedens dokumentation I forbindelse med certificeringsorganets audit skal TVO-installationsvirksomheden i certificeringsperioden kunne fremvise dokumentation jf. punkt 40.20, og Dokumentation vedrørende forretningsgange og procedurer i forbindelse med: a. Indkøb og lagerstyring b. Salg og markedsføring c. Projektering d. Installation e. Aflevering/overdragelse f. Service og vedligeholdelse Anlægsdokumentation vedrørende alle TVO-anlæg, som installationsvirksomheden har udført i virksomhedens certificeringsperiode. Kravet om anlægsdokumentation opdeles i to: Brugerinstruktion Brugerinstruktionen skal som minimum have følgende indhold og udformning: a. Brugerinstruktionen skal være udformet på dansk, eller efter aftale eventuelt på et andet sprog b. Den skal beskrive, hvorledes TVO-anlæggets dataansvarlige betjener TVO-anlægget i daglig drift. c. Materialer og vejledninger fra Datatilsynet kan benyttes til vejledning og instruktion af TVO-anlæggets dataansvarlige d. Brugerinstruktionen skal angive, hvad den dataansvarlige bør foretage sig i forbindelse med behandling af oplysninger. Installationsdokumentation Installationsdokumentation skal som minimum redegøre for følgende forhold: a. Vejledning og rådgivning af kunden vedrørende lov om tv-overvågning og persondataloven b. Dokumentation for de anvendte TVO-systemdele c. Dokumentation for placering af TVO-systemdele d. Dokumentation for afprøvning i forbindelse med idriftsættelse e. Dokumentation for billedudsnit og billedkvalitet f. Dokumentation for opsætningsfunktionalitet af system og software. Anlægsdokumentationen, som er en del af den totale TVO-leverance, skal afleveres til kunden i original, og kan som kopi opbevares hos TVO-installationsvirksomheden Krav om anden dokumentation samt krav til opbevaring af særlige kundeoplysninger: a. Dokumentation for gennemførte interne audits og ledelsens evaluering 4

5 b. TVO-installationsvirksomheden skal kunne dokumentere uddannelsen af personer, der projekterer, monterer, servicerer eller sælger TVO-anlæg. Uddannelse af personale skal registreres i en af TVO-installationsvirksomheden oprettet kompetencedatabase c. TVO-installationsvirksomheden skal kunne dokumentere, at personer der projekterer, installerer, servicerer, vedligeholder og sælger TVO-anlæg mindst én gang om året fremviser en anmærkningsfri straffeattest, der højst er et år gammel d. Alle TVO-systemdele skal overholde de krav der er stillet ud fra en europæisk standard, og hvor denne har været publiceret i mindst et år. TVOinstallationsvirksomhedens ansvarlige for TVO, skal på baggrund af sit produktkendskab sikre, at det til opgaven bedst egnede produkt anvendes e. Dokumentation for alle serviceringer/eftersyn/vedligeholdelse udført på TVO-anlæg f. Oplysninger eller fysiske genstande, der kan kompromittere sikringen af virksomhedens eller TVO-anlægsejerens ejendom og som opbevares i installationsvirksomheden, skal opbevares forsvarligt. 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m Disse kravspecifikationer kan med virkning fra den 10. april 2008 anvendes ved certificering af TVO-installationsvirksomheder TVO-installationsvirksomheder, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, kan søge om at blive registreret på Forsikring & Pensions hjemmeside ved at fremsende en ansøgning. Ansøgningsskemaet findes på: Ansøgningen skal vedlægges en kopi af certificeringsorganets certifikat, og overensstemmelseserklæring der dokumenterer, at TVO-installationsvirksomheden opfylder nødvendige kravspecifikationer. 5

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere